Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010."

Átírás

1 Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhet teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai Programja 2010.

2 Tartalomjegyzék El szó... 3 Bevezetés... 5 Az iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevel -oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai feladatai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefügg pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakozását segít tevékenységek A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segít program A szociális hátrányok enyhítését segít tevékenységek Az iskola egészségnevelési programja mellékletben Az iskola környezeti nevelési programja mellékletben A szül, a tanuló, az iskolai és kollégiumi pedagógus együttm ködésének formái, továbbfejlesztésének lehet ségei A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, nevel -oktató munkát segít eszközök és felszerelések jegyzéke Az iskola szakmai programja Az iskola helyi tanterve Óratervek Nyelvi el készít évfolyam óraterve Vendéglátás/idegenforgalmi szakközépiskola óraterve Szakiskolai óraterv Szakképz évfolyam óraterve Feln ttek érettségire felkészít ifjúsági tagozat óraterve Vendégl s óraterv Középiskola esti tagozat óraterve Képzési célok és követelmények Az el írt tananyag és követelmények Tankönyvek, tanulmányi segédletek és eszközök kiválasztásának elvei A magasabb évfolyamba lépés feltételei Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a magatartás és szorgalom értékelésének és min sítésének követelményei és formái Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az otthoni felkészüléshez el írt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A középszint érettségi vizsga témakörei Pedagógiai program érvényességi ideje Záró rendelkezés

3 EL SZÓ Az iskola és a kollégium rövid története Az iskola és a kollégium egy id ben létesült 1991-ben. Tevékenységét, mint a Hotel Római Idegenforgalmi Alapítványi Iskola Kihelyezett Tagozata kezdte meg a Gyermeküdül - Centrumban. Már ekkor szerepelt a Gyermeküdül -Centrum programjában az önálló iskola megalapítása, amelyet az MKM támogatott ben az idegenforgalmi technikus képzést szerveztük meg érettségizett fiatalok részére. A kihelyezett tagozat élén tagozatvezet állt, a kollégiumi munkát kollégiumvezet végezte, mindketten közvetlen a Hotel Római Idegenforgalmi Alapítványi Iskola igazgatójának irányításával végezték munkájukat. Az idegenforgalmi két tanítási nyelv szakközépiskolai képzést az tanévben indítottuk tanévben az anyaiskolától átvette az iskolát a zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság tanévben követ iskolaként elindítottuk az úgynevezett világbanki képzési program vendéglátó és idegenforgalmi szakmacsoportra elfogadott központi program alapján a szakközépiskolai képzést. Ugyancsak követ iskolaként ugyanebben a tanévben a Taverna Alapítványi Iskola szakácspincér kétszakmás képzést szerveztük meg. (3 tanév). Az átalakulási folyamat lényegében az iskola névadó ünnepségével zárult. Egry József fest m vész nevét szeptember 20-án vette fel az iskola ünnepélyes keretek között, és egyben tagja lett az Egry József Baráti Körnek. Fentiek alapján megállapítható, hogy az iskolának rövid múltja van. Ezen id szak alatt az alábbi képzési formák honosodtak meg: - idegenforgalmi szakközépiskola (idegenforgalmi vendéglátó szakmacsoport) - szakmunkásképzés (szakács és pincér képzés) A feln ttoktatás keretében: - szakmunkások szakközépiskolája - gimnáziumi levelez tagozati képzés. - gimnáziumi esti tagozat Az iskolarendszeren kívüli, tanfolyami jelleg képzés: - idegenvezet és hostess - idegenforgalmi ügyintéz - sportmenedzser képzés. A kollégium A kollégium története elválaszthatatlan az iskola történetét l. A tanulók számára kényelmes szállást, a tanuláshoz nyugodt feltételeket, a szabadid eltöltéséhez változatos lehet ségeket biztosít. Kollégiumként kezdetben a Téli 8-as épület m ködött, kés bbiekben a tanulólétszám növekedésével a Téli 2-es és Téli 4-es épületben szállásoltuk el kollégista diákjainkat ban a fenntartó fejlesztési törekvéseivel összhangban a két kollégiumi épület teljes megújításra került. 3

4 A diákok 2+2 ágyas korszer, önálló vizesblokkal ellátott, internetkapcsolattal rendelkez szobákba költözhettek. A kollégiumban a tanórákra való felkészülést és a szakmai képzést egyaránt segít tevékenységek alakultak ki: - szabadid s sportágak gyakorlása - rekreációs lehet ségek kihasználása - turizmus, szakmai gyakorlat megszervezése. A fenntartó Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kft. adottságaival lehet séget teremtett a turizmus-vendéglátás szakmai gyakorlat és a szakács-pincér szakmai gyakorlat megvalósításához. 4

5 Bevezetés Néhány adat iskolánkról Iskolánk neve: Székhelye: Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium 8251 Zánka, Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapítója: Alapítás éve: 1996 Neve az alapításkor: Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság Egry József Szakközépiskola és Gimnázium Iskolánk jogel dje 1991-ben alapított Hotel Római Alapítványi Iskola Kihelyezett Tagozata Az alapító jogutóda és az intézmény fenntartója: Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság Iskolánk felügyeleti szerve: Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény (szakközépiskola, szakiskola, gimnázium és kollégium) Mit jelent a többcélú intézmény? A tudományos és technikai változások, valamint a gazdasági és termelési szerkezet gyors átalakulása a korábbinál m veltebb és szélesebb szakmai ismeretekkel rendelkez munkaer t igényel. Számíthatunk iskolánkban tanulóink azon igényére, hogy fels fokon szeretnének továbbtanulni, másrészt szélesebb profilú szakképzésben szeretnének részt venni. E kett s igényt egyrészt a kétszint érettségi vizsga, másrészt a gondosan választott szakmai alapozó tantárgyak tanításával kívánjuk kielégíteni. Intézményünkben lehet séget biztosítunk a szakma elsajátítása után a feln ttoktatásba való bekapcsolódásra. Tanulóink a sikeres szakmai vizsgákat követ en tanulmányaik beszámításával vehetnek részt az érettségire felkészít ifjúsági tagozat munkájában. Az érettségivel rendelkez diákok számára szakmai tudás megszerzését biztosítjuk a vendégl s képzésbe való bekapcsolódással. Az érettségihez kötött szakképzés magasabb szakmai színvonalú tudást ad a munkaer -piacra igyekv knek. Kollégiumunk szerves része az intézményben folyó komplex pedagógiai munkának. Segíti az intézmény célkit zéseinek megvalósítását, sajátos eszközeivel hozzájárul diákjaink harmonikus és egészséges fejl désének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítéséhez, személyiségük fejlesztéséhez és kibontakoztatásához. A kollégium a közoktatási rendszer sajátos, szakmailag önálló intézménye. Alapfunkciója megteremteni a megfelel feltételeket az olyan tanulók számára, akiknek a lakóhelyükön nincs lehet ség az itt biztosított szakmai felkészüléshez, a szabad iskolaválasztáshoz való jogaik 5

6 érvényesítésére, illetve akiknek a szül körülményeket. nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges A kollégium pedagógiai tevékenysége során kiegészíti a családi és az iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. A megfelel pedagógiai környezet biztosításával el segíti a diákok önszervez dése során kialakuló mikrotársadalomban az önkormányzó képesség, a döntés és felel sség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak elsajátítását, gyakorlását. Ezzel sajátos segítséget ad a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. A kollégium fontos társadalmi funkciója, hogy a diákok számára területi és szociális helyzetükt l függetlenül biztosítja a tudáshoz jutás esélyét, így részt vesz a társadalmi mobilitás er sítésében. Az egyén szuverenitása úgy valósulhat meg, ha fejl dik az önismerete, ha elsajátíthatja azokat az értékeket, normákat, szabályokat és ismereteket, amelyek szükségesek a társadalomba való beilleszkedéshez, ezek fontos gyakorló terepei lehetnek iskolai és kollégiumi közösségek. Tanítványainkat cselekv hazaszeretetre, ugyanakkor a másság és a miénkt l különböz kultúrák elfogadására neveljük. Megismertetjük a tanulókat a polgári demokrácia intézményeivel, alapvet jogaikkal és kötelességeikkel, amelyek biztosítják számukra a gyakorlati életben való tevékeny közrem ködés lehet ségét. Fejlesztjük a kommunikációs készségüket, hogy álláspontjukat világosan megfogalmazzák, másokkal is megértessék, ugyanakkor arra is megtanítjuk ket, hogy mások nézeteit türelemmel és figyelemmel kísérjék, és keressék az eltér véleményeket összeköt közös alapokat. Fejlesztjük a világgazdaság és a magyar gazdaság modernizációs folyamatainak megértéséhez szükséges kommunikációs készséget, a gyors problémafelismer és döntési képességet, a konfliktusok kezeléséhez és elviseléséhez szükséges készségeket, valamint a kritikai gondolkodást és az együttm ködési készséget. El kell érnünk, hogy tanítványaink a megbízhatóságot, a kiszámíthatóságot, a min ségért érzett felel sséget értékként kezeljék. Megértetjük diákjainkkal, hogy ismereteiket egész életük során folyamatosan b víteniük kell, és fel kell készülniük arra, hogy aktív pályafutásuk alatt akár többször is pályát tudjanak változtatni. 6

7 A/ Az iskola nevelési programja 1. Az iskolában folyó nevel -oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai feladatai a. Az iskolában folyó nevel -oktató munka pedagógiai alapelvei Iskolánk nemcsak oktatási, hanem nevelési-oktatási intézmény is. A nevel testület véleménye szerint az iskolának az ismeretközvetítés mellett szocializációs célok egész sorát kell megvalósítani. Tanulóinkat az iskolai élet minden területén, a tanítási órákon, az óraközi szünetekben, a tanórán kívüli foglalkozásokon, a szabadid s és sportprogramok keretében kívánjuk jó kommunikációs képességgel rendelkez, megfelel vitakultúrájú emberekké nevelni. A nevelés és oktatás szorosan összefügg egységet alkot, nem állítható szembe egymással. A kollégium pedagógiai programja az intézmény pedagógiai programjának része. Alapelvek: Tiszteletben kell tartani a tanulók személyiségét, figyelembe kell venni egyéni képességeiket. Segíteni kell a gyermekeket egyéni képességeik kibontakoztatásában. Tervszer és következetes nevel -oktató munkával fejleszteni kell a tanulók alapkészségeit. Törekedni kell a szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel, magatartási zavarral küzd gyerekek hátrányának leküzdésére. Az iskolában olyan ismereteket kell közölni, amelyek megalapozzák a tanulók széleskör m veltségét. Az értelem fejlesztésével fontos az érzelmi és akarati élet formálása. Er síteni kell a diákok iskolához való köt dését. Ennek érdekében olyan légkört kell teremteni, hogy az iskolában otthon érezhessék magukat a gyerekek. Fontos a szül kkel való kapcsolattartás, valamint az aktív részvétel a fenntartó m ködésében. Szakmai és munkakultúra. b. Az iskolában folyó nevel -oktató munka céljai, feladatai Célok, feladatok Fontos feladatunk, hogy megismertessük tanulóinkat a magyarság múltjával, hagyományaival, nemzeti kultúránk értékeivel. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park csodálatos környezetében fekv intézményünk predesztinálja, hogy kiemelt feladatunk legyen a természeti és társadalmi környezettel harmonikus kapcsolatban él személyiségek nevelése. A hazaszeretet elmélyítése mellett meg kell riztetni diákjaink nyitottságát más népek eredményeinek megismerésére. Az európai egység gondolatának er sítése az ország boldogulásának is egyik el feltétele lehet. 7

8 Intézményünkben az aktuális nemzeti ünnepek megemlékezését szeretnénk a mindennapi nevel -oktató munka részévé tenni. Er síteni kell diákjainkat, hogy merjenek fellépni a rasszizmus, az idegengy lölet és az antiszemitizmus megnyilvánulási formái ellen. Ki kell alakítanunk a tanulók igényét a demokrácia, a szolidaritás és a tolerancia iránt. Fontos, hogy egyénileg boldoguló személyiségeket, az egyénért és köz érdekeiért egyaránt tenni akaró diákokat neveljünk. Tanulóink értékrendjében központi helyet foglaljon el a család intézménye. Iskolánk törekszik a környezettudatos, fenntarthatóságra törekv, egészséges életmódra nevelésre mind a tanórákon, mind a tanórákon kívüli nevelés során. A nevel -oktató munka feladatai Érzelmi, esztétikai nevelés színterei Iskolai ünnepélyek Az ünnepségek értékét növeli, hogy készülni lehet rá, átélni a megünneplését és sokáig visszaemlékezni rá. Az ünnepségekre való készül dés és annak lebonyolítása jelent s mértékben megnöveli az osztály, illetve az iskolaközösségen belüli kohéziót. Ünnepeink a következ k: - Tanévnyitó ünnepély: szeptember 1-jén a színházteremben - Október 6. Aradi vértanúk megemlékezés - Október 23. megünneplése: a színházteremben. Emberközelbe szeretnénk hozni az eseményeket még él szemtanúk visszaemlékezésének segítségével. - Szalagavató ünnepély: novemberben a színházteremben nagyszabású m sor és bál keretében t zzük fel a szalagot végz s tanulóinkra. - Karácsony: az intézmény fenntartójával tartott közös ünnep. - Megemlékezés a kommunista diktatúrák és a holocaust áldozatairól osztálykeretben, osztályf nöki órák során. - Egry József emlékének ápolása: A Balaton fest jének születésnapja március 15-én van. Ezen a napon koszorú elhelyezésével emlékezik a diákönkormányzat névadónkról. - Március 15. megünneplése iskolai projektnap keretében tartjuk a megemlékezést a pesti forradalomra. - Egry-nap. A diákönkormányzat szervezésében vidám, sokszín program zajlik a Balaton-parton. - Ballagás a végz s diákok búcsúztatása a diákélett l. - Tanévzáró ünnepély: a tanév utolsó jelent s ünnepsége, az eredményesen teljesít diákok jutalmazásával. Családi életre nevelés az iskolában Iskolánkban a családi életre nevelés els sorban az osztályf nöki órák keretében történik. Legfontosabb témák: - a család (típusai, a család szerepe, konfliktusok a családban és azok megoldása) - az anya szerepe a családban - gyerekek a családban - szexualitás (a kulturált szexuális magatartás, családtervezés) - csonka család problémái (válás, válás következményei) A családtervezéssel és a szexualitással, születésszabályozással a biológia tantárgy is foglalkozik. 8

9 Testi nevelés az iskolában Az Egry József Középiskola diákjairól is elmondható, hogy állóképességük egyre romlik. A jelent s tanórai lekötöttség, a televíziózás, a számítógép, internet használat mozgásszegény életmódot eredményez. A diákok testi nevelésével a passzivitásukból próbáljuk ket kiemelni, ezzel népszer sítve az egészséges-egészségtudatos életmódot. A testi nevelés területei Testnevelés óra A testnevelésóráknak a fenntartó, zánkai GYIC Kft. sportpályái ideális terepet nyújtanak. Szabadtéren rendelkezésre áll: a stadion, m füves labdarúgópálya, m gyantás kézilabda- és teniszpályák, strandröplabda és strandfoci pályák. A kialakított pályák mellett a testi nevelést segítheti kedvez id járás esetén a Balaton, ahol úszni és evezni egyaránt tudnak diákjaink. A sárkányhajók lehet séget teremtenek a csapat er sítésre, csapategység kialakításra. A testnevelés órák új lehet sége a Kalandpark, ahol extrém körülmények között mérhetik fel a diákok erejüket, ügyességüket, kitartásukat. A testnevelés órák keretében a zánkai Lovasudvarral kötött megállapodás értelmében megismerkedhetnek tanulóink a lovassport alapjaival. A téli id szakban és a rosszabb id esetén egy 800 f befogadására alkalmas sportcsarnok áll diákjaink rendelkezésére, ahol a testnevelés órák keretében különböz teremsportokat zhetnek és a szertorna alapjait sajátíthatják el. A teremben kialakított mászó fal el segíti a diákok ügyességét, kitartásának fokozását, állóképességének javítását. A sportcsarnok épületében található a kondicionáló terem és aerobic szoba, ez a két helyiség lehet séget nyújt arra, hogy a testépítés nemekre lebontottan is megvalósulhasson az iskolai diákjai körében. Iskolai sportkör A meglév infrastrukturális adottságok felhasználásával diákjaink els sorban labdajátékokban vehetnek részt a sportkör tevékenységében. Az iskolai sportkör els dleges célja a különböz iskolák közötti sporteseményekre való felkészülés, az egészséges életmód további népszer sítése. A kollégiumi szabadid s foglalkozások Ezen szabadid s foglalkozásokon a nem kollégista diákok is részt vehetnek. Sárkányhajó szakkör, íjászat, labdajátékok szerepelnek a kollégiumi foglalkozások napirendjén. (Kispályás labdarúgásban bajnokság szervezésére is sor kerülhet,) Rendszeres házibajnokságok szervezése lehet leg minél több sportágban. A csoportfoglalkozásokon diákjaink térítésmentesen használhatják a Kalandpark nyújtotta lehet ségeket csoportvezet ik felügyeletével, az élménypedagógia ezen eszközével a csapategység kialakítása, a testi er maximális kihasználása, az ügyesség és állóképesség fokozása a f célunk. Idegen nyelv oktatásának szerepe a nevelésben A nyelvi el készít s osztályokban célul t zzük ki más népek kultúrájának, m vészetének, szokásainak bemutatását, angol, német és olasz nyelvb l egyaránt. Az idegen nyelvi órákon kiemelt szerepet kap a kommunikáció, hogy diákjaink az egységes Európában megfelel nyelvi ismeretekkel rendelkezzenek. 9

10 Az angol nyelv oktatását segíti, hogy lehet séget biztosítunk a Focus on Britain elnevezés angol nyelvi verseny megrendezésére. A regionális vetélked célja az angol nép kultúrájának jobb megismerése, befogadása. Lassabban haladó diákjaink számára fejleszt foglalkozást biztosítunk 9. évfolyamban. Diákjaink számára nyelvvizsga felkészítést biztosítunk, a sikeres középfokú és fels fokú komplex nyelvvizsgát iskolánk anyagilag támogatja. Törekszünk arra, hogy diákjaink nyelvtanulását nyelvi lektor segítse. Ezzel a jobb kiejtést és a tudatosabb beszédformálást kívánjuk el segíteni. c./ Az iskolában folyó nevel -oktató munka eszközei, eljárásai Nevelési módszerek az iskolánkban Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium tanulóinak többsége kollégista, a tanítási hét teljes egészét az intézmény falai között tölti. A nevelésben rendkívül fontos a személyes példamutatás, mivel diákjaink számára sok esetben a családot jelenti az iskola és a pedagógusok. A pedagógus számára kötelez a személyiségével helyes útra terelni a tanulókat. Pedagógiailag és pszichológiailag felkészülten kell a helytelen magatartást megel zni, illetve korszer módszerekkel korrigálni azt. Fegyelmez intézkedések, fegyelmi büntetések Fegyelmez intézkedések Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat megszegi, a következ fegyelmez intézkedésekben részesíthet : szaktanári figyelmeztetés, két szaktanári figyelmeztetés után osztályf nöki figyelmeztetés, osztályf nöki intés, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés. Fegyelmi eljárás Az a tanuló, aki kötelességeit súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetésben részesíthet. Fegyelmi büntetések: a/. megrovás, b/. szigorú megrovás, c/. kedvezmények megvonása, d/. áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, e/. eltiltás a tanév folytatásától, f/. kizárás az iskolából. A fegyelmi eljárás során a tanulóközösség, illet leg a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni (1993. év LXXIX. törvény 76. ). 10

11 A nevel -oktató munkával kapcsolatos, helyi döntést kívánó eljárások rendje Nyelvválasztás Az Egry József KSZK tanulói angol és német nyelvet választhatják kötelez tantárgy keretében. Választható nyelv második nyelvként az olasz. idegen nyelv Nem kötelez tantárgyak választása Diákjaink a 9. évfolyamban orientációs jelleggel megismert tárgyak közül szabadon választhatnak szakmacsoportos tárgyat (vendéglátás-idegenforgalom, informatika, környezetvédelem-vízgazdálkodás). Közép, illetve emelt szint érettségi vizsgára való felkészítéssel kapcsolatos tantárgyválasztás Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata és a 100/1997. (VI.13.) Korm. Rendelet és módosításai el írják a középiskolák felkészítési kötelezettségét és a tanuló tantárgyválasztási jogát a közép, illetve az emelt szint vizsgára. Az Egry József KSZK-ban a 11. és 12. évfolyamos tanulókat január 31-ig tájékoztatjuk a felkészülés tárgyairól és szintjeir l. A diákok osztályf nöküknek írásban adhatják le választásukat március 15-ig. A 18. életévüket be nem töltött tanulók esetén a jelentkezési lapot a szül knek is alá kell írni. A csoportok beosztását az iskolavezetés készíti el és err l értesíti a tanulókat. Mentesítések A tantárgyak tanulása alóli felmentést, csak arra hivatott szakemberek (szakorvos, rehabilitációs bizottság szakért je) írásbeli véleménye alapján adhatunk. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az iskolában képviselt értékek, az egységes, alapvet követelmények és az ezekre épül differenciálás egyaránt azt a célt szolgálja, hogy a tanulók iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Életstratégiaéletpálya építés, élethosszig tartó tanulás. a. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladatok Az intézményben színes, sokoldalú iskolai életnek és munkának kell folynia: - Változatos pedagógiai módszereknek kell kialakulnia. Fejleszteni kell a gyermekek önismeretét, ítél képességét, döntéshozó képesség, együttm ködési készségét. Figyelmet kell fordítani: - A kitartás, szorgalom és a céltudatosság kialakítására. - Az egészséges, edzett személyiség kialakítására. - Az egészségnek, mint alapértéknek elfogadtatására, az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megel zésére. Hozzá kell járulni a diákok életmódjának, motívumainak, szokásainak kialakításához: 11

12 - Környezettudatos szemléletmód formálására. - Nemzeti hagyományok, nemzeti kultúra emlékeinek tiszteletére, ápolása. - Az alapvet állampolgári jogok megismertetésére. - A kötelezettségek. A pedagógusnak, mint modellközvetít nek a személyiségformálás legfontosabb eszközének kell lennie. A pedagógiai munka középpontjában a tanulók tudásának, személyiségfejl désének, fejlesztésének kell állnia. A tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok oktató-nevel munkája a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez. Az iskolai nevelés középpontjába a tanulók személyiségét helyezzük. Az osztályf nökök, szaktanárok és kollégiumi nevel k legfontosabb feladata a személyiségfejlesztés. A pedagógusok munkáját iskolapszichológus és fejleszt pedagógus segíti, akik rendszeresen tanácsokkal látják el a pedagógusokat és folyamatosan kapcsolatban vannak a diákokkal. Diákjaink a hét két napján felkereshetik az iskolapszichológust és négyszemközt is megbeszélhetik gondjaikat, problémáikat. b. A rendellenes személyiségfejl dés, beilleszkedési és tanulási zavarokkal küszköd, illetve veszélyeztetett tanulók kezelése Feladatok: Egyéni segítségnyújtást kell biztosítani a szociálisan hátrányos helyzet, beilleszkedési, magatartási, tanulmányi problémákkal küzd tanulók számára. Fejleszt foglalkozást kell tartani az integráltan nevelt tanulók számára. A nevel knek el nyben kell részesíteni a szaktárgyak tanítási óráin az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat. Els sorban a gyakorlásnál, ismétlésnél a tanuló önálló és csoportos munkájára kell támaszkodniuk. Lehet ségekhez mérten biztosítani kell a bontott csoportban történ oktatást. 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Abban az esetben, ha jó osztályközösségek alakulnak ki, akkor jó iskolai közösség jöhet létre Az osztályközösség A tanuló fejl désének meghatározó tényez i a családban elsajátított morális tényez kön, szokásokon túl a baráti körben kialakított kapcsolatok, értékrendek. Az osztályközösség szokásokkal rendelkez tanulók közössége, amelyet formálni és alakítani kell. Ebben nagy szerepe van a közösségnek, mivel a kortársak hatnak egymásra. A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás között kialakuló kapcsolatrendszerére. Az osztályközösség feladata: Valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása. Egyéni értékek felismerése. Egymás tiszteletben tartása. 12

13 Egymás segítése a tanulásban, az egyéni és beilleszkedési problémákban. A másság elfogadása, tolerancia. Társaik segítése, támogatása, gondjaik, problémáik megoldásában. Mások gondjainak, nehézségeinek felismerése. A közösség irányításában, alakításában meghatározó az osztályf nök szerepe. Különösen fontos a szerepe a problémák felismerésében és azok kezelésében. Fontos a tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni a tanuló támogatásába. Fontos, hogy azonos alapelvekkel irányítson az iskola és a család. Az osztályf nök ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje az esetleges deviáns eseteket. Az osztályf nök találja meg a problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik ebben a segítségére lehetnek. Az iskolai nevelés legf bb célja a tanuló minél szélesebb körben történ fejlesztése, felkészítése az életre. A gyermek fejl dése azonban nem választható el a közösségt l, közösségi nevelést l. A közösségi nevelés: Lehet séget ad az én-érvényesítésre. Biztosítja a valakihez tartozás érzését. Emocionális biztonságot nyújt. Amennyiben a diákok köt dnek az egyes iskolai közösségekhez, lehet vé teszi az azokon keresztül közvetett módon megvalósuló oktatás és nevelés hatásának er södését. A közösségalakítás és építés els lépcs foka, hogy diákjaink számára a 9. évfolyam megkezdése el tt gólyatábort szervezünk, ahol megismerhetik leend osztályf nöküket, kollégiumi csoportvezet jüket és a Diákönkormányzat vezet ségét. A közös programok, vetélked k hozzájárulnak egymás megismeréséhez, a beilleszkedéssel járó nehézségek kezeléséhez. A gólyatábor els napjára meghívjuk a szül ket is, hogy k is megismerjék gyermekeik leend kollégiumát és nevel it. Kialakíthassuk a szül k köt dését az intézményhez A család A legalapvet bb közösség a család, melybe a tanuló beilleszkedik. A család meghatározza, formálja, befolyásolja a gyermek fejl dését. Alapvet szociális formákat, köt déseket alakít ki, amelyeket az iskolában lehet fejleszteni, alakítani Az iskolai közösség A tanulók együttm ködésének és együttélésének legtágabb keretét az iskolai közösség jelenti. Az iskolai közösségben megkülönböztetett jelent ség feladatok hárulnak az iskola vezet ire, osztályf nökökre, diákönkormányzatot segít pedagógusra Az osztályközösség A tanuló fejl désének meghatározó tényez i a családban elsajátított morális tényez kön, szokásokon túl a baráti körben kialakított kapcsolatok, értékrendek. Az osztályközösség szokásokkal rendelkez tanulók közössége, amelyet formálni és alakítani kell. Ebben nagy szerepe van a közösségnek, mivel a kortársak hatnak egymásra. A tanuló 13

14 idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás között kialakuló kapcsolatrendszerére. Az osztályközösség feladata: Valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása. Egyéni értékek felismerése. Egymás tiszteletben tartása. Egymás segítése a tanulásban, az egyéni és beilleszkedési problémákban. A másság elfogadása, tolerancia. Társaik segítése, támogatása, gondjaik, problémáik megoldásában. Mások gondjainak, nehézségeinek felismerése. A közösség irányításában, alakításában meghatározó az osztályf nök szerepe. Különösen fontos a szerepe a problémák felismerésében és azok kezelésében. Fontos a tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni a tanuló támogatásába. Fontos, hogy azonos alapelvekkel irányítson az iskola és a család. Az osztályf nök ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje az esetleges deviáns eseteket. Az osztályf nök találja meg a problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik ebben a segítségére lehetnek A tanítási órán kívüli tevékenységek Ide tartozik minden olyan tanítási órán kívüli tevékenység, amely nem hagyományos tanórai foglalkozások témakörében valósít meg pedagógiai feladatokat. Tanítási órán kívüli tevékenységek lehetnek: szakkörök kirándulások (osztály és tanulmányi kirándulások) táborozás A rendszeres tanórán kívüli foglalkozások A tanórán kívüli foglalkozások a diákok igényeinek és az iskola lehet ségeinek összehangolásával szervez dnek. Ide tartozik: A foglalkozások témáját és a hiányzó tanulók nevét, a foglalkozást tartó pedagógus a megfelel naplóban rögzíti. A szakköri foglalkozások id tartama 45 perc lehet, ami az adott esetben tömbösíthet. A szakkörökre való jelentkezés elfogadása után a szakkörökön való részvétel kötelez. Az iskola tanárai vagy bármely szervezet által az iskola diákjai számára az iskolában igazgatói engedéllyel és az érintett tanulók szüleinek írásos beleegyezésével lehet önköltséges tanfolyamot szervezni. A tanórán kívüli foglalkozások rendjét az órarend rögzíti, melyet az igazgató hagy jóvá. A kirándulások, táborok iskolai keretek között csak tanári felügyelettel szervezhet k. A tanulók bármely, az iskola által alkalmanként szervezett többnapos programon csak el zetes írásbeli hozzájárulással vehetnek részt. 14

15 Rendszeres és alkalmanként szervezett tanórán kívüli foglalkozások formái a) Hagyomány rz tevékenységek Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést kell tartani a következ alkalmakhoz: március 15. évfordulóján október 23. évfordulóján - karácsonykor - szalagavatókor - végz s diákok ballagásakor Fontos feladat az iskola névadója Egry József emlékének ápolása. b) Tehetséggondozás és felzárkóztató foglalkozások Fontos, hogy - az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére, felzárkóztató óra szervezésre kerüljön. - az egyéni képességek jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, a kétszint érettségire felkészülést az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tehetséggondozó foglalkozások segítsék. c) Diákönkormányzat A tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók szabadid s tevékenységének szervezésére az intézményben diákönkormányzat m ködik. Az iskolai diákönkormányzatot a osztályokban megválasztott küldöttekb l álló diákönkormányzati vezet ség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét a diákok által jelölt, és az iskola igazgatója által megbízott feln tt segíti. d) Versenyek, vetélked k A tehetséges tanulók további fejl dését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, m vészeti, stb.) versenyek, vetélked k, amelyeken a tanulók szaktanáraik ajánlásával és felkészítésével vehetnek részt. c) Tanulmányi kirándulások Az iskola nevel i a tantárgyi követelmények teljesülése és a nevel munka el segítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervezhetnek. e) Szabadid s foglalkozások A szabadid hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevel testület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerül igényekhez és a szül k anyagi lehet ségeihez igazodva különféle szabadid s programokat szervez (túrák, kirándulások, mozi és színházlátogatások, múzeumlátogatások). A szabadid s rendezvényeken való részvétel lehet önkéntes, vagy kötelez. f) Iskolai könyvtár Iskolai könyvtár a tanulók és az iskola dolgozóinak egyéni tanulását, önképzését szolgálja. A könyvtári foglalkozás szervezhet tanórán és tanórán kívül is. 15

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben