Révay Edit Lelkipásztori munkatársak szerepe a plébániák életében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Révay Edit Lelkipásztori munkatársak szerepe a plébániák életében"

Átírás

1 Ray Edit Lelkipásztori munkatársak szerepe a plébániák életében A kutatás háttere A rendszerváltást követően a magyar felsőoktatás gyökeres változások színteré vált. Az azóta is zajló folyamatok leginkább három főbb területen ragadhatók meg. A radikális változás egyik színtere a hallgatói létszám erőteljes növekedése, a másik a képzési formák kínálatának nagymérvű gazdagodása, a harmadik színtér pedig, a nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények megjelenése. /18/ Míg az 199/1991-es tantől a 23/24-es tanig az állami felsőoktatási intézmények száma 66-ról 31-re csökkent, addig az egyháziak száma 1-ről 26-ra emelkedett, s az egyházi intézmények hallgatóinak száma 55 főről főre nőtt. /21/ Mind az intézmények számának, mind a hallgatói létszámnak ilyen mérvű növekedése az egyházi felsőoktatási intézmények irányában erősödő társadalmi igényre enged következtetni, még akkor is, ha a hallgatók jelentős többsége ma, Magyarországon az állami felsőoktatási intézményekben tanul. Egy sereg kérdés merül fel ezen erősödő igény kapcsán. Az elmúlt tized változásaihoz sikeresen alkalmazkodó magyar egyetemek és főiskolák (köztük egyháziak) esetében is megfigyelhető, hogy egyre inkább szolgáltató intézményekké váltak. Az intézmények igyekeznek mindinkább olyan szakokat kínálni, melyekkel régiójukban, szakterületükön, valamint az országos vagy ágazati szintű képzési és innovációs szinten felmerülő igényekre választ adhatnak. Ezzel a felsőoktatási intézmények ráálltak a sajátos expanziós utat bejáró magyar értelmiségképzésre, mely egyszerre mutat a szellemi értékteremtés és a tömegesedő oktatásipar irányába. Ehhez a finanszírozás jelentős részét olyan partnerek biztosítják, akik a számos kínálatból azt választják, melyek hatékonyabbnak tűnnek. E befektetők az állami források elosztói, a továbbtanulásba (és egyre nagyobb arányban az át- és továbbképzésbe) beruházó hallgatók, akik konkrét képzési és fejlesztési igényekkel lépnek fel. Az igényt támasztók másik szereplői köre a munkaerőpiac, amelyen gyorsan megmutatkozik, ha változnak az igények. A Felsőoktatási Intézmények hosszú távú érdeke, hogy rugalmasan reagáljanak a változó igényekre, hogy megtalálják azt a területet, ahol tartósan szükséges az általuk kínált képzés, és az ott szerzett diplomával a fiatal szakembereket képesítésüknek megfelelő munkához tudják segíteni. 1

2 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola elsőként dolgozta ki a hittanár és a katekétalelkipásztori munkatárs kétciklusú képzési rendszerét, vagyis az alap- és a mesterképzést. Ennek hátterében a differenciált társadalmi szükségletek felismerése áll. A Magyar Katolikus Egyház papsága erősen elöregedőben, egyre több plébánia marad üresen, ellátatlanul. Ugyanakkor a rendszerváltás óta bár egyenetlen mértékben, de folyamatosan emelkedik a vallásosak száma. A számbeli növekedés mellett látható a társadalomban egy dinamikusabb, és személyesebb egyházi jelenlét iránti igény is, melynek az erősen idősödő papság egyre kevésbé tud eleget tenni. Ez arra ösztönzi az egyházat, hogy megújulva, új módokon, a hívek aktívabb bevonásával válaszoljon a jelentkező igényekre. Az ösztönzés mellett, ugyanakkor jelen van az egyházban a hagyományokhoz, a megszokotthoz ragaszkodás, így az idegenkedés sok falát kell még lebontani addig, míg eljuthatunk oda, hogy a világi katekéta-lelkipásztori munkatársak anyagilag és erkölcsileg is - megbecsült helyet kapnak az egyházban. A számokban rejlő realitás, azonban erősen meggyőző érvekkel szolgál. Noha a világi munkatársak elfogadtatása sok helyen még időt igényel, mégis éppen a papság számának várhatóan drasztikus csökkenése, a feladatok számának növekedése, a feladatok differenciáltsága, valamint a képzések iránti érdeklődés erősödése azt mutatja, hogy a Sapientia által felkínált képzési rendszer elébe megy az eseményeknek és a küszöbön álló változásokra már jó előre reagál. Noha minden jel arra mutat, hogy e megállapítások megállják helyüket, nem állhatunk meg ezen a szinten, hanem egzakt módon meg kell vizsgálnunk, hogy mennyiben valósak az igények, ami nagyban függ a szolgáltatás elfogadottságától. Egy szociológiai felmérés kerestében keressük a válaszokat. A kutatás főbb kérdései: - A papság elöregedése, az ellátatlan plébániák számának folyamatos emelkedése mennyiben jelenti új munkahelyek teremtődésének lehetőségét a végzettek számára, létezike munkaerő elszívás? - Milyen a végzettek társadalmi-demográfiai jellemzői, feladatorientáltságuk? - Milyen elvárásokkal találkoznak a friss diplomások a munkaadó klérus és a hívek körében? - Milyen arányban találnak munkát diplomaszerzés után, mennyire elfogadott jelenlétük és munkájuk a papság és a hívek körében, különös tekintettel arra, hogy a végzettek között sok a nő? - A bevezetésre került kétciklusú, erősen gyakorlatorientált képzéssel valóban sikerül-e felkészíteni a hallgatókat, a rájuk váró feladatra? 2

3 A kutatás célcsoportja: A kutatás során megkérdezzük a már végzett, illetve most végző hittanár, katekéta, lelkipásztori munkatársszakosokat, valamint azokat, akik képesítés nélkül töltenek be katekéta, vagy lelkipásztori munkatársi állást eddigi tapasztalataikról, elhelyezkedési esélyeikről, fogadtatásukról. Továbbá a végzettek alkalmazásáról döntést hozó papokat, az érintett plébániákhoz tartozó híveket. A kutatás kezdete: Jelen beszámoló elején, a kutatás hátterében már említésre került, hogy az egyházi munkahelyek jelen esetben elsősorban a plébániák - sajátos kihívások elé állítják azokat a munkavállalókat, akik civilként szeretnének a plébánia munkájába bekapcsolódni. Az egyház mint intézmény szociológiai sajátosságaiból, valamint előzetes egyházzal, felsőoktatással és munkaerőpiac működésel kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok alapján megszülettek az első kérdőívek. A kutatás első szakaszában a felsőoktatási rendszer átalakulásával kapcsolatos egyre bővülő irodalom feldolgozása mellett a Felsőoktatási Kutatóintézet számos szakmai konferenciájának vitái továbbérlelték a felmérés kérdéseit. A kutatás három hullámban zajlik. Az első adatfelvétel során kérdőíves felmérést végeztünk a potenciális, illetve már tényleges munkaadók, illetve lelkipásztori munkatársként elhelyezkedett, vagy elhelyezkedni készülők körében. Kutatásunk első szakaszának legfontosabb eredményei: Kutatásunk főbb kérdései közül az első adatgyűjtésünk adatai alapján kettő kiemelése tűnik különösen is indokoltnak. - Milyen arányban nyitottak a munkaadók, azaz a papság világi lelkipásztori munkatársak alkalmazására, mennyire elfogadott jelenlétük és munkájuk a papság körében, különös tekintettel arra, hogy a végzettek között sok a nő? - Milyen elvárásokkal találkoznak a friss diplomások a munkaadó klérus és a hívek körében? Első, nagyobb akadálynak mutatkozott, hogy noha a kutatás elején teljes körű papi, már állásban lő lelkipásztori munkatársi megkérdezést terveztünk mindkét oldal véleménye megjelenjen a felmérésben. Ám hamar kiderült, hogy ez irreális, részben a papság leterheltsége, részben korösszetétele, részben egyéb objektív okok miatt. Ezért kiválasztottunk a 14 katolikus egyházmegyéből nyolcat, melyekből azokat a lelkipásztorokat 3

4 kerestük meg kérdőívünkkel, akiknél remélhető volt, hogy leterheltségük ellenére vállalni tudják a válaszadást. (1.ábra) 1. ábra: kérdőívet kitöltő lelkipásztorok számának megoszlása egyházmegyék szerint Debrecen- Nyíregyháza Hajdudorog Kalocsa- Kecskemét Kaposvár Szeged- Csanád Szombathely Vác Veszprém adathiány Megkeresésünk nyomán 141 kérdőív érkezett vissza a papság köréből. A lelkipásztori munkatársaktól azonban mindössze kilenc kérdőív érkezett vissza eddig. További kérdőívek visszaküldése remélhető. Jelen kutatási részjelentés alapjául tehát a 7 kitöltött papi kérdőív eredményei szolgálnak. 71 további kérdőív adatainak rögzítése még folyamatban van, mert a papság köréből is csak lassan csordogálnak vissza a kérdőívek. A válaszadó 7 lelkipásztor mindegyike plébános, tehát olyan lelkipásztor, akinek vezetése alá tartozik plébániája minden területileg odatartozó hívővel. Magyarországon a papság elöregedése és fogyása okán már régen gyakorlat, hogy egy plébánoshoz több plébánia is tartozhat, melyeket oldallagosan lát el anyaplébániája mellett, valamint misézőhelyek is tartozhatnak még hozzájuk. A válaszadók átlagosan 4,2 plébániát és hozzájuk tartozó misézőhelyet látnak el Ez a tény mindenképpen az erők megosztásának kényszerét jelenti. A válaszadók kormegoszlása messze nem reprenzentálja a papság korösszetételét, mert a valóságban erősen elöregedő korfája van a papságnak Európa szerte és így Magyarországon is. Inkább azt mutatja válaszadóink kormegoszlása, hogy az amúgy is sok feladatuk mellett, inkább a fiatalabbak vállalkoztak a viszonylag hosszú kérdőív kitöltésére. (2. ábra) Feltételezhető, hogy a legfiatalabb még, a két legidősebb korcsoport pedig már 4

5 kevéssé érzi feladatának, hogy a lelkipásztori munka világiakkal való megosztásának kérdésében véleményel állást foglaljon. 2. ábra: Válaszadó lelkipásztorok korcsopotronkénti megoszlása fő Abban a kérdésben, hogy van-e, illetve legyen-e világi lelkipásztori munkatársuk, némileg megmutatkozik a legfiatalabbak és a legidősebbek idegenkedése. (3.-4.ábra) Ennek ellenére közel azonos számú válaszadó mondta, hogy van is és szeretné is, hogy legyen lelkipásztori munkatársa. Sokkal kevesebben mondták, hogy ne legyen lelkipásztori munkatárs, mint ahánynak nincs. Azonban abban a kérdésben, hogy legyen-e, igen sokan nem foglaltak állást, többen mint akik igennel válaszoltak erre a kérdésre. E mögött mindenképpen a több százados gyakorlat hatása sejthető. Legkevésbé a két legidősebb, leginkább pedig a 3-4, illetve az 5-6 közötti korcsoport helyeselte a világi lelkipásztori munkatársak bevonását. Valójában ez a három, támogató korcsoport az, akik a lelkipásztori feladatok oroszlánrészét viszik, továbbá már komoly tapasztalatuk van részben abban, hogy milyen lehetőségeket rejt magában, ha nem a lelkipásztornak kell mindent magára vállalnia. A legfiatalabbak még nem érzik annyira a súlyát, részben, mert még kevesebb teher van rajtuk. A legidősebb generációkhoz tartozók, pedig korábban kevéssé élték meg a paphiány okozta nehézséget, másrészt a hagyományosabb papi életet élve kevéssé tapasztalták meg, hogy a papokra háruló feladatok megoszthatók. 5

6 3. ábra: Lelkipásztorok véleményének megoszlása abban a kérdésben, hogy van-e, vagy legyen-e világi lelkipásztori munkatársa igen nincs/nem adathiány van legyen 4. ábra: lelkipásztorok véleményének korcsoponkénti megoszlása abban a kérdésben, hogy legyen-e lelkipásztori munkatárs igen nem adathiány Már önmagában az a kérdés, hogy a papság által hagyományosan ellátott feladatokba világiakat is be lehessen-e vonni, némileg megosztotta a válaszadó papságot. Egy további szintre visz annak a kérdésnek felvetése, hogy lehet-e lelkipásztori munkatárs egy nő is. Nos, ez, ha lehet, még tovább differenciálja a válaszok megoszlását. (5.-6. ábra) Éppen a hagyományosabb gondolkodásba inkább beleillő női szerepről vélekedés alapján azt várhatnánk, hogy, ha általában a lelkipásztori munkatársak bevonásával kapcsolatosan nem volt osztatlanul pozitív a vélemény, akkor egy hagyományosan férfijogú egyházban nem sok 6

7 keresnivalója lehet egy nőnek mint lelkipásztori munkatársnak. Ezzel a várakozással ellentétben igen nagy hányada a válaszadóknak hajlandó lenne női lelkipásztori munkatársakat alkalmazni, méghozzá a legfiatalabb korcsoportot leszámítva mindegyikben jóval többen, mint ahányan nem. A rejtély megoldásának kulcsa sokkal inkább ott keresendő, hogy mit is értenek lelkipásztori munkatárs alatt a megkérdezettek és milyen típusú feladatokkal bíznák,illetve, bízzák meg, ha alkalmaznák, vagy ha már alkalmazzák őket. 5. ábra: lelkipásztorok véleményének megoszlása abban a kérdésben, hogy alkalmaznának-e női lelkipásztori munkatársat igen nem adathiány 6. ábra: Lelkipásztorok véleményének korcsopontonkénti meogszlása abban a kérdésben, hogy alkalmazna-e nőt lelkipásztori munkatársként igen nem adathiány

8 Arra vonatkozólag, hogy nagyjából mi mindennel kell rendelkeznie egy lelkipásztori munkatársnak négy csokorba sorolható kérdéstömbök különíthetőek el a kérdőív kérdéseiből. Ezek felölelik a szükséges ismeretek, képességek, készségek, vallási magatartás kérdéskörét. Úgy tűnik, hogy mind az egyházi tudományokban való jártasság, mind a profán tudományok ismerete, mind a készségek és vallási elköteleződés terén is komoly elvárásokat fogalmaznak meg a munkaadók a jelenlegi, illetve leendő munkavállalókkal szemben. A kapott válaszok tükrében nyilvánvaló, hogy komplex, sok területet magába ölelő tudást, készséget, felkészültséget várnak a lelkipásztori munkatársaktól. A teológiai tudományokban való jártasság meglehetősen hangsúlyos követelménynek tűnik. (7. ábra) 7. ábra: lelkipásztori vélemények megoszlása abban a kérdésben, hogy mennyire fontos a lelkipásztori munkatársak egyházi tudományokban való jártassága nem nagyon fontos mérsékelten fontos meglehetősen fontos adathiány egyházi törvény ism kateketika teológiai ismeretek A profán tudományokban való jártasság sokkal inkább a praktikus, mint az elméleti tudást preferálja. Valójában azok a profán diszciplínák kapnak nagyobb hangsúlyt, melyek általában a segítő foglalkozásoknál fontosak. Igaz, a műveltség, mint a papsággal szembeni általános és hagyományos elvárás itt is a legnagyobb súllyal van jelen, de ezt rögtön a családgondozás és a szociális munka követi fontosságban. Érdekes, elgondolkodtató, hogy a nyelvtudásnál a zenei műveltség is jóval nagyobb jelentőséggel bír a válaszadók véleménye szerint. Elgondolkodtató, mert éppen Magyarországon, ahol bár gyönyörű, ám kevesek által beszélt nyelv az anyanyelv, és ahol az egyház tizedeken keresztül nem fejlődhetett a maga természetes ütemében és módján, ahol alig van hagyománya, például éppen a világiak lelkipásztori feladatvállalásának, tehát lehetne és kellene is külföldi 8

9 szakirodalomra támaszkodni a magyar modell kidolgozásához, ott az ehhez a feladathoz szükséges idegen nyelv ismerete a legutolsó a megkövetelt profán tudások közt. (8. ábra) 8. ábra: lelkipásztori vélemények megoszlása abban a kérdésben, hogy mennyire fontos a lelkipásztori munkatársak profán tudása számítógépes ism családgondozás műveltség nyelvtudás pszichológia szociálismunka zenei ismeretek nem nagyon fontos mérsékelten fontos meglehetősen fontos adathiány A megkívánt képességek viszonylag kiegyenlített képet mutatnak. Legkevésbé hangsúlyos a mobilizálhatóság, azaz, hogy könnyen áthelyezhető legyen egyik helyről a másikra a munkatárs, illetve a másik, szintén kevéssé preferált képessége a lelkipásztori munkatársnak a kívülállók megszólításának képessége. Ez azt is jelentheti, hogy az egyház most inkább önmagával van elfoglalva, önmagát akarja sejtjeiből újraépíteni. Ezért is olyan jelentőségűek a válaszadók véleménye szerint az emberismeret, szervezőkészség, közösségteremtő képesség, önismeret, kommunikációs készség és az önállóság. (9. ábra) 9

10 9. ábra: lelkipásztori vélemények megoszlása abban a kérdésben, hogy menniyre fontos a lelkipásztori munkatársaknak bizonyos képességekkel rendelkezniük emberismeret kommunikációs ké... korcsoportokhoz é... közösségteremtő... mobilizálhatóság nem hívők megszól... önállóság önismeret szervezőkészség nem nagyon fontos mérsékelten fontos meglehetősen fontos adathiány Ugyancsak fontos pillér a vallási életben, az egyházban, az egyház iránti elköteleződés. A rendszeres szentségi élet, valamint a rendszeres imaélet, az egyházban való elköteleződés kapta a legpozitívabb megítélést, bár a többi, egyházba integrálódást mutató kérdés is közel akkora súllyal van jelen a fontossági sorrendben. Nagyon plasztikusan rajzolódik ki itt az a tény, hogy a kereszténység közösségi vallás és nem egy individualizmusba burkolózó hitrendszer, noha nagyon is személyes istenkapcsolatra épül. (1. ábra) 1. ábra: lelkipásztori vélemények megoszlása abban a kérdésben, hogy lelkipásztori munkatársaknak mennyire kell elkötelezett vallási életet élniük egyházban e... rendszeres... közösségi ta... lelkivezetésrő... rendsz szent... nem nagyon fontos meglehetősen fontos mérsékelten fontos adathiány 1

11 Felhasznált irodalom: 1. Madarász G. Imre: Tesszük a dolgunkat, Magyar Felsőoktatás 1998/1 pp ász: Az értékekről és a tudományról A Károli Gáspár Református Egyetem diákjai, Magyar felsőoktatás 1998/1, pp Antal János: Merre tovább, magánfőiskolák? 1999/1-2, pp Endreffy Zoltán: Az európai egyetem funkcióváltozásai VIII. A katolikus egyetemekről, Magyar Felsőoktatás, 1999/5-6. pp Kissné Papp Margit: Egyházi kollégiumok a felsőoktatás peremén, Magyar Felsőoktatás 2/7. 6. Kiss Ullrich: Az egyházi kollégiumok első szakmai konferenciája, Magyar Felsőoktatás 2/8. 7. Fábri György: Felsőoktatási kínálat, Oktatás és munkaerőpiac, Magyar felsőoktatás 21/ Galasi Péter - Tímár János Varga Júlia: Pályakezdő diplomások a munkaerőpiacon, Magyar Felsőoktatás 21/ Hrubos Ildikó: Felsőoktatás-kutatás a 21.században, Magyar Felsőoktatás 21/ Lukács Péter: Túlfejlesztett magyar felsőoktatás?, Magyar Felsőoktatás 21/ Lukács Péter: Tömeges felsőoktatás globális versenyben, Magyar Felsőoktatás 21/1., 22/ Mellár Tamás: A demográfiai változások hatása a felsőoktatási intézmények versenyhelyzetére, Magyar Felsőoktatás 22/ Fábri György: A felsőoktatási teljesítmény értékelése, Magyar Felsőoktatás 22/ Lakner Zoltán - Vizvári Béla - Hajdu Istvánné - Kocsondi József - Lőrincz Sándor: Hogyan gondolkodnak, tanulnak, élnek napjaink egyetemi, főiskolai hallgatói? Egy közvetlen megkérdezésen alapuló vizsgálatsorozat eredményei, Magyar Felsőoktatás, 22/ Kerékgyártó Györgyné - Sugár András - Szarvas Beatrix - Varga István :Az elmúlt ekben végzett hallgatók véleménye az egyetemi oktatásról, az ott szerzett tudás felhasználhatóságáról, Magyar Felsőoktatás 22/ Szabó Péter: 1 es a hazai magán-felsőoktatás Egy kutatás tanulságai. Magyar Felsőoktatás 23/ Csapóné Riskó Tünde: Karrierkövetés, intézmény-megítélés és rangsorolás, Agrártudományi Közlemények, 24/ Polónyi István Tímár János: Tudásgyár vagy papírgyár, Új mandátum Kiadó, Budapest, 21. pp Nagy Beáta (1999): Tűzoltó leszel s katona! a budapesti közgazdászhallgatók társadalmi összetételének és motivációjának változásai a kilencvenes ek közepén. Közgazdasági Szemle, /1. pp Ambrózy Áron Katona Krisztián: Harminc kilométer, avagy mekkora a távolság az ELTE és a PPKE Bölcsészkara között? OTDK dolgozat, Budapest, Csécsiné Máriás Emőke Besenyei Roland: Statisztikai tájékoztató Felsőoktatás 23/24, Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztálya Statisztikai Osztálya, Budapest Tomka Miklós - Ray Edit : Papok, férfi szerzetesek, apácák. In: Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport pp

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században

A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században Prof. dr. Đerđi Petkovič, PhD (Petkovics Györgyi) A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Tartalom 1. Az egészségfejlesztési tervet megalapozó háttérkutatás... 3 A térség demográfiai szerkezete... 3 A térség lakosságának szociális-gazdasági helyzete...

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN Papp Z. Attila Csata Zsombor Külhoni magyar doktoranduszok: nemzetközi kontextusok és Kárpát-medencei jellegzetességek 1 1. Bevezető Talán nem szükséges bizonyítani,

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján Turizmus 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban BKF, BUDAPEST, 2010. XI. 4. Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján DR. RUSZINKÓ

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a KTK 2016. évi nyílt napi rendezvényén kitöltött kérdőívek alapján A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016. január hónapban több aktuális esemény mellett- a leendő hallgatóira is fókuszált. Ennek

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS Dátum: 2004.06.23. SORSZÁM:. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása HUSK/1101/1.2./0171 projekt nyitó rendezvénye Komárno, 2014.10.29. Kopint

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ 1. A hallgató: (név, évfolyam, szak, csoport): 2. A táborozást felügyelő intézmény(plébánia, iskola) neve és címe 3. A táborvezető neve, címe 4. 5. 6. A

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Duális képzés szükségessége, dilemmák ISOFÓRUM XXII. NMK

Duális képzés szükségessége, dilemmák ISOFÓRUM XXII. NMK A duális mérnökképzés dilemmái és lehetőségei a felsőoktatásban Dr. Ailer Piroska 2015. szeptember 18. Duális képzés szükségessége, dilemmák 2 2 Duális képzés kecskeméti modellje 1. A duális felsőoktatás

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Motivációs tesztek felépítése

Motivációs tesztek felépítése Motivációs tesztek felépítése Veresné dr. Somosi Mariann intézetigazgató, egyetemi docens 1 Motivációs vizsgálat típusa Képzési szint BSc/BA MSc/MA OSZTATLAN Bejövő Közbülső Kimenő TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSEKOR

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

A mindennapi sikeres együttműködés és kommunikáció záloga a logisztikában az idegen nyelv?!

A mindennapi sikeres együttműködés és kommunikáció záloga a logisztikában az idegen nyelv?! A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A mindennapi sikeres együttműködés és kommunikáció záloga a logisztikában az idegen nyelv?! Készítette:

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés az elmúlt három év tapasztalatai Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés az elmúlt három év tapasztalatai Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés az elmúlt három év tapasztalatai Dr. Ailer Piroska 2015. november 10. Duális képzés szükségessége, dilemmák 2 2 Duális képzés a Kecskeméti Főiskolán a kezdetek Két vállalati

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai Szentgyörgyi Szilárd Veszprémi Egyetem A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási kiválóság-modell intézményi

Részletesebben

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6.

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. Az Új Széchenyi Terv Termál- Egészségipart érintő pályázati lehetőségei. A humán erőforrás fejlesztési irányai egy munkaerő-piaci kutatás eredményei alapján

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

A külföldi munkavállalás lehetősége a magyar felsőoktatásban tanulók terveiben

A külföldi munkavállalás lehetősége a magyar felsőoktatásban tanulók terveiben A külföldi munkavállalás lehetősége a magyar felsőoktatásban tanulók terveiben Sansumné Molnár Judit ecomojud@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem VI. Magyar Földrajzi Konferencia Kockázat Konfliktus Kihívás

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS VÁROSA A KÜLFÖLDI HALLGATÓK SZEMÉVEL M. Császár Zsuzsanna Wusching Á. Tamás Füzesi Zsuzsanna Faubl Nóra NEMZETKÖZI HALLGATÓK A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN A PTE NEMZETKÖZI

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER BESZÁMOLÓ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP 4.1.1.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

Megmozdítani a mozdíthatatlant

Megmozdítani a mozdíthatatlant Megmozdítani a mozdíthatatlant A Vissza az utcáról program tapasztalatai Szabó Andrea (Hajléktalanokért Közalapítvány) 1 A vissza az utcáról program előzményei 2010: 2011: a Magyar Köztársaság 2010. évi

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS

SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS Szentgotthárd Város 15-29 éves lakossága kérdőíves vizsgálatának kiértékelése Az értékelést készítette: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2007. Bevezetés Szentgotthárd

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

Mit ad a képzőknek a projekt? Új irányok az alapellátók képzésében

Mit ad a képzőknek a projekt? Új irányok az alapellátók képzésében Mit ad a képzőknek a projekt? Új irányok az alapellátók képzésében Budapest, 2013. 05.28. dr. Kósa Zsigmond A felsőoktatási képzőhelyek területei Képzők Egészségtudományi képzés Orvostudományi képzés A

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

Kiss Adél. A tanulás esélyei 1

Kiss Adél. A tanulás esélyei 1 Kiss Adél A tanulás esélyei 1 A térségi jövőképről szóló Székelyföldi Foresight elemzésben az oktatás, a képzés illetve a továbbtanulás kérdése jelentős hangsúlyt kapott. A félperiferikus helyzet, valamint

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben