3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP"

Átírás

1 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.Termékazonosító A keverék neve: 3M Photomount (PL 9479) Dokumentum száma: Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: ragasztó spray 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó cég neve: 3M UK PLC 3M CENTRE, Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 8HT Tel: Forgalmazó cég neve: 3M HUNGÁRIA Kft Budapest, Váci út 140. Tel: , Fax: Felelős személy neve: 1.4. Sürgősségi telefonszám: A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. éjjel-nappal hívható telefonszáma: SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 2.1. A keverék osztályozása A 67/548/EEC és az 1999/45/EC direktíva szerint: F+ Fokozottan tűzveszélyes, Xi Irritatív, N Környezeti veszély R 12 Fokozottan tűzveszélyes R 36 Szemizgató hatású R 66 Ismételt expozíció a bőr szárazságát és repedezését okozhatja R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak R 51/53 mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat 2.2. Címkézési elemek Veszélyjel és veszélyszimbólum: F+ Xi N Fokozottan tűzveszélyes Irritatív Környezeti veszély A keverék sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: R 12 Fokozottan tűzveszélyes R 36 Szemizgató hatású R 66 Ismételt expozíció a bőr szárazságát és repedezését okozhatja R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

2 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 2/7 R 51/53 mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat A keverék biztonságos használatára utaló S mondatok: S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás S 23 A keletkezett gőzt, permetet nem szabad belélegezni S 29 Csatornába engedni nem szabad S 51Csak jól szellőztetett helyen használható S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni / Biztonsági adatlap Speciális megjegyzések a címkézéshez: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50C o feletti hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. Gyújtóforrástól távol tartandó -Tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: aceton, ciklohexán, propán hajtógáz Egyéb megjegyzés a címkézéshez: az R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat, besorolás nem alkalmazandó, mert a termék aeroszol. 2.3.Egyéb veszélyek: A zárt, nyomás alatt álló aeroszolos palackokban hő hatására megnőhet a nyomás és felrobbanhatnak. Gőzei nehezebbek a levegőnél, a talajon tovaterjedhetnek és hőforrástól belobbanhatnak. A koncentrált gőz, permet szándékos belégzése ártalmas, halálos is lehet. 3. SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK Megnevezés CAS - szám EINECS - % Osztályozás szám Propán F+,R12, C megj. Flam.Gas 1,H220, Compressed gas, H280, Nota U (CLP) Ciklohexán F,Xn,N, R / Megj.4 (EU) Flam. Liq. 2,H225;Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Acute 1, H400;Aquatic Chronic 1,H410(CLP) Nem illékony komponensek Aceton F,Xi;R: (EU) Flam.Liq.2,H225, Eye Irrit.2.H319; STOT SE,.3, H336(CLP) Nem veszélyes összetevők keverék Az összetevőkre vonatkozó R-és H mondatok szövege a 16.szakaszban szerepel. Az információk az összetevők munkahelyi levegőben megengedett határértékeiről vagy a PBT vagy a vpvb státusról a 8. és 12. szakaszban találhatóak meg. 4.SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése:

3 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 3/7 Általános előírások: a sérültet friss levegőre kell vinni és bármilyen panasz, vagy tünet esetén orvossal kell konzultálni. Mutassuk meg az Adatlapot. Szembe jutás esetén: a kontaktlencsét azonnal távolítsuk el, ha ezt könnyen megtehetjük. Öblítsük ki a szemet - legalább percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz. Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz. Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre. Panaszok esetén forduljunk orvosoz Lenyelés esetén: lenyelése nem valószínű, aeroszol. Véletlen lenyelés esetén öblítsük ki a szájat vízzel. Eszméletlen sérültnek soha ne adjunk be semmit szájon át. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: szándékos helytelen használat és nagyobb mennyiség belégzése esetén szívizom érzékenység léphet fel. Ne adjunk szimpatomimetikus gyógyszert, csak ha nagyon szükséges. 5. SZAKASZ:TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Fokozottan tűzveszélyes 5.1.Oltóanyag :pl. por, CO Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Tűz esetén keletkező veszélyes égéstermékek: CO, CO 2, szénhidrogének Tűzveszélyes folyadék és gőz. A zárt konténerekben hő hatására megnőhet a nyomás és felrobbanhatnak. A veszélyeztetett konténereket vízpermettel hűtsük Tűzoltóknak szóló javaslat: Tűzoltáskor védőruházat, izolációs légzésvédő használata szükséges. A víz nem effektív oltószer, a veszélyeztetett konténerek hűtésére használjuk, mert a felmelegedett tartályokban megnőhet a nyomás és felrobbanhatnak. 6. SZAKASZ:INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Szellőztessünk. Tartsuk be a biztonsági előírásokat. Kerüljük a készítménnyel való közvetlen érintkezést, bőrre, szembe jutását. Tilos a dohányzás. Zárjunk el minden hő és szikraforrást. Szikrabiztos eszközöket használjunk Környezetvédelmi óvintézkedések Ne engedjük a vizekbe, csatornába jutni A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: A hulladék palackokat tegyük megfelelő konténerbe. Ha lehetséges tömítsük a szivárgó palackokat. A még szivárgó palackokat jól szellőző helyre, vagy a szabadban megfelelő helyen tároljuk az elvitelükig. Fedjük be az érintett területet vizes filmet képző oltóhabbal. Az AFFF típusú hab használata javasolt. A véletlenül kiömlött terméket itassuk fel (míg száraznak nem tűnik) nedvszívó, nem éghető szervetlen anyaggal (pl. bentonit, vermiculit, univerzális megkötő anyag), majd gyűjtsük megfelelő konténerbe. Emlékeztetőül: adszorbens hozzákeverése nem jelenti a termék veszélyességének a megszűnését (toxikusság, korrozivitás, tűzveszélyesség). A maradékot oldószerrel tisztítsuk fel. Olvassuk el és tartsuk be az oldószer használatával kapcsolatos előírásokat Hivatkozás más szakaszokra A fizikai, egészségi veszélyek, légzésvédelem, szellőztetés és egyéni védőeszközök tekintetében lásd ezen adatlap egyéb szakaszaiban leírt információkat. 7. SZAKASZ:KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

4 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 4/7 Használat közben megfelelő szellőzést kell biztosítani. Ne érintkezzen a szemmel és a bőrrel, ne lélegezzük be a keletkező gőzöket. Használata után mossunk kezet. Gőzei nehezebbek a levegőnél, a talajon tovaterjedhetnek és hőforrástól belobbanhatnak. Ne érintkezzen oxidálószerekkel (klór, krómsav stb.). Csak jól szellőző helyen vagy a szabadban használjuk. Ne szúrjuk ki, ne égessük el a palackokat használat után sem. Tilos a dohányzás! Ne permetezzük nyílt láng, hőforrás közelében. Munka közben enni, inni, étkezni, dohányozni tilos A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen, savaktól, oxidálószerektől, élelmiszerektől elkülönítetten, hőtől, direkt napfénytől védve, 50C alatti hőmérsékleten tárolandó Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): nem értelmezhető 8.SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM 8.1. Ellenőrzési paraméterek Műszaki intézkedések: használatkor megfelelő hatásfokú szellőztetés szükséges. Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet): Ciklohexán (CAS ) ÁK-érték:700 mg/m 3 CK- érték: - mg/m 3 Aceton CAS: ÁK érték: 1210 mg/m 3 CK érték:2420 mg/m 3 Popán CAS: fojtógáz 8.2. Az expozíció ellenőrzése, egyéni óvintézkedések: Szem, arcvédelem: óvakodjunk a szemmel való érintkezéstől, szembejutás veszélye esetén megfelelõ, jól illeszkedõ, oldalvédővel ellátott védőszemüveget használjunk. Bőr- és testfelület: óvakodjunk az expozíciótól Kézvédelem: viseljünk megfelelő védőkesztyűt (gyártó: rétegelt polimer ajánlott) Légzésvédelem: elégtelen szellőzés esetén használjunk fél vagy teljes maszkú levegőtisztító szerves gőzök és P2 részecskék elleni előszűrővel ellátott légzőkészüléket. 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Fizikai állapot: - halmazállapot: folyadék -speciális fizikai forma: aeroszol - szag: - szín: lobbanáspont: -47 C relatív sűrűség: 0,7 (víz=1) vízoldhatóság: nem oldódik 9.2. Egyéb információk: illékony szerves anyag (VOC):590g/l illékony anyag: 84,3 súly% becsült érték a termékre nincs egyéb felhasználható adat 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakciókészség: bizonyos ágensekkel bizonyos körülmények között reagálhat Kémiai stabilitás: normál körülmények mellett stabil A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert Kerülendő körülmények: hő, hő- és szikraforrás, direkt napfény Nem összeférhető anyagok: savak, oxidálószerek Veszélyes bomlástermékek: hőbomlás során keletkező veszélyes bomlástermékek: szénhidrogének, CO, CO 2

5 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 5/7 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK Az alábbi információk nem egyeztethetőek össze a termék 2. szakaszban megadott osztályozásával, ha a speciális összetevők osztályozását egy kompetens hatóság határozza meg. Továbbá az összetevők toxikológiai adatai nem tükröződhetnek a termék osztályozásában és/vagy az expozíció jeleiben és tüneteiben, mert egy összetevő lehet, hogy az osztályozási küszöb alatti mennyiségben van jelen, egy összetevő expozíciós hatása nem elérhető, vagy lehetséges, hogy az adatok a termék egészére nem lényegesek, nem helytállóak A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Kalkulált ATE:>5000mg/kg Szemizgató hatású. Ismételt expozíció a bőr szárazságát és repedezését okozhatja. A gőzök nagy koncentrációban történő, ismételt és hosszan tartó belégzés esetén légúti irritáció,(köhögés, tüsszögés, rekedtség stb.) narkotikus tünetek jelentkezhetnek (fejfájás, szédülés, álmosság). A koncentrált gáz, permet szándékos belégzése ártalmas, halálos is lehet. Nagyobb mennyiség belégzése esetén szívizom érzékenység léphet fel, tünetek: aritmia, ájulás, mellkasi fájdalmak, halálos is lehet. Véletlen lenyelés esetén gyomor fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés léphet fel. 12. SZAKASZ:ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Az alábbi információk nem egyeztethetőek össze a termék 2. szakaszban megadott osztályozásával, ha a speciális összetevők osztályozását egy kompetens hatóság határozza meg. További információ, amely a 2. szakaszban levő osztályozáshoz vezetett kérésre hozzáférhető. Ezen kívül az összetevők környezet pusztulás és környezeti hatások adatai nem tükröződhetnek ebben a szekcióban, mert egy összetevő küszöbhatárt jelenthet az osztályozásban, egy összetevő expozíciós hatása nem biztosan elérhető vagy az adatok nem tekinthetőek helytállónak, fontosnak a termék egészét tekintve Toxicitás: GHS acute 2: mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. A termékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre pontos ökotoxikológiai adatok Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat Bioakkumulációs képesség: nincs adat A talajban való mobilitás: nincs adat A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei: nincs adat Egyéb káros hatások: Ne engedjük a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba jutni. 13. SZAKASZ:ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Hulladékkezelési módszerek A termék maradékai kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók. A hulladék kód a termék felhasználásától függ, mivel a 3M a felhasználást nem tudja ellenőrizni, nem tud megadni pontos kód számot. Kérjük, használja az Európai Hulladék Katalógust (EWC-2000/532/CE és módosításai) és határozza meg a hulladékának megfelelő kódot. Tartsa be a nemzeti és/vagy regionális előírásokat és mindig képesített ártalmatlanítást végző céggel dolgoztasson. Ajánlott kódok: EWC kód: * (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai.) EWC kód: * (nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) EWC kód: *(veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták) A csomagolóedényre: EWC kód: (fém csomagolási hulladékok)

6 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 6/7 Ellenőrzött égetéssel is megsemmisíthető aeroszolos kannák megsemmisítésére is alkalmas égetőben. Ha ezt az anyagot zárt rendszerben használják, képzett személyeknek kell beállítania az áramlási sebességet úgy, hogy a gáz koncentráció a vezetékekben az alsó robbanási határkoncentráció 20%-ánál kevesebb legyen (LEL). Csak olyan rendszereknél használható, amelyekben robbanásbiztos szellőztető készülék (ventillátor) van. A LEL=alsó robbanási határkoncentráció, melynél levegőn tűz keletkezhet. 14. SZAKASZ:SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Nemzetközi közúti/vasúti szállítás (ADR/RID): Áruosztály: 2 Helyes szállítási megnevezés: AEROSZOLOK Árunyilatkozat: Gáznyomás alatti csomagolás UN szám: 1950 Csomagolási csoport(pg): - Osztályozási kód: 5F Alagútkorlátozási kód: D Limitált mennyiség: Q2, E0 Belvízi szállítás (ADN): Áruosztály 2 UN szám: 1950 PG:.- Osztályozási kód: 5F Helyes szállítási megnevezés: AEROSOLS, FLAMMABLE Tengeri szállítás(imdg kódex) Áruosztály: 2 UN szám: 1950 EmS szám: F-D,S-U Remarks The outer packings (boxes or cartons) should comply with the Regulations of Packing Group III at least. Helyes szállítási megnevezés: AEROSOLS, FLAMMABLE Légi szállítás:icao-ti/iata Áruosztály: 2 UN/ID szám: 1950 PAX: 203 CAO: 203 Helyes szállítási megnevezés : AEROSOLS, FLAMMABLE Remarks The outer packings (boxes or cartons) should comply with the Regulations of Packing Group III at least. Megjegyzés: Limitált mennyiség (1l vagy 30kg, illetve zsugorított vagy rugalmas fóliákkal 1l vagy 20kg csomagonként) 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról,

7 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 7/7 az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról, 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet; évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról Kémiai biztonsági értékelés: SZAKASZ:EGYÉB INFORMÁCIÓK A 3. szakaszban szereplő R- és H mondatok jelentése: R 11 Tűzveszélyes R 12 Fokozottan tűzveszélyes R 36 Szemizgató hatású R 38 Bőrizgató hatású R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat R 66 Ismételt expozíció a bőr szárazságát és repedezését okozhatja R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak H 220 Rendkívül tűzveszélyes gáz H 225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz H 280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. H 304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet H 315 Bőrirritáló hatású H 319 Súlyos szemirritációt okoz. H 336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H 400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra H 411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A biztonsági adatlap a gyártó által én 3M Photomount (PL 9479) néven kiadott biztonsági adatlap, valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk szerint megfelel Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( )a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH), a kémiai biztonságról szóló évi XXV. Törvény, valamint a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet előírásainak. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A felhasználó a kockázatbecslés adatai alapján saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról.

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉKK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító, lemosó ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 04. 23. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosító: FINE

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2009. február 20. * 1. A készítmény és a vállalat azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: Márkanév:

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. Veszélyesség szerinti besorolás

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. Veszélyesség szerinti besorolás Kibocsátási dátum: 30.09.1999 Változat: 11.0 Felülvizsgálat dátuma: 08.07.2013 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója 1.1. Termékazonosító Kémiai termék típusa : Anyag Név : Kerozin

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Solvocid 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben