hátha megadja nekik az Isten a megtérést, felismerik az igazságot, és kikerülnek a sátán kelepcéjébıl. (2Tim 2,25)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hátha megadja nekik az Isten a megtérést, felismerik az igazságot, és kikerülnek a sátán kelepcéjébıl. (2Tim 2,25)"

Átírás

1 VII. évfolyam, VIII. szám 2009 szeptember hátha megadja nekik az Isten a megtérést, felismerik az igazságot, és kikerülnek a sátán kelepcéjébıl. (2Tim 2,25) A legnagyobb titkokat Isten akkor bízza ránk, amikor a leggyengébbeknek mutatkozunk. Sok küzdés és vívódás után bogozódnak ki a lélek szálai. Jézus tudja, hogy a Sátán rostájára került lélek rázódik a rostán, ki kevesebb, ki több idın át. De nem hagyja ıket magukra, imájával kapcsolatban marad velük, mellettük áll: Simon, Simon! A Sátán hatalmat kért magának felettetek, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De én imádkoztam érted, nehogy meginogj hitedben. Amikor megtérsz, te erısítsd meg testvéreidet. (Lk22, 31-32) Amikor Krisztus tanítványaihoz fordul és megkérdezte ıket, vajon ık is el akarják-e hagyni, Péter így válaszolt: Kihez menjünk Uram? Az örök élet igéi nálad vannak. Itt olyan tanítványokkal van dolgunk, akik olyan valaki köré összpontosulnak, aki maga az Örök Élet. Nem létezhetünk a Krisztusra vonatkozó ezen kapcsolattól elkülönülve, nem csupán azért létezik, mert szeretet, barátság, lojalitás főzi össze ıket, hanem azért, mert İbenne már megtapasztalták az örök életet, az új dimenziót, nem a rokonság/baráti/, hanem lételméleti-lényegi dimenziót. Krisztus nem csupán nagyobb, teljesebb, gazdagabb, boldogabb életet hozz nekünk, hanem valami egészen más életet! Pacsai János parókus

2 KICSODA-MICSODA? Ikonosztáz, ikonosztázion (képfal, képállvány) A görögkeleti (ortodox) és a görög katolikus templomokban az épület keleti végében lévı szentélyt a hajótól (a hívek tartózkodási helyétıl) elválasztó, ajtókkal ellátott, ikonokkal (jellegzetesen keleti képekkel) díszített képfal. Olyan, mint egy képes biblia, vagy hittankönyv. A mennyezetig érı ikonosztázon meghatározott rendben találhatók a bibliai jeleneteket, a szentek és Szőz Mária életét bemutató képek. Kialakulása az 5. században kezdıdött. Ekkor az ikonosztáz egy alacsony elválasztó rács volt, melyen Krisztus és Szőz Mária képe függött. A 6-7. században a rács helyét a 4 alapkép (a hívek balkeze felıl az 1. Szent Miklós, a bizánci egyház védıszentje vagy Szent Mihály arkangyal v. Keresztelı Szent János, a 2. az Istenszülı, a 3. Jézus mint bíró, a 4. a templom címünnepe, védıszentje) foglalta el Az ikonosztáz középsı, kétszárnyú kapuja a királyi ajtó, ezt csak istentisztelet közben tárják ki, de csak a pap és a diakónus mehet be rajta, teljes liturgikus díszben, a szertartás meghatározott idıpontjában. Világi öltözetben és szertartáson kívül csak a püspök léphet be a szentélybe. Ezen ajtó fölött van az utolsó vacsora, fölötte Krisztus király és fıpap képe, legfelül a szent kereszt, alatta Szőz Mária és Szent János apostol, akik nagypénteken a kereszt tövében álltak. Az utolsó vacsora képétıl jobbra és balra a bizánci egyház 12 fı ünnepét ábrázoló képeket láthatunk. Jézus király és bírói képe mellett kétoldalt a 12 apostol, ezek fölött a legfelsı sorban 12 próféta képe van. A teljes ikonosztázon összesen 48 képet találunk. Sok templomban (fıleg Görögo-ban) az ikonosztázion csak az alapképsorból áll. Hazánkban a legújabban épült görög katolikus templomok túlnyomó többségében nincs már ikonosztáz. A két szélsı, diakónus ajtón közlekednek a papnak segédkezı személyek.

3 Bódás János Ki van jelölve a helyed Azért van síró, hogy vigasztald, és éhezı, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed. Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva, üldözött, hogy oltalmat leljen karod között. Azért roskadnak más vállai, hogy terhüket te segítsd hordani. Az irgalmat kinek fakasztják, s mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrıdik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd: mennyi szeretet van benned. Megmutattad-e néha legalább? Enyhült, s szépült-e tıled a világ? Vagy tán kezedtıl támadt foltra folt? Ott is, hol eddig minden tiszta volt? Ki vagy? Vigasznak, írnak szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak. Ki van jelölve a helyed, ne nyugodj, míg meg nem leled. Csak ott leszel az, aminek rendeltettél. - Másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kıre esett, elkallódott levél leszel, mely a címzetthez nem jut el. Gyógyszer, ami kárba veszett, mit soh'se kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan, cserép, amiben nincsen virág, s nem veszi hasznod sem az ég, sem a világ.

4 JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK Szeptember 14-én ünnepli az Egyház a Szent Kereszt Felmagasztalását, mely a Szent Keresztnek a IV. században történt megtalálására emlékeztet Szent Heléna, Nagy Konstantin császár anyja által. De arra az eseményre is, amikor Irákliosz császár a VII. században visszaszerezte a perzsáktól, és ezután fölemelték a Krisztus Feltámadása bazilikában, Jeruzsálemben. Ettıl kezdve a keresztény birodalom templomaiban évenként megünnepelték a Kereszt egyetemes fölemelését, Felmagasztalását. Az ikon a szent keresztfelmagasztalásának pillanatát ábrázolja. A pátriárka szent Makariosz egy vázlatosan felrajzolt templom elıtt áll. Kiemelkedik a tömegbıl és két kezével magasra emeli a keresztet. Mellette áll fehér ruhában két hypodiakonus. Az egyik kezében tömjénezı, a másikéban égı gyertya. Tılük két oldalra áll szent Konstantin és Ilona, a többi személy a császár kíséretét és az egybegyőlt népet jelentik. A kereszt vízszintes szár fölötti rövid szár a Jézus keresztjén lévı feliratra, az alul levı ferde szár pedig a lábtámaszra utal, de inkább szimbolikus jelentése van. A felfelé mutató szár a Jézus jobbjánál megfeszített és megtért latorra utal, a lefelé mutató pedig a baloldalt megfeszített és mindvégig gúnyolódó latorra utal. Közöttük, mint az igazság mérlege állt Krisztus keresztje.

5 A PARÓKIAI HITTANOK ÉS TALÁLKOZÓK a közösségi teremben *Nyugdíjas klub: hétfı *Ministráns-klub : Hétfı *Óvodás: Hétfı *Katekumenátus- bizánci teológia: hétfı *Cursillo- a barátság és hit színtere: kéthetenként hétfın *Bibliai olvasókör: kéthetente-hétfı *Életvezetési ötletek: hétfı *Rózsafüzér-társulat minden elsı vasárnap Liturgia után Gyermekszáj Itt van az ısz, itt van újra Az egyházközségünk rajzpályázatot hirdet az óvodás, általános iskolás és középiskolás korosztály számára. A pályázat témáját a fent említet idézet magába foglalja (lehet tájkép, életkép stb.). Szabadon választott technikával és méretben. Az alkotásokat a parókushoz kell eljuttatni október 16-ig. Eredményhirdetés és a jutalmak átvétele október 18-án 9 30, a Liturgia végén. Barta Józsefné -Zsóka óvónéni Változás: Ebben az évben minden közösségi találkozás hétfıi napon lesz.

6 EGYHÁZKÖZSÉGI ÉLET Meghívó Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját a Görög Katolikus Egyház Jótékonysági vacsora estjére október 17. Szombat óra Kezdıdik az egyházi év és a es iskolai tanév Az imádkozó keresztény ember a mindenható Jézus Krisztusra tekint fel. Az ı szent tanítása ad eligazítást az élethez. Rátekintünk és tıle várjuk, hogy megáldja az esztendı körforgását, mert ı. amit akar, mindent végbevisz. Újra van alkalom kezdésre! Az új évben megteszem ezt vagy azt. Kérem Isten segítségét! Ezen a napon kezdıdik az iskolai tanév is. Jó lenne, ha a szülık ebben az évben nagyobb figyelmet szentelnének a gyermekek lelki nevelésére, vagyis hit- és erkölcs-oktatására. Az elmúlt évek keserő tapasztalata, hogy pusztába kiáltó szó, amikor hívom a gyermekeket hittanórára, mert szülıi segítség nélkül nem hallják meg a hangom. Uram, kérlek, adj halló fület a szülıknek! Egyházközségi hozzájárulás Van egy gyönyörő új templomunk. Közös erıvel, összefogással a Jó Isten kegyelmével felépült. Szívesen járunk oda, egyre többen. Azonban kevesen gondolunk arra, hogy Magyarországon a plébániák nem kapnak sem állami, sem egyházi normatív támogatást, hanem a területükön élı hívek alkotják és ık is tartják fenn, adományaikkal. Ennek alapvetı módja az ún. "egyházadó". Pontosabban egyházfenntartási hozzájárulás. Az ebbıl befolyt összegbıl szükséges kifizetni a főtést, világítást, a takarítást, a "béreket" stb. is. Miért feledkezünk meg róla?

7 HÍREK-ESEMÉNYEK Túrmezei Erzsébet: İsz Uram, búcsúzik az élet, mert a gyümölcsök megértek, meleg nyárnak vége lett. Elszáll a vándormadár is, és megborzong a virág is. Hullanak a levelek aranyszínő szemfödélnek. Egyre csendesebb az ének. De borongós ég alatt most az ıszért áldalak. Üzensz sárguló levélen, és elém írod az égen vándormadarak jelét, hogy mélyen szívembe rejtsem, vándorvoltom ne felejtsem, vándoroljak Tefeléd. Mind korábban itt az este. Megért a szılı gerezdje. Hadd mondjak, Uram, neked, mindezért dicséretet. Köszönetet a ködért is, a lehulló levélért is, minden gyümölcsért a fán. Röptéért vándormadárnak. Hirdessétek, könnyő szárnyak, hogy van melegebb hazám! Át a ködön, át az éjen édes zengéssel kísérjen dérbelepte réteken ıszi hálaénekem! Szeptemberi program Szeptember 1. Az egyházi év kezdete Szeptember 3 Egyházközségi nap - bográcsozás Szeptember 5. Iskolás gyermekek, pedagógusok megáldása Szeptember Képviselıtestületi ülés Szeptember 8. Kisasszonynap- Mária születése 8.00 Szent Liturgia Új termények megáldása Szeptember 14. A Szent kereszt felmagasztalását ünnepeljük, vasárnapi rend szerint Október 1. Az Istenszülı oltalma Szent Liturgia este Délelıtt egy 20 személyes kisbusszal Máriapócsra tervezünk zarándoklatot. Aki ezen szeretne részt venni, Pacsai János esperes úrnál jelentkezzen!

8 Mese: Volt egyszer egy fogadó, melyet Ezüst Csillagnak hívtak. A tulajdonos minden tıle telhetıt elkövetett, hogy minél több vendéget csábítván nyereségessé tegye vállalkozását: a szállás kényelmes volt, a kiszolgálás szívélyes, és az árak elfogadhatók, de mindhiába. Kétségbeesésében elhatározta, hogy kikéri egy bölcs tanácsát. Miután a bölcs végighallgatta bánatos történetét, azt javasolta, hogy változtassa meg a fogadó nevét. - Az lehetetlen - mondta a fogadós. - Nemzedékek óta Ezüst Csillag a neve, mindig is így ismerték az egész vidéken. - Nem - állította a bölcs határozottan -, mostantól fogva Öt Harangnak fogod hívni, a bejárat fölé pedig felakasztasz hat harangot. - Hat harangot? Ez aztán az abszurdum. Ugyan már minek tenném? - Csak próbáld ki, és meglátod - mosolygott a bölcs. Nos, a fogadós megpróbálta. És a következıket tapasztalta. Aki csak elment a fogadója mellett, mind betért, hogy felhívja egy hibára a figyelmét, gondolván, hogy elıtte még senki más sem vette észre. Bent azután kellemesen érintette ıket a szívélyes kiszolgálás, és ottmaradtak egy kis felüdülésre, megadván ezzel a fogadósnak azt az anyagi sikert, amit korábban mindhiába keresett. Kevés dolog van, amiben nagyobb örömünket leljük, mint a mások hibáinak kijavításában. SZENTPÉTERI LEVELEK Kiadja a Sajószentpéteri Görög Katolikus Egyházközség Felelıs kiadó: Pacsai János parókus (Elérhetıség: , 06-48/ ) Sajószentpéter 3770, Vörösmarty út 12. Szerkesztés és nyomdai elıkészítés: dr. Bakonyi Judit Szerkesztıség címe: Nyomdai munkálatok: Molnár Gábor, RAMKER Bt. ( ) Bankszámlaszám: CIB bank

A Szent Kereszt megtalálása

A Szent Kereszt megtalálása IX. évfolyam, 11. szám 2011 szeptember A Szent Kereszt megtalálása Krisztus igazi keresztjét akkor találták meg, amikor azokat az ásatásokat végezték, amelyeket Makariosz jeruzsálemi érsek (314-335) irányított,

Részletesebben

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

Aki szeret, az látni akarja az Istent.

Aki szeret, az látni akarja az Istent. X.évfolyam 8. Szám 2012. december Aki szeret, az látni akarja az Istent. Mi senkit nem tudunk megmenteni! Egyedül Krisztus a Megváltó, ő tud megmenteni. Amikor egyre közelebb kerülünk hozzá, megtanuljuk,

Részletesebben

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) 2 0 1 0. m á r c i u s 2 8. VI. évfolyam 1. szám T A N Í T V Á N Y O K A T K E R E S Ü N K! L e l k i p á s z t o r i e l ı r e t e k i n t é s 2 0 1 0 - r e E fezus 4:11-15: És ı adott némelyeket apostolokul,

Részletesebben

A Húsvét személyes misztérium

A Húsvét személyes misztérium X. évfolyam, 4. szám 2012 április A Húsvét személyes misztérium Gyönyörű, feltűnően szép, mély belső valóság, melyet átélünk a húsvét ünneplésében, amikor csatlakozunk Jézus Krisztus feltámadásához, diadalához.

Részletesebben

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L XVIII. évfolyam 3. szám 2014. március Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

Az Egri Görög Katolikus Szervezőlelkészség értesítője 4.szám 2011/1. Az új év kezdetén (2011)

Az Egri Görög Katolikus Szervezőlelkészség értesítője 4.szám 2011/1. Az új év kezdetén (2011) Venyige Az Egri Görög Katolikus Szervezőlelkészség értesítője 4.szám 2011/1 Az új év kezdetén (2011) Az emberek életében fontos esemény az új év kezdete. Azzal az illúzióval kecsegtet, hogy jobb lesz,

Részletesebben

A hit útján (Lukács 24,13-33)

A hit útján (Lukács 24,13-33) A Budapest Budafoki Református Egyházközség A hit útján (Lukács 24,13-33) TANÍTVÁNYAI KÖZÜL KETTEN AZNAP EGY FALUBA MENTEK JÉZUS IS MELLÉJÜK SZEGİDÖTT, ÉS EGYÜTT MENT VELÜK. LÁTÁSUKAT AZONBAN VALAMI AKADÁ-

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 5. (Nyomtatva: április 13.) A szentgyónás után

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 5. (Nyomtatva: április 13.) A szentgyónás után SZENT KERESZT 2014. ÁPRILIS AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 5. (Nyomtatva: április 13.) A szentgyónás után Sok évvel ezelıtt még abban az idıben, amikor

Részletesebben

FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet

FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet Pál apostolt Jeruzsálemben tartóztatták le és a cézareai börtönben tartották két évig. Ezek után a császárhoz fellebbezett és így fogvatartottként vitték ıt Rómába, hogy kihallgatást

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

KISTARCSA. Ember emlékezzél!

KISTARCSA. Ember emlékezzél! 2009. március 1. VIII. évfolyam 1. szám Ember emlékezzél! KISTARCSA Az anyaszentegyház nagyböjt kezdetén hamut szentel, a szentelt hamuval megérinti homlokunkat és figyelmeztet az elmúlásra: ember emlékezzél,

Részletesebben

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap........3-4 Gyerekállam gyerekálom.....5 Pápai kitüntetett

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM REFORMÁCIÓ İSZI HÁLAADÁS Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki

Részletesebben

A lélek tavasza. Nagyhét Húsvét. Lázár szombat 7.00-8.00-ig gyóntatás. 8.00 szent liturgia 18.00 vecsernye

A lélek tavasza. Nagyhét Húsvét. Lázár szombat 7.00-8.00-ig gyóntatás. 8.00 szent liturgia 18.00 vecsernye XII. évfolyam 4. szám A lélek tavasza 2014. április Lázár szombat 7.00-8.00-ig gyóntatás 8.00 szent liturgia 18.00 vecsernye Virágvasárnap 8.00 gyóntatás 9.00 utrenye 9.30 Szent Liturgia -barka szentelés

Részletesebben

Donneri Harangszó. 2012 Húsvét. Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. A tartalomból

Donneri Harangszó. 2012 Húsvét. Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. A tartalomból 2012 Húsvét Donneri Harangszó A donneri Szent Kereszt Plébánia lapja Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. (Lk, 24,36) A tartalomból A reménység üzenete 2. old. Bemutatjuk 6. old. Jézus az Olajfák hegyén

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. A Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. A Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 7. A Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe A kereszt jele hitünk színtézise, mert

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség;

Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség; VII. évf. 12. szám 2013. Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség; Ajánló jelen számunkból: Sóskuti Zoltán: Gyönyörködök

Részletesebben

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szeretettel és Imádsággal. Kedves Testvérek! Ha megnézzük azt az evangéliumi részt, azt a Jézus

Részletesebben

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk I. Kor

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben