Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0"

Átírás

1 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja AK A tantárgy célja, hogy a hallgatók szerezzenek ismereteket az iskolai szocializáció társadalmi törvényszerűségeiről. Tudják értelmezni az iskolai élettel kapcsolatba hozható szociológiai elméleteket, azok különböző megközelítéseit. Ismerjék meg a nevelés és oktatás társadalomtudományi alapjait. A hallgatók legyenek képesek a szociológia vonatkozó szakirodalmának értő tanulmányozására, elemzésére. Ismereteiket szakszerűen kommunikálva tudjanak számot adni tudásukról, ill. részt venni a szakmai beszélgetésekben. 2. A tantárgyi program: Az előadások tartalma érinti az iskolai szocializáció tágabb társadalmi összefüggéseit, azok elméleti hátterét. A társas kapcsolatok főbb szociológiai értelmezéseit, alapkérdéseit, alaptörvényeit. Az iskola szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében, újratermelésében. A tanári szerep társadalmi meghatározottsága, a hatalom és a tekintély társadalomtudományi problémái. Az iskola és a család kapcsolata, egymásra hatása. Az iskola és a helyi társadalom összefüggései. A média szocializációs hatása. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli, írásbeli. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Andorka R.: Bevezetés a nevelésszociológiába. Osiris, Bp., pp , 48-84, , Forray R. Katalin-Kozma Tamás: Társadalmi tér és oktatási rendszer. Bp. Akadémiai, Andorka R.: A társadalmi mobilitás változásai ig. In.: Stat. Szemle 1995/2. Felkai-Némedi-Somlai (szerk.): Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. Új Mandátum,

2 Tantárgy neve Gyermekvédelem az iskolában Tantárgy kódja CSM1002 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja SP A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának megismertetése. A gyermekvédelmi törvény és annak gyakorlati végrehajtására vonatkozó ismeretek elemzése. A hallgató ismerje meg a gyermekvédelmi szakellátás rendszerét, és kapcsolatát a közoktatási intézményekkel Prevenciós lehetőségek, módszerek, eljárások alkalmazása a gyermekvédelem területén. Európai kitekintés. 2. Tantárgyi program: Hazai és nemzetközi gyermekvédelem: A XX. század második felére jellemző tendenciák. A család- és gyermekvédelem jogi háttere, alapvető jogi ismeretek, a gyermekvédelem jogi szabályozása A évi IX. törvény. A gyermekvédelem fogalmi rendszere. Gyermeki és szülői jogok. A gyermekvédelmi szakellátás rendszere, és kapcsolata a közoktatási intézményekkel Gyermekjóléti alapellátások. Gyámügyi tevékenység. Családsegítő szolgálat. Gyermekek átmeneti gondozása. Gyermekek napközbeni ellátása. A gyermekvédelmi szakellátás tevékenységrendszerének bemutatása. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat tevékenysége. Gyermekotthonok. Lakásotthonok. Nevelőszülői hálózat. Az iskola szerepe a gyermekvédelem rendszerében Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységek az iskolában. Az iskola, mint problémamegelőző és megoldó intézmény: Néhány szempont a pedagógiai munka hatékonyabbá tételéhez 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere: Szóbeli vizsga 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Jegyzet, szöveggyűjtemény, folyóiratok, Internetes anyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom 1. Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái Gyermekvédelmi kiskönyvtár, Pont Kiadó, Budapest, Veczkó József: gyermek-és ifjúságvédelem (Család- és gyermekérdekek APC-Stúdió, Gyula, Veressné Gönczi Ibolya: A gyermekvédelem pedagógiája, Debrecen, 2002 kollokvium 2

3 Tantárgy neve A jólléti ellátások rendszere Tantárgy kódja CSM1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja SP A hallgatók átfogó ismereteket kapnak a szociológiai és szociálpolitikai alapismeretekről: az egyenlőtlenségek, a mobilitás problémáiról, társadalmi-, oktatási- és szociálpolitikai megoldásokról a jóléti társadalmakban, valamint a hazai gyakorlatban szociális biztonsággal összefüggő alapelvekről, a munkavégzés jogi feltételrendszeréről, a családtámogatás, a társadalombiztosítás és a munkanélküliek ellátásának rendszeréről. A hallgatók átfogó ismereteket kapnak a szociális ellátásra szoruló felnőtt- és kiskorúak számára biztosított állami és önkormányzati ellátórendszer működéséről, a gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás feladatairól, a szülői felügyelet és gyámság kapcsolatáról 2. Tantárgyi program: Szociológiai és szociálpolitikai alapismeretek. A jóléti állam fogalma, céljai, típusai, beavatkozási formái. A jóléti államok kialakulása, társadalmi összefüggései. Támogatási és segélyezési rendszerek. Társadalmi-, oktatási- és szociálpolitikai megoldásokról a jóléti társadalmakban Az önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások rendszere. A szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei és formái: Társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítási ellátások. Az ellátásra jogosultak, illetve a rászorulók körének meghatározása. Családtámogatási rendszer. Társadalombiztosítási ellátások. Munkajog, munkanélküliek támogatása, foglalkoztatás elősegítése. Felnőtt korúak szociális ellátása az évi III. tv. alapján. A szülői felügyelet rendszere. A gyermekvédelem rendszere az évi XXXI. tv. alapján. A gyermekvédelem helye, szerepe a szociális ellátás rendszerén belül. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. jelentősége, alapelvei, a gyermeki jogok ismertetése. A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek felépítése, a gyámhatóságok helye és feladatai. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere: Szóbeli vizsga 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Jegyzet, szöveggyűjtemény, folyóiratok, Internetes anyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom Andorka R.: Bevezetés a nevelésszociológiába. Osiris, Bp., 1997 A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. tv. 3

4 4 Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái Laki László: Szegénység és következményei egy szociológiai kutatás tükrében. Belügyi Szemle 1999/2. Magyar Köztársaság Alkotmánya XII. fejezet

5 Tantárgy neve Társadalmi és szociális beilleszkedési zavarok Tantárgy kódja CSM1004 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Györgyiné dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja A hallgatók szerezzenek ismereteket a társadalmi és szociális beilleszkedési zavarok törvényszerűségeiről. Ismerjék meg a gyermek- és serdülőkori beilleszkedési zavarok hátterét, a károsodás tüneteit, okait. Tudják értelmezni az iskolai élettel kapcsolatba hozható deviancia elméleteket, azok különböző megközelítéseit. A szociális beilleszkedési zavarokra vonatkozó alapvető fejlődéslélektani, szociálpszichológiai elméleti ismeretek révén a tanulók beilleszkedési nehézségének, a deviáns életút és magatartásforma felismerésére való érzékenység kialakítása, valamint a csoportba illesztés olyan technikáinak megismerése, amellyel a beilleszkedési problémával küzdő tanulók számára hatékony segítség adható. Otthont nyújtó bentlakásos gyermekvédelmi intézményekben folyó pedagógiai munka sajátosságainak megismerése 2. Tantárgyi program: A deviáns viselkedés szociológiai és pszichológiai megközelítése, az öngyilkosság szociológiai megközelítése, az öngyilkosság magyarországi sajátosságai, a bűnözés, a bűnözés hosszú távú tendenciája Magyarországon, az alkoholizmus, az alkoholizmus Magyarországon, gyógyszerekkel, drogokkal való visszaélés és függőség általános problémái, kábítószerek és a bűnözés szociológiája és pszichológiája, az AIDS, munkanélküliség Magyarországon. A személyiségfejlődés külső és belső tényezői, a fejlődést befolyásoló társas hatások jelentősége. A polarizálódás: a marginális helyzet. Normalitás és deviancia. Otthont nyújtó bentlakásos gyermekvédelmi intézményekben folyó pedagógiai munka sajátosságainak megismerése Beillesztést segítő, közvetett és közvetlen technikák. A pedagógus kompetenciáinak határai, együttműködési lehetőségek, más szakemberekkel 3. Évközi tanulmányi követelmények: adott téma elemző-kifejtő előadása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: jegyzet, Kötelező és ajánlott irodalom, folyóiratok, internetes weboldalak 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Buda Béla: A drogmegelőzés elméleti alapjai. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, Budapest, Demetrivics Zsolt, Urbán Róbert, Kökönyei Gyöngyi: Iskolai Egészségpszichológia. L Harmatta, Budapest, Pikó Bettina: Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalmakban. L Harmatta, Budapest,

6 6 Rácz József: Devianciák: bevezetés a devianciák szociológiájába. Új Mandátum Kiadó Budapest, 2001 Szabóné Kármán Judit: Családgondozás-krízisprevenció, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2004.

7 Tantárgy neve Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Tantárgy kódja CSM1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja A hallgató rendelkezzen megfelelő ismeretekkel a személyiségfejlődésről és annak zavarairól A tantárgy alapismereteket nyújt a gyermekkori személyiségzavarok, magatartászavarok köréből. Sajátítsa el a személyiségfejlődési zavarokkal küszködőkkel való bánásmód elemeit. A hangsúly a korai felismerésen, és az érintett gyerekek megfelelő intézményhez való irányításán van. 2. Tantárgyi program: A mentális egészség fogalma. A pszichés rendellenességek genezise: biológiai diszpozíciók és szociális környezeti tényezők kölcsönhatása. A pszichés zavarok osztályozási rendszerei. A gyermekkori neurózisok fogalma, fajtái, tünetei; kezelési lehetőségek. Pszichés zavarok serdülőkorban. A szakszerű segítségnyújtás intézményei, szakemberei. Az érzelmi élet zavarai a korai gyermekkorban; pszichoszomatikus zavarok. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: Írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, jegyzet 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Bagdy Emőke(2002): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest C. Carver-M.Scheier(2006): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó,Budapest F. Földi Rita(2004): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius Kiadó, Pécs Ranschburg Jenő(2006): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Vajda Zsuzsanna (szerk.2002): Pszichológia és nevelés. Akadémiai Kiadó, Budapest 7

8 Tantárgy neve Családszociológia Tantárgy kódja CSM1011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja SP A család működési sajátosságainak feltárásán keresztül a hallgató legyen képes családi szubkultúrák és életstílusok vizsgálatára. 2. Tantárgyi program: A család fogalma és értelmezési keretei. Családtípusok társadalmi meghatározottsága, rokonsági rendszerek, családi kapcsolati hálók. A család társadalmi funkciói, azok változásai. A család működési zavarai, támogató rendszerek és intézmények. Házastársi konfliktusok, próbaválás, válás. A párválasztás egyedi és társadalmi vonásai, homogámia, heterogámia. Családok életmódja, családi szubkultúra vizsgálatok. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Aktuális szakirodalmak, döntően folyóiratok cikkei. 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek Gondolat Kiadó H. Sas Judit: Nőies nők és férfias férfiak Akadémia Kiadó Somlai Péter: Szocializáció, a kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata Gondolat Kiadó Budapest, A család Válogatta és szer. Neményi Mária Gondolat Kiadó Bp Hadas Miklós: Hímnem, többes szám- A férfikutatások első hulláma Replika /

9 Tantárgy neve Családjog Tantárgy kódja CSM1012 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) CSM1011 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja SP A XXI. sz. elején arra kell rávilágítani, hogy a társadalom stabil magját elsősorban az érvényes házasságon alapuló család alkotja. A házasság, a család, és a gyámság jogintézményének bemutatása. A jogszabály megismerése során azt a jogalkotói szándékot megvilágítva, miszerint e jogintézmények. Célja elsősorban a gyermek helyének, családban való nevelésének a megteremtése, és biztosítása. 2. Tantárgyi program: Családjog fogalma, tárgyköre, forrásai, alapelvei. A házasság létrejöttének alaki kellékei. Házasságkötési relatív és abszolút akadályok a Családjogi törvény szerint. Házasság érvénytelenítése és jogkövetkezményei. A házasság fogalma, fogalmi elemei. Az eljegyzés fogalma, fogalmi elemei. A fennálló házasság jogkövetkezményei. A névviselés. A házastársak jogai és kötelezettségei. Érdemtelenség. Házassági vagyonjogi rendszerek. Közös vagyon, különvagyon tárgyai. Házassági vagyonjogi szerződés. Házassági vagyonközösség megszűnésének esetei. Házasság felbontása. Házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Egyenes ági rokon, oldalági rokon. Gyermek névviselése. Anyasági vélelem, apasági vélelem. Családi jogállás, annak megállapítása. Az örökbefogadás célja, feltételei, joghatásai, hatálytalanná válása, megszűnése. Rokonok tartása. A kiskorú gyermek tartása, tartásának mértéke, a tartás megállapításának módja, a gyermektartásdíj végrehajtása, a gyermektartásdíj előlegezése A szülői felügyelet tartama. A gyermek elhelyezése. A külön élő szülők jogai és a gyermekkel való kapcsolat tartása. A szülői felügyelet megszüntetése és szünetelése. A kiskorúakról való állami gondoskodás. Védő és óvó intézkedések, intézeti elhelyezés, intézeti nevelésbe vétel, intézetbe utalás. A gyámrendelés feltételei, a gyám jogai, és kötelezettségei. A gyámság megszüntetése. A számadás. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Kollokvium 5. Az értékelés módszere Írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Aktuális szakirodalmak 9

10 7. Kötelező, ajánlott irodalom: A családjogi törvény magyarázata, Complex Kiadó, Budapest, 2002 Ami a múltból elkísér-a családjogi törvény ötven éve. Osiris Kiadó, Budapest, Wopera Zsuzsa: Európai családjog. HVG Orac Lap és Könyvkiadó, Budapest,

11 Tantárgy neve Iskolai szociális munka elmélete és gyakorlata Tantárgy kódja CSM1013 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja SP Megismertetni a hallgatókat az iskolai szociális munka mibenlétével, funkcióival és alapelveivel 2. Tantárgyi program: Az iskolai szociális munka kialakulásának nehézségei Magyarországon. Szociális munkás az iskola rendszerében. Beavatkozási szerepek. A gyermek fogalma. Az emberi szükségletek hierarchiája. Gyermekjóléti szolgáltatások. A szociális munka kettős funkciója. Az egyén és környezete közötti tranzakciók. A problémamegoldó folyamat. Az iskolai szociális munka gyakorlati modelljei. Az iskolakerülés megelőzése. Az iskolaváltás folyamatának megkönnyítése. Nehezen nevelhető fiatalok. Iskolai szociális szolgáltatás tervezése. Vétkeseket nem kereső iskola magyar és külföldi példákkal. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A tankönyv feladatainak megoldása, illetve a feladott szemelvények megbeszélése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Zárthelyi dolgozat 5. Az értékelés módszere Gyakorlati jegy 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Aktuális szakirodalmak. 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Budai István (szerk.) (1996) Szociális munka az iskolában: válogatás iskolai szociális munkások, gyermekjóléti szakemberek, szociális és pedagógusképzésben résztvevők számára. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó (196 p.) Kozma Judit Hegyesi Gábor (szerk.) (1998) Kézikönyv szociális munkásoknak. Budapest, Szociális Szakmai Szövetség (335 p.) Lévai Katalin (szerk.) (1993) Szöveggyűjtemény a szociális munka elmélete és gyakorlata tantárgy tanításához. Budapest, Medicina K. Stang Tünde (2002) Szociális munka családokkal. In: Kozma Judit (szerk.) (2002) Kézikönyv szociális munkásoknak. Budapest: Szociális Szakmai Szövetség, old. 11

12 Tantárgy neve A család rendszerszemlélete Tantárgy kódja CSM1014 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja Tudja értelmezni a család rendszerszemléletű működését, tekintse át a családi életciklusok, családi krízisek jellemzőit, valamint ismerje a családi működés rendszerszemléletű megközelítéseit. Legyen tájékozott a családi szocializáció funkciózavarainak felismerésében. Ismerje meg a család struktúráját, a családon belüli hatalom alakulásának a tényezőit. Ismerje a család szükségleti fejlődési szintjeit és a különböző családtípusok jellemzőit. Tudja értelmezni a családi konfliktusok és a házassági szerepzavar kedvezőtlen hatását a gyermeki személyiség kibontakozására. Ismerje meg a családi konfliktusok törvényszerűségeit, a családi játszmák jellemzőit. Ismerje a családi zavarok tipológiáját és a jól működő ( éltető ) család jellemzőit. Legyen képes a család működőképességének a feltárására. 2. Tantárgyi program:. A család fogalma, típusai, rendszerszerű működése. A család mint sajátos kiscsoport. A családi életciklusok, családi krízisek (normatív és paranormatív krízisek). A család szocializációs funkciói. A család szükségleti fejlődési szintjei. Szabályalkotás a családban. A család struktúrája. Kommunikációs minták és játszmák a családban. Családi konfliktusok, értéktorzulások és hatásaik a gyermeki személyiség kibontakozására. Családi szerepek. A házastársi szerepzavar és hatása a gyermek személyiségfejlődésére. A családi zavarok tipológiája. A család működőképességének a feltárása. Az éltető család 3. Évközi tanulmányi követelmények: kötelező és aktív részvétel a szemináriumokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: a hallgatók szemináriumi teljesítményének folyamatos visszajelzése, egy problémás család működőképességének a feltárása (esettanulmány) 5. Az értékelés módszere: Zárthelyi dolgozat és az esettanulmány értékeléséből képzett gyakorlati jegy. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, a családi szocializáció témakörébe tartozó videofilmek. 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Csizmadia Ferencné (szerk.) (1993): Családpedagógiai ismeretek. BTF, Budapest. Komlósy P (Szerk): Családterápiás Olvasókönyv I-II. Animula, Budapest, Naményi Mária (szerk.) (1998): A család. Gondolat Kiadó, Budapest. Virginia, S. (1999): A család együttélésének művészete. Coincidencia Kiadó, Budapest. Veczkó József (2002): Gyermek és ifjúságvédelem. Család és gyermekérdekek. APC Stúdió, Gyula. 12

13 Tantárgy neve Mentálhigiéné Tantárgy kódja CSM1015 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Edit főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja AK A hallgató legyen tisztában a mentálhigiéné alapfogalmaival, történeti alakulásával, fontosabb alkalmazási területeivel. Legyen tisztában a mentálhigiéné módszereivel, a prevenció és a promóció jelentőségével. Ismerje a mentálhigiéné különböző laikus és professzionális intézményeit. Ismerkedjen meg a pedagógiai mentálhigiénével és a prevenció lehetőségeivel, az iskola mentálhigiénés feladataival és módszereivel. Ismerje meg az iskola és ezen belül pedagógus szerepét, lehetőségeit a mentálhigiéné és a lelki egészségvédelem területein. Legyen tisztában a segítőfoglalkozásúak lehetséges mentálhigiénés problémáival. 2. A tantárgyi program: A mentálhigiéné fogalma, helye a tudományok rendszerében, szükségessége, története. Mentálhigiéné módszerei. A prevenció és a promóció fogalma, a két fogalom szemléletbeli különbsége. A mentálhigiéné laikus intézményei (támogató hálók, a család, és az önsegítő csoportok).mentálhigiéné professzionális intézményei az egészségügyi, szociálpolitikai és az oktatási intézménye. Iskolai mentálhigiéné feladatai és módszerei. Prevenciós lehetőségek az iskolai mentálhigiéné területén. A pedagógus szerepe és lehetőségei a mentálhigiéné és a lelki egészségvédelem területein. A segítők mentálhigiénés szükségletei a burn out szindróma. Mentálhigiénés problémák: Stressz és következményei. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Buda Béla (1994): Mentálhigiéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetülete. Animula, Budapest. Buda Béla (2003): Az iskolai nevelés a lélek védelmében. Az iskolai mentálhigiéné alapelvei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest , o. Buda Béla (2003): A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, o. Gerevich József (1997): Iskolai mentálhigiéné (szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest. Kézdi Balázs (1998): Iskolai mentálhigiéné. Pannónia, Pécs. 13

14 Tantárgy neve Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja CSM2010 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja Célja, a hallgatók kommunikációs készségének, empátiás készségének, konfliktustűrő és konfliktus megoldó készségének a fejlesztése, hogy a reálisabb önismeret birtokában, hatékonyabban tudják kezelni az oktató-nevelő munka során fellépő problémákat. A tantárgy legfontosabb feladatának egy olyan szemlélet kialakítását tartjuk, amely a pszichológiai tényezők szerepét figyelembe veszi a tanári munkában. 2. A tantárgyi program: A tanár tanárság szavak szubjektív jelentései a csoportban. Saját iskolai évek felidézése. (Milyen értékek, normák, problémák stb. voltak érezhetőek, ezeket ki, hogyan kezelte, milyen eredménnyel.) A mai iskolarendszer felépítésének elemzése. A szükséges kommunikációs kapcsolatok (gyerek, szülő, tantestület tagjai, segítő személyzet) végiggondolása, a várható nehézségek feltárása. Kommunikációfejlesztés. Értékfeltárás. Az ideális pedagógus főbb jellemzői, saját személyiség viszonyítása ehhez. A tanári munkához szükséges személyiségjellemzők fejlesztése. Tanári pályára való alkalmasság megbeszélése. További célok megfogalmazása, fejlesztési terv kidolgozása. A csoport munkájának értékelése. A csoport visszajelzése a program illetve a csoportvezetőre vonatkozóan. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Aktív részvétel a tréningen 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: a minősítés megadása a részvétel alapján történik. A megjelölt tartalmat meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: - kérdőívek - pszichológiai tesztek - strukturált játékok jegyzéke 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Bagdy Emőke- Telkes József (2000): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Gary Kroehnert (2005): 102 extra tréninggyakorlat. Z-Press Kiadó, Budapest Rudas János (2006): Delphi örökösei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Rudas János (2009): Javne örökösei. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest. Thomas Schmidt: (2009): Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok. Z-Press Kiadó KFT 14

15 Tantárgy neve: Kommunikáció - konfliktuskezelés Tantárgy kódja: CSM2011 Meghirdetés féléve: 2. Kreditpont: 2 Óraszám: 0+2 Számonkérés: gyakorlati jegy Előfeltétel: CSM2010 Tantárgyfelelős: Dr. Margitics Ferenc főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja: A hallgatóknak meg kell ismerniük azokat a kommunikációs helyzeteket, mely leendő szakmájukban kiemelkedő helyet foglal el. A tréning lehetőséget nyújt a bőséges élmény és tapasztalatszerzésre, kihasználva a csoportos forma előnyeit. A saját konfliktusmegoldó stratégia feltárása, megismerése, és ezáltal előnyeinek és hátrányainak megfogalmazása a problémamegoldó folyamatban. A hallgatók technikákat kapnak a hatékony konfliktusmegoldáshoz. 2. A tantárgyi program: Kommunikáció fogalmának értelmezése, fontossága a csoporttagok életében A saját verbális kommunikáció jellemzőinek feltárása, fejlesztés irányainak meghatározása. Verbális kommunikáció fejlesztése (ismerkedés, kapcsolatépítés terén). Verbális kommunikáció fejlesztése (figyelmes hallgatás, értő figyelem, én-üzenet megfogalmazása, igazi üzenet kihallása, konfrontáló én-üzenet, közléssorompók). Verbális kommunikáció fejlesztése (hatékony kommunikáció konfliktushelyzetben, a konfliktus fogalmának definiálása, saját konfliktusok feltérképezése, reakciók konfliktushelyzetben, konfliktusmegoldó stratégiák ismertetése). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (arc- mimika, tekintet). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (testtartás, térközszabályozás). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (gesztusok). Konfliktusmegoldásban kívánatos kommunikációs készségek gyakorlása. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Aktív részvétel a tréningen 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: a minősítés megadása a részvétel alapján történik. A megjelölt tartalmat meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Kérdőívek, pszichológiai tesztek, strukturált játékok jegyzéke 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Bagdy Emőke Telkes József (2000): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest. Hanák Zsuzsanna (2001): Kommunikációs ismeretek és készségfejlesztés (hallgatói munkafüzet, multimédiás CD-ROM, tanári segédlet) EKF. Siklaki István (1994): A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana, Budapest. Hajas Zsuzsa (1999): Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus, Debrecen. 15

16 Tantárgy neve Segítő kapcsolat Tantárgy kódja CSM2100 Meghirdetés féléve 3, 4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Györgyiné dr. Harsányi Judit főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja A hallgatók szakmai kompetenciájának fejlesztése a támaszt nyújtó és önfeltáró kommunikáció révén. A segítség célja, hogy segítségre nem szoruló, társas kapcsolataiban az erőforrásokat hasznosítani tudó, és másoknak erőforrásul szolgáló ember kerüljön ki a professzionális segítség köréből. 2. A tantárgyi program: A tantárgy a segítésről, mint professzióról, és rendszerről igyekszik összefoglalást adni, szemléletet formálni.a személyiségfejlődés kapcsolati oldalának feldolgozásával, a problémák kialakulásának lehetséges gyökereivel, illetve a kivezető utak lehetőségeivel is megismerkedünk. A kurzus témái: A segítő kapcsolat fogalma, formái, jelenségei, eszközei; Segítő beszélgetés, tanácsadás, konzultáció, interjú; A változás és változtatás lehetőségének felismerése és előidézése a segítő kapcsolatban; A problémamegoldás lehetőségei egyénileg és a teamben; esetmegbeszélés, szupervízió; Krízishelyzetek és kezelésük (a válság, mint kiindulási helyzet, a krízis); Emocionális átélés, érzelmi érettség, az érett személyiség 3. Évközi tanulmányi követelmények: a TVSz által meghatározott kötelező részvétel a foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): az önálló szemináriumi teljesítmény folyamatos visszajelzése. 5. Az értékelés módszere: a folyamatos értékelésekből képzett gyakorlati jegy. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: irodalom, esetelemzések, videofilm 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Argelander, Hermann:Az első pszichoterápiás interjú, SpringMed Kiadó, Budapest, Bang, Ruth : A segítő kapcsolat, Gondolat, Budapest, Berne, Eric: Emberi játszmák, Háttér Kiadó, Budapest, Hajduska Mariann: Krízislélektan, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Tringer László: A gyógyító beszélgetés, Medicina Kiadó, Budapest,

17 Tantárgy neve Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CSM2101 Meghirdetés féléve 3,4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jenei Teréz főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TI A hallgatók cigánysággal kapcsolatos ismereteinek bővítése; olyan pedagógiai módszerek elsajátítása, amelyek birtokában a hallgatók képessé válnak az előítéletmentes, toleráns interkulturális iskolai nevelésre. 2. A tantárgyi program: Cigánykutatások és nevelésszociológia. A szocializációs folyamat; szocializációs színterek. A cigány gyerekek családi szocializációja. (A cigány gyerek státusa a családban, a gyermekekkel kapcsolatos szülői attitűdök.) A cigány gyerekek iskolai szocializációja. A cigány tanulók helyzetét meghatározó strukturális tényezők. Együtt vagy külön? A kompenzatorikus és emancipatorikus látásmód. Az interkulturális nevelés fogalma, jellemzői. A komprehenzív iskolaszerkezet, konstruktivista pedagógiai módszerek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozatok, kiselőadások 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli, írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: könyvtári folyóiratok, könyvek, elektronikus adathordozók 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Forray R. Katalin Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Aula Kiadó, Budapest. Forray R. Katalin: Cigánykutatás és nevelésszociológia. Iskolakultúra, 1998./ Nahalka István: A roma gyermekek iskolai nevelésének helyzete. ELTE B Neveléstudományi Intézet Cigánypedagógiai szakcsoport evelese.doc Nagy Mária (2002): A cigány tanulókkal kapcsolatos pedagógiai problémák a pedagógusképzésben és a fiatal pedagógusok munkájában. Új Pedagógiai Szemle, 2002/11. 17

18 Tantárgy neve Az erőszak pszichológiai kérdései Tantárgy kódja CSM2102 Meghirdetés féléve 3, 4. Kreditpont 2 Óraszám 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel - Tantárgyfelelős Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja A tanárjelölt ismerje meg az erőszak jelenségvilágát, megjelenési formáit, pszichológiai hátterét és következményeit. 2. Tantárgyi program: Az agresszió fogalma jelenségtana, elméletei. A bántalmazás típusai, okai, pszichés következményei. Magatartásbeli jelek, tünetek. Az önpusztító agresszió. Erőszak a családban és a családvédelem. Erőszak az iskolában. Áldozatok, agresszorok és kívülállók jellemzői. Az agresszió megnyilvánulásai. A tanár lehetőségei az iskolai keretek között. Gyermekbántalmazás. A bűnözés megelőzése, különös tekintettel az erőszakos bűnözésre. A médiaerőszak jelensége, hatása. Preventív lehetőségek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere: írásbeli feladat (dolgozat, teszt). 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: jegyzetek, könyvek, video, DVD filmek. 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Figula Erika (2004): Iskolai zaklatás iskolai erőszak pszichológus szemmel. Nyíregyháza. Figula Erika-Margitics Ferenc-Pauwlik Zsuzsa ( 2010): Családi szocializáció és iskolai erőszak.élmény 94 Bt Hárdi (2000): Az agresszió világa. Medicina Könyvkiadó RT., Budapest. Karl E. Dambach (2001): Pszichoterror (mobbing) az iskolában, Akkord Kiadó. Tóth Tamás (2005): Médiaerőszak. Kossuth Kiadó. 18

19 Tantárgy neve Pedagógiai etika Tantárgy kódja CSM2103 Meghirdetés féléve 3, 4. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András A tantárgyfelelős tanszék kódja FT A tantárgy célja, hogy segítséget nyújtson ehhez a tájékozódáshoz, kibontva a nevelésetika néhány kiemelt elméleti témakörét (például: természet és erkölcsösség, ész és haszon, továbbá a pluralizmus mint pedagógiai paradoxon, a nevelés mint egyezkedés stb.). Szólni kíván továbbá a pedagógus etika néhány fontos gyakorlati kérdéséről is (a pedagógus mint erkölcsnevelő, a pedagógus személyisége, a szabadság és a beavatkozás kérdései). A humán tudományok etikai kódexének és a pedagógusok etikai kódexének a kérdései zárják a feldolgozandó témák körét. 1. Tantárgyi program: A pedagógiai etika kérdésfeltevésének természete: problémák és perspektívák. A pedagógus etika: a hivatásos nevelőtevékenység etikája és elhatárolása a kapcsolódó diszciplínáktól (az erkölcstörténet, az erkölcsszociológia, az erkölcspszichológia, nevelésfilozófia). A modernitás etikai kérdésfeltevései: az újkor etikai, pedagógiai elméletei és a pedagógus-etika. Természet és erkölcsösség. A legfőbb jó és a gyakorlati eszmék: két paradigma. A modern pluralizmus nevelésetikai következményei: a nevelés és etika klasszikus viszonyának felbomlása. Oelkers irritáció -fogalma. A pluralizmus mint pedagógiai paradoxon. A posztmorális szubjektivitás. A nevelés mint egyezkedés. A nevelésetikai probléma újrafogalmazása. A gyermeki személyiség önépítésének paradoxona: autonómia és függés. Az erkölcsi tapasztalat és tanulás. Etikai igény és érvényesség. Nyitás és beavatás. Igazságosság, kritikus gondolkodás és a nevelés megmaradó igénye. A nevelés nem okozhat károkat -elv. Szakmaiság és moralitás. A pedagógus-etika gyakorlati kérdései (1.). Pedagógus-etika és professzionalizáció. A pedagógus morális felelőssége. A pedagógus-etika gyakorlati kérdései (2.). Etikai kódexek a humán szférában. A pedagógusok szakmai-etikai kódexe (Független Pedagógus Fórum-dokumentum). 2. Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel az órákon, szakirodalom-feldolgozás 3. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 4. Az értékelés módszere: írásbeli (feladatlap). 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: összefoglaló vázlatok, tesztlapok, filmrészletek, esetgyűjtemény. 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Oelkers, Jürgen: Nevelésetika. Problémák, paradoxonok és perspektívák. Vince Kiadó, Budapest, Zrinszky László: A pedagógus etika elméleti és gyakorlati kérdései. Jászberény, (Agrárszakokt. Int. Jászberényi Tanítóképző Int.) 19

20 Hügli, Anton: Pädagogische Ethik. In: Pieper, Annemarie/Thurnerr, Urs: Angewandte Ethik. Beck Verlag, München, Schleiermacher, Friedrich Daniel: Ausgewählte Pädagogische Vorlesungen und Schriften. Volk und Wissen Verlag, Berlin

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Petendi György Teterják Virág Viktória Létrehozók Gerőcsné Dudás Judit Szerkesztő 1 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja...5 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

Részletesebben

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére 11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola pedagógiai programja módosításának jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Gyurgyik

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben