GYÖRGYI CSABA. Károly Anna: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/5. szám. 59. o. 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÖRGYI CSABA. Károly Anna: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/5. szám. 59. o. 4"

Átírás

1 GYÖRGYI CSABA ÖRMÉNYEK PEST MEGYÉBEN Egy rendhagyó oral history interjú margójára Dolgozatomban a történetírás egyik leginnovatívabb irányzatának, 2 az oral historynak az eszköztárát alkalmazva közelítettem kitűzött témámhoz. Az oral history Károly Anna meghatározásában: egy tudatosan megszervezett interjú két ember között, amelynek célja történeti jelentőségű esemény, cselekvés felidézése. 3 Ez kétségkívül igaz, de érdemes még egy lépést tenni egy másik definíció segítségével: az oral history személyes kikérdezésen alapuló kutatási, felmérési, ismeretszerzési módszer, amelynek készítője a közlő személyes élményanyagát kívánja rögzíteni. 4 Miért az oral history eszközkészletét és módszerét hívtam segítségül? Milyen szellemi hasznot reméltem abból, hogy levéltári források híján 5 interjút készítek egy örmény kisebbségi vezetővel a Pest megyei örménység múltjával és jelenével kapcsolatban? Szerettem volna szubjektív árnyalatok feltárásával több egyediséget, közvetlenséget vinni a múlt tanulmányozásába. 6 Egy pillanatképet akartam rögzíteni, azt, ahogyan egy Pest megyében élő magyarörmény 7 egy történész elmélyültségével és ihletettségével tárja fel, s engedi magában élni saját és népe történelmét. 8 Másképpen megfogalmazva: a témára pillantva nagy szükségét éreztem a látószög megsokszorozásának, 9 hiszen olyan információkat is felszínre szerettem volna hozni, amelyeket egy pusztán írott forrásokra épülő tanulmány nem mutatott volna meg. 0 Jelen tanulmány a Pest Megyei Levéltár 20. november 24-ei konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett változata. 2 Vértesi Lázár: Oral history. A szemtanúként elbeszélt történelem lehetőségei. In: Aetas, 2004/. szám, 7. o., vö. Tóth Eszter Zsófia: Munkásság és oral history. In: Múltunk, 2005/4. szám, o. 3 Károly Anna: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/5. szám. 59. o. 4 A Közösségszervezés II. modul követelményeinek részletező leírása (Közösségi-civil szervező szakképesítés), Pénzügyminisztérium, Közösségi-civil szervező Közösségszervezés II._200.pdf [ ] 5 A Pest Megyei Levéltárban sajnos kevés örmény kisebbségre vonatkozó dokumentum található. 6 Vö. Gyarmati Gyöngyi: Az oral history kézikönyve. In: Múltunk, 2005/4. szám, 98. o. 7 Fancsali Jánosról van szó, aki a Budaörsi Örmény Önkormányzat, illetve a Magyar Örmény Kulturális Egyesület elnöke, 2002 és 2006 között az Országos Örmény Önkormányzat képviselője, zongoraművész, zenetörténész, az örménység kutatója, akinek hálával tartozom a közreműködéséért. 8 Mindenki a maga történésze Everybody is his own historian: Carl Beckernek ezen a címen jelent meg könyve 935-ben. 9 Gyáni Gábor: Hamis és igaz a történelemben. In: Debreceni Disputa, 2003/. szám, 7. o., vö. Gyáni Gábor: A történetírás újragondolása. In: Híd, 2006/9. szám, 3 5. o. 0 Károly, 60. o.

2 Miért szerepel a dolgozat címében az oral history interjú jelzőjeként a rendhagyó kifejezés? Tartalmilag nemcsak személyes élmények, tapasztalatok kerültek rögzítésre, hanem interjúalanyom tudományos érdeklődése, valamint kutatási eredményei is át meg átszövik az interjú végső, szerkesztett változatát, amelyet az oral history gyakorlatától ugyancsak eltérő módon, kiegészítettem néhány szakirodalmi hivatkozással is. 2 Az interjú felvétele, majd később a tanulmány elkészítése során felmerült bennem, hogy talán érdemes lenne az oral history, azaz a történeti interjúkészítés műfaját az állami levéltárakban is alkalmazni olyan esetekben, amikor a maradandó értékű történeti forrás nem más, mint az adott levéltár gyűjtőterületén belül élő, gazdag élettapasztalattal, eleven élményanyaggal rendelkező személyek emlékezete, amely nyilvánvalóan és sürgetően archiválásért kiált. 3 A történeti interjú múltja és jelene Magyarországon Lénárt András "Történetgyűjtés" Oral history archívumok Magyarországon című tanulmányában remek összefoglalását adja a magyarországi oral history gyűjtemények interjúkészítési és feldolgozási gyakorlatának. 962-ben a Párttörténeti Intézet keretei között hozták létre az ún. Visszaemlékezés-gyűjtő Csoportot, röviden a VEGY-et. A cél ekkor még a magyarországi munkásmozgalom történetére vonatkozó adatgyűjtés volt. Az eseményeket, illetve életutakat sokszor folyóiratokban, újságokban jelentették meg, de később gyűjteményes kötetek is napvilágot láttak. A legreprezentatívabb kiadványsorozat a Tanúságtevők címet viselte. 4 Az 960-as évek második felétől kezdve a visszaemlékezések gyűjtése össznépi programmá terebélyesedett, és a helytörténetírás foglyává vált. 5 A VEGY szakemberei, a beérkező nagy számú, nem megfelelő szakértelemmel elkészített interjú hatására végül is úgy döntöttek, hogy megyei szinten szervezett képzést nyújtanak az érdekelt intézmények munkatársainak. 6 A legszélesebb körben ismertté vált hazai oral history gyűjtemény a Történeti Interjúk Tára (TIT). A Soros Alapítvány segítségével Hanák Gábor történész, a Budapest Stúdió vezetője kép- és hangrögzítő berendezéseket kapott történeti értékű videó-emlékiratok elkészítésé- Interjúalanyomnak szerencsére már a beszélgetésünk elején sikerült elszakadnia az előre egyeztetett vázlattól (l. a mellékletet). 2 Ezek a részek dőlt betűvel szerepelnek az interjú szövegében. 3 Sajnos ennek az anyagnak az állományvédelme nagyobb problémát jelent a papíralapú dokumentumokénál, s ha megsemmisül, már nem reprodukálható más módon. 4 Lénárt András: "Történetgyűjtés" Oral history archívumok Magyarországon. In: Aetas, 2007/2. szám, 2. o. 5 Lénárt, 2. o. 6 Lénárt, 2. o. 2

3 hez. Az elkészült interjúk feldolgozását és archiválását az Országos Széchényi Könyvtár Magyarságkutató Csoportja vállalta. 7 A legjelentősebb, s leghosszabb ideje fennálló, tudományos igényességű, szakemberek által is hasznosítható oral history gyűjtemény Magyarországon az Oral History Archívum (OHA), amelyet ellenzéki értelmiségiek az 980-as évek elején azzal a céllal hoztak létre, hogy az 956-os forradalom, valamint az 968-as új gazdasági mechanizmus hivatalos, állampárti értelmezésével szemben dokumentáljanak egy másik történetet. 8 Mivel akkoriban a korabeli, 56-os adatok s dokumentumok közelébe csak a rendszerhez hű kutatók férhettek, az igazság feltárásához egyéb eszközöket kellett keresni: kézenfekvőnek bizonyult tehát oknyomozó-tényfeltáró interjúk készítése. 9 Az OHA vezetője, Kozák Gyula az első intézeti évkönyvben a következőképp indokolja az interjúzás értelmét: A magnetofonra mondott élettörténetet eszköznek tekintettük, amelynek segítségével viszonylag átfogóan ismerhetjük meg az egyes sorsokon keresztül a történelemben szerepet játszó ember gyakran spontán módon, az interjúkészítői beavatkozás nélkül nem verbalizálható szubjektív tapasztalatait, illetve a történettudomány számára forrásértékű, másutt nem fellelhető ismereteit. 20 Az 990-es évek közepétől az OHA-ban új kutatási program kezdődött. Kőrösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne az ezredfordulón publikálta Titokkal a lelkemben éltem című kötetét, amely mérföldkövet jelentett a magyarországi oral historyban. A szerzők kiválasztottak egy jól körülhatárolható célcsoportot, az 956 után meghurcolt személyek közvetlen leszármazottait, és megvizsgálták, hogy a mindennapokban hogyan vetett rájuk árnyékot a megbélyegzett múlt. Lénárt András 2007-es tanulmányában úgy véli, hogy az ígéretes módszertani váltás után az úttörő kötetet nem követték hasonló kidolgozottságú munkák. 2 Az újabb keltezésű, nagyobb szabású magyarországi oral history archívumok közül, a teljesség igénye nélkül, következzék négy jellemző példa. Az egyik a Centropa Alapítvány, amelynek on-line adatbázisában 220 zsidó család története, és több mint 5000 digitalizált fénykép, illetve dokumentum található. 22 A másik a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Emlékpontok Audiovizuális emlékgyűjtés elnevezésű, október 29-én indult 7 Lénárt, 8. o. 8 Lénárt, 2. o. 9 Lénárt, 2. o. 20 Kozák Gyula: Az Oral History Archívumról. In: Évkönyv I Budapest, 956-os Intézet, o. közli: Lénárt, 23. o. 2 Lénárt, o., vö. Bögre Zsuzsanna: Személyes történelem. In: Molnár Adrienne Kőrösi Zsuzsanna Keller Márkus (szerk.): A forradalom emlékezete. Személyes történelem. 956-os Intézet, Budapest, o. 22 Centropa A zsidó emlékezet interaktív adatbázisa, [ ] 3

4 projektje, mely a történelmi közelmúltnak a totalitárius rendszerek által megszakított történetmondását, a családok, a kisközösségek megélt történelmi tapasztalatainak, élményeinek átadását, megőrzését, a generációk közötti ismeretek átadását szolgálja, oly módon, hogy az érintettek információs önrendelkezési jogát biztosítja. 23 Harmadrészt, mivel jelen tanulmány témájához szorosan kapcsolódik, meg kell emlékezni egy kisebb gyűjteményről is, amely a Garaboncziás Tartalomfejlesztő Stúdió által ben megjelentett, Örmények a Kárpát-medencében címet viselő cd-romon található tizenhat, magyarörményekkel készült oral history interjút foglal magában. 24 Végül, de nem utolsó sorban fontos megemlíteni egy Pest Megyei Levéltárhoz köthető, oral history riportra alapuló tanulmányt. Héjjas Pálnak, a Pest Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatójának Megkésett riport nagybaczoni Nagy Vilmos ( ) ny. vezérezredes volt honvédelmi miniszterrel címmel 2007-ben jelent meg cikke, amely egy 974-ben, a történeti interjúk hőskorában, kalandos körülmények között készült, és a sokáig dobozba zárt oral history interjú szerkesztett változatát tartalmazza. 25 Interjú Fancsali Jánossal Készült: 20. március 22-én, Budapesten. Szerkesztett változat. 26 Dőlt betűvel az interjún kívüli, egyéb forrásból származó kiegészítéseim szerepelnek.. Az örménység Pest megyei betelepülésének hullámai A Pest megyében élő örmények egyértelműen az erdélyi magyarörmény közösségből származnak, s érkezésük első hullámában Pest vármegyében elsősorban az 850 utáni hivatalnoki tisztviselő réteget gazdagították. A második nagy hullámban a Trianon utáni menekültáradattal érkeztek a megyébe örmények. 23 A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Emlékpontok Audiovizuális emlékgyűjtés elnevezésű projektje. [ ] 24 [ ] 25 Héjjas Pál: Megkésett riport nagybaczoni Nagy Vilmos ( ) ny. vezérezredes volt honvédelmi miniszterrel. In: Halász Csilla Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából II., Pest Megyei Levéltár, Budapest o. A tanulmány alapját képező régi hangszalag a Pest Megyei Levéltár leendő oral history fondjának első darabja. 26 Amennyire lehetett, a szövegben megőriztem a szóbeli közlés jellegzetességeit, amely emiatt néha darabosnak, egyenetlennek mutatkozik. 4

5 Trianon után számos, egzisztenciáját vesztett magyarörmény települt át Magyarországra, ahol ennek hatására fellendült a magyarörmény közösségi élet: egyesületek alakultak, különböző kereskedelmi társaságok, még részvénytársaság is, valamint megkezdődött az Erdélyből elszármazott magyarörménység egyházi szerveződése, hitélete gyakorlására. 27 A harmadik nagy csoport az 980-as éveket követő ún. nagy hazatéréshez köthető. Egyértelmű, hogy az első hullám idején a tisztviselők közül voltak, akik elég gyorsan meggazdagodtak, ennek megfelelően nem kizárólag Budapesten éltek, hanem egész Pest megyében találunk kúriákat, birtokokat, amelyeknek nagy része sajnos a II. világháború után az ún. népharag következtében elpusztult. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni az örmény eredetű karátsonyfalvi és beodrai Karátsonyi családot, 28 amelynek első, ismert őse, a nemes Gratianus a családi hagyomány szerint 59-ben érkezett Franciaországból a moldvai Badocsányba. Később a család Erdélybe telepedett át, ahol felvette a Karátson nevet. A korabeli iratokban az új név mellett még a régi is ott szerepel, igaz, már csak zárójelben. A család egyik kiemelkedő tagja, gróf Karátsonyi Guidó (87 885), a pest megyei Solymár, Pilisvörösvár és Pilisszentiván földbirtokosa, nagy művészetpártoló hírében állott. 848-ban honvédőrnagyként a pesti nemzetőrök parancsnoka volt, így birtokelkobzás terhe mellett menekülnie kellett. Miután kegyelemben részesült, 867-ben országgyűlési képviselő, császári és királyi kamarás lett. 858-ban birodalmi grófi rangot nyert, amelyet 874-ben Magyarországra is kiterjesztettek. Karátsonyi Guidó elsősorban alapítványai és tekintélyes pénzadományai révén vált ismertté, amelyeket Tóth K. József szavaival élve civilizátori 29 küldetésének szolgálatába állított. 858-ban például kétezer forintot adományozott a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának, illetve irodalmi célokra harmincezer forintos alapítványt tett a Magyar Tudományos Akadémiának. Irodalmunk számos kiemelkedő alkotása jöhetett létre e mecénási tevékenység eredményeképpen. Többek között Arany János számára is a Karátsonyi-féle akadémiai támogatás tette lehetővé az 880-ban megjelent Arisztophanész vígjátékok lefordítását. 27 Issekutz Sarolta: A magyarörménység reneszánsza az évezred végén. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. In: Issekutz Sarolta (szerk.): A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen és ma című konferencia. Budapest, szeptember 29. október., Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, o. 28 Lásd részletesebben: [ ] 29 Tóth K. József: Örmények a történeti Magyarországon. (Szakdolgozat.) Szeged, é.n., 7. o. 5

6 Budán, a Krisztinavárosban az 850-es évek második felében épített fényűző Karátsonyi-palota egyedülálló, főleg barokk festők műveit tartalmazó magánképtárnak adott otthont. A romantikus és neobarokk elemeket ötvöző épület egy rövidlátó politikai gondolkodás áldozata lett: 938-ban lebontották, hogy egy birodalmi német iskola építésével Hitler jóindulatát elnyerjék. Az iskola a háborús körülmények miatt végül is nem épült meg. Gróf Karátsonyi Guidó 88-ben negyvenezer koronás alapítványt hozott létre, amelynek nyomán Solymáron, Pilisvörösváron és Pilisszentivánon német és francia 30 mintát követve meghonosodott az ún. rózsalány-szokás : minden évben, településenként évenkénti váltással, az alapítványi kamatok egy-egy erényes leány hozományául szolgáltak, így azok kiházasítását segítették elő. 3 Az arra méltó ifjú hajadont a községi elöljáróság terjesztette fel. A feltételek szerint rózsalány szegény sorsú, erkölcsös, a magyar nyelvben járatos, 7-9 éves római katolikus leány lehetett. 32 A rózsaleány-esküvő, amelyet első alkalommal 882-ben Solymáron tartottak, nagy eseményt jelentett, ahol világi és egyházi előkelőségek mellett maga a gróf is megjelent. Szám szerint összesen harminchárom rózsalányt adtak férjhez. Az utolsó rózsaesküvő 94 májusában volt Pilisszentivánon. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a rózsalányokkal az esetek egy részében bizonyára érdekházasságokat kötöttek, hiszen a hozományba kapott ezerkétszáz korona valóságos kis vagyont jelentett akkoriban: két hold jó föld vagy egy kisebb lakóház is kitellett belőle. 33 Amikor 885 szeptemberében gróf Karátsonyi Guidó elhunyt, többek között Mikszáth Kálmán is megemlékezett róla. Nemrégiben a nagy mecénás nevét vette fel egy krisztinavárosi társasház, amelyet gróf Karátsonyi Jenő, Guidó középső fia, az egykori Karátsonyi-palota melletti telken építtetett ben, Hofhauer Elek tervei szerint. Guidó halála után 25 évvel a társasház közgyűlése a Karátsonyi-család emlékének megőrzése céljából egyhangúlag úgy döntött, hogy a társasház felveszi a Karátsonyi Guidó társasház nevet A rózsalány-szokást La Coussaye márki abból a pénzből alapította 860-ban, amelyet eredetileg az erények útjáról letért leányának szánt hozományul. Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza. Pilisvörösvár, 998., 443. o., vö. Mirk Mária: Pilisszentiván történelme. In: Tózsa István (szerk.): Pilisszentiván társadalmi értékei. Pilisszentiván, Fogarasy-Fetter, 447. o. 32 Fogarasy-Fetter, 444. o. 33 Fogarasy-Fetter, 445. o. 34 [ ] 6

7 2. Örmények a magyar kultúráért A kiegyezés utáni politikai helyzetben több miniszterelnököt, belügy-, illetve pénzügyminisztert, valamint számos országgyűlési képviselőt 35 adott a magyarörménység a hazának. Érdemes megemlíteni például dr. Molnár Antal nevét, aki az Országgyűlés jegyzője volt, és éppen egy ülés során hunyt el egy váratlan szívroham következtében. Jellemző, hogy őt nem Budapesten, hanem Szamosújvárott temették el, mivel ő is a már említett erdélyi örménység leszármazottja volt. Zenészek, színészek és írók (például Kacsóh Pongrác [ ], aki anyai ágon volt örmény) körében is sok magyarörménnyel találkozhatunk. Említésre méltó a Kazacsay család, amely muzsikusokkal, orvosokkal és pszichológusokkal gazdagította Pest megyét. Az egyetlen Kossuth- és Erkel-díjas magyarörmény zeneszerzőt, Viski Jánost (906 96) is érdemes még ebbe a sorba állítani. Tóth K. József találóan így jellemzi a dualizmus-kori magyarörménységet: A dualizmus korában az egyre inkább asszimilálódott örménység egyes értelmiségi köreiben örmény kulturális reneszánsz jött létre: foglalkozni kezdtek saját történelmükkel, kultúrájukkal, ezért Arménia néven folyóiratot hoztak létre. Magukat magyarörményként határozták meg, azaz politikai és anyanyelvi értelemben magyarként, de örmény szociokulturális örökséggel kiegészítve. 36 A politikusok tekintetében az I. világháború végéig terjedő időszakot érdemes leginkább vizsgálni a Pest megyei örménység szempontjából, mivel ezt követően a viszonyok jelentősen megváltoztak. Trianon a magyarörményeket is drasztikusan érintette, mivel földbirtokaik elsősorban a Romániához, illetve a Jugoszláviához csatolt területeken helyezkedtek el. 37 Ezzel kapcsolatban egy érdekes epizódot feltétlenül meg kell megemlíteni: az ún. országzászló-mozgalmat, amely Urmánczy Jeromos, gazdag gyergyói magyarörmény fakereskedő nevéhez fűződik. 38 A szóban forgó mozgalom képviselői Trianon emlékére ún. ereklyés országzászlókat állítottak fel, amelyen félárbocon magyar zászló lobogott; az ereklye a zászlórúd tövében elhelyezett régi magyar vármegyék, történelmi emlékhelyek, valamint fontosabb városok földjeinek kis gyűjteményét jelentette. 35 Tóth K., 2. o. Tóth K. József kutatásai során negyvenhárom örmény származású személyt talált, akik 867 és 98 között hosszabb-rövidebb ideig országgyűlési képviselők voltak. 36 Tóth K., 4. o. 37 Tóth K., 6. o. 38 Urmánczy Jeromos azok közé tarozott, akik Trianon után elvesztették erdélyi birtokaikat. 7

8 Az Urmánczy család nevéhez fűződik például a gyergyószentmiklósi római katolikus templom felépítése is. Erről Romániában hosszú ideig nem lehetett beszélni, de ma már emléktábla örökíti meg ezt az eseményt. Érdekes történet lenne az erdélyi magyarörmény római katolikus papok életrajzi adatainak vizsgálata, nem különben a kisebb létszámú örmény katolikus papság élettörténeteinek a kutatása. Volt például egy érdekes rokonszenvi kapcsolat az örmény katolikusok és a minoriták között, amely méltó tárgya lenne a történeti kutatásoknak. Az 800-as évek elejére datálható örmény kripták találhatóak a kolozsvári minoritáknál. Ugyanez a kapcsolat az aradi minorita gimnáziummal kapcsolatban is megfigyelhető, ahol számos örmény család taníttatta a gyermekét Az örmény kisebbség és az örmény vallás kapcsolata A Trianon után kialakult helyzetben a Pest megyei örmények számára az örmény katolikus egyház intézménye, 40 valamint a plébános személye jelentette azt a biztos fogódzót, amelyben, akiben megbízhattak. A Pest megyébe áttelepült diaszpóra tagjainak körében felmerült tehát az igény, hogy legyen egy saját egyházuk, továbbá saját papjuk, aki természetesen magyarörmény származású kellett, hogy legyen. Nagyon hosszú ideig különböző budapesti római katolikus templomok adtak otthont az örmény katolikus közösségnek. Az 960-as években Kádár Dániel örmény katolikus pap, bécsi mechitarista szerzetes 4 elindított egy akciót, amely során egyfelől feláldozta összes családi ingatlanát, s adományokat gyűjtött a magyarországi, valamint a nyugat-európai örmények körében. Így sikerült megvásárolni egy villát az Orlay utcában, ahol örmény katolikus lelkészi hivatal, kápolna, múzeum és könyvtár került kialakításra. Kádár Dániel halála után sajnos az ingatlan körül tulajdonvita alakult ki a magyarországi örmény apostoli egyház híveivel, amely azonban végül is rendeződött. Fontos sarokköve a magyarörmény katolikus vallásosságnak, hogy az elmagyarosodott erdélyi örménység 250 éves hagyományainak megfelelően az istentiszteletek már magyar nyelven folynak. Ezt a tényt sajnos támadta egy nemrégiben az örmény egyházról megjelent monográfia. Az asszimilációs nyelvvesztés nem erőszakkal történt, hanem egy szükségszerű 42 integrálódási folyamat részeként. Olyannyira, hogy ezt nem is integrálódásnak nevezem, ha- 39 Például Czárán Gyula, az egyik első magyar turisztikai szakember, útépítő, barlangkutató és szakíró is itt tanult. 40 Bővebben lásd: Kovács Bálint: Az erdélyi örmény katolikus egyház és a Sacra Congregatio de Propaganda Fide a 8. század első évtizedeiben. In: Őze Sándor Kovács Bálint (szerk.): Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében. Piliscsaba, o. 4 Örmény katolikus szerzetesrend Ordo Mechitaristarum, amelynek tagjait örmény bencéseknek is nevezik: Antoniani Benedictini Armeni, azaz Antalos Bencés Örmények. 42 Az interjúban itt a logikus jelző szerepelt. 8

9 nem szimbiózisnak, hiszen az örmény és a magyar gondolkodás a nemzetközpontúság, a vallás, a család s egyéb értékek mentén közelséget, rokonságot mutat. A betelepülő örmények hamar megérezték ezt a befogadó közeget, amelybe érdemes asszimilálódni. Ezzel szemben például az között érkezett keleti örmények 945-ben szinte kivétel nélkül tovább vándoroltak Magyarországról, mert ők nem érezték annak a fontosságát, hogy ebben a közegben maradjanak. 4. Örmények a rendszerváltás után Példátlan az a lehetőség, amit a magyarországi kisebbségek kaptak az 993-as kisebbségi törvény által. Amikor az Amerikai Örmény Újságírók Szövetségének elnöke magyarországi látogatást tett, csodálkozott a hazai örmény kisebbség támogatottságán és mozgásterén, amelyhez még az USA-beli sem volt fogható. A szóban forgó gazdasági lehetőségeket tehát a magyarörménység felismerte, élt vele, s azokat kulturális célokra használta fel. Pest megyében ez Budaörs, illetve a budapesti központ vonatkozásában figyelhető meg. Sajnos az is előfordult, hogy ez a gazdasági lehetőség sokakat könnyen arra csábított, hogy magyarörménynek vallják magukat. Olyan személy is akad, aki ma a román kisebbséget képviseli a médiában, annak ellenére, hogy korábban országos örmény képviselő volt. Érthető, hogy ilyen esetben az érintett kisebbségben megjelennek a védekezési reflexek. Ebből a megfontolásból hoztuk létre 997-ben a budaörsi genealógiai központot, amely kísérletet tesz az erdélyi, illetve a magyarországi örménység feltérképezésére, elsősorban az erdélyi gyökerek után kutatva, s főként az örmény katolikus anyakönyvek adatai alapján. Kutatásaink elsősorban abba a nehézségbe ütköznek, hogy a román állam környékén rajtaütésszerűen lefoglalta a plébániák, valamint a püspökségek levéltárainak anyakönyvi anyagát, amit a mai napig nem szolgáltatott vissza, s úgy tűnik, hogy ezt nem is akarja megtenni ezután sem. Az indoklás szerint ezeknek az anyakönyveknek levéltári szinten nem biztosított a megfelelő tárolása. A Gyulafehérvári Érsekség emiatt kezdeményezett egy olyan mozgalmat, amely az egyes esperesi központokba próbálja meg összegyűjteni az eredeti anyakönyveket. A túlterhelt plébánosok sajnos valóban nem mindig képesek kellő figyelmet fordítani az anyakönyvek megfelelő tárolására, de azt mindenképpen biztosítani kellene, hogy legalább másolat formájában hozzá lehessen férni az anyakönyvi adatokhoz a plébániákon is. Ez végül nemrég megvalósult Szamosújvárott egy örmény katolikus gyűjtőközpont létrehozatalával. 9

10 Kutatásunkat tovább nehezíti, hogy az erdélyi örménység nem csak az ún. elsődleges diaszpórában, tehát Csíkszépvízen, Gyergyószentmiklóson, Erzsébetvárosban és Szamosújvárott élt, hanem a másodlagos diaszpórában is, tehát gyakorlatilag szerte egész Erdélyben. Általános örmény diaszpórai jelenség a gyors elmagyarosodás: azaz célként jelent meg az, hogy minél hamarabb fölvegyék a nagyobb, befogadó közösség család- és keresztneveit. Ebből az következik, hogy az örmény származást csak anyakönyvek segítségével lehet bizonyítani vagy éppen cáfolni. Ma a kisebbségi törvény még szabad identitásválasztásról beszél, de véleményem szerint az örmények esetében anyakönyvekkel kellene alátámasztani és igazolni a származást. 5. A Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat létrejötte és tevékenysége 993-ban, amikor a kisebbségi törvény életbe lépett, megjelent a II. kerületi önkormányzati újságban egy felhívás: jelentkezzenek azok, akik örmény családi gyökerekkel és kötődéssel rendelkeznek. Mivel akkoriban ebben a kerületben laktunk, természetesen válaszoltunk a felhívásra. Muzikális család lévén a fővárosi örmény klubban számtalan alkalommal felléptünk, valamint zenetörténeti előadásokat is tartottam. Később úgy alakult, hogy Budaörsre költöztünk, ahol a helybeliek, ismerve munkásságomat és családi kötődésemet, megkerestek egy helybeli örmény kisebbségi önkormányzat létrehozásának gondolatával. Ezek után 996-ban meg is alakult az önkormányzat, bizonyítottan magyarörmény származású tagokkal. Sajnos egyik tagunk, Jakab Andor, hirtelen elhunyt. A mai napig nagyon érezzük hiányát. Lelkes volt és nagyon aktív, rengeteg jó ötlettel: például a magyarörmény könyvtársorozat gondolatát is ő vetette fel. Később létrehoztunk egy honlapot 43 is magyar, német, francia és olasz nyelven. Azért ezt a négy nyelvet választottuk, mert igen fontosnak tartjuk mind a francia, mind pedig az olasz diaszpórával való kapcsolatunkat. Azok felé a közösségek felé próbálunk nyitni, amelyek egyáltalán nem tudnak a magyarországi örmény diaszpóráról. Így például a velencei örmény közösség vezetője is örömteli meglepetéssel értesült rólunk és tevékenységünkről. Különösen jó kapcsolatokat ápolunk a lengyelországi örmény diaszpórával is. Kötelességünknek tartjuk elődeinkkel szemben, hogy az európai diaszpóra tudjon rólunk. 43 [ ]

11 A honlap tanúsága szerint a Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, tizenöt esztendős fennállása során, figyelemre méltóan gazdag kulturális tevékenységet folytatott, amelyet megemlékezések, könyvbemutatók, kiállítások, koncertek és képzőművészeti tárlatok sora fémjelez. A magyarörmény közösség nagyon hálás a Magyar Államnak a kisebbségi törvény által teremtett lehetőségekért, hiszen a segítségnyújtás idejére a kisebbség életének szempontjából már gyakorlatilag az utolsó órában jártunk, s reméljük, hogy ezt a támogatást továbbra is megkapjuk. Igyekezni fogunk, hogy mindezt megháláljuk, nemcsak azzal, hogy a magyarörménység történelmét kutatjuk, hanem azzal is, hogy a magyar kultúrát a társadalom egyéb területein továbbra is gazdagítjuk. Még néhány fontos dátum, amely a Pest megyei, illetve budapesti magyarörménység kulturális, valamint közösségteremtő tevékenységéhez kapcsolható: Az 990. évi népszámlálás során 37 fő vallotta magát örmény anyanyelvűnek. Az Armenia Népe Kulturális Egyesület 3500-ra, az 995-ben létrejött Országos Örmény Önkormányzat viszont már 0 ezer főre becsüli az örmény származásúak számát Magyarországon márciusában megalakult a Fővárosi Örmény Klub február 4-én, huszonhárom alapító tag közreműködésével, létrejött az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, amely első konferenciáját Az Örmény-katolikus egyház története és művészete címmel még abban az esztendőben, november között meg is tartotta ben létrejött az Örmény Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ, amely többek között összefogja és szervezi az örmény civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok kulturális tevékenységét, elősegíti és összehangolja a magyarországi örménység társadalmi-kulturális törekvéseinek megvalósítását (történelmi múlt és kulturális örökség ápolása, valamint a hagyományos ünnepek és nemzetiségi rendezvények szervezése), biztosítja az örmény nemzetiség kulturális hagyományainak ápolását, megőrzését és a különböző közösségek működését Örmények a Kárpát-medencében. (Oktató cd-rom.) Nemzetiségek a Kárpát-medencében. Garaboncziás Tartalomfejlesztő Stúdió, [ ] 45 Issekutz Sarolta: Előszó. In: Fancsali János Issekutz Sarolta (szerk.): Az örmény katolikus egyház története és művészete című konferencia. Budapest, 997. november , Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, o. 46 Az Örmény Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata. 20. május 24. [ ]

12 Kitekintés Tanulmányomban először röviden áttekintettem a Pest megyei örménység bemutatására kiválasztott tudományos módszert, az oral historyt, megemlékezve annak jelentősebb magyarországi határköveiről. Ezt követően a dolgozat gerincét képező, rendhagyó oral history következett, amelyet Fancsali Jánossal, a Budaörsi Örmény Önkormányzat elnökével készítettem el. A riportot később kibővítettem néhány rövid, értelmező és magyarázó megjegyzéssel, amelyeket az egyszerűség kedvéért a szövegbe integráltam. Reményeim szerint tanulmányom egy nagyobb kutatás előszava csupán. Mivel a téma hálás, így több irányú vizsgálódás alapját teremti meg számomra. Először is méltó feladatnak kínálkozik az örmény származású karátsonyfalvi és beodrai Karátsonyi család történetének a változatos történeti korszakok, valamint különböző földrajzi sajátosságok kereteibe ágyazott, lehető legteljesebb méretű, szakértő feltárása. Ugyancsak motiváló kihívásnak mutatkozik a gróf Karátsonyi Guidó által 88-ben külföldi mintára Solymáron, Pilisvörösváron és Pilisszentivánon meghonosított rózsalány-alapítvány alaposabb kutatása, amelyet a XIX XX. századi Pest megyei vallásos egyesületek rendszerében elhelyezve illene vizsgálni. Végül, de nem utolsó sorban, a hagyományos levéltárosi munka kereteit kitágítva, egy folyamatos, átgondolt és tervszerű archiválás gondolata is foglalkoztat: megfelelő riportalanyok felkutatása Pest megyében, oral history interjúk készítése, illetve a források feldolgozása, s önálló levéltári fond alá történő rendezése.

13 Melléklet Az Örmények Pest megyében című tanulmányhoz kapcsolódó interjú gondolatébresztő vezérfonala /a Néhány jellemző, személyes élmény a rendszerváltás utáni időszakból (989 20) a Pest megyei örmény kisebbség megváltozott helyzete (mozgástér és konfliktusok), összetétele útkeresés a közösségen belül, az identitás változásai: a hagyomány és az alkalmazkodás régi, illetve új stratégiái, ezek ütközése kapcsolat az anyaországgal, az erdélyi örménységgel, illetve más, bel- és külföldi örmény közösséggel az Örmény Katolikus Egyház, illetve a hívő közösség kapcsolata az ortodoxiával az örmény írás, nyelv és zene továbbélése /b Korábbi, személyes élmények 2. Interjúalany (szemtanú) által, időben távoli eseményről történt elbeszélések emlékei - például nagypapa történetei az I. világháborúról, esetlegesen örmény vonatkozásokkal 3. A család, valamint a közösség körében áthagyományozott történet/legenda az örmény őshazával, és/vagy egy jelentős személyiséggel kapcsolatban - a történet esetleges variációi, s ezek eltérései - a különböző történetek ismétlődő elemei

14 Felhasznált irodalom BÖGRE ZSUZSANNA: Személyes történelem. In: Molnár Adrienne Kőrösi Zsuzsanna Keller Márkus (szerk.): A forradalom emlékezete. Személyes történelem. 956-os Intézet, Budapest, o. FOGARASY-FETTER MIHÁLY: Pilisvörösvár története és néprajza. Pilisvörösvár, 998. GYARMATI GYÖNGYI: Az oral history kézikönyve. In: Múltunk, 2005/4. szám, o. GYÁNI GÁBOR: Hamis és igaz a történelemben. In: Debreceni Disputa, 2003/. szám, 5 9. o. GYÁNI GÁBOR: A történetírás újragondolása. In: Híd, 2006/9. szám, 3 5. o. HÉJJAS PÁL: Megkésett riport nagybaczoni Nagy Vilmos ( ) ny. vezérezredes volt honvédelmi miniszterrel. In: Halász Csilla Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából II., Pest Megyei Levéltár, Budapest o. ISSEKUTZ SAROLTA: Előszó. In: Fancsali János Issekutz Sarolta (szerk.): Az örmény katolikus egyház története és művészete című konferencia. Budapest, 997. november , Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, o. ISSEKUTZ SAROLTA: A magyarörménység reneszánsza az évezred végén. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. In: Issekutz Sarolta (szerk.): A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen és ma című konferencia. Budapest, szeptember 29. október., Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, o. KÁROLY ANNA: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/2. szám, o. KOVÁCS BÁLINT: Az erdélyi örmény katolikus egyház és a Sacra Congregatio de Propaganda Fide a 8. század első évtizedeiben. In: Őze Sándor Kovács Bálint (szerk.): Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében. Piliscsaba, o. LÉNÁRT ANDRÁS: "Történetgyűjtés" - Oral history archívumok Magyarországon. In: Aetas, 2007/2. szám, o. MIRK MÁRIA: Pilisszentiván történelme. In: Tózsa István (szerk.): Piliszentiván társadalmi értékei. Pilisszentiván, TÓTH ESZTER ZSÓFIA: Munkásság és oral history. In: Múltunk, 2005/4. szám, o. TÓTH K. JÓZSEF: Örmények a történeti Magyarországon. (Szakdolgozat.) Szeged, é. n. VÉRTESI LÁZÁR: Oral history. A szemtanúként elbeszélt történelem lehetőségei. In: Aetas, 2004/. szám,

15 Internetes források Örmények a Kárpát-medencében. (Oktató cd-rom.) Nemzetiségek a Kárpát-medencében. Garaboncziás Tartalomfejlesztő Stúdió, [ ] Az Örmény Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ módosított Szervezeti és Működési Szabályzata, 20. május 24. [ ] A Közösségszervezés II. modul követelményeinek részletező leírása. (Közösségi-civil szervező szakképesítés.) Pénzügyminisztérium, Közösségi-civil szervező Közösségszervezés II._200.pdf [ ] A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Emlékpontok Audiovizuális emlékgyűjtés elnevezésű projektje. [ ] Centropa A zsidó emlékezet interaktív adatbázisa. [ ] A Karátsonyi család honlapja. Készítette: Fogarasy Attila Künikosz helytörténeti kutató, Pilisvörösvár, [ ] A Vörösvári Újság (Pilisvörösvár Város Önkormányzatának közéleti havilapja) online változata. [ ]

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Tárgy: Javaslat a Hagar országa" című

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium

A Debreceni Református Kollégium A Debreceni Református ORANDO Kollégium ET LABORANDO Baráti Körének Hírlevele A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének (KBK) Hírlevele 2013. január A tartalomból: A KBK elnökségének körlevele 475

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő Márkusné Vörös Hajnalka VeML adatbázisok az interneten SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ADATBÁZISOK 1. Tervdokumentációk TrF TÉB és TrF-VÁÉV adatbázis 2006 2008. Tervezők,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17.

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17. DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2011. május 17. 1 Duna Egyesület 1126 Budapest, Orbánhegyi út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május 17. Dr. Nagy Péter Elnök 2 A Duna Egyesület

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók!

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Köszönöm, hogy részese lehetek ennek az ünnepnek, s köszönhetem

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Napló. Egy nagykorúvá lett szervezet 18. országos tanácskozása Gödöllõn Gödöllõ, 2011. július 6 8.

Napló. Egy nagykorúvá lett szervezet 18. országos tanácskozása Gödöllõn Gödöllõ, 2011. július 6 8. Egy nagykorúvá lett szervezet 18. országos tanácskozása Gödöllõn Gödöllõ, 2011. július 6 8. Napló Mennyeiné Várszegi Judit Mándli Gyula, aki tizennyolc éve lendületben tartja a szervezet munkáját, elnöki

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ a záródolgozat (portfólió) elkészítéséhez és védéséhez 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ)

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Ikt.szám.: 18-1/8/2012. JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) Készült a Lengyel Nemzetiségi

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR. Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése. Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület

KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR. Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése. Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület molnar.eleonora@gmail.com Előadás vázlata A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület bemutatása Az értékfeltáró

Részletesebben

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre BELEZNAY ANDOR Albertfalvai Múzeum Baráti Köre Szinte a múzeum létrejöttének pillanatában megalakult az Albertfalvai Múzeum Baráti Köre, azaz 1980. március 15-én. Székhelye az Albertfalvai Helytörténeti

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ által fenntartott iskolák igazgatói állásainak kiírása - Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatói állásának kiírása 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1 Bevezetés A II. világháború után, elsősorban a béke első óráiban alapvető szerepük volt a rendkívüli néphatalmi szerveknek a mindennapi életben.

Részletesebben

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Fogalma az adott helyre vonatkozó információk, illetve az azokat hordozó dokumentumok összességét jelöli, valamint a könyvtári tevékenység azon részét, amely ezeknek

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1.

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. Tartalom 1. UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Kérdőív. a határon túli magyar ismeretterjesztő, honismereti/helytörténeti szervezetekről, klubokról. Intézettípus kódja: 37

Kérdőív. a határon túli magyar ismeretterjesztő, honismereti/helytörténeti szervezetekről, klubokról. Intézettípus kódja: 37 A felmérésben részt vevő intézetek: Fórum Intézet - Somorja, Regionális és Antropológiai Kutatások Központja - Csíkszereda, Max Weber Kollégium Kolozsvár, Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 1870-2015 Tisztelt Olvasó! Tisztelt Olvasó! Immár száznegyvenöt éve, hogy gróf Széchenyi Ödön, a legnagyobb magyar fia, a magyar tűzvédelem

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Családtörténeti kutatások Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája A kutatás célkitőzése megismerni családi múltunkat, m példát t adni gyermekeinknek, unokáinknak a családi

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! BGA12HA1 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! 3.1. Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! előkészítő óra Az alábbiakban adja meg

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben