BABEȘ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA KAR DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BABEȘ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA KAR DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET"

Átírás

1 BABEȘ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA KAR DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET A as egyetemi tanévre vonatkozó témajavaslatok az alapképzés (BA) és a mesteri képzés (MA) záródolgozatainak elkészítéséhez Prof. Dr. Marton József egyetemi tanár Egyháztörténelem 1. Egyházi intézmények története (pl. plébániák, szerzetes-házak, jelentős templomok, iskolák stb.). Egyes plébániák történetét meghatározott időre kell (Pl. a farkaslaki plébánia története a 20. században). A plébánia-történetíráshoz elirányító szempontok találhatók a Studia Teologica Transsylvaniensia 8. szám, Marton József cikkében 2. Egyházi társulatok, szervezetek, folyóiratok stb. története (Pl. Rózsafüzér-társulat, Katolikus Népszövetség, Kolping Legényegylet, Vasárnap, Hirnök, stb.), akár egy-egy egyházmegyéhez, egyházközséghez kötve 3. Szerzetes-rendek története (pl. Minoriták Aradon, Minoriták Enyeden, Ferencesek Vajdahunyadon, Lazaristák Erdélyben, stb.). 89 utáni helyzetről is lehet írni! 4. Egyházi iskolák története (helyhez és időhöz kötve, pl. Segítő Mária története, Kántoriskola között stb.) 5. Az olvasás művelése a Vigilantia Bizottság tevékenységének tükrében 6. Szociális tevékenységek története (konkrét helyhez és korhoz kötve) 7. Jelentősebb egyházi és világi személyiségek életének és tevékenységének bemutatása (Hám János, Kanter Károly, Kelemen Didák, Prohászka Ottókár, Boga Alajos, Sándor Imre, Gurzó Anaklét OFM, Boros Fortunát OFM, Benedek Fidél OFM, György Lajos, Bitay Árpád, Mártonfi József, Kovács Miklós, Vorbuchner Adolf, Mailáth G. Károly, Lönhárt Ferenc, Haynald Lajos, Fogarasy Mihály, Bunyitai Vince, Karácsony János, Kovács Miklós, Jakab Antal, Gaydátsy Béla, Veszely Károly, Bíró Vencel, Gyárfás Elemér, Domokos Pál Péter, Veress Ernő, Macalik Győző, Csíszér Elek OFM, Czumbel Lajos, Scheffler János, Salkaházi Sára stb.) 8. Erdélyi egyházi események története (egyházmegyei zsinatok, Konkordátum, Ezer Székely Lányok, Csíksomlyói búcsú, Radnai búcsú stb.) 9. Üldözött és hitvalló keresztények története (Erdélyben a 20. század folyamán) 10. Egyházi életet befolyásoló történelmi személyiségek története (Szent István, Boldog Özséb és rendje, Szent László, Szent Erzsébet, Szent Margit, Fráter György, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Luxemburgi Zsigmond, Nagy Lajos, kassai vértanúk, Bánffy Lukács, IV. Boldog Károly) 11. Egyetemes egyháztörténelemből olyan események feldolgozása, amelyek foglalkoztatják a mai embert (keresztény üldözések, keresztes hadjáratok, inkvizíció, 1

2 szerzetes-rendek, reneszánszkor, reformáció, egyetemes zsinatok, modernizmus, pápák, jeles személyiségek stb.) Patrológia 1. Jelentősebb egyházatyák élete és munkássága (pl. Szent Ireneus, Szt. Cyprianus, Szt. Athanáz, Nagy Szt. Vazul, Nazianzi Szt. Gergely, Nüssai Szt. Gergely stb.) 2. Egy vagy több egyházatya jellegzetes tanítása (pl. A görög apologéták istentana, A latin apologéták istentana, Athanáz megváltás-tana, A kappadokiai atyák szentháromságtana, Szent Vazul regulájának szellemisége, Szt. Ágoston antopológiája, Origenész istentana, Szent Maximos krisztológiája, Damaszkuszi Szent János dogmatikája, Jeruzsálemi Kürillosz és Szent Ambrus katekézisének összehasonlítása stb.) 3. Az egyházatyák szentségtana (Pl. Tertullianus és Cyprianus a keresztségről, Aranyszájú Szt. János Eucharisztia-tana v. a papi méltóság, A bűnbánat szentsége a görög egyházatyáknál, Házasság szentsége az egyházatyáknál stb.) 4. Imádság az egyházatyák műveiben (vagy: az apokrif irodalomban) 5. Keresztény aszkézis az egyházatyák felfogásában 6. Keresztény hagyomány és az apostoli atyák 7. Katekézis az egyházatyák műveiben (Ireneus, Origenész, Nüsszai Gergely, Jeruzsálemi Szt. Cirill, Szt. Ambrus) 8. Keresztények élete meghatározott században (pl. 2., 3. stb.) az atyák művei alapján 9. A tanúságtevő vértanúk 10. Tévtanok az Apokrif iratokban, illetve azok pozitív értékei (pl. feltámadás hite) 11. A zsoltármagyarázatok az egyházatyáknál 12. Szerzetesség fejlődésének történelmi vonatkozásai 13. A szüzességről szóló tanítás az egyházatyáknál 14. Egyházfegyelmi kérdések a zsinati döntések alapján Zsidó-keresztény értékek ill. A valláspedagógia pszichológiai alapjai 1. Egyháztörténelmi vonatkozásban: a licenciátusi témák olyan szerű bővítése, hogy egyéni kutatást is érvényesítsen 2. Valláspedagógiai szempontból a hitre nevelés sajátos problémáinak tudományos megközelítése koronként és helyeként a kutatási eredmények rögzítésével 3. Különféle pedagógiai módszerek alkalmazása és az eredmények összehasonlítása a hitre-nevelésben 4. Szentségek felvételére való előkészítések (első gyónás és áldozás, bérmálás, házasság, szent kenet) akár meghatározott egyházközség keretén belül 2

3 Dr. Holló László egyetemi előadótanár Erkölcsteológia 1. Az élet értéke 2. Az emberi méltóság 3. Az ölés tilalma 4. A lelkiismeret 5. A isteni és sarkalatos erények 6. A bűnbánat és kiengesztelődés 7. A nemiséggel kapcsolatos keresztény felelősség 8. Családon belüli erőszak 9. A tömegkommunikáció erkölcsi dimenziója a Katolikus Egyház tanításában Társadalometika 1. Az egyház szociális enciklikái 2. A társadalom rendezési elvei: társadalmi alapelvek 3. A munka a katolikus társadalometika alapján 4. A vallásos érzék a mai Európában 5. A turizmus etikája 6. A romaintegráció etikai kérdései 7. Katolikusok részvétele és magatartása a politikai életben 8. Szociális-karitatív tevékenységek intézményes formája 9. Gazdasági és/vagy morális világválság 10. A Státus igazgatótanács névtárának elkészítése 11. A státus-főgimnáziumok tanári névtárának elkészítése Egyházjog 1. Az egyház hierarchikus felépítése: Az egyház legfőbb hatósága 2. A romániai katolikus részegyházak és csoportjaik 3. A katolikus világegyház rítusai és sui iuris részegyházai és csoportjai 4. Az Opus Dei személyi prelatúra bemutatása 5. A házasságjogi akadályok egyes csoportjai 6. Büntetendő cselekmények és büntetések a katolikus egyházjogban 7. Eljárásjog: Az egyházi peres eljárás lefolyása (esettanulmány) Bioetika 1. Egészség és gyógyítás etikai kérdései 2. Az újabb genetikai ismeretek alkalmazási területei és ezek etikai vonatkozásai 3. Mesterséges megtermékenyítés és béranyaság 4. Kutatásetikai kérdések 5. A modernkori migráció etikai kérdései 6. Egészségfejlesztés 7. Környezetetikai kérdések 3

4 Az Erdélyi Római Katolikus Státus társadalmi hatása 1. A Státus igazgatótanács névtárának elkészítése 2. A státus-főgimnáziumok története szabadon választható periódusokban 3. A státus-főgimnáziumok tanári névtárának elkészítése 4. A státus-főgimnáziumok hallgatói névtárának elkészítése 5. Lelki, szociális és hazafias nevelés a státus-főgimnáziumokban a módszeres értekezletek tükrében 6. Az erdélyi Római Katolikus Státus vallás-, tanulmány- és ösztöndíjalapjának tulajdonát képező uradalmak gazdaságossága és társadalmi hatása 7. A magyarországi katolikus autonómiatörekvések a 19. és a 20 században Dr. Nóda Mózes egyetemi előadótanár Liturgika 1. A római liturgia történetének főbb állomásai (szentmise) 2. A II. vatikáni zsinatot megelőző liturgikus reform 3. A II. vatikáni zsinat liturgia reformja (reformok és hiányosságok) 4. A zsolozsma kialakulásának története 5. A szentségek ünneplése 6. Az eukarisztia tisztelete: történeti kialakulás 7. Az eukarisztia tisztelete: egyházmegyei gyakorlatok Összehasonlító vallástörténet 1. A liturgia szerepe és helye a vallásoktatásban 2. A liturgia és kultúra kapcsolata 3. A liturgia, mint a közösségformálás forrása 4. A népi vallásosság szerepe és helye a liturgiában 5. A keleti és nyugati liturgia spiritualitása Dr. Zamfir Korinna egyetemi előadótanár Biblikus témák BA-záródolgozatokhoz 1. Teremtéstörténetek: exegézis, vallástörténeti háttér, hatástörténet 2. Szenvedés, halál, halál utáni sors a prófétai irodalomban, a panaszzsoltárokban és a bölcsességi irodalomban 3. Istenkép és a vallási identitás formálása a babiloni fogság idején 4. Női alakok az Ószövetségben 5. A történeti Jézus 6. Az egyház a páli korpuszban: exegézis, történeti és kulturális háttér 7. Férfi és női szerepek a korai egyházban. Történeti és kulturális háttér 8. A kora kereszténység társadalmi háttere; önkéntes egyesületek 9. A görög kultúra és filozófiai irányzatok hatása a kora kereszténységre 4

5 Témák MA-záródolgozatokhoz Biblikus teológia 1. Biblikus antropológia 2. Az ember sorsa, az élet értelme az Ószövetségben, különösen Jób könyvében és a Prédikátor könyvében 3. Betegség, gyógyulás, gyógyítás a bibliában és a görög-római világban 4. Egyházkép és szolgálatok a pasztorális levelekben Ökumenikus teológia 1. Az egyház az ökumenikus párbeszédben 2. Az eukarisztia az ökumenikus párbeszédben 3. Az egyházi szolgálat az ökumenikus párbeszédben Dr. Jitianu Liviu egyetemi adjunktus 1. Hogyan lett a világ? Teremtésmítoszok és teremtés 2. Ádám és Éva őszülők? A monogenézis problémája 3. Valóban bűnös a megkeresztelendő gyerek? Az áteredő bűn kérdése 4. Mi lesz velem ha meghalok? Túlvilág-elképzelések 5. Angyalok: szárnyas lények vagy tiszta szellemek 6. Démonok: a megszállottság 7. Menny és pokol között: a tisztítótűz 8. A vallásos fundamentalizmus az iszlámban 9. Istenkérdés az Európai Únió alkotmányában 10. Kereszténység és piac. Piacolhatóak keresztény értékeink? Dr. Ozsváth Judit egyetemi adjunktus Katekétika és szakmódszertan 1. A gyermek isten-, egyház-, illetve emberképének alakítása a katekézis során 2. A Szentírás szerepe a katekézisben 3. Az imádságra nevelés lehetőségei a katekézis folyamatában 4. A hitbéli fejlődés felnőttkori módja. A felnőtt-katekézis sajátosságai és megvalósulási formái 5. A katekézis kommunikációs problémái 6. Korunk iskolai katekézisének kihívásai megoldási lehetőségek 7. Közösségre nevelés a katekézisben 8. Módszertani segédletek a plébániai katekézishez 9. A reform- és alternatív pedagógiák alkalmazása a katekézisben 10. A katekézis nyújtotta személyiségfejlesztési lehetőségek 11. Kooperatív tanulási módszerek a katekézis szolgálatában 12. A drámapedagógia alkalmazási lehetőségei a katekézisben 5

6 Dr. Vik János egyetemi adjunktus Fundamentális teológia 1. A rossz és a szenvedés létezése Isten létének megcáfolása? A teodice-kérdés feladata és problémái 2. A természettudományok és a teológia közötti párbeszéd lehetőségeiről 3. A hit és az ész kapcsolatának kérdéséről 4. Az igazság fogalmának relevanciája a vallások teológiájának kontextusában 5. Az új ateizmus kihívása a teológia számára 6. A fundamentalizmus kérdése a keresztény egyházak kontextusában 7. A fundamentalizmus kérdése a keleti vallások kontextusában Spiritualitás 1. Lelkiség a II. Vatikáni Zsinaton és utána 2. A keresztényellenes diktatúra által üldözött keresztények lelkisége 3. Demokratikus berendezkedésre törekvő társadalomban élő keresztények lelkiségének sajátosságai Pasztorális teológia 1. A misszió jelentősége a II. Vatikáni Zsinat tükrében 2. A nők helyzete egyházi munkakörben 3. A világi krisztushívők apostolkodási lehetőségei a II. Vatikáni Zsinat tükrében 4. A püspöki hivatal a II. Vatikáni Zsinat után 5. Párbeszédben. A II. Vatikáni Zsinat dialógust szorgalmazó pasztorális irányelvei 6. A szolidaritás problematikája a pasztorális munkában Logoterápia 1. A logoterápia jelentősége a tartósan akadályozott, fogyatékkal élő személyek lelkigondozásában 2. Rettegés az elmúlástól, öregedés, az öregkor krízisei és ezzel kapcsolatos kihívások az értelemközpontú lelkigondozásban 3. A segítő szakmákban dolgozók kísérése mint kihívás a pasztorális tanácsadásban 4. Az egyházi hivatások értelemközpontú gondozása mint kihívás a pasztorális tanácsadásban Megjegyzés: A szaktanárok által megadott témák, témakörök eligazító jellegűek, ezért azokat minden esetben pontosítani kell az illetékes szaktanárral. A megadott témakörökbe nem illő, de az érintett hallgatónak jobban megfelelő téma is választható. Ilyen esetben, a felelős szaktanárral történő egyeztetés után, a kari tanács dönt a választott záródolgozati témák elfogadásáról. Kolozsvár, Vik János intézetigazgató

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

Hittan 5-8. évfolyam

Hittan 5-8. évfolyam Hittan 5-8. évfolyam H I T T A N 5. é v f o l y a m Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg az üdvtörténet egyes eseményeit, és bennük Isten üzenetét. Csodálkozzanak rá az előképekre, ismerjék fel beteljesülésüket

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN Kálmán Teréz Kulcsfogalmak: katolikus felnőttképzés, evangelizáció, egyházi részvétel az oktatásban, tanító szolgálat Bevezetés A római

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015.TANÉV Veszprém 2014 Szerkesztette dr. Birher Nándor Misurda-Györffy Orsolya Tördelőszerkesztő Közreműködtek Széplábi Ramóna Kiadja

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013 Hittanár-nevelő tanár MA képzés Záróvizsga tételek Pedagógia 2013 1. A tanulók sajátos tulajdonságainak és igényeinek érvényesítése az oktatás folyamatában (a pedagógus gyermekszemléletét befolyásoló tényezők,

Részletesebben

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök XXIV. (X. új) évfolyam 2009/5-6 756 Ft Keresztény közéleti-kultúrális folyóirat Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok Az iskola a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveli. Érdeklődésüknek,

Részletesebben

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2 RPI kód: GYÜL09 Sukorói Református Missziói Egyházközség 8096 Sukoró, Fő u. 66. Sukorói Református Missziói Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv. 35.. értelmében erkölcstan helyett választható

Részletesebben

RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN

RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

Szerkesztő: Szécsi József

Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Keresztény Zsidó Társaság Budapest, 2012 Köszönetet mondunk támogatóinknak, hogy lehetővé tették a Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2011 megjelenését:

Részletesebben

A VIGll.IA BESZÉLGETÉSE Makovecz Imrével (Dobszay László)... 451

A VIGll.IA BESZÉLGETÉSE Makovecz Imrével (Dobszay László)... 451 vigilia 53. ÉVFOLYAM, JúNIUS BÉKÉS GEllÉRT: A limai dokumentum magyar visszhangja FEHÉR MÁRTA: A tudományjanus-arca TATÁRGYÖRGY: Hádész kapujában.......... KAMARÁS IS1VÁN: Salto immortale. ALlNA KOZINSKA-SOMOIijAI

Részletesebben

A Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programjának módosítását tervezi.

A Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programjának módosítását tervezi. Nevelőtestület, Intézményi Tanács, Szülői Közösség, Diákönkormányzat, Szakmai munkaközösségek részére Iktatószám: 27-350/709/2014. Ig Tárgy: Pedagógiai program módosítása Tisztelt Cím! A Miskolci Szemere

Részletesebben

Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola

Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola PPEK 632 Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola Katolikus Nevelés Kongregációja A katolikus iskola mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanítása. A 80 éve alapított Magyar Katolikus Karitász és 20 éve újraindított évfordulója alkalmából

Az Egyház társadalmi tanítása. A 80 éve alapított Magyar Katolikus Karitász és 20 éve újraindított évfordulója alkalmából Az Egyház társadalmi tanítása A 80 éve alapított Magyar Katolikus Karitász és 20 éve újraindított évfordulója alkalmából Jézus utolsó ítéletről szóló beszéde óta tudjuk, hogy a felebaráti szeretet sokféle

Részletesebben

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

Tartalomjegyzék =================================================================== ===== Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék =================================================================== ===== Tartalomjegyzék Az Egyházi Törvénykönyv Fordította: Erdô Péter 1983 by Libreria Editrice Vaticana, Vatican City; az összes latin szövegekre A Magyar Katolikus Püspöki Kar az elôírt engedélyt megadta. Budapest, 1984 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92,

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92, 1 Névmutató A Aczél György 118, 242, 243, 270 Ács Ferenc vértanú 134 Ádám László 64 Adriányi Gábor 317, 327, 331, 332, 401 168, 170, 194, 197, 209, 401 Alszeghy Zoltán 426 Andorka Rudolf 88 András Imre

Részletesebben