Készült a Függtelen Ökológiai Központban 2006.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült a Függtelen Ökológiai Központban 2006."

Átírás

1 Autonóm kisrégió az Európai Unióban Esettanulmány az Alpokalja kistérség vizsgálatával Készült a Függtelen Ökológiai Központban A kötet megvalósulását támogatta az Európai Unió, a Magyar Köztársaság és Répceszemere Önkormányzata

2 Készült az Európai Unió PHARE ACCESS 2003 / / programja, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium valamint a Répceszemerei Önkormányzat támogatásával Szerkesztők Ertsey Attila, Medgyasszay Péter Szerzők Dr. Árpási Miklós, Dr. Barótfi István, Ertsey Attila, Gampel Tamás, Dr. Illyés Zsuzsanna, Dr. Kontra Jenő, Licskó Béla, Medgyasszay Péter, Orosz Miklós, Pálfy Miklós, Polgár Antal, Varga Géza, Varga Pál Tördelés Ertsey Attila Készült a Független Ökológiai Központ Alapítványban, Budapest Tel: ; Fax: ; E.mail: Független Ökológiai Központ Alapítvány

3

4 Tartalomjegyzék Bevezető 1 1. Az autonóm kistérség autonóm település gondolata Jövőkép megfogalmazása Tájhasználat A fenntartható tájhasználat és mezőgazdaság Az alternatív energiagazdálkodás tájvédelmi kérdései Perspektívák Vízellátás szennyvízkezelés Szennyvízelvezetés és tisztítás Energiaellátás A megvalósítás programjának meghatározása Az Eu környezetpolitikájának áttekintése Regionális projekt-menedzselő rendszer felállítása 413 Kitekintés és végszó 415 Irodalomjegyzék 420

5

6

7 Bevezető Előzmények Jelen tanulmány első közvetlen előzménye a Független Ökológiai Központban 1999-ben megjelent "Autonóm Kisrégió Esettanulmány" és "Autonóm Kisrégió Országos Ajánlás" kötetek. Az Esettanulmányban egy 2000 lélekszámos, 5 faluból álló térség, a Dörögdi Medence adottságait vizsgáltuk az EU csatlakozás előtt. A számos hazai és nemzetközi szakértő részvételével készült kötet elsősorban a közmű-, és energiaellátás autonóm lehetőségeit vizsgálta. A helyi munka tapasztalatait, általános következtetéseit Országos Ajánlás kötetben összegeztük. A Független Ökológiai Központ a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Tudományos Bizottságával közösen két eseményt rendezett az "Autonóm Kistérség" koncepció országos megismertetésére. A Nemzeti Fejlesztési Terv készítőinek 2002 szeptemberében megrendezett Szakmai Nap után januárjában Országos Konferencia került megrendezésre. A Független Ökológiai Központ az Országos Konferencián hirdetett meg egy országos pályázatot, kistérségi műhelymunka napok megszervezésére. A Műhelymunka Napok során az 1999-es tanulmányokat készítő szakértők vidéki kistérségek adottságait térképezték fel, majd beszélték át helyi lakosok, vállalkozók, önkormányzati szervek közös fórumán, hogy a terület lehetőségeit közösen határozzák meg. A pályázat négy nyertese között volt az Alpokalja kistérség, ahol 2003 nyarán került megrendezésre a kétnapos Műhelymunka. A Független Ökológiai Központ törekvései mellett számos hatás érte még az Alpokalja kistérséget (pl. ausztriai példák közelsége, Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség nyitottsága, BFH Kft segítségével megvalósuló hazai mintapéldák). A települési és kistérségi autonómia lehetősége legerősebben Répceszemerén, Radics László polgármester úr helyi fejlesztési politikájában jelent meg. A falu fejlesztési koncepciójának elkészítése során számos helyi autonómia irányába mutató elképzelést fogalmaztak meg. Répceszemere fejlesztési elképzeléseinek pontosítására pályázati forráshoz jutott a Phare CBC keretéből, és ezzel párhuzamosan indult meg az 1999-ben készített Esettanulmány, és Országos Ajánlás tanulmánykötetek frissítése, mely munka mintaterülete az Alpokalja kistérségi társulás. Mit jelent az autonómia? Az autonómia olyan önállóság, mely miközben egy nagyobb egész aktív részese - az ésszerű lehetőségek szerinti legnagyobb mértékben a saját forrásokra támaszkodik. Egy közösség számára az autonómia nem járhat elzárkózással, az önző önellátás pedig nemcsak méltánytalan, de lehetetlen is BEVEZETŐ 1

8 volna. A saját forrásaira támaszkodó közösség tehát a szűkebb és tágabb környezetéhez elevenen kapcsolódik, másoktól minél kevésbé függ, a lehető legnagyobb mértékben saját lábon áll és a külvilággal szemben - egyoldalú függés, vagy kényszerek nélkül - egyenrangú partner. Az autonómia nem tagadja a munkamegosztást, tagadja viszont a gazdasági, politikai vagy kulturális függést, kiszolgáltatottságot, nyílt vagy burkolt elnyomást. Az autonómia kifejezést ezen írás keretei közt nem a ma szokványos köznapi politikai értelemben, inkább a működés értelmében használjuk. Miért van autonómiára szükség? A rendszerváltozás óta bekövetkezett átalakulás az országot nyitottá és a kellő megerősödés lehetősége híján kiszolgáltatottá tette. Magyarország gazdasági autonómiáját elveszítette. Erőteljes koncentráció valósul meg a fejlesztésekben, az erőforrások elosztásában, a tőkepiacon. Az új helyzet bizonyos szereplők részére kedvező, mások számára veszélyekkel jár. A vidéki kistelepülések nagy részére egyre kevésbé burkoltan kimondatott: versenyképtelenek és ezért pusztulásra ítéltettek. Az autonómia visszaszerzésére esélyt mégsem a nagyvállalatok és a nagytőke, vagy a központosított infrastruktúra nyújt, hanem a kis- és középvállalkozások, a vidék, a decentralizált, stabil és több lábon álló helyi közösségek. A vagyontalan és csak a központi újraelosztás köldökzsinórján függő települések és önkormányzataik új stratégiát kell felépítsenek, ha életben kívánnak maradni. Ehhez saját képességeik, potenciáljuk feltárására van szükség, a hely eltartóképességének, saját erőforrásainak, stabilitásuknak erősítésére, függőségük csökkentésére. Egy régió ill. kistérség megerősödését, stabil és tartós fejlődését elsősorban a régió potenciáljai, a környezet és cselekvő szereplőinek értékei és lehetőségei, tehetsége és képességei alapozhatják meg. Ehhez a régióra irányuló emberi erőforrások és tevékenységek szorosabb kapcsolódására van szükség, vagyis egy új helyi, regionális azonosságtudat (identitás) felépítésére. Ez egyaránt vonatkozik a tájra, a természeti-tárgyi környezetre, a gazdaságra és az emberekre, tehát egy kibővített identitásról van szó, amelyben egyaránt kap helyt a gazdaság, a természeti környezet és a szociális tartalom. A régiók jelentősége és az Európai Közösség Az Európai Unió fejlődése során a minden tekintetben önálló nemzetállamok jelentősége elsősorban gazdasági értelemben csökken és előtérbe kerül a régiók szerepe, melyek a természetes kulturális gazdasági adottságok és lehetőségek szerint alakulnak. Az EU tehát többek megfogalmazása szerint - a régiók Európája lesz. Ezért is fontos, hogy egy kisebb vagy nagyobb régió megfogalmazza-e és miként saját identitását. A regionális azonosságtudat kiforrásának folyamatában a politikai lehatároltság helyére a közösség, az erőforrás-gazdálkodás viszonylagos autonómiája lép. A fenntarthatóság kérdése sem politikai határokkal, hanem a határokon átívelő táj ökológiai egyensúlyával függ össze. 2 BEVEZETŐ

9 Kinek szól ez az írás? Nem csupán szakembereknek szól, hanem elsősorban kistelepülések önkormányzati vezetőinek, testületeinek és polgárainak, illetve nagyobb településeken belüli kerületek, lakótelepek, városnegyedek, tömbök képviselőinek, akik egészben (a település egészében, a település és környezete ökológiai egységében) gondolkodnak és új fejlesztések kezdeményezői, vagy előbb-utóbb döntési helyzetbe kerülhetnek. Mi a célja ennek az írásnak? E vezérfonal korábbi esettanulmányok és számottevő hazai tapasztalatok alapján felvázolja a települési vagy regionális autonómia főbb területeit, eddig ki nem használt lehetőségeit. Néhány témakört (energiaellátás, vízgazdálkodás, tájfejlődés, ökológia, mezőgazdaság) kiemelten tárgyal, ismerteti az e területeken eddig kevéssé ismert alternatívákat a megújuló természeti erőforrások alkalmazására, fölvázolja a konkrét megoldások modelljét, s a megvalósításhoz vezető lépéseket. Segítséget ad ahhoz, hogy merre nézzen körül, mit vizsgáljon meg az, aki települése, környezete adottságait, képességeit át akarja tekinteni. A döntéshozó áttekintheti a lehetséges alternatívákat, továbbá azt, hogy a választott infrastruktúra és a vízió megvalósítása mennyibe kerül, milyen forrásokból létesíthető, hogyan működik, a beruházásnál milyen tulajdonformák választhatók. Nem megvalósíthatósági tanulmányról van szó - hiszen ajánlásunk nem konkrét helyszínről szól - hanem az előzetes döntéshez hozzásegítő vezérfonalról. A konkrét javaslatokat tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány csak követheti ezt a szakaszt, s erre következhet maga a megvalósítás. Miért emeljük ki az energiaellátás vízgazdálkodás tájfejlődés ökológia mezőgazdaság témaköreit az autonómia tágabb területéből? A közösség döntései során ma már kénytelen a környezeti hatásokra is figyelni. A nagyobb egységtől a kisebb felé közelítve: a település teljes közigazgatási területe, egy városnegyed a maga épületeivel, növényzetével de akár egy lakóház és közvetlen környezete is tekinthető olyan önálló ökológiai egységnek, mely törekedhet az egységen belüli dinamikus egyensúlyra. Ennek az egyensúlynak a legfontosabb összetevői a termelés és energiafogyasztás, a vízfogyasztás és tisztítás, valamint ezek környezeti hatásai. Az egyensúlyt alkotó elemek környezetbarát alternatívái - a megújuló energiaforrások (biomassza, energiaerdő, stb.) valamint a természetközeli víztisztítás és vízvisszaforgatás, az esővíz hasznosítás - szorosan összefüggnek a mezőgazdasági műveléssel, földhasználattal és tájalakítással. Az alternatív közműfejlesztés tehát csak a teljes környezeti összefüggés részeként végezhető. BEVEZETŐ 3

10 Mit jelent a fenntartható település (városnegyed, tömb, épület) minősége? A fenntarthatóság feltételének a település / kisrégió csak akkor felelhet meg, ha környezetét nem terheli meg annyira, hogy az ökológiai egyensúly felboruljon. Az egyensúly megfogalmazásának egyik módja az input output egyensúlya és ezek mértékének minimalizálása. (bővebben lásd a jövőkép fejezetben) Autonómia és energia A települések és az egyéni háztartások legnagyobb függőségét az energiafogyasztás okozza. A szociális problémák között az egyik legnagyobb megterhelést jelenti az önkormányzatok számára a közműtartozások kiegyenlítése, a segélyek kigazdálkodása, s ezen belül is az energiadíjak a legjelentősebb tételek. A vízellátás és szennyvízkezelés hiánya egyelőre szociális problémákat nem, csak környezetieket vet föl. Az autonómia, a részleges önfenntartás megvalósításában tehát az energia az elsőszámú kérdés, így a bevezetésben róla előbb szólunk. Ehhez kapcsolódnak később a tágabb környezet, ezen belül is a víz kérdései. Az energiakérdés, mint országos probléma Ma Magyarország egyik legnagyobb problémája a lakosság, az önkormányzatok és a nemzetgazdaság egésze számára az energiaellátás. Az ország energiaszükséglete cca. 75 % - ban importból fedezhető, ez a külkereskedelmi mérleghiány 50 %-áért felelős. További probléma, hogy az ellátás biztonsága is veszélyeztetett, amire a 2006-os orosz-ukrán gázvita rávilágított, de a kőolaj- és gázárak napi változása is erre hívja fel figyelmünket. Ma az energiaszámlákat egyre nehezebben fizető lakosság, az önkormányzatok, de a helyi ipar és mezőgazdaság is főleg központi, gyakran monopolhelyzetű ellátórendszerektől függ. A magánosítás utáni helyzetben mindez a korábbi központi újraelosztás rendszeréhez képest élesebben mutatkozik meg. Az energiakiadások profitja a szolgáltatóknál illetve az erőmű-tulajdonosoknál jelentkezik, adótartalmuk pedig költségvetési bevételként jelenik meg. Az energiára kifizetett pénzek a településekről kifelé áramlanak, nagy részük külföldre. Miközben az energiafüggőség az árakkal együtt nő, az energiatermelés folyamatos környezetrombolást okoz. A vezérfonalban ismertetett módszerekkel be kívánjuk bizonyítani, hogy van más alternatíva, s ez a helyi kezdeményezésen alapszik. 4 BEVEZETŐ

11 Van-e realitása a megújuló energiaforrásoknak? A megújuló energiaforrások használata nem utópia. A példát erre elsősorban a hozzánk hasonló klimatikus adottságokkal rendelkező közép-európai országok (Ausztria, Németország) adják, ahol robbanásszerűen terjednek a napenergiával üzemelő egyedi és kommunális fűtő- ill. melegvíz-ellátó rendszerek 1, a szélerőművek, a biogázüzemek, a bioüzemanyag-feldolgozók, versenytársaivá válván a szénnek, kőolajnak és a nukleáris energiának. Óriási kihasználatlan potenciálllal rendelkezik Magyarország a geotermális energia terén. Globális veszélyek helyi cselekvés A Földgolyó az ú.n. üvegházgázok - főként a CO 2 (szén-dioxid) - kibocsátása miatt klímakatasztrófa elé néz. Az óceánok a kibocsátott CO 2 nagy részét elnyelik, azonban a telítettség elérése után ez a fékező hatás nem érvényesül többé, a légköri üvegházgázok növekedése megugrik. Ez a telítettségi küszöb egyes szakértők szerint éves távlatban bekövetkezik. A rohamosan csökkenő erdők sem tudják fékezni a folyamatot. A katasztrófa elkerülésére vonatkozó lépések tehát ma már nem csupán választható alternatívák, hanem a túlélés kizárólagos és sürgető eszközei. A klímaváltozás várható hazai hatásait 2003 óta "A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok (VAHAVA) program keretében elemezték tudósok, döntéshozók, társadalmi szervezetek [1]. A program során elkészített vezetői összefoglaló klímaváltozás legfontosabb jelenségeiként a következőket nevesíti: A hőmérsékletváltozás Magyarországon jól követi a globális módosulásokat, sőt annál valamivel nagyobb melegedési értéket jelez. Az elmúlt 30 évben a melegedés felgyorsult hazánkban. A minimum és maximum hőmérsékletek növekedtek. Az éves csapadékmennyiség a 20. században jelentősen csökkent. A csapadék intenzívebben érkezik. A meteorológusok megállapították, hogy a csapadék a korábbi egyenletes eloszlással szemben ma nagy szünetekkel, óriási adagokban érkezik. A felmelegedés dinamikus légköri folyamatokat gerjeszt, melyek gyakori év végére Ausztriában háztartás használta az összességében más 2,8 millió m 2 napkollektort használati melegvíz termelésre és fűtésre. BEVEZETŐ 5

12 katasztrófákban öltenek testet. A nem ökologikus erdőművelés, a klímaváltozás okozta hirtelen felmelegedés kiváltotta gyors olvadás állandósítja a Kárpátmedencében az árvizek és aszályok ingalengését. Ez sürgős és komplex gondolkodást és cselekvést követel, mert a klímaváltozást befolyásoló emberi beavatkozások hatásai éves késéssel jelentkeznek A cselekvést pedig nem lehet kormányprogramoktól várni, hanem helyben lehet és kell elkezdeni, a felelősség mindenkié. A megújuló források használatának értelme A megújuló források jellegzetessége, hogy a keletkezés helyén, vagy attól nem nagy távolságra érdemes használni azokat. E források ugyanis kis energiasűrűséggel bírnak, mely többé-kevésbé egyenletesen oszlik meg egy adott területen. A megújuló energia azonban demokratikus, mindenütt rendelkezésre áll, méghozzá helyben. Érdemesebb tehát helyben fölhasználni, mint elszállítani. Emellett az ásványi eredetű fosszilis energiahordozók végesek és alkalmazásuk fűtési célokra ésszerűtlen: fontos ipari nyersanyagokkal állítunk elő hő- és villamos-energiát, míg ez más forrásból is gazdaságosan megoldható, környezetkárosítás nélkül. A megvalósult megújuló energialétesítmények tulajdonformái szinte kizárólag egyéni vagy közösségi (önkormányzati v. szövetkezeti) formák kellene legyenek, a külföldi tőke és a multinacionális óriáscégek számára e terület már terjeszkedési célpont, azonban ebben még döntő szerepe van a helyben élőknek. E technológiák természetük szerint - lévén kicsik és szétszórtak -. a helyi gazdaságot és az önigazgatást erősítik. Figyelmeztetőek az ellenérdekelt felek által elért eredmények: a szélenergiahasznosításban szemben Ausztriával nálunk a döntően külföldi tulajdonú, befektetői tőke dominál, a hazai ill. helyi tulajdon elenyésző; a hazai bankok nehezebben hiteleznek a megújulókat hasznosítani akaró gazdáknak ill. önkormányzatoknak; az áramszolgáltatók visszaélnek monopolhelyzetükkel az áram kötelező átvétele során; az állami átvételi garancia meghosszabbítása késik, így a hasznosítás üteme lassul, a vállalkozói érdeklődés csökken. Erőteljes törekvés jelentkezik a megújuló források monopolizálására biomassza nagyüzemi gazdálkodással való termelése -, a helyi tulajdonszerzés megakadályozására. Ennek kezdődő, riasztó példája a szélenergia privatizálása. Kisszámú kivétel bizonyítja azonban, hogy van helye a hazai vállalkozói és önkormányzati tulajdonnak és részvételnek. Itt az ideje ezen alternatívák megismerésének, melyek kiutat mutathatnak a függőségből, a saját potenciálok feltárásán keresztül. A klímaváltozási keretegyezmény és Magyarország Magyarország a kyotói világkonferencián a közötti időszakra 6 %- os csökkentést vállalt az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásai tekintetében, 6 BEVEZETŐ

13 az es bázisidőszakhoz képest 2. A CO 2 kibocsátás azonban a gazdasági visszaesés és a megindult szerkezetváltás következtében több mint egyharmadával csökkent Míg 1987-ben a CO 2 kibocsátás 83 millió tonnát, a CO 2eq kibocsátás 122 millió tonnát tett ki, 1995-ben mindössze 60, illetve 83 millió tonnát. Ez azt jelenti, hogy a bázisértékként meghatározott 122 millió tonna kibocsátást kell csökkenteni 6 %-kal, elérve a 114 millió tonna értéket. [2] Magyarország kyotói vállalásait vélhetőleg tehát teljesíti. Az előrejelzések szerint azonban az ország CO 2eq -kibocsátása 2015-ben millió tonna lesz (ez 0-5 %-os emelkedést jelent a jelenlegi (2006) szinthez képest. Az akkori fogyasztásunk valószínűleg magasabb lesz, mint a világátlag kétszerese. [3] Milyen mértékű CO2-redukció érhető el megújuló energiaforrásokkal? Ma Magyarországon az összenergia-felhasználáson belül a megújuló energiák részaránya a kétségbeejtően alacsony 2,6 % körül van, ez is jórészt a meglévő vízierőműveknek és a hagyományos fatüzelésnek köszönhető illetve az utóbbi években fatüzelésre átállított szenes erőművek termelésének köszönhető. A 2006-ban társadalmi vita alatt álló magyar energiapolitika szerint 2010-re 71/1150 PJ azaz 6 %-os; 2025-re 108/1250 azaz 8,6 %-os megújuló energiaforrás használatot prognosztizál. [4, 5] A hivatalos számítások alapján az állapítható meg, hogy energiatakarékossági intézkedésekkel és a megújuló energiafajták alkalmazásával a vállalt CO 2 - csökkentés 50 %-a realizálható. 3 Meggyőződésünk, hogy ennél jóval nagyobb eredmény érhető el, ehhez azonban átfogó nemzeti energiastratégia és közösségi részvétel szükséges. 2 Ausztria és Dánia 25 %-ot vállalt. 3 a Bohoczki F. által számított növekedés nem számol több, tervezés alatt álló kis vízierőmű teljesítményével, valamint a modern fafűtés növekedési arányával, mely fosszilis tüzelőanyagokat válthat ki, mindezek nagyobb csökkentést is eredményezhetnek. Ezzel szemben külön összehasonlítást érdemelne a csak tervezett megújuló energiahasználattal ellentétben a tényleges fosszilis energiahasználat növekedése, pl.: a tervezett bükkábrányi 1000 MW-os barnaszénerőmű, gázprogram, forgalomnövekedés, ipari fejlesztés, égetőművek, stb. BEVEZETŐ 7

14 Megújuló energia Nap hasznosítási formája melegvíz készítés fűtés szárítás, aszalás áramtermelés hasznosítási helye lakosság mezőgazdaság egyéb hőtermelés Geotermikus fűtés melegvíz készítés villamosenergia-termelés mezőgazdaság egyéb hőtermelés lakosság gyógyturizmus Száraz biomassza melegvíz készítés gőztermelés fűtés szárítás lakosság mezőgazdaság egyéb hőtermelés ipar Folyékony és gáznemű biomassza motorhajtás termikus hasznosítás villamosenergia-termelés közlekedés mezőgazdaság ipar szolgáltatás táblázat Az alternatív energiaforrások használatával az alábbi területeken jelentkezhet CO 2 kibocsátás-csökkenés [Bohoczky Ferenc nyomán] 8 BEVEZETŐ

15 Energiafajta Jelenlegi felhasználás Tervezhető növekedés Geotermikus 3,20 PJ 0,80 PJ Nap 0,04 PJ 3,00 PJ Hulladék biomassza 3,60 PJ 2,50 PJ Tűzifa 28,00 PJ 0,00 PJ Energiaerdő 0,00 PJ 10,00 PJ Alkohol, metilészter olaj- Lakossági energia takarékosság növekedés 0,00 PJ 6,50 PJ 0,00 PJ 10,00 PJ Összesen : 32,80 PJ táblázat A lakossági közvetlen energia-takarékosságból és a megújuló energiaforrások használatából eredő energia-megtakarítás mértékét a következő táblázat mutatja [Bohoczky Ferenc nyomán] Ez az energiamennyiség mintegy kétmillió tonna CO 2 kibocsátás csökkenést jelent. Magyarország vállalt kötelezettségének megvalósítása, központi intézkedéseket és helyi kezdeményezéseket egyaránt igényel, mégpedig sürgősen. Az energiakérdés nem csupán szakértői belügy Az energiaellátás a teljes infrastruktúra része. Nem vizsgálható önmagában, és nem vizsgálható csak gazdasági szempontból. Egy teljes környezeti összefüggés részei az energiatermelés, a vízzel és a szennyvízzel való bánásmód, a mezőgazdasági művelés, az erdőgazdaság, a táj egészének fejlődése, a helyi ipar és kereskedelem, valamint a közigazgatás, a szociális élet, mindez egymásra is hat és a rendszer minden egyes eleméhez az ott élő embereknek van a legtöbb köze. A magyar falu perspektívái A magyar kistelepüléseket kedvező és kedvezőtlen hatások érik, melyek során talpon maradásuk a tét. A mezőgazdaság, mint fő megélhetési forma ma BEVEZETŐ 9

16 látszólag a legnagyobb kockázati forrás. A tájjal való összeszövődöttség a kiszolgáltatottság illúzióját keltheti, azonban a viszonyok megváltoztatásával ez lehet a stabilitás záloga. Meg tud-e maradni a falu a világpiaci versenyben, megtalálja-e helyét a nemzetközi munkamegosztásban? Meg tudja-e őrizni földtulajdonát és kiaknázni értékeit? Ellen tud-e állni a megszüntetésére irányuló erőfeszítéseknek és alapja tud-e lenni az ország újonnan felépítendő autonómiájának? Az EU tagság miatti termőterület-csökkentés okoz-e munkanélküliséget? Be tudjuk-e hozni hátrányunkat a nyugati országokkal szemben, vagy a szakadék mélyül tovább? Képesek vagyunk-e egyenrangú félként együttműködni külföldi partnerekkel (pl. Burgenlanddal)? Reális kérdések. Megválaszolásukhoz, melyet csak településenként, konkrétan lehet megkísérelni, e tanulmány adalékokat kíván adni. 10 BEVEZETŐ

17 1 Az autonóm kistérség autonóm település gondolata 1.1 Fenntarthatóság és autonómia Mindennapjaink egy látszólag már megszokottá váló, konstans válsághelyzetben telnek. A válság globális méretű, a teendők már nem a jövőben megteendő, sürgős lépések, melyeket majd valaki az állam, a környezetvédelmi hatóságok, a civilek, a szociális intézmények, etc. - megtesz helyettünk, hanem rég elmulasztott tettek pótlására tett kísérlet. E tettek tovább nem halaszthatóak, megtenni sosem késő őket, azonban elsőként az okokat kell feltárni, majd a gyógyításhoz világos fogalmakkal kell rendelkeznünk egy egészséges földi életről, egy emberhez és természethez méltó jövőről. Az emberiség először szabadságot kapott, mellyel korlátlanul és felelőtlenül élt. Most a felelősség ideje jött el. Erre utalnak a sorozatos környezeti és szociális katasztrófák, melyek során újra kell fogalmaznunk mindent. Az emberiség egészének jelenlegi életmódja nem fenntartható figyelmeztetnek rá az események. Mi a fenntarthatóság? Az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiróban tartotta Környezet és Fejlődés Konferenciáját. Itt született az Agenda 21 - Feladatok a XXI. századra c. dokumentum, amely ajánlásokat tartalmaz a fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében. A fenntartható fejlődés gondolatával találkozunk az ENSZ öt évvel azelőtti (1987), a Környezet és Fejlődés Világbizottságának jelentésében (Brundtland-jelentés) amely Közös jövőnk címmel vált közismerté. Megfogalmazása szerint a harmonikus fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációját saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. 4 Először tehát a harmonikus fejlődés ideáját kapcsolták össze nem egészen világos módon a fejlődés fogalmával, amit azután a döntéshozók behelyettesítettek a növekedéssel. Harmóniáról ma már egyáltalán nincs szó. A modern gazdaságok ideológusai által sulykolt növekedéskényszerről azonban kiderült, hogy a jövő felélését eredményezi, tehát a növekedés nem lehet azonos a fejlődéssel. A fenntartható fejlődés fogalma tehát a gazdasági érdekcsoportok által a saját szociális és természeti környezetet pusztító tevékenységük álcázását szolgáló ideológiai fügefalevélnek bizonyult, s emiatt fénye megkopott. Helyét a környezet fenntarthatósága vette át. Ebben az értelemben használjuk mi is. Térjünk vissza mégis a kezdetekhez. Mit is jelent a harmónia? Van-e fogalmunk róla? Létezik-e fenntarthatóság harmónia nélkül? A harmónia az égi rend és a teremtett világ összhangját jelenti, melyet kezdetben a Teremtő biztosított, ma azonban a harmónia léte vagy nemléte a mi kezünkben van. Ha a fenntarthatóság nem illeszkedik egy magasabb, kozmikus 4 Közös jövőnk Mezőgazdasági Kiadó, Bp AZ AUTONÓM KISTÉRSÉG AUTONÓM TELEPÜLÉS GONDOLATA 11

18 rendbe, akkor a gyógyulásra nincs esély, akkor csak egy keskeny-nyomtávú, spenót-ökológiáról beszélhetünk (J. Beuys), mely csak újabb problémákat szül, ha időben későbbre is tolja azokat. A fenntarthatóság viszonyítási alapja a makro- és mikrokozmosz harmóniája. Az emberiség mai tudatállapotában eljutott a felnőttkorba. A gondoskodás helyett a szabadságot és a hozzá tartozó felelősséget igényli. A modern embert már nem a közösség hordozza, hanem az ő szabad elhatározása az, amely a közösséget hordozni képes, ennek hiányában a közösség széthull. Ma a szabad individualitás ideje jött el, az autonóm ember korszaka. Az autonóm ember belső igénye azonban a külső világban régi, önmagukat túlélt formákkal találkozik. Hogy autonómiaigényét kiélhesse, újra kell alakítsa az őt körülvevő környezetet, hogy a gondoskodás abban őrzött, idejétmúlt formáit az autonómia intézményeivé alakítsa. A hagyomány sokáig őrizte az ember, a Föld és a Kozmosz harmóniájának emlékét. A hagyomány forrása kiapadt, a modern ember az anyagi világ tökéletesítésének igyekezete közben elszakadt a szellemtől, s ez a harmónia felborulásához vezetett. Ennek külső következménye az ökológiai katasztrófa, a rombolás mérhető léptékére figyelmeztetnek a világállapotról szóló jelentések, az ökológiai lábnyom. A kölsődleges reformok, változtatások azonban tüneti kezelések maradnak, ha az alapkérdés megválaszolatlan marad: mi a harmónia, hogyan álíthatjuk helyre? Az ember ma újra a kozmikus összefüggések felé fordul, a környezettel új viszonyt épít, s ennek fő motívuma egy új szociális érzék, mely az egészség megőrzésén túl a környezet gyógyítását is feladatául tűzi ki. 1.2 Az autonómiáról általánosságban Az autonómia önállóságot, felnőttséget jelent, megszabadulást a külső gyámkodástól. A régi falu teljesen önellátó volt, feleslegéből kereskedett. Az autonómia ma ennél többet jelent. Az autonómia önrendelkezés, nem elzárkózás. Ha egy településnek megvan a lehetősége a saját lábon állásra legyen az bármely területen: árutermelés, energiaellátás, kereskedelem, közigazgatás, kulturális, és társadalmi szociális élet -, akkor érdemes azt megvalósítani, feltéve, hogy ez nem jelent elzárkózást a közvetlen, vagy tágabb környezettől, piactól. Az autonóm település tehát működhet maximálisan decentralizált módon, miközben a világpiacra termel és részt vesz annak működésében. Az autonómiának azonban mindenütt vannak természetes korlátai. Bármely területen tehát csak ésszerű, a lehetőségek szerinti autonómiáról beszélhetünk. Ezt a társadalmi életben önigazgatásnak, a gazdaságban részleges önfenntartásnak nevezhetjük. 12 AZ AUTONÓM KISTÉRSÉG AUTONÓM TELEPÜLÉS GONDOLATA

19 1.2.1 Autonóm település autonóm kisrégió Az autonómia megvalósítható egy épületben, egy lakótömbben vagy intézményben, városnegyedben, településen, de ennél nagyobb regionális - léptékben is. Az autonóm kisrégió koncepciója olyan, több település alkotta társulást, mely táji, ökológiai és ezzel összefüggő szociális tényezők következtében, egészséges módon kialakult adottságai révén önmagában egyensúlyt megvalósító ökológiai egységet alkothat. A táji-ökológiai egység felismerése és megnevezése alapozza meg a régióhoz kapcsolódó identitást, mely egyszerre gazdasági, ökológiai és szociális tartalmú Regionális identitás fenntartható fejlődés A régiók illetve térségek szerepének megerősödése feltétele a globális gazdaságba való bekapcsolódásnak. A régiók térségek határait azonban nem absztrakt gazdasági közigazgatási szempontok szerint kell lehatárolni, hanem a táji-ökológiai adottságok alapján. Ennek egyik lehetséges kerete a vízgyűjtő szerinti lehatárolás, vízgyűjtő-alapú tervezés (EU Vízügyi Keretirányelv 2000). A fejlődés alapjait a saját potenciálok feltárása, korlátait a régió ökológiai egyensúlya jelöli ki. A saját potenciálok feltárása együtt kell járjon a regionális identitás megragadásával és megfogalmazásával. A fejlesztés alapja a változás növekedés nélkül elve alapján végzett integrált regionális fejlesztés lehet. Mi következik a regionális azonosságtudat megerősödéséből? A helyi gazdaság hozzáigazítása a régió adottságaihoz: a helyi nyersanyagok és erőforrások igénybevétele, kiaknázásuk mértékének meghatározása a termék és melléktermék (hulladék, károsanyag, stb. is) kibocsátás mértékének felmérése, optimalizálása erős helyi termelő és értékesítő hálózatok és kooperatív kapcsolatok kiépítése, melyek kifele nyitott és új piacokat kereső gazdaságot alapoznak meg Mit jelent az autonómia az élet különböző területein? Autonómia a közigazgatásban Saját önkormányzat, önigazgatás. Alulról fölfelé épülő képviseleti rendszer, településszövetségek. Minden döntés az érintettek képviseleti szintjén, az EU szubszidiaritás elve szerint. AZ AUTONÓM KISTÉRSÉG AUTONÓM TELEPÜLÉS GONDOLATA 13

20 Autonómia a kultúrában Saját, szabad és önigazgató iskola, kulturális élet, egyesületek, civil szervezetek. Hogy a fenntartás minél kevésbé a központi költségvetés terhére történjen, hanem minél inkább cégek és magánszemélyek által adott támogatásból, ehhez adóreform kell, mely az ajándékpénz működését lehetővé teszi Autonómia a helyi gazdaságban Erős helyi gazdaság, kis- és középvállakozások nagy száma, melyek támogatásaikkal, helyi adóikkal a helyi szociális ellátást és kulturális szükségleteket, valamint közigazgatást működtetni képesek, csökkentve, sőt apránként felszámolva a kényszerű állami beavatkozást. Az önkormányzatok gazdasági autonómiája akkor nőhet, ha a központi költségvetés a központosított adóbevételek nagyobb hányadát hagyja helyben. Ez a gyakorlatban az SZJA nagyobb hányadának helyi hasznosítását jelenti. Az autonómia másik fontos forrása a saját tulajdonból származó bevételek, ezek közt kiemelten fontos a közbirtokosságok léte. Ahol ezeket szorult gazdasági helyzetük következtében az önkormányzatok korábban eladták, ott vissza kell vásárolni. A közbirtokosságok hatékony és nonprofit működése a közös költségek fedezésének, a közös intézmények létének alapja. Fontos továbbá, hogy az újonnan létrejövő, pl. energetikai célú vállalkozásokban az önkormányzat illetve a közösség tulajdonrésszel vegyen részt (pl. szélerőmű, biomassza fűtőmű, stb.), akár apportként (földterület). A tulajdonforma lehet tőkerész, illetve szövetkezeti tulajdoni hányad. Az így szerzett jövedelem nem áramlik külső tulajdonosokhoz, hanem helyben marad. Törekedni kell a pénzügyi befektetői részvétel elkerülésére, a helyi tulajdon dominanciájára Autonómia a helyi kereskedelemben Helyi piac illetve üzletek, ahol megjelennek a helyi termékek is, azonban ezek saját, vagy közvetítő kereskedelem révén eljutnak a távoli piacokra is. Mit jelent ez? A települést nem kizárólag egy vagy több szupermarket látja el, messziről, nyomott árakon érkező árukkal, hanem a helyben termelt javak megélhetést adnak a termelőnek és a kiskereskedőnek is. A helyi feldolgozóktól (pék, mészárszék, zöldséges, stb.,) származó áruk alkotják a kínálat többségét, nem kizárólag nagykereskedelemből, nagybani piacról származó termékek Autonómia a mezőgazdaságban Erős, a termelők részvételével működő kereskedő szervezetek, saját terménytároló kapacitással. Központi irányítástól független, önigazgató, a piac változásaira érzékenyen reagáló kis-, közép- és nagyvállalkozások. Helyi feldolgozóipar. A földterület túlnyomórészt helyi tulajdonban. A mezőgazdaság és a kereskedelem autonómiáját alapozza meg az élelmiszer- 14 AZ AUTONÓM KISTÉRSÉG AUTONÓM TELEPÜLÉS GONDOLATA

AUTONÓM KISRÉGIÓ ORSZÁGOS AJÁNLÁS 1999

AUTONÓM KISRÉGIÓ ORSZÁGOS AJÁNLÁS 1999 AUTONÓM KISRÉGIÓ ORSZÁGOS AJÁNLÁS 1999 A kötet létrehozói ezúton fejezik ki köszönetüket Láng István akadémikusnak a program támogatásáért, Kerekes Sándor tanszékvezetonek, a Tisztább Termelés Magyarországi

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja IV. évfolyam negyedik szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség A falusi, vidéki életmód, a mezôgazdasági termelôk,

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag)

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért Ez

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2010. HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2010. HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010..../2010 (XII.09.) sz. közgyűlési határozat Melléklete SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Készítette: Pánczél Csilla BGF-KKFK, Külgazdasági szak, Tőzsde-pénzintézetek szakirány Belső konzulens: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 dr. Munkácsy Béla (szerk.) ELTE TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Egy önmagára talált kistérség

Egy önmagára talált kistérség A Nyugat-Balaton régiójának fenntartható fejlődést ígérő példái Huszti Levente Bevezetés Az új évezred kezdetén megfigyelhető, hogy a fenntarthatóság kérdése egyre nagyobb hangsúllyal szerepel a nemzetközi

Részletesebben

Pécs MJV városfejlesztési koncepció

Pécs MJV városfejlesztési koncepció Pécs MJV városfejlesztési koncepció 2014-2030 Pécs Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával elfogadva ECO-CORTEX KFT. ÉS MSB ZRT. KONZORCIUM A munkát koordinálta

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól A KIADVÁNYT A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA TÁMOGATTA. ENSZ Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben