Mi hozott mérhető eredményeket az oktatási integrációs fejlesztések közül? - néhány kiválasztott értékelés összefoglalása Teller Nóra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi hozott mérhető eredményeket az oktatási integrációs fejlesztések közül? - néhány kiválasztott értékelés összefoglalása Teller Nóra"

Átírás

1 Mi hozott mérhető eredményeket az oktatási integrációs fejlesztések közül? - néhány kiválasztott értékelés összefoglalása Teller Nóra

2 Összefoglaló felépítése Tükör : 7 kutatás Kutatási fókuszok Módszertanok Eredmények Társadalmi háttér és a közpolitikai kontextus dinamikája Egyes beavatkozások értékelésének eredményei Javaslatok

3 Esélyegyenlőség-elvű oktatáspolitika - kiemelt célterületek Továbbtanulás segítése/ lemorzsolódás megfékezése Extrakurrikuláris tevékenységek (pl. tanoda) Célzás Koragyermekkori hátrányok kezelése Beóvodázás segítése Pedagógiai módszerek kibővítése az alapfokú oktatásban (IPR) Szociokulturális hátrányok kezelése az óvodában

4 Kiemelt program kutatásai Továbbtanulás / lemorzsolódás - Életpálya Szociokulturális hátrányok mérése Tanoda-beválás IPR visszacsatolások elemzése és Nemzetközi oktatásmódszertanok, programok Helyzetkép Beóvodázás módszertani támogatása Az esélyegyenlőség elvű szakpolitika és fejlesztéspolitika dinamikája ( )

5 Kutatási fókuszok Szakpolitika és fejlesztéspolitika oktatási integrációt elősegítő beavatkozásai Roma és nem roma, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai teljesítményeinek alakulása, lemorzsolódása, továbbtanulása Szakmai tartalmak, pedagógiai módszertanok eredményessége Mérések módszertana Nemzetközi kitekintés: oktatási esélyegyenlőséget, integrációt és társadalmi felzárkózását elősegítő programok az Európai Unióban Mindebből mi következik az egyes beavatkozásokra és a szakpolitikára vonatkozóan?

6 Módszertanok Nagymintás panelvizsgálat (Életpálya) Dokumentumelemzés, interjúk (komplex helyzetelemzés, nemzetközi kitekintés) Kötelező adatszolgáltatásból származó adatok elemzése (IPR) Kiegészítő kvantitatív adatgyűjtés megvalósítók körében (tanoda beválás vizsgálat, beóvodázással kapcsolatos pedagógus-továbbképzés, szociokulturális hátrányok mérése) Kvantitatív vizsgálatok adatainak másodelemzése (tanoda beválás vizsgálat)

7 Helyzetkép (1) HHH és roma gyerekek esetében a többségi átlaghoz képest kevesebb ideig járnak óvodába, rosszabb körülmények közé Szabad iskolaválasztás és a széttagolt fenntartói rendszer a legrászorulóbb gyerekek esélyeit minimalizálja az oktatásban Roma tanulók 92-93%-a, nem romák 99%-a tanul tovább, a középiskola negyedik évében nappali tagozaton a továbbtanuló roma gyerekeknek már csak 62%-a található meg, és mindössze 40%-ról mondható el, hogy évet sem kellett ismételnie Arányaiban több az SNI-s a HHH-s roma gyerek körében mint a korosztályban a szakértői bizottságok kérdése Extrakurrikuláris tevékenységek (pl. tanodák) és módszertani fejlesztések finanszírozásának akadozása a források kiszámíthatatlansága

8 Helyzetkép (2) A 2008-as szakmai konszenzus a Kormányprogramban is megjelenik: A korai iskolaelhagyás megelőzését szolgáló intézkedések keretében az óvodai férőhelybővítést, az óvodai ellátást fejlesztő programok megvalósítását tervezzük. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók iskolai sikerességét elősegítő, az együttnevelést, a befogadó oktatást szolgáló intézkedések útján a tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, az alapkészségek (írás, olvasás, szövegértés, számtan) minél jobb elsajátítása folyik, javítva ezzel továbbtanulási eredményeiket, és csökkentve a lemorzsolódás veszélyét. Orbán-kormány a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiába integrálta a tematikusan idevágó stratégiákat az EU 2020-as célok ezt kiegészítik Szükséges fejlesztések: ellátórendszer humán kapacitása, infrastrukturális ellátottság, területi egyenlőtlenségek mérséklését szolgáló beavatkozások, pedagógusképzés. Átfogó cél: csökkenteni kell az oktatási rendszer szelektivitását és a kiszámíthatatlanságot (pl. HHH definíció) Ennek ellentmondó fejlemények a szakpolitikában és a fejlesztéspolitikában

9 Néhány eredmény

10 Szociokulturális hátrányok mérése 4400 óvodából 700 IPR-es, közülük 142 válaszadó intézmény, 2/3-uk LHH-kban Relevancia: Befolyásolja a fejlődést, az óvoda-iskola átmenetet, az iskolai pályafutást, a társadalmi integrációt és meghatározza a napi óvodai nevelési-fejlesztési munka tartalmát és sikerességét Jelenleg nincs mérési módszertan, csak a DIFER, de nem veszi figyelembe a gyermek környezeti kapcsolatrendszerét, az őt az elsődleges szociokulturális környezetben érő hatásokat Pedagógusok visszajelzése a hátrányképző elemekről, hiányzó készségekről: jövedelmi biztonság hiánya munkanélküliség alacsony iskolázottság deviancia megléte - finommozgások - együttműködés - számfogalmak kialakítása - érzelmi tudatosság - szükségletek késleltetése - víziomotoros koordináció - szókincs Javaslat: legyen egy mérőeszköz az eddigi tapasztalatokra építve

11 Beóvodázás módszertani támogatása Online önkitöltős kérdőív, a 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésről a 409 résztvevő körében kb. 20%-os válaszadási arány (kb válasz), 25% LHH-kban, kb. 20 éve a pályán A gyermekek %-át sikerült elérni Közvetlen kapcsolat van a családtagokkal A beóvodázási team aktív része a védőnői szolgálat és a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat Válaszadók több mint 90%-a a beóvodázási program hatékonyságát növelő eszközként jelölte meg a szülői programokat. Javaslat: több idő és új, esélyegyenlőséget, felzárkózást segítő támogatások bevezetése (szülők, illetve intézmény részére), mentorálás a folyamat során

12 Az esélyegyenlőség elvű szakpolitika és fejlesztéspolitika elemzése ( ) Dokumentumelemzés, szakirodalom áttekintése Ellentmondások: Az esélyegyenlőség ügye a konkrét fejlesztési programokban már nem érvényesült kellően Miközben integrációs szándékokat támogatott, a kistérségi társulási fenntartású intézményekben a deszegregációt nem érvényesítette Kicsi a helyi érdekeltség a politikailag kockázatosabb fejlesztések végrehajtására Sok előremutató beavatkozás: OOIH, jogszabályok, tanárképzési módszertanok, ösztöndíjprogramok, mentorprogramok, infrastrukturális fejlesztések, IPR, tanodák, Iskolaháló, roma szakkollégiumok Jelenleg: visszalépés (rolling out) és jogszabályi bizonytalanságok

13 Integrációs célú közoktatási források Integrációs és 0,609 1,15 1,382 1,56 1,478 Képességkibontakoztató támogatás (2009/2010 tanévtől egybevonva) Óvodai fejlesztő program Pedagógusbérpótlék az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok részére Beóvodáztatási támogatás 0,571 0,564 0,559 0,4 0,1952 mrd FT-ban 0,652 2,359 3,8 3,65 3,75 3,584 3,72 2,9 3,42 3,253 0,76 0,76 n.a n.a

14 IPR hatásai VISZTÁM (1) Eredményesség-vizsgálat: VISZTÁM-ban rögzített adatlapok elemzése 7676 adatlap Eredmények Az általános iskolákban az egyharmadára esett vissza a rendszeresen hiányzó tanulók aránya. HHH: a hetedére csökkent Az évfolyamismétlők aránya a korábbi évekhez képest mintegy 14 százalékkal csökkent. HHH: 20 százalékkal csökkent. A gimnáziumban továbbtanuló tanulók száma közel akkora százalékponttal csökkent, amennyire nőtt az érettségit adó szakközépiskolában továbbtanulók aránya. Figyelemreméltó, hogy a speciális szakiskolában továbbtanulók, illetve a semmilyen iskolaformában tovább nem tanulók aránya közel a harmadára esett vissza. A napközis tanulók aránya 32%-ról 38%-ra, HHH gyerekek körében 45%-ra növekszik. A szakkörökre járó tanulók aránya 8%-ról, 45%-ra növekszik. A hhh tanulók a es tanévre közel 45%-a jár különböző szakkörökre. Ez az arány a es tanévben az IPR kezdeténél, csupán 26% volt.

15 IPR hatásai VISZTÁM (2) A kompetenciák minden mérési területén javulás mutatható ki. Pl. a 10. évfolyamon mért kompetenciaeredmények matematikából 11,3 százalékkal, szövegértésből 8,9 százalékkal emelkedtek A felsőfokú intézményben továbbtanulók száma mintegy 180 százalékkal nőtt négy év alatt a 2007/2008-ban IPR-be lépő intézmények esetében. A 2009/2010-ben IPR-be lépő intézmények esetében a két tanév során 62 százalékkal nőtt a felsőfokú intézményben továbbtanulók száma. A 2011/2012- es tanévben IPR-ező általános iskolai intézmények mintegy 6381 pályaorientációs programot valósítottak meg. Óvodákban 2007 óta: óvoda-iskola átmenetet segítő tevékenységek, továbbképzések és hospitálás Javaslatok: IPR folytatása, mivel eredményes és költséghatékony önálló szervezeti egység foglalkozzon a program lebonyolításával kommunkáció javítása

16 Nemzetközi példák Dokumentumelemzés Néhány kiválasztott ország de heterogén fejlettségi szintek és eltérő oktatási rendszerek (K-E, D-E, Anglia, de Luxemburg is a mintában) Kormányzati programok összefoglalása (válogatás): Egyesült Királyság: pl. Kiválóság a Városban (Excellence in the Cities), fetélteles készpénz transzferek, módszertani hálózatok, Biztos Kezdet, Franciaország: CASNAV Belgium: D+ positív diszkriminációs program. Spanyolország: Kiegészítő Iskolai Program, Tanuló Közösségek programja, Csehország: mentorok, asszisztensek, előkészítő osztályok Civil kezdeményezések: a REF támogatásával Javaslat: az inkluzív oktatás kiterjesztése, kiegészítve az intenzív oktatás alapelvével. Ez nagyon egyszerű és mindenhol alkalmazható elv a gyakorlatban azt jelenti, hogy az azonos életkorú gyerekek mindegyike azonos iskolai szintre jutatható.

17 Tanoda-beválás vizsgálat Excel alapú önkitöltős kérdőív, 25 válaszadó, 48 helyszíni interjú 90-es évek óta, 2003-tól változó finanszírozással, 2012-ben a Szükség Alapból működnek Folyamatos módszertani fejlődés: a tanodasztenderd explicit módon a kompetenciaalapú oktatást támogatja, és bár elsősorban a családi erőforrások hiányából adódó hátrányok enyhítése felől kíván beavatkozni a tanoda, de ezen túlmutat pl. a helyi integrációs folyamatok előremozdítása Heterogének! Mérési módszertan kialakulatlan osztályzatok vs. adott részterületek pl. szövegértés vs. nem kognitív személyiségjellemzők kérdőíves felmérése pl. a tanulók motivációs és szociális jellemzőinek felmérése, attitűdök Meghatározó a földrajzi elhelyezkedés és helyi intézményi kapcsolatrendszer Javaslatok: Tipizálás Referencia-hálózat létrehozása - Mérés központi koordinációja - Támogatás mértékének hozzáigazítása a sztenderekhez - Mainstream ellátássá alakítás

18

19

20 Életpálya felvétel Módszertan: Ld. TÁRKI beszámolója A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok magas lemorzsolódása mögött elsősorban az áll, hogy az általános iskola végén alacsonyabb készségszinttel indulnak a középiskolának, de emellett nem elhanyagolható hatása van a hátrányos helyzetből adódó egyéb tényezőknek is Javaslat a folytatásra: az EU 2020 indikátorok méréséhez elengedhetetlen eszköz, de a hazai oktatáspolitika számára is nélkülözhetetlen A középiskolai lemorzsolódás pontos mérésének egyetlen forrása ezt iskolatípusonként és társadalmi és etnikai csoportonként is számíthatóvá teszi egyedüli adatforrás az általános iskolai teljesítmények (teszteredmények) és a középiskolai továbbtanulás, ill. sikeresség kapcsolatának pontos mérésére egyedüli nagymintás adatbázis, rengeteg fontos iskolai, társadalmi háttéradattal az SNI tanulókról Roma népesség kutatásához Támopok tervezéséhez Beóvodázás hatásainak elemzéséhez A következő évek kérdései: a válság idején a munkaerőpiacra való kilépés, hétköznapi megélhetési stratégiák, tovább nem tanulók ( hova tűnnek, akik a munkaerőpiacra sem lépnek be ), családalapítási minták

21 Javaslatok 1. Szakmai támogató hálózatok módszertani és intézményi megerősítése 2. Sztenderdek ki- és továbbfejlesztése 3. Mérés-módszertanok finomítása a visszacsatolások alapján 4. Kiszámíthatóság javítása folytathatóság biztosítása 5. Esélyegyenlőségi kondícionalitások érvényesítése az EU 2020-as célok teljesíthetősége érdekében

22 Kosztolányi Dezső: A gyermek (1909) (részlet) Egy mikrokozmosz mindegyik. Mindegyikben egy ember alszik. Vágyak, tervek, célok, háborúk, jövendők, verseskönyvek, sejtések, nagyszerű lehetőségek költészete. Köszönöm a figyelmet!

23 Függelék: A kutatások listája Életpálya felvétel, 6. hullám (TÁRKI) Oktatási integrációs programok átfogó áttekintése, (Szendrey Orsolya) Tanoda beválás vizsgálat (Tanoda Munkacsoport) A hátrányos helyzetű/roma/utazó gyerekek és tanulók oktatási esélyegyenlőségét, integrációját társadalmi felzárkózását elősegítő programok ez Európai Unióban (Domini Cani Oktatási Kft. ) Értékelés a halmozottan hátrányos helyzetű, különösen a roma származású gyermekek korai óvodába kerülését támogató - 30 órás pedagógus továbbképzés hasznosulásáról, és a beóvodázási felelősök munkájának eredményességéről (Eruditio Zrt.) Szociokulturális hátrányok mérése az óvodapedagógusi munka során (Czékmány András és szerzőtársai) Az IPR hatása a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességére (Tervbázis)

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

Oklevél érvénytelenítése

Oklevél érvénytelenítése 1250 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám Oklevél érvénytelenítése Pásztor Róbert Krisztián Miskolc, 1978. január 2. Törzskönyvi száma: GL-XVI-172/2001. A gépészmérnök végzettséget tanúsító fõiskolai oklevél, melyet

Részletesebben

PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel

PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel ImPrESSzum A projekt szakmai vezetője: Dr. Köpeczi-Bócz Tamás A kiadvány szerzői: Bathó Éva Bognár Mária Fehérvári Anikó Hermándy-Berencz Judit Horváth Attila Juhász

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020

OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 2014. November 7. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés EFOP_0.1_2013_0131 2013.01.31 EFOP_0.2_2013_0213 2013.02.13 EFOP_0.3_2013_0321

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés EFOP_0.1_2013_0131 2013.01.31 EFOP_0.2_2013_0213

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról M AG YA R O R S Z ÁG O N 2012-ben DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2008. (XII.11.) sz. határozatával jóváhagyta. Gomba, 2008. december

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Tartalomjegyzék Bevezető, avagy a forrásfejlesztésről 3 Honnan tehetünk szert forrásokra? 5 Állami források 5 Magánszemélyek 6 Egyházak 9 A kistérség belső erőforrásainak számbavétele 10 A kistérség elhelyezkedése

Részletesebben

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Vitaanyag Készült a Roma Oktatási Alap megbízásából. Budapest, 2013. október. Kutatásvezető. Németh Szilvia Fejlesztési szakértő: Zágon Bertalanné A

Részletesebben

Imre Anna. Validáció és közoktatás

Imre Anna. Validáció és közoktatás Imre Anna Validáció és közoktatás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megközelítések... 3 2.1. A validáció/elismerés fogalma... 4 2.2. Célok, célcsoportok... 6 2.3. Az érintett érdekcsoportokhoz kapcsolható

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben