Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, szeptember 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3."

Átírás

1 Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42) /18; Éves munkaterve 2014/2015. Nyíregyháza, szeptember 3.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi szabályozás... 3 I. Célok, kiemelt feladatok... 6 II. Helyzet és erőforrás elemzés... 8 II.1. Meglévő erőforrások... 8 II.1.1. Az intézmény gazdálkodása... 8 II.1.2. Munkaközösségek... 9 II.1.3. Tanulóközösségre vonatkozó adatok... 9 II.1.4. Napközi és tanulószoba II.1.5. Az oktató-nevelő munkát segítők köre II.2. Hiányzó erőforrások III.1. A tanév helyi rendje III.2. Az 5 tanítás nélküli iskolai munkanap III.3. Országos és iskolai mérés, értékelés III.3.1. OKÉV mérés III.3.2. Iskolai mérés, értékelés III Bemeneti mérések III Tantárgyi mérések IV. Vizsgák időpontja V. Beiskolázás VI. Speciális feladatok VII. Eseménynaptár VIII. Ellenőrzési terv (SzMSz-ből átvett) A pedagógiai munka belső ellenőrzésnek rendje VIII.1. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai VIII.2. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak VIII.3. Az ellenőrzés területei VIII.4. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének módszerei VIII.5. A tapasztalatok értékelése XIX. Intézményi kapcsolatok, együttműködés (SzMSz-ből átvett) Az intézmény közösségeinek kapcsolattartása XIX.1. Az intézmény közösségeinek belső kapcsolattartása XIX.1.1. Az igazgatóság és a nevelőtestület XIX.1.2. A nevelők és a tanulók tájékoztatása XIX.1.3. A nevelők és a szülők tájékoztatása XIX.2. Az intézmény vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai X. Egészségügyi ellátás

3 Törvényi szabályozás Az éves munkaterv az alábbi jogszabályi előírások alapján kerül összeállításra Külső szabályzók A 2013/2014-es tanévre vonatkozó jogszabályi előírások alapján: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről 326/2013 (VIII. 30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról Belső szabályzók: A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: Pedagógiai Programja és Helyi Tanterv, Az intézményi teljesítményértékelés rendjére vonatkozó szabályozás, Szervezeti és Működési Szabályzat. Az intézményünk működését ebben a tanévben e törvények befolyásolják a leginkább: a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény, a évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény módosításáról, valamint a 326/2013 (VIII. 30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. 1. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 5. -ának (1) bekezdése szerint: b) Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, a nyolcadik évfolyam végéig tart és két részre tagolódik ba) az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó, bb) az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozat, c) a középfokú nevelés-oktatás szakasza, amely a kilencedik évfolyamon kezdődik és a tizenkettedik évfolyam végén fejeződik be. 2. Az Nkt nak (3) bekezdése szerint: (3) Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, vagy felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló értékelésére az iskola pedagógiai programja a (2) bekezdésben 3

4 meghatározottaktól eltérő jelölés, illetőleg szöveges értékelés alkalmazását is előírhatja. Ha az iskola nem alkalmazza az (1) (2) bekezdésben meghatározottakat, de arra iskolaváltás vagy továbbtanulás miatt szükség van, a szülő kérésére köteles a félévi és az év végi minősítést osztályzattal is elvégezni. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a helyi tantervben van meghatározva. 3. Mindennapos testnevelés Az Nkt. 27. (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, b) iskolai sportkörben való sportolással, c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki. Az Nkt. 97. (6) A mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni ban ez iskolánkban a következő osztályokat érinti: első, második, ötödik, hatodik, kilencedik és a kilencedik nyelvi előkészítő osztály. Ezeken az évfolyamokon alkalmazott helyi tantervbe legalább heti öt testnevelés órát kell beépíteni. A többlet testnevelési órákkal a Kt. 52. (3) bekezdésében meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető. A többi évfolyamon a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos testmozgást kell kifutó rendszerben megszervezni. 20/2012. EMMI rendelet 141. (1). A mindennapos testnevelés azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, testnevelésóra megtartásával kell biztosítani (2) Amennyiben heti legfeljebb két testnevelésórát az iskolai sportkörben vagy az iskolában működő diáksport-egyesületben történő sportolással biztosít az iskola akkor az iskolai sportkör és az iskolában működő diáksport-egyesület e feladatának ellátása kapcsán tagdíjat, egyesületi tagdíjat nem szedhet (3) Az iskola azon évfolyamain, ahol a mindennapos testnevelés bevezetése még nem kötelező, a második-negyedik évfolyamon a helyi tantervbe évfolyamonként legalább heti három, a többi évfolyamán heti átlagban két és fél testnevelési órát be kell építeni. A helyi tantervbe-a nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének terhére-további egy vagy több testnevelés óra is beépíthető. A többlet testnevelés órákkal a közoktatási törvény 52. (3) bekezdésében meghatározott tanulói kötelező tanórai foglakozások száma megnövelhető. 4. Pedagógiai program módosítása Az intézmény a Pedagógiai Programját a vonatkozó Nkt. alapján augusztus 27- én felülvizsgálta, módosította, és az Nkt. 26. (5) szerint szeptember 1-jén vezeti be. Az Nkt. 26. (2) rendelkezése, valamint az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet szerint, a miniszter által kiadott kerettanterveket (első, második és harmadik melléklet) 4

5 feldolgozva és kiegészítve az iskola helyi tantervet készített, amely elérhető a Bethlen Iskola és Óvoda honlapján: A 23/2013. (III. 29.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló rendelet 5. melléklete alapján az iskola elkészítette a felnőttoktatásra vonatkozó helyi tantervét. A helyi tanterv megnevezi az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül választottat és rendelkezik a kerettantervben meghatározott, kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról. 5. A tanulók fizikai állapotának vizsgálata 20/2012. EMMI rendelet 81. (1) Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban és mérési módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat lefolytatható egyszeri alkalommal és megszervezgető legfeljebb két hónapig terjedő időszakra is. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi. (2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődőse szempontjából szükséges intézkedéseket. 6. Tankötelezettség Az Nkt. 45. (3) A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. Az Nkt. 97. (1) Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik vagy sikeres érettségi vizsgát tettek. 5

6 I. Célok, kiemelt feladatok A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola egyházi fenntartású intézmény, melynek célja segítő intézménnyé válni, ami azt jelenti, hogy elsődleges feladatunknak tekintjük a képességek kibontakoztatása, a gyermekek és a családok céljainak sikeres elérése terén a lehető legnagyobb támogatást nyújtani. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka életelv- és érték-centrikus. Az értékek létrehozásában és érvényesítésében teret kap a bibliai szemléletmód, a biblikus erkölcsi és személyiségi normák, valamint a nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott elvárások. Intézményünk keresztény szellemiségű oktatási modellt valósít meg, amelynek célja olyan értékek közvetítése, illetve megerősítése, amelyek egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt a tanulói és intézményi közösségben történő tevékenységet követően a családra, a társadalomra is pozitív hatást gyakorolnak. Az oktatási rendszer lehetőséget biztosít számunkra, hogy a gyerekek oktatását és nevelését 2,5 éves kortól a középiskola befejezéséig végezzük. Óvodánkban a vegyes életkorú csoportokban zajlik a gyerekek nevelése, felkészítése az iskolára. A 2,5-6 éves gyermek szeretetre éhes, nyitott, érdeklődő, a világot az érzékszervei segítségével szemléli, az utánzással, mintakövetéssel szerzi ismereteit. Ezen elveket figyelembe véve szervezzük ebben a nevelési évben a foglalkozásokat, nagy hangsúlyt téve a tapasztalati úton történő ismeretszerzésre. Az alsó tagozatban a gyermek örömre fogékony, nyitott, érdeklődő, aktív, tettre kész, feladattudata van. Mozgásigénye, játékszükséglete nagy. Figyelmét 30 percig tudja összpontosítani. Ezt óráinkon játékos helyzetekkel fokozzuk (óra közben mozgás, játékos feladatok, szituációs játékok). A megismerésben az érzelmi motivációk kerülnek előtérbe. Felső tagozaton a magas szintű tudás mellett szilárd etikai értékrend és erkölcsi igényesség közvetítése is célunk. Az oktatásban kiemelt szerepet kap a kommunikációs készségfejlesztés, az idegen nyelv oktatása, a természettudományos szemlélet kialakítása, a kreatív, művészi készség fejlesztése. Célunk, hogy az általános iskolai keretek között olyan nyelvi alapot szerezzenek diákjaink, hogy arra építkezve a további középiskolai éveik folyamán lehetőségük legyen - megfelelő motiváltság és szorgalom esetén - középfokú nyelvvizsgát és/vagy nyelvi érettségit tenni legkésőbb a évfolyamokon. Az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka célja olyan értékek közvetítése, illetve megerősítése, amelyek egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt a tanulói és intézményi közösségben történő tevékenységet követően a családra, a társadalomra is pozitív hatást gyakorolnak. Célunk, hogy olyan fiatalok hagyják el az intézményt, akik számára reális cél a felsőfokú intézményekbe való belépés. Olyan pedagógiai feltételeket kívánunk biztosítani, melyek lehetővé teszik, hogy a gyerekek személyiségét harmonikusan fejleszthesse, képességeit a maga lehetőségeinek felső határáig kiművelje. A képességek fejlesztése, az egyéni különbségek figyelembevételével, kezdetben játékos formában, majd a kondicionáló motorikus képességeket, az önismeretet, az elvont gondolkodást, az érzelmi motivációs tényezőket és a vitát állítjuk a személyiségfejlesztés középpontjába iskolai életünk során. 6

7 A problémamegoldó, a logikus gondolkodás és a mindennapi élet kiemelkedő területe a kreativitás, amelyet minden tantárgy oktatásánál fejlesztendő területnek tartunk. Kooperatív tanulási technikák alkalmazásával fejlesztjük tanulóink képességeit. Széleskörű, változatos, közvetlen és közvetett nevelési és oktatási módszerek differenciált alkalmazására törekszünk, figyelembe véve tanulóink előképzettségét, életkorát, fejlődését, az egyes nevelési-oktatási- és képzési szakaszok cél- és feladatrendszerét. Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés mellett a művészeti kompetenciák kialakítása is áll: meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük minden egyes gyermekben személyiségének saját értékeit. Arra törekszünk, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége, a teljesítmény- és sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom. Arra törekszünk, hogy mindenki a saját képességeinek, lehetőségeinek határához jusson el az értelmi és erkölcsi fejlődésben. Valljuk, hogy a tehetség önmagában nem feltétlenül érték, csak akkor, ha a személyiség fejlődése legalább annyira lépést tart a tehetséggel; nevelésünk tehát az egyoldalúság ellensúlyozására a tehetség és az egész személyiség harmóniájának megteremtésére törekszik. Célul tűzzük ki, hogy a helyes önismeret alkalmazásával tanulóink legyenek képesek kitűzni és elérni reális célokat, legyenek képesek magas szintű igényt támasztani saját munkájuk iránt, legyenek nyitottak a környező világ, a természet, társadalom, haza aktuális kérdéseire. Az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. Intézményi ünnepélyeink, az intézmény által szervezett különféle programok, tanulmányi kirándulások nyitottá teszik a diákokat, és alakítják a világról alkotott képüket. Fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Ennek érdekében minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s a benne az embert. Valljuk, hogy: A tanítás akkor jó, ha a tudás alkalmazására, pontosságra és tiszta megfogalmazásra nevel, s az elemző gondolkodás, a kreativitás, a képzelőerő fontosságát hangsúlyozza. /részlet egy angol oktatási szakfelügyeleti anyagból/. 7

8 II. Helyzet és erőforrás elemzés II.1. Meglévő erőforrások II.1.1. Az intézmény gazdálkodása Az intézmény önálló egyházi jogi személy, önálló gazdálkodási szervezeti egységgel rendelkezik. Az intézmény a fenntartó által évenként megállapított költségvetés keretein belül a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint az intézmény gazdálkodási és képviseleti szabályzata alapján gazdálkodik, illetve kezeli a rendelkezésére álló vagyont Pénzügyi feltételek Az oktatási, nevelési tevékenység finanszírozását szolgálja a fenntartó által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökön túl az állami költségvetésből származó támogatás, a tanulók szülei által befizetett térítési díjak, esetlegesen a közoktatási megállapodás keretében kapott támogatás, az iskola számára természetes illetve jogi személyek által felajánlott támogatások, adományok, valamint az iskola vállalkozási tevékenységéből származó bevételek. Az intézmény részére felajánlott adományok, támogatások elfogadásáról az igazgató határoz. A felsorolt jogcímek a 2014/2015. tanévben előre láthatólag az elmúlt évi szinten történő működést csak szűkösen, átszervezésekkel biztosítják, fejlesztési és egyéb beruházást nem tesznek lehetővé. A kiadási oldalon egy újabb osztály beindítása jelent plusz kiadást, mind a személyi, mind a dologi kiadások terén Tárgyi feltételrendszer A kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal az intézmény rendelkezik. A meglévő eszközök, felszerelések még nem szorulnak cserére augusztus végén vehettük birtokba a TIOP pályázaton elnyert interaktív táblákat és egyéb informatikai eszközöket. A 2012/2013. évben az informatikai normatívából projektorok, egy színes lézernyomtató és laptop került beszerzésre. A könyvtári pályázat által 2012/2013-ban beszerzett eszközök: 4 db számítógép a hozzátartóz hardverekkel, egy vékony kliens, 1 db szerver gép, Elka 7.3 integrált könyvtári rendszer teljes csomaggal, 1 db nyomtató, 1 db projektor Személyi változások és feltételek A tantestületből 3 személy szülési szabadságon van: Makay Melinda, Vereb Judit és Szilvási Anna. A rendszergazdai feladatokat fél állásban Lőrincz Csilla, fél állásban Enyedi Gábor tölti be, Tóth Géza hangszerkarbantartói munkakörben dolgozik intézményünkben 8

9 A tanári karban, valamint az óvodapedagógusok között történt további személyi változások: az óvodába érkezett óvónőként Ujhelyiné Pászti Beáta, a tanári karba félállású tanárként Bodnár Károly, óraadóként Berzeviczy László Józsefné, Pályiné dr. Krekk Zsuzsanna, Dr. Szücs Zoltánné, Berényi Imre, és szülési szabadságról visszatért Terbócs Szilvia. Az oktatói-nevelői munkát közvetlenül segítő új kollégák: Enyedi Rebeka és Vitális Sándorné. II.1.2. Munkaközösségek Intézményünkben munkaközösségek működnek (alsó tagozatos, felső tagozatos, középiskolai, idegen nyelvi): a hasonló munkakörben dolgozó kollégák együttműködnek egy-egy pedagógiai cél, rendezvény megvalósulása érdekében, közösen dolgoznak ki megoldási stratégiákat, szakmai munkacsoportok spontán is szerveződnek. A tantestületen belül jó a kollegiális viszony, egymás munkájának méltatása mellett gyakran alakulnak ki szakmai eszmecserék. Az igazgatói évértékelés elkészítésében a hasonló munkakört ellátók közösen készítenek pedagógiai munkájukról elemzést. II.1.3. Tanulóközösségre vonatkozó adatok Osztály Tényleges létszám SNI BTMN Számított létszám 1.o o o o o o o o NY o o o o össz:

10 II.1.4. Napközi, tanulószoba és délutáni foglalkozások Évfolyamok Csoport Létszám 1-4. osztály Napközi osztály Tanulószoba 46 Össz.:110 fő A BTMN és SNI tanulók számára minden tanítási napon től ig fejlesztési foglalkozásokat szervez az iskola. Alsó tagozat Napirend a tanulószobákban: ebéd, tól levegőzés, szabadidős tevékenységek, (Szabadidős tevékenységek a foglalkozási terv alapján.) felkészülés az önálló tanulásra, uzsonna tanulás, házi feladat elkészítése, gyakorlás, szabadidős tevékenység (filmnézés, közösségi játékok) készülődés a hazaindulásra: teremrendezés, bepakolás. Ügyelet. Az 1. és a 3. csoportban előfordul, hogy a hét valamely napján hat órájuk van. Ekkor a napközi később tud elkezdődni és később is ér véget. Napközis nevelőink havi bontású tematikus napközis munkaterv alapján dolgoznak, amely egy-egy alapvető nevelési terület kihangsúlyozása köré épít tevékenységeket. Felső tagozat ügyelet, (ez alatt a diákok az ebédeltetési rendet betartva ebédelnek) levegőzés, szabadidős tevékenységek, önálló tanulás, uzsonna készülődés a hazaindulásra: teremrendezés, bepakolás. Ügyelet. A tanulószobát igénybe nem vevő, de az épületben maradó diákok az emeleti aulában kialakított közösségi térben készülhetnek a következő napra. Alsó tagozat: A délutáni foglalkozások rendje: angol tehetséggondozás szerda 14, 00-14, fő rajz csütörtök 14, 15-15, 00 8 fő atlétika hétfő 16, 00-17, 00 9 fő torna szerda 16, 00-17, 00 9 fő 10

11 sakk hétfő 13, 30-15, 00 9 fő labdarúgás péntek 14, 45-16, fő Felső tagozat: angol kedd 14, 00-14, fő tehetségfejlesztés atlétika hétfő 16, 00-17, 00 3 fő történelem csütörtök 15, 00-15, fő torna szerda 16, 00-17, 00 4 fő sakk hétfő 13, 30-15, fő labdarúgás kedd 15, 00-16, fő Művészeti órák: - egyéni órák (hangszeres zene): órarend szerint - csoportos óra: - szolfézs: EK1 és EK2 hétfő A1 kedd , szerda A2, A3 és A4 kedd , csütörtök zeneirodalom: A1-A2-A3 péntek képzőművészeti foglalkozás: EK 1,2 szerda A 1,2 hétfő A 3,4,5,6 péntek II.1.5. Az oktató-nevelő munkát segítők köre Az eredményes oktatást intézményünkben logopédus (Polányiné Szilágyi Erzsébet, a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaként) és gyógypedagógus (Mátyás Katalin, óraadóként) segíti, akikkel a nevelők szoros kapcsolatot tartanak. Az óvodai csoportokhoz évente megállapított munkarend szerint beosztott állandó segítő a dajka. Munkája részben a gyermekekkel kapcsolatos gondozási, nevelési, étkeztetési feladat, részben pedig takarítás. Az egyes tervezési időszak feladatait a csoportvezető pedagógus tájékoztatása, útmutatása, irányítása alapján végzi. Iskolai könyvtárunk adta lehetőségeket ebben a tanévben jobban ki szeretnénk használni. Girászin Gergő könyvtáros több tematikus könyvtárbemutató programot hívott életre, melynek nem titkolt célja a könyvek világában történő jártasság megszerzése, az olvasás megszerettetése a fiatalokkal. Az iskolai könyvtárban megtartott könyvtári órák az 11

12 információszerzés, az önálló tanulás élményét nyújtják. Ebben az évben több verseny megrendezését és lebonyolítását is vállalta a könyvtáros pedagógus. Intézményünk szoros kapcsolatot ápol a szakszolgálatokkal: az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal és a Rehabilitációs és Szakértői Bizottsággal. Tanulóink vizsgálatát, indokolt esetben szakellátását is végzik. II.2. Hiányzó erőforrások Közös beszerzések, erőforrás bővítés Pályázati portfólió Az intézmény nem rendelkezik olyan pályázati portfólióval, amely előre megmutatná, hogy mely pályázati forrásokat kívánjuk megcélozni. Alapvetően a pályázatokkal kapcsolatos döntéseket az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározott célokból adódó feladatok megvalósítására hozzuk, és az aktuálisan kiírt pályázati forrásokat állítjuk ennek szolgálatába. 12

13 III.1. A tanév helyi rendje Szorgalmi idő: szeptember június 15. A középiskola utolsó évfolyamán az utolsó tanítási nap: április 30. Tanítási napok száma: - általános iskolában középiskolában 180 Első tanítási nap: szeptember 1. (hétfő) Utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) Első félév vége: Szünetek: Beiskolázás: január 16. (péntek) Őszi szünet: október 27 október 31. Téli szünet: december január 2. Tavaszi szünet: április 06 - április 10. Nyári szünet: június 16-tól Első évfolyam: Középiskola: A szülő értesítése gyermeke első félévben elért tanulmányi eredményéről: január 23-ig (péntek) Nevelőtestületi értekezlet: január 16. (péntek) A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő) A szünet előtti utolsó tanítási nap április 3. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap április 13. (hétfő) június 16. (szombat) évi tavaszi általános beíratási időszakban június (szerda, csütörtök). Érettségi vizsgák: Esti tagozat vizsgái Középiskola (érintett évfolyamok) írásbeli vizsgák: nappali tagozat szóbeli: esti tagozat szóbeli: 10. E (magyi telephely) félévi vizsga: év végi vizsga: május 4-től 8-ig (hétfőtől péntekig) június (hétfő, kedd) június 26. (péntek) január 19, 21. (hétfő, szerda) április 27, 29. (hétfő, szerda) 13

14 12. E (nyíregyházi) félévi vizsga: év végi vizsga: január 21, 23. (szerda, péntek) június 15, 17. (hétfő, szerda) III.2. Az 5/6 tanítás nélküli iskolai munkanap Napok Időpont Érintettek Téma Felelős 1. április 10. általános és Értekezlet Gáll Ottó középiskola 2. április 30. középiskola Ballagás Gáll Ottó május általános és Érettségi Gáll Ottó középiskola (írásbeli vizsgák) 5. és 6. június 15. általános és középiskola Értekezlet Gáll Ottó III.3. Országos és iskolai mérés, értékelés III.3.1. OKÉV mérés Időpont Évfolyamok Terület Felelős május 27. (szerda) június 11. (csütörtök) A 6. és 8. évfolyamokon történik mérés az intézményünkben, a mérés napja tanítási napnak számít. A 6. és 8. évfolyamokon történik mérés az intézményünkben, a mérés napja tanítási napnak számít. anyanyelvi és matematikai alapkészség írásbeli idegen nyelvi mérés Némethné Oláh Éva Gedei Anikó III.3.2. Iskolai mérés, értékelés III Bemeneti mérések DIFER - Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer az alapkészségek feltérképezése október 10-ig Az első évfolyamos tanulók felmérése a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásához. Felelős: Szanitter Zoltánné október 22-ig A Diagnosztikus vizsgálatban érintett tanulók létszámának jelentése az Oktatási Hivatal felé. Felelős: Szanitter Zoltánné, Kárpátiné Elek Edit. 14

15 2014. december 5-ig a vizsgálat elvégzése a kiválasztott tanulóknál. Felelős: Szanitter Zoltánné, Mátyás Katalin. III Tantárgyi mérések Alsó tagozaton Minden évfolyamon, év végén iskolai szintű méréseket végzünk az általunk kidolgozott mérőlapok segítségével magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret tárgyakból. A 4. osztályban a tanulókkal megíratjuk a központi felvételi feladatsort a 4. évfolyamosok számára. Felső tagozaton Angol nyelvből évfolyam szintű vizsgákat szervezünk minden évfolyamon április végétől május végéig, amely szóbeli és írásbeli részből áll. Magyar irodalomból 5. és 6. évfolyamon szóbeli vizsgát tesznek diákjaink a kapott tételsor alapján. A 6. osztályban a tanulókkal megíratjuk a központi felvételi feladatsort a 6. évfolyamosok számára. A felvételi eljárás A középiskolai osztályunkba azon jelentkezőknek, akik nem a többcélú intézményünk nyolcadik évfolyamára járnak, kötelező felvételi vizsgán részt venni. Legkésőbb december 9-ig kell írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési igényüket beküldeni valamelyik vizsgát szervező középiskolába. A központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgát intézményünk is megszervezi, tehát lehetőség van hozzánk is vizsgára jelentkezni. A választott intézményben január 17-én, szombaton 10,00 órától írásbeli felvételi vizsgát kell teljesíteni matematika, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. (Pótló írásbeli felvételi időpont azok számára, akik betegség vagy más alapos ok miatt nem tudtak az eredeti időpontban dolgozatot írni: január 22-én, csütörtökön 14,00 óra.) A vizsgázó a központilag szervezett írásbeli vizsgára történő jelentkezését - a központilag kiadott jelentkezési lapon - bármelyik vizsgáztató iskolába közvetlenül, vagy az általános iskolája közreműködésével benyújthatja. Ahol jelentkezett a vizsgára, abban az intézményben kell a felvételi dolgozatot megírnia. A jelentkezési lapot az általános iskolák titkárságán lehet kérni. Intézményünkben a központilag szervezett írásbeli vizsga időpontja: január 17. szombat, délelőtt 10 óra. Helyszíne: Bethlen Gábor Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Nyíregyháza, Gomba u. 7. A vizsgázók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt diákigazolványt vagy személyi igazolványt vigyenek magukkal. A központi írásbeli vizsga 15

16 során körzőn es vonalzón kívül semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható, a felvételi feladatlapokat pedig tollal kell kitölteni. Az írásbeli vizsgadolgozatok kijavítva, az elért pontszámokkal ellátva január 23- án, pénteken reggel 8 és délután 16 óra közötti időpontban tekinthetők meg az intézményünkben. Igény esetén a kijavított dolgozatok fénymásolatai elvihetők. A fénymásolás költsége 10 Ft/oldal, melyet a helyszínen kell befizetni. A dolgozatról elektronikus másolat például digitális fénykép is készíthető. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig óráig adhat le az iskolában. Az észrevételben foglaltak elbírálásakor a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet pontja alapján kell eljárni a vizsgát szervező intézménynek. Az intézményünkbe való felvételhez szintén kötelező szóbeli felvételi vizsgára február án kerül sor, szintén a Nyíregyháza, Gomba u. 7. alatti iskolánkban. A pontos időpontról a jelentkezési lap beérkezését követően levélben értesítjük a tanulót, illetve az iskolánk honlapján (www.bethleniskola.hu) is tájékoztatást adunk. Mind az írásbeli, mind a szóbeli felvételi vizsga ingyenes. A felvételi rangsor elkészítése az erről szóló bekezdésben leírt előfeltételek megléte esetén - az általános iskolában elért tanulmányi eredmények, az írásbeli és a szóbeli felvételi pontszámok összesítése alapján történik. Az általános iskolából hozható pontok számítási módja a következő: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak mindegyikéből 5-5 pont szerezhető, a 7. év végi és 8. félévi osztályzat átlagaként. A fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika összesített tantárgyi átlaga maximum 5 pont. Példa a hozott pontok számítására: Tantárgy 7. év végi eredm. 8. félévi eredmény pontszám Matematika 4 5 4,5 Magyar nyelv és ir ,0 Történelem 3 5 4,0 Idegen nyelv 4 3 3,5 Informatika 5 4 Fizika 4 3 Kémia :10=3,9 Földrajz 3 4 Biológia 3 5 Összes hozott pontszám a példa alapján: 19,9 Az általános iskola 7. évfolyamán év végén, és 8. évfolyamán félévkor elért eredmények: maximum 25 pont. A központi írásbeli felvételi vizsga eredménye: maximum 50 pont (a matematikából és a magyar nyelv és irodalomból elért pontszámok átlaga). 16

17 A szóbeli felvételi vizsgán elért eredmény: maximum 25 pont (matematika 10 pont, magyar nyelv és irodalom 10 pont, motivációs beszélgetés 5 pont. ) Az összes elérhető pontszám: 100 pont. Tájékoztató a szóbeli felvételi vizsga követelményeiről Figyelembe vesszük a felvétel elbírálásánál a szóbeli elbeszélgetés során történő azon megállapítást, hogy a jelentkező eleget tesz-e a fenntartó egyház szellemi-erkölcsi követelményeinek. Amennyiben megállapítást nyer, hogy ezen szellemi-erkölcsi feltételeknek a diák nem felel meg, egyházi fenntartású iskolánk elutasíthatja a jelentkezőt. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (A Bethlen Iskola 8. osztályos tanulói számára a 7. év végi és 8. félévi írásbeli mérés is ezen témákra épül.) A középiskolánkba felvételiző diákoknak a következő nyelvi-irodalmi képességekkel kell az életkoruknak megfelelő szinten rendelkezniük: A nyelvi szintek (szóelemek, a szófajok, a mondatrészek és mondatszerkezetek) fogalmi elemeinek felismerése, felhasználásuk szabályainak biztos ismerete, és biztos helyesírás. Szövegértés: különböző műfajú szövegek értő olvasása; a szöveg megadott szempontok alapján való értelmezése, a kommunikációs helyzeteknek megfelelő igényes nyelvhasználat. Irodalom: Az általános iskolában kötelezően, vagy saját választás alapján olvasott művek alapos ismerete, élményszerű felidézése; a művekben ábrázolt jellemek, emberi kapcsolatok, megjelenített emberi problémák felismerése és ismertetése önálló véleményalkotással. A magyar irodalom nagy korszakainak vázlatos ismerete (pl. a reformkor és a szabadságharc legnagyobb költői, a Nyugat néhány nagy alkotója, Mikszáth és Móricz prózája). Az irodalmi műnemek, és legfontosabb műfajaiknak felismerése. A felvételi beszélgetés a hetedik és nyolcadik osztályban tanult szerzők műveiből vett részletekre épül. A jelentkezők rövid irodalmi szövegek közül húznak egyet, s az ehhez megfogalmazott szövegértési és szövegalkotási kérdésekre válaszolnak. Ezeknek a feladatoknak a megoldásához nincs szükség az írók-költők életrajzának ismeretére, mert a szövegválogatás tematikus alapon történik (pl. a családról, a barátságról, a közösségről szólnak az irodalmi műrészletek), s a diákok szövegértéssel és szövegalkotással kapcsolatos képességeit mérjük fel. A beszélgetésen szóba kerülhet az adott költő vagy író életműve is, ezért alkotói portréjának ismerete, vagy munkásságának elhelyezése saját korában mindenképpen kedvezőbb képet nyújthat a jelentkező diák felkészültségéről. A beszélgetésen többek között a következő szerzők művei szerepelnek: Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Radnóti Miklós, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Örkény István, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Karinthy Frigyes, Tamási Áron. Szóba kerülhetnek a jelentkező diák kedvenc olvasmányai is, tehát felkészülhet belőlük, de ennek megbeszélésére, a szűkös időkeret miatt, nem biztos, hogy ki tudunk térni. MATEMATIKA Valamennyi jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgát kell tenni matematikából. Elsősorban azt mérjük, hogy a jelentkező mennyire képes a tanult ismereteket a gyakorlatban, feladatmegoldás közben alkalmazni. 17

18 A szóbeli vizsga egy 10 percnél általában nem hosszabb feleletből áll, ahol a jelentkezőnek konkrét kérdésekre kell válaszolnia. Nem kell tehát hosszabb összefüggő előadást tartania semmilyen témában. Szükséges viszont, hogy gondolatait érthetően ki tudja fejezni. Ehhez csak a legalapvetőbb matematikai kifejezéseket (pl. számláló, nevező, szimmetriatengely, átfogó, befogó) kell ismernie, bonyolultabb szakkifejezések használatára nincs szükség. A legfontosabb témakörök: - számolás törtekkel - százalékszámítás - az elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása (ellenőrzéssel!) - egyszerűbb szöveges feladatok (válaszadással!) - a lineáris (elsőfokú) függvény - a kör - a Pitagorasz-tétel - a nevezetes síkidomok tulajdonságai (ezen belül: háromszögek szögösszege, nevezetes vonalai, speciális négyszögek) - a nevezetes síkidomok kerülete, területe - grafikonok, táblázatok értelmezése vagy készítése Általában egy-két rövidebb feladatot kell megoldani, vagy a megoldás menetét elmagyarázni, ritkábban konkrét elméleti kérdésre válaszolni (pl. milyen négyszöget nevezünk paralelogrammának). Feladhatunk a gondolkodási készséget felmérő egyszerűbb logikai feladatot is. Íróeszközre a szóbeli vizsgán is szükség lehet. ZSEBSZÁMOLÓGÉP A SZÓBELI VIZSGÁN NEM HASZNÁLHATÓ! Egy lehetséges szóbeli kérdéssor: - Hogyan számolod ki a 25 háromötöd részét? - Sorolj fel minél több tengelyesen szimmetrikus síkidomot! Mutasd meg, hol van a tükörtengelyük! - Próbáld meg megszámolni, hány kétjegyű páros szám van! Hogyan gondolkodsz? - Melyik elsőfokú függvény képe az ábrán látható egyenes? (Előre elkészített ábráról a függvény leolvasása) Az intézményünk 8. osztályos tanulóinak továbbhaladása a 9. évfolyamon Azon jelentkezők számára, akik többcélú intézményként működő iskolánk nyolcadik évfolyamán tanulnak, a Pedagógiai Programunkban leírt szabályozás alapján történik a felvételi rangsorban történő elhelyezésük. 8. osztályos tanulóink továbbhaladásának előfeltétele intézményünk 9. évfolyamára az, hogy a tantestület hagyja jóvá ennek lehetőségét a félévi osztályozó értekezleten. A döntést határozattal hitelesítjük, amelyet a felvételi eljárás kezdete előtt minden tanuló megkap. A tantestület a tanuló továbbhaladásának lehetőségét az intézményünk 9. évfolyamán megtagadhatja, ha a tanuló tanulmányi eredménye a 8. évfolyam félévében nem éri el a bennmaradási átlagot (3,5), vagy a magatartása 6. és 7. évfolyam végét valamint 8. évfolyam félévet tekintve legalább 2 alkalommal változó vagy rossz minősítésű volt. 18

19 További feltétel a tantestület jóváhagyása után, hogy az alább leírt pontszámítás szerint, a külsős jelentkezőkkel összesített felvételi rangsorba illesztve olyan helyen szerepeljenek, ami a felvételt a számukra biztosítja. A pontszámítás módja: - az általunk szervezett 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi szóbeli és írásbeli felmérés eredménye (magyar nyelv és irodalom, matematika) (20 pont) - a kompetencia alapú írásbeli továbbhaladási mérés eredménye matematikából, magyar nyelv és irodalomból (50 pont) - a 7. év végén és 8. félévkor magyarból, matematikából, történelemből, idegen nyelvből szerzett osztályzatok összegének fele (20 pont), és az informatika, fizika, kémia, földrajz, biológia tantárgyak összesített átlaga (5 pont) (Számítás ugyanúgy, mint az előzőekben bemutatott táblázatban.) - motivációs beszélgetés (5 pont). Az iskolánk egyházi jellegéből fakadóan a további szellemi-erkölcsi feltételek teljesítése ugyanúgy előfeltétel a továbbhaladáshoz, mint a más általános iskolákból jelentkező tanulók esetén. Ezek részletezése A felvételi rangsor kialakítása c. részben található. A sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók esetében: A felvételi eredmény megállapításánál figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényre vonatkozó érvényes szakvéleményt. Ennek alapján az intézmény igazgatója dönti el, hogy milyen speciális módon bíráljuk el a tanuló jelentkezését. Az egyéni elbírálásra való igényt a jelentkezési lap benyújtásakor külön kérelemben jelezni kell. Amennyiben az SNI, BTMN tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgát megszervező intézményhez a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be. Az SNI, BTMN tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult: - időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető), - segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során), - az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be). A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI, BTMN tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz es a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. 19

20 A felvételi rangsor kialakítása, döntés a felvételről A felvételi rangsor az előzőkben leírt módon elért pontszámok alapján készül, az alábbi kiegészítés figyelembe vételével: Bizonyos esetekben az iskolánk az elért pontszámoktól függetlenül is elutasíthatja a jelentkezőt. Ezek a következők: A évi CXC. törvény 31. (1) a) pontja alapján az intézmény előfeltételként kiköti a keresztény vallás, világnézet és erkölcs, továbbá az ezen alapuló életvitel és életmód elfogadását. A felvételről szóló döntés előtt olyan egyházi vezetők véleményét is kikérheti az Iskola, akik ismerik a jelentkezőt és családját. Figyelembe vesszük a felvétel elbírálásánál azon megállapítást, hogy a jelentkező eleget tesz-e a fenntartó egyház szellemi-erkölcsi követelményeinek. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a szellemi-erkölcsi feltételeknek a diák nem felel meg, egyházi fenntartású iskolánk elutasíthatja a jelentkezőt. Szintén elutasítást eredményezhet, ha a jelentkező - általános iskolai tanulmányai alatt, különösen a legutóbbi 2 évben magatartásának és szorgalmának év végi, félévi értékelésében változó, rossz, hanyag minősítés is előfordul; - a legutóbbi két tanévben az év végi, félévi tanulmányi eredménye nem mindig érte el a 3,5-es átlagot. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a fenti kizáró okok valamelyike fennáll, iskolánk megtagadhatja a középfokú iskolai évfolyamain a továbbtanulás lehetőségét, az elért pontszámoktól és a jelentkezők számától függetlenül is! Amennyiben a fenti kizáró okok nem állnak fenn, a jelentkező felvételi rangsorban elfoglalt helye a felvételi eljárás során, illetve az intézményünk nyolcadikos tanulói által az előzőkben leírt módon elért pontszámok alapján történik. A felvételi rangsor első 35 helyén levő, a szellemi-erkölcsi feltételeknek eleget tevő jelentkezők nyerhetnek felvételt. A felvételi rangsor pontegyenlőség esetén Pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű, másodsorban a nyíregyházi állandó lakhelyű (ennek hiányában nyíregyházi bejelentett tartózkodási helyű), harmadsorban a hátrányos helyzetű jelentkezőt. Ha ezen szempontok alapján sem lehet eldönteni a sorrendet, akkor előnyben részesülhet, akinek testvére az intézményünkbe járó tanuló vagy óvodás. Minden más esetben a sorsolás menetéről az Intézmény Pedagógiai Programja ad tájékoztatást, amely elérhető honlapunkon: Középiskolában A 9. évfolyamon tanuló diákok a tanév végén próbanyelvvizsgát tesznek az EURO /TELC nyelvvizsga mintájára. A szóbeli vizsgarész hallott szöveg értéséből és beszédértésből áll. Az írásbeli rész összetettebb feladatokat tartalmaz: hallott szöveget közvetítése angol és magyar nyelven, olvasott szöveg értése, angol szöveg írása hallás után, és íráskészség felmérése. 20

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Felvételi tájékoztató Az iskolánkba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai a 2017/2018. tanévre

Felvételi tájékoztató Az iskolánkba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai a 2017/2018. tanévre TELGISZ Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 2230 Gyömrő, Szent István u. 69-71. OM azonosító: 032583 Honlap: www.telgisz.hu Tel/Fax: 06-29-330-015 v. 06-29-330-055 Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

1. Iskolánk OM azonosítója:

1. Iskolánk OM azonosítója: BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) OM azonosító: 203032 Intézmény azonosító:051304 ISKOLAKÓD:007 Beiskolázási Tájékoztató 2016/2017.

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Szerb Antal Gimnázium

Szerb Antal Gimnázium Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium Budapest, Batthyány Ilona u. 12. Tel.: 4001-814; Fax.: 401-0549 E-mail: szag@szag.hu; OM: 035249 A Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium Felvételi Szabályzata

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Éves munkaterv. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. igazgatóhelyettes

Éves munkaterv. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. igazgatóhelyettes Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 200232 Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató (A felvételi eljárás rendje)

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató (A felvételi eljárás rendje) Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A OM azonosító: 201471 Tel: 25/402-192, 25/410-254 Fax: 25/402-192 E-mail cím: igazgato@keri-dunaujvaros.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 0011 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év) A helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! A kiértékelt feladatlapok megtekintése Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS 2013-2014.

TOVÁBBTANULÁS 2013-2014. TOVÁBBTANULÁS 2013-2014. Azonos felvételi eljárás a 4., 6. és 8. évfolyamon Gyermekükkel közösen döntsenek A tanuló képességeinek megfelelően A szülőknek közösen kell dönteniük - Vitás esetben a bíróság

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2013 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016.

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016. tanévre A Hit Gyülekezete által fenntartott Bornemisza Péter Gimnázium felvételt

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben