Révay Edit Lelkipásztori munkatársak szerepe a plébániák életében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Révay Edit Lelkipásztori munkatársak szerepe a plébániák életében"

Átírás

1 Ray Edit Lelkipásztori munkatársak szerepe a plébániák életében A kutatás háttere A rendszerváltást követően a magyar felsőoktatás gyökeres változások színteré vált. Az azóta is zajló folyamatok leginkább három főbb területen ragadhatók meg. A radikális változás egyik színtere a hallgatói létszám erőteljes növekedése, a másik a képzési formák kínálatának nagymérvű gazdagodása, a harmadik színtér pedig, a nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények megjelenése. /18/ Míg az 199/1991-es tantől a 23/24-es tanig az állami felsőoktatási intézmények száma 66-ról 31-re csökkent, addig az egyháziak száma 1-ről 26-ra emelkedett, s az egyházi intézmények hallgatóinak száma 55 főről főre nőtt. /21/ Mind az intézmények számának, mind a hallgatói létszámnak ilyen mérvű növekedése az egyházi felsőoktatási intézmények irányában erősödő társadalmi igényre enged következtetni, még akkor is, ha a hallgatók jelentős többsége ma, Magyarországon az állami felsőoktatási intézményekben tanul. Egy sereg kérdés merül fel ezen erősödő igény kapcsán. Az elmúlt tized változásaihoz sikeresen alkalmazkodó magyar egyetemek és főiskolák (köztük egyháziak) esetében is megfigyelhető, hogy egyre inkább szolgáltató intézményekké váltak. Az intézmények igyekeznek mindinkább olyan szakokat kínálni, melyekkel régiójukban, szakterületükön, valamint az országos vagy ágazati szintű képzési és innovációs szinten felmerülő igényekre választ adhatnak. Ezzel a felsőoktatási intézmények ráálltak a sajátos expanziós utat bejáró magyar értelmiségképzésre, mely egyszerre mutat a szellemi értékteremtés és a tömegesedő oktatásipar irányába. Ehhez a finanszírozás jelentős részét olyan partnerek biztosítják, akik a számos kínálatból azt választják, melyek hatékonyabbnak tűnnek. E befektetők az állami források elosztói, a továbbtanulásba (és egyre nagyobb arányban az át- és továbbképzésbe) beruházó hallgatók, akik konkrét képzési és fejlesztési igényekkel lépnek fel. Az igényt támasztók másik szereplői köre a munkaerőpiac, amelyen gyorsan megmutatkozik, ha változnak az igények. A Felsőoktatási Intézmények hosszú távú érdeke, hogy rugalmasan reagáljanak a változó igényekre, hogy megtalálják azt a területet, ahol tartósan szükséges az általuk kínált képzés, és az ott szerzett diplomával a fiatal szakembereket képesítésüknek megfelelő munkához tudják segíteni. 1

2 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola elsőként dolgozta ki a hittanár és a katekétalelkipásztori munkatárs kétciklusú képzési rendszerét, vagyis az alap- és a mesterképzést. Ennek hátterében a differenciált társadalmi szükségletek felismerése áll. A Magyar Katolikus Egyház papsága erősen elöregedőben, egyre több plébánia marad üresen, ellátatlanul. Ugyanakkor a rendszerváltás óta bár egyenetlen mértékben, de folyamatosan emelkedik a vallásosak száma. A számbeli növekedés mellett látható a társadalomban egy dinamikusabb, és személyesebb egyházi jelenlét iránti igény is, melynek az erősen idősödő papság egyre kevésbé tud eleget tenni. Ez arra ösztönzi az egyházat, hogy megújulva, új módokon, a hívek aktívabb bevonásával válaszoljon a jelentkező igényekre. Az ösztönzés mellett, ugyanakkor jelen van az egyházban a hagyományokhoz, a megszokotthoz ragaszkodás, így az idegenkedés sok falát kell még lebontani addig, míg eljuthatunk oda, hogy a világi katekéta-lelkipásztori munkatársak anyagilag és erkölcsileg is - megbecsült helyet kapnak az egyházban. A számokban rejlő realitás, azonban erősen meggyőző érvekkel szolgál. Noha a világi munkatársak elfogadtatása sok helyen még időt igényel, mégis éppen a papság számának várhatóan drasztikus csökkenése, a feladatok számának növekedése, a feladatok differenciáltsága, valamint a képzések iránti érdeklődés erősödése azt mutatja, hogy a Sapientia által felkínált képzési rendszer elébe megy az eseményeknek és a küszöbön álló változásokra már jó előre reagál. Noha minden jel arra mutat, hogy e megállapítások megállják helyüket, nem állhatunk meg ezen a szinten, hanem egzakt módon meg kell vizsgálnunk, hogy mennyiben valósak az igények, ami nagyban függ a szolgáltatás elfogadottságától. Egy szociológiai felmérés kerestében keressük a válaszokat. A kutatás főbb kérdései: - A papság elöregedése, az ellátatlan plébániák számának folyamatos emelkedése mennyiben jelenti új munkahelyek teremtődésének lehetőségét a végzettek számára, létezike munkaerő elszívás? - Milyen a végzettek társadalmi-demográfiai jellemzői, feladatorientáltságuk? - Milyen elvárásokkal találkoznak a friss diplomások a munkaadó klérus és a hívek körében? - Milyen arányban találnak munkát diplomaszerzés után, mennyire elfogadott jelenlétük és munkájuk a papság és a hívek körében, különös tekintettel arra, hogy a végzettek között sok a nő? - A bevezetésre került kétciklusú, erősen gyakorlatorientált képzéssel valóban sikerül-e felkészíteni a hallgatókat, a rájuk váró feladatra? 2

3 A kutatás célcsoportja: A kutatás során megkérdezzük a már végzett, illetve most végző hittanár, katekéta, lelkipásztori munkatársszakosokat, valamint azokat, akik képesítés nélkül töltenek be katekéta, vagy lelkipásztori munkatársi állást eddigi tapasztalataikról, elhelyezkedési esélyeikről, fogadtatásukról. Továbbá a végzettek alkalmazásáról döntést hozó papokat, az érintett plébániákhoz tartozó híveket. A kutatás kezdete: Jelen beszámoló elején, a kutatás hátterében már említésre került, hogy az egyházi munkahelyek jelen esetben elsősorban a plébániák - sajátos kihívások elé állítják azokat a munkavállalókat, akik civilként szeretnének a plébánia munkájába bekapcsolódni. Az egyház mint intézmény szociológiai sajátosságaiból, valamint előzetes egyházzal, felsőoktatással és munkaerőpiac működésel kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok alapján megszülettek az első kérdőívek. A kutatás első szakaszában a felsőoktatási rendszer átalakulásával kapcsolatos egyre bővülő irodalom feldolgozása mellett a Felsőoktatási Kutatóintézet számos szakmai konferenciájának vitái továbbérlelték a felmérés kérdéseit. A kutatás három hullámban zajlik. Az első adatfelvétel során kérdőíves felmérést végeztünk a potenciális, illetve már tényleges munkaadók, illetve lelkipásztori munkatársként elhelyezkedett, vagy elhelyezkedni készülők körében. Kutatásunk első szakaszának legfontosabb eredményei: Kutatásunk főbb kérdései közül az első adatgyűjtésünk adatai alapján kettő kiemelése tűnik különösen is indokoltnak. - Milyen arányban nyitottak a munkaadók, azaz a papság világi lelkipásztori munkatársak alkalmazására, mennyire elfogadott jelenlétük és munkájuk a papság körében, különös tekintettel arra, hogy a végzettek között sok a nő? - Milyen elvárásokkal találkoznak a friss diplomások a munkaadó klérus és a hívek körében? Első, nagyobb akadálynak mutatkozott, hogy noha a kutatás elején teljes körű papi, már állásban lő lelkipásztori munkatársi megkérdezést terveztünk mindkét oldal véleménye megjelenjen a felmérésben. Ám hamar kiderült, hogy ez irreális, részben a papság leterheltsége, részben korösszetétele, részben egyéb objektív okok miatt. Ezért kiválasztottunk a 14 katolikus egyházmegyéből nyolcat, melyekből azokat a lelkipásztorokat 3

4 kerestük meg kérdőívünkkel, akiknél remélhető volt, hogy leterheltségük ellenére vállalni tudják a válaszadást. (1.ábra) 1. ábra: kérdőívet kitöltő lelkipásztorok számának megoszlása egyházmegyék szerint Debrecen- Nyíregyháza Hajdudorog Kalocsa- Kecskemét Kaposvár Szeged- Csanád Szombathely Vác Veszprém adathiány Megkeresésünk nyomán 141 kérdőív érkezett vissza a papság köréből. A lelkipásztori munkatársaktól azonban mindössze kilenc kérdőív érkezett vissza eddig. További kérdőívek visszaküldése remélhető. Jelen kutatási részjelentés alapjául tehát a 7 kitöltött papi kérdőív eredményei szolgálnak. 71 további kérdőív adatainak rögzítése még folyamatban van, mert a papság köréből is csak lassan csordogálnak vissza a kérdőívek. A válaszadó 7 lelkipásztor mindegyike plébános, tehát olyan lelkipásztor, akinek vezetése alá tartozik plébániája minden területileg odatartozó hívővel. Magyarországon a papság elöregedése és fogyása okán már régen gyakorlat, hogy egy plébánoshoz több plébánia is tartozhat, melyeket oldallagosan lát el anyaplébániája mellett, valamint misézőhelyek is tartozhatnak még hozzájuk. A válaszadók átlagosan 4,2 plébániát és hozzájuk tartozó misézőhelyet látnak el Ez a tény mindenképpen az erők megosztásának kényszerét jelenti. A válaszadók kormegoszlása messze nem reprenzentálja a papság korösszetételét, mert a valóságban erősen elöregedő korfája van a papságnak Európa szerte és így Magyarországon is. Inkább azt mutatja válaszadóink kormegoszlása, hogy az amúgy is sok feladatuk mellett, inkább a fiatalabbak vállalkoztak a viszonylag hosszú kérdőív kitöltésére. (2. ábra) Feltételezhető, hogy a legfiatalabb még, a két legidősebb korcsoport pedig már 4

5 kevéssé érzi feladatának, hogy a lelkipásztori munka világiakkal való megosztásának kérdésében véleményel állást foglaljon. 2. ábra: Válaszadó lelkipásztorok korcsopotronkénti megoszlása fő Abban a kérdésben, hogy van-e, illetve legyen-e világi lelkipásztori munkatársuk, némileg megmutatkozik a legfiatalabbak és a legidősebbek idegenkedése. (3.-4.ábra) Ennek ellenére közel azonos számú válaszadó mondta, hogy van is és szeretné is, hogy legyen lelkipásztori munkatársa. Sokkal kevesebben mondták, hogy ne legyen lelkipásztori munkatárs, mint ahánynak nincs. Azonban abban a kérdésben, hogy legyen-e, igen sokan nem foglaltak állást, többen mint akik igennel válaszoltak erre a kérdésre. E mögött mindenképpen a több százados gyakorlat hatása sejthető. Legkevésbé a két legidősebb, leginkább pedig a 3-4, illetve az 5-6 közötti korcsoport helyeselte a világi lelkipásztori munkatársak bevonását. Valójában ez a három, támogató korcsoport az, akik a lelkipásztori feladatok oroszlánrészét viszik, továbbá már komoly tapasztalatuk van részben abban, hogy milyen lehetőségeket rejt magában, ha nem a lelkipásztornak kell mindent magára vállalnia. A legfiatalabbak még nem érzik annyira a súlyát, részben, mert még kevesebb teher van rajtuk. A legidősebb generációkhoz tartozók, pedig korábban kevéssé élték meg a paphiány okozta nehézséget, másrészt a hagyományosabb papi életet élve kevéssé tapasztalták meg, hogy a papokra háruló feladatok megoszthatók. 5

6 3. ábra: Lelkipásztorok véleményének megoszlása abban a kérdésben, hogy van-e, vagy legyen-e világi lelkipásztori munkatársa igen nincs/nem adathiány van legyen 4. ábra: lelkipásztorok véleményének korcsoponkénti megoszlása abban a kérdésben, hogy legyen-e lelkipásztori munkatárs igen nem adathiány Már önmagában az a kérdés, hogy a papság által hagyományosan ellátott feladatokba világiakat is be lehessen-e vonni, némileg megosztotta a válaszadó papságot. Egy további szintre visz annak a kérdésnek felvetése, hogy lehet-e lelkipásztori munkatárs egy nő is. Nos, ez, ha lehet, még tovább differenciálja a válaszok megoszlását. (5.-6. ábra) Éppen a hagyományosabb gondolkodásba inkább beleillő női szerepről vélekedés alapján azt várhatnánk, hogy, ha általában a lelkipásztori munkatársak bevonásával kapcsolatosan nem volt osztatlanul pozitív a vélemény, akkor egy hagyományosan férfijogú egyházban nem sok 6

7 keresnivalója lehet egy nőnek mint lelkipásztori munkatársnak. Ezzel a várakozással ellentétben igen nagy hányada a válaszadóknak hajlandó lenne női lelkipásztori munkatársakat alkalmazni, méghozzá a legfiatalabb korcsoportot leszámítva mindegyikben jóval többen, mint ahányan nem. A rejtély megoldásának kulcsa sokkal inkább ott keresendő, hogy mit is értenek lelkipásztori munkatárs alatt a megkérdezettek és milyen típusú feladatokkal bíznák,illetve, bízzák meg, ha alkalmaznák, vagy ha már alkalmazzák őket. 5. ábra: lelkipásztorok véleményének megoszlása abban a kérdésben, hogy alkalmaznának-e női lelkipásztori munkatársat igen nem adathiány 6. ábra: Lelkipásztorok véleményének korcsopontonkénti meogszlása abban a kérdésben, hogy alkalmazna-e nőt lelkipásztori munkatársként igen nem adathiány

8 Arra vonatkozólag, hogy nagyjából mi mindennel kell rendelkeznie egy lelkipásztori munkatársnak négy csokorba sorolható kérdéstömbök különíthetőek el a kérdőív kérdéseiből. Ezek felölelik a szükséges ismeretek, képességek, készségek, vallási magatartás kérdéskörét. Úgy tűnik, hogy mind az egyházi tudományokban való jártasság, mind a profán tudományok ismerete, mind a készségek és vallási elköteleződés terén is komoly elvárásokat fogalmaznak meg a munkaadók a jelenlegi, illetve leendő munkavállalókkal szemben. A kapott válaszok tükrében nyilvánvaló, hogy komplex, sok területet magába ölelő tudást, készséget, felkészültséget várnak a lelkipásztori munkatársaktól. A teológiai tudományokban való jártasság meglehetősen hangsúlyos követelménynek tűnik. (7. ábra) 7. ábra: lelkipásztori vélemények megoszlása abban a kérdésben, hogy mennyire fontos a lelkipásztori munkatársak egyházi tudományokban való jártassága nem nagyon fontos mérsékelten fontos meglehetősen fontos adathiány egyházi törvény ism kateketika teológiai ismeretek A profán tudományokban való jártasság sokkal inkább a praktikus, mint az elméleti tudást preferálja. Valójában azok a profán diszciplínák kapnak nagyobb hangsúlyt, melyek általában a segítő foglalkozásoknál fontosak. Igaz, a műveltség, mint a papsággal szembeni általános és hagyományos elvárás itt is a legnagyobb súllyal van jelen, de ezt rögtön a családgondozás és a szociális munka követi fontosságban. Érdekes, elgondolkodtató, hogy a nyelvtudásnál a zenei műveltség is jóval nagyobb jelentőséggel bír a válaszadók véleménye szerint. Elgondolkodtató, mert éppen Magyarországon, ahol bár gyönyörű, ám kevesek által beszélt nyelv az anyanyelv, és ahol az egyház tizedeken keresztül nem fejlődhetett a maga természetes ütemében és módján, ahol alig van hagyománya, például éppen a világiak lelkipásztori feladatvállalásának, tehát lehetne és kellene is külföldi 8

9 szakirodalomra támaszkodni a magyar modell kidolgozásához, ott az ehhez a feladathoz szükséges idegen nyelv ismerete a legutolsó a megkövetelt profán tudások közt. (8. ábra) 8. ábra: lelkipásztori vélemények megoszlása abban a kérdésben, hogy mennyire fontos a lelkipásztori munkatársak profán tudása számítógépes ism családgondozás műveltség nyelvtudás pszichológia szociálismunka zenei ismeretek nem nagyon fontos mérsékelten fontos meglehetősen fontos adathiány A megkívánt képességek viszonylag kiegyenlített képet mutatnak. Legkevésbé hangsúlyos a mobilizálhatóság, azaz, hogy könnyen áthelyezhető legyen egyik helyről a másikra a munkatárs, illetve a másik, szintén kevéssé preferált képessége a lelkipásztori munkatársnak a kívülállók megszólításának képessége. Ez azt is jelentheti, hogy az egyház most inkább önmagával van elfoglalva, önmagát akarja sejtjeiből újraépíteni. Ezért is olyan jelentőségűek a válaszadók véleménye szerint az emberismeret, szervezőkészség, közösségteremtő képesség, önismeret, kommunikációs készség és az önállóság. (9. ábra) 9

10 9. ábra: lelkipásztori vélemények megoszlása abban a kérdésben, hogy menniyre fontos a lelkipásztori munkatársaknak bizonyos képességekkel rendelkezniük emberismeret kommunikációs ké... korcsoportokhoz é... közösségteremtő... mobilizálhatóság nem hívők megszól... önállóság önismeret szervezőkészség nem nagyon fontos mérsékelten fontos meglehetősen fontos adathiány Ugyancsak fontos pillér a vallási életben, az egyházban, az egyház iránti elköteleződés. A rendszeres szentségi élet, valamint a rendszeres imaélet, az egyházban való elköteleződés kapta a legpozitívabb megítélést, bár a többi, egyházba integrálódást mutató kérdés is közel akkora súllyal van jelen a fontossági sorrendben. Nagyon plasztikusan rajzolódik ki itt az a tény, hogy a kereszténység közösségi vallás és nem egy individualizmusba burkolózó hitrendszer, noha nagyon is személyes istenkapcsolatra épül. (1. ábra) 1. ábra: lelkipásztori vélemények megoszlása abban a kérdésben, hogy lelkipásztori munkatársaknak mennyire kell elkötelezett vallási életet élniük egyházban e... rendszeres... közösségi ta... lelkivezetésrő... rendsz szent... nem nagyon fontos meglehetősen fontos mérsékelten fontos adathiány 1

11 Felhasznált irodalom: 1. Madarász G. Imre: Tesszük a dolgunkat, Magyar Felsőoktatás 1998/1 pp ász: Az értékekről és a tudományról A Károli Gáspár Református Egyetem diákjai, Magyar felsőoktatás 1998/1, pp Antal János: Merre tovább, magánfőiskolák? 1999/1-2, pp Endreffy Zoltán: Az európai egyetem funkcióváltozásai VIII. A katolikus egyetemekről, Magyar Felsőoktatás, 1999/5-6. pp Kissné Papp Margit: Egyházi kollégiumok a felsőoktatás peremén, Magyar Felsőoktatás 2/7. 6. Kiss Ullrich: Az egyházi kollégiumok első szakmai konferenciája, Magyar Felsőoktatás 2/8. 7. Fábri György: Felsőoktatási kínálat, Oktatás és munkaerőpiac, Magyar felsőoktatás 21/ Galasi Péter - Tímár János Varga Júlia: Pályakezdő diplomások a munkaerőpiacon, Magyar Felsőoktatás 21/ Hrubos Ildikó: Felsőoktatás-kutatás a 21.században, Magyar Felsőoktatás 21/ Lukács Péter: Túlfejlesztett magyar felsőoktatás?, Magyar Felsőoktatás 21/ Lukács Péter: Tömeges felsőoktatás globális versenyben, Magyar Felsőoktatás 21/1., 22/ Mellár Tamás: A demográfiai változások hatása a felsőoktatási intézmények versenyhelyzetére, Magyar Felsőoktatás 22/ Fábri György: A felsőoktatási teljesítmény értékelése, Magyar Felsőoktatás 22/ Lakner Zoltán - Vizvári Béla - Hajdu Istvánné - Kocsondi József - Lőrincz Sándor: Hogyan gondolkodnak, tanulnak, élnek napjaink egyetemi, főiskolai hallgatói? Egy közvetlen megkérdezésen alapuló vizsgálatsorozat eredményei, Magyar Felsőoktatás, 22/ Kerékgyártó Györgyné - Sugár András - Szarvas Beatrix - Varga István :Az elmúlt ekben végzett hallgatók véleménye az egyetemi oktatásról, az ott szerzett tudás felhasználhatóságáról, Magyar Felsőoktatás 22/ Szabó Péter: 1 es a hazai magán-felsőoktatás Egy kutatás tanulságai. Magyar Felsőoktatás 23/ Csapóné Riskó Tünde: Karrierkövetés, intézmény-megítélés és rangsorolás, Agrártudományi Közlemények, 24/ Polónyi István Tímár János: Tudásgyár vagy papírgyár, Új mandátum Kiadó, Budapest, 21. pp Nagy Beáta (1999): Tűzoltó leszel s katona! a budapesti közgazdászhallgatók társadalmi összetételének és motivációjának változásai a kilencvenes ek közepén. Közgazdasági Szemle, /1. pp Ambrózy Áron Katona Krisztián: Harminc kilométer, avagy mekkora a távolság az ELTE és a PPKE Bölcsészkara között? OTDK dolgozat, Budapest, Csécsiné Máriás Emőke Besenyei Roland: Statisztikai tájékoztató Felsőoktatás 23/24, Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztálya Statisztikai Osztálya, Budapest Tomka Miklós - Ray Edit : Papok, férfi szerzetesek, apácák. In: Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport pp

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA Diplomával a munkaerőpiacon A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás

Részletesebben

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA Diplomával a munkaerőpiacon A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi Célrendszer és prioritások Az ET 2000-es lisszaboni értekezlete

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben REISINGER Adrienn Széchenyi István Egyetem, Győr radrienn@sze.hu Az oktatás befektetés a humán erőforrásba. Ezen ténymegállapítás miatt úgy gondolom, hogy

Részletesebben

lehetőségei vezetői összefoglaló Kutatási összefoglaló A kérdőíves felmérés eredményei

lehetőségei vezetői összefoglaló Kutatási összefoglaló A kérdőíves felmérés eredményei A Zalaszentgrót kistérségben élő inaktív vagy munkanélküli nők munkaerőpiaci igényeinek és lehetőségeinek vizsgálata, a Zalaszentgróti Foglalkoztatási Paktum Kutatási összefoglaló lehetőségei vezetői összefoglaló

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre 1 TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont Sorozatszerkesztő Kabai Imre Készült a ROP 3.3.1. pályázat keretein belül A könyv megjelenését támogatta a Zsigmond Király Főiskola

Részletesebben

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól*

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Berde Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu Morvay Endre a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

Lannert Judit: Továbbhaladás a magyar iskolarendszerben

Lannert Judit: Továbbhaladás a magyar iskolarendszerben (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Lannert Judit (2000): Továbbhaladás a magyar iskolarendszerben in: Társadalmi riport 2000, Kolosi Tamás, Tóth István

Részletesebben

A SZTE-n végzett környezetkutató és geoinformatika szakirányos geográfusok a munkaerő-piacon. Készítette: Nyári Diána

A SZTE-n végzett környezetkutató és geoinformatika szakirányos geográfusok a munkaerő-piacon. Készítette: Nyári Diána A SZTE-n végzett környezetkutató és geoinformatika szakirányos geográfusok a munkaerő-piacon Készítette: Nyári Diána SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Szeged, 2011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete 2003-ban - egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete 2003-ban - egy országos kutatás tükrében 1 Magyar Zsófia A magyarországi kórházi szociális munka helyzete 2003-ban - egy országos kutatás tükrében 1 Bevezető A WHO (World Health Organization) egészség fogalmát alapul véve, amely szerint az egészség

Részletesebben

Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében...

Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében... Tartalomjegyzék Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében... 5H5 Hallgatók a szociálismunkás-képzésről...

Részletesebben

Romológia kurzusok a felsőoktatásban

Romológia kurzusok a felsőoktatásban Kállai Gabriella Romológia kurzusok a felsőoktatásban Az írás a hazai felsőoktatásban szeminárium vagy előadás formájában jelen lévő romológiai vonatkozású tantárgyakat, valamint azoknak a hallgatókra

Részletesebben

Regionális munkaerő-piaci vizsgálat

Regionális munkaerő-piaci vizsgálat Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Regionális munkaerő-piaci vizsgálat Zárótanulmány TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető Rendszer projekt A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák,

Részletesebben

HATÁRHELYZETEK. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Szerkesztő. Szarka László Kötél Emőke

HATÁRHELYZETEK. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Szerkesztő. Szarka László Kötél Emőke HATÁRHELYZETEK HATÁRHELYZETEK Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején Szerkesztő Szarka László Kötél Emőke Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Budapest 2008 A kötet

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére

Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

Kulcsszavak: munkaerőpiaci képzés, motiváció, idősebb emberek

Kulcsszavak: munkaerőpiaci képzés, motiváció, idősebb emberek A 45 ÉV FELETTI, AKTÍV KORÚ FELNŐTTEK A MUNKAERŐPIACON ÉS A FELNŐTTKÉPZÉSBEN Farkas Erika Kulcsszavak: munkaerőpiaci képzés, motiváció, idősebb emberek Akárki, aki megáll tanulni, öreg, legyen bár 20 vagy

Részletesebben

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján 219 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. A szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítására irányuló reform elfogadottsága a vizsgált minta

Részletesebben

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN Készítette: Konkoly Renáta Budapest,

Részletesebben