A P L É B Á N I A. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke. (Ap.Csel.2,42)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A P L É B Á N I A. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke. (Ap.Csel.2,42)"

Átírás

1 A P L É B Á N I A A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke. (Ap.Csel.2,42) Alapvetően fontos, hogy a katolikusok, akár papok, akár világi testvérek, kimenjenek az emberek közé. Egyszer azt mondta nekem egy bölcs pap, hogy mi pont az ellenkezőjét csináljuk, annak a példázatnak, amelyben a pásztornak 99 juha van, és azt az egyet keresi meg, amelyik elveszett. Nekünk egy bárányunk van az akolban, mégsem megyünk ki a 99 után. Őszinte meggyőződésem, hogy a katolikus egyház mai alapfeladata nem az, hogy csökkentsen, netán eltöröljön bizonyos előírásokat, vagy ezt-azt megkönnyítse, hanem, hogy megkeresse az embereket a kapun kívül, és a nevükön tudja szólítani őket. De nem csak azért, mert ez a dolga, vagyis az evangélium hirdetése, hanem mert ha nem teszi meg, önmagának árt. 1 A keresztény ember istengyermeki élete a plébánia közösségében veszi kezdetét a keresztség kiszolgáltatásával és e közösségben fejezi be, amikor a temetés szentelményében részesítik. Életünk a bölcső és koporsó között a plébánián zajlik. A plébánia a nagy egyház miniatűr képmása. E közösségnek a keretében formálódik a keresztény család, az elkötelezett hívekkel, a sok plébánia együtt alkotja a nagy egyházat, amely Jézus Krisztusra, mint szegletköre épül. Egyházunk életképes, ha élő plébániai közösségek alkotják, halálra ítélt, ha ezek a közösségek már nem élnek, hanem haldokolnak. A bevezetőben mondott gondolatok Ferenc Szentatyánktól származnak, amelyek arra buzdítanak, hogy lépjünk ki a világba, mint az örömhír hiteles képviselői. Nem elégedhetünk meg a meglévő gondozásával és pasztorálásával. Szintén Szentatyánk mondta: Az olyan pásztor, aki bezárkózik, valójában nem pásztora a 1 FERENC PÁPA Beszélgetések Jorge Bergoglióval SERGIO Rubin Francesca Ambrogetti Ulpius Ház Könyvkiadó, Budapest, old. 1

2 nyájnak, legfeljebb fésülgetője, mert a meglévő juhok szőrét bodorítja ahelyett, hogy megkeresné az ujjakat. 2 I. A plébánia kánoni meghatározása A plébánia létesítésének szükségességéről az Egyházi Törvénykönyvünk (C.I.C. ) 374. kánonja rendelkezik. Ennek 1. paragrafusában ez áll: Minden egyházmegyét vagy más részegyházat különböző részekre, vagyis plébániákra kell osztani. A 2. paragrafusban pedig: A lelkipásztori gondozás közös tevékenységgel való elősegítésére az egymással szomszédos plébániákat külön csoportokba lehet egyesíteni: ilyenek az esperesi kerületek. Az Egyházi Törvénykönyv szerint a plébánia a hívek állandó jelleggel megalapított közössége melynek lelki gondozását a plébánosra bízták, mint saját pásztorra, 515. k. 1.). Plébániát alapítani, megszüntetni vagy módosítani a Papi Szenátus meghallgatásával a megyéspüspök jogosult. (515. k. 2.) A törvényesen alapított plébánia magánál a jogánál fogva jogi személy. (515.k.3.) A plébániához tartozhatnak leányegyházak, amelyekben istentiszteleti hely (kápolna, imaház) van. Azok a települések, amelyekben még istentiszteleti hely sincs a hívek kevés száma miatt, szórványnak számítanak. Az a leányegyház, amelyet saját lelkipásztorra bíznak, de még nincsenek meg a feltételei annak, hogy plébániává szervezzék, helyi lelkészség. (516.k.) A plébánia egy meghatározott terület összes híveit magába foglalja. Létesíthető azonban személyi jellegű plébánia is, amelyhez a hívek rítus, nyelvi, vagy nemzeti alapon tartoznak. (518.k.) A plébánia vezetője, képviselője a plébános, de vezetésében a világi hívek képviselete is részt vesz Old. 2

3 II. Fontosabb statisztikai adatok a plébániákról Néhány száraz adat főegyházmegyénk életéből. A hívek száma plébánia van. Ebből 42-t oldallagosan látnak el. Van 12 templomigazgatóság, 3 helyi lelkészség, 4 egyetemi lelkészség és négy örmény rítusú plébánia. A főegyházmegyének 329 egyházmegyés papja van. Ebből 26 egyházmegyén kívül. 303 pap itthon tartozódik. 248 aktív pap és 55 nyugdíjas. 16 nyugdíjas pap még plébániát vezet. III. A plébánia betöltése Korábban már említettük, hogy a plébánia a hívek állandó jelleggel megalapított közössége, melynek lelki gondozását plébánosra mint saját pásztorára bizták. (515. K.) Nagyon fontos, hogy felelős személyek lássák el ezt a szolgálatot. A mindenkori főpásztor joga és feladata, hogy szabadon adományozza a plébániákat. A közjó szem előtt tartásával, lelkiismeretben dönt, hogy alkalmas embert, alkalmas helyre küldjön. Újmisés papok esetében talán saját természetük is meglepetést tartogathat. Az intézményesített kényelem évei alatt nem kellett semmihez sem alkalmazkodniok, mindent megkaptak. Nem volt alkalmuk tűrőképességük próbájára, így elmondhatjuk, hogy nem ismerik azokat a nehézségeket, amelyek a szórványokban rájuk várnak. Ilyen munkakörbe való helyezés nem büntetés, hanem felelős szolgálat. A gondokon úrrá lehet és úrrá is kell lennünk, ha Jézusra emeljük tekintetünket és nem kételkedünk.(uram segíts, mert elveszünk!) A lelkipásztorok elhelyezése és új pap plébániára helyezése a híveknek is feladatot jelent. Sokszor gyerekes módón ragaszkodnak az előző lelkipásztorhoz, előítélettel vannak az új irányába. Ne feledjék, hogy a híveknek nem tulajdonuk a pap, a plébánosnak sem magán birtoka az egyházközség. Sokat hangoztatott szempont: SUPREMA LEX SALUS ANIMARUM. 3

4 Az egyházüldözések elsőként a papokat vették célba és intézték el, mert megverem a pásztort és elszéled a nyáj. Most a béke időben még nagyobb veszedelem leselkedik a pásztorokra. Leszokhatnak a harcról, elvárhatják a kényelmet, álmodozhatnak kitüntetésekről és pénzes plébániákról, miközben elagglegényesednek. Kár minden egyes papért, mert Sík Sándor szavai szerint Isten távvezetékei: rajtunk megyen át az Üzenet, Az ismeretlen Igét hordja vállunk. Bennünket ideállítottak. Állunk. /Az acélember/ IV. Főegyházmegyénk megújulása Mindannyiunk előtt köztudott, hogy egyházunk megújulását az újkorban a II. Vatikáni Zsinat szolgálta. Ennek irányelvei később jutottak el hozzánk és a megvalósítása is váratott magára. Főegyházmegyénk életében kiemelkedő esemény volt a 2000-ben befejezett Főegyházmegyei Zsinat. Ezt megelőzően 1913-ban tartottak zsinatot. Ha a főegyházmegyei zsinatunk legfontosabb célkitűzését megakarjuk fogalmazni, akkor az egyik zsinati munkatárs szavaival tudom a leghitelesebben kifejezni.: A főegyházmegye papjaira és híveire vár a nagy feladat, hogy a zsinati lángot felszítsák és átadják minden jóakaratú embernek. Főegyházmegyei Zsinatunk befejezése után jelent meg főpásztorunk dekrétuma, amellyel december 2 advent I. vasárnapjától a zsinati rendelkezéseket főegyházmegyei törvényerőre emelte. Érdemes egy pillantást vetni erre a közel három éves tevékenységre. 22. Zsinati dokumentum, 319 javaslattal és 124 rendelkezéssel. Elmondhatjuk, hogy lassan sikerült napirendre térni a zsinattal kapcsolatban. Úgy vagyunk mint az idős plébános, akinek közel két hétre volt szüksége, hogy vissza tudjon zökkeni a megszokott kerékvágásba. A három évi zsinati munkából jóval rövidebb időn belül 4

5 sikerült nekünk is visszazökkeni magyarázva korábbi álláspontunkat a zsinatival szemben, hogy miért nem kell azt komolyan venni és megvalósitani. V. Fontosabb szolgálatok a plébánia életében A szolgálatok közül csak néhányat említenék: 1. Az egyházi alkalmazottak A kántor, sekrestyés, harangozó, stb. akik hivatalosan is az egyház kötelékében dolgoznak. Elsősorban a lelkipásztori szempontok alapján feleljenek meg, aztán szakmailag. Legvégén a munkaügyi feltételeket is teljesíteni kell. Nagy tévedés és az utóbbi időben egyre inkább teret hódit, hogy az egyházi alkalmazottakat is csak a Codul Muncii paragrafusai szerint kezeljék. Fontos beosztásban lévő civil személyeknek is ismerni kell a legfontosabb egyházi előírásokat. Ennek pótlása még várat magára. 2. A hitoktatók és lelkipásztor kisegítők Elengedhetetlenül fontos, hogy megfelelő hitbeli jártasság és elkötelezett keresztény élet alapján, szakmabeli felkészültséget is szem előtt tartva kapjanak megbízást. A hitoktatók esetében is sokszor a tanügyi előírások érvényesítése a döntő szempont. Elmarad az illető hitbeli elkötelezettségének és keresztény életpéldájának a számbavétele. Ne tévesszük szem elöl, hogy nem hittantantárgyat, hanem a hit ismeretét adják tovább. Ez sokkal több mint információ vagy tudás közvetítés. Életet, csak élő személy tud tovább adni. Ez érvényes a hitre is. 5

6 3. Lelkiségi mozgalmak A lelki adományok különfélék, ismerjük a Szentírásból, de a Lélek ugyanaz. Ugyanattól a Lélektől kapott adományokat más más formában élik meg a hívek. A lelkiségi mozgalmak ennek élő példái. Fontos szempont, hogy ne bezárt, ezotérikus, hanem befogadó közösség legyen, mindegyik lelkiség csoport. Álljanak kapcsolatban a lelkipásztorral, vele egyeztetve végezzék tevékenységüket, hogy munkájukkal és imádságukkal megszenteljék az egyházközség életét. 4. Az egyháztanács Egyházi Törvénykönyvünk 519. k. 2. paragrafusa előírja, hogy a plébános mozdítsa elő a világi híveknek az egyház küldetésében való sajátos részvételét. A híveknek az egyház küldetésében való részvételére az 536. és 537. k. biztosit lehetőséget, amely a Pasztorális és a Gazdasági Tanács felállítását írja elő. Ezt a feladatot a Gyulafehérvári Főegyházmegyében az egyháztanács látja el évszázados hagyományra támaszkodva. Az egyháztanáccsal kapcsolatos rendelkezéseket a Gyulafehérvári Római Katolikus Plébániák Igazgatási Szabályzata tartalmazza, amely szám alatt jelent meg 1993-ban. A szabályzat főbb pontjai: 1. A plébánia mint a hívek közössége, 2. Az egyháztanács, 3. Az egyháztanács megszervezése, 4. Az egyháztanács feladatai, 5. Az egyháztanács tisztségviselői, 6. Az egyháztanács tanácskozási rendje és 7. A közgyűlés. VI. Fontosabb feladatok a plébánia életében 1. A hívek fogadása és kiszolgálása A templom után a plébániai iroda a legfontosabb hely, ahol híveinkkel találkozhatunk, velük elbeszélgethetünk, problémáikat intézhetjük és minden nehézségükben a segítségükre lehetünk. Legyen 6

7 ez a hely minél egyszerűbb és a Jézus követségében járó pap hiteles környezete. Szentatyánkkal kapcsolatban jegyezték le, hogy milyen egyszerű és igénytelen környezetben látta el bíboros érsekként a szolgálatát. A hely, ahol Bergoglio él és dolgozik, szintén mesél a személyiségéről, és nem is keveset. Azonnal szembeötlött, hogy nem a második emeleti tágas érseki irodát használja, amely bár egyszerű módon van berendezve, mégis a hatalom vagy akár a fensőbbség érzetét sugallhatja. Úgy láttuk, az a helyiség mostanában afféle raktárként funkciónál. Bergoglio tényleges dolgozószobája ugyanezen az emeleten van, de még a titkárnője irodájánál is kisebb, aki egyébként nem foglalkozik a napirendjével, mert azt a bíboros maga jegyzi fel a noteszébe. Íróasztala kicsi és rendezett. Üveglapja alatt néhány szentkép és a saját papi szolgálatáról készült fotó meg egy szívszorító kép egy éhező indiánról az ország északi részén Keresztelői és jegyesoktatás Nagyon fontos,l hogy nagy figyelmet fordítsunk ezekre a találkozásokra. Lehet, hogy utolsó nagy alkalom emberek életében az elmaradt hiányosságok pótlására. Ezért minden alkalmat használjunk fel, hogy a hitet és a vele kapcsolatos igazságokat átadjuk testvéreinknek. 3. Fiatalokkal való foglalkozás, hitoktatás, bérmálási felkészítők Nagyon nehéz ma elérni a fiatalokat és megnyerni őket a jó ügynek. A legtöbb esetben fenntartással és előítélettel viszonyulnak az egyházhoz. Sokszor a szülök tekintélye és kérése az, ami miatt a legtöbben részt vesznek a hittanórákon. Jó lenne, ha ilyenkor nem a főlényes bírót, hanem a jóságos atyát ismernék meg a hitoktató személyében a fiatalok. Szentatyánk mondja a mai fiatalokról: Ma azért nehéz a fiataloknak, serdülőknek elfogadniuk a nevelést, mert a felnőttekből is hiányzik a biztonságérzet. A gyerek azért nem fogadja el a tekintélyt, mert a mindenben való kételkedést közvetítik neki egy 3 184, 185. Old. 7

8 olyan társadalomban, amely már eleve a folytonos kételkedésre szoktat. Hol keresgéljünk tehát, hogy legalább egy-két dologban biztosak legyünk, és így a biztonságérzetet adhassuk át? Az élet nagy bizonyosságaiból kell kiindulnunk. Például abból, hogy a jót kell tenni, és kerülni a rosszat: ez a legelemibb erkölcsi bizonyosság 4 Súlyos felelősséget jelent a bérmálás előtt állók felkészítése. A legtöbb esetben csak a legelemibb hittanismereteket sajátítják el és azt is hiányosan. Hol marad ennek a hittel való elfogadása és aprópénzre váltása? A keresztény életgyakorlatba való bevezetés hosszú és következetes munka eredménye lehet. A legtöbbször megelégszünk holmi formaságokkal, nem tulajdonítunk különösebb jelentőséget a hitismeretek elmélyítésének. 4. Betegek, szenvedők és rászorulok számbavétele és gondozása A leghálásabb papi munka a betegek és szenvedők gondozása. A legnagyobb segítséget ők nyújthatják, amikor békésen viselt szenvedéseiket, imáikat felajánlják értünk és munkánk eredményéért. Milyen sok esetben a legelemibb feladatokat sem látjuk el betegeink esetében. Vannak plébániák, ahol a nyári hónapok nem csak a diáknak, hanem a lelki erőforrásra epedő hívőnek is vakációt jelent. Nagyon szomorú ez a hozzáállás. A 2012-es esztendőben 4991 temetés volt. Ebből 3258 volt ellátva és 1733, mintegy 35 %-a nem. Megdöbbentő és elgondolkoztató statisztika. 5. Sajtószolgálat Az Új evangelizálás és örömhír hirdetése elképzelhetetlen az elektromos és írott média igénybevétele nélkül. Főegyházmegyénkben megjelenő lapok terjesztése is olyan sok pótolnivalót hagy maga után. Pedig nem kellene mást tenni, mint megtalálni egy két elkötelezett Old. 8

9 személyt, akik a lapterjesztést felvállalja. Minden nagyszerűen menne és a papnak is a munkáját könnyítené. VII. Visszásságok amelyeket kerülni kell Napjainkban egyre inkább teret hódit a lelkipásztori munkában is a látványos megvalósítások keresése. A legtöbb esetben plébánosok az épületek nagyiramú felújításában, újak építésében próbálják ezt kifejezni. A lelkipásztori téren is sok a kirakat teljesítmény. Igyekszünk olyan ünnepségeket, rendezvényeket szervezni, amely látványos, figyelemfelkeltő, de különösebb lelki haszonnal nem jár. Nevezhetnénk az ilyeneket egyházi tűzijátékoknak amely pillanatnyilag elkápráztatja nézőjét, de ha elpukkadt a csillagszóró, nem marad más utána, mint korom és sötét. Kerüljük az ilyen beállítottságú tevékenységet, amikor híveinket, püspökünket akarjuk elkápráztatni teljesítményünkkel. Az eredményes lélekmentő munkát csendben, következetesen és feltűnés nélkül végzik. Még gondolatban sem akarnak emberi elismerésben részesülni az erre elkötelezettek. Elég a kegyelmi elégtétel, amelyet a hívek lelkében tapasztalnak, tevékenységük folytán a lelkipásztorok. Sokféle módszert hangoztatunk és különféle programokat szervezünk. Mindennél fontosabb, hogy lehetőleg a ránk bízottak mellett legyünk és minél kevesebbet hiányozzunk. Lehet-e komoly édesanyai hivatásról és szolgálatról beszélni, akkor amikor az anya legtöbbet hiányzik családjából (mindegy, hogy milyen okból) és feladatát a szomszédok látják el. Az ilyen szolgálatot a gyermekek nevelése sínyli meg. Átvitt értelemben ez elmondható a lelkipásztori munkára is. VIII. Számvetés Napi munkánk végén, mielőtt nyugalomra térnénk lelkiismeret vizsgálatot tartunk, visszatekintve a megtett napi útra. Jó lenne tudni, 9

10 hogy vajon a Mester, hogyan vélekedik tevékenységünkről, elvégzett munkánkról, amelyre mi olyan sokszor önteltek és büszkék vagyunk. Mennyit érhetünk pillanatnyilag Mennyei Atyánk szemében? Amikor az Úr munkásokat keresett szőlőjébe, vallogattuk-e a főhelyeket? Kerestük-e a zsírosabb plébániákat, kerülve a lemondásnak és az áldozatvállalásnak még az árnyékát is? Mellébeszéltünk-e vasárnaponként, amikor Isten hiteles szócsövei kellett volna, hogy legyünk? Tudományról, politikáról sokszor önmagunkról beszéltünk, ahelyett, hogy tanúságot tettünk volna Jézus Krisztusról és az ő igazságairól. A mindennapi életben sokszor hallgattunk és nem mertük az igazságot kimondani, amikor már a köveknek kellett volna megszólalniuk. Hátra tekintgettünk a bibliai eke mögül és sokszor önsajnálkozva számba vettük, hogy miről is mondtunk le. Ha őszintén belegondolunk és elfogulatlanul mérlegelünk nagyon gyenge minősítésre számíthatunk. Vigasztaljon, hogy mindennél nagyobb a minket szerető és meghívó Isten irgalma, aki megbocsájtja bűneinket és megerősít az elkövetkező feladatok vállalására. Akárhány évesek vagyunk, akárhány tüskével sebzetten, ne fáradjunk bele visszakönyörögni az első szeretet tüzét (2 Tim 1,6)! Ne vádoljuk a Papnevelőt, hogy kifelejtették a legfontosabbat! A papság ugyanis annyira egyszerű, hogy taníthatatlan. Mindannyian gyöngének, kicsinek születtünk. Ez egyúttal helyzeti előnyünk, hiszen gyöngék közé is küldettünk. Amennyiben nem lopjuk az időnket karrier építéssel, mások kritikájával, önmagunk sajnálatával, akkor a hazai pályán esélyesek vagyunk. A gyöngék közt gyöngék maradhatunk, vagyis mindenkinek mindenévé lehetünk (vö.1 Kor 9,22), így az Úr fölemelhet (Lk 1,52), mert nem élünk vele vissza. Befejezésül szándékunkat, elkötelezettségünket és tenni akarásunkat imában fejezzük ki, újra átadva magukat feltétel nélkül a Jó Pásztor szolgálatára. 10

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012

László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012 László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012 Nr. 1494/2012. EGYHÁZTANÁCS SZABÁLYZATA A világi hívők részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, azért aktív szerepük van az egyház életében

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január LELKISÉG Uram, a Te Egyházadban minden olyan öregnek látszik! Benne a régi többet ér, sokkal, sokkal többet, mint az új. A még

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2012

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2012 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2012 Nr. 318/2012. LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK 2012-ben Amikor a megyéspüspök a papnak átadja a dispositiot, azzal a szándékkal teszi ezt, hogy a leendő plébános

Részletesebben

Országos Hivatásgondozó Konferencia Záródokumentuma

Országos Hivatásgondozó Konferencia Záródokumentuma Országos Hivatásgondozó Konferencia Záródokumentuma Leányfalu 2015. március 9-11. 2 Ajánlás A Magyar Katolikus Püspöki Kar Hivatás Bizottsága kétévente szervez konferenciát az egyházi hivatásokról. 2014

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M PÉCS, 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÖNMEGHATÁROZÁSA... 5 I.1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

Mentorprogram az ifjúsági munkában

Mentorprogram az ifjúsági munkában Jól működő önkéntes gyakorlatok a gyülekezetekben Mentorprogram az ifjúsági munkában Készítette: Budapest Külső-Kelenföldi Református Egyházközség ifjúságának szolgálói Veres Gábor Pusztai Tímea Pusztai

Részletesebben

A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig

A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig Doktori

Részletesebben

Tartalomjegyzék =================================================================== ===== Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék =================================================================== ===== Tartalomjegyzék Az Egyházi Törvénykönyv Fordította: Erdô Péter 1983 by Libreria Editrice Vaticana, Vatican City; az összes latin szövegekre A Magyar Katolikus Püspöki Kar az elôírt engedélyt megadta. Budapest, 1984 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN

RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2013. NAGYBÖJT XX. évfolyam 1. szám Kedves Fiatalok, ne érjétek be kevesebbel, mint az Igazság és a Szeretet, ne érjétek be kevesebbel,

Részletesebben

2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG. A böjt A böjtöt sokan hajlamosak arra korlátozni, esznek, vagy nem tévéznek. Ez is fontos,

2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG. A böjt A böjtöt sokan hajlamosak arra korlátozni, esznek, vagy nem tévéznek. Ez is fontos, 2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG CSALÁD ÉVE Az idei évet a Magyar Katolikus Egyház a családnak szenteli. Nagyböjti készületünkben, önmegtagadásainkban, imádságainkban és újrakezdéseinkben is legyen ez előttünk. Nagyböjti

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAROKNÁL (2.) PÉTER-PÁL MARADJATOK MEG AZ EGYSÉGBEN! POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E

ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAROKNÁL (2.) PÉTER-PÁL MARADJATOK MEG AZ EGYSÉGBEN! POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 6. szám (40. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. június MARADJATOK MEG AZ EGYSÉGBEN! A Szentatya beszéde az ad limina látogatásra Rómába érkezett

Részletesebben

Karikatúraháború. Templomszentelés Erdõkertesen. Háromszázharminc éve szabadultak a gályarab prédikátorok. Televíziós kamerák rögzítette Tamás-mise

Karikatúraháború. Templomszentelés Erdõkertesen. Háromszázharminc éve szabadultak a gályarab prédikátorok. Televíziós kamerák rögzítette Tamás-mise evangélikus hetilap 71. évfolyam, 7. szám 2006. február 12. Hetvened vasárnap Ára: 165 Ft A mai vasárnapon hordozzuk különösen is imádságunkban a világkereszténység közös bizonyságtételét, azon belül a

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök XXIV. (X. új) évfolyam 2009/5-6 756 Ft Keresztény közéleti-kultúrális folyóirat Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben