100 éve született Angeli András

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "100 éve született Angeli András"

Átírás

1 10. évf. 6. szám július éve született Angeli András Angeli András közel negyedszázadig,1948-tól 1971-ig volt a biai Szent Anna-templom plébánosa. Isztiméren földmûves családban született, tizennégy gyermekbõl negyedikként. Középiskolai tanulmányait a székesfehérvári ciszterci gimnáziumban, teológiai tanulmányait a székesfehérvári egyházmegyei szemináriumban végezte Június 24-i pappá szentelését követõen Pilisvörösváron volt káplán. Tevékenységét csepeli káplánként, mint a Weiss Manfréd gyár lelkésze folytatta között. Innét került Biára, ahol szeptember 1-jén kezdte meg önálló lelkészi, majd a biai lelkészség február 26-i plébániai rangra emelésével plébánosi munkáját. Biai mûködése alatt lett hitoktatási felügyelõ (1950), az egyházmegyei Egyházmûvészeti és Építési Bizottság elnöke, a Gazdasági Tanács tagja és tanácsadó plébános. Biáról 1971-ben áthelyezték, Pilisszentiván plébánosa lett. Ez idõ alatt püspöki tanácsos (1975), majd a székeskáptalan tagja, prépostkanonok lett. Életének 70., papságának 46-ik évében érte a halál. A solymári temetõben Márton (szintén pap) testvére mellé temették április 18-án, amikor sok biai híve el is kísérte utolsó útján. Biai tevékenységérõl az egyházközség szervezési, illetve a templomépítési, felújítási eredmények tudósítanak ben az új plébános hamarosan megkezdte a Szent Anna-templom liturgikus terének megújítását. Angeli András szorgalmazására a biai plébániához tartozó, akkor még kicsiny filia, Herceghalom is ezekben a napokban vált egyházközséggé, és alakította meg képviselõ-testületét. A biai templom kórusát megnagyobbította, új oltárképet készíttetett (Molnár C. Pál mûve 1952-bõl), külön engedéllyel a II. vatikáni zsinat liturgikus reformját jó évtizeddel megelõzve szembemisézõ oltárt épített. Új gyóntatószéket, áldoztatórácsot készíttetett, a sekrestyével szembeni volt kegyúri bejáratnál annak elfalazott elõterében helyezte el a szintén felújított keresztelõkutat. A templombelsõ képét a kõ alapú fõoltár mellett a kovácsoltvas díszítmények jellemezték: ilyenek az áldoztatórács, a kóruskorlát, a falifülkék, az örökmécses és az énekszámokat jelzõ tábla, a tabernákulum és az oltárkereszt. A hatvanas évek elején szintén kovácsoltvas szerkezettel a Szent Család és magyar férfi és nõi szentek képi ábrázolásaival cserélte ki a három templomablakot. Személy szerint különösen figyelemre méltónak tartom a megrendelõ, Angeli András gondolatát: a szélsõ ablakosztásokban ugyanis jelképszerûen 1

2 azok a magyar szentek szerepelnek, akik köztünk, de nem ország-világ elõtt ismerten élnek, ezért szentségük, példakép mivoltuk nem mindig derül ki számunkra. A parasztember, a gyári munkás, a szülõ, a tanuló alakjai személyesítik meg azokat a lehetõségeket, amelyek az életszentség elérésére mindannyiunk elõtt, elõttünk is állnak. Hitoktatási, lelki vezetõi alapállása ehhez hasonló volt. Származása, széles körû mûveltsége képessé tette arra, hogy minden rendû és rangú emberrel kapcsolatot tudjon teremteni, és erre Angeli András törekedett is. Évfolyamonként heti két óra (összesen 16) hittant tartott (Herceghalmon az alsó és felsõ tagozatosoknak is kettõt-kettõt) akkor is, amikor nem volt káplán. Külön ministránspróbákon foglalkozott a ministránsokkal, akik közül többeket vitt el elõször operába, de rendszeresen biciklis vagy gyalogos kirándulásokat vezetett, a plébániakertben futballoztunk, a sekrestye melletti raktárhelységben pingpongoztunk is. Utcán, határban, lófogatában vagy templomban-plébánián rendszeres kapcsolatot tartott híveivel, családjaikkal. Könyveket éppúgy, mint kertészeti tanácsokat, paprikapalántát kaphattunk tõle õszinte, egyértelmû életvezetési útmutatók mellett. A latin szertartási szövegek értelmét éppúgy igyekezett megtaníttatni, megértetni, mint ahogy teljes következetességgel, de nagy tapintattal vezette be gyorsan a liturgikus reform új elõírásait. Paptestvéreivel rendszeres, szoros kapcsolatot tartott gyakran és sokan közremûködtek tehát elsõáldozás, lelkigyakorlat, szentségimádás, bérmálás alkalmával misézõ vagy prédikátorként. Sokan emlékezünk Angeli Andrásra úgy, mint aki személyiségünk kialakításában hatásosan avatkozott be azt a jó irányba terelve. Emlékét szívünkben õrizzük, de másokkal is megismertetjük, például az általános iskolások Angeli András-díjával vagy azzal, hogy a képviselõ-testület nemrég a nyugati lakóterület egyik új utcáját nevezte el Bia egykori plébánosáról Palovics Lajos (Forrás: Biatorbágyi Krónika szeptember) Személyes élmények Angeli Andrásról A szerkesztõ (G. Á.) kérése volt, hogy a hivatalos életrajz mellett személyes élményeket is írjunk meg a 100 éve született Angeli András atyáról. Néhány tartós benyomás... Nemcsak tanítással, szóban, hanem éppen személyes élmények nyújtásával is igyekezett megismertetni híveit más katolikus rítusokkal, más országbeli katolikusok életével. Görögkatolikus (bizánci) szertartású misét tartani hívott vendég papot, amiként indiai (nem misszionárius, hanem bennszülött ) paptestvére is látogatott az õ hívására Biára, ismertetve az õ helyzetüket. Nagy családból származott, kiterjedt rokonsága volt. A nagy plébánián és a még nagyobb kertben sok unokaöccs, unokahúg vendégeskedett, játszott, barátkozott a helyi egykorú gyerekekkel. És hát ki vette volna észre, hogy ebbe a nagy sokaságba belekeveredett néhány nem rokon, nem helybéli?... A nagy kert ekkor tele volt gyümölcsfával, zöldségnövényekkel ezt a kertet maga is mûvelte. Ebbõl a kertbõl segítette például élelemmel, gyermekei nyaraltatásával (olykor bizonyára pénzzel is) korábbi gimnáziumi osztálytársát, aki vallása, világnézete, effajta közéleti szerepvállalása miatt üldöztetésben részesült, munka és megélhetés nélkül maradt családjával. Ennek az osztálytársnak a fia volt D(eák) A(ndrás), a KDNP egyik korán elhunyt vezetõ személyisége, országgyûlési és fõvárosi közgyûlési képviselõ. Õ beszélt nekem errõl az idõközi választás elõtt: amikor mi találkoztunk egymással gyerekkorunkban, ezért találkoztunk. Érdekes, hogy több évtized elteltével ismét találkozva szintén hasonló körben mozogtunk. Szüleink nevelése, példája mellett valószínûleg Angeli atya hatása is közrejátszott ebben. 2

3 A hivatalos életrajzban említettem, hogy az egészen egyszerû emberekkel éppúgy, mint a magasan iskolázottakkal, vele egyetértõkkel és vele ellenségesekkel is igyekezett szót érteni. Meg is találta a megfelelõ hangot, jó kapcsolatokat alakított ki velük, amelyeket folyamatosan ápolt és fenntartott. Még Csepelrõl ismerte a Csurgay családot, akiket biaiakkal is összeismerkedtetett. Csurgay Károly kultúrmérnök segítette is õt a biai templom belsõ megújításában. Fia, Csurgay Árpád villamosmérnök az 1990-es években a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárhelyettese lett. Felesége szintén villamosmérnök volt, akinek betegessége miatt azt jósolták, hogy belehalna a szülésbe, ezért ne vállaljon gyermeket. Õ vállalta három gyermekét, és megerõsödött, meggyógyult. Beszélt errõl Angeli atyával? Nem tudom... Négy misét tartott vasárnaponként, reggel a 8-ast, 10-est Bián, déli 12 órást Herceghalmon a temetõben emelt kis kápolnában és este 6-kor ismét Bián amikor nem volt káplán. Hatéves koromtól huszonegy évesig voltam ministránsa, a 60-as években már a nagymiséken felolvasó. Sokfajta élményem volt még vele de hogy miért húzta meg gyakran pajeszomat, fülemet, azt legyen szabad magamnak megtartani. Palovics Lajos Papszentelés ministráns-beszámoló fotó: Kerkovits Gergely A székesfehérvári hagyományoknak megfelelõen Keresztelõ Szent János ünnepén tartották a papszentelést. Fõtisztelendõ Spányi Antal püspök úr pappá szentelte Helter István és Szeleczky Csaba diakónusokat a székesfehérvári székesegyházban. Az ünnepélyen ott volt Hutóczky Béla esperes atya és Mészáros Péter a biai egyházközösség plébánosa is. A felszentelt kispapok Krisztus hívását beteljesítve részesültek a pappá szentelés szentségében Spányi Antal püspök által. A diakónusok a kereszténység legelsõ papjának ünnepén lettek papok. A püspök atya a szentbeszédben külön kiemelte, hogy ennek a világnak szüksége van Isten igéire, és amelyik pap ezt be tudja tartani, az boldog pap. Reméljük, hogy az új papok méltón tudják Isten igéjét hirdetni. Kerkovits Gergely Június 24-én Keresztelõ Szent János ünnepén Margit néni elvitt minket, ministránsokat Székesfehérvárra a papszentelésre. Ünnepi szentmise keretében Spányi Antal püspök atya pappá szentelte Helter István és Szeleczky Csaba diakónusokat. Egészen közelrõl láthattuk az eseményeket, és mindannyiunk számára emlékezetes marad ez a nap, hiszen papszentelést eddig nem láthattunk. Különösen az tetszett nekünk, hogy az újonnan felszentelt papok a püspök atyát is meglátogatták. Köszönjük Margit néninek, hogy elvitt minket, és részt vehettünk ezen az emlékezetes ünnepen. Mógyorósi István 3

4 Hutóczky Béla atyát 10 éve szentelték pappá Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban (Szent Ágoston) Pünkösd vigíliájának ünnepén május 18-án Herceghalom templomában bensõséges lelkiség keretében köszöntötte a Biai Szent Anna Plébánia és Herceghalom Filiája hívõ közössége fõtisztelendõ Hutóczky Béla címzetes esperes-plébánost pappá szentelésének 10. évfordulóján, aki 2012 karácsonyától Szigetszentmiklóson plébános. Hutóczky Béla atyát a szigetszentmiklósi hívek indították a papi hivatás felé, így most hazakerült a szülõfalujába. Az évforduló alkalmából közösségeink által átadott oklevélre az alábbi bejegyzést írtuk: Ezen pappá-szentelési évforduló alkalmából a Bia Szent Anna Plébánia egy névre szóló gravírozott áldozó kelyhet, Herceghalom Fíliája pedig a liturgia színeinek megfelelõ miseruhákat, valamint ezekhez az alapszínekhez egy kézzel hímzett minden miseruhán kívül hordható kalocsai mintás stólát adományozott. A stóla motívuma az IHS egyezik a kehelytakaró mintájával. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határozott, hogy fõtisztelendõ Hutóczky Béla Atyának az ünnep alkalmából Herceghalom Kulcsát adományozza mint községük jelképes polgárának. Az ünnepség utáni szentmisét Béla Atya celebrálta a templomunkat teljesen megtöltõ híveknek. A szentmise után az ünnep, szeretetvendégségben kötetlen beszélgetésekkel folytatódott, amely a késõ esti órákban egy közös imával zárult. Lányi István Bérmálás Június 23-án Spányi Antal püspök atya egyházközségünk 14 tagját részeltette a bérmálás szentségében. Fõpásztorunk ünnepi homíliájában felhívta figyelmünket arra, hogy bérmálkozóinkat ugyanaz a Szentlélek fogja eltölteni, mint az apostolokat kétezer éve, és aki miránk, már bérmáltakra kiáradt évekkel ezelõtt. A Szentlélek ajándékai akkor mûködnek igazán, ha nyitottak vagyunk a befogadására, és a felismert erényeket a közösség javára akarjuk kibontakoztatni. Bérmálkozóink: Alács Bálint, Andrész Petra, Bogyay Richárd, Bõsze Paulina Mária, Deák Márton, Fogarasi Csenge Emese, Géczy Boglárka, Géczy Boldizsár, Heizer Ágnes, Hunya Krisztina, Jáger Tamás, Koleszár Boróka Piroska, Koleszár Csenge, Szijártó Lõrinc fotó: dr. Kerkovits Gábor 4

5 A cserkészetrõl Jó munkát, Légy résen szavak hallatán tudhatjuk, hogy cserkészek vannak a közelünkben. Ez a második évünk már, hogy itt Biatorbágyon él, mûködik a cserkészcsapat (173-as Kemény Zsigmond). Korosztályukat illetõen a legkisebb 5 éves, a legnagyobb 14 éves, fiúk-lányok vegyesen. Lelkes kis csapat, akikkel péntekenként a plébánia udvarán találkozunk hétrõl hétre. Az õrsgyûlések menete általában hasonló, de minden alkalommal van új játék, ének és persze egy kis eszmetágítás is. Nem szeretnénk ezt a mondást követni Vak vezet világtalant :), ennek érdekében Alexandra õrsvezetõ képzésben vesz részt, én pedig segédtiszti képzésben. A megfelelõ tudásanyagot elsajátítva, teljesebb élményt tudunk biztosítani a ránk bízott gyermekeknek, és a kötelezõ próbáztatásra is játékosan tudjuk felkészíteni õket. Ezek a továbbképzések néha pénteki elfoglaltsággal is járnak, és ilyenkor nagyszerûen mûködik a helyettesítés: a Rózsa õrsnél (Ildikó õv. ) Tamara veszi át a szerepet, a Nefelejcs õrsnél (Alexandra õv.) Cili és Karola. Jó látni, ahogy a gyerekek lassan felnõnek egy adott feladathoz, és bár elõtte lehet jobban csintalankodott a kelleténél, DE a felelõsségvállalás egy tartást, komolyságot ad a kezükbe. Ez persze vonatkozik a két fiú õrsre is (Cápa és Vadkan), ahol néha Richi készül az új anyagból, István és Mihu viszont új játékötletekkel érkeznek, amit le is vezényelnek az egész rajnak. Élve Böjte Csaba szavaival, mi is valahogy próbáljuk a ránk bízott gyermekeket jobbá szeretni, ami néha nehéz feladat, és nem mindig egybõl látványos DE megéri a küzdelmet. Örömömre szolgál, hogy a nyári nemzeti nagytáborban 10 cserkészünk részt vesz, ezáltal is teljesebben megélhetik a cserkész szemléletmódot, életformát. Ezek a megtapasztalások segítik majd, hogy az életben is könnyebben vegyék az akadályokat, ezzel is hozzásegítve õket, hogy Istenben bízó, talpraesett emberré váljanak. Lukács Ildikó Bibliai rejtvény Sarlós Boldogasszony Lukács Evangéliumábóla kihagytunk néhány szót. Melyek ezek? Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a közé, városába. Bement házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt. A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le július 28-ig! A helyes megfejtõk között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával. Az elõzõ szám helyes megfejtése: AmiUrunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítõ ereje legyen mindnyájatokkal. 5

6 Aki szépen énekel... Jézus Szentsége Szíve hónapja június, ezért irányítsuk most figyelmünket arra a Szívre, mely megváltásunkért nem átallott vért ontani magából! A Szent Szív tisztelete a XIII. századra nyúlik vissza, s azóta is folyamatosan és egyre aktívabban jelen van az Egyház életében. Jézus Szentséges Szívérõl nemcsak elsõpéntekenként emlékezünk meg, hanem egy egész hónapot szentelünk neki. E tisztelet a következõ formákban valósul meg: engesztelés (melyben irgalomért esdeklünk), viszontszeretet és Krisztus-követés (hiszen az értünk kereszthalált halt Jézus az egyedüli út az Atyához), illetve önmagunk felajánlása (mely által egyesülni akarunk azzal a szeretettel, mellyel Isten szeret minket, s ennek érdekében vállaljuk munkáinkat, fáradozásainkat, szenvedésünket). Bár minden emberért vállalta a kínhalált Jézus, de sajnos korántsem mondható el minden emberrõl, hogy viszontszeretné õt. Nekünk, keresztényeknek azokért is imádkoznunk kell, hogy akik távol vannak tõle, egyre közelebb kerüljenek hozzá! Ki ne szeretné viszont szeretõ szent Szíved, Kik szeressék, ha nem mi: a megváltott hívek. Legyen örök hajlékunk Jézus Szíve nékünk, Akit szent-szent énekkel mindvégig dicsérünk, Áldunk, dicsérünk! (H 156/ 5.) Szalai Péter NAPTÁR A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél 10-kor kezdõdik, hétköznap kedden és pénteken este 6-kor Kedden este szentségimádás van a templomban egyházközségünkért és hazánkért. A templomi énekkar csütörtökönként 18 órakor próbál a plébánián. A gyerekkórus próbái péntekenként 17 órakor kezdõdnek a plébánián Fogadóórák idõpontjai: hétfõ: ; kedd: ; péntek: Július 28-án búcsú, családi nap Készüljünk a szentmisére! A szentmisék olvasmányai Júl. 7. Júl. 14. Júl. 21. Júl. 28. Iz 66,10-14c MTörv 30,10-14 Ter 18,1-10a Ter 18,20-32 Gal 6,14-18 Kol 1,15-20 Kol 1,24-28 Kol 2,12-14 Olvasmány Szentlecke Evangélium 10, , , ,1-13 Felelõs kiadó: a Biai Egyházközség Képviselõ-testülete Szerkesztõbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Nánási Tamás, Szalai Péter Tördelés: Horváth Árpád Sokszorosítás: Krónikás Bt. Következõ lapzárta:szeptember 2. 6

Forrás. Miért álltok és néztek az égre?

Forrás. Miért álltok és néztek az égre? Forrás 12. évf. 5. szám 2015. május 17. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Miért álltok és néztek az égre? Reményik Sándor egyik híres versében panaszosan mondja ki a felismert igazságot:

Részletesebben

Regina Krónika. Minden évben szeptember utolsó. Szentírás vasárnapja párbeszéd Isten és ember között. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja

Regina Krónika. Minden évben szeptember utolsó. Szentírás vasárnapja párbeszéd Isten és ember között. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja Regina Krónika reginamundi.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XIV. évfolyam 9. szám 2013. szeptember 1. Szentírás vasárnapja párbeszéd Isten és ember között Minden évben szeptember utolsó vasárnapján,

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

1998. VENI SANCTE. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken Vasárnap reggel 8, 9, 11, 12, este 6 és 7 órakor. Búcsú Gál Ferenc professszor úrtól

1998. VENI SANCTE. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken Vasárnap reggel 8, 9, 11, 12, este 6 és 7 órakor. Búcsú Gál Ferenc professszor úrtól 1998. VENI SANCTE Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 7, 8 és este 6 órakor

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3. XXVI. évf., 1. (73.) szám 2015. húsvét Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3.6-8) Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Az imádkozó édesanyák

Részletesebben

Szent Mihály arkangyal! Oltalmazz meg minket a gonosz kísértéseitől, csábításaitól és támadásaitól!

Szent Mihály arkangyal! Oltalmazz meg minket a gonosz kísértéseitől, csábításaitól és támadásaitól! artinus M www.martinus.hu III. évfolyam 9. szám 2010. szeptember ára: 100 Ft a Szombathelyi Egyházmegye havilapja Szent Mihály arkangyal! Oltalmazz meg minket a gonosz kísértéseitől, csábításaitól és támadásaitól!

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. 2011 a család éve.

KARÁCSONY 2010. 2011 a család éve. Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA KARÁCSONY 2010 2011 a család éve. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 2011-re meghirdette a család évét. Sok szép és okos dolgot szoktak ezzel kapcsolatban mondani. Mi azonban

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki L Á N C S Z E M Összekötő kapocs Isten és az emberek között Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia lapja 2010. december KARÁCSONY Alapítva 1990 Karácsonyok Egyedül ülök a szobában. Kinézek az ablakon. Nagy

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás 2 Kertvárosi Krónika 2011. március-április CSALÁDOK IMÁJA Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Kiliti. Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. 2014. szeptember. Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó OLDAL

Kiliti. Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. 2014. szeptember. Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó OLDAL 1 oldal Krónika Kiliti 2014. szeptember Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. OLDAL Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó 5. oldal 7. oldal 11. oldal 2 Cyan Magenta

Részletesebben

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel XIX. évfolyam 3. szám 2015. Úrnapja Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6,

Részletesebben

Regina Krónika. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika www.reginamundi.extra.hu X. évfolyam 6. szám 2009. június 7. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» szeretetére és próbáljuk meg azt viszonozva, gyakorlatba ültetni. Szentháromság

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE BOLDOGASSZONY Sarlós Boldogasszony. évfolyam, 5. szám PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE Zsóka János diakónus papszentelésére június -én, pénteken, Jézus Szent Szívének ünnepén került sor a rozsnyói székesegyházban.

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap........3-4 Gyerekállam gyerekálom.....5 Pápai kitüntetett

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben