AZ INTÉZMÉNY FELVÉTELI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ INTÉZMÉNY FELVÉTELI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u számú szabályzat AZ INTÉZMÉNY FELVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: december 12-től Összeállította: Nagy István szakképzési igazgatóhelyettes Szabó András tanügyigazgatási igazgatóhelyettes Szűcs Erika nevelési-oktatási igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Dr. Kavecsánszki Gyula igazgató 1. oldal

2 Az Intézmény felvételi szabályzata a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vizsgáinak rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. I. Vonatkozó jogszabályok: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és mellékletei A nevelési oktatási intézmények működéséről évi LXXIX. tv. A közoktatásról szóló törvény 30/2011 (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012. évi tanév rendjéről II. A középfokú felvételi eljárás résztvevői A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók köre: a 8. évfolyamot befejező tanulók közül a szakközépiskola 9. évfolyamára jelentkezők a szakiskola 9. évfolyamára jelentkezők, szakképzésre jelentkezők. III. A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú képzésekre jelentkezhetnek: a kilencedik évfolyamra beiskolázó négy évfolyamos szakközépiskolákba (középfokú felvételi eljárás), a kilencedik évfolyamra, párhuzamos képzésre beiskolázó négy + egy évfolyamos szakközépiskolába táncművészeti szakon (középfokú felvételi eljárás) a szakiskolákba (középfokú felvételi eljárás), a szakiskolára vagy érettségire épülő szakképzésre. IV. A középfokú felvételi eljárás szakaszai A középfokú felvételi eljárás két szakaszból áll: általános felvételi eljárás rendkívüli felvételi eljárás. 1. Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra A tanulóknak a Nemzeti Erőforrás Fejlesztési Minisztérium honlapjáról letölthető TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgára. A jelentkezési lap sokszorosítható. Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő jelentkezési lapot abba a vizsgát meghirdető középfokú iskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, 2. oldal

3 függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium központi írásbeli vizsgát szervező intézmény. A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli vizsgára. 2. A központi írásbeli vizsgák időigénye és a feladatlapok tartalma, segédeszközök A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas, fényképes igazolványt diákigazolványt vagy személyi igazolványt hozzanak magukkal. Ha a tanuló az írásbeli vizsga megkezdése előtt nem tudja a fényképes igazolványt bemutatni, akkor azt a dolgozatírás napján pótolnia kell. A központi írásbeli vizsga során körzőn és vonalzón kívül semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A használható segédeszközök körét a hatályos jogszabályok határozzák meg. A felvételi feladatlapokat kék színű tollal kell kitölteni. 3. A központi írásbeli vizsgák időpontjai A Tanév Rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan azonos időpontokban kell megszervezni. Az időpontok kijelölése minden évben A Tanév Rendje rendeletben található meg. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A hiányzásról igazolást kell benyújtani a pótló írásbelire való jelentkezéskor. A pótló írásbeli vizsga időpontja minden évben A Tanév Rendje rendeletben található meg. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú központi írásbeli vizsgát. 4. A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége A központi írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője/gondviselője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti. A megtekintéshez az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítania az iskolának. A megtekintéskor az iskola a 3. oldal

4 feladatlapokról a vizsgázó vagy szülője kérésére és költségére másolatot készít. A megtekintéskor lehetséges az elektronikus másolat készítése is pl. digitális fényképezőgéppel. A megtekintés időpontját a központi írásbeli vizsga szervezője az írásbeli napján közli a felvételizőkkel. A vizsgázó és szülője/gondviselője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig 16 óráig adhat le az iskolában. Erről a vizsgázókat az írásbeli vizsgák megkezdése előtt a vizsgát szervező iskolának tájékoztatnia kell. 5. A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola a jogszabályban előírt határidőig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak, szülőnek, gondviselőnek átadja. 6. Szóbeli meghallgatás az egyes középfokú intézmények felvételi eljárása során Iskolánk sem a szakközépiskolába, sem a szakiskolába jelentkezők számára nem tart szóbeli meghallgatást. 7. A Jelentkezési lapok és a Tanulói adatlap kitöltése A középfokú felvételi eljárás során Jelentkezési lapo(ka)t és Tanulói adatlapot minden olyan általános iskolai tanulónak ki kell töltenie, aki középiskolában vagy szakiskolában kívánja tanulmányait folytatni. Jelentkezési lapot és Tanulói adatlapot minden tanköteles korú tanulónak ki kell töltenie, aki ebben a tanévben a 8. évfolyamra jár. Jelentkezési lapo(ka)t és Tanulói adatlapot azoknak a tanulóknak is ki kell tölteniük, akik általános iskolai (vagy más, ennek megfelelő) tanulmányaikat külföldön végezték, azonban Magyarországon kívánnak középfokú intézményben továbbtanulni. A jelentkezési lapokat a következő címre kell továbbítani: Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 124 Tanulói adatlapból egyet kell leadni az általános iskolába, függetlenül attól, hogy hány középfokú iskolába jelentkezik a tanuló. 8. Ideiglenes felvételi jegyzék A középfokú iskolák a Jelentkezési lapok alapján lebonyolítják felvételi eljárásukat az előzetesen kiadott tájékoztatójuk szerint. A középfokú iskola nem értesül arról, hogy a felvételre jelentkező hányadik helyre sorolta az adott tanulmányi területet, ez tehát felvételi döntését nem befolyásolhatja. Az ideiglenes felvételi jegyzék elkészítésekor a felvételizők minősítés -t kapnak, azaz a felvételi döntés kétféle lehet: sorszámot kap a tanuló, elutasításra kerül a tanuló. 4. oldal

5 A sorszám kifejezi a középfokú iskola felvételi szándékát, s egyben a sorszámmal az adott tanulmányi területen rangsorolja is a tanulót az iskola. Az elutasítással azt fejezi ki az igazgató, hogy a felvételre jelentkező nem teljesítette a felvétel iskolai követelményeit, s még abban az esetben sem kívánja felvenni, amennyiben a keretlétszámot nem sikerül betöltenie. Az így elkészített ideiglenes iskolai felvételi jegyzéket a jogszabályban meghatározott időpontig nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal módja az iskola üvegfalán az iskola honlapján való elhelyezés A tanuló a Jelentkezési lapjának megfelelő rovatában kizárhatja a nevének közlését, és helyette megadhatja azt a jeligét, amelynek alkalmazásával az általa elért eredmény kifüggeszthető. A jeligét a felvételi vizsgán is megadhatja a tanuló. Az így megadott jeligék alkalmazásával kell a felvételi vizsga után a jelentkezők rangsorolását is nyilvánosságra hozni. 9. A módosító Tanulói adatlap A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító Tanulói adatlapot kell kitölteni. A módosításra az általános iskolában van lehetőség a jogszabályban meghatározott napokon. A módosítás során tanulmányi területet nem lehet törölni, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely a Tanulói adatlapon korábban is szerepelt. Új tanulmányi terület csak a már szereplő iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott Jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító adatlapon feltüntetni! A módosító Tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött Tanulói adatlap érvényét veszti. 10. A tanulók és az általános iskolák tájékoztatása a középfokú felvételi eljárás eredményéről A középfokú iskolák a jogszabályban meghatározott időpontig megkapják a Felvételi Központtól az egyeztetett felvételi jegyzéket. Amennyiben a fenti időpontot megelőzően kapna a tanuló értesítést felvételéről egy középfokú intézménytől, az érvénytelen. A felvételire jelentkező minden tanulónak a Jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére a jogszabályban meghatározott időpontig iskolánk írásbeli értesítést küld, ahová Jelentkezési lapot adott be. Olyan tanuló az általános felvételi eljárásban nem vehető fel, aki az egyeztetett felvételi jegyzék alapján felvett tanulók listájában nem szerepel! Ugyanis feltételezhető, hogy a tanuló azért nem került a felvett tanulók közé, mert egy másik középfokú iskola is elfogadta a tanuló jelentkezését, és a Tanulói adatlapon beküldött sorrend alapján a tanuló a másik középfokú iskolát előbbre sorolta. Tehát jogszabályellenes az egyeztetett felvételi jegyzék alapján felvett tanulók listájában nem szerepelő tanulóknak is felvételüket jelző levelet küldeni, hiszen ezeket a tanulókat feltételezhetően egy másik helyre vették fel. 5. oldal

6 11. Jogorvoslati lehetőségek a középfokú felvételi eljárás során A középfokú iskolába történő jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő (gondviselő) figyelmét, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet iskolánk fenntartójához lehet benyújtani Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez címezve. A kérelmet iskolánk nyilvántartó irodájába kell benyújtani. A jegyzőhöz az iskola továbbítja a kérelmeket. 12. A rendkívüli felvételi eljárás Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90 %-ánál kevesebb tanulót vettek fel. Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem jutott be középfokú iskolába, akkor használja ki az általános felvételi eljárás után kezdődő rendkívüli felvételi időszakot! Ekkor a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való jelentkezéssel, egyeztetéssel történik. Ha iskolánk nem köteles rendkívüli felvételi eljárást hirdetni, akkor rendkívüli felvételi eljárás keretében az igazgató a feltölthető létszámkeret függvényében dönt az iskolába érkező felvételi kérelmekről. V. Felvétel a középiskola 9. évfolyamára Iskolánkban a szakközépiskolai osztályokba jelentkezőknek kötelezően részt kell vennie az egységes központi írásbeli vizsgán, amelyet az intézményünkben is lehet teljesíteni. 1. Szakközépiskolai osztályok felvételi eljárása A jelentkezők elbírálása az általános iskolából hozott és a központi írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontok alapján történik. Hozott pontok számítása: Az általános iskola 7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összegének kétszerese a következő tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv. Központi írásbeli felvételi eredményének meghatározása: Központi felvételi eljárás során bármely iskolában megírt dolgozatok (matematika, magyar) eredménye. Az eredmény igazolását a jelentkezési laphoz csatolja az az általános iskola, ahova a felvételiző a nyolcadik osztályban jár. Felvételi eredmény megállapítása: Az összpontszám a hozott és a központilag szervezett írásbeli dolgozatok pontszámainak összege. Rangsor: A felvételi összpontszám alapján készül. Azonos összpontszámú felvételizőket a központi felvételin szerzett pontok alapján rangsoroljuk. 6. oldal

7 2. A művészeti orientációs osztályok felvételi eljárása: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 17/A. (5) bekezdése alapján ha a középfokú iskola a művészeti vagy testkulturális tanulmányi területen hirdet felvételt, akkor további képességek, készségek meglétét is vizsgálhatja. A képességek, készségek vizsgálatát az általános felvételi eljárás időszakában kell megszervezni. A művészeti orientációs osztályokba iskolánk az általános felvételi eljárás időszakában a következő képesség és készség vizsgálatot szervezi: táncművészeti tagozatos osztályba jelentkező tanulóknál: Alkati és fizikai adottságok vizsgálata, arányos, vékony testalkat, szép tartás és megjelenés, tág ízületek, a test hajlékonysága és rugalmassága: 30 pont: Koordinációs képesség, mozgásutánzó és mozgásmemória készség, ritmusérzék felmérése és egy népdal eléneklése: 20 pont: Maximálisan szerezhető pontszám 50 pont. művészeti orientációs osztályba jelentkező tanulóknál: A képesség és készségmérés alkalmával bemutatott saját, hozott rajz (tanulmányrajz, fotó, csendélet, testcsoport, figurális rajz, divatrajz, stb) értékelése. Maximálisan szerezhető pontszám 50 pont a következők szempontok szerint: A nyolcadik osztályosok mappájának értékelésekor, a kreativitást, az anyaghasználatot, tanulmányrajzok esetében a tanulmányjelleget, a rajzi kifejező képességet értékeljük. Felvételi összpontszám megállapítása: Az összpontszám a hozott és a központilag szervezett írásbeli dolgozatok pontszámainak összege. Rangsor: A táncművészeti és a művészeti orientációs osztályokba jelentkezők rangsorát a képesség- és készségmérés során szerzett pontok alapján állítjuk fel. Az így alkalmasnak talált diákokat rangsoroljuk a felvételi összpontszám alapján. 3. A szakiskolai osztályok felvételi eljárás Az iskolai rangsort a hozott pontok alapján állítjuk össze. Hozott pontok számítása: Az általános iskola 7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összegének a kétszerese a következő tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv. 7. oldal

8 4. A 10. évfolyam utáni, illetve az érettségi utáni szakképzés A felvételi eljáráshoz szükséges jelentkezési lap az iskola nyilvántartó irodájában szerezhető be vagy letölthető iskolánk honlapjáról: A jelentkezési lap tartalmazza a felvételivel kapcsolatos tájékoztatót is. A felvételi döntést megelőzően felvételi vizsgára akkor kerül sor, ha a jelentkezők száma szakmánként meghaladja a szakképesítésenkénti felvehető keretszámot. Ebben az esetben a felvehető tanulókat a felvételin elért eredmény alapján rangsoroljuk. Művészeti szakképzésre jelentkezők esetén (alkalmazott fotográfus, dekoratőr, divat- és stílustervező) Az érettségi utáni szakképzésre jelentkezők felvételi eljárása során, a rajz és vizuális kultúra tantárgyból érettségi vizsgával rendelkező tanulóknak rajzi, tanulmányrajzi, fotó, kreatív tervezés vagy divatrajz, munkákból álló portfolió bemutatására és felvételi során kerül sor amelyre 50 pont adható. A rajz és vizuális kultúra tantárgyból érettségi vizsgával nem rendelkezőknek a munkát tartalmazó portfólió bemutatásán kívül egy összetett téri formákból és drapériákból álló tónusos tanulmány rajzot kell elkészíteni félíves méretben, melynek időtartama 180 perc. A portfólióra és a tanulmányrajzra adható maximális pontszám pont. Értékelési szempontok: Az érettségi utáni művészeti képzésre jelentkezők esetében, a tér ábrázolás helyességét, a tónusok megfelelő alkalmazását, az anyaghasználatot, a kreativitást, a szakmai jellegű munkák esetében az újszerű látásmódot és az esztétikai minőséget értékeljük. VI. Az SNI-s tanulók felvételi eljárásának speciális vonásai A sajátos nevelés igényű tanulókra vonatkozó speciális eljárási szabályok a középfokú felvételi eljárás szempontjából a közoktatási törvény a 30. (9) bekezdésben meghatározott sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra (továbbiakban: SNI tanulók) vonatkoznak. Az SNI tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok a közoktatási törvény 30. (9) bekezdésben leírtak szerint kerülnek meghatározásra. A feltételek meghatározásakor a szakértői és rehabilitációs bizottság illetve a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői véleményben foglaltak az irányadóak. 1. Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell, hogy az iskola, ahová a tanuló februárban majd be kívánja adni a jelentkezését (választott iskola), milyen - az SNI tanulókra vonatkozó - speciális felvételi szabályokat határoz meg. Ezen ismeretek birtokában tudják eredményesen megtervezni a tanuló felvételi stratégiáját. Különösen fontos ez abban az esetben, ha a választott iskola felvételi eljárása során kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit. 2. Mivel iskolánk szakközépiskolában a felvétel feltételeként előírja a központi írásbeli vizsgát, akkor az SNI-s tanulónak és a szülőjének/gondviselőjének még az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a helyi speciális 8. oldal

9 szabályok és a szakértői véleményben foglaltak alapján milyen könnyítéseket tudunk biztosítani a felvételiző számára. Az egységes, központi kompetenciamérésen alapuló felvételi feladatsor megírása alóli mentesítésre nincs lehetőség. Aki nem írja meg a két központi felvételi feladatsor, azt nem áll módunkban felvenni a szakközépiskolai képzésre. 3. Akármi is az előzetes tájékozódás eredménye, a felvételiző tanuló jelentkezhet a központi írásbeli vizsgára. Ez általában tanácsos is, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a februári felvételi jelentkezésig elképzelései, szándékai megváltoznak, és mégis szüksége lesz az írásbeli eredményére. A felvételiző tanulót nem éri semmi hátrány, ha megírja a központi írásbeli vizsgát, mert annak eredményének ismeretében adhatja majd be a jelentkezését később a választott középiskolákba. Akár intézményenként is eldöntheti, hogy a központi írásbeli eredménye alapján, vagy az SNI tanulókra vonatkozó helyi, speciális értékelési szabályok szerint kéri jelentkezésének elbírálását. 4. Az írásbeli vizsgára a jelentkezést a tanulók abba az iskolába adják be, amelyik számukra a legkényelmesebb (írásbeliztető iskola). Az írásbeliztető iskola kiválasztása független attól, hogy később a tanuló melyik iskolába kíván majd felvételizni (választott iskola). Éppen ezért nincs értelme annak, hogy az SNI tanuló az írásbeliztető iskolától kérje az írásbeli alóli felmentést, az írásbeliztető iskola a felmentést az írásbeli vizsga eljárásának keretében nem is adhatja meg. 5. Amennyiben az SNI tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgát megszervező intézményhez a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be. 6. Az SNI tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult: o időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető), o segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során), o az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be). A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az iskolánkban. A kérelmet valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz/gondviselőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. 9. oldal

10 A hozott pontok számítása Az általános felvételi eljárásnál leírtak szerint történik, azzal a kiegészítéssel, hogy ha a felvételiző tanuló nem hoz pontszámot bármelyik tárgyból, amelyik a hozott pontok számítása alapjául szolgál azok helyett más tárgyak helyettesítő tárgyak - érdemjegyeit kell figyelembe venni. A helyettesítő tárgyakat a következő sorrend szerint vesszük figyelembe: fizika, biológia, földrajz, kémia érdemjegyek az adott évfolyamról. Az SNI-s tanuló szakértői vélemény alapján kérhet könnyítést a felvételi eljárás bizonyos részeit illetően. Ezt a felvételit megelőzően, írásban kell kérni. A kérelem elbírálását követően az iskola igazgatója határozatot hoz, melyet eljuttat a kérelmezőhöz. VII. Külföldi tanulók felvételi eljárása A nem magyar állampolgár tanulók a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 110. szabályozása szerint jelentkezhetnek az iskolánkba. A felvételre kerülő tanulók, kiskorú tanuló esetén a szülő/gondviselő legkésőbb a beiratkozáskor köteles bemutatni a jogszabályok által előírt dokumentumokat, ahhoz, hogy a tanuló tandíjmentességet élvezzen. VIII. Az iskola beiskolázási hatóköre Az intézmény működési területe az alapító okirat alapján: Regionális Iskolánk kötelező felvevő helyként nincs kijelölve. IX. Az iskola nyílt napja Iskolánk nyílt napot szervez az általános iskolások számára. Ennek időpontja ezen szabályzat 2. számú függelékében található. A nyílt nap időpontját az előző tanév végén megküldjük a Megyei Pedagógiai Intézetnek és megjelenik az iskola honlapján is, hogy tájékoztatást kapjanak erről az érdeklődő általános iskolások és más középiskolák is láthassák a nyílt nap időpontját. 10. oldal

11 Függelékek 1. számú függelék A felvételi eljárással kapcsolatos időpontok Határidők Feladatok A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerősítéssel) megküldik a Felvételi Központnak A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe Az egységes írásbeli vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak a hozzájuk az írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket Az általános felvételi eljárás kezdete , Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos általános tantervű képzésre , Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos általános tantervű képzésre azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni A főjegyző megküldi az általános iskolának a kötelező felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben. 11. oldal

12 A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban) A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék) A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki A ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben A tanköteles tanulók beíratása a kötelező felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott időben) A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelező felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzőt. 2. számú függelék Iskolánk december 12-én 10 órától nyílt napot szervez az általános iskolások számára. 12. oldal

13 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Felvételi Szabályzatának elfogadása A szabályzatot a diákönkormányzat és a szülői szervezet előzetesen megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Miskolc, december 8. Szűcs Rajmund az iskolai diákönkormányzat patronáló tanára Gál Károlyné az iskolai szülői munkaközösség vezetője A szabályzatot a nevelőtestület a december 9-én megtartott értekezletén elfogadta. Miskolc, december 9. Dr. Kavecsánszki Gyula DLA igazgató 13. oldal

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére -

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére - Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre - alapfokú gel rendelkezők részére - Békés Megyei Pedagógiai Intézet 2014 A tájékoztatóban szereplő adatokat a középfokú iskolák szolgáltatták.

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 Beiskolázási Szabályzat 2014/2015. tanév (a 2015/ 2016. tanévre felvételizők számára) Iskolánk OM azonosítója: 0 29297 A felvételi eljárás és a beiratkozás

Részletesebben

Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben

Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben Felelős kiadó: Bacsa Judit Főigazgató Csongrád Megyei Pedagógiai

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT A KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Középdunántúli Regionális Pedagógiai Intézet PÁLYAVÁLASZTÁSI KIADVÁNYA A 2012/2013. TANÉVRE Általános és középiskolát

Részletesebben

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar

Részletesebben

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096 A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013/2014. tanévi beiskolázáshoz I. Nyolcadik osztályosok felvételi rendje a nappali tagozatra 1./ Iskolánk 2012. október

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja Ügyiratszám: 2/8/2014. A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2014. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2013. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ OKIRAT... 7 I.1.

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a 3557/2015. sz. előterjesztéshez./2015. (...) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a. /2014. számú előterjesztéshez /2014. (.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 212 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám 63523 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben