Megújuló energia felhasználása a Büki Gyógyfürdıben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megújuló energia felhasználása a Büki Gyógyfürdıben"

Átírás

1 Megújuló energia felhasználása a Büki Gyógyfürdıben a termálvízbázis energetikai hasznosítása Készítette: Pannon Termál Klaszter Közhasznú Nonprofit Kft. Bükfürdı, február 26.

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Termálenergia Magyarországon...7 III. A Büki Gyógyfürdı IV. Termálenergia hasznosítása a víztárolórendszer üzembe állításával a Büki Gyógyfürdınél V. Összegzés VI. Mellékletek... 24

3 I. Bevezetés A hatalmas energetikai potenciállal kecsegtetı geotermikus energia a Föld felszíne alatt rejlı természetes hıenergia. A Föld természetes hıje egy megbízható és tiszta energiaforrás, mely a melegvíz-, a főtés- és az áramellátás biztosítására is kiválóan alkalmas, illetve képes arra, hogy a belátható idın belül elhasznált fosszilis energiahordozókat hatékony módon váltsa fel. A gazdasági hatékonyságon kívül nem elhanyagolható szempontként környezetkímélı alternatív energiaforrást is kínál az emberiségnek. Ennek segítségével a kıolajszállítóktól való mind gazdasági, mind pedig politikai függıség csökkenthetı. A geotermia szó a görög geo (föld) és a therme (hı) szavakból származik. A geotermikus hı a Föld magjából, a felszín alatt mintegy 6500 kilométeres mélységbıl ered, és a föld belsejét alkotó különbözı anyagok közt található radioaktív elemek lassú bomlásából keletkezik. A felszín alatt méter mélyen, a föld kérgében lévı hımennyiség szer több energiát tartalmaz, mint a föld összes olaj- és földgázkészlete. Front Alpin Forrás: Aquaprofit Zrt. 3

4 A korábbi években a kormányzatok szociális kérdésként kezelték az energiaárakat, és ezért mesterségesen alacsony szinten tartották azokat. Ennek eredményeképpen a fogyasztók nem értékelték jelentıségüknek megfelelıen az energiahordozókat, elterjedt a fosszilis energiahordozók pazarló használata. A gáz- és az áramár viszonya nem segítette a gázkiváltás megújuló energiákkal történı kiváltását. Ennek több káros hatása jelentkezett, melyekkel minden megfontolt, a jelen és jövı nemzedékekre felelısen gondoló embernek számolnia kell. A fosszilis energiahordozók, a fa, szén, olaj, földgáz egyre növekvı felhasználása közben olyan melléktermékek keletkeznek, melyek károsan befolyásolják a légkör minıségét, a Föld hıháztartását. Bizonyíthatóan megindult a Föld légkörének és az óceánok felmelegedése, melyet megállítani valószínőleg nem, de lelassítani lehet és kell annak érdekében, hogy bolygónk az eljövendı nemzedékek számára is az emberiség által megszokott körülmények között legyen lakható. Már néhány fokos felmelegedés az óceánok szintjének megemelkedéséhez, a legtermékenyebb, legsőrőbben lakott vidékek elöntéséhez vezet. Ez soha nem tapasztalt népvándorlást, nemzetiségi és vallási konfliktusokat, nemzeti és polgárháborúkat is eredményezhet. Az ENSZ és az Európai Unió 2007 júniusában megjelentette a világ legtekintélyesebb tudósai és tudományos intézetei által összeállított IPCC jelentést, mely kimondja, hogy a bolygó bioszféráját és benne az emberiséget pusztulással fenyegeti a klímaváltozás. A légkör CO 2 -tartalma száz év alatt 280 ezrelékrıl 350 ezrelékre emelkedett. Az emelkedés gyorsuló, exponenciális jellegő, és modellkísérletek azt mutatják, ha 500-ra emelkedik, öngerjesztıvé és megállíthatatlanná válik. Már vannak erre utaló jelenségek. Szibériában, Alaszkában, Grönlandon az eltőnt jégtakaró helyén mocsarak keletkeztek, és ontják a légkörbe az üvegházhatásra a széndioxidnál negyvenszer veszélyesebb mocsárgázt, a metánt. Míg a fehér hó- és jégtakaró visszaverte a napsugárzás nagy részét, addig az alóluk kibukkant mocsarak és mezık elnyelik azt, növelve a felmelegedést. Az áremelkedések elsısorban a szegényebb néprétegeket és az elmaradt, fejlıdni akaró népeket sújtja. Hazánkban is a domináló gázfőtés költségének óriási emelkedése, különösen az távfőtéses lakásban élık számára, már politikai konfliktussá alakult. A fosszilis energiahordozók pazarló használata következtében kitermelhetıségük egyre nehezebb, költségesebb, és a legértékesebbek közülük, mint az olaj és a földgáz, néhány évtizeden belül a legritkább ásványok közé sorolódik 4

5 majd. Magyarország is egyre inkább ezek behozatalára szorul, olyan vidékekrıl, ahol rendszeres a nyugtalanság, terrorizmus, háborús veszély. Főtıértéküknél sokkal értékesebb vegyianyagok pótolhatatlan forrásait veszti el az emberiség, megfosztjuk tılük a következı nemzedékeket. Az Európai Unió kiemelt kérdésként kezeli a fosszilis energiahordozók kiszorítását. Az EU Parlament és Tanács 2008/0016 (COD Brüsszel 23, 01, 2008, ) határozata a megújuló energiaforrásokról 12 cikkének 3. -a a következıt írja: A Tagállamok elıírják a helyi és regionális közigazgatási hatóságoknak, hogy az ipari vagy lakóövezetek tervezése, kivitelezése, építése és felújítása során vegyék figyelembe a megújuló energiaforrásokból elıállított főtıenergia, hőtıenergia és villamos energia használatára szolgáló berendezések és rendszerek telepítését a távfőtés és hőtés céljaira. A fejlıdı államok növekvı energiaigénye és a dráguló kitermelés következtében az energiahordozók világpiaci ára a többi nyersanyag árához viszonyítva kiugró emelkedést mutat. Pedig van lehetıség a fosszilis energiahordozók nélkül, vagy legalább is felhasználásuk erélyes csökkentésével is kielégíteni az emberiség energiaigényét. Sikerült olyan technológiákat kifejleszteni, melyekkel környezetünk energiatartalékát úgy tudjuk átalakítani, hogy káros hatások nélkül lehessen hasznosítani. Ilyen a vízenergia, a szélenergia és a geotermikus energia is. Energiaforrásként ez a hı sokféle módon hasznosítható. Nagy és komplex erımővektıl kezdve a kicsi és viszonylag egyszerő szivattyúrendszerekig. Ez a hıenergia, ismert nevén geotermikus energia, szinte bárhol fellelhetı, tehát sokkal általánosabb, mint legtöbben gondolják. A geotermikus energia néhány alkalmazásánál a felszínhez közeli földhıt hasznosítják, míg más eseteknél kilométereket kell lefúrni a föld mélyére. A geotermikus energia három fı hasznosítási területe: közvetlen felhasználás és távfőtési rendszerek: a felszínhez közeli források vagy tározók meleg vizét hasznosítja, elektromos áram termelése erımővekben, geotermikus hıszivattyúk: állandó, földfelszínhez közeli föld- vagy vízhımérsékletet használnak föld feletti építmények belsı hımérsékletének szabályozására. 5

6 A geotermikus energia felhasználása egy megfizethetı és fenntartható megoldás, hogy csökkentsük a fosszilis energiáktól való függıségünket, és mérsékelni tudjuk a globális felmelegedést, illetve a fosszilis energiaforrások használatából adódó egészségügyi kockázatokat. Ezért is mintaértékő a Büki Gyógyfürdıben megvalósított fejlesztés, melynek egyik fontos célkitőzése a fosszilis energiahordozók megújuló energiaforrással való kiváltása a gazdaságos mőködtetés és a környezetvédelem érdekében. Kép: 6

7 II. Termálenergia Magyarországon A termálenergia a földkéregben mindenütt jelen van, a mélység felé haladva nı a hımérséklet. A hımérséklet-növekedés, a geotermikus gradiens földi átlagértéke 100 méterenként 3 C. A Föld hıjének gazdaságos kitermelése ott lehetséges, ahol az energiahordozó nagy fajlagos energiatartalmú, könnyen felszínre hozható, és nagy mennyiségben rendelkezésre áll. Magyarország Európán belül kedvezı geotermális adottságokkal rendelkezik, hiszen területe alatt a földkéreg vastagsága a világ átlagának kb. fele (15-25 km), így a hıáram a kontinentális átlagnak mintegy kétszerese. A magyarországi átlagos geotermikus gradiens 5-7 C /100 m között mozog. A geotermális energia hordozója általában a termálvíz. Az alábbi ábrákon is jól látható, hogy a magyarországi termálvizek nem csak nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, de kiemelkedıen magas hıfokúak is, tehát az ország nem csak mennyiségi, de minıségi szempontból is az európai országok éllovasa a termálvizek tekintetében. A termálvízkincs használható vízgyógyászatra, fürdésre, ivóvíz nyerésére vagy energetikai célú hasznosításra, főtésre, melegvízellátásra, illetve villamosáram-termelésre. Forrás: Aquaprofit Zrt. 7

8 Mivel a Magyarországot magában foglaló Pannon-medencében a földkéreg vékonyabb a világátlagnál, így a forró magma a felszínhez közelebb van, és jó hıszigetelı üledékek (agyagok, homokok) töltik ki. A mért hıáramértékek is magasak (38 mérés átlaga 90,4 mw/m 2, miközben az európai kontinens területén 60 mw/m 2 az átlagérték). A felszínen kb. 10 C a középhımérséklet, az említett geotermikus gradiens mellett 1 km mélységben 60 C, 2 km mélységben 110 C a k ızetek hımérséklete és az azokban elhelyezkedı vízé is. A geotermikus gradiens a Dél-Dunántúlon és az Alföldön nagyobb, mint az országos átlag, a Kisalföldön és a hegyvidéki területeken pedig kisebb annál. Az ismert, jó vízvezetı képzıdmények legnagyobb mélysége eléri a 2,5 km-t. Itt a hımérséklet már C. A hévízkutakban felfelé h aladó víz azonban lehől, ezért a felszínen a vízhımérséklet ritkán haladja meg a 100 C-t. Gızelıfordulásokat csak néhány, kellıen még meg nem kutatott, nagy mélységő feltárásból ismerünk. Magyarországon a 30 C-nál melegebb kifolyóviző kutakat és forrásokat tekintjük hévízkutaknak, illetve termálvizeknek. Ilyen hımérséklető víz az ország területének 70%-án feltárható az ismert képzıdményekbıl. Magyarország földtani adottságai következtében tehát kimagasló lehetıségekkel rendelkezik a geotermikus energia hasznosításának területén. A Kárpát-medence nagy 8

9 kiterjedéső geotermikus anomáliája egyedülálló Európában, kiterjedését és értékét tekintve világviszonylatban is kimagasló. Ez magában rejti a komplex hasznosítás lehetıségeit is: Az országos hévízkincs hasznosítási lehetıségeinek értékelése során figyelembe kell venni azt a rendkívüli földtani adottság-együttest, mely a geotermikus energia hasznosítására rendelkezésünkre áll. A magas hımérséklető hévizeknél gyógyászati felhasználás elıtti energetikai hasznosítás alkalmazható, melynek során elérhetı a szükséges lehőtés is. Az alacsonyabb kifolyóvíz hımérséklető kutak esetében is tág lehetıség nyílik az energetikai hasznosításra, a fürdı- és gyógylétesítmények ellátása elıtt. Hazánkban naponta m 3 -nyi 30 C fok feletti hévíz tör felszínre. Ennek m integy 10%-át Budapest adja, ahol a világon egyedülálló módon 118 termálkút mőködik. Ennek ellenére az ország hévízkútjait fıként fürdık és kórházak, illetve vízmővek hasznosítják. Csak ritka esetben valósul meg a komplex, többlépcsıs hasznosítás, a kitermelt víz teljes körő, mind energetikai, mind pedig balneológiai hasznosítása. Mezıgazdasági célú hévízkutak 217 db 19% Ipari kutak 71 db 6% Vízszintészlelı fúrások 104 db 9% Üzemen kívüli, lezárt üzemképes kutak 148 db 13% Kiselejtezett kutak 92 db 8% Fürdık és kórházak hévízkútjai 281 db 25% Vízmőkutak 232 db 20% Rengeteg a feltárt és szunnyadó magas hıfokú termálvizünk. Ennek gyógyászati, balneológiai vagy főtési felhasználása után átlagosan 37 C hımérséklettel veszni 9

10 hagyjuk hıtartalmukat. Az elızıket alapul véve a legoptimálisabb a termálenergia komplex hasznosítása pl. főtés-balneológia lenne. Magyarországi termálvízhasznosítás Természetes utánpótlódás millió m 3 /év 297 Hasznosított termálvíz millió m 3 /év 120 Átlagos kútfej hımérséklet C 68,8 Átlagos elfolyási hıfok C 37,7 Hasznosított hıfok C 31,1 Kihasználtság % 45,2 Hasznosított hı PJ 15,64 Hıszivattyúval tovább hasznosítható hı PJ 13,12 A Büki Gyógyfürdıben a fent ábrázolt helyzetet javítandó készült el a víztárolórendszer, mellyel lehetıvé válik a termálvíz komplex balneológiai és energetikai hasznosítása. 10

11 III. A Büki Gyógyfürdı Bükfürdı Vas megye északnyugati részén, az Alpokalja és a Kisalföld találkozásánál található. Szombathelytıl 30, Soprontól 46, Kıszegtıl pedig 20 km távolságra fekszik, félúton Bécs és a Balaton között. A fürdı szerencsés véletlennek köszönheti létét: a 20-as években megkezdett, majd az 50-es években folytatott kıolajkutató-fúrások eredményeként 1957-ben 1282 méter mélyrıl méteres vízoszlop tört a felszínre. Az 58 C-os, közel mg/l ásványi anyagot tartalmazó kincs új fejezetet nyitott Bük és a környezı települések életében. kutatófúrás feltörı vízoszlop A környék lakosai hamar felfedezték a lefojtott kútból csordogáló, kellemesen meleg vizet, és a vízelvezetı árokban fürdıztek. Számos csodálatos gyógyulás után a víz bevizsgálásra került, és elıbb termálvíz, majd gyógyvíz minısítést kapott. árokfürdızés 11

12 A klinikai vizsgálatok alapján az egyedülálló összetételő alkáli hidrogénkarbonátos, magas kalcium-, magnézium- és fluortartalmú gyógyvíz elsısorban mozgásszervi és nıgyógyászati panaszok, valamint ivókúra formájában emésztırendszeri megbetegedések kezelésénél alkalmazható hatásosan. A fürdı igazi sikertörténete 1962-ben, az elsı, részben fedett medence átadásával kezdıdött. Az azóta tartó folyamatos fejlıdésnek köszönhetıen napjainkban a gyógyfürdı 27 medencével, több mint 5100 m 2 vízfelülettel várja a gyógyulni, pihenni, feltöltıdni, fürdızni vágyókat. Sorszám Medenceszám Medence Jelleg Vízhımérséklet C gyógymedence fedett gyógymedence fedett Súlyfürdı fedett /1 gyógymedence fedett /2. gyógymedence fedett gyógymedence félfedett /1. gyermekpancsoló nyitott /2. gyermekpancsoló nyitott /1. gyógymedence félfedett /2. strandmedence nyitott úszómedence nyitott /1. gyermekmedence nyitott /2. gyermekmedence nyitott /1. élménymedence nyitott /2. gyógymedence nyitott /3. gyógymedence félfedett /4. élménymedence félfedett szaunamedence fedett /1. csúszdamedence nyitott /2. csúszdamedence nyitott vízalatti torna medence fedett /1 úszómedence nyitott /2 úszómedence fedett úszómedence nyitott élménymedence fedett pezsgımedence fedett gyermekmedence fedett

13 Az egyedi összetételő és bizonyítottan gyógyhatással rendelkezı büki gyógyvíz egyedülállóan kedvezı hatást fejt ki a szervezetre. A gyógyvíz jótékony hatását a Fizioterápiás Intézetben alkalmazott tradicionális és modern terápiás eljárások széles skálája egészíti ki. A fürdı elismert orvosai és szakképzett gyógyszolgáltatói gondoskodnak arról, hogy a vendégek ideális körülmények között gyógyulhassanak, pihenhessenek. A büki gyógyvíz kémiai összetétele - Szt. Kelemen forrás mg/l mg eél/l Thán % Kálium K ,16 3,55 Nátrium Na ,48 91,06 Ammónium + NH 4 36,04 2,02 1,00 Kalcium Ca ,64 2,30 Magnézium Mg 2+ 45,5 3,74 1,86 Vas Fe 2+ 0,46 0,02 0,01 Mangán Mn 2+ <0,02 0,00 0,00 Lítium Li + 3,0 0,43 0,21 Kationok összege: 4678,36 201,50 100,00 Nitrát - NO 3 <1,0 0,00 0,00 Nitrit - NO 2 <0,02 0,00 0,00 Klorid Cl ,40 32,92 Bromid Br - 7,5 0,09 0,05 Jodid J - 1,26 0,01 0,00 Fluorid F - 4,4 0,23 0,11 Szulfát 2- SO ,32 8,95 Hidrogénkarbonát - HCO ,69 57,97 Szulfid S 2- <0,05 0,00 0,00 Öszes foszfát 3- PO 4 0,06 0,00 0,00 Anionok összege: ,22 204,74 100,00 Metaborsav HBO 2 14,3 - - Metakovasav H 2SiO Szabad szénsav CO Kötött szénsav CO ÖSSZESEN: A gyógyvíz az alábbi betegségek kezelésénél alkalmazható hatásosan: meszesedés (spondylosis), porckopás (arthrosis), csontritkulás (osteoporosis), discopathia, lumbágó, Bechterew-kór, krónikus izületi gyulladás, köszvény, lágyrész reumatizmus, ortopédiai és idegsebészeti mőtétek utáni rehabilitáció, baleseti 13

14 utókezelés, krónikus nıgyógyászati és urológiai gyulladások, krónikus gyomorhurut, fekélybetegség, emésztési zavarok. Ellenjavallatok: súlyos szív- és érrendszeri betegség, trombózis, rosszindulatú daganat, tbc, heveny gyulladásos betegség, terhesség A büki gyógyvíz ivókúra formájában is alkalmazható. Különösen hatásos a krónikus gyomorhurut, a fekélybetegség és emésztési zavarok gyógyításánál, az osteoporosis megelızésére, kezelésére. 14

15 IV. Termálenergia hasznosítása a víztárolórendszer üzembe állításával a Büki Gyógyfürdınél A fejlesztés háttere A Büki Gyógyfürdıben hat mélyfúrású négy termál- és két hidegvizes kút üzemel. Felismerve a termálvíz hıjében rejlı energetikai lehetıségeket, a részvénytársaság több létesítményének hıntartását és főtését termálenergiával valósítja meg. A tanulmányban bemutatott víztároló rendszer két termálvizes (3. és 4. számú kutak) és két hidegvizes kút (5. és 6. számú kutak) mőködésével foglalkozik. A termál- és a hidegvizes kutak jellemzı mőszaki adatai a következık: 3. sz. kút 4. sz. kút 5. sz. kút 6. sz. kút Létesítés éve Talpmélysége (m) A víz hımérséklete ( C) 55, ,5 17 Vízhozama (m 3 /d) Minısítése gyógyvíz gyógyvíz ivóvíz ivóvíz Ismerve a termelt víz hımérsékletét, önként adódik kérdés: mi történik a víz felesleges hıtartalmával? A medencékben ilyen hımérséklető meleg víz nem kerül beeresztésre, a legcélszerőbb tehát a termálvíz komplex módon történı hasznosítása. A Büki Gyógyfürdı létesítményeinek főtését, forgatott rendszerő medencéinek hıntartását elsısorban földgázzal oldja meg. Az elmúlt években tapasztalható tendencia, miszerint a kormány megszünteti a gáztarifa támogatását, és így a gáz ára kezdi közelíteni a világpiaci szintet, arra ösztönözte a részvénytársaságot, hogy a fosszilis energiahordozót minél nagyobb mértékben megújuló energiahordozóval váltsa ki. Ezen kívül az európai uniós intézkedéseknek köszönhetıen a klímaváltozás lelassítása érdekében egyre inkább elterjed a megújuló energiaforrások fokozottabb felhasználása. Többek között ez a két tényezı is aktuálissá tette az üzemeltetı számára a termálvízben rejlı energia minél nagyobb mértékő kiaknázását. Az ehhez szükséges termálvíztároló elkészítése mind a környezetvédelem, mind a költséggazdálkodás szempontjából indokolttá vált. 15

16 A fejlesztés elıtti vízellátási rendszer legfıbb hiányossága az volt, hogy nem volt tárolási lehetıség, ezért a termálkút vizének egy része felhasználás nélkül folyt el, a szivattyús kutaknál pedig nem lehetett gazdálkodni a vízzel, illetve nem lehetett megvalósítani egy optimális kútüzemet. Nem volt lehetıség a hévíz felesleges hıjének kinyerésére sem. A Büki Gyógyfürdı által tervezett víztárolórendszeren a vízgazdálkodás optimalizálását a tárolókkal lehet biztosítani. Ezen túlmenıen cél volt a medencékbe jutó víz minıségének javítása, a tárolt vízmennyiséggel az éjszakai medencetöltési idı lerövidítése, továbbá a termálvizek hıenergiájának hasznosítása is. Ez utóbbival a részvénytársaság gázfelhasználását tervezték csökkenteni. Az alacsonyabb gázfelhasználás miatt csökkent a légkörbe jutó CO 2 mennyisége is. A fejlesztés célja többrétő volt: 1. szempont: a fürdıvíz-ellátás biztonságának növelése a hévíz- és ivóvíztárolók üzembe állításával A fejlesztést megelızıen a meglévı vízmennyiség éppen fedezte az igényeket. Így egy a kutakat érintı esetleges hiba esetén a szolgáltatás színvonala veszélybe került volna. Ezért szükség volt egy biztonságos vízellátási rendszerre, egy stabil, hosszútávon megbízható, variábilis, a mőködésre többfajta módozatot biztosító üzemeltetési technológiára. 2. szempont: a vízadó kutak üzemelési körülményeinek javítása A gyógyvizes medencék töltı-ürítı rendszerben mőködnek. Az üzemeltetés szempontjából ez azt jelenti, hogy napközben csak pótvízre van szükség, a medencék töltéséhez szükséges nagymennyiségő termálvízre a medencék esti zárását, ürítését, tisztítását, fertıtlenítését követı töltési szakaszban van igény. A kutak ezért éjjel nagy fordulatszámon mőködtek, ez napi ingadozást okozott. A nem folyamatos terhelés a kutak élettartamára kedvezıtlen hatással volt. Ezért a víztárolóval egy egyenletesebb struktúra kialakítására nyílt lehetıség. A kutak a víztároló üzembe állítását követıen, egyenletesen, folyamatosan a víztároló rendszerbe juttatják a termálvizet, ahonnan a szükségleteknek megfelelıen szivattyúk biztosítják a gyógyvíz felhasználási helyre való eljuttatását. 16

17 3. szempont: vegyszerfelhasználás csökkentése, szerkezetek védelme A vízkı károsítja a medencéket, de a közvetlen a medencében történı, a mosással és fertıtlenítéssel járó nagy vegyszerfelhasználás is ártalmas. Az új rendszer alapján a vízkıkiválás egy része már a víztárolóban lezajlik, kevesebb vízkı keletkezik a medencékben, így kevesebb vegyszer kell a mosásához, mely nem csak a takarítási idı lerövidülését és a medencék élettartamának növekedését eredményezi, hanem a környezetvédelem szempontjából is optimális megoldásnak minısül. 4. szempont: a gyógyvíz mennyiségi és minıségi védelme A víztárolórendszer üzembe állításával, a vízkészletek igényekhez igazodó minél ésszerőbb koordinációjával, kezelésével, irányításával kevesebb a hasznosítatlan termálvíz. A szolgáltatáshoz szükséges gyógyvíz hımérséklete, összetétele, jellemzıje állandó felügyelet mellett biztosított. 5. szempont: a környezeti terhelés mérséklése A kisebb gázfelhasználás pozitív velejárója az is, hogy csökken a légkörbe kibocsátott üvegházhatású anyagok mennyisége. A beruházással a gázfelhasználás csökkenésével arányosan kb. 30%-kal csökkent a légkörbe kerülı CO 2 mennyisége (éves szinten kb. 300 t). 6. szempont: a vízrendszer energetikai lehetıségeinek kihasználása termálenergia-hasznosítással A termálvízben lévı szabad energiatartalom kiaknázása során a magas hıfokú termálvizet hıcserélıkön vezetik át. Ezen gépészeti berendezések biztosítják a hıátadást az alacsonyabb hıfokú felmelegítendı víztömegnek (5. és 6. sz. kútból származó víznek). A hıátadás után mind a gyógyvíz, mind a felmelegített víz a felhasználás helyére kerül, s fürdési célra kerül felhasználásra. Tekintettel arra, hogy ezen eljárás nem változtatja meg a termálvíz kémiai jellemzıit, továbbra is alkalmas balneológiai-gyógyászati célokra. A fejlesztés elıtt a felesleges hıenergia nem került hasznosításra, veszendıbe ment. A nyári és az átmeneti (tavaszi-ıszi) idıszakban a kültéri ivóvizes tanmedence és a gyermekmedencék, valamint a strandtéri zuhanyzók vizének hıntartása magas energiafelhasználást eredményezett. 17

18 A víztárolóban hét víztároló medencerész került kialakításra: 2 db 300 m 3 -es, 3 db 139,4 m 3 -es, valamint 2 db 24 m 3 -es. A víztároló medencékbe a 3. és 4. számú kutakból termálvíz, az 5. és 6. számú kutakból pedig hidegvíz kerül. A termálvizes tárolórekeszekbe C-os víz érkezik, ilyen magas hıfokú vízre azonban még a legmagasabb hıfokú gyógyvizes medencékben sincs szükség. A víztárolórendszerben lévı, különbözı hıfokú víztömegek közötti energetikai kapcsolatot, a hı átadását a hıcserélık biztosítják. Víztároló rendszer gépészeti berendezése (szivattyú, hıcserélı) A megépített víztároló medencéket és a gépházat magába foglaló létesítmény monolit vasbeton szerkezető mőtárgy, amely részben a terepszint alatt, részben a terepszint felett helyezkedik el földtakarással. kivitelezés közben elkészült állapot 18

19 A medencék külsı falfelületeire és tetıfödémére 4 cm vastag hıszigetelés került a vízhıveszteség csökkentésére. A földrézső felületei és a földfeltöltés termıföldborítást kapott füvesítéssel. A termálenergia hasznosításának számszerősíthetı eredményei A 2005-ben megépített és üzembe helyezett víztároló legfontosabb eredménye, hogy a részvénytársaság gázfelhasználása ennek köszönhetıen jelentısen csökkent. Az eredmények vizsgálatakor fontos megemlíteni azt, hogy a gázfogyasztás csökkenésében nem a külsı hımérsékleti értékek növekedése, az idıjárás enyhülése játszott szerepet, hiszen ez több évre visszatekintve nem mutat jelentıs eltérést. Ahogy azt a lenti grafikon is mutatja, 2006 és 2009 között a havi átlaghımérséklet nagyjából azonos volt, nem mutatkozott kiugróan nagy eltérés, ami a gázfogyasztás csökkenését magyarázná. 30 oc Havi átlaghımérséklet január február március április május június július augusztus szeptember október november december hó 2004 óta a gázdíjak Magyarországon drasztikusan emelkedtek, ami a Büki Gyógyfürdıben is komoly kiadást okozott volna. A beüzemelt víztárolórendszernek köszönhetıen azonban a fürdı gázfelhasználása a évi m 3 -rıl már egy év alatt m 3 -re mérséklıdött, ami közel 20%-os csökkenést jelent. Ez az érték 2007-ben már m 3 volt, ami az eredetihez képest közel 30%-kal alacsonyabb. A fürdı 2008-ban m 3, 2009-ben pedig m 3 gázt használt el főtésre. Kimutatható tehát, hogy a fürdı az elmúlt négy évben a víztárolónak köszönhetıen 30%-kal csökkentette gázfogyasztását. 19

20 Gázfelhasználás m Gázfelhasználás év A gázfogyasztás ilyen mértékő csökkenése a havi gázfogyasztási adatok tekintetében is látványos, melyet az alábbi két grafikon világosan bemutat: Havi gázfelhasználás m hó 20 XII. XI. X. IX. VIII. VII. VI. V. IV. III. II. I. 0

21 Göngyölített havi gázfelhasználás m hó XII. XI. X. IX. VIII. VII. VI. V. IV. III. II. I. 0 Ezek az értékek még nagyobb jelentıséget kapnak, ha figyelembe vesszük a folyamatosan emelkedı gázárakat is. Gázdíj Ft Gázdíj év Annak ellenére, hogy a gázfelhasználás 2005 óta 30%-kal csökkent, sajnos a költségek nem csökkentek ilyen mértékben, sıt, 2005 óta 21%-kos növekedést kellett finanszírozni. Ezen költségnövekedés a gáz világpiaci árának növekedésével magyarázható. Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság mint fogyasztó a gáz világpiaci árára nincs befolyással, nagyon fontos feladat, hogy a lehetıségeihez mérten az alternatív energiaforrásként jelen lévı termálenergiát minél nagyobb mértékben használja ki. E 21

22 beruházás hozzásegített a részvénytársaság gázköltségeinek és a környezeti terhelés mérsékléséhez. Ennek köszönhetıen a megvalósított elıny egyrészt üzemviteli medencék folyamatos terhelése, biztonságos vízellátási rendszer, másrészt energetikai gázfelhasználás és a költségek csökkentése, harmadrészt pedig környezeti az üzemelés során kikerülı károsanyag csökkentése jellegő. A fejlesztés pozitív eredményei alapján részvénytársaság vizsgálja a továbbiakban is a termálenergia lehetıségeinek minél nagyobb arányú kihasználási lehetıségét, hiszen jelentıs energiatartalékokkal rendelkezik még a kitermelt, felhasznált elfolyó víz. 22

23 V. Összegzés A Föld felszíne alatt rejlı természetes hıenergia hatalmas energetikai potenciállal kecsegtet. A Föld természetes hıje kiválóan alkalmazható melegvíz-ellátásra és főtésre, a termál- és gyógyfürdık számára pedig a komplex hasznosítás kínál valódi gazdasági hatékonyságot és környezetbarát alternatív energiaforrást. A regeneratív energiák kimeríthetetlenek, környezetbarátak és gazdasági szempontból is nagyon érdekesek. Ennek köszönhetıen szemléletváltást tapasztalhatunk az építési vezetık, tervezık és mérnökök köreiben, a geotermia egyre nagyobb figyelmet nyer. A geotermikus energia felhasználása egy megfizethetı és fenntartható megoldás, hogy csökkentsük a fosszilis energiáktól való függıségünket, és a globális felmelegedést illetve az egészségügyi kockázatokat, amik a fosszilis energiaforrások használatából adódnak. Ezért is mintaértékő a Büki Gyógyfürdıben megvalósított fejlesztés, melynek egyik fontos célkitőzése fosszilis energiahordozók megújuló energiaforrással való kiváltása a gazdaságos mőködtetés és a környezetvédelem érdekében. A Büki Gyógyfürdıben a geotermikus energia komplex hasznosítása segítségével egy gazdaságos és környezetbarát megoldás került alkalmazásra. Ennek köszönhetıen csökkenhet a részvénytársaság gázszolgáltatótól való függısége, és megvalósulhat a természet védelme is, hiszen alkalmazása során nem szennyezi a levegıt, nincs széndioxid kibocsátás. Összességében így a környezeti terhelés nem csak a fürdı területén, de az egész településen csökken, mintaként szolgálva a régió és az ország fürdıi számára, mely további fejlesztéseket eredményezhet. 23

24 VI. Mellékletek 24

25 1. sz. melléklet Víztároló medencék, gépház és vasiszap ülepítı Vízjogi üzemeltetési engedélyezése terv 25

26 2. sz. melléklet Kiviteli terv Technológiai gépészet 26

27 3. sz. melléklet Víztároló medencék elrendezése 27

28 4. sz. melléklet A medencék átlagos napi vízigénye Medencék vízigénye A víz jellege Nyári idıszak Téli idıszak Egyéb vízigény m 3 /év Évi összes m 3 /év Átlagos napi vízigény m 3 /d Összes vízigény m 3 /idény Átlagos napi vízigény m 3 /d Összes vízigény m 3 /idény Gyógyvíz Termálvíz Ivóvíz közmő saját Öntözıvíz Összesen

Bükfürdô több mint fürdô

Bükfürdô több mint fürdô Bükfürdô több mint fürdô Bükfürdô Vas megye északnyugati részén, az Alpokalja és a Kisalföld találkozásánál található. Szombathelytôl 30, Soprontól 46, Kôszegtôl pedig 20 km távolságra fekszik, félúton

Részletesebben

Komplex geotermikus energiahasznosítás, és közös magyar-szerb termálvízbázis-monitoring tervezése. Kódszám: HUROSCG/06/02

Komplex geotermikus energiahasznosítás, és közös magyar-szerb termálvízbázis-monitoring tervezése. Kódszám: HUROSCG/06/02 Komplex geotermikus energiahasznosítás, és közös magyar-szerb termálvízbázis-monitoring tervezése Kódszám: HUROSCG/06/02 Tapasztalatok és lehetıségek a termálvíz hasznosításban Mórahalmon Mórahalom Város

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

Bükfürdő - felüdülés, pihenés, gyógyulás felsőfokon

Bükfürdő - felüdülés, pihenés, gyógyulás felsőfokon Bükfürdő - felüdülés, pihenés, gyógyulás felsőfokon A Büki Gyógyfürdő Európa egyik legismertebb és az ország második legnagyobb gyógy- és élményfürdője, minden korosztály számára tökéletes kikapcsolódást

Részletesebben

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme Horváth Szabolcs igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Budapest, 2010.

Részletesebben

A geotermikus energia hasznosításának környezeti vonatkozásai. Reinhardt Anikó ELTE TTK Környezettudomány 2009 Témavezetı: Prof.

A geotermikus energia hasznosításának környezeti vonatkozásai. Reinhardt Anikó ELTE TTK Környezettudomány 2009 Témavezetı: Prof. A geotermikus energia hasznosításának környezeti vonatkozásai Reinhardt Anikó ELTE TTK Környezettudomány 2009 Témavezetı: Prof. Kiss Ádám Bevezetés A földhı eredete A földhı hasznosításának elvi alapjai,

Részletesebben

A DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. KORSZERŰSÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. KORSZERŰSÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE A DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. KORSZERŰSÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE Magyar Hidrológiai Társaság Vándorgyűlése 2016 Debrecen 2016. Július 6-8 Előadó: Harmati Ferenc A FEJLESZTÉSEK MŰSZAKI TARTALMA 1. Az Aquaticum

Részletesebben

Dr. Széll Sára Hagymatikum

Dr. Széll Sára Hagymatikum Makó természeti kincsei Dr. Széll Sára Hagymatikum 1 ISZAP Történeti visszapillantás Iszap fogalma Gyógyiszap Honnan nyerjük? Erdély, Csíki hegyek, Arad, Szeged útvonal 683km, szintkülönbség 811m, Hordalék

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAP Budaörs 2007. április 26. A geotermális és s geotermikus hőszivattyh szivattyús energiahasznosítás s lehetőségei a mezőgazdas gazdaságbangban Szabó Zoltán gépészmérnök, projektvezető A

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSI LEHETİSÉGEI AZ ALFÖLDÖN

A GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSI LEHETİSÉGEI AZ ALFÖLDÖN A GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSI LEHETİSÉGEI AZ ALFÖLDÖN Szanyi János Kovács Balázs * 1. Geotermikus adottságok A Föld belsejében lévı radioaktív anyagok bomlását nevezzük földhınek vagy geotermikus

Részletesebben

Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése. Krampek Mihály vezérigazgató

Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése. Krampek Mihály vezérigazgató Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése Krampek Mihály vezérigazgató 1. Gránit Gyógyfürdő Zrt. rövid története A kőolaj utáni kutatófúrások sora történt Zala megyében. Zalakaros község

Részletesebben

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért A geotermális energia energetikai célú hasznosítása Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök Vajdahunyadvár,

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok GeoDH Projekt, Nemzeti Workshop Kujbus Attila, Geotermia Expressz Kft. Budapest,

Részletesebben

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban NNK Környezetgazdálkodási,Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Iroda: 4031 Debrecen Köntösgátsor 1-3. Tel.: 52 / 532-185; fax: 52 / 532-009; honlap: www.nnk.hu; e-mail: nnk@nnk.hu Némethy

Részletesebben

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia? HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság Merre tovább Geotermia? Az utóbbi években a primer energiatermelésben végbemenő változások hatására folyamatosan előtérbe kerültek Magyarországon a geotermikus

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében 10.9.2013 A7-0277/84 84 23 a preambulumbekezdés (új) (23a) A I. mellékletében a hagyományos energiaforrásokból származó kıolaj és földgáz vonatkozásában elıírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai Napenergia-hasznosítás

Részletesebben

Geotermikus fűtési rendszerek - egy működő rendszer tapasztalatai

Geotermikus fűtési rendszerek - egy működő rendszer tapasztalatai Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt. Geotermikus fűtési rendszerek - egy működő rendszer tapasztalatai Készítette: Ádók János, igazgatóság elnöke Hódmezővásárhely, 2014. november Az előadás

Részletesebben

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc Napkollektor felhasználási területek Használati melegvíz-elıállítás Főtés-rásegítés Medence főtés Technológiai melegvíz-elıállítás

Részletesebben

Direkt rendszerek. A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik.

Direkt rendszerek. A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik. Direkt rendszerek A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik. A példa épületek nem tisztán direkt rendszerek, de jól illusztrálnak néhány elve: hatékony zóna, tájolás, kerületterületarány,

Részletesebben

Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban. Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft

Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban. Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft Geometry of the sediments of the Carpathian Basin Hőmérséklet eloszlás a felső-pannóniai

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön

Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön Dr. Kóbor Balázs tudományos főmunkatárs, SZTE Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter V-METER Kft. GEOMATRIX Kft. VENTOSUS Kft. A fejlesztés tevékenységei

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

Javaslat a "Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerősítése (KEOP-11-4.9.0.) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására

Javaslat a Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerősítése (KEOP-11-4.9.0.) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a "Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerősítése (KEOP-11-4.9.0.) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására E L

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Geotermikus fűtési rendszerek - egy műküdő rendszer tapasztalatai

Geotermikus fűtési rendszerek - egy műküdő rendszer tapasztalatai Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt. Geotermikus fűtési rendszerek - egy műküdő rendszer tapasztalatai Készítette: Ádók János, igazgatóság elnöke Hódmezővásárhely, 2012. december Az előadás

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Melegvíz nagyban: Faluház

Melegvíz nagyban: Faluház Használati melegvíz elıállítás napkollektoros rásegítéssel társasházak részére Urbancsok Attila Mőszaki igazgató A kiindulás: Távfőtéses panel épület Sorház pontház Sőrőn lakott környék lakótelep közepe

Részletesebben

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter Geotermikus távhő projekt modellek Lipták Péter Geotermia A geotermikus energia három fő hasznosítási területe: Közvetlen felhasználás és távfűtési rendszerek. Elektromos áram termelése erőművekben; magas

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, 2009. szeptember 15-16. Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, 2009. szeptember 15-16. Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI Debrecen, 29. szeptember 15-16 NYÍRTÁVHİ Gerda István ügyvezetı igazgató NYIRTÁVHİ Nyíregyházi Távhıszolgáltató Kft. ENERGIAHATÉKONYSÁG Az energetika területén

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete TÁJÉKOZTATÁSUL a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról 1 (egységes

Részletesebben

Nemzeti adottságunk a termálvízre alapozott zöldséghajtatás. VZP konferencia Előadó: Zentai Ákos Árpád-Agrár Zrt.

Nemzeti adottságunk a termálvízre alapozott zöldséghajtatás. VZP konferencia Előadó: Zentai Ákos Árpád-Agrár Zrt. Nemzeti adottságunk a termálvízre alapozott zöldséghajtatás VZP konferencia Előadó: Zentai Ákos Árpád-Agrár Zrt. Termálvíz, mint az emberi kultúra bölcsője Vértesszőlősi ember (350000 éves Homo erectus/sapiens

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET A TALAJ HİMÉRSÉKLETE A talaj jelentısége a hımérséklet alakításában kiemelkedı: a sugárzást elnyelı és felmelegedı talaj hosszúhullámú

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA

A GEOTERMIKUS ENERGIA A GEOTERMIKUS ENERGIA Mi is a geotermikus energia? A Föld keletkezése óta létezik Forrása a Föld belsejében keletkező hő Nem szennyezi a környezetet A kéreg 10 km vastag rétegében 6 10 26 Joule mennyiségű

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

fürdőváros Európa közepén www.visitbuk.hu

fürdőváros Európa közepén www.visitbuk.hu fürdőváros Európa közepén www.visitbuk.hu A Répce folyó virágzó síkján karnyújtásnyira az Alpoktól Magyarország nyugati csücskében helyezkedik el Bük városa. Kincse, a több mint ezer méter mélységből feltörő

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben

Részletesebben

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György Vízminőségi adatok értékelési módszerei Bagyinszki György Mikor van rá szükség? Felszín alatti vizek jellemzése, állapotleírása Vízbázis állapotértékelés Tényfeltáró dokumentáció Monitoring jelentés Vízbázisok

Részletesebben

ALTERNATÍVÁJA-E MA A NÖVÉNYI BIOMASSZA A SZÉNNEK A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉBEN?

ALTERNATÍVÁJA-E MA A NÖVÉNYI BIOMASSZA A SZÉNNEK A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉBEN? ALTERNATÍVÁJA-E MA A NÖVÉNYI BIOMASSZA A SZÉNNEK A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉBEN? Molnár József Dr. egyetemi docens Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet e-mail: bgtmj@uni-miskolc.hu A magyarországi,

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A sztratoszférikus ózonnal kapcsolatos probléma és

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

Ivóvízminıség-javító beruházások költségeinek elemzése

Ivóvízminıség-javító beruházások költségeinek elemzése ÖKO KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI ZRT. Ivóvízminıség-javító beruházások költségeinek elemzése 1013. Budapest. Attila út 16. I. 3. 1253. Budapest. Pf. 7.;

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek:

Hıszivattyús rendszerek: Hıszivattyús rendszerek: kiválasztás, gazdaságosság Hıszivattyú mőködési elve Hıszivattyúk jósági foka (COP) COP (jósági fok) = Leadott energia A folyamat fenntartásához befektetett energia Hatékonyabb

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Hogyan bányásszunk megújuló (geotermikus) energiát?

Hogyan bányásszunk megújuló (geotermikus) energiát? ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI KONFERENCIA Egerszalók, 2016. november 24-25. avagy mennyire illik a geotermikus energia a bányatörvénybe? SZITA Gábor elnök Magyar Geotermális Egyesület 1. Hogyan bányásszuk az ásványi

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban

Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban Borbás Edit Kovács József Vid Gábor Fehér Katalin 2011.04.5-6. Siófok Vázlat Bevezetés Elhelyezkedés Geológia és hidrogeológia Kutatástörténet Célkitűzés Vízmintavétel

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

FELSZÍNI VÍZMINİSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A VGT-BEN

FELSZÍNI VÍZMINİSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A VGT-BEN FELSZÍNI VÍZMINİSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A VGT-BEN DR. SZILÁGYI FERENC ÉS DR. CLEMENT ADRIENNE: HASZNÁLT TERMÁLVIZEK FELSZÍNI BEFOGADÓBA ERESZTHETİSÉGE

Részletesebben

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158.

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158. Radon a környezetünkben Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158. Természetes eredetőnek, a természetben eredetileg elıforduló formában lévı sugárzástól

Részletesebben

Termálhasznosítás Túrkevén. Zöldenergia a szennyezőből

Termálhasznosítás Túrkevén. Zöldenergia a szennyezőből Termálhasznosítás Túrkevén Zöldenergia a szennyezőből Klímaváltozás Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) szerint a globális klíma döntően az ember által kibocsátott üvegházhatású gázok miatt

Részletesebben

Épületgépészeti szaktanácsok

Épületgépészeti szaktanácsok - Padlófőtés Épületgépészeti szaktanácsok Az energia árak növekedése miatt az utóbbi néhány évben rohamosan növekedett az alacsony hımérséklettel mőködı főtési rendszerek, mint a padlófőtési rendszerek

Részletesebben

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30.

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30. Kátai Béla Gépészmérnök Budapest 2009.09.30. Geotermikus energia Föld belsejének hőtartaléka ami döntően a földkéregben koncentrálódó hosszú felezési fl éi idejű radioaktív elemek bomlási hőjéből táplálkozik

Részletesebben

Nagymegyeri termálfürd termálfürd energetikai. energetikai elemzése elemzése

Nagymegyeri termálfürd termálfürd energetikai. energetikai elemzése elemzése A Nagymegyeri Nagymegyeri termálfürd termálfürd energetikai energetikai elemzése elemzése Takács Takács János János Fri Füri Béla Béla Szlovák Mszaki Egyetem, Pozsony Szlovák Mszaki Egyetem, Pozsony Építmérnöki

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

FŰTÉS ELEKTROMOS HŐTÁROLÓS KÁLYHÁVAL

FŰTÉS ELEKTROMOS HŐTÁROLÓS KÁLYHÁVAL FŰTÉS ELEKTROMOS HŐTÁROLÓS KÁLYHÁVAL W W W. V I L L A N Y F U T E S E K. H U > > > V i l l - F ű t é s e k B t > > > 3 0 / 8 2 0-8 8 9 0 Oldal: 1 Miért az elektromos hőtárolós fűtés? A mai hıtárolós kályhák

Részletesebben

ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések

ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések 1. Mi a hıszivattyú? A hıszivattyú egy olyan berendezés, amely a környezet energiáját hasznosítja azáltal, hogy elvonja az alacsony hımérséklető

Részletesebben

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Energia Szakosztálya A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz

Részletesebben

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9.

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9. GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9. Geotermikus er m magyarországi létesítésének kulcs témakörei Kapcsolódás globális energiapolitikai folyamatokhoz

Részletesebben

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 107. szám

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HÉVÍZKÚTJAI VII. kötet kiegészítése javításokkal

MAGYARORSZÁG HÉVÍZKÚTJAI VII. kötet kiegészítése javításokkal MAGYARORSZÁG HÉVÍZKÚTJAI VII. kötet kiegészítése javításokkal Majs K-7 Bóly Zrt., Oránypuszta, Sertéstelep 1. sz. kút MŰSZAKI ADATOK VIFIR kódszá: Hévízkút kataszteri szá: Építés éve: Kiképzés éve: Csövezett

Részletesebben

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek Vízminőség, vízvédelem Felszín alatti vizek A felszín alatti víz osztályozása (Juhász J. 1987) 1. A vizet tartó rétegek anyaga porózus kőzet (jól, kevéssé áteresztő, vízzáró) hasadékos kőzet (karsztos,

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Geotermikus energia. Előadás menete:

Geotermikus energia. Előadás menete: Geotermikus energia Előadás menete: Geotermikus energia jelentése Geotermikus energia fajtái felhasználása,világ Magyarország Geotermikus energia előnyei, hátrányai Készítette: Gáspár János Környezettan

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL

MAGYAR ENERGIA HIVATAL A hatékony kapcsolt energiatermelés kritériumai (az eredetigazolás folyamata) Nemzeti Kapcsolt Energia-termelési Nap Budapest, 2007. április 25. Lángfy Pál osztályvezetı Magyar Energia Hivatal Az elıadás

Részletesebben

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Gál Nóra Edit Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Transenergy: Termálvizek az Alpok és Kárpátok ölelésében, 2012. 09. 13. FELHASZNÁLÓ ADATBÁZIS

Részletesebben

A komplex geotermikus hasznosítási rendszer és a magyar szerb termálvízbázis-monitoring

A komplex geotermikus hasznosítási rendszer és a magyar szerb termálvízbázis-monitoring A komplex geotermikus hasznosítási rendszer és a magyar szerb termálvízbázis-monitoring Szeged Subotica Komplex geotermikus energiahasznosítás, és közös magyar-szerb termálvízbázis-monitoring tervezés

Részletesebben

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Buday Tamás Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszék 2011. május 19. A geotermikus

Részletesebben

Testet, lelket, szellemet gyógyító forrásaink - Természeti kincsünk és örökségünk a gyógyító víz

Testet, lelket, szellemet gyógyító forrásaink - Természeti kincsünk és örökségünk a gyógyító víz Testet, lelket, szellemet gyógyító forrásaink - Természeti kincsünk és örökségünk a gyógyító víz Printz-Markó Erzsébet tanársegéd, NymE-Ak Turizmus Intézet doktorjelölt, SZE-RGDI Amiről szó lesz fürdőtörténet

Részletesebben

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Nagy aktivitású hulladék: 240 m 3 /év Európai Unióban keletkezı radioaktív hulladékok

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL Mayer Petra Környezettudomány M.Sc. Környezetfizika Témavezetők: Mádlné Szőnyi Judit Tóth

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS... 1/67. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES... 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Nagyugrás a geotermikában A kínai modell

Nagyugrás a geotermikában A kínai modell Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány, Magyar Termálenergia Társaság, Szegedi Tudományegyetem, Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezete A geotermikus energia hasznosításának

Részletesebben

Boda Erika. Budapest

Boda Erika. Budapest Geotermikus energiavagyon becslésének módszere Boda Erika Külsı konzulens: Dr.Zilahi-Sebess László Belsı konzulens: Dr. Szabó Csaba Budapest 2009.06.10 A geotermikus energiavagyon becslés során meghatározandó

Részletesebben

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, 2009. május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, 2009. május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, módszere és a vizsgálatok eredményei geotermikus energia hasznosítás szempontjából Szongoth Gábor geofizikus (Geo-Log Kft.) Ferencz

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2007. év Budapest, 2008. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a

Részletesebben

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások A közös borpiaci szabályozás második ütemében, 2009. augusztus 1-tıl léptek

Részletesebben