Igazgató neve / Szőcs Lajos Péter Pályaválasztási felelıs neve Horváth János igh. 01 nappali 6 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igazgató neve / e-mail Szőcs Lajos Péter igazgato@szignum.hu Pályaválasztási felelıs neve Horváth János igh. 01 nappali 6 30."

Átírás

1 KÖZÉPISKOLA KIR-BEN SZEREPLİ NEVE: SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító száma: Cím: 6900 Makó, Szent István tér Telefonszám 62/ , 20/ , 30/ Fax 62/ Honlap Igazgató neve / Szőcs Lajos Péter Pályaválasztási felelıs neve Horváth János igh. GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK Tanulmányi terület 6 évf. gimnázium angol nyelvi tagozat 4 évf. gimnázium angol nyelvi tagozat 4 évf. gimnázium környezetvédelmi tagozat Kódszám Képzési forma A képzés idıtartama (év) Felvehetı létszám (fı) 01 nappali nappali nappali 4 15 Szükséges iskolai végzettség A jelentkezés módja és ideje A felvételi eredmények értékelési szempontjai A felvételrıl való értesítés módja és ideje A képzés kezdete Emelt szintő érettségire való felkészítés A tanulmányokat záró vizsga Oktatott idegen nyelv/ek Általános iskola 6 ill. 8 évfolyam Központi jelentkezési lap február 14. Tanulmányi eredmény alapján: a fıtárgyak átlaga 4,00 02 tanulmányi területnél angol elıképzettség szükséges! 03 tanulmányi területnél biológia, földrajz, kémia tárgyakból 4-es, 5-ös osztályzat szükséges! Írásban április 25. Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv, biológia, földrajz Érettségi Angol, német, francia 1

2 Emelt óraszámú képzés Angol, német, francia Kollégiumi elhelyezés Saját kollégium lányok és fiúk számára Nyílt napok idıpontja/i , Egyéb fontos tudnivalók Fenntartó: Boldogasszony Iskolanıvérek rendje. Keresztény értékrendet képviselı és átadó iskola. Az órarendbe épített felekezetek szerinti hittan alaptantárgy. A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (SZIGNUM) 1991 óta mőködik Makón. Jelenleg 8 évfolyamos általános iskolai, 4 és 6 évfolyamos gimnáziumi tagozattal és saját kollégiummal rendelkezik. Lelkiség Az intézmény igényes, színvonalas oktatást valósít meg, melynek középpontjában az ember, a gyermek áll. Családias légkörő, kis létszámú osztályokban a hagyományos erkölcsi értékeket hangsúlyozzuk. Környezetünk kihívásainak és a társadalmi igényeknek megfelelıen, odafigyelı, támogató légkört és a személyes kötıdés biztonságát nyújtjuk 6-18 éves korig diákjainknak. A komoly szakmai alapokon nyugvó tanítási rendszerünkben fontos szerep jut a lelki gazdagodásnak. Órarendbe építettek a felekezet szerinti hittanóráink. Egyházi évhez kötötten és korosztálynak megfelelıen szervezünk lelki programokat, amelyekre a családokat is próbáljuk nyitottá tenni. Viselkedés Támogató Tanítás Két esztendeje a SZIGNUM mindhárom tagozatán bevezette a Viselkedés Támogató Tanítás (ViTT) nevelési-fegyelmezési módszerét a napi munkába, ami Magyarországon példa nélkül álló kezdeményezés. A ViTT egy rendkívül eredményes nevelésifegyelmezési módszer, amely a pozitív visszacsatolásokon alapszik. Lényege, hogy arra törekszik a pedagógus, hogy azt emelje ki a diák viselkedésében és munkájában, ami jó, azaz 2

3 dicsér. Természetesen az iskola fegyelmi szabályai továbbra is érvényesek, csak a viselkedéshez való hozzáállás módja változott meg. Nem a büntetésen van a hangsúly, hanem az elvárt magatartás megtanításán. Nevelıtestület Az egyénre szabott nevelési elvek megvalósításában, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban fontos szerep jut elhivatott, fiatalos nevelıtestületünknek. Folyamatosan szakmai megújulást célzó projektekben veszünk részt. Valljuk, nem csupán tananyagot tanítunk, hanem teljes embert formálunk. Modern technikákat, módszereket alkalmazunk, de az innovatív elképzeléseket a saját értékrendünkön átszőrve valósítjuk meg. Az iskola felszereltsége Elıadótermünk, tornacsarnokunk nyitott városi és térségi, közéleti-kulturális és sportrendezvények lebonyolítására. Tavaly felavatott, saját Könyvkuckónk segíti tanulóink munkáját, kikapcsolódását,. Tantermeink folyamatosan korszerősödnek. Minden gimnáziumi osztályunk és általános iskolai termeink jelentıs része projektorral felszereltek. Többi osztályunkban mobil módon használható audiovizuális eszközökkel, valamint informatika termekkel áll modern tanulási technikák elsajátításának lehetısége dolgozóink és diákjaink rendelkezésére es, sikeres TIOP pályázatunknak köszönhetıen 208 db tanulói és 11 db tanári notebook segíti a tanulmányi munkánkat. Kollégium Vidéki lány és fiú tanulóink számára saját kollégiumunkban biztosítunk ellátást 6-18 éves korig. Az új, korszerő épületben adottak a tanuláshoz és tehetséggondozáshoz a nyugodt feltételek. 3

4 A szabadidı hasznos eltöltéséhez kondi terem, ping-pong asztal, számítógépek állnak a diákok rendelkezésére. Saját belsı udvara van az épületnek, a város egyik legszebb zöldövezeti környezetében, az iskola szomszédságában. Gimnáziumi tagozat Gimnáziumi tagozatunk 20. éve a város egyetlen katolikuskeresztény középiskolája. Mőködésének alapelve a versenyképes tudás átadása a hagyományos erkölcsi értékek hangsúlyozása mellett. Célunk, hogy mindenki a saját képességének, haladási tempójának megfelelıen bontakoztassa ki képességeit négy vagy hat évfolyamos tanulmányi területen, így szerezve versenyképes tudást, amellyel folytathatja tanulmányait a felsıoktatásban. Idegen nyelv oktatás A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium 2007 óta Makó és térsége meghatározó idegen nyelv oktatási intézménye. Osztályaink speciális tantervő idegen nyelvi tagozatként mőködnek. 7. gimnáziumi évfolyamtól speciális angol nyelvi oktatás folyik heti 5 órában, második idegen nyelvet a francia és német közül választhatnak középiskolás diákjaink évben emelt szintő francia vagy német tanulással az angol oktatás heti 3 órára csökken. Ebben a tanévben is, a térségben egyedülálló módon, két állandó egy angol és egy francia nyelvi lektor segíti munkánkat, akik kommunikációs gyakorlatokat tartanak diákjainknak és tanárainknak. A gimnáziumi oktatás közép- és emelt szintő érettségire, középfokú nyelvvizsgára készíti az itt tanulókat és számos fakultációs foglalkozást is biztosít. A SZIGNUM számos, a régióban újszerő, mára hagyománnyá 4

5 vált kezdeményezést teremtett; széles körben ismert és népszerő lett a családok körében. A 2011/12-es tanévtıl az intézmény általános iskolai tagozata az ország egyetlen katolikus, magyarangol kéttannyelvő iskolájává vált, amelynek felmenı rendszere a gimnázium oktatási munkáját is alapvetıen érinteni fogja a jövıben. A tavalyi esztendıben a SZIGNUM nemzetközi ECL és TELC akkreditált nyelvvizsgaközpont lett, ahol helyben biztosítunk ECL és TELC típusú próbanyelvvizsga és ezekre felkészítı tanfolyami lehetıségeket, ovis, diák és felnıtt programokat, felkészítı fórumokat. A nyelvvizsgákat a SZIGNUM szervezi és bonyolítja le. Így intézményünk az óvodástól a felnıtt korosztályig biztosít nyelvtanulási lehetıséget az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a kitőzött céloknak megfelelıen. Környezetvédelmi tagozat A makói kistérségben elsıként, a Szent István Egyházi Gimnáziumban van lehetısége a diákoknak középfokú ökológiai tanulmányokat folytatni. A SZIGNUM a 2012/13-as tanévtıl környezetvédelmi gimnáziumi tagozatot indított. A 9. osztálytól kezdıdı képzés célja a profiljába tartozó tantárgyakból az emelt szintő érettségire való felkészítés és a szakirányú felsıoktatási továbbtanulás megalapozása. A környezetvédelmi foglalkozások keretében magasabb óraszámban tanulhatják a diákok a biológia, földrajz és kémia tárgyakat, és elméleti ismereteiket nyáron terepgyakorlatokkal mélyíthetik el. A specializáció a kor kihívásainak megfelelıen, a legfontosabb természeti problémákra fókuszál, és a fiatalok környezettudatos magatartását alapozza meg. Oktatásfejlesztés Három esztendeje valósult meg intézményünkben a TIOP /09/1. NFÜ pályázat keretében a laptop program és a TÁMOP 3.2.9/B-08/2-Audiovizuális emlékgyőjtés elnevezéső 5

6 nyertes pályázatunk, amelybe bevont gimnazista tanulóink 50 történelmi interjút készítettek az ig tartó korszak szemtanúival. A nevelési elveinkkel harmonizáló programokban az önállóság, az érzelmi viszonyulás, a személyes motiváció formálására és a legkorszerőbb technikai módszerek alkalmazására helyezzük a hangsúlyt intézményi szinten. Pedagógusainknál is az egyéni aktivitásoknak, a sikeres pályázatok kidolgozásának és megvalósításának fontos szerep jut. Az eredményes oktatómunka érdekében a módszertani kultúra fejlesztésére, a korszerő tanulásszervezési módok megismerése és gyakorlati alkalmazására nagy hangsúlyt fektetünk. Szeretetszolgálat Négy esztendeje indult programunkban különös jelentıséggel bír a közösségi szellem erısítése a szolgáló szeretet jegyében. Mindenkori 10. évfolyamos gimnazistáink megfelelı szakemberek bevonásával szolgálatot teljesítenek rászoruló embereknél, általuk választott helyszíneken. Célunk a karitatív munka örömének, a valódi értékek megtapasztalásának biztosítása szeretetotthonokban, szociális intézményekben, kórházakban. Mővészeti oktatás Sokéves múltra tekint vissza a helyi Magán Zeneiskolával való kapcsolatunk. Így hangszeres zenetanulásra (zongora, hegedő, fuvola, klarinét, trombita, gitár) helyben van lehetıség intézményünkben évfolyamig a délutános foglalkozások szerves részét képezik a néptánc órák. Fakultatív módon lehetıséget biztosítunk a modern- és társastánc alapjainak elsajátítására is. 6

7 Szülıi Szervezet Adatlap 2014/2015-ös tanévre A négy esztendeje újjáalakult közösség aktívan fogja össze a családokat, és hatékony együttmőködést valósít meg az iskolával. Számos közösségi programunk mellé állva és saját kezdeményezéseiket megvalósítva kapcsolják a családokat intézményünk vérkeringésébe. Valljuk, eredményesen nevelni csak összefogva, egymást támogatva lehet. Felnıttképzés 2009 szeptemberétıl a Mihály Dénes Szakképzı iskola Makói Tagintézménye is a SZIGNUM-ban mőködik, amely alap-, közép-, és felsıfokú OKJ-s szakmákat kínál az esti tagozaton tanuló felnıttek számára. Szabadidıs tevékenységek Fontosnak tartjuk a nyitottságot, a fejlesztı szakmai együttmőködések kialakítását. Diákjaink ezért magas szintő informatikai képzésben részesülnek, tanulmányi versenyeken indítjuk ıket, részt vehetnek az iskola rádióadásainak és újságának szerkesztésében is. Számos sportolási (foci, úszás, kerékpározás, társas és színpadi tánc), kulturálódási és ismeretszerzési (német és francia nyelvi szakkör, irodalmi színpad, énekkarok, fotó-videó, rajz szakkör, infó délután, kommunikációs foglalkozás) lehetıséget biztosítunk intézményen belül tanulóink számára. Hagyományosnak tekinthetı a térségben idegen nyelvi rendezvényünk, a Bábel-nap, egészségnevelési délelıttünk, Családi, SZIGNUM- és sportnapunk, Szent Erzsébet bálunk. Részt veszünk ifjúsági találkozókon, rendszeresen szervezünk kirándulásokat, zarándoklatokat. Kitüntetı figyelmet szereztünk Szent István Szabadegyetemünkkel, amelynek keretében negyedévente ismert személyiségek tartanak elıadást közéletitársadalmi kérdésekben. 7

8 SZIGNUM- A több(l)et adó intézmény Szeretettel várjuk az érdeklıdık jelentkezését személyesen, telefonon, levélben és -ben is. További információk szerezhetık a weboldalunkon is. 2013/2014. A tudás éve Több(l)et vár! 8

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AGÁRD, 2008. Tartalom I. Iskolánk bemutatása...1 I. 1. Bevezetı...1

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Középiskolai Hívogató

Középiskolai Hívogató Középiskolai Hívogató TÉGED VÁR BÉKÉSCSABA, A DIÁKOK VÁROSA! A Csabai Mérleg oktatási különszáma. Felelôs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. INGYENES VÁROSI LAP Kedves diákok, tisztelt szüleik! A városháza

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1121 Budapest Budakeszi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ISKOLA.10 II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11 III. MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA..12

I. ÁLTALÁNOS ISKOLA.10 II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11 III. MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA..12 Tartalomjegyzék INTÉZMÉNYÜNKRŐL.3 ISKOLAI ÉLET AZ ABIGÉLBEN 5 INTÉZMÉNYÜNK NYÍLT NAPJAI.6 PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 6 SZAKMAI BEMUTATÓ NAPJAINK...7 I. ÁLTALÁNOS ISKOLA.10 II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben