Egyes mezıgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetıségei Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyes mezıgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetıségei Magyarországon"

Átírás

1 Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Egyes mezıgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetıségei Magyarországon Készítette: Pintér Gábor Témavezetı: Dr. Tóth Gergely, egyetemi docens Keszthely 2012

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŐZÉSEK HIPOTÉZISEK A KUTATÁS MÓDSZERTANA Légvonalbeli és közúti beszállítási távolságok elemzése és számszerősítése Mezıgazdasági melléktermékek erımővi beszállításának anyagai és módszerei A KUTATÁS EREDMÉNYEI Légvonalbeli szállítási távolságoknak megfeleltethetı közúti szállítási távolságok Mezıgazdasági melléktermékek erımővi tüzelése ÖNÁLLÓ ÚJSZERŐ EREDMÉNYEK HIVATKOZÁSOK PUBLIKÁCIÓK

3 1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŐZÉSEK Az energia nélkülözhetetlen erıforrássá vált napjainkban. Az egyes országok gazdasági fejlettségét erısen befolyásolja energiával való ellátottságuk. A fosszilis energiaforrások szőkösek, az emberiség növekvı energiaigényének kielégítésére egyre több megújuló energiaforrást kell hasznosítani. Magyarország meghatározó megújuló energiaforrása a biomassza. A biomassza elıállításának jelentıs része nem energetikai céllal történik, azonban a fıtermék mellett melléktermék is keletkezik. Ha a melléktermék a keletkezés helyén nem kerül hasznosításra, akkor lehetıség kínálkozik az energetikai célú felhasználásra. Magyarország kiváló természeti adottságokkal rendelkezik a növénytermesztéshez. Nagy mennyiségő hasznosításra kerülı növényi eredető biomassza keletkezik évente. A Biomassza hordozza hazánk számára a legnagyobb energiapotenciált (Gilber, 2006), így erre kell elsısorban összpontosítanunk. A biomasszával együtt különféle melléktermékek is képzıdnek, melyek energetikai hasznosíthatóságának elemzése napjaink energiafaló korszakában célszerő és javasolt. A magyarországi növénytermesztésbıl származó melléktermékek mennyiségérıl eltérı becslések születtek: Bai (2011) szerint évente 7-8 millió t körül ingadozik, míg Gyulai (2007) szerint akár 10 millió tonna is lehet, melynek 40-45%-át lehetne hasznosítani. A Magyar Villamos Mővek (MVM) évi statisztikai adatai alapján Magyarország villamos energia termelésének 52%-át fosszilis-, míg 40%-át atomenergiából fedezi hazánk. A fennmaradó 8% származik megújuló energiaforrásokból. Az említett 8% közel 80%-át a biomassza adja (MVM, 2009), következésképp Magyarországon megkerülhetetlen a biomassza kérdésköre. Az externális költségek internalizálására tett kísérlet, a szén-dioxid kvóták bevezetése, gazdaságilag is megpecsételte a hagyományos széntüzeléső erımővek sorsát. A biomasszatüzelés viszont új lehetıséget nyújtott a fennmaradáshoz. Az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan, a 2001/77/EK irányelv alapján Magyarország is támogatja a zöldáram elıállítását. A megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia részarányának elısegítésére hazánk emelt átvételi árat garantál, melyet 2012 végéig a kötelezı átvételi rendszer (KÁT) mőködtetésével ér el tól a KÁT helyét a Megújuló Támogatási Rendszer (METÁR) veszi át, mely a megújuló energiákból elıállított villamos energia támogatása mellett már a megújulókból származó hıenergiára is koncentrál. Dolgozatomban az egyes mezıgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának gazdasági elemzésével foglalkozom, valamint ezen újonnan elıtérbe kerülı erıforrások tüzelésének lehetıségeit mutatom be, a jellemzı energetikai létesítményeket alapul véve. Külön kitérek a lágyszárú mezıgazdasági melléktermékekre, mint a búza- és repceszalmára, a kukorica- és a napraforgószárra; valamint a fásszárúakra, mint a szılıvenyigére és a gyümölcsösökbıl származó nyesedékre. E mezıgazdasági melléktermékek tüzelésének gazdasági lehetıségeit elemzem egy-egy lokális főtımőben és erımőben, illetve két globális villamosenergia rendszerre termelı erımőben. Disszertációm fontos részét képezi a közúti és légvonalbeli szállítási távolságok arányszámának definiálása Magyarországon. A kapott érték nagy segítséget nyújthat különféle logisztikai problémák megoldásában. Célom, hogy kutatásaim megalapozzák a vizsgált mezıgazdasági melléktermékekkel üzemelı erımővek és főtımővek magyarországi létjogosultságának megítélését, segítsék a hazai erımővi jövıkép megalkotását. 3

4 Kutatásaim célkitőzéseit az alábbiakban jelöltem meg: A Magyarországon leginkább jellemzı lágyszárú mezıgazdasági melléktermékek, vagyis a szántóföldi melléktermékek számbavétele és különbözı erımő-, illetve főtımőtípusokban való tüzelhetıségének gazdasági vizsgálata. A szılıvenyige és a fanyesedék, mint fásszárú mezıgazdasági melléktermék különbözı erımő-, illetve főtımőtípusokban való tüzelhetıségének gazdasági vizsgálata. Az elızıekhez kapcsolódóan azon erımő, illetve főtımővi méretek, kapacitások, beszállítói területek, és szállítási távolságok meghatározása, melyek a melléktermékek gazdaságos tüzelésének feltételét alkotják. Óriáserımővek életképtelenségének bebizonyítása kizárólag a vizsgált melléktermékekre alapozott mőködés esetén. 2. HIPOTÉZISEK A kapcsolódó szakirodalmi áttekintés után az empirikus vizsgálat hipotéziseit az alábbiakban foglaltam össze: H.1. Gazdasági alapon nem lehet ellátni kizárólag lágyszárú vagy fásszárú mezıgazdasági melléktermékekkel együttesen vagy külön-külön, üzemelı széntüzelésrıl biomasszára áttért nagyerımőveket. H.2. A mezıgazdasági melléktermékek tüzelése csak lokális főtımővekben és erımővekben életképes Magyarországon gazdasági oldalról vizsgálva a problémakört. H.3. Magyarországon is - Földünk minden területéhez hasonlóan - a légvonalbeli szállítási távolságok kisebbek a közúti szállítási távolságoknál. Hazánkban a légvonalbeli szállítás a sőrő infrastruktúrahálózat miatt közel 3/4-e a közúti távolságnak. 3. A KUTATÁS MÓDSZERTANA Kutatásom során két irányból vizsgálódtam: az erımővi és a gazdálkodói szempontrendszert hasonlítottam össze. A megadott teljesítményő erımő ellátásához a minimálisan szükséges beszállítási távolságot határoztam meg és vetettem össze a gazdálkodói oldalon kapott gazdaságilag maximális beszállítási távolsággal. Kutatásom logikai menetét az 1. táblázatban foglaltam össze, ahol az 1-8 sorok az erımővi oldalt, míg a 9-11 sorok a gazdálkodói oldalt szemléltetik. 4

5 Lépés 1. táblázat. A kutatás logikai menete Jelölés Dimenzió Meghatározott érték ERİMŐVI SZEMPONTRENDSZER 1. P bruttó Erımővek bruttó teljesítménye Érzékenységvizsgálatokat végeztem a z értékeire (ami az erımő földrajzi elhelyezkedésének függvénye), a melléktermék főtıértékére és fajlagos hozamára valamint a gazdálkodó bevételeire illetve kiadásaira a valósághoz való pontosabb illeszkedés érdekében, melyet az 1. táblázatban a 4-6. és a 9-10 lépések szemléltetnek. A búzaszalma felhasználását alapul véve lineáris programozási (LP) modellt állítottam össze az általam követett algoritmus eredményeinek ellenırzése illetve alátámasztása céljából. Továbbá az is célom volt, hogy az LP modell alkalmazása esetén hogyan értelmezhetık és számszerősíthetık a modell változói, technikai és célfüggvény-koefficiensei, hogyan oldható meg a szakmailag indokolt feltételek kezelése a modell feltételrendszerében. A kidolgozott modell és elemeinek értelmezése általános érvényő, ezért valamennyi melléktermékre alkalmazható. Az LP modellt az Economic 5 MW Feltétel P bruttó = P hasznos / η 2. P éves Éves energiatermelés MWh 8000 h/év mőködés (91,3 %-os kihasználtság) 3. A Szükséges input energia GJ 1 MWh = 3,6 GJ 4. B 5. C 6. D 7. E 8. F Szükséges melléktermék összes tömege Szükséges szántóterület, melyen csak az adott növényt termesztik: T Szükséges beszállítói terület, melybıl z %-ot képvisel az adott növény Beszállítói terület sugara (légvonalbeli távolság) Az erımő ellátásához szükséges minimális beszállítási távolság 9. G Költségek t ha km 2 ha km 2 km km GAZDÁLKODÓI SZEMPONTRENDSZER Ft/t Ft/tkm 10. H Bevételek Ft/t ismert a melléktermék főtıértéke (f) [GJ/t] ismert a melléktermék fajlagos hozama (t) [t/ha] ismert az adott növény területének megoszlása, vagyis z [%] T = r 2 π r = (T/π) ismert a közúti és a légvonalbeli beszállítási távolságok aránya (e) költségnemek ismerete: szállítási távolsággal változó (sz) [Ft/tkm] és tıle független költségek (fk) [Ft/t] erımővi átvételi ár ismerete [Ft/t] Gazdaságos erımővi 11. F beszállítási távolság km maximuma A 8. ÉS A 11. SORBAN KAPOTT ÉRTÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA. Forrás: a szerzı saját munkája. költségek és bevételek ismerete [Ft]

6 Division North of Scotland College of Agriculture intézmény által kidolgozott LN-PROG programmal oldottam meg. 3.1 Légvonalbeli és közúti beszállítási távolságok elemzése és számszerősítése Magyarországot Alföldi et al. (2011) alapján három jellemzı tájegységre osztottam: Középhegység: magába foglalja a Nyugat-magyarországi peremvidéket, az Északi- és a Dunántúli- középhegységet. Magyarország területének negyedét adja. Ajka és környékének közúti infrastruktúráját vettem alapul. Alföld: a Kisalföld és az Alföld nagytájak tartoznak ide és Magyarország területének felét teszik ki. Két település, Kisújszállás és Tiszapalkonya környezetén keresztül reprezentáltam a sík területek közúti infrastrukturális hálózatát. Kisújszállás a folyóktól távol esı területeket, míg Tiszapalkonya a folyó menti térségeket reprezentálja. Dombság: a Dunántúli-dombságot jelenti, az ország területének közel negyedét teszi ki. Söjtör településsel reprezentáltam e tájegységet. Négy kiemelt település esetében megvizsgáltam a 20 km-es légvonalbeli körzetben a 100 fınél nagyobb lélekszámú falvakat és városokat, melyeknek a kör középpontjában elhelyezkedı településtıl mért légvonalbeli és közúti beszállítási távolságait hasonlítottam össze. Vizsgálataimhoz az internetrıl szabadon hozzáférhetı map24 németnyelvő programot használtam. Az egyes magyarországi tájegységenként vizsgált településekre kapott eltérésértékek számtani átlagaiként határoztam meg a középhegységre, az alföldre, és a dombságra a jellemzı arányszámokat, melyeket a tájegységek területének nagyságával súlyozva és számtani átlagukat véve határoztam meg a vizsgálataimban definiált országos arányszámot. 3.2 Mezıgazdasági melléktermékek erımővi beszállításának anyagai és módszerei Vizsgálataimhoz négy Európában jellemzı erımőtípust elemeztem részletesen: A Egy Magyarországon általában multinacionális tulajdonban levı, az országos villamosenergia-hálózatra termelı, a keletkezı hıt értékesíteni képtelen, tehát hasznosan kizárólag villamos energiát elıállító, biomasszatüzelés tekintetében nagynak mondható erımővet, vagy erımővi blokkot, melyet egy 20 MW hasznos teljesítményő (ami 32%-os hatásfokot feltételezve 62,5 MW bruttó teljesítményt jelentı) erımővel szemléltetek. B Egy Magyarországon általában multinacionális tulajdonban levı, az országos villamosenergia-hálózatra termelı, ezen felül a keletkezı hıt is értékesíteni képes kapcsolt, biomasszatüzelés tekintetében nagynak mondható erımővet, vagy erımővi blokkot, melyet egy 20 MW hasznos teljesítményő (ami 70%-os hatásfokot feltételezve 28,6 MW bruttó teljesítményt jelentı) erımővel szemléltetek. C Egy tipikus falufőtımővet, ami egy kistelepülés vagy annak egy részének / intézményeinek hıellátására szolgál (például a Pornóapáti falufőtımő). Ezt egy 2 MW hasznos teljesítményő (80%-os hatásfokot feltételezve 2,5 MW bruttó teljesítményő) erımővel szemléltetem. Ezen erımőtípusnál meg kell említeni, hogy a távfőtés rendszerének összes hatásfoka 50 % körül mozog, amit a hıigény és az erımő méretének összehangolásakor kell figyelembe venni, disszertációmban csak kazánhatásfokkal számoltam. D Egy törpeerımővet, ami lokálisan képes a jelentkezı hı és villamos energia igények kielégítésére. 2 MW hasznos teljesítménnyel mőködı kapcsolt erımő (tehát a villamos energia mellett a keletkezı hıenergiát is képes értékesíteni), hatásfoka 70%, bruttó teljesítménye: 2,86 MW. 6

7 A fentiekbıl következik, hogy a C és D erımőtípusok az úgynevezett smart grad, vagyis a lokális energiaellátás elvének felelnek meg, míg az A és B típusok a globális energiarendszerre kapcsolódnak, vagyis két alapvetıen különbözı erımővi modell képezi az elemzés tárgyát. Mindegyik erımővi rendszer esetén évi 8000 h mőködést feltételezek. Következésképp az erımővek nyáron is üzemelnek, így a keletkezı produktumra (hı- vagy villamos energia) nyáron is vevıt kell találni. A mezıgazdasági melléktermékek esetén érzékenységvizsgálatokkal elemeztem a főtıérték, fajlagos hozam és betakarítási terület változásának hatását. A főtıérték erısen függ a nedvességtartalomtól, vizsgálataimban légszáraz állapot (12-20% nedvességtartalom) szélsıértékeit elemeztem. A fajlagos hozamokat a kapcsolódó szakirodalomból vettem át. A betakarítási terület tekintetében a regionális sajátosságok alapján (az ország statisztikai régióira vonatkozó 2011-es AKI jelentéseknek megfelelıen) definiáltam az érzékenységvizsgálatomban szereplı kiemelt értékeket: lokális maximum: (csak a fásszárú mezıgazdasági melléktermékek esetében vizsgáltam) a helyi maximális ültetvényborítást jelenti, vagyis amikor az összes mezıgazdasági terület, ami a KSH 2010-es adatai alapján 59,51%, szılı, vagy gyümölcsös. regionális maximum: hazánk azon statisztikai régiójának adata, ahol a régió területéhez viszonyítva a legnagyobb arányú az adott mezıgazdasági melléktermék betakarítási területe. országos átlag: Magyarországra vonatkozó átlagos betakarítási terület aránya. regionális minimum: hazánk azon statisztikai régiójának jellemzı értéke, ahol a régió területéhez viszonyítva a legkisebb az adott mezıgazdasági melléktermék betakarítási területének aránya. A szılıvenyige és a gyümölcsnyesedék együttes tüzelése esetén az érzékenységvizsgálatokhoz hazánk egyes statisztikai régióinak szılı, illetve gyümölcsös területi arányait súlyoztam a szılıvenyige és a gyümölcsnyesedék fajlagos hozamának intervallumértékeivel. Az így kapott intervallumértékeket összeadtam. Ezen összegek alapján választottam ki az érzékenységvizsgálatnál alkalmazott szélsıértékeket. Gazdaságossági számítások A gazdaságossági számításokhoz szükséges fajlagos költségeket Gockler (2011) Mezıgazdasági gépi munkák költségei kiadványból vettem. A vizsgált fásszárú mezıgazdasági melléktermékek esetében a szállítást, aprítást és rakodást, míg a vizsgált lágyszárú mezıgazdasági melléktermékek esetében a szállításon kívül a bálázás és a bálafelszedés mőveleti költségét elemeztem. Az árbevételt az erımővi átvételi árral számszerősítettem. Érzékenységvizsgálatot végeztem a költségek és a bevétel tekintetében. Elemeztem, hogy az összes költség, illetve az erımővi átvételi ár változása hogyan befolyásolja az erımő biztonságos ellátásában központi szerepet játszó szállítási távolságokat, amelyek a gazdálkodó érdekeltségét is meghatározzák. 4. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 4.1. Légvonalbeli szállítási távolságoknak megfeleltethetı közúti szállítási távolságok A kutatás elvégzéséhez hazánk három tájegységérıl összesen négy települést vizsgáltam. 7

8 1.: Középhegység: ahol Ajkának (Bakonyi Hıerımő) és a körülötte légvonalban 20 km sugarú körben elhelyezkedı 100 fınél nagyobb lélekszámú 51 db település közúti és légvonalbeli távolságát vizsgáltam, korrelációs együttható: 0, : Alföld: Kisújszállás és Tiszapalkonya települések reprezentálják, mely utóbbin 2011 márciusáig mőködött az AES Borsodi Energetika Kft. Vizsgáltam a körülöttük légvonalban 20 km sugarú körben elhelyezkedı 100 fınél nagyobb lélekszámú (összesen 41 db) települések közúti és légvonalbeli távolságát, korrelációs együttható: 0,88 és 0, Dombság: kutatásomban Söjtör reprezentálja, ahova Zalai Hıerımő Kft. szalmaerımő építését tervezi. 97 db olyan települést vizsgáltam, melyek tıle légvonalban legfeljebb 20 km távolságban helyezkednek el és 100 fınél népesebbek, korrelációs együttható: 0,89. Mindhárom vizsgált tájegység tekintetében a korrelációs együttható értéke 0,7 és 0,9 közé esett, ami pozitív irányú, szoros, függvényszerő kapcsolatot jelent a légvonalbeli és a közúti beszállítási távolságok között. A vizsgált tulajdonságok alapján megállapítottam, hogy a középhegységi területeken a légvonalbeli távolság átlagosan 74,29 %-a a közúti távolságnak, alföldi területeken ez az érték 74,64 % míg a dombsági területeken 72,44%. Összesen 189 településre elvégzett vizsgálatok eredményei alapján a légvonalbeli szállítási távolság a közúti szállítási távolságnak átlagosan a 74,00%-át teszi ki Magyarországon. A számítás eredménye alapján 1 km közúti beszállítási távolság Magyarországon átlagosan 0,74 km légvonalbeli távolságnak felel meg, vagyis 1 km légvonalbeli távolsághoz 1,3514 km (1/0,74) közúti beszállítói távolság tartozik. A kapott arányszámot kerekítettem: e = 1,3514 1,4 és ezt az értéket használtam a további számításokban. A felfelé kerekítést a telephelynél, illetve a földeknél jelentkezı ki- és beállás többlettávolságai indokolják Mezıgazdasági melléktermékek erımővi tüzelése Tüzeléstechnikailag célszerő a lágyszárú és a fásszárú mezıgazdasági melléktermékeket megkülönböztetnünk. E kétféle tüzelıanyag más-más kazántípust és logisztikát is igényel, de a jelenlegi technológiai színvonalon mindkettı tüzelése biztosítható. Az erımővi beszállítást két szempontból vizsgáltam: erımővi és a gazdálkodói oldalról. A mezıgazdasági melléktermékkel üzemelı erımő akkor látható el gazdaságosan mezıgazdasági melléktermékekkel, ha az erımő biztonságos ellátásához szükséges beszállítási távolság legfeljebb megegyezik a gazdálkodó számára még éppen gazdaságos beszállítási távolsággal. Az összefüggés változói: az erımővi oldalon a főtıérték, termésátlag, betakarítási terület, illetve a gazdálkodó oldalán a költségek és bevételek, melyek mindegyikének változását érzékenységvizsgálattal is elemeztem. Lágyszárú mezıgazdasági melléktermékek tüzelése A jelenlegi technológiai színvonallal betakarítható lágyszárú mezıgazdasági melléktermékek közül a búzaszalma és a repceszalma vehetı számba, míg a kukoricaszár és a napraforgószár erımővi tüzelésre alkalmas állapotban való betakarítása Magyarországon jelenleg nem megoldott. Az erımő ellátásához szükséges minimális közúti beszállítási távolságok során feltételeztem, hogy az erımő képes az összes körülötte elhelyezkedı mezıgazdasági melléktermék felvásárlására. A lágyszárú mezıgazdasági melléktermékek tüzelése esetén bevételként az értékesítés árbevételét, azaz az erımő által az eladott mezıgazdasági melléktermékek után fizetett árat vettem figyelembe. A költségek a szállítási és a bálázási, valamint bálarakodási költségeket foglalják magukba. 8

9 Nyilvánvaló, hogy a szállítási költség a távolsággal egyenesen arányos, míg a bálázás és a rakodás költsége független a beszállítási távolságtól, tehát tonnánként állandó. A termelıi oldalon a gazdaságos erımővi beszállítási távolság maximumát számításaim alapján 15 km-ben határoztam meg. Ezt a távolságot vetettem össze az egyes erımőtípusok ellátásához minimálisan szükséges beszállítási távolságokkal, valamint sötét színnel kiemeltem azon helyzeteket, amikor az erımő alapanyagigényét gazdasági szempontból nem lehet biztosítani (2. táblázat). 2. táblázat. Az egyes erımőtípusok gazdaságos ellátása különféle lágyszárú melléktermékekkel MEGNEVEZÉS BÚZA szalma REPCE szalma BÚZA + REPCE erımőtípusok legalább szükséges közúti távolság [km] (ültetvény a terület %-ában) D típus kapcsolt energiatermelés "C" típus főtımő "B" típus kapcsolt energiatermelés "A" típus villamosenergia termelés regionális maximum (16% búza) 7,1-15,7 6,6-14,7 22,4-49,7 33,1-73,5 országos átlag (11,78% búza) 8,3-18,3 7,7-17,1 26,1-57,9 38,6-85,6 regionális minimum (7% búza) 10,7-23,8 10,0-22,2 33,9-75,1 50,1-111,1 regionális maximum (5% repce) 13,5-20,7 12,7-19,4 42,8-65,4 63,3-96,7 országos átlag (2,7% repce) 18,4-28,2 17,2-26,3 58,3-89,0 86,2-131,6 regionális minimum (1% repce) 30,3-46,3 28,3-43,3 95,8-146,3 141,6-216,3 regionális maximum (16% búza és 5% repce) 6,3-12,4 5,9-11,6 19,8-39,3 29,4-58,2 országos átlag (11,43% búza és 2,7%repce) 7,6-15,4 7,1-14,4 24,1-48,8 35,7-72,2 regionális minimum 10,1-21,1 9,4-19,7 31,9-66,6 47,2-98,5 (7% búza és 1% repce) =nem gazdaságos a beszállítás Forrás: a szerzı saját munkája. A 2. táblázat adatai alapján egyértelmően kitőnik, hogy A és B típusú nagyerımővek még búza- és repceszalmát együttesen tüzelve sem láthatók el kizárólag melléktermékekkel Magyarországon. B erımőtípust vizsgálva a regionális maximum esetében (vagyis a Nyugat- Dunántúl régió területén), átlagos fajlagos hozam és főtıérték mellett, 29 km legalább szükséges közúti beszállítási távolság gazdaságos lehet, ha vagy az erımővi átvételi árak növekednek ceteris paribus 10%-kal, vagy ceteris paribus a költségek csökkennek 10%-kal. D és C lokális energetikai létesítmények az átlag feletti főtıértéket és fajlagos hozamot feltételezve kizárólag búzaszalmával is elláthatóak bárhol az országban. Kizárólag repceszalmával mőködı D erımő és C főtımő repceszalma tekintetében csak a regionális maximum, vagyis a Nyugat-Dunántúl statisztikai régió területén életképes. Búza- és repceszalmát együtt tüzelve a Nyugat-Dunántúlon a vizsgált főtıértékek és fajlagos hozamok mindegyike mellett, míg a regionális maximumnál kisebb betakarítási terület esetében az átlag feletti főtıérték és fajlagos hozam esetében életképesek a lokális energetikai létesítmények. Számításaim az ún. smart grad, vagyis lokális energiahálózatok kialakításának szükségességét igazolják. A tápanyagutánpótlást is figyelembe véve megállapítható, hogy a termelı 7800 Ft/t erımővi átvételi ár esetén nem érdekelt a melléktermékek energetikai célú értékesítésében, mivel a bálázás mőveleti költsége és a kivont tápanyagok mőtrágya hatóanyagárakkal számított értéke lényegesen nagyobb, mint az átvételi ár. 9

10 Fásszárú mezıgazdasági melléktermékek tüzelése A fásszárúak tüzelése a kazán által leadott teljesítmény szabályozásának megkönnyítése érdekében aprított állapotban történik. A modell feltételezi, hogy a rendelkezésre álló összes szılıvenyigét és nyesedéket képes az erımő felvásárolni. Ez alapján határoztam meg az energetikai létesítmény ellátáshoz szükséges minimális beszállítási területet. Alapvetı különbség a fás- és lágyszárú mezıgazdasági melléktermékek között, hogy elıbbiek aprítékát a faaprítékához keverve lehetıség nyílik az együttes tüzelésre, míg a lágyszárú mezıgazdasági melléktermékek esetében ez az eltérı tüzeléstechnikai tulajdonságok miatt nem lehetséges. A fásszárú melléktermékek vonatkozásában figyelmen kívül lehet hagyni az elhordás okozta tápanyaghiányt, ugyanis a gazdák a kártevık áttelelése miatt sem a szılıvenyigét, sem a nyesedéket nem forgatják vissza az ültetvény talajába. 3. táblázat. Az egyes erımőtípusok gazdaságos ellátása különféle fásszárú melléktermékekkel MEGNEVEZÉS SZİLİ venyige GYÜMÖL CSÖS SZİLİ + GYŐMÖLCS erımőtípusok legalább szükséges közúti távolság [km] (ültetvény a terület %-ában) D típus kapcsolt energiatermelés "C" típus főtımő "B" típus kapcsolt energiatermelés "A" típus villamosenergia termelés lokális maximum (59,51%) 5,0-6,9 4,6-6,5 átlagos borvidék (30,13%) 6,7-9,7 6,5-9,1 22,0-30,7 borvidéki minimum (5,98%) 15,6-21,8 14,6-20,4 49,4-69,1 országos átlag (0,86%) 41,2-57,6 38,5-53,9 130,2-182,1 192,6-269,3 lokális maximum (59,51%) 4,2-6,0 4,0-5,6 13,4-19,0 regionális maximum (1,78%) 24,5-34,7 22,9-32,4 77,5-109,6 országos átlag (1,01%) 32,5-42,0 30,4-43,1 102,9-145,5 152,2-215,2 regionális minimum (0,21%) 71,4-100,9 66,8-94,4 regionális minimum (1,15% szılı + 0,21% gyümölcs) 25,9-29,9 24,2-28,0 81,8-94,5 121,0-139,8 országos átlag (0,86% szılı + 1,01% gyümölcsös) 28,1-32,4 26,3-30,3 88,8-102,5 131,3-151,6 regionális maximum (0,19% szılı + 1,78% gyümölcsös) 35,2-40,6 32,9-38,0 111,2-128,4 164,5-139,8 =nem gazdaságos a beszállítás =tüzelıanyag hiánya miatt értelmetlen Forrás: a szerzı saját munkája. A gazdálkodói oldalon az erımő által fizetett átvételi árat összevetve a felmerülı aprítási, rakodási illetve szállítási költséggel a beszállítási távolság maximumaként 44 km távolságot kaptam. A 3. táblázat adatai alapján az egyes erımőtípusokra vonatkozó megállapításaimat az alábbiakban foglaltam össze: A típusú erımő szılıvenyigével és / vagy nyesedékkel sem látható el gazdaságosan. A kapott minimálisan szükséges beszállítási távolság értékei legalább kétszeresei a bázisévben számított gazdaságos beszállítási távolság maximumának. Következésképp megállapítottam, hogy csak szılıvenyigével és / vagy gyümölcsösök nyesedékével nem lehet Magyarországon rövid és középtávon gazdaságosan ellátni A típusú erımővet. 10

11 Kapcsolt energiatermelést folytató B típusú erımő átlagos borvidéki területeken, illetve lokális gyümölcsösök esetében lehet életképes, azonban utóbbi esetben feltételezzük, hogy Magyarország összes gyümölcsösének legalább 18%-a egy helyre koncentrálódik, mégpedig úgy, hogy az összes mezıgazdasági terület kizárólag gyümölcsös az adott térségben, mely túlzottan optimista feltételezés. B típusú erımő olyan borvidéki területeken lehet életképes, ahol több borvidék is találkozik és a szılıültetvények aránya maximális fajlagos hozamot és főtıértéket feltételezve legalább a terület 8%-a. Itt az erımőnek célszerő a szılıvenyige mellett a területen rendelkezésre álló gyümölcsösök nyesedékének a befogadása is. 40%-os erımővi átvételi ár emelkedése már gazdaságossá tenné a csak szılıvenyigével és fanyesedékkel üzemelı B típusú erımő ellátását az országos átlag feletti szılıvenyige és gyümölcsös nyesedékkel rendelkezı régiókban. Számításaim alapján kizárólag szılıvenyigével mőködı C és D típusú erımővek borvidékeinken gazdaságosan képesek mőködni, feltéve, ha a borvidék, vagy az egymással határos borvidékek szılıterülete eléri a C típus esetén legalább 2,1 ezer ha-t, míg D típus esetén legalább 2,3 ezer ha-t. Országos átlagos szılıterületi arányt tekintve C és D típusú erımővek/főtımővek már csak az átlag feletti főtıérték és fajlagos hozam esetén láthatóak el biztonságosan venyigével. Kizárólag gyümölcsösök nyesedéke esetén C típusnál legalább 0,5%, míg D típus esetében legalább 0,6% gyümölcsös terület szükséges. A 3. táblázatból az is leolvasható, hogy szılıvenyige és nyesedék együttes tüzelése esetén a törpeerımővek / főtımővek ( C és D típusok) az ország regionális sajátosságait is figyelembe véve bárhol Magyarországon elláthatóak gazdaságosan tüzelıanyagokkal. Kizárólag szılıvenyigével és / vagy fanyesedékkel üzemelı A erımőtípust azért értelmetlen tervezni, mert az erımő ellátásához szükséges tüzelıanyagot nem lehet biztosítani. Mivel azonban a fásszárú mezıgazdasági melléktermékek tüzelésének technológiája megegyezik a faaprítékkal, így már meglévı A, erımőtípusba tartozó erımőveinknek reális lehetıséget jelent a szılıvenyige és a fanyesedék, valamint a faapríték együttes tüzelése. Az alapanyagellátás diverzifikációja növeli az ellátásbiztonságot, ami az erımő számára elınyös, így a fásszárú melléktermékek aprítékához faapríték keverése az összes vizsgált erımő és főtımőtípus esetén csökkenti a szükséges beszállítási területet. B típusú erımő esetében is célszerő a szılıvenyige, illetve a nyesedék aprítékát a faaprítékhoz keverni, így ezen erımőtípus gazdaságos ellátása sem szőkül le kizárólag hazánk egymással határos, elegendıen nagy borvidékeire. 5. ÖNÁLLÓ ÚJSZERŐ EREDMÉNYEK A feldolgozott nemzetközi és hazai szakirodalmi források alapján megállapítható, hogy a megújuló energiaforrások és ezen belül is a biomassza egyre nagyobb jelentıségre tesz szert a jövıben. A mezıgazdasági melléktermékek tüzelési célú felhasználása még számos megválaszolandó kérdést tartogat a jövı számára. Disszertációmban megfogalmazott hipotéziseimmel kapcsolatosan kutatásaim eredményei alapján az alábbi megállapítások tehetık: 1. Elsı hipotézisem az A erımőtípus tekintetében megerısítést nyert, míg eredményeim a B erımőtípus vonatkozásában részben megcáfolták hipotézisemet. 11

12 1.1. Vizsgálataim bebizonyították, hogy sem az A (P h =20 MW, a keletkezı hıt értékesíteni képtelen, így csak villamos energiát eladó) valamint sem a B (P h =20 MW, a villamos energia mellett a keletkezı hıt is értékesítı) erımőveket nem lehet kizárólag lágyszárú mezıgazdasági melléktermékekkel ellátni. Mindkét erımőtípus esetében az ellátásukhoz minimálisan szükséges terület nagysága jelentısen meghaladja a termelı számára gazdaságos erımővi beszállítási távolság maximumát B típusú (P h =20 MW, a villamos energia mellett a keletkezı hıt is értékesítı) erımővet 30% szılıültetvény arányt feltételezve ezer ha borvidéki területrıl gazdaságosan el lehet látni szılıvenyigével A típusú (P h =20 MW, a keletkezı hıt értékesíteni képtelen, így csak villamos energiát értékesítı) erımővet nem lehet gazdaságosan ellátni fásszárú melléktermékekkel, mivel a minimálisan szükséges terület nagysága jelentısen meghaladja a termelı számára gazdaságos erımővi beszállítási távolság maximumát. 2. A kapott eredmények részben alátámasztották 2. hipotézisemet, mely szerint a mezıgazdasági melléktermékek tüzelése kizárólag lokális főtımővekben és erımővekben jelent életképes megoldást Magyarországon Lokális erımővek/főtımővek ( C és D típusok) biztonságos és gazdaságos ellátása búzaszalmával bárhol, repceszalmával csak a Nyugat-Dunántúlon lehetséges Lokális erımővek/főtımővek ( C és D típusok) biztonságos és gazdaságos ellátása szılıvenyigével az ország minden legalább 4,6 ezer ha szılıterülettel rendelkezı borvidékén lehetséges. Gyümölcsnyesedékkel csak az Észak-Alföldön és Közép-Magyarországon lehet ellátni lokális energetikai létesítményeket Kizárólag lágyszárú mezıgazdasági melléktermékeket tüzelı lokális erımővek/főtımővek ( C és D típusok) biztonságos és gazdaságos ellátása búzaszalmával és repceszalmával együttesen bárhol az országban megvalósítható Kizárólag fásszárú mezıgazdasági melléktermékeket tüzelı lokális erımővek/főtımővek ( C és D típusok) biztonságos és gazdaságos ellátása szılıvenyigével és gyümölcsnyesedékkel együttesen bárhol az országban megvalósítható A tápanyagutánpótlást is megvizsgálva a termelınek sem a búzaszalmát, sem a repceszalmát nem gazdaságos földjérıl energetikai célra értékesítenie Magyarországon. 3. Vizsgálataim elvégzéséhez elengedhetetlen volt a magyarországi légvonalbeli és közúti távolságok kapcsolatának a feltárása. Feltételezésem, mely szerint a légvonalbeli távolság ¾ része a közúti távolságnak megerısítést nyert A Dunántúli-középhegység, a Dunántúli-dombság és az Alföld úthálózatára alapozott vizsgálati eredményeim alapján, Magyarországon 1 km légvonalbeli távolság 1,4 km közúti távolságot jelent. 12

13 6. HIVATKOZÁSOK 1. Bai A. Tarsoly P. (2011): A hazai melléktermék-hasznosítás, Agrárium, A Magyar Agrárkamarák Lapja, 21. évf, 2011/5., p DIRECTIVE 2001/77/EC of the European Parlament and of the council of 27 September 2001, on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market 3. Gilber J. (szerk.) (2006): Magyarország energiapolitikai tézisei , Magyar Villamos Mővek Közleményei, 43, (különszám), pp Gockler L. (2010): Mezıgazdasági gépi munkák költsége 2011-ben, VM Mezıgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllı, pp. 4, 10, Gyulai I. (2007): A biomassza-dilemma, Magyar Természetvédık Szövetsége, Budapest, pp Magyar Villamosenergia-Rendszer évi statisztikai adatai (2009), MVM, Budapest, pp PUBLIKÁCIÓK Magyar nyelvő tudományos folyóiratban megjelent cikk 1. Pintér G. (2010): Tőzifa vagy mezıgazdasági melléktermék, szeptember, ECONOMICA (A Szolnoki Fıiskola Tudományos Közleményei), 2010/3. pp , (ISSN: ) 2. Pintér G., Németh K., Kis-Simon T. (2009): A szılıvenyige és a fanyesedék biomasszaerımővi beszállításának gazdasági elemzése, Gazdálkodás, Agrárökonómiai tudományos folyóirat, 53. évf., 4. sz., p. (ISSN ) Idegen nyelvő tudományos folyóiratban megjelent cikk 1. Pintér G., Németh K., Kis-Simon T. (2010): The subsidy scheme of green power in Hungary, Georgikon for Agriculture, Vol., 13., Number 1., p. (ISSN ) 2. Németh K., Pintér G., Pályi B. (2009): Arboreal Energy Plantations In Hungary, Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIV., Number 27., p. Magyar nyelvő konferencia elıadások, közlemények 1. Pintér G. (2011): A szılıvenyige és a fanyesedék energetikai hasznosításának lehetıségei Magyarországon, szeptember, ENERGOexpo 2011, Debrecen, pp , ISBN: Pintér G. (2011): Erımővek borvidékeinken? Szılıvenyige, mint mezıgazdasági melléktermék, tüzelésének gazdasági vonatkozásai, szeptember LIII. Georgikon Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, (ISBN ) 3. Pintér G. (2011): Biomassza erımővi hasznosítása Magyarországon, április, XVII. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, (ISBN: ) 13

14 4. Pintér G. (2010): Mezıgazdasági melléktermékek erımővi tüzelése Magyarországon, október, Országos Környezetvédelmi Konferencia (MTESZ), Balatonfüred, Anna Grand Hotel 5. Pintér G., Kis-Simon T. (2010): Mezıgazdasági melléktermékek, mint potenciális erımővi tüzelıanyagok, október, XXXIII. Óvári Tudományos Nap, (ISBN ) 6. Pintér G. (2010): A szilárd biomassza-ellátás logisztikai kérdései, szeptember, ENERGOexpo 2010, Debrecen, pp , ISBN: Pintér G. (2010): Nyesedék és szılıvenyige hasznosítás: erımővi tüzelés, avagy komposztálás?, március, XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, (ISBN: ) 8. Pintér G., Németh K., Kis-Simon T. (2009): A fanyesedék és a szılıvenyige energetikai célú hasznosításának gazdasági elemzése, október, LI. Georgikon Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, ISBN és ISBN ) 9. Pintér G. (2009): A (megújuló) energiapolitika megvalósíthatóságának menedzsment módszerei, október, X. RODOSz konferencia, Kolozsvár, p (ISBN: ) 10. Németh K., Pályi B., Pintér G. (2009): Energetikai faültetvények létesítésének támogatási rendszere, április, Mezıgazdaság és a vidék jövıképe, Mosonmagyaróvár, ISBN Pintér G., Kis-Simon T., Tóth É. (2009): A gazdasági válság hatása globálisan a megújuló energia felhasználására, április, XV. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, ISBN Pintér G., Tóth É (2008): Megújuló energiaforrások hasznosítása egy kistelepülésen Keszthely város lehetıségei, október, XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár, ISBN Pintér G., Tóth É. (2008) Lakótelepek hıellátásának biztosítása megújuló energiával október, VII. Regionális Tanácsadási Konferencia, Miskolc, ISBN Pintér G., Tóth É. (2008): Kistelepülések lehetıségei a megújuló energiaforrások felhasználásának területén, szeptember, 50. Georgikon Napok, Keszthely, ISBN Pintér G. (2007): Az alternatív energia és a társadalom kapcsolata, november, VIII. Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége Konferencia, Kolozsvár ISBN: Pintér G. (2007): A biomassza piac bıvülésének hatásai, szeptember, XLIX. Georgikon Napok, Keszthely, ISBN Pintér G. (2007): A megújuló energia és az agrárgazdasági lehetıségek, szeptember, XLVIII. Georgikon Napok, Keszthely, ISBN Idegen nyelvő konferencia elıadások, közlemények 1. Pintér G. (2011): Renewable energy biodiversity, július, 25. Caretakers of the Environment International (CEI) Conference, Debrecen 2. Pintér G. (2011): Burning biomass in power plants against or beside the gas, április, 65th Scientific Conference of GUBKIN Russian State University of Oil and Gas, Moszkva, Oroszország 3. Németh K., Sándor T., Pintér G. (2010): Analysis of combustion related fuel properties and standardisation of pellets, LII. Georgikon Napok, Pannon Egyetem Georgikon Kar, szeptember október Pintér G., Kis-Simon T., (2010): New trend in Hungary: Transporting biomass to power plants versus composting, május, III. International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, Poznan, p , (ISBN: ) 14

15 5. Pintér G., Palkovics M. (2009): Rural development through renewable energy in the region of Keszthely-Hévíz, március, 4th. International congress on the aspect and visions of aplied economics and informatics (AVA), Debrecen, ISBN Palkovics M.,Pintér G. (2008): The effect of bioenergy production on the agricultural outputs in Hungary, június, IAMO Forum 2008 Agri-Food Business: Global Challenges Innovative Solutions, Halle (Németország) ISBN Pintér G., Tóth É. (2008): Sustainability through renewable energy sources in agriculture, május, INTERNATIONAL SCIENTIFIC DAYS 2008, "Competitiveness and Economic Growth: European and National Perspectives", Faculty of Economics and Management Slovak University of Agriculture in Nitra (Szlovákia) ISBN Ismeretterjesztı folyóiratban megjelent cikk 1. Pintér G.(2011): Hulladék vagy mellékternmék? A szılıvenyige és a fanyesedék energetikai hasznosításának lehetıségei, MezıHír, Mezıgazdasági szaklap, nov.dec. pp

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Mőszaki Ismeretek Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirány Tantárgy: MŐSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgy

Részletesebben

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE BUDAPEST, 2006 A könyv az Oktatási Minisztérium OMFB-00278/2006 számú, a kutatás az

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM AZ EBP KFT. MEGÚJULÓ ENERGIA PROJEKTJEINEK FEJLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEFEKTETÉSRİL 2008. szeptember Vezetıi Összefoglaló Az EBP Európai Bioenergia Technológia Kft. elérkezett fejlıdésének ahhoz az állomásához,

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Ipari jellegő kistérség a Dunaferr vonzásában PhD értekezés tézisei Kıkuti Tamás Témavezetık: Dr. Pap Norbert egyetemi docens

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA. Mosonmagyaróvár 2008

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA. Mosonmagyaróvár 2008 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA Mosonmagyaróvár 2008 FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés tézisei 1 1. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK Az elmúlt idıszakban jelentıs fejlıdés tapasztalható a

Részletesebben

Magyarország felszínborítottságának lehetıségei az éghajlatvédelemben

Magyarország felszínborítottságának lehetıségei az éghajlatvédelemben KÖRTÁJ Tervezı Iroda Kft. 2009 Pilisszentlászló, Vadrózsa u. 28. Magyarország felszínborítottságának lehetıségei az éghajlatvédelemben Készítették: Kohlheb Norbert Podmaniczky László Skutai Julianna Készült:

Részletesebben

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben)

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) 1. melléklet e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) Vavrik Antal - Ács Tibor - Kovács Gábor - Eörsi-Tóta Gábor 1 Szilárd biomassza gyakorlati energetikai hasznosítása

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETEN

A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLL GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori (PhD) értekezés tézisei A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Herczeg Adrienn Debrecen 2009 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS

A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS Fizikai Szemle 2001/11. 341.o. A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS Katona Tamás, Rátkai Sándor, Paksi atomerımő Rt. Jánosiné Bíró Ágnes, Villamosenergia Ipari Kutató Intézet

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

A megújuló energiaforrások technológiái és a vidékfejlesztés céljai

A megújuló energiaforrások technológiái és a vidékfejlesztés céljai A megújuló energiaforrások technológiái és a vidékfejlesztés céljai Dombi Mihály Egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtan Intézet, Környezetgazdaságtan Tanszék 4032

Részletesebben