75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség"

Átírás

1 75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség

2 2

3 A CSENGELEI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖSÉG 75 ÉVE Í r t á k : Papp Istvánné Katona Attila Molnár Mihály Kiadta a Csengelei Róm. Kat. Egyházközség Csengele, Felelős kiadó: Laczkó Ferenc plébános

4 Csengele területe már évezredekkel ezelőtt benépesült. Bronzkori leletek kerültek elő Mételyes dűlős területén. Körüljárhatjuk az 1975-ben feltárt ősi Bogár-háti templom romjait, amelyet az Árpád-korban építettek, majd a tatárjárás után újjáépítettek. Mellette temető volt. Tudunk a Felsőcsengelén, Templomhalmon között épült Krisztus mennybemenetele templomról is, melynek maradványait a 19. század végén tárták föl. Ennek környékén még mostanában is sűrűn kerülnek elő emberi csontok. A templomok bizonyítják, hogy keresztények, katolikusok éltek, laktak e tájon. A tatárjárás után kunokat telepítettek a környékünkre, akik felvették a keresztény hitet, katolikusok lettek A török uralom idején a csengelei puszta elnéptelenedett, mindkét templomot lerombolták. Évszázadokig csak legelőként hasznosították a területet től kezdték felparcellázni a földeket. Az idetelepültek gyorsan benépesítették e területet, 1869-ben már 1192-en laktak Csengele kapitányságban. Csengelén a 20. század elején rohamosan nőtt a lakosság száma: 1920-ban 2515, ban már 3114 fő lakott itt. Közigazgatásilag Szeged városához, közelebbről Szeged- Felsőközponthoz (ma: Balástya) tartozott. Egyházilag Csengele a Csanádi Egyházmegye a Szegedi Esperesi Kerülethez, majd a Külsőszegedi Esperesi Kerületéhez tartozott, az 1950-es évektől pedig a Kisteleki Esperesi Kerülethez tartozik. A felsőközponti templomtól való nagy távolságot volt hivatott csökkenteni az eleinte havonta tartott mise. Az 1926-ban épült belterületi kis tornyos iskola néven ismert épület tantermében alakítottak ki egy szétnyitható ajtóval elkülönített kis kápolna részt, benne oltárral, kis sekrestyével, gyóntatóhellyel. Az oltáron Szent Imrét ábrázoló kép jelezte a védőszentet és a búcsú idejét, november 5-ét. A hívők számához képest igen kicsiny kápolna jellemzésére vitéz Nagy István világi elnök 1933-ban elmondta, hogy a 60 négyzetméteres terembe egy alkalommal 634-en igyekeztek bejutni, persze eredménytelenül. 1 A harangtornyot az iskola udvarán lévő eperfa helyettesítette. Ez a harang hirdette minden délben a nándorfehérvári győzelem emlékét, s itt húzta a harangot minden este Nagy Ferenc 1951-ig, majd a parókiánál, 50 éven át, haláláig. A kis harang felirata: CSENGELE 1928 ISTEN IRÁNT VALÓ SZERETETE, RAGASZKODÁSA ÉS HÁLÁJA JELÉÜL ÖNTETTE ISTEN DICSŐSÉGÉRE VITÉZ SZALAI JÓZSEF ÉS CSALÁDJA ÖNTÖTTE SLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, BUDAPEST A csengeleiek már az 1920-as években kérték az egyházi vezetést, hogy a településnek saját egyházközsége legyen ben a gazdákat tömörítő Csengelei Mezőgazdasági Egyesület fordult a megyés püspökhöz, de a kérvényt nem teljesítették ban újabb levelet írtak: Méltóságos Püspök Úr! Kegyes Főpásztorunk! Csengele községének régi óhaja, hogy önálló plébánia létesíttessék. Minthogy azonban Csengele lakosságának túlnyomó része sokgyermekes és szegénysorú bérlőből áll, ez az óhajuk mind ez ideig megvalósítható nem volt. Amikor a világháború után az egyházközségek Szeged területén is megalakultak és adószedési joggal ruháztattak fel, megnyílt a lehetőség arra, hogy Csengelén külön egyházközség létesíttessék, ez által a befolyó adók saját külön egyházközségünk támogatására legyenek felhasználhatók. Ha Szeged külterületén valahol, úgy leginkább Csengelén van szükség különálló egyházközségre, plébániára és anyakönyvi hivatalra. Csengele központja ugyanis a felsőtanyai 4

5 templomtól és plébániától légvonalban is 17 km távolságban van. A kanyargós dűlő és homokos utaikon pedig Csengele kapitányságnak Felsőtanyához való legközelebbi pontját is figyelembe véve km-nyi távolságra van Csengele lakossága a felsőtanyai központtól. Ilyen körülmények között végtelen nagy nehézségekbe ütközik, munka és időveszteséggel jár az, hogy minden születési és halálesetet a nagy távolságban lévő felsőtanyai központon kell bejelenteniük. Sérelmes és valláserkölcsi szempontból erősen kifogás alá esik az, hogy a nagy távolságban lévő felsőtanyai plébánián az Isten neves halottakat pedig nagy része ilyen nem kísérheti ki a temetőbe és sokszor csak a kántortanító intézi a temetést. A stóla díj is aránytalanul magas a távolságra és időveszteségre való tekintettel. Csengele lakosságának száma az évi népszámlálás adatai szerint 2511 volt. Ez a szám azóta természetesen megnövekedett és jelenleg legalább 3140 lélekre tehető, mert amíg az évben csak 532 tanya szám volt, ma 668 van, tehát 136 tanyával több. Több mint 3000 lélek van távol minden központtól, lelkész és anyakönyvi hivatal nélkül. Figyelembe veendő az is, hogy Csengelén 5 két tanerős és 1 három tanerős iskola van 624 mindennapos és 161 gazdasági ismétlős tanulóval, s ezen népes iskoláknak egyikében sem végezheti, illetve végzi a vallás oktatást hivatásos lelkész. Kétségtelen, hogy a csengelei önálló lelkészség megszervezése nemcsak az ottani lakosságnak élet és létérdeke, de nemzeti szempontból is parancsoló szükség, mert a pusztákon élő és lelki gondozás nélkül, szellemi irányítás áldásaitól megfosztott, viszont az államellenes törekvéseknek annál inkább kitett, de őserővel rendelkező tanyai magyarság megmentése és erősítése egy szebb és boldogabb magyar jövő elérését teszi lehetővé. Ha nem is volna megvalósítható azonnal a szükséges anyagi áldozatokra és a lakosság szegény voltára való tekintettel egy önálló plébánia, viszont nincs semmi akadálya annak, hogy a csengelei önálló lelkészség: expesitúra már most felállíttassék. Csengele földbirtoka teljes egészében Szeged város tulajdona, könnyen kihasítható tehát a plébánia lakhoz szükséges földterület. Imaház, tiszti orvoslak, tisztiorvos és temető már van. Megkönnyíti a lelkészség felállítását az is, hogy Csengelének külön vasúti állomása van. Egyelőre elegendő volna két szobás lelkészlakás felépítése. A lelkészi teendőket pedig elláthatná ideiglenesen a felsőtanyai plébániáról e célból kihelyezendő segédlelkész, aki a végleges szervezésig a felsőtanyai plébánia kötelékében maradna. Hangsúlyozzuk azonban, hogy tökéletes megoldás csak önálló plébánia létesítésével érhető el. Az anyakönyvi teendőket miként Szatymazon úgy Csengelén is elláthatná az elemi iskolai igazgató, a hivatalos helyiségül miként Szatymazon az igazgatói iroda szolgálhat. Az anyakönyv felállítása tehát nem ütközik nehézségekbe. A kántori teendőket jelenleg is az imaház mellett lévő állami iskola tanítója látja el, s elláthatná a külön plébánia szervezése után is, mert a temető közel van s a temetések idejét akként lehet beosztani, hogy a tanítási idővel egybe ne essék. A csengelei polgári lövészegyesület az előadottakra való tekintettel elhatározta, hogy az önálló csengelei lelkészség felállítása érdekében e mozgalmat megindítja, s azt a Kertész János áll. elemi iskola igazgató vezetése alatt álló tantestület, dr. Imre Mihály tisztiorvos, valamint dr. Tóth Imre kormányfőtanácsos gondnoksági elnök vezetése alatt álló iskola gondnokság segítségével minden erejével támogatja. Kecskemét város törvényhatósági bizottsága 7101/1923. sz. határozatában 10 önálló plébánia felállítását határozta el az ottani külterületen. Kimondotta a határozatában, hogy a külterületen nagy számban élő hívek lelki gondozását és nemzeti szellemben való irányítását régóta táplált tervük szerint lelkészségek felállításával kívánják megvalósítani, s ma már hét önálló plébánia van felállítva. Kell, hogy ezen lelkes példát Szeged sz. kir. város közönsége is kövesse. Azon alázatos és tiszteletteljes kérelemmel járulunk tehát Méltóságos püspök úr, mint kegyes Főpásztorunk elé: 5

6 Kegyeskedjék a csengelei külön egyházközség felállítását, másrészt az önálló plébánia létesítését saját hatáskörében elhatározni és az önálló csengelei egyházközség megalakítása céljából Csengelére valamely vasár-nap vagy ünnepnapra megbízottként lelkészt mielőbb kiküldeni, hogy az november 1-re megszervezhető lehessen, mivel az évi adóalany öszszeállításához utolsó terminus november 1-e. 2 Az szeptember 15-i dátumú kérelmet minden fontosabb személy aláírta: a kerületi tisztiorvos, a gondnok, az iskolaigazgató, a polgári lövészegyesület elnöke és alelnöke. A kérést a felsőközponti plébános, László János is támogatta, így november 30-án megalakulhatott a csengelei egyházközség, mint a Szeged-Felsőközponti plébánia fiókegyháza. Az alakuló ülésen 237 hívő jelent meg. 3 Ugyanez év december 21-én választották meg a képviselő-testület 30 rendes és 10 póttagját. 4 Glattfelder Gyula püspök december 11-én levelet küldött az egyházközség elnökségének, melyben a következőket írta: [ ] az önálló csengelei lelkészség megszervezését úgy a jelenlegi szegedfelsőközponti plébános úr, valamint Szeged szab. kir. városa, mint a róm. kath. plébániák kegyura kezdettől fogva a legnagyobb jóindulattal karolta föl és ajánlotta a püspöki hatóság figyelmébe. Éppen ezért minden ezzel ellenkező állítást s főképpen, mintha a szegedfelsőközponti plébános úr nem volna híve Csengele önállósításának, tévedésnek, ha pedig ilyen állítás bárki részéről rosszhiszeműen történt volna, úgy valótlanságnak kell minősítenem. De nem is erről van itt szó, mint sokkal inkább arról, hogy a mai viszonyok között, amíg Csengelén az egyházközség vagy a kegyúr megfelelő lakást nem tud biztosítani s azonkívül az istentisztelet céljaira szükséges helyiség sem áll rendelkezésre, céltalan volna a kegyúr városnál minden próbálkozás a lelkészi javadalom biztosítására, bár azt is valószínűnek kell tartanom, hogy a költségvetésben nem lehetne fedezetet találni erre a célra most, amikor a belügyminisztérium a városok háztartását és annak minden kiadását a minimumra törekszik leszállítani. Hogy pedig az új és most már önálló egyházközség mit tud a lelkészség céljára áldozni, az a jövő évben az adófizetésekből ki fog tűnni. Ha az kedvezően alakul, úgy egy-két éven belül az egyházközség már a saját áldozataira való hivatkozással sürgetheti meg a kegyuraságnál az önálló csengelei lelkészség szervezését, amely, hogy mielőbb létesüljön, ismétlem, minden illetékes tényezőnek, tehát püspökségnek, kegyuraságnak, szegedfelsőközponti plébániának hő vágya és törekvése. 5 Hiába támogatta minden illetékes a gondolatot, csak fél évtized múltán, az 1936-os költségvetésében irányzott elő Szeged városa a csengelei helyi lelkész támogatására 1981 pengőt. Ennek köszönhetően Glattfelder Gyula püspök a csengelei fiókegyházat szeptember 1-től függetlenítette, és önálló lelkészség felállítását határozta el. 6 Jachan (Horpácsy) Ignác az első csengelei lelkipásztor, aki azelőtt Kisteleken volt segédlelkész szeptember 1-jén érkezett meg Csengelére, ahol ünnepélyes keretek között fogadták. 7 Az új lelkész előbb a belsőcsengelei iskola szertárában, majd albérletben lakott, mert még parókia sem volt. A mostoha körülmények miatt kérte, hogy Kisteleken lehessen az állandó lakóhelye, és onnan szervezhesse tovább a lelkészséget. Kérését a megyés püspök elutasította, hozzátéve, hogy minden tehetőt kövessen el megfelelő lakás szerzésére és hivatali ügyeinek helybeni intézésére. A hívek körében már amúgy is szóbeszéd tárgyát képezi Tisztelendőségednek állomáshelyétől való gyakori távolléte, ami föltétlenül visszatetszésre ad majd okot a kegyuraság részéről is, amely azzal a gondolattal hozta meg áldozatát, hogy a csengelei szegény, elhagyott és mindenféle szélsőséges izgatásnak kitett lakosság között állandó lelkipásztor foglalkozzék a néppel. Föltéve, hogy Tisztelendőséged vagy nem tudna lakást szerezni, vagy a kitűzött és annak idején előttem nagy ügybuzgósággal vállalt feladatának nem volna képes megfelelni, úgy ezt hatóságomnak jelenteni tartozik, amikor is gondos- 6

7 kodni fogok fölváltásáról és más állomáshelyen megfelelő minőségben leendő beosztásáról. 8 Jachan Ignác augusztus 23-ig működött itt más változást is hozott. Szeged város 239/1937. számú közgyűlési határozatával segédlelkészi állást szervezett. Idézet: A közgyűlés a csengelei róm. katolikus lakosok lelki szükségleteinek gondozására... segédlelkészi állást szervez a város kegyurasága alá tartozó lelkészség részére... illetményét évtől kezdve a város költségvetésébe beilleszti. Balog Jenő szeptember 1-jén jött Szeged-Felsőközpontról lelkészi kinevezéssel ban felépült a lelkészlakás pengős költséggel, melyből a lelkész 3000 pengőt magára vállalt. 10 Új anyakönyvi kerület is létesült Szeged Csengele H jelzésű párhuzamos anyakönyvi hivatal elnevezéssel, a szegedi közgyűlés 294/1939. számú határozatával. Életbe lépett március 1-jén. Takács Mihály iskolaigazgatót bízták meg a vezetésével. A templom hiánya miatt a csengelei hívek már elég korán mozgolódni kezdtek március 25-én az egyházközség létrehozta a Templomépítő Bizottságot, melynek elnökéül vitéz Csicsai Jánost választották meg. Megindult a gyűjtés, 25 gyűjtőívvel fogadták a felajánlásokat. Az 1936-os év végére már 787,80 pengő adomány jött össze, melyet a megyés püspök további 1000 pengővel toldott meg ben küldöttség járt a csanádi megyéspüspöknél és Szeged város polgármesterénél László János felsőközponti plébános vezetésével a felépítendő templom ügyében. A delegáció tagja volt a csengelei egyházközség részéről vitéz Nagy István világi elnök, vitéz Pottyondy Imre gondnok (az elemi iskolák igazgatója), Papp János és Molnár János (Szeged város törvényhatósági bizottságának tagjai), valamint ifj. Kordás Mihály képviselő-testületi tag. Mindkét helyen jóságos meghallgatásra találtak és reményekkel gazdagon távoztak. 12 Szeged város törvényhatósága egymás után hozta meg a Csengelét érintő fontos határozatokat. Idézet az 1940/1939. számú közgyűlési határozatból: Szeged városhoz tartozó csengelei kapitányság a város legmesszebben fekvő területén, Szegedtől mintegy 50 kilométerre fekszik. A város közgyűlése az ottani r. kath. hívek lelki szükségleteinek gondozására segédlelkész és kisegítő kántor állást szervezett Istentiszteleti célokra azonban csak egy iskolai helyiség áll rendelkezésre, ami figyelembe véve a 3000 lelket, a legcsekélyebb mértékben sem megfelelő. A csanádi püspöki hivatal ennél fogva kérte, hogy a város, mint kegyúr, megfelelő templom építése iránt intézkedjék, annál is inkább, mert e nélkül a kiküldött lelkész munkája eleve sikertelenségre van ítélve. A mérnöki hivatal által készített költségvetési előirányzat szerint 540 személy befogadására alkalmas templom Pengőbe kerülne az 1941-beni felépítéshez Pengő volna szükséges A közgyűlés átlátva a csengelei hívek nehéz helyzetét és méltányolva áldozatkészségüket, amellyel a lelkészlakás felépítését lehetővé tették, a püspöki hivatal által felhozott indokokra tekintettel a templom felépítését Pengő keretében elrendelte. Bár a templom felépítését 1941-re rendelték el, az építkezés azonban elmaradt. Közbeszólt a háború nyarán Balog Jenő lelkész még megsürgette a püspöknél a munkák elkezdését, aki Szeged város polgármesteréhez fordult: Méltóságos Polgármester Úr! Amidőn a Nemes Város Kegyurasága a teljesen elhagyatott és megfelelő lelkigondozás nélkül szűkölködő csengelei hívek számára lelkészség felállítását határozta el, ugyanakkor nemsokára azt is kimondotta, hogy gondoskodni fog az Isten háza felépítéséről Ezúttal tehát bizalommal arra kérem Méltóságodat, hogy a város jövő évi költségvetésének összeállításánál erre az igényre is méltóztassék nagybecsű figyelemmel lenni, s ugyanakkor a költségvetést jóváhagyó belügyminiszter úrnál nyomatékosan oda hatni, miszerint a mondott célra felvehető, illetve tényleg felvett összeget a költségvetésben hagyja benn, mert ellenkező esetben a 7

8 lelkész kirendelésével sem a kegyúr város, sem pedig az egyházi főhatóság célját el nem érte. Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. Szeged, évi június hó 16-án. Glattfelder Gyula csanádi püspök 13 Mivel Szeged város az egyre nagyobb kiadásai miatt a templom felépítésére már nem tudott költeni, a kérést nem teljesítette. A már meglévő építőanyagot is Csáki szalmájának tekintve széthordták. Ezután már szóba sem került hosszú éveken át a templom építése ban ugyan újra megalakították a Templomépítő Bizottságot, de a gyűjtés hamarosan abbamaradt. Az életszínvonal annyira lezuhant, hogy még az egyházi adó megfizetése is nagy nehézségekbe ütközött. A szegedi közgyűlés 233/1941. számú határozatával Csengele kapitányságba elsőfokú közigazgatási kirendeltséget szervezett, mely január 2-án kezdte meg a működését. 14 Ide került az anyakönyvi hivatal is. A lelkész a háború alatt is híveivel maradt, kiknek sok lelki vigaszt nyújtott. Az ostrom alatt sem menekült el, majd a megszállás után is próbált közbenjárásaival az embereken segíteni. Például elérte, hogy a csengelei erdőben kivágott fákat ne lovas fogattal kelljen Szegedre szállítani, hanem vonattal. Az iskolában is folyt a hitoktatás, de az 1949-es évben már adminisztratív intézkedésekkel megakadályozták. A kisegítő kántor Hargitai Imre tanító volt szeptember 18-án egészségi okokból Szegedre helyezték Balog Jenő lelkészt. Ott halt meg 56 éves korában. Az új lelkészt a püspök 1708/1950. számú leiratával nevezte ki. Kovács Zoltán budapesti lazarista szerzetes az egyik legnehezebb Rákosi-évben, szeptember 13-án érkezett Csengelére. Ő a szerzetesrendek feloszlatása miatt került egyházmegyei szolgálatba. Erre az időre esik az iskolák államosítása. A csengelei iskolák 1907-től már államiak voltak, így szervezeti változás nem történt. Lekerültek a tantermek falairól a feszületek, s az iskolai hitoktatást is különböző feltételekhez kötötték. A hatóságok mindenféle adminisztrációs eszközökkel próbálták akadályozni az egyházi életet. Lehetetlen feltételekhez kötötték a körmeneteket, nem engedélyezték a házszenteléseket júniusában azt a három volt szerzetest, akik a lelkész segítségére voltak (kántor, harangozó, háztartás-vezető beosztásban), a rendőrség 24 órás határidővel indoklás nélkül Csengele területéről kiutasította. A falu lelkipásztora így egyik napról a másikra segítség nélkül maradt. Kovács Zoltán ugyan próbált protestálni a döntés ellen, de süket fülekre talált. Csengelén az első külön hittan beiratkozáson nagy harcok árán a szülők 44 tanulót írattak be. E számok a továbbiakban rohamosan nőttek, 1954-ben már 320-an részesültek az iskolai hitoktatásban. Az Egyházügyi Hivatal minden évben külön engedélyezte a lelkész részére az elsőáldozók iskolában való felkészítését ben megszűnt a kápolna a belterületi iskolában, helyét gabonaraktárnak sajátították ki. A szentmiséket más helyen kellett tartani. Így került sor a parókia, a lakás átalakítására: a lelkész két szoba közül kivetette a válaszfalat. Átszállították az oltárt, s az ott lévő tárgyakat. Az új kápolnához a berendezést a Püspöki Hivatal adta, amit addig a szegedi Fogadalmi templom pincéjében tároltak. Új szobrokat, gyóntatószéket, ruhákat stb. kapott a kis kápolna. Az oltár fölé Szűz Mária szobra került, a glória kis égői imára szólítottak: Védje, oltalmazza Csengele népét is a Boldogasszony, hazánk égi Patrónusa! Átszállították a harangot is, és egy 4,5 méter magas haranglábra szerelték november 28-án Kovács Zoltánt elbocsátották állásából. Többé nem kapott lelkészi megbízatást. Budapesten gyárban, munkásként dolgozott, de mindvégig kijárt Csepelre misézni. Többször visszalátogatott Csengelére, s haláláig tartotta a kapcsolatot. 8

9 Sztankai István Ferenc-rendi szerzetes november 28-án került Csengelére a Szeged Alsóvárosi templomból. Életéből 27 esztendőt itt töltött el, valóban a nép szolgálatában, szerényen, szelíden, de állhatatos papként. Állandóan járta a tanyavilágot, szélben, hóban, kánikulában, gyalog, kerékpáron, majd gépkocsival. Megtett mindent, hogy az elsőáldozók száma minél nagyobb legyen, ezzel a szülőket is ösztönözze a hitvallásra. Nehéz dolga volt e téren az egyre nagyobb érdektelenség, a politika vallásellenes hangulata miatt. Kántora Kovacsics Vince ferences testvér, mindenki Vince bácsija volt. Hűséges segítőtársa volt mindvégig, 1978 augusztusában bekövetkezett haláláig. Pannonhalmán temették el április 11-én Laczkó Ferencet, falunk szülöttét Szegeden pappá szentelték. A csengelei kápolnában tartotta ünnepélyes első miséjét. A Pántlika úti iskolában a havi egy mise régi hagyomány volt. Az iskola 1978-as megszűnése után az Erdősarki iskolában volt mise. A lelkész a parókia harmadik szobáját is átadta a kápolna bővítésére, maga a kis konyhában húzódott meg ben megkezdték a parókia bővítését, ami már nagyon szükséges volt. A hívek sok társadalmi munkát végeztek, amiben a papjuk élenjárt. Néhány név a sok segítőből: Agárdiék, Bencsik József, Csányi Antal, Gera Pál, Jaksa Ferenc, Király Jánosné, Komáromi József, Magyar Mihály, Mészáros Péter, Német János, Rácz Ferenc, Rokolya József, Sági István, Sánta István, Szalai Józsefné, Szarvas Mihályné, Tóthné, Túri Sándorné, Vörös József stb. Hosszú oldalakon lehetne sorolni a neveket, akik önzetlenül, az első hívó szóra megjelentek segíteni november 5-én kápolnánk búcsúját dr. Udvardy József püspök tartotta, megszentelte a felépült új szárnyat. Ez alkalommal a lelkészséget plébánia rangra emelte, Sztankai István c. esperest plébánossá nevezte ki. Sztankai Istvánt augusztus 23-án áthelyezték Balástyára, és kerületi esperesi rangot kapott. Sokszor visszatért Csengelére, szívesen látogatta régi híveit, esketett, vagy éppen utolsó útjára kísérte őket. Az állam 1950-ben a szerzetesrendeket feloszlatta, majd negyven év után azok újra-éledtek ban Sztankai István is visszatért a rendbe, Szeged Alsóváros plébánosa lett. Itt élt páter Szilásként haláláig. Sírja mellett sok csengelei imádkozott és tette rá a szeretet, az emlékezés virágait. Tölgyes Tibor pálosrendi szerzetes augusztus 23-án érkezett Csengelére, Gyuláról április 23-án nagy bérmálás volt falunkban. 102 fő bérmálkozott meg. Az előkészületek természetesen messzebbre nyúltak vissza. Hiszen az évek során sokan kimaradtak a bérmálás szentségének felvételéből től ismét lehetett hitoktatás az iskolákban, ha a szülők kérték. Aki megjelent az iskolában, minden ellenvetés nélkül beiratkozhatott. A hittanórák egyeztetése is simán ment ben bevezetésre került a telefon, jobb és gyorsabb lett a kapcsolatteremtés, az ügyintézés. 9

10 Néhány adat 1950-től, mióta Csengele önálló község: év Házasságkötés Születések száma Keresztelés polgári egyházi ? Az egyházi és népesség-nyilvántartási adatok közötti eltérések főleg abból adódnak, hogy a születések nagy része kórházban történt. A keresztelőket, de az esküvőket is sokan más községben tartották. Különböző okokból nem vállalták a helyi szertartást, anyakönyvi bejegyzést június 10-én kezdődött az új harangtorony építése. A tervezéstől a befejezésig sok társadalmi munkát ajánlottak fel a hívek. Az árokásástól, az alapkészítéstől, a felállítás munkálataitól a tetőfedésig szinte minden munkához hozzájárultak. Itt sem lehet mindenkit felsorolni, sem sorrendet állítani, mert minden munka nagyon fontos volt. Néhány név álljon itt: Agárdi Tibor, Répa Péter, Sisák János, Toldi József, Vincze Tibor és Nyilasi Imre tervező, valamint sokan mások, akiknek neve fennmarad. A kis harang szeptember végén került az új helyére, 12 méter magasan az új toronyba. A nagy harang 9 méter magasban hirdeti Isten dicsőségét. A harangszentelés november 8-án, Szent Imre búcsúnapján legalább 1000 fő részvételével történt. A szentelést és áldást dr. Udvardy József csanádi püspök végezte, nagy papi segédlettel. 15 A körmenet közben szóltak a harangok. A messze ható harangszó azóta is imára, hálaadásra hívja a csengelei híveket. A harang felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE A SZENTÉV EMLÉKÉRE ÖNTETTE: CSENGELE KERESZTÉNY NÉPE GOMBOS LAJOS HARANGÖNTŐ MESTERREL ŐRBOTTYÁNBAN 1985-BEN december 9-én Tóth Tibor kőfaragó mester egy nem rozsdásodó keresztet adományozott a harangtorony tetejére. A napsütésben gyönyörűen fénylett, fényességét hosszú időre megőrizve, hirdetve Isten szeretetét, jóságát, amely összeköti a békét akaró embereket. A kereszt felszerelése Agárdi Tibor munkáját dicséri. A torony keresztjének talapzatában van elhelyezve az Üzenet az utókornak : felsorolva a fontosabb adatokat, munkákat, a társadalmi munkát végzők, a segítők, az adakozók nevét; napi folyó-iratokból cikkek, s a forgalomban lévő pénzekből egy kis csomag. 10

11 Fatimai Szűzanya szobrának másolata 1985-ben érkezett a falunkba. Az ünnepélyes felajánló mise után a szobor 1 1 hétig a befogadó családoknál volt, akik szívesen hagyatkoztak a Szűzanya oltalmára ban parkot létesített a tanács a kis erdő helyén azzal a megjegyzéssel, ha templom épülne, ez a telek átadható lenne erre a célra ben 50 éve önálló lelkészség Csengele. A jubileumon részt vett Horpácsy (Jachan) Ignác, az első csengelei lelkipásztor. Megemlékezett a kezdeti nehézségekről, mikor még parókia sem volt. Köszönetét fejezte ki az akkori híveknek, akik szívesen segítették munkájában. Nagy örömmel látta, hogy az elmúlt 50 évben milyen sokat fejlődött Csengele, s ezzel együtt milyen sokat változott az egyházközség októberétől az egyház is bekapcsolódott az országos rózsafüzér imába. Havonta egy napon a csengeleiek imádkoztak Erdély és a magyar kisebbségek szándékára, sorsuk javulásáért. A hitoktatás minden osztályban beindult, teljes létszámmal, az iskolai órarendhez alkalmazkodva május 30-án emléktáblát avattak a templom falán: ISTEN DICSŐSÉGÉRE SZTANKAI ISTVÁN P. SZILÁS ARANYMISÉJE LACZKÓ FERENC TÖLGYES TIBOR EZÜSTMISÉJE EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA A HÍVEK NEVÉBEN A CSENGELEI ÖNKORMÁNYZAT VI. 30. EZÜSTMISÉJE Gyönyörű időben került sor az ünnepeltek által celebrált nagymisére, a hálaadásra. 50, illetve 25 év adatott meg Istent dicsérni, szolgálni, vezetni, segíteni a híveket a katolikus közösség táborában. Külön örültek a nagy számban megjelent hívek, hogy újra félelem nélkül, szabadon lehetnek Isten házában, a község vezetőivel együtt. Erre kérték Isten áldását az ünnepeltek is, áhítatosan énekelve a Himnuszt, nemzeti imánkat augusztus 5-én Ásotthalomról kaptunk kölcsön egy harangot. Az Erdősarki iskola udvarán lett felállítva. Felirata elölről: ISTEN DICSŐSÉGÉRE A KISSORI ÁLL. ELEMI ISKOLA KÖRNYÉKÉN LAKÓ HÍVEK KÖZADAKOZÁSÁBÓL 1927-BEN ÖNTÖTTE SLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN. A hátoldalán a SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY KELJ VÉDELMÉRE HŰSÉGES MAGYARJAID-NAK szöveg található. A harang megszólalt, mikor II. János Pál pápa magyar földre lépett augusztus 17-én, a pápalátogatás alkalmával Pécsre zarándokoltak a csengelei hívek, itt részesültek a pápai áldásban. Tölgyes Tibor szeptember 25-én végleg átadta a plébániát, s a pálosrend szerzeteseként Pálosszentkútra ment. 16 Azóta is szívesen látogatja régi híveit Csengelén szeptember 25-én Menyhárt András személyében új plébános érkezett falunkba Sarkadról ben elkészült a kápolnában is a szembeoltár, ifj. Magyar M. készítette. Nagycsütörtökön már itt volt a szertartás. 11

12 1992. április 26-án ismét bérmálás volt. Gyulay Endre csanádi püspököt ünnepélyesen fogadták hívei. Ez alkalommal 58 főt részesített a bérmálás szentségében. Menyhárt András 1994 augusztusától Pusztaszeren is ellátta a plébánosi teendőket 17, mivel az ottani lelkész, Borsos Ferenc betegsége miatt nyugdíjba vonult. Az elmúlt időszakban több kántor is működött Csengelén. Menyhárt plébános idejében Patyi Jenőné végezte a kántori teendőket. Az elektromos orgona, melyet 1990-ben szereztek be, szépen kísérte a hívek énekét. A temető is az egyházközség hatáskörébe tartozik ban Szeged városa jelölte ki és adta át a területet Csengelének. A lelkipásztorok sokat dolgoztak és törődtek a temetővel: kerítésről, korszerű ravatalozóról gondoskodtak. A temető rendje, tisztasága, a gondozott síremlékek Vincze János gondnok lelkiismeretes munkáját dicsérik. Az itt élt lelkészek nagyon jó kapcsolatot tartottak a környező községekkel, távoli szerzetes társaikkal. Minden évben volt lelkigyakorlat, amit meghívott papok tartottak, ezzel is gazdagítva, elmélyültebbé téve a hitéletet. Évente két alkalommal, pünkösdkor és Kisasszony napján Pálosszentkútra zarándokolnak a csengelei hívek, búcsúra. Templomhalmon is májusban van a hagyományos búcsúnap. Ilyenkor hazalátogatnak a távolra szakadt csengeleiek, szentmisét hallgatnak, szórakoznak és szíves vendéglátásban részesülnek. A templomhalmi kisharangot 1993-ban illetéktelen kezek eltávolították. Hosszú, rendszeres rendőri felderítés következett. Ennek eredményeképpen sikerült visszaszerezni, és Hajdú Répa Péter március 11-én felszerelte eredeti helyére. Innen szól hozzánk, hirdetve a régi idők dicsőségét! A papok kis létszáma miatt a csengelei plébánia vezetésével augusztus 15. dátummal Kovács Péter kisteleki lelkipásztor bízták meg. Ő Balástya, Pusztaszer és Ópusztaszer plébánosi feladatait is ellátta. A kántor munkaköre megszűnt augusztus 1-től Seidl Ambrus lett a kisteleki ezzel együtt csengelei plébános. Ő 1998 elején apjával, dr. Seidl Ambrus építészmérnökkel, nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel terveket készíttetett a leendő csengelei templomról. A kápolna kibővítésével 300 férőhelyes lett volna az épület. Elkezdődött a majdani támogatók felmérése. Az év nagy fordulatot hozott az egyházközség életében: a Püspök úr augusztus 2- ai hatállyal Seidl Ambrus helyett Laczkó Ferencet nevezte ki Kistelek és a hozzá csatolt községek így Csengele plébánosává. Mivel Laczkó Ferenc atya csengelei születésű, mindent elkövetett, hogy szülőfalujában új templom épüljön. 19 Az építkezést az is indokolta, hogy a plébánián kialakított kápolnában a hívek már nem fértek el. Ezért nagyobb ünnepeken a Faluházban tartották a szentmiséket. Laczkó atya a templom tervezésére Tar Mihály építészmérnököt kérte fel. Nagy gondot okozott azonban összegyűjteni azt a rengeteg pénzt, ami egy ekkora beruházáshoz szükséges. De a plébános szakadatlan munkájának meglett az eredménye: az építkezést támogatta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Szeged Csanádi Püspökség, Csengele önkormányzata, illetve német és amerikai segítséget is sikerült szerezni. Természetesen a csengelei hívek is nagylelkűen adományoztak, amikor az egyházközségi képviselőtestület tagjai járták a falut és kérték az emberek anyagi segítségét február 28-án kezdődött el a tereprendezés az építendő templom helyén. Az alapkő letételére április 16-án püspöki szentmise után került sor. 20 Ezután megindultak az alapozási munkálatok, melyekkel a kivitelezők júniusra készültek el. Kezdődhetett a falak felhúzása. Az épülő templom téglafalai között az első szentmisét november 5-én, Szent Imre ünnepén mutatták be. A búcsúi szentbeszédet Kovács Péter atya mondta, aki Békéscsabáról jött el, hogy együtt ünnepeljen a csengeleiekkel. 12

13 2000 legutolsó napjaira elkészültek az ácsmunkálatok, állt a tetőszer-kezet fóliás borítással. Az új esztendő januárjában kerültek fel az ereszcsatornák és a cserepek. Sokszor hidegben, nagy szélben vagy zuhogó esőben is dolgoztak rajta tavaszán a templomépítéssel párhuzamosan megkezdték a plébániaépület tetőszerkezetének a felújítását is. Itt kell megemlíteni, hogy a plébánián ekkor dr. Szélinger Tiborné hitoktató lakott 1999 szeptembere óta. Minden tiszteletet megérdemel kitartó munkabírása, hiszen a hitoktatáson kívül neki kellett elvégeznie az építkezéssel járó rengeteg adminisztrációt is, s mindezt úgy, hogy reggeltől estig zavarták a munkálatokkal járó zajok. Erről a problémáról így írt a plébániai Historia Domusban: A»háborús romok«állapota változatlan, ami nehéz helyzetbe hozza a plébánia lakóját, mivel az épület nem csupán otthona, hanem munkahelye is júniusára elkészült az új templom vakolása, és megkezdték a nyílászárók elhelyezését, valamint a fűtésrendszer árkainak kidolgozását. Júliusban már a torony festésére és a toronysisak fémlemezekkel való befedésére került sor. Augusztus első felében kiemelték a harangokat az 1985-ben felszentelt haranglábból, és betették új helyükre, a templom tornyába. A feleslegessé vált haranglábat a csengelei egyházközség Petőfiszállásnak adományozta. A harangok az új templom tornyában augusztus 11-én szólaltak meg először. Az új orgona is megérkezett, amit a karzaton szereltek össze. Néhány héttel a szentelés időpontja előtt még javában folytak a munkálatok: lerakták a díszburkolatot, befejezték a villanyszerelést, és kialakították a lépcsőt az oltárhoz. A szentelés előtti utolsó napok takarítással és díszítéssel teltek. Számos csengelei aszszony és férfi vett részt lelkesen az előkészületekben szeptember 8-ára minden elkészült. A teljes pompájában ragyogó templomban örömmel várták a hívek a meghívott vendégeket és Gyulay Endre megyéspüspököt, hogy felszentelje az új épületet. 21 A szertartás elején Várhegyi Attila államtitkár, Boross Péter volt miniszterelnök, Sánta Ferenc polgármester mondtak beszédet; majd Tar Mihály mint a templom tervezője szólt röviden, és Sánta István idős csengeleiként mondott hálát a falu álmának megvalósulásáért. Ezek után kezdődött el a tulajdonképpeni szertartás, melyet a szegedi Dóm énekkara tett még felemelőbbé. Ezen a nagy eseményen kb ember vett részt, így a legtöbben csak a templom előtti téren találtak helyet, és kihangosítón keresztül követhették az eseményeket. A szentmise után a meghívott vendégek mintegy 140 fő díszebéden vettek részt a Kiss Ferenc vezette Öregmalom vendéglőben. Az új templomot a legilletékesebb, Tar Mihály tervező így mutatta be: Keresztény templom terveinek elkészítése kétezer éves folyamat része, tiszteletadás a múltnak, megpróbálva a jövőt szolgálni. Fényekkel és árnyékokkal komponált tereket kell létrehozni úgy, hogy méltó környezetet biztosítson a legősibb szertartások számára, mely a környék lakóinak legfontosabb örömét és bánatait kíséri végig életútjukon. Szándékom volt az új templomot úgy illeszteni a jellegzetes alföldi tájba, mintha mindig is ott állt volna. (A település határában 1975-ben tárták fel egy kicsiny Árpád-kori templom alapjait, mely a török időkben pusztult el.) A plébánia udvarából, valamint az önkormányzattól a parkból Egyházközségnek átadott terület eredményezték a magyarországi faluképben megszokott elhelyezkedést a templom számára. A templom főbejárata az utcára merőlegesen nyert kialakítást. Az épület utca kerítésvonalától kb. 10 méterrel hátrébb elhelyezve, egy kisebb szilárd burkolatú templomtér kialakításával biztosítja, ünnepek alkalmával nagyobb tömegek számára a helyhez méltó zavartalanabb tartózkodást. 13

14 A templom főbejárat fölé emelt oromfala a szakrális hagyományokat követi, középen elhelyezett színes rózsaablakkal. (Tervezője id. Tar Mihály festőművész.) A 2x2 oszlopon nyugvó homlokzattól kb. 1,5 métert vissza-ugrott kétszárnyú főkapun át, üvegtáblából kiépített szélfogón keresztül lépünk a templomtérbe. A szélfogó feletti karzat templomteret ölelő íve kihangsúlyozott horizontális ácsszerkezetével a mai kor egyházának elvárása szerinti centrális térré alakítja az évszázadok során inkább hosszházas elrendezésű templomteret. A karzatra a keleti mellékhajó déli végében lehet feljutni. A bejárattól nyugatra elhelyezett harangtorony földszintjén a sekrestye található. A templom bazikális elrendezésű, háromhajós templomokra utal, a templomteret a szentély zárja le, mely homokfúvott, üvegezett oldalfalaival és üveg tetejével folyamatos, káprázásmentes szórt fényt biztosít az oltár terének. Középső falfelületén, az épület tengelyében került üvegből kialakításra egy fény-nyílás formájában a kereszt. A kihangsúlyozott ácsszerkezet kontúrjában korai keresztény bazilikákra emlékeztető, de megjelenésében, kialakításában tudatosan mai, ragasztott fából készült tartószerkezet. A tetőszerkezetet hordó két párhuzamos főtartó felső sávjában mindét oldalon darab üvegtégla ablak egészíti ki az épület megvilágítását. Az épülethez kizárólagosan időtálló, jó minőségű kortalan anyagokat használtunk tégla, beton és ragasztott fa tartószerkezetek, klinkertégla burkolatok, öntisztuló fehér Ispo- Lotusan homlokzati festés, beton-cserép és cinklemez fedés, melyek remélhetőleg jelentősebb felújítások nélkül hosszú ideig szolgálhatják az épület használóit. 22 Az építkezés statikusa Cseh Annamária volt. Az épületgépészetért Far-kas Tamás, az épületvillamosságért Dorgai Károly volt a felelős. A faszobrokat Fésűs Károly szobrászművész készítette. Kivitelező a kisteleki Sisák László volt. 23 Az építkezés 60 milliós költségéhez a hívők Ft-tal járultak hozzá nyarán a Zólyomi-Katona Theodóra Katona Attila házaspár személyében új hitoktatók érkeztek községünkbe. 24 Feladatuk az irodai munka és a hitoktatás ellátása Csengelén és Pusztaszeren egyaránt. Ők szervezik a csengelei hitéletet, lelki programokat, hogy a kőből épült gyönyörű templom mellett a buzgó hívek lelki temploma is egyre jobban épüljön, hirdetve: Csengelén él a katolikus hit! E hit tartotta meg eleinket bízni, remélni a jobb, szebb jövőben. E hit vezérli a szorgalmas, falujukhoz ragaszkodó embereket, a ma itt élőket, a dolgozni, a tenni akarókat, hogy Isten dicsőségét hirdetve, meghallva hívő, intő szavát békében, szeretetben éljenek egymásért, egymás mellett. Úgy legyen! Ámen! 14

15 Források: 1 Jegyzőkönyv a Csengelei róm. kat. egyházközség képviselő-testületének gyűléséről (Csengelei Plébánia) 2 Szeged-Csanádi Püspöki Levéltár 2421/1930. szám 3 Jegyzőkönyv a csengelei róm. kat. egyházközség alakuló üléséről nov. 30. (Csengelei Plébánia) 4 Jegyzőkönyv a csengelei róm. kat. egyházközség képviselő-testületi üléséről dec. 21. (Csengelei Plébánia) 5 A csanádi püspök levele a csengelei róm. kath. egyházközség elnökségének 3112/1931. szám (Csengelei Plébánia) 6 Kisházi-Kovács László: A városi kegyuraság Szegeden (Budapest-Szeged 2001) p Jachan Ignác lelkipásztort nagy ünnepséggel fogadták Csengelén (Tanyai Ujság szept. 6., p. 5.) 8 A csanádi püspök levele Jachan Ignác lelkészhez 1535/1937. szám (Csengelei Plébánia) 9 Kisházi-Kovács László: i. m. p Csengelén már tető alá került a plébánia épület, most már a városon a sor, hogy a templom is felépüljön (Tanyai Ujság aug. 21., p. 2.) 11 Kisházi-Kovács László: i. m. p Jegyzőkönyv a Szeged-Csengelei róm. kath. Egyházközség képviselő-testületének értekezletéről február 10. (Csengelei Plébánia) 13 Szeged-Csanádi Püspöki Levéltár 1620/1942. szám 14 Csengelén szombaton megkezdte működését az új közigazgatási kirendeltség (Tanyai Hiradó január 3., p. 2.) 15 Szerdahelyi Csongor: Látogatás a tanyán (Új Ember dec. 15., p. 2.) 16 Dr. Gyulai Endre (Kisteleki Hírmondó 1991/7. szám, p. 11.) 17 Gy. Z.: Plébániák területi átszervezése (Kisteleki Hírmondó szept. 27., p. 7.) 18 Frányó Károlyné: Változások az Egyházközség rendjében (Csengelei Krónika szept. 15., p ) 19 Gy. Z.: A futballista és templomépítő plébános A hitoktatás fejlesztése a legfőbb cél Kisteleken (Kisteleki Hírmondó aug. 18., p. 6-7.) 20 Laczkó Ferenc: Meghívó (Kisteleki Hírmondó ápr. 7., p. 2.) 21 M. M.: Teljesült a hívők álma Felszentelték a csengelei isten házát (Kisteleki Hírmondó okt. 16., p. 17.) 22 Építész Fórum című internetes lap Figyelő építészeti díj rovata. 23 Építész Fórum című internetes lapnak a Szent Imre római katolikus templomot bemutató írása (2001. szept. 26.) 24 Új hitoktatók falunkban (Csengelei Krónika júl. 15., p ) 15

A csengelei egyházközség története Papp Istvánné Katona Attila

A csengelei egyházközség története Papp Istvánné Katona Attila A csengelei egyházközség története Papp Istvánné Katona Attila Csengele történetéről már többször olvastunk. Az ásatások bizonyítják a régebbi települések történetét. 1400 éves leletek kerültek elő Feketehalom

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám:

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám: Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület Hortobágy Czinege János utca 1. 4071 Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: 319488258 MVH Reg.szám: 1004424169 Tisztelt Helyi Akciócsoport! A Szent József

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

Egy templom története

Egy templom története Egy templom története Egy templom története Az alsógödi és felsőgödi egyházközség összetartoztak 1945-ig. Alig múlt el a háború, az alsógödiek kérésére az akkori váci püspök engedélyével új plébánia alakult.

Részletesebben

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szoborkert települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Langó Csaba 2. A javaslatot benyújtó személy,

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján DOMASZÉKI KERESZT TÚRA Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község Szegedtől 12 kilométerre

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1

ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1 173 PA S KUCZ- SZ ATHMÁRY VIOLA ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1 Az építészeti örökség a gazdag és sokszínű kulturális örökség pótolhatatlan megjelenési formája, múltunk felbecsülhetetlen

Részletesebben

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságat az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására.

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságat az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia kérelme Tisztelt Gazdasági Bizottság! A Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

K I V O N A T H A T Á R O Z A T

K I V O N A T H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2012. június 14-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 8395-72/2012. (VI. 14.)

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére 8064-1/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Emlékoszlop elhelyezése a kommunizmus és fasizmus áldozatainak emlékére, Millenniumi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS ÜGYFÉL-AZONOSÍTÓ: 1005408160 TÁMOGATÓ HATÁROZAT AZONOSÍTÓJA: 1705461664 PÁLYÁZAT CÍME: EGYÜTT A JÖVŐÉRT RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM Egyházasniczk István király rendeletére Nyiec településen kilenc falu templomot épített, az első okleveles említése 1267-ből való, 1328-ban a templom titulusa Szent Miklós Feltehetően

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. április 5. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Beszámoló a Körmendi Plébánia Tanácsosok Testületének április 24.-i üléséről

Beszámoló a Körmendi Plébánia Tanácsosok Testületének április 24.-i üléséről Beszámoló a Körmendi Plébánia Tanácsosok Testületének 2016. április 24.-i üléséről Napirendi pontok: 1. Visszatekintés 2. Szent Márton Év programjai 3. Egyházi épületek sorsa 4. Magyarszecsődi templom

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. június 20-án tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Lukácsné Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK

Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK Előzmények: Gunter Demnig német művész volt az első, aki betonkockára applikált réztáblácskába véste az elhurcoltak nevét,

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

100 éves a gimnázum épülete

100 éves a gimnázum épülete 100 éves a gimnázum épülete Tekintélyes múlt Kőszeg város életében mindig is fontos szerepet töltött be a művelődés, a kultúra. Műveltségi állapot tekintetében Kőszeg régóta kiváló helyet foglal el valamennyi

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 5 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Szálka is. Január 10. szombat: Egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. Január 19.: Ökumenikus

Részletesebben

Péter Pál napi arató ünnepség 2014. június 29-én. Ünnepi ebéd a Palóc üdülő éttermében.

Péter Pál napi arató ünnepség 2014. június 29-én. Ünnepi ebéd a Palóc üdülő éttermében. add meg nékünk ma! " Mindennapi kenyerünket Péter Pál napi arató ünnepség 2014. június 29-én. Ünnepi ebéd a Palóc üdülő éttermében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Engedjék meg, hogy Péter Pál ünnepén hadd

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május 1999-es év 1999. Január 01. Pt A Munkaügyi Központ Kiss Dávid Gábort kiközvetítette hozzánk, hogy a katonai szolgálatot plébániai munkával váltsa ki. 25. Ht A Szilády Áron Református Gimnázium részéről

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

községünk főterén munkálatai. www.kiralyhegyes.hu

községünk főterén munkálatai. www.kiralyhegyes.hu VI. évf. 4. sz. 2009. szeptember www.kiralyhegyes.hu Lassan befejeződéshez közeledik az idei önkormányzati járda-felújítási program, amely községünkben közel húsz kritikus járda szakasz újra betonozását

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18128730-1-13 Bejegyző szerv: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Pk.61191 Regisztrációs szám: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 190 2100 Gödöllő, SZABADSÁG út 45. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Egy 1769-es térképen Jakabszállás neve mellett templom jelzés látható. Feltehető, hogy itt iskolai oktatás is volt.

Egy 1769-es térképen Jakabszállás neve mellett templom jelzés látható. Feltehető, hogy itt iskolai oktatás is volt. A jakabszállási iskolák története Szeretnénk bemutatni röviden az iskola múltját, történetét. Ez egy rövid ismertetés a jakabszállási iskolákról amely nem teljes-, de reméljük nem felesleges. Ezzel kapcsolatban

Részletesebben

Javaslat a Polgármesteri Hivatal épülete települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Polgármesteri Hivatal épülete települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Polgármesteri Hivatal épülete települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Vezér Ákos (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 16. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Burkus Imréné

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben