Révay Edit Lelkipásztori munkatársak szerepe a plébániák életében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Révay Edit Lelkipásztori munkatársak szerepe a plébániák életében"

Átírás

1 Ray Edit Lelkipásztori munkatársak szerepe a plébániák életében A kutatás háttere A rendszerváltást követően a magyar felsőoktatás gyökeres változások színteré vált. Az azóta is zajló folyamatok leginkább három főbb területen ragadhatók meg. A radikális változás egyik színtere a hallgatói létszám erőteljes növekedése, a másik a képzési formák kínálatának nagymérvű gazdagodása, a harmadik színtér pedig, a nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények megjelenése. /18/ Míg az 199/1991-es tantől a 23/24-es tanig az állami felsőoktatási intézmények száma 66-ról 31-re csökkent, addig az egyháziak száma 1-ről 26-ra emelkedett, s az egyházi intézmények hallgatóinak száma 55 főről főre nőtt. /21/ Mind az intézmények számának, mind a hallgatói létszámnak ilyen mérvű növekedése az egyházi felsőoktatási intézmények irányában erősödő társadalmi igényre enged következtetni, még akkor is, ha a hallgatók jelentős többsége ma, Magyarországon az állami felsőoktatási intézményekben tanul. Egy sereg kérdés merül fel ezen erősödő igény kapcsán. Az elmúlt tized változásaihoz sikeresen alkalmazkodó magyar egyetemek és főiskolák (köztük egyháziak) esetében is megfigyelhető, hogy egyre inkább szolgáltató intézményekké váltak. Az intézmények igyekeznek mindinkább olyan szakokat kínálni, melyekkel régiójukban, szakterületükön, valamint az országos vagy ágazati szintű képzési és innovációs szinten felmerülő igényekre választ adhatnak. Ezzel a felsőoktatási intézmények ráálltak a sajátos expanziós utat bejáró magyar értelmiségképzésre, mely egyszerre mutat a szellemi értékteremtés és a tömegesedő oktatásipar irányába. Ehhez a finanszírozás jelentős részét olyan partnerek biztosítják, akik a számos kínálatból azt választják, melyek hatékonyabbnak tűnnek. E befektetők az állami források elosztói, a továbbtanulásba (és egyre nagyobb arányban az át- és továbbképzésbe) beruházó hallgatók, akik konkrét képzési és fejlesztési igényekkel lépnek fel. Az igényt támasztók másik szereplői köre a munkaerőpiac, amelyen gyorsan megmutatkozik, ha változnak az igények. A Felsőoktatási Intézmények hosszú távú érdeke, hogy rugalmasan reagáljanak a változó igényekre, hogy megtalálják azt a területet, ahol tartósan szükséges az általuk kínált képzés, és az ott szerzett diplomával a fiatal szakembereket képesítésüknek megfelelő munkához tudják segíteni. 1

2 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola elsőként dolgozta ki a hittanár és a katekétalelkipásztori munkatárs kétciklusú képzési rendszerét, vagyis az alap- és a mesterképzést. Ennek hátterében a differenciált társadalmi szükségletek felismerése áll. A Magyar Katolikus Egyház papsága erősen elöregedőben, egyre több plébánia marad üresen, ellátatlanul. Ugyanakkor a rendszerváltás óta bár egyenetlen mértékben, de folyamatosan emelkedik a vallásosak száma. A számbeli növekedés mellett látható a társadalomban egy dinamikusabb, és személyesebb egyházi jelenlét iránti igény is, melynek az erősen idősödő papság egyre kevésbé tud eleget tenni. Ez arra ösztönzi az egyházat, hogy megújulva, új módokon, a hívek aktívabb bevonásával válaszoljon a jelentkező igényekre. Az ösztönzés mellett, ugyanakkor jelen van az egyházban a hagyományokhoz, a megszokotthoz ragaszkodás, így az idegenkedés sok falát kell még lebontani addig, míg eljuthatunk oda, hogy a világi katekéta-lelkipásztori munkatársak anyagilag és erkölcsileg is - megbecsült helyet kapnak az egyházban. A számokban rejlő realitás, azonban erősen meggyőző érvekkel szolgál. Noha a világi munkatársak elfogadtatása sok helyen még időt igényel, mégis éppen a papság számának várhatóan drasztikus csökkenése, a feladatok számának növekedése, a feladatok differenciáltsága, valamint a képzések iránti érdeklődés erősödése azt mutatja, hogy a Sapientia által felkínált képzési rendszer elébe megy az eseményeknek és a küszöbön álló változásokra már jó előre reagál. Noha minden jel arra mutat, hogy e megállapítások megállják helyüket, nem állhatunk meg ezen a szinten, hanem egzakt módon meg kell vizsgálnunk, hogy mennyiben valósak az igények, ami nagyban függ a szolgáltatás elfogadottságától. Egy szociológiai felmérés kerestében keressük a válaszokat. A kutatás főbb kérdései: - A papság elöregedése, az ellátatlan plébániák számának folyamatos emelkedése mennyiben jelenti új munkahelyek teremtődésének lehetőségét a végzettek számára, létezike munkaerő elszívás? - Milyen a végzettek társadalmi-demográfiai jellemzői, feladatorientáltságuk? - Milyen elvárásokkal találkoznak a friss diplomások a munkaadó klérus és a hívek körében? - Milyen arányban találnak munkát diplomaszerzés után, mennyire elfogadott jelenlétük és munkájuk a papság és a hívek körében, különös tekintettel arra, hogy a végzettek között sok a nő? - A bevezetésre került kétciklusú, erősen gyakorlatorientált képzéssel valóban sikerül-e felkészíteni a hallgatókat, a rájuk váró feladatra? 2

3 A kutatás célcsoportja: A kutatás során megkérdezzük a már végzett, illetve most végző hittanár, katekéta, lelkipásztori munkatársszakosokat, valamint azokat, akik képesítés nélkül töltenek be katekéta, vagy lelkipásztori munkatársi állást eddigi tapasztalataikról, elhelyezkedési esélyeikről, fogadtatásukról. Továbbá a végzettek alkalmazásáról döntést hozó papokat, az érintett plébániákhoz tartozó híveket. A kutatás kezdete: Jelen beszámoló elején, a kutatás hátterében már említésre került, hogy az egyházi munkahelyek jelen esetben elsősorban a plébániák - sajátos kihívások elé állítják azokat a munkavállalókat, akik civilként szeretnének a plébánia munkájába bekapcsolódni. Az egyház mint intézmény szociológiai sajátosságaiból, valamint előzetes egyházzal, felsőoktatással és munkaerőpiac működésel kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok alapján megszülettek az első kérdőívek. A kutatás első szakaszában a felsőoktatási rendszer átalakulásával kapcsolatos egyre bővülő irodalom feldolgozása mellett a Felsőoktatási Kutatóintézet számos szakmai konferenciájának vitái továbbérlelték a felmérés kérdéseit. A kutatás három hullámban zajlik. Az első adatfelvétel során kérdőíves felmérést végeztünk a potenciális, illetve már tényleges munkaadók, illetve lelkipásztori munkatársként elhelyezkedett, vagy elhelyezkedni készülők körében. Kutatásunk első szakaszának legfontosabb eredményei: Kutatásunk főbb kérdései közül az első adatgyűjtésünk adatai alapján kettő kiemelése tűnik különösen is indokoltnak. - Milyen arányban nyitottak a munkaadók, azaz a papság világi lelkipásztori munkatársak alkalmazására, mennyire elfogadott jelenlétük és munkájuk a papság körében, különös tekintettel arra, hogy a végzettek között sok a nő? - Milyen elvárásokkal találkoznak a friss diplomások a munkaadó klérus és a hívek körében? Első, nagyobb akadálynak mutatkozott, hogy noha a kutatás elején teljes körű papi, már állásban lő lelkipásztori munkatársi megkérdezést terveztünk mindkét oldal véleménye megjelenjen a felmérésben. Ám hamar kiderült, hogy ez irreális, részben a papság leterheltsége, részben korösszetétele, részben egyéb objektív okok miatt. Ezért kiválasztottunk a 14 katolikus egyházmegyéből nyolcat, melyekből azokat a lelkipásztorokat 3

4 kerestük meg kérdőívünkkel, akiknél remélhető volt, hogy leterheltségük ellenére vállalni tudják a válaszadást. (1.ábra) 1. ábra: kérdőívet kitöltő lelkipásztorok számának megoszlása egyházmegyék szerint Debrecen- Nyíregyháza Hajdudorog Kalocsa- Kecskemét Kaposvár Szeged- Csanád Szombathely Vác Veszprém adathiány Megkeresésünk nyomán 141 kérdőív érkezett vissza a papság köréből. A lelkipásztori munkatársaktól azonban mindössze kilenc kérdőív érkezett vissza eddig. További kérdőívek visszaküldése remélhető. Jelen kutatási részjelentés alapjául tehát a 7 kitöltött papi kérdőív eredményei szolgálnak. 71 további kérdőív adatainak rögzítése még folyamatban van, mert a papság köréből is csak lassan csordogálnak vissza a kérdőívek. A válaszadó 7 lelkipásztor mindegyike plébános, tehát olyan lelkipásztor, akinek vezetése alá tartozik plébániája minden területileg odatartozó hívővel. Magyarországon a papság elöregedése és fogyása okán már régen gyakorlat, hogy egy plébánoshoz több plébánia is tartozhat, melyeket oldallagosan lát el anyaplébániája mellett, valamint misézőhelyek is tartozhatnak még hozzájuk. A válaszadók átlagosan 4,2 plébániát és hozzájuk tartozó misézőhelyet látnak el Ez a tény mindenképpen az erők megosztásának kényszerét jelenti. A válaszadók kormegoszlása messze nem reprenzentálja a papság korösszetételét, mert a valóságban erősen elöregedő korfája van a papságnak Európa szerte és így Magyarországon is. Inkább azt mutatja válaszadóink kormegoszlása, hogy az amúgy is sok feladatuk mellett, inkább a fiatalabbak vállalkoztak a viszonylag hosszú kérdőív kitöltésére. (2. ábra) Feltételezhető, hogy a legfiatalabb még, a két legidősebb korcsoport pedig már 4

5 kevéssé érzi feladatának, hogy a lelkipásztori munka világiakkal való megosztásának kérdésében véleményel állást foglaljon. 2. ábra: Válaszadó lelkipásztorok korcsopotronkénti megoszlása fő Abban a kérdésben, hogy van-e, illetve legyen-e világi lelkipásztori munkatársuk, némileg megmutatkozik a legfiatalabbak és a legidősebbek idegenkedése. (3.-4.ábra) Ennek ellenére közel azonos számú válaszadó mondta, hogy van is és szeretné is, hogy legyen lelkipásztori munkatársa. Sokkal kevesebben mondták, hogy ne legyen lelkipásztori munkatárs, mint ahánynak nincs. Azonban abban a kérdésben, hogy legyen-e, igen sokan nem foglaltak állást, többen mint akik igennel válaszoltak erre a kérdésre. E mögött mindenképpen a több százados gyakorlat hatása sejthető. Legkevésbé a két legidősebb, leginkább pedig a 3-4, illetve az 5-6 közötti korcsoport helyeselte a világi lelkipásztori munkatársak bevonását. Valójában ez a három, támogató korcsoport az, akik a lelkipásztori feladatok oroszlánrészét viszik, továbbá már komoly tapasztalatuk van részben abban, hogy milyen lehetőségeket rejt magában, ha nem a lelkipásztornak kell mindent magára vállalnia. A legfiatalabbak még nem érzik annyira a súlyát, részben, mert még kevesebb teher van rajtuk. A legidősebb generációkhoz tartozók, pedig korábban kevéssé élték meg a paphiány okozta nehézséget, másrészt a hagyományosabb papi életet élve kevéssé tapasztalták meg, hogy a papokra háruló feladatok megoszthatók. 5

6 3. ábra: Lelkipásztorok véleményének megoszlása abban a kérdésben, hogy van-e, vagy legyen-e világi lelkipásztori munkatársa igen nincs/nem adathiány van legyen 4. ábra: lelkipásztorok véleményének korcsoponkénti megoszlása abban a kérdésben, hogy legyen-e lelkipásztori munkatárs igen nem adathiány Már önmagában az a kérdés, hogy a papság által hagyományosan ellátott feladatokba világiakat is be lehessen-e vonni, némileg megosztotta a válaszadó papságot. Egy további szintre visz annak a kérdésnek felvetése, hogy lehet-e lelkipásztori munkatárs egy nő is. Nos, ez, ha lehet, még tovább differenciálja a válaszok megoszlását. (5.-6. ábra) Éppen a hagyományosabb gondolkodásba inkább beleillő női szerepről vélekedés alapján azt várhatnánk, hogy, ha általában a lelkipásztori munkatársak bevonásával kapcsolatosan nem volt osztatlanul pozitív a vélemény, akkor egy hagyományosan férfijogú egyházban nem sok 6

7 keresnivalója lehet egy nőnek mint lelkipásztori munkatársnak. Ezzel a várakozással ellentétben igen nagy hányada a válaszadóknak hajlandó lenne női lelkipásztori munkatársakat alkalmazni, méghozzá a legfiatalabb korcsoportot leszámítva mindegyikben jóval többen, mint ahányan nem. A rejtély megoldásának kulcsa sokkal inkább ott keresendő, hogy mit is értenek lelkipásztori munkatárs alatt a megkérdezettek és milyen típusú feladatokkal bíznák,illetve, bízzák meg, ha alkalmaznák, vagy ha már alkalmazzák őket. 5. ábra: lelkipásztorok véleményének megoszlása abban a kérdésben, hogy alkalmaznának-e női lelkipásztori munkatársat igen nem adathiány 6. ábra: Lelkipásztorok véleményének korcsopontonkénti meogszlása abban a kérdésben, hogy alkalmazna-e nőt lelkipásztori munkatársként igen nem adathiány

8 Arra vonatkozólag, hogy nagyjából mi mindennel kell rendelkeznie egy lelkipásztori munkatársnak négy csokorba sorolható kérdéstömbök különíthetőek el a kérdőív kérdéseiből. Ezek felölelik a szükséges ismeretek, képességek, készségek, vallási magatartás kérdéskörét. Úgy tűnik, hogy mind az egyházi tudományokban való jártasság, mind a profán tudományok ismerete, mind a készségek és vallási elköteleződés terén is komoly elvárásokat fogalmaznak meg a munkaadók a jelenlegi, illetve leendő munkavállalókkal szemben. A kapott válaszok tükrében nyilvánvaló, hogy komplex, sok területet magába ölelő tudást, készséget, felkészültséget várnak a lelkipásztori munkatársaktól. A teológiai tudományokban való jártasság meglehetősen hangsúlyos követelménynek tűnik. (7. ábra) 7. ábra: lelkipásztori vélemények megoszlása abban a kérdésben, hogy mennyire fontos a lelkipásztori munkatársak egyházi tudományokban való jártassága nem nagyon fontos mérsékelten fontos meglehetősen fontos adathiány egyházi törvény ism kateketika teológiai ismeretek A profán tudományokban való jártasság sokkal inkább a praktikus, mint az elméleti tudást preferálja. Valójában azok a profán diszciplínák kapnak nagyobb hangsúlyt, melyek általában a segítő foglalkozásoknál fontosak. Igaz, a műveltség, mint a papsággal szembeni általános és hagyományos elvárás itt is a legnagyobb súllyal van jelen, de ezt rögtön a családgondozás és a szociális munka követi fontosságban. Érdekes, elgondolkodtató, hogy a nyelvtudásnál a zenei műveltség is jóval nagyobb jelentőséggel bír a válaszadók véleménye szerint. Elgondolkodtató, mert éppen Magyarországon, ahol bár gyönyörű, ám kevesek által beszélt nyelv az anyanyelv, és ahol az egyház tizedeken keresztül nem fejlődhetett a maga természetes ütemében és módján, ahol alig van hagyománya, például éppen a világiak lelkipásztori feladatvállalásának, tehát lehetne és kellene is külföldi 8

9 szakirodalomra támaszkodni a magyar modell kidolgozásához, ott az ehhez a feladathoz szükséges idegen nyelv ismerete a legutolsó a megkövetelt profán tudások közt. (8. ábra) 8. ábra: lelkipásztori vélemények megoszlása abban a kérdésben, hogy mennyire fontos a lelkipásztori munkatársak profán tudása számítógépes ism családgondozás műveltség nyelvtudás pszichológia szociálismunka zenei ismeretek nem nagyon fontos mérsékelten fontos meglehetősen fontos adathiány A megkívánt képességek viszonylag kiegyenlített képet mutatnak. Legkevésbé hangsúlyos a mobilizálhatóság, azaz, hogy könnyen áthelyezhető legyen egyik helyről a másikra a munkatárs, illetve a másik, szintén kevéssé preferált képessége a lelkipásztori munkatársnak a kívülállók megszólításának képessége. Ez azt is jelentheti, hogy az egyház most inkább önmagával van elfoglalva, önmagát akarja sejtjeiből újraépíteni. Ezért is olyan jelentőségűek a válaszadók véleménye szerint az emberismeret, szervezőkészség, közösségteremtő képesség, önismeret, kommunikációs készség és az önállóság. (9. ábra) 9

10 9. ábra: lelkipásztori vélemények megoszlása abban a kérdésben, hogy menniyre fontos a lelkipásztori munkatársaknak bizonyos képességekkel rendelkezniük emberismeret kommunikációs ké... korcsoportokhoz é... közösségteremtő... mobilizálhatóság nem hívők megszól... önállóság önismeret szervezőkészség nem nagyon fontos mérsékelten fontos meglehetősen fontos adathiány Ugyancsak fontos pillér a vallási életben, az egyházban, az egyház iránti elköteleződés. A rendszeres szentségi élet, valamint a rendszeres imaélet, az egyházban való elköteleződés kapta a legpozitívabb megítélést, bár a többi, egyházba integrálódást mutató kérdés is közel akkora súllyal van jelen a fontossági sorrendben. Nagyon plasztikusan rajzolódik ki itt az a tény, hogy a kereszténység közösségi vallás és nem egy individualizmusba burkolózó hitrendszer, noha nagyon is személyes istenkapcsolatra épül. (1. ábra) 1. ábra: lelkipásztori vélemények megoszlása abban a kérdésben, hogy lelkipásztori munkatársaknak mennyire kell elkötelezett vallási életet élniük egyházban e... rendszeres... közösségi ta... lelkivezetésrő... rendsz szent... nem nagyon fontos meglehetősen fontos mérsékelten fontos adathiány 1

11 Felhasznált irodalom: 1. Madarász G. Imre: Tesszük a dolgunkat, Magyar Felsőoktatás 1998/1 pp ász: Az értékekről és a tudományról A Károli Gáspár Református Egyetem diákjai, Magyar felsőoktatás 1998/1, pp Antal János: Merre tovább, magánfőiskolák? 1999/1-2, pp Endreffy Zoltán: Az európai egyetem funkcióváltozásai VIII. A katolikus egyetemekről, Magyar Felsőoktatás, 1999/5-6. pp Kissné Papp Margit: Egyházi kollégiumok a felsőoktatás peremén, Magyar Felsőoktatás 2/7. 6. Kiss Ullrich: Az egyházi kollégiumok első szakmai konferenciája, Magyar Felsőoktatás 2/8. 7. Fábri György: Felsőoktatási kínálat, Oktatás és munkaerőpiac, Magyar felsőoktatás 21/ Galasi Péter - Tímár János Varga Júlia: Pályakezdő diplomások a munkaerőpiacon, Magyar Felsőoktatás 21/ Hrubos Ildikó: Felsőoktatás-kutatás a 21.században, Magyar Felsőoktatás 21/ Lukács Péter: Túlfejlesztett magyar felsőoktatás?, Magyar Felsőoktatás 21/ Lukács Péter: Tömeges felsőoktatás globális versenyben, Magyar Felsőoktatás 21/1., 22/ Mellár Tamás: A demográfiai változások hatása a felsőoktatási intézmények versenyhelyzetére, Magyar Felsőoktatás 22/ Fábri György: A felsőoktatási teljesítmény értékelése, Magyar Felsőoktatás 22/ Lakner Zoltán - Vizvári Béla - Hajdu Istvánné - Kocsondi József - Lőrincz Sándor: Hogyan gondolkodnak, tanulnak, élnek napjaink egyetemi, főiskolai hallgatói? Egy közvetlen megkérdezésen alapuló vizsgálatsorozat eredményei, Magyar Felsőoktatás, 22/ Kerékgyártó Györgyné - Sugár András - Szarvas Beatrix - Varga István :Az elmúlt ekben végzett hallgatók véleménye az egyetemi oktatásról, az ott szerzett tudás felhasználhatóságáról, Magyar Felsőoktatás 22/ Szabó Péter: 1 es a hazai magán-felsőoktatás Egy kutatás tanulságai. Magyar Felsőoktatás 23/ Csapóné Riskó Tünde: Karrierkövetés, intézmény-megítélés és rangsorolás, Agrártudományi Közlemények, 24/ Polónyi István Tímár János: Tudásgyár vagy papírgyár, Új mandátum Kiadó, Budapest, 21. pp Nagy Beáta (1999): Tűzoltó leszel s katona! a budapesti közgazdászhallgatók társadalmi összetételének és motivációjának változásai a kilencvenes ek közepén. Közgazdasági Szemle, /1. pp Ambrózy Áron Katona Krisztián: Harminc kilométer, avagy mekkora a távolság az ELTE és a PPKE Bölcsészkara között? OTDK dolgozat, Budapest, Csécsiné Máriás Emőke Besenyei Roland: Statisztikai tájékoztató Felsőoktatás 23/24, Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztálya Statisztikai Osztálya, Budapest Tomka Miklós - Ray Edit : Papok, férfi szerzetesek, apácák. In: Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport pp

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Diplomán innen és diplomán túl Szent István Egyetem Gödöllő 2011. október 24. A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Kuráth Gabriella Németh Péter

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században

A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században Prof. dr. Đerđi Petkovič, PhD (Petkovics Györgyi) A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Tartalom 1. Az egészségfejlesztési tervet megalapozó háttérkutatás... 3 A térség demográfiai szerkezete... 3 A térség lakosságának szociális-gazdasági helyzete...

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

GVK_Munkaerőpiac_2011

GVK_Munkaerőpiac_2011 Jelentéskészítő, GVK_Munkaerőpiac_0 GVK_Munkaerőpiac_0 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN Papp Z. Attila Csata Zsombor Külhoni magyar doktoranduszok: nemzetközi kontextusok és Kárpát-medencei jellegzetességek 1 1. Bevezető Talán nem szükséges bizonyítani,

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ 1. A hallgató: (név, évfolyam, szak, csoport): 2. A táborozást felügyelő intézmény(plébánia, iskola) neve és címe 3. A táborvezető neve, címe 4. 5. 6. A

Részletesebben

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján Turizmus 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban BKF, BUDAPEST, 2010. XI. 4. Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján DR. RUSZINKÓ

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Duális képzés szükségessége, dilemmák ISOFÓRUM XXII. NMK

Duális képzés szükségessége, dilemmák ISOFÓRUM XXII. NMK A duális mérnökképzés dilemmái és lehetőségei a felsőoktatásban Dr. Ailer Piroska 2015. szeptember 18. Duális képzés szükségessége, dilemmák 2 2 Duális képzés kecskeméti modellje 1. A duális felsőoktatás

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BÓDI FERENC ÉS JELLI JÁNOS KÉSZÜLT A PEGAZUS TÁMOP PÁLYÁZAT DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK AZ AVKF-EN KERETÉBEN

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BÓDI FERENC ÉS JELLI JÁNOS KÉSZÜLT A PEGAZUS TÁMOP PÁLYÁZAT DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK AZ AVKF-EN KERETÉBEN DIPLOMÁS PÁLYA- KÖVETÉS AVKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS AVKF 2010. TAVASZ AKTÍV HALLGATÓK ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORTJA KÉSZÜLT A PEGAZUS

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a KTK 2016. évi nyílt napi rendezvényén kitöltött kérdőívek alapján A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016. január hónapban több aktuális esemény mellett- a leendő hallgatóira is fókuszált. Ennek

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés az elmúlt három év tapasztalatai Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés az elmúlt három év tapasztalatai Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés az elmúlt három év tapasztalatai Dr. Ailer Piroska 2015. november 10. Duális képzés szükségessége, dilemmák 2 2 Duális képzés a Kecskeméti Főiskolán a kezdetek Két vállalati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

A felsőoktatási kibocsátás mérése

A felsőoktatási kibocsátás mérése A felsőoktatási kibocsátás mérése Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011.december 7. Veroszta Zsuzsanna PhD 2011 adatai Intézmények Intézményi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly ELŐADÁS CÍME Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten Kihívások és előnyök Belina Károly Szakképzési konferencia Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2013. november 13. Tartalom Kialakulás Mi a duális

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója

Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója 2014.12.03. Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet Egészségügyi ügyvitelszervező szak Dr. Dinya Elek egyetemi tanár mb. igazgató

Részletesebben

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai Szentgyörgyi Szilárd Veszprémi Egyetem A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási kiválóság-modell intézményi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Tóth Lajosné dr. Tuzson Ágnes DPR(A) : a 2010-ben abszolváltak A kérdőív három nagyobb blokkra,

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ NTP-FTH-15-0036 SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tartalom 1. A pályázati program lényege... 3 2. A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenysége... 3 3. A pályázatban megfogalmazott célok

Részletesebben