BEMUTATKOZIK A BÓKAY JÁNOS HUMÁN KÉTTANNYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEMUTATKOZIK A BÓKAY JÁNOS HUMÁN KÉTTANNYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM"

Átírás

1 A VIII. kerület történelmi múltja, művelődéstörténeti és kulturális értékei gazdag tradíciók forrásai számunkra. A Fiúmei úti temető 200 év történetéről tudósít, az iskolával szemben egy szerény lakásban Radnóti írta verseit. Egy másikban Jókai álmodta regényeit. Néha meglepődve állunk meg egy egy kapualjban, a kopottas felszín alatt igazi építészeti szépség rejtőzik. Oktatási, kulturális és gyógyító intézmények sokasága biztosítja a jó munkakapcsolatok lehetőségét és a pezsdítő szellemi légkört. A pedagógiai munka jól felszerelt nyelvi laboratóriumban, a legkorszerűbb informatikai eszközökkel ellátott szaktantermekben és szakmai gyakorlati termekben folyik. Iskolánk sajátosságai: a főváros egyetlen humán kéttannyelvű szakközépiskolája; kiemelt feltételei vannak a nyelvoktatásnak, a biológia és a humán társadalomtudományi irány oktatásának; biztosítja az érettségi utáni továbbtanulást egészségügyi és szociális területen, az OKJ évfolyamokon, az OKJ fogászati asszisztens és a klinikai fogászati higiénikus képzés egyik fővárosi bázisa; átlagon felüli innovációs készség jellemzi, a problémák megelőzésére való képesség és készség: előrelátás tervezés megvalósítás; ezt az aktív, a saját sorsot, karriert építő szellemet nevelésében is érvényesíteni igyekszik; elkötelezett humán értékközvetítő; Iskolánk Budapest VIII. kerületében található. igen jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik; Az új Orczy Fórum, a felépült Körös lakópark, a Józsefváros megkezdődött rehabilitációja a Belváros új központjának képét vetítik előre. Jelképes értelmet is közvetít ez az átmeneti állapot: megmutatja, hogyan születik meg a régiből az új, és ébren tartja az alkotás vágyát. a szabadidős tevékenységek, az általános műveltség fejlesztése terén maximálisan elkötelezett; felkészít az érettségi utáni továbbtanulásra, ennek előfeltételeként az emelt szintű érettségire. 3

2 Az iskolai képzés szer kezete Tanulólétszám: 500 fő A tantestületi létszám: 57 fő A nyelvoktatásr ól Az idegen nyelvek oktatása iskolánk egyik kiemelt területe. Az ötéves nyelvi és infor matikai előkészítő évfolyamos gimnáziumban a 9. évfolyamon heti 14 órában intenzív angol oktatás folyik (több mint 500 óra), a teljes képzési idő alatt 1300 óra. Második idegen nyelvként németet, franciát, oroszt vagy latint választhatnak a gyerekek. A 4 éves humán szakközépiskolában a tanulók egy idegen nyelvet tanulnak: angolt vagy németet. A fővárosi nyelvi program segítségével már a osztályban is heti 5 órában folyik a nyelvtanulás. Az 5 éves angol magyar kéttannyelvű humán szakközépiskolai osztályban az 5 év alatt több, mint 2000 angol óra van. Az angol és amerikai kultúrát anyanyelvi tanár tanítja, és az angol nyelven folyó szakórákon olyan speciális szókincsre tesznek szert a diákok, amelyet semmilyen más képzés nem adhat meg. A kéttannyelvű emelt szintű nyelvi érettségi vizsgán 60 % os teljesítéssel középfokú, további két tantárgyból célnyelven tett tantárgyi érettségi vizsgával pedig felsőfokú nyelvvizsga szerezhető. Felsőfokú továbbtanulásnál a nyelvvizsga plusz pontot ér. Választható 2. idegen nyelv: német, francia, orosz, latin. A külföldi diákcserék (holland, francia, belga), a külföldi nyelvi táborok (angol, német) is segítik a nyelvi kommunikáció fejlődését. A társadalomtudományok (humán tantárgyak) és a biológia kiemelt helyzete Az 5 éves nyelvi és infor matikai előkészítő évfolyamos gimnáziumi képzésünk általános tantervű, két profil választást tesz lehetővé. Emelt óraszámú társadalomtudományos oktatás: a diákok a 9. évfolyamtól kezdve emelt szinten tanulhatják a magyar nyelvet és irodalmat, a 10. évfolyamtól a történelmet. A magasabb óraszám lehetőséget biztosít az emelt 4

3 szintű érettségire való felkészülésre és a továbbtanulásra. A 2005/2006. tanévtől megkezdtük a kulturális antropológia oktatását. A tananyag elsajátítását segítik és színesítik a tanórán kívüli programok. Emelt óraszámú ter mészettudományos oktatás: az emelt szintű biológia oktatásban helyet kap a laboratóriumi munka, a mikroszkopizálás, videózás, növényhatározás. Táborok, terepgyakorlatok és kirándulások alapozzák meg a tudást, az emelt szintű érettségi letételét és a továbbtanulást. Emelt óraszámú infor matikai oktatás: lehetővé teszi mind az ECDL vizsga letételét, mind az előrehozott érettségit. A humán szakmák alapozása A 4 éves humán szakközépiskolai képzés egyrészt széleskörű általános műveltséget nyújt, felkészít a gimnáziummal azonos szintű érettségire és a továbbtanulásra, másrészt egészségügyi és szociális alapozást, az informatikában való jártasságot és jó szintű nyelvtudást biztosít. A tanulók OKJ évfolyamokon helyben befejezett szakmai képzést szerezhetnek. Az 5 éves angol kéttannyelvű humán szakközépiskolában a tantárgyi szerkezet garantálja a magas szintű nyelvtudást. A matematikát, a biológiát, egyes, az egészségügyi pályákra orientáló tantárgyakat angol nyelven tanítjuk, így megvetjük a szakmai nyelv elsajátításának alapjait. Szakmai képzés Az érettségit követően diákjaink a évfolyamon továbbtanulhatnak, közép vagy emelt szintű szakmai képesítéseket szerezhetnek: fogászati asszisztens, klinikai fogászati higiénikus, rehabilitációs tevékenység terapeuta, szociális gondozó és szervező szakokon nappali és esti képzés keretében. Levelező gimnáziumi tagozatunk a felnőttoktatás keretében működik. Eredményeink: Az iskola tanulmányi átlaga: 3,3 Az érettségi vizsga átlaga: 3,5 A nyelvtanulás eredményei: A kéttannyelvű érettségi vizsgákon a tanulók % a felsőfokú, % a középfokú nyelvvizsga bizonyítványt szerez. A továbbtanulás jellemzői: A gimnáziumi osztály felsőfokú továbbtanulása az érettségi évében 30 % os. Érettségi utáni OKJ képzésben folytatja tanulmányait 50 % uk. A 4 éves szakközépiskolai osztályból meghatározóan OKJ képzésben tanul tovább a tanulók 70 % a. A kéttannyelvű osztályban a felsőfokú továbbtanulás %. 5

4 Az iskola szolgáltató tevékenysége: Rendszeres az ifjúságvédelmi tanácsadás, amelyen gyakran szülők is részt vesznek. A lehetséges állami juttatásokat alkalmazzuk. A fővárosi tanulmányi ösztöndíjban részesülő gyerekek száma nő. 2005/2006 ban 14 fő. Bekapcsolódtunk az Útravaló program; Út az érettségihez alprogramba 16 fővel. A szociális problémák kezelésében önkormányzati nevelési segélyeket kezdeményezünk, a Bókay Alapítvány segítségét igényeljük. Természetesen élünk a törvényben biztosított lehetőségekkel. Egyre emelkedik az ingyenes tankönyvre jogosultak száma (2005/2006. tanév: 180 fő). 50 % os mérséklésű ebédelésben fő részesül havonta. A gyermekjóléti szolgálatot, a nevelési tanácsadót, az önkormányzati szociális irodákat is bevonjuk az ifjúságvédelmi tevékenységbe. Iskolák közötti megmérettetés; versenyek: igazán nagy eredmények születtek, amelyekből csak a fővárosi és az országos összehasonlításban is jelentőseket emelem ki. 2004/2005. Biológia verseny, fővárosi döntő 1. és 2. hely. Kitaibel biológia és környezetvédelmi verseny, fővárosi döntő 1., 2. és 4. hely. Kitaibel biológia és környezetvédelmi verseny, országos döntő 2. és 7. hely. A kéttannyelvű iskolák angol nyelvi versenye, fővárosi döntő 3. hely. Futóverseny ( m), fővárosi döntő 2. hely. 2005/2006. Professzorx internetes verseny, országos 2. hely. Biológia OKTV a 2. fordulóba beküldhető dolgozat. Fővárosi szakközépiskolák Környezet és Egészségvédelmi Versenye 1. hely. Tudományos diákkörök országos konferenciája, országos döntőben a zsűri különdíja. Szakmai előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenye (SZÉTV), országos döntőbe jutás. Víz világnapja internetes verseny, országos döntő 1. hely. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ady szavalóverseny, döntő 1., 2., 3. hely. Szabadidős pr ogramok: A szabadidő szervezése iskolánk hagyományosan erős területe. Ez összefügg azzal, hogy gyerekeink teljes tevékenységi rendszeréért felelősséget érzünk, tudjuk, hogy a középiskolai évek meghatározóak az értékrend, a preferenciák, az életmód kialakulása szempontjából. A szabadidős tevékenységeket éves szinten tervezzük, része az osztályok eseménynaptárának, havi szinten követjük a megvalósulást. 6

5 A tanév végén kimutatás készül, amelyből néhány júniusi adatot idézek. Színházlátogatás 567 fő Múzeumlátogatás 1461 fő Időszaki kiállítás 465 fő Opera, zene 150 fő (3 alkalomra szóló bérlet 50 fő) Külföldi diákcsere 45 fő Intenzív külföldi nyelvi tábor (angol, német) 62 fő Egyéb táborok 150 fő (matematika, terep, csibe, diákvezető képző) Folyamat jellegűen értékes programokat szervezünk évfolyam és iskolai szinten (ünnepek, ünnepélyek, iskolanapok), amelyek erősítik az iskolaközösségen belüli kapcsolatokat, kohéziós erőket. Nagy gondot fordítunk a magyar és uniós állampolgári lét tartalmának megismertetésére. Három éven keresztül folyt az Egészséges Budapestért programban a pályázati nyeremények által támogatott egészségnevelés. Az iskola kapcsolatrendszere, partnerek: Nyitott és vállalkozó iskola vagyunk. Széleskörű az együttműködés a szakmai gyakorlóterületekkel, a szakmai felsőoktatással, a szakmai szervezetekkel és a pedagógiai szolgáltatókkal. Nemzetközi kapcsolataink hagyományosan gazdagok. A rendszerváltás óta működik a francia Georges Colomb Gimnáziummal való kapcsolat, tíz éves a holland Udeńs Kollege dzsel való együttműködés, két éves a belga kapcsolat. A külföldi kapcsolatok évenkénti kölcsönös diákcserében és közös eu s programokban testesülnek meg. Ezeket pályázati nyeremények támogatják. Meg kell említeni azt is, hogy tíz éve a Francia Nemzeti Egészségvédelmi és Kutatási Intézet által képzési, módszerbeli és anyagi támogatásban részesített ifjúsági egészségklub hálózat tagja vagyunk. Az egyetemek (SE, ELTE, Károli Gáspár) felkérésére folyamatosan végzünk vezetőtanári tevékenységet. Moharos Viktorné igazgató 7

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze 2010 A katalógusban szereplő adatok tájékozató jellegűek. A kézirat leadása utáni változásokról az oktatási intézmények adnak felvilágosítást. Az intézmények nem

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1121 Budapest Budakeszi

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató 2015/2016-os tanév

Pályaválasztási tájékoztató 2015/2016-os tanév Ajkai Bródy Imre Gimnázium 8400 Ajka, Bródy Imre u. 4. Telefon: 88/508-240 Igazgató: Mihályfi László Honlap: www.brody-ajka.sulinet.hu Pályaválasztási tájékoztató 2015/2016-os tanév Iskolánk névadója:

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1. Az alapdokumentumot 1997-ben összeállította az akkori igazgatóság - Katanics Sándor igazgató, Homonnai János igazgatóhelyettes, Schultz Zoltán

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei 1.1. A múltbeli értékek megőrzése mellett továbbra is a gimnázium kettős funkciójának

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM

A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A. NEVELÉSI PROGRAM B. HELYI TANTERV 2013 Leőwey Klára Gimnázium Pécs Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK A. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. BEVEZETŐ... 5 1.1 AZ

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben