ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ A CLEVELANDI SZENT IMRE TEMPLOMRÓL 2010 augusztus 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ A CLEVELANDI SZENT IMRE TEMPLOMRÓL 2010 augusztus 8."

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ A CLEVELANDI SZENT IMRE TEMPLOMRÓL 2010 augusztus 8. ELŐZMÉNYEK A clevelandi egyházmegye megyéspüspöke 2009 március 12-i keltezésű levelében elrendelte a Szent Imre római katolikus templom bezárását az úgynevezett Hungarian Cluster egyhangú álláspontja ellenére, amely álláspont mindhárom templom életbenmaradása mellett szólt. Az Egyházi Törvénykönyv 1734-ik kánonja alapján a Szent Imre egyházközség mandátumi felhatalmazásával és a közösség nevében 2009 március 24-i keltezéssel benyújtottam a püspöki rendelet visszavonását vagy módosítását kérő fellebbezési okmányt Richard G. Lennon megyéspüspöknek. Ugyanebben a levélben szerepelt az egyházközség azon kérése, hogy a bezárási folyamatot a püspök ideignlenesen függessze fel az Egyházi Törvénykönyv alapján addig, amíg a fellebbezési folyamat lezajlik. Egyházjogi tanácsosaink már a fellebbezésünk kezdetén figyelmeztettek, hogy a sikerünk valószínűsége majdnem a nullával egyenlő, mert a Vatikán kis dolognak tartja a közigazgatási döntések elleni felfolyamodásokat, és ők hivatalból a püspököt és a hierachiát védik. Sajnálatos a Vatikán ilyennemű hozzáállása, azonban ez a borulátó figyelmeztetés mégsem tántorított el bennünket attól, hogy a fellebbezési folyamatunkat az Egyházi Törvénykönyv alapján lebonyolítsuk. FELFOLYAMODÁSUNK A VATIKÁNI PAPI KONGREGÁCIÓHOZ A püspök 2009 április 21-i levele különböző, az igazságtól eltérő indokok alapján visszautasította a hozzá beadott fellebbezésünket, s ugyanakkor megtagadta az általunk kérvényezett ideiglenes felfüggesztést. Azonnal válaszoltam a püspöknek, és pontról-pontra rámutattam a téves vagy hamis állításaira. Természetesen, szokásaihoz híven a püspök nem állt szóba velem, nem tartotta szükségesnek levelemre a válaszadást. Következő lépés ként az Egyházi Törvénykönyv 1736-ik és 1737-ik kánonjának megfelelően 2009 május 5-én beadtam felfolyamodásunkat, a másodfokú fellebbezésünket a vatikáni Papi Kongregációnak. A püspöki rendelet ideiglenes felfüggesztési kérvényünket szintén belefoglaltam ebbe a másodfokú felfolyamodásunkba a kánonnak megfelelően. Röviddel a május 5-i felfolyamodásunk benyújtása után a clevelandi egyházmegye püspöke június 30-ra tűzte ki a Szent Imre római katolikus templom bezárását. Az 50 bezárásra ítélt templom közül így mi kaptuk meg a legutolsó sorszámot. Közben a vatikáni Papi Kongregáció semmi választ vagy tudomásulvételt nem közölt velünk, csupán annyi felvilágosítást adtak, hogy kétszer is meg kellett hosszabbítaniuk a döntéshozásukat, először 2009 deccember 8-i, majd 2010 június 24-i határidővel. Közben a világ több részéről, főleg Magyarországról egyre növekvő támogatást kaptunk.államfők, szervezetek, polgári egyének, a magyar és magyar nyelvű sajtó, rádió és televízió karolták fel és tartották felszínen kűzdelmünk eseményeit és körülményeit. Egy-két kivétellel mindegyik közbenjárónktól, akik leveleket írtak érdekünkben, kaptunk levélmásolatot is. Állítólag a Magyar Püspöki Konferencia is írt egy levelet a Papi Kongregációnak érdekünkben Cserháti Ferenc püspök aláírásával és Erdő Péter bíboros bevezető soraival. Cserháti Ferenc püspök javaslatát követve, a Püspöki Konferencia titkárától, Mohos Gábortól 2010 március 27-én keltezett levelemben egy másolatot kértem erről a levélről, de kérő levelem válasz nélkül maradt, másolatot a mai napig nem kaptunk. A Washingtonban székelő Hungarian-American Coalition váratlan készséggel állt ügyünk mögé, és egy küldöttséget indított a Vatikánba. A küldötteknek sikerült a Papi Kongregáció titkárával és prefektusával egy eszmecserét és egy rövid tárgyalást folytatniuk érdekünkben. A Vatikán azonban nem cselekedett, nem nyilatkozott, nem adott választ sem a felfolyamodásunkra, sem az azután hozzájuk benyújtott számos adatokat és további felvilágosítást tartalmazó okmányainkra sem. Az ideiglenes felfüggesztési kérvényünket is figyelmen kívül, válasz nélkül hagyták. A Papi Kongregáció június 24-i döntési határideje lejárt anélkül, hogy bármily értesítést kaptunk volna tőlük

2 KÖZELEG A TEMPLOMUNK BEZÁRÁSA Május havában híre jött, hogy az Apostoli Szignatúra, a vatikáni legfelső bíróság, visszautasította a hozzájuk benyújtott harmadfokú fellebbezést 10 bostoni templom részéről. Tudnivaló, hogy az Egyházi Törvénykönyv 515-es kánonjának 2-ik pontja kizárólag a püspöknek tulajdonítja az egyházközségek megalapításának, átalakításának és megszüntetésének a jogát, minden további megkötés nélkül. A püspököt tehát az egyházi törvények egyházmegyéjének teljhatalmú uralkodójának kiáltják ki. A Szignatúra döntését azzal támasztották alá, hogy a püspök bezárhat akármilyen életerős és biztos anyagi alapokon álló egyházközséget, még a hívők könyörgései és lelki fájdalmai ellenére is, ha azzal egyházmegyéjének a javát szolgálja. A Törvénykönyv nem kötelezi a püspököt, hogy az ilyen irányú döntésének alapjait bebizonyítsa és hogy indokait nyilvánosságra hozza. Mint legfelső bírósági döntés lévén, a határozat nem alkalmazható minden feltétel nélkül a többi fellebbező egyházközségre, azonban tudatja velünk, hogy a Vatikán a püspök oldalán áll, a püspök érderekeit védi és a püspök döntését támasztja alá, nem törődve a hívői lelkeken ejtett sebekkel. Majd idővel ez is elválik a mi esetünkben, amikor már a Szentszék megúnja a halasztásokat és elkötelezi magát a döntéshozatalra, amit a saját törvényeik előírnak. Az 1738-ik kánon világosan előírja, hogy a céltalan késéseket el kell kerülni. A CSERKÉSZET HASZNÁLHATJA AZ ÉPÜLETEKET A templomi épületeket húsz éve használó Clevelandi Magyar Cserkészet érintkezésben volt a püspökséggel, hogy megújíthassák a bérlési szerződést. A püspökség huzamosan azt közölte velük, hogy mindennemű tárgyalás a templombezárás után folyhat le csupán. Azonban június harmadik hetében a püspökség közölte a cserkészekkel, hogy nem kell elhagyniuk a templomi épületeket, amelyeket eddig rendszeresen használtak húsz éven át. Ígéretet kaptak, hogy a püspökség átnyújt nekik egy kulcsot azzal a kikötéssel, hogy a 105 éve fennálló és clevelandi magyarok által fenntartott, ápolt és őrzött templom mindenre használható, kivéve szentmisékre és imaórákra nem, ezeket tiltott tevékenységeknek nyilvánított ebben a római katolikus templomban. Természetesen tudnivaló, hogy a püspökség ezzel a tettével kettős célt ért el. Egyrészt fellebbezési indokaink egyötödét semmissé tette, majd ugyanakkor folyamasította a templomi ingatlan eddigi adómentességét, mivel a cserkészet is egy jótékony, adómentességgel rendelkező intézmény. A többi bezárt templomnál is, ahol lehetett, meghagyott egy iskolát, vagy valamilyen működő szeretetszolgálatot. SÁNDOR ATYA ELMOZDÍTÁSA Ugyanekkor Siklódi Sándor atyával közölte a püspökség két ügynöke egy beidézés folyamán, hogy őt a püspök egyoldalúan megfosztja egyházmegyei működési engedélyétől és fizetésétől július elsejével, betegbiztosításától szeptember 1-ével kezdődően. Ez magával hozza a papi fakultásaitól való megfosztását is. Ugyanakkor a püspök megtiltotta, hogy Sándor atya magyaroknak misét tarthasson vagy szentségeket szolgálhasson ki. A két ügynök meg is fenyegette Sándor atyát, hogy a püspök káros ajánlólevelet ad ki Sándor atyá részére, ha magyaroknak misét mondana. AZ UTOLSÓ SZENTMISE A Szent Imre egyházközösség június 27-én tartotta utolsó vasárnapi szentmiséjét. Szomorú, elkeserítő volt a tudat, hogy ez az utolsó szentmisénk a templomunkban, amit akaratunk és kéréseink, fellebbezéseink ellenére halálra ítélt az egyházmegye és annak püspöke, ráadásul a Vatikán teljes tudatában és eddigi jóváhagyásával, ugyanis a Szentszék közömbösen és tétlenül hagyta és nézte végig ezt a lélekromboló tevékenységet. A zárómisére, amelynek kitűzött időpontja június 30-án d.u. 4 órára esett, nem akadt vállalkozó egyházközösségüknből a felolvasó, ministráns, orgonista és egyéb liturgikus feladatok betöltésére. A püspökséget június 21-én levélben értesítettem erről a helyzetről. Erre a püspök lemondta megjelenését, így templomunk egy könnyekkel teli és meghitt szentségimádással fejezte be 105 esztendős életét. Padsorainkban a többi bezárt amerikai templom képviselői is jelen voltak, hogy lelki támogatást nyújthassanak ebben a nehéz óránkban. A már régebben bezárt árpádháziszent Margit, az akroni Jézus Szent Szíve magyar templom és a loraini Szent László templom tagjai közül is többen jelentek meg. Fájó szívvel könyveltük el, hogy az egyetlen nyitvahagyott magyar templomból nem vettünk észre jelenlévőt

3 A TEMPLOM FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT MEGSZÁLLÁSA Amikor a templom ajtajai az est folyamán bezárultak, egy elkeseredett és elszánt csoport betorlaszolta magát a templom épületébe. Másnap, amikor a püspök ügynökei jöttek kicserélni a zárakat, nem tudtak behatolni. A csoport csupán azt a feltételt szabta meg, hogy hajlandók elhagyni az épületet, ha a püspök beleegyezik és ígértetet tesz, hogy a csoport két képviselőjével leül tárgyalni templomunk érdekében. A püspök a templomunkhoz kirendelt rendőrtiszt ösztökélésére nagy nehezen beleegyezett az ajánlatba, és a hónap végére tűzte ki a gyűlés időpontját. A csoport erre az ígéretre azonnal eljagyta az épületet, majd másnap az ügynökök kicserélték a zárakat. Miután ez lezajlott, a püspökségi főügynök felszólította Siklódi Sándor atyát, hogy haladék nélkül hagyja el a plébániát. Sándor atya július 11-én, vasárnap reggel háromnegyed kilenc órakor egy, a bútoraival és egyéb tulajdonával megrakott bútorszállító tehergépkocsival elhagyta a Szent Imre templomot és annak plébániáját, ahol 25 éven át szeretettel, felkészültséggel, odaadással és lelkiismeretesen szolgálta híveit. Egyes hírforrások szerint az egyházmegye néhány súlyos kihágással vádolt papját különböző védett helyekre bújtatott el a püspökség, és ezek továbbra is kapják fizetésüket, betegbiztosításukat és megtarthatták papi fakultásaikat. Ezek a hírek alapján a mi plébánosunkat hitvány módon intézte el főpásztorunknak kinevezett megyéspüspökünk. Továbbá, először július 4-én, majd azóta minden vasárnap egy hívőnkből álló csoport jelenik meg reggel háromnegyed tízkor, a már a templomunkban betiltott szentmise kezdetével megegyező időpontban bezárt templomunk előtt, imádságokkal, szent énekekkel és rózsafűzér imádkozással tölt el egy órát, kérve a jó Istent, hogy könyörüljön meg a bezárt templom hívein és hozzon egy csodát. ÚJABB HALASZTÁS A VATIKÁNTÓL Az 1983-as Egyházi Törvénykönyv megszorította a régebben gyakorolt silentium administrativum-ot, azaz a közigazgatási hallgatást. Ha a testület nem képes határozatot hozni a Törvénykönyv 50-ik kánonja által megszabott három hónapon belül, köteles a felfolyamodónak válaszolnia a határidő módosításáról. Július 12-én egy levelet kaptam a vatikáni Papi Kongregációtól július 2-I keltezéssel, amelyben a Kongregáció titkára, Monsignor Celso Morga Iruzubieta közölte velünk, hogy ismét haladékot nyertek a határozatuk meghozatalára, ezalkalommal november 30-ig. Az öthónapos lejáratú újabb határidő közlésén kívül más felvilágosítással nem szolgáltak. Az 50 clevelandi bezárt templom közül 12 küldött egy másodfokú fellebbezést a Vatikánba. A 12 közül négy egyéni fellebbezés volt, a többi 8 közül csupán kettő fellebbezése képviselte az egyházközség híveinek túlnyomó többségét. A kettő egyike a mi Szent Imre templomunk, amely százszázalékosan a fellebbezés mögé sorakozott. Ezt a legutolsó halasztást azonban csupán nyolc fellebbező kapta legjobb adataink szerint. Sajnos, ennek a halasztásnak végzetes a kimenetele a Szent Imre templom számára, mivel október 15-re plébánosunk már valószínűleg elfoglalja a chicágói plébániát. Ha még kedvező döntést is kapnánk a Szentszéktől, magyar papra nem igen számíthatunk. A végeredmény az, hogy a Papi Kongregáció halasztási játéka a püspöki döntés teljesfokú végrehajtását eredményezte hosszú 16 hónapos fellebbezési kűzdelmeink ellenére. Ezt a fejleményt a napokban írásban szándékozom a Vatikánnal közölni. SZENTMISE A TEMPLOMUKBÓL SZÁMŰZÖTT HÍVEK RÉSZÉRE Július 25-ére egy clevelandi amerikai templom plébánosa vendégül látta a Szent Imre egyházközséget plébánosával együtt, ahol templomában újra magyar misén vehettünk részt, magyar szenténekekkel ékesítve. A vendéglátó plébános kijelentette, hogy bármikor helyet ad számunkra templomában, hogy magyar misén vehessünk részt. Azzal okolta ezt meg, hogy mindenki tudja, milyen csapást szenvedtünk el a püspöktől, és hogy a püspöki eljárás templomunkkal és plébánosunkkal szemben mennyi fájdalmat okozott lelkünkben. Ezt a fájdalmat szeretné kissé enyhíteni lelkünkben. Augusztus 1-én újra volt magyar mise ebben a templomban. Megjegyzendő, hogy az összes clevelandi - 3 -

4 plébánosok és papok közül ennek a templomnak a plébánosa volt az, aki nyíltan felszólalt a püspöki termplombezárások és az azok által okozott lelki sérelmek ellen. A PÜSPÖK FOGADJA A TÜNTETŐKET A templomot június 30-án elfoglaló csoport két küldötte július 23-ára fogadást nyert a püspöktől. A csoport ezt a kihallgatást kérte a püspöktől még július elsején, mint feltételt a megszállt templom elhagyására. A püspök mellet még a templomok bezárásával megbízott ügynök, Jim Armstrong diákónus, majd a templom szóvivője, Robert Tayek volt jelen. A gyűlést a küldöttek egy két oldalas levél felolvasásával kezdték. A levél lefektette, hogy a két megjelent küldött, akik mindketten hosszú idő óta egyházközségi tagok, csakis a templom és annak plébánosa, Sándor atya érdekeit képviseli. A levél továbbá tudatta a püspökkel, hogy a Szent Imre templom bezárása milyen fizikai és lelki csapást jelentett a híveknek, és mennyire megvetendő volt az a bánásmód, amit Sándor atya a püspökségtől elszenvedett. Különösen hangsúlyozták, hogy a püspök indokai templomunk bezárására nem fedik a valóságot. A levél három kérést továbbított: a templom kinyitását legalább a vatikáni döntésig, Sándor atya visszaállítását teljes papi fakultásaival, és hogy ezeknek a megvalósítása után a püspök egy kiengesztelő szentmisét tartson újra kinyílt templomunkban. A levél felolvasása után a püspök vette át a szót. Nem utalt a levélre, sem annak tartalmára, hanem ingerült támadásba esett át. Védeni igyekezett mindent, amit elkövetett a templomi bezárásokkal kapcsolatosan. Valószínűen a májusban lezajlott Szignatúra döntésére támaszkodva letagadta, hogy a bezárások a paphiány és pénzügyi okok miatt történtek, és áttért annak hangoztatására, hogy az egész egyházmegye érdekét nézte döntésében. Ezzel megváltoztatta a három éve folyo templombezárási folyamat alaptételeit. Eddig még nem kényszerítette a püspököt senki arra, legjobb tudomásunk szerint a Szentszék sem, hogy mutasson fel bizonyítékot arra, hogy 50 templom bezárása, a bezárt templomokban a szentmisék és imaórák megtartása és majd egy néhány etnikus közösséget szolgáló extern pap elmozdítása,valóban az egyházmegye érdekeit szolgálja. Emellett három levél is van a kezemben a püspök sajátkezű aláírásával, amelyekben a pap-, hívő- és pénzhiányt hozza fel a bezárások indokául. Azt is valótlanul állította, hogy ő felajánlott egy másfél évi betegségi biztosítást Sándor atyának. Sándor atyának nem volt és most sincs tudomása erről az ajánlatról. Az az állítása, hogy a három magyar templom akarata volt az egy csoportba való tartozás, szintén nem felel meg a valóságnak. A Szent Margit templom a szomszédos Joan of Arc remplomhoz kérte írásban a tartozását, de a püspök a magyar csoportba osztotta be. A püspök a küldöttek kérésére megígérte, hogy majd válaszol a levélre, amikor ideje megengedi. A külldöttek a gyúlés után a várakozó televíziók hírszolgáltatónak adtak egy nyilatkozatot a gyűlésről. Ugyanekkor egy ügyvéd is nyilatkozott a televíziónak, hogy a püspökség sokkal jobban bánik a pedofil papokkal, mint amilyen bánásmódot Sándor atya szenvedett el a püspöktől. A püspök július 30-I keltezéssel adta meg válaszát. A válasz rövid volt, csupán annyi, hogy nem tudja a kéréseket teljesíteni és hogy ő ezt megfelelő válasznak véli, mivel az egyházmegye minden egyes templomvesztéssel sújtott hívőjének meg szeretné becsülni az ezzel járó veszteségét és fájdalmait. Hogy ennek az utolsó kijelentésnek mi az értelme, azt csak a püspök tudná megmagyarázni. A levelét azzal zárta be a püspök, hogy mivel ő is imádkozik értünk, mi is imádkozzunk őérte. A JELEN Jelenleg a Szent Imre templom kapui zárva vannak. A kapukhoz csupán a cserkészeknek van kulcsuk a püspökségen kívül. A templomban mindennemű szentmisét és egyéb liturgikus összejövetelt megtiltott a püspök. A bezárás előtt még gyönyörűen virágzó rózsabokrokat, hortenziákat és egyéb virágokat a gaz lepi el. A szél által odasodort piaci szemetet és hulladékot senki sem takarítja el. A harang néma. Az ajtókón és az ablakokon odaragasztott feliratok figyelmeztetnek az elektrónikus betörésjelző berendezésre. Az ablakok ezidáig nincsenek bedeszkázva. A templom takarítása és szellőztetése kétségbe vonható. Valószínű, hogy az oltárokat, a padokat, az orgona sípjait a város beszivárgó pora lepi el. A gondnok lakása és a plébánia ablakai üresen tátonganak, este sötétek.a cserkészösszejöveteleken kívül semmi jele nincs az életnek, ami eddig jellemezte templomunkat. A még két hónapja virágzó templomon az elhagyatottság nyoma ül

5 Siklódi Sándor atya papi fakultásaitól, fizetésétől, betegségbiztosításától megfosztva jóformán ki lett tessékelve arról a helyről, amelyben 25 éven át hivatásosan és lekiismeretesen töltötte be papi teendőjét. Halottainkat más templomokból kell eltemetnünk. Hiába kértük a Vatikántól a bezárási folyamat ideiglenes felfüggesztését a fellebbzési lehetőségek kimerítéséig. Kéréseink meg nem értő süket fülekre, tehetetlen közömbösségre találtak. Sem a püspökség sem a Vatikán által nincs alátámasztva adatokkal az a püspöki kijelentés, hogy a mi templomunk és a többi templom megszűntetése az egyházmegye javára válik. Ez a püspök által jelenleg hangoztatott indok a májusi Apostoli Szignatúra a bostoniak felfolyamodásával kapcsolatos döntése után hódított teret a clevelandi egyházmegyében. Eddig a paphiány, a hívek számának csökkenése és anyagi nehézségek voltak a támpontok, amelyek több templom, köztük a Szent Imre esetében nem álltak fenn. Fellebbezésünk eddig még mindig döntésre vár a Papi Kongregációnál, legalább is a november 30-i legújabb határidőig. Addigra már 18 hónapja lesz, hogy fellebbezésünket beadtuk a Szentszéknek. Sándor atya részére egy lehetőség nyílott. A chicágói Szent István magyarokat szolgáló templom plébániája üresen állott már vagy öt éve. Ha a chicágói érsek jóváhagyja, és ha a clevelandi püspök nem nyújt be egy romboló levelet a chicágói érseknek plébánosunkról, akkor Sándor atya október 15-ével átveszi a plébániát. Ez kizárja annak a lehetőségét, hogy Sándor atya visszatér a Szent Imre plébániájára, még ha kedvező döntést is hozna a Vatikán fellebbezésünkre november 30-áig, A püspök hamis alapokra támasztott döntése és a Vatikán tehetetlen némasága, nemtörődömsége gyakorlatilag megsemmisítette templomunkat. TÉVES BESZÁMOLÓK Több jóakarónk javasolja a templom épületeinek a megvételét. Ez a megoldás nem tartozik hatáskörömbe, ugyanis a Szent Imre egyházközség híveitől rámruházott mandátumom a fellebbezési folyamat lebonyolítására szól. A fellebebzésünk vezérgondolata a templom bezárását, plábánosunk elmozdítását és egyházközösségünk megszüntetését elrendelő püspöki rendelet hierachikus felfolyamodási eljárással való érvénytelenítése. Ameddig fellebbezésünk folyamatban van, a templomépületek áttulajdonítására vonatkozó igyekezetek és eljárások időszerűtlenek. Téves, drótpostán szétküldött pontatlan állítások szerint a Szent Imre egyházközség elveszítette a fellebbezést, és az egykori hívek ebbe belenyugodtak. Ezek az állítások nem fedik a valóságot. A Vatikánhoz intézett felfolyamodásunk még mindig döntés előtt áll, várja az elbírálást. A híveink nem egyeztek ki sorsukkal, és a fellebbezésünk még mindig életben van. Templomunkból még ezidáig az oltáriszentségen kívül nem távolítottak el semmit, az ablakok nincsenek bedeszkázva. Ez azt jelenti, hogy bár a templomunkat bezárta a püspök, és ugyanakkor megtiltotta a 105 éve működő római katolikus templomban a szentmiséket és egyéb liturgikus megnyilvánulást, a Szent Imre egyházközség még életben van, és mint jogi személy, élvezi az Egyházi Törvénykönyvben feltüntetett illetékes jogokat egészen addig, ameddig a Szentszék a döntéshozatal sorozatos halasztásának a hosszadalmas folyamatát űzi. Peller Miklós A Szent Imre Egyházközség fellebbezési ügyvivője 2010 augusztus 8. Please note: Translation software transposing Hungarian into English or other Indo-European languages are inaccurate. The use of such software on text written in Hungarian may result in distorted phrases, changed sentence structure and may alter the intended meaning of this document

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban 101. sz. Egyezmény a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére 3324-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: A 2412 hrsz-ú ingatlan értékesítése az ipari területből Az előterjesztést

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról 2005 Kiadta a U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2005. november 8-án. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51556.htm Magyarország

Részletesebben

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságat az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására.

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságat az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia kérelme Tisztelt Gazdasági Bizottság! A Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia

Részletesebben

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY PÁLYÁZATI ŰRLAP (Kérjük, válaszoljon minden kérdésre. Megfelelő esetben válaszoljon "nem"-mel. Ne hagyjon üres helyet, és ne alkalmazzon kihúzást. Az űrlapot írógéppel,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/678-1/2015/I. Üi.: Koczkáné dr. Szabó Gabriella Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Szeged-Csanádi Egyházmegyével

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Az M0 keleti szektora és útépítési engedélyezési eljárása

Az M0 keleti szektora és útépítési engedélyezési eljárása Egy főváros körüli gyorsforgalmi út gondolatát először dr. Vásárhelyi Boldizsár, a budapesti Műegyetem egykori professzora fogalmazta meg, ő vázolta fel az általa javasolt nyomvonalat - Budapesttől a mainál

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma,

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZMSZ. számú melléklete SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT BÖLCSŐDEI FELVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Szigethalom Város Önkormányzat, mint fenntartó által biztosított bölcsődei

Részletesebben

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére Személyes leadási határidő: Postára adási határidő: Postázási cím: Hallgatói adatok Minden sor kitöltése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O

S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O Őszentsége XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum motu propriója az 1970-es reform előtti római liturgia használatáról XVI. BENEDEK PÁPA A pápák

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

Az igazságügy elrendezése Portugália

Az igazságügy elrendezése Portugália Az igazságügy elrendezése Portugália FELLEBBEZÉSEK, HIBÁK BEBIZONYÍTÁSÁRA VALÓ KÉRVÉNYEK ÉS A BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK TISZTÁZÁSÁRA ÉS MEGVÁLTOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRVÉNYEK A bírósági határozatok tárgyi hibák

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére Adatlap a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-6/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. június 4-én megtartott ülésének 6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 30.989/2012 Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája 2 Kertvárosi Krónika 2006. szeptember Az Atya házából az örvendezés és vigadozás jeleként zeneszó és tánc, szimfónia és kórus hallatszik. (vö.lk 15,24) ORGONASZENTELÉS 1947 óta működő templomunk hitélete

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Vásártér ingyenes használatba adása N-01 Postagalamb Egyesület, V-250 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 237/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: A Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület támogatási szerződése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. március 17-i r e n d k í v ü l i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Márkus László dr.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása 1. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén Kérdőív pénzforgalmi intézményben/elektronikuspénz-kibocsátó intézményben befolyásoló részesedés szerzésének bejelentéséhez a Bejelentőnek az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

K É R E L EM A helyi vállalkozások működési támogatásához

K É R E L EM A helyi vállalkozások működési támogatásához K É R E L EM A helyi vállalkozások működési támogatásához 1./ A kérelmező gazdálkodó szervezet bemutatása, tulajdonosi összetétele, gazdálkodási és foglalkoztatási adatai, pénzügyi helyzetének értékelése:...............

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala

ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala A) A HELYSZÍN ADATAI TÁRGY: A MUNKÁLATOK BEJELENTÉSE 1. POSTACÍM (akkor kell

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Viessmann Technika Dombóvár Kft. közérdekű kötelezettségvállalása

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

1. cikkely Bevezető rendelkezések

1. cikkely Bevezető rendelkezések Rimaszombat város 84/2007 számú általános érvényű rendelete a vállalkozási feltételekről, az üzletek eladási idejéről, a szolgáltatások nyújtása és a termelés idejéről Rimaszombat város területén A rimaszombati

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága 2010. november 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága 2010. november 3-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke 776-27/2010 ELŐTERJESZTÉS TERVEZET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Egy templom története

Egy templom története Egy templom története Egy templom története Az alsógödi és felsőgödi egyházközség összetartoztak 1945-ig. Alig múlt el a háború, az alsógödiek kérésére az akkori váci püspök engedélyével új plébánia alakult.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 1/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve Napirend: A polgármester beszámolója

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére 8740-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi szolgáltatási díjai Az előterjesztést

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben