Megújuló energia felhasználása a Büki Gyógyfürdıben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megújuló energia felhasználása a Büki Gyógyfürdıben"

Átírás

1 Megújuló energia felhasználása a Büki Gyógyfürdıben a termálvízbázis energetikai hasznosítása Készítette: Pannon Termál Klaszter Közhasznú Nonprofit Kft. Bükfürdı, február 26.

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Termálenergia Magyarországon...7 III. A Büki Gyógyfürdı IV. Termálenergia hasznosítása a víztárolórendszer üzembe állításával a Büki Gyógyfürdınél V. Összegzés VI. Mellékletek... 24

3 I. Bevezetés A hatalmas energetikai potenciállal kecsegtetı geotermikus energia a Föld felszíne alatt rejlı természetes hıenergia. A Föld természetes hıje egy megbízható és tiszta energiaforrás, mely a melegvíz-, a főtés- és az áramellátás biztosítására is kiválóan alkalmas, illetve képes arra, hogy a belátható idın belül elhasznált fosszilis energiahordozókat hatékony módon váltsa fel. A gazdasági hatékonyságon kívül nem elhanyagolható szempontként környezetkímélı alternatív energiaforrást is kínál az emberiségnek. Ennek segítségével a kıolajszállítóktól való mind gazdasági, mind pedig politikai függıség csökkenthetı. A geotermia szó a görög geo (föld) és a therme (hı) szavakból származik. A geotermikus hı a Föld magjából, a felszín alatt mintegy 6500 kilométeres mélységbıl ered, és a föld belsejét alkotó különbözı anyagok közt található radioaktív elemek lassú bomlásából keletkezik. A felszín alatt méter mélyen, a föld kérgében lévı hımennyiség szer több energiát tartalmaz, mint a föld összes olaj- és földgázkészlete. Front Alpin Forrás: Aquaprofit Zrt. 3

4 A korábbi években a kormányzatok szociális kérdésként kezelték az energiaárakat, és ezért mesterségesen alacsony szinten tartották azokat. Ennek eredményeképpen a fogyasztók nem értékelték jelentıségüknek megfelelıen az energiahordozókat, elterjedt a fosszilis energiahordozók pazarló használata. A gáz- és az áramár viszonya nem segítette a gázkiváltás megújuló energiákkal történı kiváltását. Ennek több káros hatása jelentkezett, melyekkel minden megfontolt, a jelen és jövı nemzedékekre felelısen gondoló embernek számolnia kell. A fosszilis energiahordozók, a fa, szén, olaj, földgáz egyre növekvı felhasználása közben olyan melléktermékek keletkeznek, melyek károsan befolyásolják a légkör minıségét, a Föld hıháztartását. Bizonyíthatóan megindult a Föld légkörének és az óceánok felmelegedése, melyet megállítani valószínőleg nem, de lelassítani lehet és kell annak érdekében, hogy bolygónk az eljövendı nemzedékek számára is az emberiség által megszokott körülmények között legyen lakható. Már néhány fokos felmelegedés az óceánok szintjének megemelkedéséhez, a legtermékenyebb, legsőrőbben lakott vidékek elöntéséhez vezet. Ez soha nem tapasztalt népvándorlást, nemzetiségi és vallási konfliktusokat, nemzeti és polgárháborúkat is eredményezhet. Az ENSZ és az Európai Unió 2007 júniusában megjelentette a világ legtekintélyesebb tudósai és tudományos intézetei által összeállított IPCC jelentést, mely kimondja, hogy a bolygó bioszféráját és benne az emberiséget pusztulással fenyegeti a klímaváltozás. A légkör CO 2 -tartalma száz év alatt 280 ezrelékrıl 350 ezrelékre emelkedett. Az emelkedés gyorsuló, exponenciális jellegő, és modellkísérletek azt mutatják, ha 500-ra emelkedik, öngerjesztıvé és megállíthatatlanná válik. Már vannak erre utaló jelenségek. Szibériában, Alaszkában, Grönlandon az eltőnt jégtakaró helyén mocsarak keletkeztek, és ontják a légkörbe az üvegházhatásra a széndioxidnál negyvenszer veszélyesebb mocsárgázt, a metánt. Míg a fehér hó- és jégtakaró visszaverte a napsugárzás nagy részét, addig az alóluk kibukkant mocsarak és mezık elnyelik azt, növelve a felmelegedést. Az áremelkedések elsısorban a szegényebb néprétegeket és az elmaradt, fejlıdni akaró népeket sújtja. Hazánkban is a domináló gázfőtés költségének óriási emelkedése, különösen az távfőtéses lakásban élık számára, már politikai konfliktussá alakult. A fosszilis energiahordozók pazarló használata következtében kitermelhetıségük egyre nehezebb, költségesebb, és a legértékesebbek közülük, mint az olaj és a földgáz, néhány évtizeden belül a legritkább ásványok közé sorolódik 4

5 majd. Magyarország is egyre inkább ezek behozatalára szorul, olyan vidékekrıl, ahol rendszeres a nyugtalanság, terrorizmus, háborús veszély. Főtıértéküknél sokkal értékesebb vegyianyagok pótolhatatlan forrásait veszti el az emberiség, megfosztjuk tılük a következı nemzedékeket. Az Európai Unió kiemelt kérdésként kezeli a fosszilis energiahordozók kiszorítását. Az EU Parlament és Tanács 2008/0016 (COD Brüsszel 23, 01, 2008, ) határozata a megújuló energiaforrásokról 12 cikkének 3. -a a következıt írja: A Tagállamok elıírják a helyi és regionális közigazgatási hatóságoknak, hogy az ipari vagy lakóövezetek tervezése, kivitelezése, építése és felújítása során vegyék figyelembe a megújuló energiaforrásokból elıállított főtıenergia, hőtıenergia és villamos energia használatára szolgáló berendezések és rendszerek telepítését a távfőtés és hőtés céljaira. A fejlıdı államok növekvı energiaigénye és a dráguló kitermelés következtében az energiahordozók világpiaci ára a többi nyersanyag árához viszonyítva kiugró emelkedést mutat. Pedig van lehetıség a fosszilis energiahordozók nélkül, vagy legalább is felhasználásuk erélyes csökkentésével is kielégíteni az emberiség energiaigényét. Sikerült olyan technológiákat kifejleszteni, melyekkel környezetünk energiatartalékát úgy tudjuk átalakítani, hogy káros hatások nélkül lehessen hasznosítani. Ilyen a vízenergia, a szélenergia és a geotermikus energia is. Energiaforrásként ez a hı sokféle módon hasznosítható. Nagy és komplex erımővektıl kezdve a kicsi és viszonylag egyszerő szivattyúrendszerekig. Ez a hıenergia, ismert nevén geotermikus energia, szinte bárhol fellelhetı, tehát sokkal általánosabb, mint legtöbben gondolják. A geotermikus energia néhány alkalmazásánál a felszínhez közeli földhıt hasznosítják, míg más eseteknél kilométereket kell lefúrni a föld mélyére. A geotermikus energia három fı hasznosítási területe: közvetlen felhasználás és távfőtési rendszerek: a felszínhez közeli források vagy tározók meleg vizét hasznosítja, elektromos áram termelése erımővekben, geotermikus hıszivattyúk: állandó, földfelszínhez közeli föld- vagy vízhımérsékletet használnak föld feletti építmények belsı hımérsékletének szabályozására. 5

6 A geotermikus energia felhasználása egy megfizethetı és fenntartható megoldás, hogy csökkentsük a fosszilis energiáktól való függıségünket, és mérsékelni tudjuk a globális felmelegedést, illetve a fosszilis energiaforrások használatából adódó egészségügyi kockázatokat. Ezért is mintaértékő a Büki Gyógyfürdıben megvalósított fejlesztés, melynek egyik fontos célkitőzése a fosszilis energiahordozók megújuló energiaforrással való kiváltása a gazdaságos mőködtetés és a környezetvédelem érdekében. Kép: 6

7 II. Termálenergia Magyarországon A termálenergia a földkéregben mindenütt jelen van, a mélység felé haladva nı a hımérséklet. A hımérséklet-növekedés, a geotermikus gradiens földi átlagértéke 100 méterenként 3 C. A Föld hıjének gazdaságos kitermelése ott lehetséges, ahol az energiahordozó nagy fajlagos energiatartalmú, könnyen felszínre hozható, és nagy mennyiségben rendelkezésre áll. Magyarország Európán belül kedvezı geotermális adottságokkal rendelkezik, hiszen területe alatt a földkéreg vastagsága a világ átlagának kb. fele (15-25 km), így a hıáram a kontinentális átlagnak mintegy kétszerese. A magyarországi átlagos geotermikus gradiens 5-7 C /100 m között mozog. A geotermális energia hordozója általában a termálvíz. Az alábbi ábrákon is jól látható, hogy a magyarországi termálvizek nem csak nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, de kiemelkedıen magas hıfokúak is, tehát az ország nem csak mennyiségi, de minıségi szempontból is az európai országok éllovasa a termálvizek tekintetében. A termálvízkincs használható vízgyógyászatra, fürdésre, ivóvíz nyerésére vagy energetikai célú hasznosításra, főtésre, melegvízellátásra, illetve villamosáram-termelésre. Forrás: Aquaprofit Zrt. 7

8 Mivel a Magyarországot magában foglaló Pannon-medencében a földkéreg vékonyabb a világátlagnál, így a forró magma a felszínhez közelebb van, és jó hıszigetelı üledékek (agyagok, homokok) töltik ki. A mért hıáramértékek is magasak (38 mérés átlaga 90,4 mw/m 2, miközben az európai kontinens területén 60 mw/m 2 az átlagérték). A felszínen kb. 10 C a középhımérséklet, az említett geotermikus gradiens mellett 1 km mélységben 60 C, 2 km mélységben 110 C a k ızetek hımérséklete és az azokban elhelyezkedı vízé is. A geotermikus gradiens a Dél-Dunántúlon és az Alföldön nagyobb, mint az országos átlag, a Kisalföldön és a hegyvidéki területeken pedig kisebb annál. Az ismert, jó vízvezetı képzıdmények legnagyobb mélysége eléri a 2,5 km-t. Itt a hımérséklet már C. A hévízkutakban felfelé h aladó víz azonban lehől, ezért a felszínen a vízhımérséklet ritkán haladja meg a 100 C-t. Gızelıfordulásokat csak néhány, kellıen még meg nem kutatott, nagy mélységő feltárásból ismerünk. Magyarországon a 30 C-nál melegebb kifolyóviző kutakat és forrásokat tekintjük hévízkutaknak, illetve termálvizeknek. Ilyen hımérséklető víz az ország területének 70%-án feltárható az ismert képzıdményekbıl. Magyarország földtani adottságai következtében tehát kimagasló lehetıségekkel rendelkezik a geotermikus energia hasznosításának területén. A Kárpát-medence nagy 8

9 kiterjedéső geotermikus anomáliája egyedülálló Európában, kiterjedését és értékét tekintve világviszonylatban is kimagasló. Ez magában rejti a komplex hasznosítás lehetıségeit is: Az országos hévízkincs hasznosítási lehetıségeinek értékelése során figyelembe kell venni azt a rendkívüli földtani adottság-együttest, mely a geotermikus energia hasznosítására rendelkezésünkre áll. A magas hımérséklető hévizeknél gyógyászati felhasználás elıtti energetikai hasznosítás alkalmazható, melynek során elérhetı a szükséges lehőtés is. Az alacsonyabb kifolyóvíz hımérséklető kutak esetében is tág lehetıség nyílik az energetikai hasznosításra, a fürdı- és gyógylétesítmények ellátása elıtt. Hazánkban naponta m 3 -nyi 30 C fok feletti hévíz tör felszínre. Ennek m integy 10%-át Budapest adja, ahol a világon egyedülálló módon 118 termálkút mőködik. Ennek ellenére az ország hévízkútjait fıként fürdık és kórházak, illetve vízmővek hasznosítják. Csak ritka esetben valósul meg a komplex, többlépcsıs hasznosítás, a kitermelt víz teljes körő, mind energetikai, mind pedig balneológiai hasznosítása. Mezıgazdasági célú hévízkutak 217 db 19% Ipari kutak 71 db 6% Vízszintészlelı fúrások 104 db 9% Üzemen kívüli, lezárt üzemképes kutak 148 db 13% Kiselejtezett kutak 92 db 8% Fürdık és kórházak hévízkútjai 281 db 25% Vízmőkutak 232 db 20% Rengeteg a feltárt és szunnyadó magas hıfokú termálvizünk. Ennek gyógyászati, balneológiai vagy főtési felhasználása után átlagosan 37 C hımérséklettel veszni 9

10 hagyjuk hıtartalmukat. Az elızıket alapul véve a legoptimálisabb a termálenergia komplex hasznosítása pl. főtés-balneológia lenne. Magyarországi termálvízhasznosítás Természetes utánpótlódás millió m 3 /év 297 Hasznosított termálvíz millió m 3 /év 120 Átlagos kútfej hımérséklet C 68,8 Átlagos elfolyási hıfok C 37,7 Hasznosított hıfok C 31,1 Kihasználtság % 45,2 Hasznosított hı PJ 15,64 Hıszivattyúval tovább hasznosítható hı PJ 13,12 A Büki Gyógyfürdıben a fent ábrázolt helyzetet javítandó készült el a víztárolórendszer, mellyel lehetıvé válik a termálvíz komplex balneológiai és energetikai hasznosítása. 10

11 III. A Büki Gyógyfürdı Bükfürdı Vas megye északnyugati részén, az Alpokalja és a Kisalföld találkozásánál található. Szombathelytıl 30, Soprontól 46, Kıszegtıl pedig 20 km távolságra fekszik, félúton Bécs és a Balaton között. A fürdı szerencsés véletlennek köszönheti létét: a 20-as években megkezdett, majd az 50-es években folytatott kıolajkutató-fúrások eredményeként 1957-ben 1282 méter mélyrıl méteres vízoszlop tört a felszínre. Az 58 C-os, közel mg/l ásványi anyagot tartalmazó kincs új fejezetet nyitott Bük és a környezı települések életében. kutatófúrás feltörı vízoszlop A környék lakosai hamar felfedezték a lefojtott kútból csordogáló, kellemesen meleg vizet, és a vízelvezetı árokban fürdıztek. Számos csodálatos gyógyulás után a víz bevizsgálásra került, és elıbb termálvíz, majd gyógyvíz minısítést kapott. árokfürdızés 11

12 A klinikai vizsgálatok alapján az egyedülálló összetételő alkáli hidrogénkarbonátos, magas kalcium-, magnézium- és fluortartalmú gyógyvíz elsısorban mozgásszervi és nıgyógyászati panaszok, valamint ivókúra formájában emésztırendszeri megbetegedések kezelésénél alkalmazható hatásosan. A fürdı igazi sikertörténete 1962-ben, az elsı, részben fedett medence átadásával kezdıdött. Az azóta tartó folyamatos fejlıdésnek köszönhetıen napjainkban a gyógyfürdı 27 medencével, több mint 5100 m 2 vízfelülettel várja a gyógyulni, pihenni, feltöltıdni, fürdızni vágyókat. Sorszám Medenceszám Medence Jelleg Vízhımérséklet C gyógymedence fedett gyógymedence fedett Súlyfürdı fedett /1 gyógymedence fedett /2. gyógymedence fedett gyógymedence félfedett /1. gyermekpancsoló nyitott /2. gyermekpancsoló nyitott /1. gyógymedence félfedett /2. strandmedence nyitott úszómedence nyitott /1. gyermekmedence nyitott /2. gyermekmedence nyitott /1. élménymedence nyitott /2. gyógymedence nyitott /3. gyógymedence félfedett /4. élménymedence félfedett szaunamedence fedett /1. csúszdamedence nyitott /2. csúszdamedence nyitott vízalatti torna medence fedett /1 úszómedence nyitott /2 úszómedence fedett úszómedence nyitott élménymedence fedett pezsgımedence fedett gyermekmedence fedett

13 Az egyedi összetételő és bizonyítottan gyógyhatással rendelkezı büki gyógyvíz egyedülállóan kedvezı hatást fejt ki a szervezetre. A gyógyvíz jótékony hatását a Fizioterápiás Intézetben alkalmazott tradicionális és modern terápiás eljárások széles skálája egészíti ki. A fürdı elismert orvosai és szakképzett gyógyszolgáltatói gondoskodnak arról, hogy a vendégek ideális körülmények között gyógyulhassanak, pihenhessenek. A büki gyógyvíz kémiai összetétele - Szt. Kelemen forrás mg/l mg eél/l Thán % Kálium K ,16 3,55 Nátrium Na ,48 91,06 Ammónium + NH 4 36,04 2,02 1,00 Kalcium Ca ,64 2,30 Magnézium Mg 2+ 45,5 3,74 1,86 Vas Fe 2+ 0,46 0,02 0,01 Mangán Mn 2+ <0,02 0,00 0,00 Lítium Li + 3,0 0,43 0,21 Kationok összege: 4678,36 201,50 100,00 Nitrát - NO 3 <1,0 0,00 0,00 Nitrit - NO 2 <0,02 0,00 0,00 Klorid Cl ,40 32,92 Bromid Br - 7,5 0,09 0,05 Jodid J - 1,26 0,01 0,00 Fluorid F - 4,4 0,23 0,11 Szulfát 2- SO ,32 8,95 Hidrogénkarbonát - HCO ,69 57,97 Szulfid S 2- <0,05 0,00 0,00 Öszes foszfát 3- PO 4 0,06 0,00 0,00 Anionok összege: ,22 204,74 100,00 Metaborsav HBO 2 14,3 - - Metakovasav H 2SiO Szabad szénsav CO Kötött szénsav CO ÖSSZESEN: A gyógyvíz az alábbi betegségek kezelésénél alkalmazható hatásosan: meszesedés (spondylosis), porckopás (arthrosis), csontritkulás (osteoporosis), discopathia, lumbágó, Bechterew-kór, krónikus izületi gyulladás, köszvény, lágyrész reumatizmus, ortopédiai és idegsebészeti mőtétek utáni rehabilitáció, baleseti 13

14 utókezelés, krónikus nıgyógyászati és urológiai gyulladások, krónikus gyomorhurut, fekélybetegség, emésztési zavarok. Ellenjavallatok: súlyos szív- és érrendszeri betegség, trombózis, rosszindulatú daganat, tbc, heveny gyulladásos betegség, terhesség A büki gyógyvíz ivókúra formájában is alkalmazható. Különösen hatásos a krónikus gyomorhurut, a fekélybetegség és emésztési zavarok gyógyításánál, az osteoporosis megelızésére, kezelésére. 14

15 IV. Termálenergia hasznosítása a víztárolórendszer üzembe állításával a Büki Gyógyfürdınél A fejlesztés háttere A Büki Gyógyfürdıben hat mélyfúrású négy termál- és két hidegvizes kút üzemel. Felismerve a termálvíz hıjében rejlı energetikai lehetıségeket, a részvénytársaság több létesítményének hıntartását és főtését termálenergiával valósítja meg. A tanulmányban bemutatott víztároló rendszer két termálvizes (3. és 4. számú kutak) és két hidegvizes kút (5. és 6. számú kutak) mőködésével foglalkozik. A termál- és a hidegvizes kutak jellemzı mőszaki adatai a következık: 3. sz. kút 4. sz. kút 5. sz. kút 6. sz. kút Létesítés éve Talpmélysége (m) A víz hımérséklete ( C) 55, ,5 17 Vízhozama (m 3 /d) Minısítése gyógyvíz gyógyvíz ivóvíz ivóvíz Ismerve a termelt víz hımérsékletét, önként adódik kérdés: mi történik a víz felesleges hıtartalmával? A medencékben ilyen hımérséklető meleg víz nem kerül beeresztésre, a legcélszerőbb tehát a termálvíz komplex módon történı hasznosítása. A Büki Gyógyfürdı létesítményeinek főtését, forgatott rendszerő medencéinek hıntartását elsısorban földgázzal oldja meg. Az elmúlt években tapasztalható tendencia, miszerint a kormány megszünteti a gáztarifa támogatását, és így a gáz ára kezdi közelíteni a világpiaci szintet, arra ösztönözte a részvénytársaságot, hogy a fosszilis energiahordozót minél nagyobb mértékben megújuló energiahordozóval váltsa ki. Ezen kívül az európai uniós intézkedéseknek köszönhetıen a klímaváltozás lelassítása érdekében egyre inkább elterjed a megújuló energiaforrások fokozottabb felhasználása. Többek között ez a két tényezı is aktuálissá tette az üzemeltetı számára a termálvízben rejlı energia minél nagyobb mértékő kiaknázását. Az ehhez szükséges termálvíztároló elkészítése mind a környezetvédelem, mind a költséggazdálkodás szempontjából indokolttá vált. 15

16 A fejlesztés elıtti vízellátási rendszer legfıbb hiányossága az volt, hogy nem volt tárolási lehetıség, ezért a termálkút vizének egy része felhasználás nélkül folyt el, a szivattyús kutaknál pedig nem lehetett gazdálkodni a vízzel, illetve nem lehetett megvalósítani egy optimális kútüzemet. Nem volt lehetıség a hévíz felesleges hıjének kinyerésére sem. A Büki Gyógyfürdı által tervezett víztárolórendszeren a vízgazdálkodás optimalizálását a tárolókkal lehet biztosítani. Ezen túlmenıen cél volt a medencékbe jutó víz minıségének javítása, a tárolt vízmennyiséggel az éjszakai medencetöltési idı lerövidítése, továbbá a termálvizek hıenergiájának hasznosítása is. Ez utóbbival a részvénytársaság gázfelhasználását tervezték csökkenteni. Az alacsonyabb gázfelhasználás miatt csökkent a légkörbe jutó CO 2 mennyisége is. A fejlesztés célja többrétő volt: 1. szempont: a fürdıvíz-ellátás biztonságának növelése a hévíz- és ivóvíztárolók üzembe állításával A fejlesztést megelızıen a meglévı vízmennyiség éppen fedezte az igényeket. Így egy a kutakat érintı esetleges hiba esetén a szolgáltatás színvonala veszélybe került volna. Ezért szükség volt egy biztonságos vízellátási rendszerre, egy stabil, hosszútávon megbízható, variábilis, a mőködésre többfajta módozatot biztosító üzemeltetési technológiára. 2. szempont: a vízadó kutak üzemelési körülményeinek javítása A gyógyvizes medencék töltı-ürítı rendszerben mőködnek. Az üzemeltetés szempontjából ez azt jelenti, hogy napközben csak pótvízre van szükség, a medencék töltéséhez szükséges nagymennyiségő termálvízre a medencék esti zárását, ürítését, tisztítását, fertıtlenítését követı töltési szakaszban van igény. A kutak ezért éjjel nagy fordulatszámon mőködtek, ez napi ingadozást okozott. A nem folyamatos terhelés a kutak élettartamára kedvezıtlen hatással volt. Ezért a víztárolóval egy egyenletesebb struktúra kialakítására nyílt lehetıség. A kutak a víztároló üzembe állítását követıen, egyenletesen, folyamatosan a víztároló rendszerbe juttatják a termálvizet, ahonnan a szükségleteknek megfelelıen szivattyúk biztosítják a gyógyvíz felhasználási helyre való eljuttatását. 16

17 3. szempont: vegyszerfelhasználás csökkentése, szerkezetek védelme A vízkı károsítja a medencéket, de a közvetlen a medencében történı, a mosással és fertıtlenítéssel járó nagy vegyszerfelhasználás is ártalmas. Az új rendszer alapján a vízkıkiválás egy része már a víztárolóban lezajlik, kevesebb vízkı keletkezik a medencékben, így kevesebb vegyszer kell a mosásához, mely nem csak a takarítási idı lerövidülését és a medencék élettartamának növekedését eredményezi, hanem a környezetvédelem szempontjából is optimális megoldásnak minısül. 4. szempont: a gyógyvíz mennyiségi és minıségi védelme A víztárolórendszer üzembe állításával, a vízkészletek igényekhez igazodó minél ésszerőbb koordinációjával, kezelésével, irányításával kevesebb a hasznosítatlan termálvíz. A szolgáltatáshoz szükséges gyógyvíz hımérséklete, összetétele, jellemzıje állandó felügyelet mellett biztosított. 5. szempont: a környezeti terhelés mérséklése A kisebb gázfelhasználás pozitív velejárója az is, hogy csökken a légkörbe kibocsátott üvegházhatású anyagok mennyisége. A beruházással a gázfelhasználás csökkenésével arányosan kb. 30%-kal csökkent a légkörbe kerülı CO 2 mennyisége (éves szinten kb. 300 t). 6. szempont: a vízrendszer energetikai lehetıségeinek kihasználása termálenergia-hasznosítással A termálvízben lévı szabad energiatartalom kiaknázása során a magas hıfokú termálvizet hıcserélıkön vezetik át. Ezen gépészeti berendezések biztosítják a hıátadást az alacsonyabb hıfokú felmelegítendı víztömegnek (5. és 6. sz. kútból származó víznek). A hıátadás után mind a gyógyvíz, mind a felmelegített víz a felhasználás helyére kerül, s fürdési célra kerül felhasználásra. Tekintettel arra, hogy ezen eljárás nem változtatja meg a termálvíz kémiai jellemzıit, továbbra is alkalmas balneológiai-gyógyászati célokra. A fejlesztés elıtt a felesleges hıenergia nem került hasznosításra, veszendıbe ment. A nyári és az átmeneti (tavaszi-ıszi) idıszakban a kültéri ivóvizes tanmedence és a gyermekmedencék, valamint a strandtéri zuhanyzók vizének hıntartása magas energiafelhasználást eredményezett. 17

18 A víztárolóban hét víztároló medencerész került kialakításra: 2 db 300 m 3 -es, 3 db 139,4 m 3 -es, valamint 2 db 24 m 3 -es. A víztároló medencékbe a 3. és 4. számú kutakból termálvíz, az 5. és 6. számú kutakból pedig hidegvíz kerül. A termálvizes tárolórekeszekbe C-os víz érkezik, ilyen magas hıfokú vízre azonban még a legmagasabb hıfokú gyógyvizes medencékben sincs szükség. A víztárolórendszerben lévı, különbözı hıfokú víztömegek közötti energetikai kapcsolatot, a hı átadását a hıcserélık biztosítják. Víztároló rendszer gépészeti berendezése (szivattyú, hıcserélı) A megépített víztároló medencéket és a gépházat magába foglaló létesítmény monolit vasbeton szerkezető mőtárgy, amely részben a terepszint alatt, részben a terepszint felett helyezkedik el földtakarással. kivitelezés közben elkészült állapot 18

19 A medencék külsı falfelületeire és tetıfödémére 4 cm vastag hıszigetelés került a vízhıveszteség csökkentésére. A földrézső felületei és a földfeltöltés termıföldborítást kapott füvesítéssel. A termálenergia hasznosításának számszerősíthetı eredményei A 2005-ben megépített és üzembe helyezett víztároló legfontosabb eredménye, hogy a részvénytársaság gázfelhasználása ennek köszönhetıen jelentısen csökkent. Az eredmények vizsgálatakor fontos megemlíteni azt, hogy a gázfogyasztás csökkenésében nem a külsı hımérsékleti értékek növekedése, az idıjárás enyhülése játszott szerepet, hiszen ez több évre visszatekintve nem mutat jelentıs eltérést. Ahogy azt a lenti grafikon is mutatja, 2006 és 2009 között a havi átlaghımérséklet nagyjából azonos volt, nem mutatkozott kiugróan nagy eltérés, ami a gázfogyasztás csökkenését magyarázná. 30 oc Havi átlaghımérséklet január február március április május június július augusztus szeptember október november december hó 2004 óta a gázdíjak Magyarországon drasztikusan emelkedtek, ami a Büki Gyógyfürdıben is komoly kiadást okozott volna. A beüzemelt víztárolórendszernek köszönhetıen azonban a fürdı gázfelhasználása a évi m 3 -rıl már egy év alatt m 3 -re mérséklıdött, ami közel 20%-os csökkenést jelent. Ez az érték 2007-ben már m 3 volt, ami az eredetihez képest közel 30%-kal alacsonyabb. A fürdı 2008-ban m 3, 2009-ben pedig m 3 gázt használt el főtésre. Kimutatható tehát, hogy a fürdı az elmúlt négy évben a víztárolónak köszönhetıen 30%-kal csökkentette gázfogyasztását. 19

20 Gázfelhasználás m Gázfelhasználás év A gázfogyasztás ilyen mértékő csökkenése a havi gázfogyasztási adatok tekintetében is látványos, melyet az alábbi két grafikon világosan bemutat: Havi gázfelhasználás m hó 20 XII. XI. X. IX. VIII. VII. VI. V. IV. III. II. I. 0

21 Göngyölített havi gázfelhasználás m hó XII. XI. X. IX. VIII. VII. VI. V. IV. III. II. I. 0 Ezek az értékek még nagyobb jelentıséget kapnak, ha figyelembe vesszük a folyamatosan emelkedı gázárakat is. Gázdíj Ft Gázdíj év Annak ellenére, hogy a gázfelhasználás 2005 óta 30%-kal csökkent, sajnos a költségek nem csökkentek ilyen mértékben, sıt, 2005 óta 21%-kos növekedést kellett finanszírozni. Ezen költségnövekedés a gáz világpiaci árának növekedésével magyarázható. Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság mint fogyasztó a gáz világpiaci árára nincs befolyással, nagyon fontos feladat, hogy a lehetıségeihez mérten az alternatív energiaforrásként jelen lévı termálenergiát minél nagyobb mértékben használja ki. E 21

22 beruházás hozzásegített a részvénytársaság gázköltségeinek és a környezeti terhelés mérsékléséhez. Ennek köszönhetıen a megvalósított elıny egyrészt üzemviteli medencék folyamatos terhelése, biztonságos vízellátási rendszer, másrészt energetikai gázfelhasználás és a költségek csökkentése, harmadrészt pedig környezeti az üzemelés során kikerülı károsanyag csökkentése jellegő. A fejlesztés pozitív eredményei alapján részvénytársaság vizsgálja a továbbiakban is a termálenergia lehetıségeinek minél nagyobb arányú kihasználási lehetıségét, hiszen jelentıs energiatartalékokkal rendelkezik még a kitermelt, felhasznált elfolyó víz. 22

23 V. Összegzés A Föld felszíne alatt rejlı természetes hıenergia hatalmas energetikai potenciállal kecsegtet. A Föld természetes hıje kiválóan alkalmazható melegvíz-ellátásra és főtésre, a termál- és gyógyfürdık számára pedig a komplex hasznosítás kínál valódi gazdasági hatékonyságot és környezetbarát alternatív energiaforrást. A regeneratív energiák kimeríthetetlenek, környezetbarátak és gazdasági szempontból is nagyon érdekesek. Ennek köszönhetıen szemléletváltást tapasztalhatunk az építési vezetık, tervezık és mérnökök köreiben, a geotermia egyre nagyobb figyelmet nyer. A geotermikus energia felhasználása egy megfizethetı és fenntartható megoldás, hogy csökkentsük a fosszilis energiáktól való függıségünket, és a globális felmelegedést illetve az egészségügyi kockázatokat, amik a fosszilis energiaforrások használatából adódnak. Ezért is mintaértékő a Büki Gyógyfürdıben megvalósított fejlesztés, melynek egyik fontos célkitőzése fosszilis energiahordozók megújuló energiaforrással való kiváltása a gazdaságos mőködtetés és a környezetvédelem érdekében. A Büki Gyógyfürdıben a geotermikus energia komplex hasznosítása segítségével egy gazdaságos és környezetbarát megoldás került alkalmazásra. Ennek köszönhetıen csökkenhet a részvénytársaság gázszolgáltatótól való függısége, és megvalósulhat a természet védelme is, hiszen alkalmazása során nem szennyezi a levegıt, nincs széndioxid kibocsátás. Összességében így a környezeti terhelés nem csak a fürdı területén, de az egész településen csökken, mintaként szolgálva a régió és az ország fürdıi számára, mely további fejlesztéseket eredményezhet. 23

24 VI. Mellékletek 24

25 1. sz. melléklet Víztároló medencék, gépház és vasiszap ülepítı Vízjogi üzemeltetési engedélyezése terv 25

26 2. sz. melléklet Kiviteli terv Technológiai gépészet 26

27 3. sz. melléklet Víztároló medencék elrendezése 27

28 4. sz. melléklet A medencék átlagos napi vízigénye Medencék vízigénye A víz jellege Nyári idıszak Téli idıszak Egyéb vízigény m 3 /év Évi összes m 3 /év Átlagos napi vízigény m 3 /d Összes vízigény m 3 /idény Átlagos napi vízigény m 3 /d Összes vízigény m 3 /idény Gyógyvíz Termálvíz Ivóvíz közmő saját Öntözıvíz Összesen

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423-2010 - Túrkeve Város Települési

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzıi, a város okozta környezeti

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Mőszaki Ismeretek Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM Prof. Dr. BUKOVICS István AGRO-21 Füzetek Klímaváltozás-hatások-válaszok, 2004. 36. szám, 3-31. oldal ÖSSZEFOGLALÁS Összefoglalóan

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS 1. BEVEZETÉS - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. ELİZMÉNYEK Balatonfüred város 2002-ben ajánlattételi felhívást tett Balatonfüred város környezetvédelmi programjának kidolgozására. Balatonfüred város rangja és a feladat

Részletesebben

Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja

Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Alapfogalmak és alapelvek...4 3. A jelenlegi állapotok felmérése:...9 3.1. Környezet állapota:...10 3.1.1. Hidrogeológiai

Részletesebben

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Készítette: a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. augusztus 31. 1 Köszönet Ezúton

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta több mint hétezer fı), így az ország 3. legnépesebb települése

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM AZ EBP KFT. MEGÚJULÓ ENERGIA PROJEKTJEINEK FEJLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEFEKTETÉSRİL 2008. szeptember Vezetıi Összefoglaló Az EBP Európai Bioenergia Technológia Kft. elérkezett fejlıdésének ahhoz az állomásához,

Részletesebben

A Napelemes Öntözırendszerek Alkalmazásának Lehetıségei Magyarországon

A Napelemes Öntözırendszerek Alkalmazásának Lehetıségei Magyarországon Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezıgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék TANSZÉKVEZETİ Prof. Dr. Tamás János Egyetemi

Részletesebben

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Enying Város Fenntarthatósági programja 2009-2014 "Csakis az jelentheti mindannyiunk számára a végsı megoldást, ha felismerjük,

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirány Tantárgy: MŐSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgy

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1

KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1 KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1 Fleischer Tamás (összeállította) BEVEZETÉS A környezetvédelem globális kérdései két fı kategóriára oszthatók. Az

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-9. jelő, Közép-Duna vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben