Általános gyakorlati tájékoztató a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános gyakorlati tájékoztató a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjához"

Átírás

1 Általános gyakorlati tájékoztató a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjához Intézményünk az országban egyedülálló módon ingyenes társadalomtudományi képzést kínál olyan fiatal középiskolás tehetségek számára, akik az átlagnál olvasottabbak, tájékozottabbak szeretnének lenni és érdeklıdnek a társadalmi tanulmányok, 20. századi történelem, közgazdaságtan vagy a nemzetközi kapcsolatok iránt. Szintén kivételes lehetıség a korosztály számára, hogy az elméleti tudás megszerzése mellett részt vehetnek szombati gyakorlati szemináriumainkon, amelyek kiemelt célja érveléstechnikájuk, vitakultúrájuk fejlesztése. Collegiumunknak közel 250 középiskolás és 120 egyetemista diákja van. A Collegium középiskolás programjának fıvédnöke Romsics Ignác professzor úr. I. AZ E-LEARNING KÉPZÉS CÉLJA A Mathias Corvinus Collegium Magyarország legszínvonalasabb egyetemi kollégiuma. Középiskolásoknak szóló programja az országban egyedülálló módon ingyenes internetes képzést, úgynevezett e-learning lehetıséget kínál olyan fiatal tehetségek számára, akik jelenlegi ismereteiket, tudásukat szeretnék bıvíteni. Tananyagaink egyrészrıl segítenek a továbbtanulás szempontjából fontos középiskolai anyagrészek mélyebb elsajátításában (ilyen például a Modern kori történelem címő modulunk), másrészrıl pedig olyan ismereteket nyújtanak diákjaink számára, amelyek a középiskolai tanrendben nem szerepelnek, mégis fontosak az egyetemre való felkészülés, pályaválasztás vagy éppen a mindennapok eseményeiben való felkészült tájékozódás szempontjából. Ráadásul az egyes tananyagokhoz készített tesztek az emelt szintő érettségik során is használatos feladattípusokat gyakoroltatják be a résztvevıkkel, így nagy rutinnal rendelkeznek majd az érettségi és felvételi megmérettetések idejére. II. A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVİ DIÁKOK A Mathias Corvinus Collegium valamennyi magyarországi és határon túli magyar középiskola diákját szívesen látja Középiskolás Programjában. Félévente valamennyi magyarországi középiskolát levélben tájékoztatjuk felvételinkrıl, munkatársaink pedig a tanév folyamán számos intézményt személyesen is felkeres, hogy felhívja a tanárok és diákok figyelmét képzésünkre. Munkánk eredményességét jelzi, hogy félévente mintegy százötven diák jelentkezik programunkra, akik közül általában minden második kezdheti meg nálunk tanulmányait. Szép számmal tanulnak nálunk a szomszédos országok magyar anyanyelvő diákjai is. Jelenleg mintegy száznyolcvan aktív diákunk van, de a jövıben szeretnénk még több érdeklıdıknek lehetıséget biztosítani a programban való részvételre. Az érdeklıdı diákok felvételi eljárás után vehetnek részt a képzésben. A felvételinek nem az a célja, hogy elijesszük az érdeklıdıket. Úgy véljük, hogy a programban való eredményes és jókedvő részvétel feltétele egy bizonyos szintő érettség és érdeklıdés megléte, amely nélkül a programban való részvétel nem öröm, hanem magolás, és nem ez a célunk. A felvételi távol tartja azokat is, akik pillanatnyi fellángolásból jelentkeznek hozzánk. Ha valamiért meg kell küzdenünk, az elért eredményt jobban megbecsüljük és nem dobjuk el olyan könnyen. Mi azokat a diákokat szeretnénk összegyőjteni, akik készek és képesek komoly és felelısségteljes munkára. 1

2 III. AZ E-LEARNING RENDSZER A képzésben résztvevı diákok közötti kommunikációs csatorna maga az internet. Ma már a középiskolás korosztály számára mindennapos közeg a számítógépes hálózat világa. Azonban a világháló számtalan, különféle színvonalú lehetıséget tartalmaz, amelybıl egyre nehezebb kiválasztani az igazán értékes szolgáltatásokat szeptemberét megelızıen internetes képzésünk két fı technikai megoldásra, egy e- mail levelezılistára és egy saját fejlesztéső oktatóprogramra épült. Ezek a 2001-ben kifejlesztett megoldások azonban mára már elavultak. Így diákjaink már egy egységes keretrendszerben végezhetik tanulmányaikat. Ebben a rendszerben a tananyagon és a teszteken kívül számos kommunikációs lehetıség is hallgatóink rendelkezésére áll. A Collegium által bevezetett rendszer jelenleg a világ egyik legmodernebb és legelterjedtebb elektronikus oktatási rendszere. Számos nagy egyetem használja kül- és belföldön egyaránt (közülük kiemelném a Collegiumunk számára sok másban is mintát adó Cambridge University-t). A rendszer rendkívül felhasználóbarát, így az internetezéshez szokott hallgatóink valószínőleg minden nagyobb nehézség nélkül hamar kezelni tudják majd. A diákok saját profillal rendelkeznek, egymással pedig a fórumon, vagy személyes üzenetek formájában is érintkezhetnek. E lehetıségek használata felelısségteljes dolog, kérünk mindenkit, hogy csak olyan anyagokat tegyen ezen keresztül közös kincsünkké, amit minden körülmények között vállalni tud. Aki vét ez ellen a szabály ellen, azt átmenetileg letilthatjuk a rendszerbıl. A rendszer vitathatatlan elınye ugyanakkor, hogy összeköt bennünket, azaz bármirıl lehet fórumot teremteni, vitatkozni, elmélkedni. Kérlek benneteket, éljetek ezzel a lehetıséggel, hiszen ez teszi élıvé a kapcsolatot. A rendszer elérhetısége: A fenti internetcím könnyen elérhetı a Collegium honlapjáról (www.mcc.hu), ahol a Középiskolás Program menüpontban az E-learning almenüt kiválasztva juthatunk a bejelentkezı oldalra. A bejelentkezéshez szükséges új jelszót (régi diákjaink is új jelszót kapnak) mindenkinek személyes ben küldjük meg. Az elsı belépés után e jelszó a profilban tetszés szerint megváltoztatható. IV. A SZOMBATI ELİADÁSOK Alapítványunk a tananyag színesítése és a személyes kapcsolatok építése érdekében havonta egy szakmai napot szervez a középiskolás programban résztvevıknek. A szakmai nap a délelıtti elıadásból és egy kötetlenebb, közös délutáni programból áll. Ennek témája általában kötıdik az adott félév tananyagához vagy az aktuális közéleti kérdésekhez. Az elıadásokra minden esetben szombaton 10 órától kerül sor annak érdekében, hogy azokon minél nagyobb számban jelenhessenek meg középiskolásaink. Az elıadások idıpontjáról folyamatosan értesítünk mindenkit az e-learning rendszeren keresztül. Vendégeink általában szakterületük kiemelkedı szakemberei vagy olyan közéleti emberek, akiknek van üzenetük a fiatal korosztály számára. 2

3 A távolról érkezıknek elızetes kérés alapján az elıadást megelızı és/vagy követı estére ingyenes egyszerő szálláslehetıséget biztosítunk a Collegiumban. A szombati elıadásokra való utazás költségét az arra rászorulóknak az Alapítvány részben átvállalja, hogy ezzel is ösztönözze és támogassa a diákok részvételét a programban. A térítés utólagosan történik a menetjegy leadását vagy visszaküldését követıen. A menetjegyet az elıadást követı napokban vagy legkésıbb a félév végén postán az Alapítvány levélcímére (1518, Budapest, Pf. 155.) küldhetı el. A levélen minden esetben kérjük feltüntetni a feladót, mert ennek alapján azonosítjuk a visszatérítést igénylı személyt. A jegyek ellenértékét vagy postán utaljuk át vagy a nyári táborban vagy a következı elıadáson készpénzben bocsátjuk a rendelkezésetekre. Javasoljuk, hogy a jegyeket fénymásoljátok le, mert elıfordult már, hogy a feladott levél elveszett az eredeti jeggyel. Ebben az esetben a fénymásolatot is el lehet juttatni hozzánk. A személygépkocsi üzemanyagköltségét nem áll módunkban visszatéríteni! FONTOS: kérünk mindenkit, hogy csak rászorultság esetén számolja el felénk a kiadásait. A határon túli diákok számára személyre szólóan testre szabott rendszert dolgozunk ki, útiköltséget természetesen valamilyen formában részükre is térítünk. V. A HONLAP A Mathias Corvinus Collegium honlapja bárki számára hozzáférhetı a weboldalon. Honlapunkon beszámolunk tevékenységünkrıl, információk olvashatók a félévente esedékes felvételikrıl, programjainkról. Érdemes egyszer alaposan átolvasni a fellelhetı anyagokat, hogy mindenki pontosan informálva legyen Collegiumunk programjairól és saját majdani lehetıségeirıl. Az információszolgáltatáson túl számunkra különösen fontos a honlap, hiszen az e-learning képzés is ezen keresztül bonyolódik. A honlap tananyagot tartalmazó részét személyekre szóló kóddal védjük az illetéktelen behatolóktól. A kód felépítésük igen egyszerő, a felhasználói név mindenkinek a saját vezetékneve és keresztnevének elsı betője, tekintet nélkül a kis- és nagybetőkre, a jelszót pedig mindenki személyre szólóan kapja meg a sikeres felvételit követıen. VI. A TANANYAG A Mathias Corvinus Collegium Középiskolás programjának tananyaga négy tematikus félévre oszlik el, melyek a következık: 1. Modern kori történelem 2. Nemzetközi kapcsolatok, diplomácia 3. Közgazdaságtan 4. Társadalmi tanulmányok A képzés teljes idıtartama tehát négy félév, melyek közül bármely félév önállóan is elvégezhetı. Ennek megfelelıen a félévente sikeresen felvételizı diákok mindig az éppen aktuálisan következı félévvel kezdik meg tanulmányaikat, és a rotációs rendszerben két év alatt végeznek. 3

4 Az egyes félévek felépítése egyforma: tizenkét hét tananyagot tartalmaz, melyet négy nagyobb (három hetes) tematikus fejezetre tagoltunk. Ezen három hetes blokkok végén kerül sor a tesztírásra. Félévenként összesen 4 tesztet kell kitölteni. A képzés elvégzése után az érettségizı diákok a képzést szervezı Tihanyi Alapítvány által kibocsátott és valamely neves magyar szaktekintély által aláírt programbizonyítványt kapnak, amelyet a késıbbiekben önéletrajzukhoz csatolhatnak. Minden félév elején a diákok megkapják az adott félév sematikus vázát. Ebben pontosan feltüntetésre kerül az egyes naptári hetekre lebontva a tananyag címe, a rendszerbıl való letöltésük idıtartama, valamint a tesztírások idıpontja. A félév sematikus váza nem tartalmazza a szombati elıadások idıpontját, róluk a rendszerben a naptárban illetve a hírek között tájékozódhattok. Fontos információ, hogy a tananyagot csak nagyon kivételes esetben, az érintett diák külön, indokolt kérésére küldjük ki ben. A rendszer mindenki számára könnyen hozzáférhetıvé, és szép formátumban ki is nyomtathatóvá teszi a szövegeket. A tananyag hetenként 2 5 tanulmányt tartalmaz, amelyek együttes terjedelme átlagosan 25 oldal, a Modern kori történelem esetében 35 oldal. Azt javasoljuk, hogy mindenki haladjon folyamatosan a tanulmányok elolvasásával és feldolgozásával, ellenkezı esetben a három hetente esedékes tesztírás elıtti napokban akár oldalt kell áttanulmányoznia. A szövegek megértését a tanulmányok végén önellenırzı kérdések és rövid próbatesztek segítik, amelyeket a tanulmány elérhetıségének hetén lehet megoldani. A rövid próbatesztek kitöltése nem kötelezı, de segít abban, hogy megtudjátok mennyire tudtátok felismerni a tananyagok lényegi mondanivalóját. A próbatesztek eredményét a helyes megoldással együtt rögtön kitöltés után megkapjátok a rendszerben. A felkészülés során tanácsos még az egyes olvasmányokat fél oldalban kijegyzetelni egy külön erre a célra rendszeresített jegyzetfüzetbe. Ez jelentısen megkönnyíti a tanulást és a jövıben is bármikor felhasználható érettségi tételvázlat vagy tanulmányírás esetén. VII. A TESZTÍRÁS A TESZTÍRÁS IDİPONTJA A teszt a félév sematikus váza címő dokumentumban maghatározott hetekben írható meg, azaz gyakorlatilag minden három hetes anyagrészt követı héten. Az adott héten belül keddtıl 0.00 órától vasárnap között írható meg minden teszt. Tehát a tesztírást legkorábban kedd hajnalban, legkésıbb pedig vasárnap éjfélkor kezdhetitek meg. Érdemes figyelni arra, hogy ne hagyjátok a tesztírást vasárnap estére. Bármikor jöhet egy hálózati hiba, áramszünet és a tesztet nem sikerül megírnotok. Ekkor már csak a póttesztben reménykedhettek, amelyre általában a félév végén kerül sor, amennyiben többen igénylitek. 4

5 A TESZTEKRİL ÁLTALÁBAN A feladatok elkészítéséhez 90 perc áll mindenkinek rendelkezésére, a hátralévı idıt egy visszaszámláló jelzi. Ha ez az idı eltelt, és még mindig nem küldtétek el megoldásaitokat a rendszer biztosít számotokra néhány perc türelmi idıt, amelynek végeztével automatikusan elmenti és aktuális állapotában a javító tanárokhoz továbbítja dolgozataitokat. A rendelkezésre álló idı túllépésérıl a javító tanár értesítést kap, és belekalkulálja a dolgozat értékelésébe. A tesztek nagymértékben hasonlítanak a történelem emelt szintő érettségi vizsga feladattípusaihoz. Minden tesztsor két nagy részbıl áll. A tesztek elsı része 12 darab rövid választ igénylı feladat. Ezek között találhattok feleletválasztós, igaz-hamis, ábra-, térkép- és táblázat értelmezési, párosítós feladatokat, fogalmakat. A második, hosszabb választ igénylı részen egy hosszabb (kb leütés hosszúságú), illetve két rövidebb (mintegy 1500 leütés hosszúságú) esszét kell írnotok. Az esszék témáját három-három lehetıségbıl Ti választhatjátok ki, megadott kritériumok alapján. A tesztírás végeztével a rövid választ igénylı feladatokat a rendszer automatikusan kijavítja, és megküldi részetekre. Így azt is láthatjátok, melyik válaszotok volt helyes, és hol volt esetleg olyan rész, amelybıl nem készültetek fel a megfelelı mértékben. Az esszékérdéseket szaktanár javítja, amely egy-két hetet is igénybe vehet. Mindenki esszéjét gondosan végigolvassák és megjegyzésekkel látják el, majd pontozzák. A kijavított esszéjét a rendszerben mindenki megtekintheti. A végleges pontszám tehát csak az esszékérdések kijavítása után kerül feltüntetésre a rendszerben. Minden számonkérés alkalmával csak azt a tananyagot kérjük számon, amit az adott fejezet tartalmazott, csakis és kizárólag a tesztet megelızı három hét írásos tananyagában közölt információkat. A TESZTEK BEADÁSA A teszt beadása annak megírása után a feladat elküldése nevet viselı ikonra kattintva történik. FONTOS INFORMÁCIÓ: Hogy a tesztedet sikeresen megkaptuk, egyrészt onnan tudhatod, hogy a tesztírás befejeztével már láthatod is a kijavított elsı dolgozatrészt. Másrészt a rendszer csak egyszer enged Benneteket tesztet írni, így ha ismét megpróbálod elkezdeni a tesztírást és a rendszer visszajelez, hogy a tesztet már megírták, kényelmesen hátra dılhetsz a székedben és áttérhetsz a következı anyagrészre. Javasoljuk, hogy ezt az ellenırzést minden esetben végezzétek el. VIII. A FÉLÉVES EREDMÉNY Az egyes tesztek teljes kiértékelését követıen a személyes rendszeredben feltüntetésre kerül az új teszteredményed egy táblázatban, ahol egységes szerkezetben a régebbi eredményeidet is 5

6 figyelemmel kísérheted. Amennyiben valaki egy tesztet nem ír meg, automatikusan 0 %-os eredményt jelzünk számára. Az egyes diákok féléves eredményét a négy teszteredmény átlaga adja. Ha valaki egy tesztet nem ír meg, külön szankcióval nem büntetjük, viszont nagyban lerontja vele féléves átlagát. Természetesen nem gond, ha valaki valamilyen súlyos körülmény miatt lemaradt egy tesztírásról, azt késıbb, a félév végén, a póttesztek írása idején pótolhatja. Lehetıség van arra is, hogy valaki teljes mértékben tesztírás nélkül követi a képzést, hiszen a célunk az, hogy minél több arra érett ember számára biztosítsuk a tanulás és a fejlıdés lehetıségét. Azonban ekkor a tesztírással járó elınyöktıl, az érettségi feladattípusok begyakorlásának lehetıségétıl elesik. X. A PROGRAMBIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA Amennyiben valamely diákunk befejezi a képzést, az elvégzett félévekrıl programbizonyítványt állítunk ki számára. Ennek nem feltétele valamennyi félév látogatása, hiszen vannak diákjaink, akiket 11-es korukban veszünk fel. Ebben az esetben programbizonyítványában csak az általa teljesített félévekrıl szóló igazolást kap. Az aláírás feltétele, hogy a diák az egyes félévek négy tesztje közül hármat legalább 51%-os vagy kettıt legalább 75%-os eredménnyel megírjon. Ez a feltétel nem túl szigorú, csupán minimális mércét állít. Szigorúbb követelményeket nem támasztunk, hiszen a képzés nem akkreditált, azaz az általunk kiállított oklevél nem minısül hivatalos végzettségnek, fı célja a résztvevık személyes fejlıdésének biztosítása, a jobb érettségi, felvételi és a Collegiumi tagság! A Programbizonyítvány értéke, hogy azt minden esetben az Alapítvány Kuratóriumának egy tagja, illetve valamely híres magyar szaktekintély írja alá. A bizonyítvány különféle pályázatokhoz, ösztöndíjakhoz, a felvételi anyaghoz csatolható, és segítheti a kedvezı elbírálást. SOK SIKERT ÉS JÓ TANULÁST KÍVÁNUNK MINDENKINEK! 6

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

Ezeket, magyarul és angolul kérjük, hiszen a fogadó projekted megszervezéskor valószínőleg az angol lesz a közvetítı nyelv. Jó munkát!

Ezeket, magyarul és angolul kérjük, hiszen a fogadó projekted megszervezéskor valószínőleg az angol lesz a közvetítı nyelv. Jó munkát! Kedves Érdeklıdı! Örülök, hogy felkeltettük az érdeklıdésedet, és szeretnél az Európai önkéntes Szolgálat (EVS) programban az AFS önkénteseként részt venni. Elıször, kérlek, olvasd el figyelmesen a következı

Részletesebben

Digitális pedagógia Az oktatástechnika fejl dése A gyakorlást szolgáló programok Az ismeretszerzést segít programok Problémamegoldó programok

Digitális pedagógia Az oktatástechnika fejl dése A gyakorlást szolgáló programok Az ismeretszerzést segít programok Problémamegoldó programok Digitális pedagógia A digitális pedagógia napjainkban sokszor és több értelemben használt - szóösszetétel minden értelmezésében magában hordozza magát a közvetítı médiumot, az információs és kommunikációs

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7.

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. Tartalomjegyzék I. rész: Bevezetés 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. II. rész: A mérési folyamat 1. A felmérés elıkészítése...10. 2. A mérés

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 2014/2015. TANÉV 1 A Tanulmányi tájékoztatót összeállította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Rektori Hivatal, Oktatási Igazgatóság, Oktatáskoordinációs Osztálya.

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2012/2013. tanév során kilencedik

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ (http://europass.cedefop.eu.int) BEVEZETİ Az önéletrajz elkészítése mindig fontos lépés az álláskeresés során. Az önéletrajz rendszerint az elsı kapcsolatfelvétel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT

KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT A BELSİ MŐKÖDÉSI REND 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE VIZSGASZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2012. NOVEMBER 1-TİL VISSZAVONÁSIG I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A KJF Nyelvvizsgaközpont mőködését a belsı mőködési

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

CSATLAKOZÓ. Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató. Készült: 2009. július 10000 példányban

CSATLAKOZÓ. Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató. Készült: 2009. július 10000 példányban CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2009. július 10000 példányban Tartalomjegyzék Checklist 5 1. Gondolatok, információk Információszerzés 7 Hallgatói Képviseletek

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Budapest, 2007. BEVEZETİ... 3 A TANULMÁNY CÉLJA... 3 I. A LÁTÁSSÉRÜLÉS ÉS A HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁG

Részletesebben

Eberhard Karls Universität Tübingen

Eberhard Karls Universität Tübingen Eberhard Karls Universität Tübingen Eddigi kiutazók: 2013/14 ısz Rónai Ágnes 2012/13 tavasz Decsi Emese 2011/12 tavasz Gál Norbert 2010/11 ısz Fábián Eszter 2009/2010 ısz Csatári Tünde Nagy Gábor Hallgatói

Részletesebben

Tanulmányi verseny 2013. Segédlet a versenyre jelentkező diákok és tanárok részére

Tanulmányi verseny 2013. Segédlet a versenyre jelentkező diákok és tanárok részére Tanulmányi verseny 2013. Segédlet a versenyre jelentkező diákok és tanárok részére Kedves Játékosok! A Pénzügyi oktatási program (POP) keretében meghirdetett tanulmányi versennyel kapcsolatos tudnivalókat

Részletesebben

Tippek A ZENE ÉS AZ EGYETEM. Pontszámítás 2007. Felvi-rangsorok. MINDENT a jelentkezésről. Puskás Péter. a jelentkezési lap kitöltéséhez

Tippek A ZENE ÉS AZ EGYETEM. Pontszámítás 2007. Felvi-rangsorok. MINDENT a jelentkezésről. Puskás Péter. a jelentkezési lap kitöltéséhez A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR MINDENT a jelentkezésről A ZENE ÉS AZ EGYETEM Puskás Péter www.felvi.hu Pontszámítás 2007 Tippek a jelentkezési

Részletesebben

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y - KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága - T a n u l m á n y - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

Pest-İr. Iránytő. Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa

Pest-İr. Iránytő. Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa Pest-İr 2006. 2-3. szám Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c. Tel./fax: 06-1-220-31-29 E-mail: pestmegye@szvmszkpm.hu Iránytő Új szabályok

Részletesebben

zanza.tv Útmutató a használathoz

zanza.tv Útmutató a használathoz zanza.tv Útmutató a használathoz 2014. szeptember 18. 1.0 verzió 1 / 23 Tartalom Mi a zanza.tv?... 4 Kié a zanza.tv?... 4 Mit találsz a Zanzán?... 4 Miért ilyen a zanza.tv?... 5 Esélyegyenlőség... 7 Regisztráció

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága)

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) H Á Z I R E N D Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) A Vegyipari Szakközépiskola házirendje az érvényben lévı törvények és rendeletek alapján, az iskola helyi pedagógiai

Részletesebben

KÖSZÖNTİ - KEDVES FIATALOK!

KÖSZÖNTİ - KEDVES FIATALOK! KÖSZÖNTİ - KEDVES FIATALOK! A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület nevében szeretettel köszöntelek Titeket! Néhány gondolat erejéig had kérjem figyelmeteket. Egyesületünk 2003 óta mőködik Csepregen, mint

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa 2010 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2010. július 5.500 példányban Tartalomjegyzék

Részletesebben

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL az e-ügyintézés TV-S KARRIER táncos múlttal Piringer Patrícia www.felvi.hu Az első BSc szakok TAPASZTALATAI

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben