Kovács József. Visitatio canonica a gyulai plébánián

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovács József. Visitatio canonica a gyulai plébánián"

Átírás

1 Kovács József Visitatio canonica a gyulai plébánián

2 Édesapám emlékének

3 Kovács József Visitatio canonica a gyulai plébánián ( ) Szeged, 2011

4 Szeged-Csanádi Egyházmegyei Könyvtár I. Gerhardus Kiadó 2011 Kovács József 2011 ISBN ISSN Kiadja a Gerhardus Kiadó, a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Kiadója 6720 Szeged, Dóm tér 6. Felelős kiadó: Dr. Kozma Gábor rektor Szerkesztő: dr. Varga Tibor Róbert A borítót Kiss Bea tervezte Műszaki szerkesztő: Varga Péter Kálmán Nyomtatta és kötötte az FV Team Nyomda Felelős vezető Sipos Ferenc

5 Tartalomjegyzék Ajánlás... 8 Bevezetés Visitatio canonica az egyházban Újszövetségi előzmények A kezdeti szerveződések Az első ezredforduló gyakorlata Decretum Gratiani Decretales A trienti zsinat határozatai a visitatio canonicaról A trienti zsinattól a kodifikációig A Codex Iuris Canonici (1917) a visitatioról A II. vatikáni zsinat útmutatása A hatályos Codex Iuris Canonici három kánonja ( ) A visitatio canonica gyakorlata Magyarországon A hazai előzmények Középkori egyházlátogatások A török hódoltság idejének egyházlátogatásai Az újratelepített plébániák első püspöki látogatása A 19. századi plébánia látogatások A gyulai plébánia középkori története a források tükrében Gyula első okleveles említése A plébánia első okleveles említése Középkori gyulai plébánosok A gyulai plébánia birtokviszonyai Szerzetesség a középkori Gyulán Ferencesek Beginák A középkori gyulai templomok A plébániatemplom Szűz Mária tiszteletére

6 Kápolna Szűz Mária mennybemenetelének tiszteletére A ferencesek temploma Szűz Mária tiszteletére A várkápolna az apostolok tiszteletére szentelve Az ispotály kápolnája Szent Elek tiszteletére Kápolna Szent Miklós tiszteletére Kápolna Szent Móric tiszteletére A plébánia épülete Plébániai iskola a középkorban A plébánia temetője Adatok a vallásgyakorlásra A gyulai katolikusok a reformáció és a török hódoltság idején A reformáció megjelenése a városban A reformáció térhódítása A török hódoltság kora A gyulai plébánia 18. században A török uralom alóli felszabadulás kora Az első katolikus magyar telepesek megérkezése A plébánia püspöki megalapítása Harruckern János György birtoka A németajkú katolikusok megérkezése Az újratelepülés utáni első és második plébánia templom A harmadik plébánia templom építése További kápolnák építése A hívek lelki gondozása A katolikus iskola megszervezése Az első visitatio canonica A további egyházlátogatások a század folyamán A 19. század az egyházlátogatások tükrében Rendszeres látogatások A templom és plébánia kegyurasága A plébános és a káplán ellátása A plébános fizetése A káplán fizetése Kántorok és tanítók

7 6.5. A hívek száma a telepítés utáni első században Tragédiák a plébánia életében Ünnepek Kiemelkedő lelkipásztorok A józsefvárosi templomépítés A felgyorsult 20. század A katolikus gimnázium Az I. világháború hatása A nagyváradi egyházmegye szétszakítása Apor Vilmos gyulai plébánossága A II. világháború Málenykij robot A kommunista diktatúra évei A Nagyváradi Egyházmegye határmódosítása Összegzés Függelék Szójegyzék Források és szakirodalom Summary Név- és tárgymutató

8 Ajánlás A római katolikus egyház saját belső joga a kezdetektől komoly hangsúlyt helyezett a püspök pásztori funkciójára. Ez az ókorban és a középkorban szorosan kapcsolódott a püspök és a rábízott egyházi terület különösen a 6. században kibontakozó plébánia és egyházmegyei rend szer következtében közötti lelki házasság eszméjéhez. A püspök mint saját pásztor elválaszthatatlanul vezeti a rábízott nyájat, és elsődlegesen sajátos felelőséggel tartozik területén belül az egyházi hit-letétemény őrzéséért. Ennek ősi eszköze az úgynevezett visitatio canonica. Talán úgy tűnik, hogy a 20. és a 21. század információs forradalmának köszönhetően ez az antik eszköz elveszítette létjogosultságát. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a püspök és egyházmegyéjének kapcsolata, a plébániák működése, a szentség és szentelmény kiszolgáltatás fontossága valamint a szent helyek méltó működése jóval többet jelent, mint azok az információk, statisztikai adatok, amelyet a plébániák, esperesi, illetve főesperesi kerületek rendszeresen eljuttatnak a főpásztorhoz. A többlet pedig maga a személyes kapcsolat az egyház tagjaival, azaz a felszentelt, a megszentelt és a világi krisztushívőkkel. Ez a kapcsolat nem helyettesíthető semmilyen modern eszközzel. A 20. és a 21. században, a civil társadalomban elenyészik a személyes kapcsolat, amely az emberibb tevékenységet mozdította elő évszázadokig. A megyéspüspök személyes látogatása ezt a jelenséget töri át azzal, hogy általa, mint Krisztus ikonja, a pásztor látogatja meg nyáját. Nem nevezhető ez a látogatás puszta ellenőrzsének, hanem inkább Krisztus Titokzatos Teste egyedi működésének. A plébániák helyzetének megismerése, a plébánossal, templom és kápolnaigazgatókkal, a szerzetesekkel, a világi krisztushívők plébániához tartozó csoportjával, valamint mindazokkal, akik felelősséget éreznek az egyház működéséért, kitüntetett módon fejezi ki azt a felelősséget, amit a püspökszentelésben a megyéspüspök elnyert. Kovács József atya éppen ezt az egyedi küldetést elemzi, elsődlegesen a gyulai plébánia kapcsán. A példaként választott plébánia vizitációs jegy- 8

9 zőkönyvein keresztül világos képet kaphatunk a püspöki látogatás jellemzőiről, jelentőségéről és helyéről az egyházmegye kormányzásában. Az egyes kánonjogi kitekintések egyértelműen mutatják, hogy a püspöki vizitáció elválaszthatatlanul hozzátartozik a plébániák életéhez, szolgálva azt a célt, amelyben minden krisztushívő, aki komolyan veszi az egyházban a saját státuszából fakadó kötelességek és jogok alapján való küldetését, amely az egyház elsődleges célját, azaz a lelkek üdvösségét szolgálja. A jól dokumentált mű nemcsak az egyetemes egyházi illetve plébániai szinten törekszik bemutatni visitatio canonica ősi intézményét, hanem kristálytisztán tanúskodik az egyház egységéről, a püspök kiemelt szerepéről, a múlt tanulságairól és a visitatio szükségéről. Reméljük, hogy Kovács József atya munkája, amit doktori disszertációként nyújtott be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetben, segít megérteni a visitatio canonica el nem évülő fontosságát, a hívők, a papok és a megyéspüspök gyümölcsöző együttműködését, mely nemcsak egy kis közösség, hanem az egész egyház javát szolgálja. Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem. 9

10 Bevezetés Jelen jogtörténeti munka a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében 2009-ben megvédett doktori disszertációm kibővített változata. A disszertáció megvédését követően lehetőségem nyílt a nagyváradi állami levéltárban fellelhető váradi egyházmegyei iratok kutatására, valamint más források megismerésére is. Három fő területen vizsgálom e jogintézmény megvalósulását és jelenlétét. Először az egyetemes egyházban való elindulását, a kétezer év egyháztörténetében való kibontakozását a hatályos joganyaggal bezárólag. A második terület a magyar egyház ezer évében a püspöki látogatás jelenléte. Harmadik terület pedig a püspöki látogatás a gyulai Nádi Boldogasszony Plébánia melynek 13 éven keresztül plébánosa voltam életében az újratelepítéstől kezdve az egyházmegye határmódosításáig. Plébánosként magam is tapasztalhattam a visitatio canonica püspöki gyakorlatát. A visitatio canonica az egyházban a püspök számára az egyházmegye kormányzásának legősibb módja. Már a kezdetektől, de még inkább a középkortól fogva találkozunk az ellenőrzésnek ezzel a formájával, melyet a trienti zsinat is megerősített, éppen a reformáció előretörése miatt. Nem vesztette el a jelentőségét hazánkban a török hódoltság idején sem, amikor sok püspök nem lakhatott egyházmegyéje területén. Ezért kénytelen volt vikáriusokat kinevezni maga helyett, akik a területen tartózkodtak és rajtuk keresztül irányította az egyházmegyét. Például Szegeden az Alsóvárosi ferences házfőnök az, aki rendszeresen jelentést tett a csanádi püspöknek az egyházmegye állapotáról. A jelentősége a török alóli fölszabadulás után is megmaradt. Azóta is a főpásztorok meghatározott időközönként, folyamatosan látogatják a plébániákat hol személyesen, hol pedig megbízottjaik által. Ha a püspök nem tudja személyesen, betegsége miatt a látogatást végezni, a főesperest, vagy a helynököt bízza meg a plébániák látogatásval. A visitatio canonica intézményét megerősítette a Codex Iuris Canonici 10

11 (röviden: CIC) (1917), a II. vatikáni zsinat Christus Dominus határozatának 23. pontja, a hatályos CIC három kánonja, II. János Pál pápa Pastores Gregis szinódus utáni buzdítása, valamint a 2004-ben megjelent Apostolorum Successores kezdetű, a püspökök számára kiadott direktórium is. A visitatio canonica gyakran összekapcsolódik a bérmálás szentségének kiszolgáltatásával. Tehát abban az évben, amikor bérmálás történik, általában a plébánia ellenőrzése is lezajlik. Az utazási körülmények miatt a püspök korábban több napot is eltöltött a plébánián, ahol a plébános mellett a káplánokat is vizsgáztatta, ellenőriztette, találkozott a hívekkel, volt idő, amikor még a más vallású lelkészek ellenőrzése is hozzá tartozott. A vizsgálat meghatározott kérdéssor alapján történt. Rögzítésre került a püspök neve, a látogatás éve, a plébánia elhelyezkedése az egyházmegyében, azaz hogy mely főesperesség esperesi kerületében található. Emellett szerepelt a leírásban a plébánia székhelyének korabeli neve, az esetleges korábbi elnevezések, a plébánia jogállása, a plébánia alapításának éve, az első anyakönyvek keletkezésének időpontja. Rögzítették továbbá a templom titulusát, a templom állapotát, a kegyúr nevét, a lakosság nyelvét, számát, vallását, a filiák fölsorolását, megjelölve azt, hogy mikor kerültek a plébánia alá illetve van-e lehetőség önállósulásukra. Lejegyzésre került még a temető állapota, az iskola szemléje valamint az, hogy a helység lakosai honnan települtek be és hogy mikor építették a templomot. Ha voltak a látogatott településen kápolnák, szobrok, keresztek vagy romok, akkor azok pontos helyét is belefoglalták a vizitációs jegyzőkönyvbe. Így a visitatio canonica jegyzőkönyvei egyedülálló módon rögzítik egy adott település keresztmetszetét, nem csak vallási téren, hanem szinte az élet minden területén. A gyulai plébánia a nagyváradi püspökségnek régtől fogva kiemelt plébániája. Az Árpád-korban plébániatemplomát többször bővítették. A középkor folyamán Gyula városa két püspökség területén helyezkedett el. A Fehér-Körös jobb partja a nagyváradi püspökséghez tartozott, a plébánia a békési főesperesség köleséri esperesség területén feküdt. Itt volt a plébániatemplom és a ferencesek kolostora is. Később a vár 11

12 miatt az esperesség központja is Gyulára kerül. A település bal parti része az egri püspökség pankotai főesperességéhez tartozott. Itt épült fel a gyulai vár benne kápolnával és ezen a területen helyezkedett el a Szent Elek kápolna is a kórházzal együtt ben a vár kápolnáját Miklós egri segédpüspök szentelte föl. A plébániatemplom Szűz Mária tiszteletére volt szentelve, búcsújáró hely volt, ahová a környékből sokan zarándokoltak. Erről tanúskodik IX. Bonifác pápa búcsúengedélye 1398-ból. A reformáció és a török uralom alatt a katolikusok száma nagyon megfogyatkozott. Az 1695-ös a török uralom alóli fölszabadítást követően nem alakulhatott közvetlenül újjá a plébánia a háborús körülmények és a Rákóczi szabadságharc miatt. Így csak 1714-ben mikor az osztrák várparancsnok személye megváltozott települhettek le az első katolikus családok Gyulán Szatmári János Elek licenciátus vezetésével. Pelsőczy Bálint kamarai ispántól megkapták a török mecsetet templomul, mely előtte nagy valószínűséggel a Szent Elek kápolna volt ben Csáky Imre váradi püspök elsőként a gyulai plébániát alapította meg Békés megyében, amelyhez ekkor Bihar és Zaránd megye jó része is hozzá tartozott. A megye lakossága nagyon gyér volt. A katolikusok kis számban voltak még ebben az időben Gyulán. Ekkor készítették el a város első pecsétjét Szűz Mária képével és az 1715-ös évszámmal. Első önálló lelkipásztorukat 1716-ban kaphatták a gyulaiak Kovács Pál személyében ban kapta meg fizetségként báró Harruckern János György udvari szállító egész Békés megyét az udvartól. Ő volt az, aki nagyarányú betelepítéseket végzett az egész megyében, így Gyulán is ben német ajkú katolikusokat telepített le Magyar-Gyula mellett, ezzel megalapította Német-Gyulát. A németek lelkipásztori ellátására azonban nem hoztak létre új plébániát, hanem csak egy kis kápolnát építettek számukra. Ők is Magyar-Gyula plébánosához tartoztak, Magyar-Gyulára jártak szentmisére. Nemsokára, saját káplánt kaptak, aki azonban a magyar-gyulai plébánián lakott. Ez sokszor feszültség forrása volt. A plébánia alapítását követően nemsokára létrejön az iskola a kántor vezetésével, aki egyben ellátja a közösség jegyzői feladatait is. 12

13 A visitatio canonica jegyzőkönyvei alapján végigkísérhető a gyulai plébánia fejlődése. Egy olyan nemzetiségében és vallásában összetett plébániáé, melynek hívei magyar, német és szlovák ajkúak, valamint a gyulai református és román ortodox hívek létszámához képest kisebbségben voltak. A hívő közösséget több csapás is érte az itt töltött három évszázad alatt. A 18. században több pestisjárvány, szinte megfelezte a hívek számát, ezért újabb betelepítésekre is szükség volt. Rutheni János plébános a pestises betegek lelkipásztori ellátása közben maga is megkapta a betegséget és életét vesztette. A 19. század elején a város leégett templomaival, a plébánia épületével együtt. Ebben a században Göndöcs Benedek apát döntően meghatározta a város polgári arculatának kialakítá sát. A 20. század két háborúja is jelentős számú áldozatot követelt a hívek kö rében. A század első felében báró Apor Vilmos tevé kenyke dett plébánosként a gyulai hívek körében. A trianoni békeszerző dés következtében a plébánia is elszakadt az egyházmegye központjá tól, és helynök irányította az itt maradt részeket. Rövid ideig Gyula volt a helynökség központja. A második világháborút követően málenykíj robotra hurcolták a német származású katolikus hívek mintegy ötszáz fős csoportját. A híveknek meg kellett tapasztalniuk iskolájuk államosítását ben, az ingatlanok elvételét, valamint az egyházi élet beszűkítését is a kommunista hatalom nyomására től a mindenkori csanádi püspök kormányozta a Nagyváradi Egyházmegye Magyarországra eső részét. A rendszerváltást követően az egyházközség visszakapta ingatlanait. Azonban nem az egyházközség, hanem a Magyar Katolikus Püspöki Kar döntése alapján az egyházmegye újból megindíthatta az egyházi oktatási intézményeit, óvodától a gimnáziumig bezárólag ban II. János Pál pápa a Hungarorum gens motu propriojával módosította a magyarországi egyházmegyék határait. Így a gyulai plébánia a Szeged-Csanádi Egyházmegye része lett. A visitatio canonica, mint a püspök egyik legsúlyosabb kötelezettsége a mai felgyorsult korban leginkább alkalmas eszköze az evangélium 13

14 terjesztésének. A pásztori látogatás során a püspök személyében Krisztus keresi föl és látogatja meg az ő népét. A püspöknek a személyes találkozásra kell fektetnie a hangsúlyt látogatás során, és az adminisztrációs ellenőrzést munkatársainak adja át. Köszönetet mondok Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök úrnak a könyv megjelenéséért nyújtott anyagi segítségért, Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm DSc OPraem. rektor úrnak a dolgozat megírásához adott útmutatásáért, ft. Dr. Kuminetz Géza professzor úrnak és Dr. Beke Margit DSc-nek segítő bírálatért, valamint dr. Bíró Judit, Halász Helga hölgyeknek, ft. Dr. Thorday Attila, ft. Takács István, ft. Dr. Martos L. Balázs és ft. Dr. Alácsi Ervin, P. Kovács Ervin OPraem. ft. Laczkó István, Németh Csaba, dr. Varga Tibor Róbert uraknak az idegen nyelvű szövegek fordításáért, továbbá Nagy Ádám és Dudás Péter papnövendékeknek a számítógépes segítségért valamint G. Tóth Péter, Németh Csaba, Ötvös Csaba és dr. Varga Tibor Róbert uraknak a lektorálásért, a korrektúráért illetve az index összeállításáért. A munka egyházjogi metodológia figyelembevételével készült. Szeged, június 14. Pünkösd hétfőjén Kovács József 14

15 1. Visitatio canonica az Egyházban 1.1. Újszövetségi előzmények A visitatio canonica alapjai, már az Újszövetségben felfedezhetők. Szent Péter írja első levelében: Akik közületek elöljárók, azokat, mint magam is elöljáró és Krisztus szenvedésének tanúja, s egyszer majd nyilvánvalóvá váló dicsőségének is részese, kérem: legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját; viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, az Isten szándéka szerint. (1Pét 5 1 2) 1 Szent Pál apostoltól olvashatjuk, amint a püspök tulajdonságaira figyelmezteti Tituszt: A püspök, mint az Isten megbízottja legyen feddhetetlen, ne legyen önhitt, ingerlékeny iszákos, erőszakos, kapzsi, hanem legyen vendégszerető, jóakaratú, megfontolt, igaz, tisztességes, fegyelmezett. Álljon szilárdan a hiteles tanítás alapján. (Tit 1 7 9a) 2 Ugyancsak Szent Pál az, aki efezusi presbitereknek a következő intelmet adta: Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra. Azért rendelt benneteket a Szentlélek az élére elöljáróknak, hogy igazgassátok az Isten egyházát, melyet a tulajdon vére által szerzett meg magának. (Apcs 20, 28 29). 3 A püspök (επισκοπος; episzkoposz) elnevezés felügyelőt jelent, akinek a rábízott hívek közösségére vigyázni kell. A szó másodjelentésében a nézés folyamatát, beteg személyek látogatását, a rábízottakra való odafigyelést is magában foglalja. Néhány nap elteltével Pál így szólt Barnabáshoz: Menjünk s nézzük meg, hogy vannak a testvérek azokban a városokban, ahol hirdettük az Úr szavát. (ApCsel 15.36) 4 1 Biblia, Budapest, Biblia, Biblia, Biblia,

16 1.2. A kezdeti szerveződések A püspökség, azaz a dioecesis központja, annak a területnek a közigazgatási irányítását ellátó város volt, és innen kiindulva folyt a pasztoráció a környező térségekben. Az egyházmegye élén az episcopus territolialis, vagyis a megyéspüspök állt, aki mind hitbelileg, mind liturgiailag, mind egyházfegyelmileg, mind pedig gazdaságilag vezette a vele misztikus házasságban lévő egyházmegyét. 5 Miután megszűnik az egyházüldö zés és a városok mellett kialakulnak lassan a plébániák, szükségessé válik azok látogatása is. A keleti egyházban már a 4. század végén a laodiceai zsinat (380 körül) említi a visitatio szükségességét: Non debere in uicis et uillis episcopos ordinari, sed uisitatores, id est qui circumeant, constituit. 6 (D. 80 c. 5) 413-ban tartott arelatensei zsinat már elrendeli, hogy minden püspök évenként teljesítse a visitatiot. 7 Szent Ágoston ( 430) püspök 261-ik levelében írja, hogy castrum fussalenseben új püspökséget alapít, mert az annyira távol fekszik székhelyétől, hogy a visitatiot szabály szerint nem teljesítheti. A khalcedoni egyetemes zsinaton (451) már vizitaló presbiterekről (perideuta) olvasunk. 8 Tehát a püspök már nem csak személyesen, de magbízottja útján is látogat. Majd az 5. századbeli afrikai zsinatokon határoznak arról, hogy Ha valamely püspök a visitatiot elhanyagolván, nem törekszik a donatistákat a vidéki egyházak kebeléből kiirtani, azon szomszéd püspök, aki ebben serényebb, joghatóságot szerez az idegen kerületbeli egyházak felett. 9 Az 5. századtól a visitatio canonica a püspök egyházkormányzati hatalmának egyik legfontosabb eszközévé vált. Az 516-ban tartott tarragonai zsinat már, mint régi szokást említi 5 Szuromi, Sz. A., Egyházi intézménytörténet, Budapest, A falvak vagy tanyák részére ne nevezzenek ki püspököt, hanem inkább látogatót. Codex Iuris Canonici I., (szerk.) Friedberg, A., Graz, Az ókeresztény kor egyházfegyelme, (Ókeresztény írók 5.) (összeáll., ford., jegyz.) Erdő, P., Budapest, Unusquisque episcopus semel in anno circumeat parochiam suam. Timon, Á., A visitatio canonica a magyar egyházjogban, in Magyar Igazságügy, Budapest, Timon, Á., A visitatio canonica a magyar egyházjogban, Timon, Á., A visitatio canonica a magyar egyházjogban,

17 a visitatiot és elrendeli az évenkénti látogatást. 10 (C. 10 q. 1 c. 10) A Márton érsek alatt tartott második bragai zsinat (572) részletezi magának a látogatásnak a célját. Eszerint elsősorban: A papok ellenőrzése, a hiányosságok orvoslása, a hívek oktatása és a hitben való megerősítése, valamint a bérmálás szentségének kiosztása, a tévtanok és a súlyos bűnök kiirtása. 11 (C. 10 q. 1 c. 12) Ugyancsak elrendeli, hogy A püspök csak 2 solidus állandó összeget szedhet be a látogatás kapcsán. 12 (C 10 q ) A későbbiekben ezek a tilalmak mármint, hogy a látogatás ne rójon nagy terhet a meglátogatottra újból és újból eredmény nélkül megismétlődnek. A harmadik lateráni zsinat (1179) már azt írta elő, hogy az érsekeknek a viszonyokhoz képest 40-50, a püspököknek 20-30, az arc hidiakónusoknak 5-7 ló használatát engedélyezik, de nem sza bad vadászkutyákkal és madarakkal utazni és költséges megvendégelést követelni. 13 A nagy területű egyházmegyék lehetetlenné teszik a püspök számára az évenkénti látogatási kötelezettség teljesítését. Ezért az 569. évi lugói zsinat szaporította a püspökségek számát, mert a túl nagy egyházmegyéket a püspökök nem voltak képesek évenként minden részeikben meglátogatni. 14 Az első rendszerbe foglalt és egész Európában elterjedt írásmű Nagy Szent Gergely pápa ( 604) Regula pastoralis című írása, mely elsősorban a püspököknek íródott, ráirányítva a figyelmet arra, hogy miként kell felkészülni a lelkek kormányzására. Erre a műre elsősorban azért volt szükség, mert erre az időre megszűnt Itáliában a politikai hatalom és egyre inkább a püspököknek kellett átvenni az emberek irányítását. Senki sem vállalkozik olyan mesterség tanítására, melyet előzőleg nem tanulmányozott behatóan. Nincs nagyobb vakmerőség annál, mint ami- 10 Codex Iuris Canonici I., Codex Iuris Canonici I., Placuit, ut nullus episcoporum, per suas dioceses ambulans, preter honorem cathedrae suae, id est duos solidos, aliud per ecclesias tollat [ ] Codex Iuris Canonici I., Timon, Á., A visitatio canonica a magyar egyházjogban, Huszár, E., Az egyházmegye látogatása, in Hittudományi folyóirat, Budapest,

18 kor tudatlanok vállalják magukra a lelkipásztori hivatalt, hiszen a lelkek kormányzása a legnehezebb mesterség. (Ars est artium regimen animarum) 15 A szent pápa felhívta a figyelmet arra, hogy a hatalom szolgálat, a vezetőnek mindig az emberek javát kell szolgálnia. A jó példa adására hívja föl a figyelmet, amikor a következőket írja: [ ] a lelkipásztor inkább cselekedeteivel, mint szavával tanítson, inkább helyes életvitelével taposson utat követői számára, mintsem szavaival mutasson irányt [ ]. Mielőtt buzgó szavaikat kiejtenék, cselekedeteikkel hirdessék, amit mondani akarnak. 16 Ezek a gondolatok még napjainkban is érvényesek. A hetedik toledói zsinat 4. kánonja felmenti a kolostorokat a cathedraticum leróvása valamint püspökök látogatásért követelt ellátás és fizetési kötelezettség teljesítése alól, továbbá elrendeli, hogy [ ] a látogatás minden plébánián csak egy napig tartson és a püspök öt lónál többet ne vigyen magával. 17 Szent Bonifác ( 754) találó rövidséggel szól a visitatio canonica céljáról a 743-ban megtartott germán zsinaton: Statuimus ut singulis annis unusquisque episcopus parochiam suam circumeat, populum confirmare, plebem docere et investigare et prohibere paganas observationes et omnes spurtitias gentilium. 18 Elrendeli, hogy a látogatásra érkező püspököt minden pap a hívek jelenlétében köteles fogadni, hogy a hívek ellenőrizhessék a pap beszámolóját. A püspöknek főleg arra kell figyelnie, hogy a pap szabályosan tud-e misézni és keresztelni. Tanítja-e a híveket a vallás igazságaira, végzi-e a zsolozsmát. Nagycsütörtökön megjelent-e a szentolajok átvételére. A papoknak tilos volt a vadászat, az erdőjárás kutyákkal, vadászsólymok tartása. Ha a püspök szabálytalanságot észlelt, a papot kenyéren és vízen való böjtölésre ítélte. Ha pedig rendetlen életmódot folytatott, akkor először véresre kellett vesszőzni és utána két évig börtönbe vetni Gergely,, N. SZ., A lelkipásztor kézikönyve, Budapest, Gergely,, N. SZ., A lelkipásztor kézikönyve, Az ötös szám helyett némely kódexben 50 fordul elő s ehhez képest az 1179-iki III. lateráni zsinat 4. canonja a látogató érseknek 50, a püspöknek 30, az archidiakonusoknak 7 lovat enged. Huszár, E., Az egyházmegye látogatása, in Hittudományi folyóirat, Timon, Á., A párbér Magyarországon, Budapest, Varga, I., A canonica visitatio, in Egyháztörténeti Vázlatok I., Budapest,

19 A 8. században Heddo strasbourgi püspök egyházmegyéjében új gyakorlatot vezetett be. Egyházmegyéjét több főesperesi kerületre osztotta. Ez a gyakorlat a 9. században már általánossá vált, mert Heddo intézkedését I. Adorján pápa megerősítette. Az archidiakónusok most már a püspököt helyettesítették az egyházi joghatóság gyakorlásában, ezért a püspök jobb szemének, fülének, szájának, szívének és lelkének nevezték. 20 Nagy Károly legkorábbi törvényeiben leginkább a püspökök kötelességeire tért ki, amelybe beletartozott az uralkodó segítése a keresztény állam irányításában, de a plébániák vizitációja is. 21 Megjelenik ebben az időben a püspök segítőjeként az archipresbiter és az archidiakónus is. Fokozatosan megerősödik a szerepük, bár kezdetben teljes egészében a püspöktől függtek. Ám a későbbiekben átvették a püspök egyes funkcióit, így a plébániák látogatásának és ellenőrzésének a feladatát is. A Karolingok idején a püspöknek a visitatio során nemcsak a bérmálás szentségének kiszolgáltatása és a hit tisztaságának őrzése volt a feladata, hanem a nyilvános bűnösök fölött való bíráskodás, valamint az ártatlanul üldözöttek oltalomba vétele is. Ezt támasztja alá Nagy Károly több capitularéja, illetve a 813-ban tartott arles-i zsinat 17. kánonja is. 22 Reimsi Hincmar ( ) De Officiis Episcoporum című művében összefoglalja a püspök feladatait, kötelességeit és jogait. A 845. évi meaux-i zsinat 29. kánonja az egyházmegyei látogatás kötelezettségét isteni jogon alapulónak mondta ki Szentkláray, J., A Csanád egyházmegyei plébániák története I., Temesvár, Szuromi, Sz. A., Egyházi intézménytörténet, Budapest, Ut unusquisque Episcopus semel in anno circumeat Parochiam suam. Noverint sibi curam populorum et pauperum in protegendis ac defendendis impositam. Ideoque dum conspiciunt Judices ac Potestates pauperum oppressores existere, prius eos sacerdotali admonitione redarguant et si contempserint emendari, eorum insolentia Regis auribus intimetur, ut quos sacerdotalis admonito non flectit adjustitiam, regalis potestas ab improbitate coerceat. Huszár, E., Az egyházmegye látogatása, in Hittudományi folyóirat, Ut quorumdam Episcoporum reprehensibilis imo damnabilis consuetudo omnimodis corrigatur, qui plebes sibi creditas aut raro aut numquam per se ipsos juxta 19

20 Regino Prümi apát 906 körül írt könyvében egy látogatási formulát adott ki. Eszerint a püspöki látogatás előtt két-három nappal az archidiakónus a papsággal megbeszélést tartott, s a kisebb hibákat már előre rendbe hozta, hogy a püspöknek időt és fáradságot takakarítson meg. A püspök azután a plébániai hívek közül két tanút választott, akiket egyenként, eskü alatt hallgatott ki, hogy jár-e mindenki vasárnap és az ünnepnapokon szentmisére valamint vecsernyére, gondozzák-e a szegényeket, megtartják-e a vasárnapi munkaszünetet, illetve vannak-e olyan istenfélő férfiak, akik a többieket a jóra intik, s ha bűnöket tapasztalnak, a plébánosnak jelentik-e azokat. 24 Ekkor még az archidiakónus látogatása a püspöki vizitációt készítette elő és a püspök megbízásából történt Az első ezredforduló gyakorlata A század egyházjogi forrásai közül érdemes megemlíteni Regino prümi apát Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis című gyűjteményét, melyet Enhiridion visitationis dioecesisnek is neveztek. Ezt Ratbold trieri érsek kezdeményezésére, az érseki székvárosban, a 895-ben megtartott zsinat alapján, 906 körül szerkesztették. Célja az volt, hogy az érsek számára praktikus kézikönyvként szolgáljon a visitatiokon és az egyházi bíróságok ülésein. 25 A főesperesek a 10. és 11. század folyamán, mint a püspöktől függő, önálló joghatósággal nem bíró segédek tűnnek fel, kik a püspököt a megye felügyeletében és a kánoni látogatásoknál gyámolították. 26 A 12. században erősödik az archidiacónusok szerepe. Amikor a 12. század folyamán az archidiakonusok hatalma tetőpontjára jutott, már kétféle visitationális jog és kötelezettség áll egymás mellett. Az egyik a püsordinem Evangelicum et Apostolicum atque Ecclesiasticum visitant, cum Dominus dicat: Speculatorem dedi te [ ]Huszár, E., Az egyházmegye látogatása, in Hittudományi folyóirat, Huszár, E., Az egyházmegye látogatása, in Hittudományi folyóirat, Jánosi, M.: Törvényalkotás a korai Árpád-korban, Szeged, Szentkláray, J., A Csanád egyházmegyei plébániák története I., 7. 20

21 pöké, míg a másik az archidiakonusoké. 27 Ebben az időben a püspök feladata csak felügyelői jog gyakorlására és a bérmálás szentségének kiszolgáltatására terjedt ki. A közvetlen ellenőrzési feladatokat az archidiakónus végzi. A két visitatio azonban kiegészíti egymást. A trienti zsinat után csökkent az archidiakónusok hatalma és ennek hatására került vissza a püspök kormányzati hatalmának gyakorló eszközévé a visitatio canonica. Wormsi Burchardus ( 1025) dekrétumában, mely 1008 és 1022 között keletkezett, nagy segítségére volt a püspököknek egyházmegyéjük kormányzásában. A mű elterjedése és hatása igen nagy volt. Gyakorlati hasznosságán kívül ami a papság oktatásában is érzékelni lehetett a zsinatok megtartásához nyújtott biztos segédeszközt, de az egyházmegyei látogatások, visitatiok vezérfonalául is szolgál,[ ] 28 Burchardusnak a 110 kérdése a visitatiora vonatkozóan föltárja azokat a viszonyokat, melyek a germán népek megtérésének nehéz körülményeit tükrözik. Kitér a gyilkosságra, ököljogra, a nemi erkölcsre, a babonaságra, a varázslásra, a hitéletre a vagyon- és közbiztonságra Decretum Gratiani A Decretum Gratiani 1140 körül idézve a toledoi zsinat (400) határozatát a következőket írja a visitatatiot elhanyagoló püspökről: Relata est coram sancta sinodo querimonia plebium, quod sint quidam episcopi nolentes ad praedicandum uel ad confirmandum suas per annum parrochias circuire, qui tamen exigunt ut mansiones, quibus in profectione uti debuerant, alio precio redimant qui parare debebent. Quae duplex infamia, negligentiae, et auaritiae sanctae synodo magno fuit horrori. Statuerunt itaque, ne quis ultra exerceat id cupiditatis ingenium, et ut sollicitiores sint episcopi de suis gregibus uisitandis. 30 (C. 10 q. 1 c. 9) 27 Timon, Á., A visitatio canonica a magyar egyházjogban, in Magyar Igazságügy, Erdő, P., Az egyházjog forrásai, Budapest, Varga, I., A canonica visitatio, in Egyháztörténeti Vázlatok I., A szent zsinat előtt beszámoltak a nép panaszáról, hogy egyes püspökök nem akarják évente körbejárni egyházközségeiket, hogy prédikáljanak vagy bérmáljanak, 21

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Visitatio canonica a Gyulai Plébánián (1715-1993) K é s z í t ette: Kovács József T é ma v e z e tő: dr. Szuromi S z. A n z e l m

Visitatio canonica a Gyulai Plébánián (1715-1993) K é s z í t ette: Kovács József T é ma v e z e tő: dr. Szuromi S z. A n z e l m Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézet Visitatio canonica a Gyulai Plébánián (1715-1993) D o ktori disszertáció K é s z í t ette: Kovács József T é ma v e z e tő: dr. Szuromi

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O

S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O Őszentsége XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum motu propriója az 1970-es reform előtti római liturgia használatáról XVI. BENEDEK PÁPA A pápák

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

FELNŐTT HITTAN 7. TALÁLKOZÓ (2015. november 10.) CHRISTUS DOMINUS Határozat a püspökök pásztori szolgálatáról az Egyházban (1965)

FELNŐTT HITTAN 7. TALÁLKOZÓ (2015. november 10.) CHRISTUS DOMINUS Határozat a püspökök pásztori szolgálatáról az Egyházban (1965) FELNŐTT HITTAN 7. TALÁLKOZÓ (2015. november 10.) CHRISTUS DOMINUS Határozat a püspökök pásztori szolgálatáról az Egyházban (1965) 1. Bevezetés: - ez a dokumentum a szó legszorosabb értelmében vett egyházi

Részletesebben

37. Iktatási esküszövegek

37. Iktatási esküszövegek 37. Iktatási esküszövegek GYÜLEKEZETI FELÜGYELŐ ESKÜJE igaz Isten, / hogy felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom és megtartom; / gyülekezetünk belső békéjét / őrzöm és építem;

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Didaktikus Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

A hit átadása a mûvészet segítségével

A hit átadása a mûvészet segítségével HAMILTON REED ARMSTRONG A hit átadása a mûvészet segítségével Már a kereszténység kezdeteitôl fogva a római katakombák legkorábbi temetkezési helyein a hit megjelenítését és átadását célzó képek széles

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Visitatio canonica a Gyulai Plébánián (1715-1993) K é s z í t ette: Kovács József T é ma v e z e tő: dr. Szuromi S z. A n z e l m

Visitatio canonica a Gyulai Plébánián (1715-1993) K é s z í t ette: Kovács József T é ma v e z e tő: dr. Szuromi S z. A n z e l m 1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézet Tézisfüzet a Visitatio canonica a Gyulai Plébánián (1715-1993) című PhD értekezéshez K é s z í t ette: Kovács József T é ma v e z e tő:

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, 1783-1848 (Állag)

C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, 1783-1848 (Állag) Archive Plan Context Context: MNL Magyar Nemzeti Levéltár, 1000-2100 (Levéltár) (1) Magyar Országos Levéltár, 1000-21. sz. (Levéltár) C (194) Helytartótanácsi levéltár - C szekció, 1601-1913 (Fondfőcsoport/Szekció)

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Református Egyház. A XIV. Zsinat 2015. november 18-19-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIV. Zsinat 2015. november 18-19-i ülésének határozatai Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 26. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2016. január 20. Tartalomjegyzék A XIV. Zsinat 2015. november 18-19-i ülésének határozatai

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában.

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában. A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában (könyvismertető) Dr. Diószegi Attila ítélőtáblai bíró 2014. június 2 A minap

Részletesebben

Pázmány Péter: Összes művei

Pázmány Péter: Összes művei PPEK 600 Pázmány Péter: Összes művei Pázmány Péter Összes művei a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Gondolatok a bérmálás szentségéről

Gondolatok a bérmálás szentségéről P. Leszkovszky Pál O.P. Gondolatok a bérmálás szentségéről A bérmálás a szentségek közé tartozik, vagyis az egyik a Krisztus által alapított jelek és eszközök közül, amelyek kifejezik és erősítik a hitet,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

A ROMÁNIAI KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA SAJTÓNYILATKOZATA (fordítás román nyelvről)

A ROMÁNIAI KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA SAJTÓNYILATKOZATA (fordítás román nyelvről) A ROMÁNIAI KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA SAJTÓNYILATKOZATA (fordítás román nyelvről) SAJTÓNYILATKOZAT amelyben a romániai katolikus püspökök Traian Băsescu államelnök támogatását kérik a hatályos Levéltári

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye *

Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye * Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye * Véghseő Tamás A Vatikáni Titkos Levéltár tekintélyes mennyiségű iratanyagot őriz a magyar görög katolikusoknak a magyar nyelvű liturgiáért

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

CHROME KREATÍV MUNKÁK. ARCULATI KÉZIKÖNY Arculatterv és arculati arányrendszerek 2011

CHROME KREATÍV MUNKÁK. ARCULATI KÉZIKÖNY Arculatterv és arculati arányrendszerek 2011 T U R I S Z T I K A I E G Y E S Ü L E T CHROME KREATÍV MUNKÁK ARCULATI KÉZIKÖNY Arculatterv és arculati arányrendszerek 2011 Impresszum Az arculati kézikönyvet a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

U N I V E R S A E E C C L E S I A E I N S T R U K C I Ó

U N I V E R S A E E C C L E S I A E I N S T R U K C I Ó U N I V E R S A E E C C L E S I A E I N S T R U K C I Ó ECCLESIA DEI PÁPAI BIZOTTSÁG INSTRUKCIÓ Őszentsége, XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum motu propriójának végrehajtásáról I. Bevezetés 1. XVI.

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT MENYHÉRTNÉ CSIZMÁR ÉVA

SZAKDOLGOZAT MENYHÉRTNÉ CSIZMÁR ÉVA SZAKDOLGOZAT MENYHÉRTNÉ CSIZMÁR ÉVA MISKOLC 2014 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ÁLLAMTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZIGAZGATÁS JOGI TANSZÉK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN SZERZŐ: MENYHÉRTNÉ

Részletesebben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben Programfüzet 2008 Helyszínek elérhetőségei: MEGBÉKÉLÉS HÁZA 5309 Berekfürdő Berek tér 19. Tel.: 59/ 319-011, 319-315 Fax: 59/ 319-223 e-mail:

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

b) A közel 15 éves, általánosítható egyházi gyakorlati tapasztalatokat is kellően figyelembe kell venni. I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

b) A közel 15 éves, általánosítható egyházi gyakorlati tapasztalatokat is kellően figyelembe kell venni. I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Temető Szabályzat a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezésről BEVEZETŐ (Jogtörténeti előzmények, a szabályzat megalkotásának

Részletesebben

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK A MÁTRASZŐLŐSI PLÉBÁNIÁN

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK A MÁTRASZŐLŐSI PLÉBÁNIÁN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET EGYHÁZLÁTOGATÁSOK A MÁTRASZŐLŐSI PLÉBÁNIÁN Doktori dolgozat Készítette: LENGYEL ZSOLT Moderátor: DR. SZUROMI SZABOLCS ANZELM Budapest, 2016

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL

A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL Németh Péter A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL A középkorban, de közel a feudális kor végéig az egyházi intézmények közül a hiteleshelyi megbízatással rendelkezők látták el a tulajdonképpeni közjegyzői

Részletesebben

A házassági bontóperek szabályozásának változásai. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra. Szolnok, 2016.

A házassági bontóperek szabályozásának változásai. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra. Szolnok, 2016. A házassági bontóperek szabályozásának változásai Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra Szolnok, 2016. 1 1. A polgári házasság jogi kezdetei A házasság felbontásának polgári szabályai a polgári házasságkötés

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév

Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév Dr. Egresits Ferenc Dogmatika tankör 1, Az Istenről szóló beszéd /teológia/ nehézségei és lehetőségei a 2. és 3. évezred határán 2, A felvilágosodás révén elindított

Részletesebben

JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM

JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM Iktatószám: Sorszám a jegyesek naplójában: Római Katolikus Plébánia JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM Jelen dokumentum és a benne lévő információk a CIC 220. kán. alapján bizalmasan kezelendők. A vőlegény neve

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11.

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. A téma időszerűsége Miért kell nekünk, gyülekezeti, egyházmegyei, kerületi, közegyházi szinten

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségekkel kapcsolatos elszámolási kérdések a Cstv. megjelenése óta vitákat generálnak a gyakorlatban. Célszerő ezért ennek a

Részletesebben