ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia"

Átírás

1 ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia A Vasvári Kistérség energetikai koncepciója Készítők neve: Varga Eszter Szabó Orsolya Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ALAPVETÉS A STRATÉGIÁHOZ TÖRTÉNETI, TÁRSADALMI, FÖLDRAJZI ÉS GAZDASÁGI JELLEMZŐK A VASVÁRI KISTÉRSÉG ENERGETIKAI HELYZETKÉPE Termálvíz hasznosítása távhőszolgáltató rendszerben Vasváron A napenergia közvetlen hő-hasznosítása Szélenergia Biomassza 9 4. A VASVÁRI KISTÉRSÉG ENERGETIKAI SWOT ANALÍZISE A VASVÁRI KISTÉRSÉG ÁLTALÁNOS ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA Villamosenergia ellátás Távhőellátás Megújuló energia széleskörű használatának eddigi eredményei A KISTÉRSÉG ENERGETIKAI AKCIÓTERVEI Kistérségi energiafa-koncepció Külterületi Szőlőhegyek megújuló energiával történő ellátása Mintaprojekt az oszkói Hegypásztor pincéknél Termálvíz további hasznosítási lehetősége a vasvári távfűtésben Megújuló energia-termelésére alkalmas berendezések, eszközök előállításával foglalkozó cégek helyi megtelepedése Lakosság, szolgáltató szféra megújuló energia hasznosítását célzó akcióprogram Az akcióterv megvalósításának szervezeti-, finanszírozási kérdései ÖSSZEFOGLALÁS FELHASZNÁLT IRODALOM és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 2

3 1. Bevezetés, alapvetés a stratégiához Az olcsó energiahordozókra épülő gazdaság időszakának végével, és az éghajlatváltozást előidéző hatótényezők csökkentésére irányuló erőfeszítések következtében a 21. században az emberiség visszatér a földi lét alapjaihoz. A környezeti elemek és természeti erőforrások: a talaj, a víz, a levegő minősége, az energia, valamint az ezekhez való hozzáférés lesz a legfontosabb kérdés. Ezzel a bevezetővel indul a Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve, című dokumentum (NFM, 2010). Az elmúlt évek során rohamosan növekedett a kőolaj ára a nemzetközi energiapiacon, amely következménye lett a földgáz árának növekedése. A drága energiaforrások, valamint az ország Európai Unióhoz való csatlakozásának következtében fokozott figyelem irányul a megújuló energiaforrások felé. A környezetvédelmi és az anyagi szempontok mellett az sem elhanyagolható, hogy esetleges energiahatékonysági beruházások új munkahelyeket teremthetnek, a képződő megtakarítások pedig növelik a beruházási lehetőségeket, továbbá a kistelepüléseken megteremtődik egyfajta energiabiztonság. Az energetikai infrastruktúra működőképességének fenntartása alapvető fontosságú feladat. Az energiaellátás területén bekövetkező zavarok súlyos károkat okozhatnak, melyeknek a költségek oldaláról kifejezhető hatása nagyságrendekkel nagyobb, mint a működőképesség fenntartásához szükséges ráfordítások volumene. Az infrastruktúra tehát az energiát átalakító, elosztó, felhasználó létesítmények karbantartása és fejlesztése jelentős ráfordításokat igényel (NFM, 2010). Mindezeket szem előtt tartva készült a Vasvári kistérség energetikai koncepciója, amelynek célja, hogy felvázolja a térség jelenlegi energetikai helyzetét kiegészítve a helyi társadalom jellemzőivel. Végezetül a koncepció tartalmaz 5 olyan akciótervet, amely nem csak energetikai szempontból jelent előrelépési lehetőségeket, hanem a zöld gazdaság területén foglalkoztatási lehetőségeket is teremthet, a hátrányos helyzetű, évtizedek óta komoly munkaerőpiaci problémákkal küzdő vasvári kistérségben. és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 3

4 2. Történeti, társadalmi, földrajzi és gazdasági jellemzők 1. ábra: Vasvári Kistérség (Forrás: TEIR, [2010]) A Vasvári kistérség Vas megye déli részén helyezkedik el, központja Vasvár. A térség területe 474 km 2 (TEIR, 2010). A kistérséget 22 községi jogállású település és a központ, a térség egyetlen városa Vasvár alkotja. A kistérségre jellemző, hogy kis lélekszámú falvakból áll. Két nagyobb községe közül csak Rábahídvég lakossága éri el az 1000 főt. A települések zöme kis- (például Gersekarát, Bérbaltavár, Oszkó) és aprófalu (például Kám, Szemenye, Csehi), valamint három törpefalu is található a térségben: Hegyhátszentpéter, Nagytilaj és Sárfimizdó. Közülük az utóbbi népessége az elmúlt években már csak épphogy elérte a 100 főt. A kistérség lakosságszáma ma csak mintegy fő (TEIR, 2010), és ezzel a tíz legkisebb népességű kistérség közé tartozik. és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 4

5 Név Jogáll 1. táblázat A Vasvári Kistérség települési adatai Terület Népesség (100 ha) (fő) Alsóújlak Község Andrásfa Község Bérbaltavár Község Csehi Község Csehimindszent Község Csipkerek Község Egervölgy Község Gersekarát Község Győrvár Község Hegyhátszentpéter Község Kám Község Mikosszéplak Község Nagytilaj Község Olaszfa Község Oszkó Község Pácsony Község Petőmihályfa Község Püspökmolnári Község Rábahídvég Község Sárfimizdó Község Szemenye Község Telekes Község Vasvár Város Összesen Forrás: TEIR KSH, 2010 A kistérség népességszáma a 20. század közepéig folyamatosan növekedett és 27 ezer lakosúra duzzadt, ez jelentette egyben a térség népességi csúcsát is. Majd a következő évtizedekben több mint 12 ezer fővel lett kevesebb a lakosságszáma, ez a csökkenés elsősorban a községeket sújtotta. Az ok a negatív vándorlási egyenleg, valamint természetes fogyás volt. Térségi szinten a természetes fogyást alapvetően az élve születések számának az erőteljes visszaesése és kisebb részben a mortalitás növekedése okozta. Azonban az élve születési ráta a megyei átlagnak megfelelő a kistérségben, viszont a halálozás a megyei átlagnál magasabb, ami összefügg a népesség rosszabb egészségi állapotával (Kovács-Halinka, 2005). A térségben a 20. század közepéig ható, kedvezőbbnek nevezhető demográfiai folyamatok bázisa kimerült és a következő évtizedek társadalmi-gazdasági átalakulása népesedési szempontból depressziós területté tette Vasvár környékét. A kistérség Vas megyén belül bizonyos értelemben periférián, a dinamikusabban fejlődő pólusoktól viszonylag távol található. A térségben magas a munkanélküliségi ráta, emellett megfigyelhető a többgenerációs munkanélküliség jelenléte is (Kovács- Halinka, 2005). Mindezek következnek a vállalkozói és a civil szféra hiányából és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 5

6 ben a Vasvári kistérség területén valamivel több, mint 700 vállalkozás (5/6-uk egyéni vállalkozás formájában) működött. Tízezer főre vetített arányuk csak mintegy 2/3-a a vidéki átlagénak. A vállalkozások túlnyomó része a kereskedelem, vendéglátás, fuvarozás, mezőgazdaság területén működik. Az erős középvállalkozói kör szinte teljesen hiányzik. Kiemelkedő a térségben a mezőgazdasági vállalkozások jelenléte, melyek a gyümölcstermesztés és a tejelő szarvasmarhatartás területén működnek, valamint a faipari ágazatban erősödtek meg számottevő nagyságú üzemek (Kovács- Halinka, 2005). A településeken kevesen találnak megélhetést biztosító munkát az egyéni vállalkozók kivételével. A gazdaságilag aktív korú népesség elsősorban Zalaegerszegen és Vasváron dolgozik. A helyi foglalkoztatottság szinte teljesen hiányzik, nehéz az alapellátásokhoz, a különböző szolgáltatásokhoz, és az információkhoz való hozzájutás. A fenti hátrányok fokozzák a gazdasági előnyökből, a lehetőségekből való kirekesztődés veszélyét. A Vasvári kistérség hátrányos helyzetű, a hozzá tartozó településeken a tartós munkanélküliek aránya közel duplája a térségi átlagnak. A lakosság 4,2%- a, a munkanélküliek 56%-a (TEIR, 2010) 180 napnál hosszabb ideje nem dolgozik. Az aprófalvakban a számosságában is jelentős létszámú állás nélkül lévőkre a tartós munkanélküliség a jellemző, mely a másodlagos munkaerőpiac szolgáltatási skáláját felhasználva, az érintettek részére közhasznú és közcélú foglalkoztatások, valamint álláskeresési járadékos időszakok folyamatos és gyakori változását eredményezi. 3. A Vasvári kistérség energetikai helyzetképe A térségben több elképzelés is megfogalmazódott megújuló energia felhasználása céljából nagyberuházás megvalósítására. Ezen alkalmazások életképessége a mai fosszilis energiahordozók árának drasztikus emelkedésével egyre időszerűbb. A villamosenergia-termelését primer energiaforrásokból biztosíthatják, nukleáris energia, fosszilis energia, megújuló energia ellátással. Ma a térség energiaellátását csaknem 100%-ban a kistérségen kívül elhelyezkedő nukleáris és fosszilis erőművek biztosítják. Az aprófalvas területeken kínálkozik lehetőség a megújuló energiák felhasználásban. Kimeríthetetlen energiaforrás a nap-, a szél-, a vízenergia, regenerálható energiaforrás a fa, a biogáz, biomassza Termálvíz hasznosítása távhőszolgáltató rendszerben Vasváron A geotermális energia fő hasznosítási területe Magyarországon a direkt hőhasznosítás és a balneológia (gyógyforrások, gyógyvizek gyógyfürdői alkalmazása). Magyarországon több mint 900 db termálkút üzemel, amelyekből kitermelt víz hője 30ºC-nál melegebb. Ezeknek a kutaknak 31%-a balneológiai célú, több mint negyedük ivóvíz ellátásra hasznosul, és közel fele szolgál direkt hőhasznosítási célokra. és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 6

7 A felszínre kerülő hévíz hőtartalmát elsősorban a mezőgazdaság területén üvegházak fűtésére, épületek, uszodák fűtésére, használati melegvíz termelésre, esetenként távfűtésben alkalmazzák. A geotermikus energia tekintetében kedvező hazai adottságokat a hőtermelésben versenyképes módon ki lehetne használni a lakossági, intézményi melegvíz-ellátás biztosítására, valamint kiegészítő fűtési célú felhasználására (http://www.hasznosenergia.hu/geoterm.html, 2011). A termálvíz gyógyászati alkalmazása mellett a geotermikus energiára (termálvízre, földhőre) alapozott hőellátás egyik speciális fajtája a hőszivattyúzás, mely lehetőséget kínál fűtésre, hűtésre, melegvíz előállítására. Ez a fajta berendezés a kisebb hőmérsékletű közegből felvett hőt villamos energia felhasználásával magasabb hőmérsékletű közegnek adja le. A hőszivattyúk energetikai hatékonysága annál kedvezőbb, minél magasabb a rendelkezésre álló hőforrás hőmérsékletszintje, továbbá minél alacsonyabb szintre kell azt emelni, ezért például a szennyvizek, fürdők és egyéb elfolyó vizek kedvező hőforrások lehetnének (GKM, 2007). Ma Magyarországon 9 város távfűtési rendszerének egy részét hévíz alapon működő hőszivattyús-rendszerrel fedezik. Ezen települések között található Vasvár is, ahol a hegyháti dombokban kavics és homok bányászata folyik, a felszín alatt 2100 m mélyben pedig 78 fokos termálvíz van, amelyet egyelőre csak részben aknáznak ki. A településen a távfűtés összhőértéke 2010-ben (GJ/év) volt, ebből (GJ/év) hévíz alapon működő rendszerből került fedezésre (TEIR, 2010). Ezzel a technológiával nem csak megtakarítás érhető el, de a környezetet is kevésbé szennyezi. (http://www.combustion.uni-miskolc.hu/oktatas/jegyzetek/eh.geo.pdf, 2011). A termálenergia hasznosítás forrásoldali potenciálja a térségben ehhez biztosított. A jövőben a városban tervezik a termálvíz hatékonyabb, szélesebb körű alkalmazását A napenergia közvetlen hő-hasznosítása A napenergia az egyik legkézenfekvőbben hasznosítható, tiszta, szinte korlátlanul rendelkezésre álló megújuló energiaforrás (GKM, 2007, 31.old.). Ez az energia közvetlenül vagy közvetve alkalmazható, napelemmel villamos energiává, napkollektorokkal pedig hőenergiává alakítható, és hasznosítható tovább. A napelem modulok átlagos ára 10 euro/w-ról közel egy évtized alatt a harmadára csökkent,3 euro/w-ra. Évente átlagosan 35%-al nő ezekre az eszközökre az igény, amely alátámasztja, hogy a napenergia hasznosítás az egyik leggyorsabban fejlődő iparág. Azonban európai szinten a napenergia hasznosítása egyelőre csekély, 2004-ben az EU 25 országaiban a megújuló energiafelhasználás kevesebb, mint 1%-a volt napenergia eredetű. A napenergia hasznosítása szempontjából Magyarország természeti adottságai kedvezőek, az éves napsütéses órák száma (GKM, 2007). A térségben a napenergia fűtési, vagy villamossági célú hasznosítása még nem elterjedt, lakossági alkalmazása kialakulóban van. Ennek oka, hogy a lakosság anyagi lehetőségei sok esetben nem engedik meg az ilyen jellegű és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 7

8 beruházásokat, valamint a lakosság tájékozottsága a témával kapcsolatban nem kielégítő. A napenergia tekintetében gyakorlatilag lakossági szinten, csak termikus hasznosítással lehet számolni, elsősorban használati melegvíz készítési célokra. Nagyobb volumenű alkalmazása közösségi ház, faluház, közösségi konyha, orvosi rendelő, templom esetén vehető számításba. A nap hőjének hasznosítására legismertebb módszerek és eszközök a napcsapdák (zárt üvegezett tér, ahol a besütő nap melege hasznosul), a napkollektorok, amelyek lakások fűtéshűtésének kisegítésére szolgálhatnak, valamint a használati melegvíz készítés. A kistelepülések számára az egyik legalkalmasabb, és legolcsóbb módszer, a közintézmények melegvíz ellátására a napenergia hasznosítása (GKM, 2007). A napelem tekintetében a helyzet hasonló. A kistérség önkormányzatai közül több helyen tervezik, hogy a jövőben a közvilágítás korszerűsítése során napelemes rendszerrel oldják meg az energiaellátást. Andrásfa község polgármestere kiemelte, hogy a jövőben a polgármesteri hivatal épületét is szeretnék felszerelni napelemmel, hogy az épület villamos energia ellátása költségkímélőbb legyen (GKM, 2007). A villamos áram díjának folyamatos emelkedése arra kényszeríti az önkormányzatokat, vállalkozókat és magánszemélyeket, hogy energiatakarékos rendszerek segítségével próbálják az ilyen irányú költségeiket csökkenteni. A megújuló energiaforrások áram termelésre történő hasznosítása, jelen esetben a napelemek alkalmazása, eredményeképpen hosszútávon az energia költségek csökkenésével lehet számolni. A térségben találhatók ezzel a technológiával foglalkozó vállalkozók, akik információval tudják ellátni a felhasználót Szélenergia A térség szélenergia felhasználás szempontjából alkalmas területekkel rendelkezik, az évi szeles napok száma elég magas (42,2 PDe/év; (Tar, 2005). Hazánk egyébként Európa gyengén szeles területeihez tartozik, energianyerés szempontjából a helyi adottságok szélerősítő hatása használható ki. A szélenergiával történő villamosenergia-termelés kedvező abból a szempontból, hogy a szélerőművek gyorsan és egyszerűen kiépíthető berendezések, és a kezdeti beruházás megvalósulását követően olcsó az üzemeltetésük. Segítségükkel a megújuló energiatermelő kapacitás elvileg gyorsan növelhető. Hátrányuk azonban, hogy a hazai viszonyok között a szélfarmok átlagos összesített kihasználtsága 20% körüli, ezért a kapacitásra jutó fajlagos energiatermelés alacsony. Ez behatárolja a szélenergia zöld áram termelésben betölthető szerepét (Biró, 2010, 129.old). Mikrovállalkozások alkalmazzák öntözési rendszerek üzemeltetéséhez (gyümölcsösökben, csemetekertekben, bio zöldségkertekben). A rendszer üzemeltetésével a mezőgazdasági vállalkozók az öntözési rendszerek kivitelezésénél költségtakarékos módszert tudnak kialakítani, az így megmaradó forrásokat további fejlesztésekre tudják fordítani. és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 8

9 3.4. Biomassza A térség erdős területekben gazdag. Ezen erdőterületek nagyrészt tele vannak hulladék fával, amelyek hasznosítható mennyiségű, másra nem alkalmas alapanyagot jelentenek faaprítékkal, pellettel, azaz biomasszával működtethető berendezések üzemeléséhez. A szilárd biomassza energetikailag legkedvezőbb hasznosítása a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés, ami után a direkt hőtermelés, majd a kizárólagos villamosenergia-termelés következik. Az erdőkben keletkező hulladék fa, a gatter üzemek felesleges fűrészpora, és a bútor üzemek hulladék fája olyan megújuló energiaforrás, mely a környezetet kevésbé károsítja, emellett gazdaságos és korszerű technológiával fűtési energia előállítására alkalmazható. A felhasználói igény növelését segítené, ha a szilárd biomassza-kínálat bázisa a hőtermelés területén kevesebb technikai problémát okozó mezőgazdasági hulladék és lágyszárú termesztett energianövények térnyerésével bővülne. Ennek érdekében az ilyen típusú biomassza egyszerűbb, automatizálható felhasználását biztosító pellet- vagy brikettgyártó üzemek létesítése és a biomassza kazánok beépítése egyaránt beruházási támogatást igényelne. Szintén elő kell segíteni a szilárd biomassza tüzelőanyagok kereskedelmi forgalmazási rendszerének megteremtését. Több településen felmerült a falu szintű fűtési rendszerek, biomassza erőművek, biogáz erőművek létesítésének kérdése. Biomassza erőművek elsősorban a fa alapanyaggal nagy mennyiségben rendelkező területeken épülhetnek, míg biogáz erőművek elsősorban a szarvasmarha telepek környékén valósulhatnak meg. Az erőművek telepítésének engedélyeztetési eljárása igen bonyolult, számos felmérés, tanulmány, hatástanulmány és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés a feltétele. A kistérségben több nagy állattartó telep is működik (pl. Győrvár), ahol felmerült már a biomasszában rejlő energiatermelési lehetőségek kiaknázásának igénye. Ezen elképzelések megvalósulását bizonyára segítené, ha a bonyolult engedélyeztetési eljárásban az állattartó telepek tulajdonosai szakmai segítséget kapnának. A lakossági energiafelhasználásban, a lakások fűtése területén folyamatos átrendeződés figyelhető meg a vegyes-tüzelésű rendszerek irányában. Ehhez kapcsolódik az önkormányzati intézmények oldaláról jelentkező egyre markánsabb igény (10-15 intézmény) a helyi alapanyagra épülő magas hatásfokú fűtési rendszerek kiépítésére, amely a gázhoz képest jelentős költségmegtakarítást eredményezhet (30-40%). és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 9

10 4. A Vasvári kistérség energetikai SWOT analízise ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK Bőséges telephelykínálat. Igény és érdeklődés az energia tudatosságra. EU-tól érkező anyagi támogatások. Önkormányzatok is érdekeltek, hogy a közintézmények energia ellátása korszerű és olcsó legyen. Alternatív energiaforrásokban gazdag térség (hévíz, biomassza). A mezőgazdaság központi helyet foglal el a térségben, viszonylag magas az energiatermelésbe bevonható mezőgazdasági hulladékok aránya. A geotermális energia hasznosítása elindult a vasvári távhőellátásban. Energiatermelésbe bevonható önkormányzati földterületek. Fejlesztéseket támogató önkormányzati hozzáállás, a térségés vidékfejlesztési programok terén megszerzett tapasztalatok. Jelentős állattartó telepek, fejleszteni kívánó gazdaságok. Külterületi, energiatermelésbe még be nem kapcsolt szőlőhegyek. A lakosság alapvetően kevés energiát fogyaszt, nem a pazarlás és túlfogyasztás jelenti a kiinduló állapotot. Foglalkoztatottsági problémák, több generációs munkanélküliség a lakosság egyre nagyobb rétegében távolság az energiatudatos fogyasztói normáktól. Előzetes műszaki felmérések hiánya. A kistérség alultőkésített, önkormányzati, vállalkozói és lakossági oldalról egyaránt alacsony a bevonható saját pénzügyi források nagysága. Az érintettek kevés ismerettel rendelkeznek a megújuló energiarendszerekben rejlő lehetőségekről. Nincsenek még a térségben modell értékű megvalósult beruházások. és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 10

11 LEHETŐSÉGEK A lakosok energiatudatosságának formálását támogató központi programok (KEOP, Darányi Terv). Az anyagi támogatásokat kihasználva új, a megújuló energiafelhasználást lehetővé tevő beruházások indulhatnak meg. Az új beruházások javíthatnak a foglalkoztatottsági mutatókon. A zöld gazdaságban rejlő lehetőségek mind energetikai, mind foglalkoztatottsági oldalról kitörési pontot jelenthetnek. A biomassza hasznosítása terén jelentkező technológiai és program szintű lehetőségek (biogáz program, energia-ültetvények, stb.). Új Széchenyi Tervhez kapcsolt pályázati lehetőségek. Energia-önellátás lehetőségére alapozott lakossági- és települési programokhoz való kapcsolódás. Demográfiai földprogram, és az annak kapcsán bevonható fiatal családok, akik esetében a mezőgazdasági- és energia (ön)ellátásra alapozott programok együtt kezelhetők. Állattartás egyre nagyobb kormányzati támogatottsága (biogáz erőművek). Tervezett térségi beruházások már eleve megújuló energiára alapozottan kerülnek megtervezésre és megvalósításra (pl. járóbeteg szakellátó központ). VESZÉLYEK Egy-egy beruházás csak nagyarányú támogatással valósulhat meg, helyi tőke hiányában az utófinanszírozásos programokban való részvétel esélye csekély. A helyi társadalom ismerethiánya magában hordozza a témától való elzárkózás veszélyét. A fejlesztések élén álló önkormányzatok és vállalkozások finanszírozási ellehetetlenülése (nem kapnak hitelt a fejlesztéseikhez). Az értékes biomassza állomány továbbra is alacsony hatásfokon kerül felhasználásra (elmaradnak a technológiai fejlesztések). A térség népességfogyása, elöregedése tovább folytatódik, ami megkérdőjelezheti a jövőbeni fejlesztések indokoltságát, megtérülési lehetőségét. és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 11

12 5. A vasvári kistérség általános energetikai koncepciója A Vasvári kistérség energetikai koncepciójában célunk a már meglévő, kiépített energetikai hálózatok bemutatása, a lakossági célú és a térségben működő vállalkozások vezetékes energiafogyasztási adatainak felvázolása. A térség energia szolgáltatója, az E-on, a jelenlegi rendszerrel mind a lakossági energiaigényeket, mind a vállalkozások működéséhez szükséges energia szükségletet hosszútávon képes biztosítani Villamosenergia ellátás A modern háztartás elképzelhetetlen villamos energia nélkül, ez az energia univerzálisan felhasználható, nem nagyon van olyan tevékenységi terület, amely közvetve vagy közvetlenül ne igényelne villamosenergia-szolgáltatást. 2. táblázat Vasvári kistérség villamosenergia-ellátással kapcsolatos jellemző adatai A háztartások részére szolgáltatott villamos energia mennyisége [1000 kwh] Háztartási villamos energiafogyasztók száma [db] Az összes szolgáltatott villamos energia mennyisége [1000 kwh] Forrás: TEIR, 2011 A kistérségben a háztartások részére szolgáltatott villamos energia mennyisége (1000 kwh), a korábbi évekhez képest ez az adat állandónak tekinthető. Ezt az energia mennyiséget 2009 évben db villamos energia fogyasztó használta fel. Egyre népszerűbbek az energiatakarékos háztartási gépek, amelyek kedvezőbb fogyasztási adatai befolyásolják az összes fogyasztást, azonban ezt jórészt ellensúlyozza, hogy a háztartásokban egyre több villamos energiát felhasználó gép, eszköz kerül használatba Földgáz ellátás és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 12

13 A Vasvári kistérség gázellátottsága az elmúlt 10 évben folyamatosan bővült, 2009-es évben 55 km-rel hosszabb volt a kiépített gázvezeték hálózat hossza 2001-hez képest. 3. táblázat A Vasvári kistérség földgáz ellátással kapcsolatos jellemző adatai Az összes gázvezeték hálózat hossza [km] 214, Gázzal fűtött lakások száma [db] Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége (átszámítás nélkül) [1000 m 3 ] Összes gázfogyasztók száma [db] Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (átszámítás nélkül) [1000 m 3 ] Forrás: TEIR, 2011 A gázvezeték hosszának növekedésével párhuzamosan a gázzal fűtött lakások száma növekedett, és a 2009-es évben már lakás volt rácsatlakozva a vezetékekre. A háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége 443 (1000 m 3 -rel) csökkent, ennek oka feltételezhetően az, hogy az emelkedő gáz árak következtében egyre több háztartásban fűtenek télen fával, szénnel. A térségben a háztartási gázfogyasztókon kívül további 214 fogyasztó található, amelyek alapvetően nagyfogyasztók (intézmények, ipari vállalkozások). A vezetékes földgázfogyasztás 2009-ben (1000 m 3 ) volt, amely közel (1000 m 3 )-el több az évtized elejei adatokhoz képest. Ez az adat viszont a 2005-ben fogyasztott gáz mennyiségénél 877 (1000 m 3 ) -rel kevesebb. Az eltérésé oka, hogy a földgáz árának emelkedésével az emberek alternatív fűtési megoldások felé fordulnak saját helyzetük megkönnyítése miatt. A kistérség jellemzően falvas, amelyből következik, hogy a lakosság jelentős többsége családi házban él, így többségében lehetőségük van fára, szénre vagy más tüzelőanyag használatára a téli fűtéshez. és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 13

14 5.3. Távhőellátás A kistérségben távfűtésbe bekapcsolt ingatlanok Vasváron találhatók, számuk ben 290 db volt. 4. táblázat A Vasvári kistérségben a távfűtésbe bekapcsolt lakások száma [db] Vasvári kistérség Forrás: TEIR, Közvilágítás A közvilágítási lámpahelyek száma 2009-ben 797 db volt, ezekhez 6,7 km hosszú villamos hálózat tartozott. 5. táblázat A Vasvári kistérségben a közvilágítási lámpahelyek száma, években [db] Vasvári kistérség Forrás: TEIR, 2011 A közintézmények energia ellátásának megújuló energiával történő korszerűsítését Vasvár és Andrásfa településeken tervezik. Előbbi településen geotermikus energiahasznosítást és napkollektorok felszerelését tervezik, míg Andrásfán az önkormányzat melegvíz ellátását szeretnék napkollektoros megoldással korszerűsíteni. A térségben található települések 2010-ben a kistelepüléseken átlagosan 800 ezer Ft-ot, Vasváron pedig 11 millió Ft-ot költöttek közvilágításra. A korszerűsítés minden településen megtörtént, energiatakarékos izzókat szinte mindenhol felszereltek Megújuló energia széleskörű használatának eddigi eredményei A jelenlegi vezetékes rendszereken szolgáltatott energia fogyasztás csökkentése rövidtávon épületszigeteléssel és energiatakarékos berendezések vásárlásával, karbantartással lehetséges. A térségben rövidtávú célként elsősorban az energia fogyasztás csökkentését kell kitűzni, az önkormányzatoknak példával kell előállniuk és a települések közintézményeit, önkormányzati fenntartású épületeit energiatakarékossá kell alakítani. A térségben eddig egyetlen település, Olaszfa tett lépéseket e téren a 2010-es évben, az UMFT pályázat keretében támogatást nyertek a település közintézményei fűtésrendszerének korszerűsítésére, így lehetőség nyílt a rendőrség, az önkormányzat és az óvoda épületének fűtését külön szabályozni. Emellett ezek az épületek külső szigetélést kaptak, amely további lehetőséget teremt az energiafogyasztás csökkentésére. és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 14

15 A kistérségben távfűtés csupán Vasváron működik, a város és a helyi távhőszolgáltató vállalat a magas távhőtermelési és szolgáltatási költségeket geotermális energia kiaknázásával csökkenti. A térség kistelepüléseinek gázellátása kielégítő, a falvakban élők többsége a magas gázárakat úgy próbálja csökkenteni, hogy a hideg téli hónapokban fát is használ a fűtéshez. Az alternatív energiaforrások kiépítettsége alacsony, ennek oka, hogy a lakosság pénzügyi lehetőségei szerények és a családok számára anyagilag megterhelő a modern technikák alkalmazása. Ezért is fontos elsősorban az energiafogyasztás csökkentésére, a hőszigetelés fontosságára felhívni a lakosság figyelmét, hosszútávon pedig megújuló-energia alapú beruházásokat kell ösztönözni. 6. A kistérség energetikai akciótervei 6.1. Kistérségi energiafa-koncepció A vasvári kistérség adottságait tekintve az egyik leghangsúlyosabb fejlesztési terület a biomasszában rejlő lehetőségek kihasználása. Előnye, hogy az energiatermelés mellett közvetlenül is összekapcsolható a hátrányos helyzetű, tartósan munka nélkül lévő emberek foglalkoztatásával, képzésével, esetenként fenntartható munkahelyek létrehozásával. Az alábbi koncepció alapjainak kialakítása 2010-ben történt, és felmerült a lehetősége annak, hogy a következő időszakban a Vasvári kistérség egyfajta mintaprogramként megvalósítsa. A mintaprogram összeállítását, valamint az erdészeti méréseket az Erdészeti Tudományos Intézet, a PROMEN Tanácsadó Kft. és a Regionális Humán Innováció Képzési Közhasznú Nonprofit Kft készítette, szeptemberében. A Magyar Energia Társaság adatai alapján, Magyarországon 700 MW kapacitású bio-erőműnek kellene működni 2020-ra. Jelenlegi ismeretek szerint a meglévő és tervezett erőművek 2013-ra ennek megfelelően megközelítőleg t/év faaprítékot tudnak feldolgozni. Ha a biomasszára átalakított széntüzelésű erőműveket ( t/év) is nézzük, akkor ez a szám akár 3-4 szerese is lehet. Az Erdészeti Tudományos Intézet kutatásai alapján rendelkezésre állnak magyarországi nemesítésű, jól termeszthető, nem tájidegen fafajok, amelyek évi hozama t/év (több éves hazai klimatikus- és talajviszonyokra alapozott kutatással és sikeres fajtakísérletekkel támasztható alá). Ebből következően országosan már viszonylag rövid távon belül is legalább ha terület telepítése szükséges. A termesztés és feldolgozás folyamata a lehető legkevésbé gépesített formában tervezett, hogy a foglalkoztatási szegmensben minél több hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű vidéki embert lehessen bevonni. Abban az esetben, ha 4 hektáronként átlagosan 1 fő tartós foglalkoztatását lehet megvalósítani a program végére közel új munkahely keletkezhet. A kistérségben 3 éven belül ez új munkahelyet jelenthet. A parlagon lévő főleg és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 15

16 állami és önkormányzati területek hasznosításával olyan munkahelyteremtés jöhet létre, ahol a közfoglalkoztatás, továbbá hosszabb távon tartós, részben önfenntartó gazdaság alapozható meg. Olyan közfoglalkoztatás, amely piaci bevételeket is növekvő mértékben állít elő és forgat vissza a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásába. A program induló szakaszában az energiafa-ültetvények mellett kiemelt terület lehet az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági utak menti bozótosfás területek kitisztítása, az ott történő védőfásítás, melybe már gyorsan növő fajták is bekombinálhatók. Ugyanebbe a kategóriába tartoznak a Vasvári kistérség területén átmenő vasútvonalak, valamint vízfolyások. Emellett több olyan kiöregedett gyümölcs-ültetvény is található a térségben, ahol már rövidtávon, a tulajdonosokkal egyeztetve elindítható a termelés és az erre alapozott hasznosítás. A biomassza piaci értékesítése mellett fontos szempont lehet a termelt alapanyag térségen belüli felhasználása. Elsődlegesen ez összekapcsolható az önkormányzati intézmények fűtési igényének kielégítésével, nagy hatásfokú biomassza kazánok üzembe állítását követően. (Erre vonatkozóan előkészítés alatt van egy kazánok beszerzését támogató célzott program a Kormányzat részéről, összhangban a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásának keretprogramjával - Darányi Ignác Terv - Helyi gazdaságfejlesztés stratégiai területtel, melynek egyik kiemelt Nemzeti Stratégiai Programja a Helyi energiatermelés és ellátás program.) Az egyre drágább földgáz kiváltása már rövidtávon megvalósulhatna több intézmény esetében is, ami kalkuláltan közel 50%-os energia megtakarításhoz vezethet. (Az 50%-os megtakarítás, mint maximális arány az önkormányzati területeken lévő faanyag saját letermelése/használata esetén érhető el, foglalkoztatási programok megvalósításával.) Energetikai megalapozottság A fosszilis energiahordozók közül a szén tüzelésére készült berendezések használata során magas technológiájú és biztonságos konstrukciók születtek. Magas hőmérséklet keletkezik a tűztérben az égetés során, így elérhető, hogy nagy nyomású és hőmérsékletű gőz fejlődjön. A fa salakjának olvadáspontja alig kisebb a szénéhez képes, így az eddig működő kazánok kevés átalakítás után használhatók fa tüzelésére is (http://www.energyforest.eu/crops.html, 2011). A faapríték ára a nagyfelhasználók számára nettó Ft atro tonnánként, ez a teljes száraz állapotra számított fatömeg értéke. A teljesen száraz állapotú fa fűtőértéke megközelítőleg 18 GJ/at, lényegében független a fajtától, vagyis az energiaültetvényből származó tűzifa energiaértékre átszámított jelenlegi nettó ára ~1.300 Ft/GJ. Összehasonlításként érdemes megjegyezni, hogy a földgáz nettó ~3.000 Ft/GJ áron vásárolható meg, a különbség beszédes és várhatóan a jövőben a különbség növekedni fog. A fás szárú energiaültetvények termelési költségében meghatározó szerepe van a telepítésnek és a telepítés évében szükséges ápolásnak. Az ültetvények tipikusan két évenként arathatók, legalább 5-6 aratási ciklus az élettartamuk. és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 16

17 A jelenlegi árak mellett már 6 atro tonna/hektár/év hozam mellett is gazdaságos egy ültetvény, az energiaültetvényekhez kifejlesztett fajtákkal 10 atro tonna/hektár/év feletti hozam is elérhető (http://www.energyforest.eu/crops.html, 2011). Erdészeti megalapozottság Az Erdészeti Tudományos Intézetnél évtizedes tapasztalat és fejlesztés alapján rendelkezésre áll az a technológiai-termesztési tudásbázis, amely alapja lehet egy jelentős telepítési elképzelésnek. A rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények a mezőgazdasági termelőknek új, biztos piacot jelentő termelési ágazatot jelentenek. Megfelelő fajták választása esetén a termelés időjárási kockázata sokkal alacsonyabb a hagyományos szántóföldi növényekhez viszonyítva. A fás szárú ültetvények létesítésének jogszabályi lehetőségét és feltételeit a 71/2007. (IV.14.) kormányrendelet és a 45/2007. (VII.27.) FVM rendelet együttesen teremtette meg. A jelenleg hatályos jogszabályok (134/2007 (XI.13.) és 31/2008 (III.27.) FVM rendeletek és 33/2007 (IV.26.) FVM rendelet jelentős, akár Ft/ha támogatást biztosít a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvényekhez, amely önmagában is jelzi a termelési cél kiemelkedő társadalmi fontosságát. Állami, önkormányzati földterületek bevonása A program egyik érzékeny pontja a lehetséges földterületek bevonásának kérdése. Jelenleg nincs arról használható kimutatás, hogy milyen nagyságban állnak rendelkezésre önkormányzati vagy állami szántók, valamint bevonható területegységek. A vasvári kistérség területén önkormányzatok tulajdonában is vannak olyan földterületek, melyek alkalmasak lehetnek a programba történő bevonásra, emellett a mezőgazdasági utak menti területek, valamint az elhanyagolt magántulajdonú földek is szóba jöhetnek. A teljes körű felmérés jelen koncepció elkészítéséig még nem valósult meg, viszont több település lekérdezése nyomán átlagban 3-15 ha önkormányzati tulajdonú földterülettel lehet számolni településenként, feltéve, ha megfelelő alternatívát jelent számukra az energiaültetvény-programba történő bevonás. Ez kiegészíthető a nem gondozott, magánkézben lévő kiöregedett gyümölcsösökben lévő területekkel, ami becslés alapján ha bevonható területet jelent (pl. a volt oszkói TSZ-gyümölcsösben). Mindezek alapján hozzávetőlegesen a kistérségben a program elindításához már rövid távon belül megvalósulhat kb. 100 ha-nyi földterület energiafa-ültetvény telepítés céljára történő bevonása. A jövőben stratégiai cél, ezeknek a földterületeinek energetikai hasznosításba való bevonási lehetőségét feltérképezni. Foglalkoztatási lehetőségek, előnyök Az energetikai faültetvény, mint munkahelyteremtő beruházás egy olyan foglalkoztatási program lehetőségét hordozza, amely jelentős társadalmi haszonnal bíró és a helyi érdekeket szem előtt tartó piaci szegmensbe kíván és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 17

18 belépni, s várható piaci bevételeiből a rendszer hosszútávon fenntarthatóvá tehető, és lehetőséget ad arra, hogy a foglalkoztatottak az eltartotti státusból önmagukról gondoskodni képes munkavállalókká váljanak. Ennek jelentős a társadalmi haszna, s emellett komoly gazdasági előnyt is hozhat a térségnek, különösen az önkormányzatoknak, azáltal, hogy a kihasználatlan erőforrásokat (föld, munkaerő, műveletlen területek) és a növekvő energiaigényt összhangba hozza. Az ültetvényeken az alábbi munkákat kell elvégezni: Talaj és terület előkészítés (mélylazítás, keresztszántás, gyökér- és gyomirtás, tárcsázással, sorelőkészítés tárcsázással. Telepítés (élőmunkával vagy géppel). Ápolás (vegyi és mechanikai gyomirtás). Betakarítás (élőmunkával vagy géppel). A fenti munkák egy jelentős része kézi erővel végezhető, azaz élőmunkára építhető, a gépesítést igénylő feladatokra pedig olyan rövid idejű képzéssel kiképezhetők az emberek, amely képzés a munkafolyamatba építve megvalósítható. Mind a kézi, mind pedig a gépi munkák folyamatos munkalehetőséget jelenthetnének a munkaerő-piacról kiszorult, hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli képzetlen embereknek, továbbá bizonyos fogyatékossági csoportba tartozóknak, s a megváltozott munkaképességű emberek bizonyos csoportjának. A foglalkoztatási komponens kiterjesztése csak akkor lehetséges, ha a faültetvényekkel kapcsolatos munkák és a meglévő biomassza termelése és feldolgozása mellett kiegészítő foglalkoztatás is megvalósul. Mivel a térségben az elmúlt években komoly előrelépés volt a helyi termékekre alapozó fejlesztésekben, amiatt akár az időjárásnak kevésbé kitett helyi termék-előállító műhelyek, kisüzemek, hulladék-hőt hasznosító üvegházak bekapcsolásával kiegészíthető a foglalkoztatási-termelési vertikum, és a bevételek oldaláról is segíti egy komplex, több lábon álló szociális gazdaság-típusú foglalkoztatási modell megvalósítását. A folyamat következő lépése a programhoz bevonható földterületek beazonosítása településenként. 3 éven belül egy ha-os ültetvény nagyság elérése a cél. Családi házakra vetítve ez kb lakóház fűtésének energia igényét fedezheti. A telepítési költségeket is beleszámítva kb. 100 ha-nyi földterület bevonásával a különböző technológiák függvényében millió Ft összegű beruházásra lenne szükség. 100 ha termőterületre számolva évente kb. az alábbi munkaórát igényeli az energetikai ültetvény: ÉVES MUNKAIDŐ SZÜKSÉGLET munkaóra 8 órás munkanap/év dugványozás éve: aratás nélküli év aratási év: és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 18

19 6.2. Külterületi Szőlőhegyek megújuló energiával történő ellátása Mintaprojekt az oszkói Hegypásztor pincéknél A kistérségi energetikai akcióterv egyik célja, hogy a Vasi Hegyháton lévő külterületi, és rossz energiaellátású területeken szigetszerűen, hatékonyan biztosítható legyen az energiaellátás és ehhez lehetőség szerint megújuló energiák kerüljenek felhasználásra. A Hegyhátra jellemző a falvak mellett lévő külterületi szőlőhegyek megléte, amelyeken évszázadok óta folyik gyümölcs- és szőlőtermesztés, valamint helyi borászat. A gazdálkodási hagyományokat őrzik a még meglévő boronafalú, zsúpfedeles présházak, a hagyományos szőlő- és gyümölcsfajták, valamint a szőlőhegyekhez kapcsolódó hagyományok. A területek jelentős része ma már nem művelt, nagyszámú bozóttal benőtt parcella található rajtuk. Az előző programnak is célja lehet e területek kitisztítása, egyben termelésre alkalmas állapotba hozása. A szőlőhegyek jelenleg komoly lehetőséget hordoznak a kulturális értékmegőrzés és a helyi borkultúra mellett a helyi értékekre alapozó turizmus megteremtésére és fejlesztésére, valamint a szőlőhegyi gazdálkodás újraélesztésére, az itt előállított termékek piacra vitelére. Mindez felveti a víz- és energiaellátás szükségességét is, amely a szőlőhegyek jelentős részében nem megoldott. Mivel a vezetékes rendszerekbe történő bekapcsolás csak esetileg lehetséges, emiatt különösen nagy jelentősége lehet az alternatív, megújuló energiára alapozott rendszerek kiépítésének. Ennek a programnak mintapéldája lehet az a szőlőhegyi fejlesztés, amelyet a közeljövőben tervez megvalósítani az oszkói Hegypásztor Kör. Pályázat elnyerése eredményeképp egy mintaprojekt indulhat a térségben. A beruházás célja az Oszkó községtől 2 km-re lévő szőlőhegyen elhelyezkedő kb. 2,5 ha-os területen megteremteni a vendéglátás és az idegenforgalom infrastrukturális feltételeit. A beruházás kapcsán egy maximum 50 fő szállóvendéglétszámmal működő egység jön létre. A beruházás célkitűzése a természeti és kulturális értékek megőrzése és hasznosítása, a vidéki környezet vonzóbbá tételével, életminőség javításával, esélyegyenlőség megteremtésével. A turizmusfejlesztés összekapcsolása a szolgáltatásfejlesztéssel, tematikus- és térségi csomagok kialakítása. Mindezekkel párhuzamosan speciális cél a megújuló energiaforrások elterjesztése, tervek kidolgozása, modellprogramok megvalósítása. A program magában hordozza egy fenntartható vidékfejlesztési modell működtetését az aprófalvas településszerkezet hátrányainak leküzdésére. Cél az Erdei Iskola központként is működő ifjúsági szálláshely olyan szintű helyi energiaellátása, amely lehetővé teszi a folyamatos éves működést. Bemutató helye lehet a megújuló energia napi alkalmazásának: hibrid (szél és nap) szélerőgép akkumulátorteleppel. és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 19

20 A hagyományos stílusban készített épületekhez meg kell teremteni az áramellátás, a vízellátás, valamint az eső- és szennyvízelvezetés feltételeit. A fejlesztés keretében megvalósul egy fogyasztásra alkalmas ivóvizet biztosító fúrt kút létesítése (várhatóan 150 m mély). Emellett megtörténik a régi és újabb épületek temperáló fűtéséhez és használati melegvíz ellátásához szükséges biomassza tüzelésű központi kazán beépítése, ami kiegészül napkollektorok felszerelésével is. A turisztikai forgalom miatt tűzivíztárolót kell kialakítani környezetbe illő módon, ami lehetőség szerint a meglévő tóka kibővítésével történik. Az épületek használati melegvizét a fűtést is ellátó központi kazánházról, távvezetéken kapja. A szőlőhegyen sok hulladék szalma keletkezik a zsúpfeldolgozás miatt, emiatt célravezető a fűtést és a melegvíz ellátást ezzel a technológiával megoldani. Épületeken kívül az alábbi vízfelhasználási igények jelentkezhetnek: zsúpkészítés, állattartás, öntözés (szőlő, gyümölcsös), szomszédos területek esetleges ellátása. Ezeken a felhasználási területeken indokolt a szürkevíz tárolásának és hasznosításának a lehetőségeit áttekinteni. A keletkező szennyvizet sajnos csak zárt oldó-gyűjtő medencében lehet elhelyezni és ezt a közeli befogadóba adott esetben el kell szállítani. A csapadékvíz elfolyása a jelenlegi természetes módon megfelelő. A szemléletformálás okán a csapadékvizet érdemes a meglévő tókába vezetni és hasznosítani öntözésre, egyéb célokra, az Őrségben lévő tókák mintájára. A fűtési hőteljesítmény-igény kb. 12 kw. A szállás-épületek egy központi kazánházról, távvezetéken kapnak (névlegesen 70/55 C hőmérsékletű) fűtési melegvizet. A beérkező fűtővíz tényleges hőmérsékletét és térfogatáramát a központi kazánházban elhelyezendő időjárás-követő előszabályozás határozza meg. Ez a technológia elsősorban a szálláshelyként működő épületek ellátására alkalmas, míg az elszigetelt apartman-pincék fűtését egyedi rendszerek keretében szükséges megoldani. A Hegypásztor Pincéknél az alábbi területeken jelentkezik energiaszükséglet (zárójelben feltüntetésre került, hogy ez folyamatosan, időszakosan, illetve szakaszosan jelentkezik-e): Az épületek világítása, térvilágítás, biztonsági rendszerek (vagyonvédelem, tűzjelző) működtetése (folyamatos) Kazánház működtetése (központi fűtés és használati melegvíz előállítás a szállás-épületek épület számára) (folyamatos) Kútszivattyú és kútgépészeti berendezések működtetése (szakaszos) Pajta és kemencék megvilágítása és energiaellátás (szakaszos) Rendezvények (alkalmi árusítók, hangosítás, stb.) (időszakos) és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 20

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2010 Tartalom Tartalom... 2 1. Az akcióterv tárgya, célja, módszertan... 3 2. A megújuló

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja IV. évfolyam negyedik szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség A falusi, vidéki életmód, a mezôgazdasági termelôk,

Részletesebben

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP)

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 1. melléklet /2013 (III.28) határozathoz ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 2013. FEBRUÁR Készült az Európai Unió IEE programjának City_SEC projekt keretében Készítette: ENEREA Észak-Alföldi

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

EGER FENNTARHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP)

EGER FENNTARHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) EGER FENNTARHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) Bátor tettek a múltban, bátor tettek a jövőért! 2013. FEBRUÁR Készült az Európai Unió IEE programjának City_SEC projekt keretében Készítette: ENEREA Észak-Alföldi

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József 8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József Ebben a fejezetben olyan megújuló energiaforrásokról lesz szó, amelyeknek keletkezése nincs közvetlen öszszefüggésben a mezőgazdasági tevékenységgel.

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv 2013. február Tartalom 1 Vezetői összefoglaló... 2 2 Bevezető... 4 3 Helyzetkép... 4 3.1 Szenek... 5 3.1.1 A szénvagyon potenciál nemzetgazdasági

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CSANYTELEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2014. (IV. 25.) Ökt határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...

Részletesebben

SZANK KÖZSÉG LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja

SZANK KÖZSÉG LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja SZANK KÖZSÉG LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 1 LOCAL AGENDA 21 1 HELYZETELEMZÉS 6 Környezet állapota 6 Földrajzi elhelyezkedés 6 Klíma (éghajlati adottságok) 7 Vízrajz 8 Talaj 9 Levegő

Részletesebben

Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára

Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára 2014. március 1 Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra

Részletesebben