Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató"

Átírás

1 Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011

2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere intézményi szempontból 3 I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 4 1. Szerkezeti felépítés 4 2. Alapelvek, célkitűzések 5 3. Az iskola tanulói 7 4. Az intézmény nevelőtestülete 8 5. Az iskola külső kapcsolatai 9 II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA A fenntartói elvárásokból adódó intézményi célok és feladatok A Comenius 2000 I. Intézményi modell alapján kiépült minőségbiztosítási program működtetése Intézményi minőségcélok 12 III. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 14 Vezetés, irányítás A vezetés elkötelezettsége, felelőssége Az intézmény jogszerű és hatékony működésének garantálása A vezetés területei Vezetői tervezés A vezetői ellenőrzés rendje Vezetői ellenőrzések rendszere Vezetői értékelés 22 Az intézmény működésének tervezése Célja és működésének tervezése 24 Ellenőrzés Célja és alapelvei Az ellenőrzési rend jellemzői Az intézményi ellenőrzésben figyelembe vehető szakmai mutatók Ellenőrzési feladatok rendszere A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 28 Értékelés Célja és alapelvei Az értékelési rendszer működése 29 Mérési rendszer Célja,alapelvei Pedagógiai mérések 31 A minőségirányítási rendszer működtetése Az intézmény minőségfejlesztési rendszerének leírása Feladatok meghatározása, felelősségdelegálás 34 IV. A KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 40 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 47 MELLÉKLETEK 48 2

3 BEVEZETŐ A minőségirányítás törvényi háttere intézményi szempontból A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény és annak módosításáról szóló évi LXXI Törvény (a továbbiakban: Kt.) többek között- a közoktatás minőségirányítási feladatait is megfogalmazza az alábbiak szerint. 40. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és azok megvalósítását szolgáló elképzeléseiket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve program végrehajtását, az a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményt. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, ennek hiányában pedig helyben a szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. 3

4 I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 1. Szerkezeti felépítés Az iskola az idei tanévben, 2011-ben ünnepelheti fennállásának 40-ik évfordulóját. Az intézmény fiatal kora ellenére a műszaki szakemberképzés jelentős bázisa, ahol szakközépiskolai képzés folyik elektronikai, gépészeti és műszaki-informatikai szakmacsoportban, valamint rendelkezik érettségire épülő technikus- ill. mérnökasszisztens (villamos, gépipari) képzéssel. - A 2004/2005 ös tanévtől nyelvi előkészítő osztály indításával új képzési forma került bevezetésre, amelyben az idegen nyelv és az informatika oktatása a meghatározó. - A 2011/2012-es tanévtől az általános és a nyelvi előkészítő évfolyamon is indul reál tagozat, továbbá a régi hagyományoknak megfelelően katonai képzés is. - A képzés első négy, ill. öt (nyelvi előkészítő évfolyammal kezdve) évében a hangsúly a közismereti, az általánosan művelő tárgyak tanulásán van. A (11) évfolyamon egységes tananyag alapján folyik az oktatás az egyes évfolyamok valamennyi osztályában, a nyelvi előkészítőt végzettek idegen nyelvi, valamint informatikai tananyagának bővülése mellett. - A (12-13.) évfolyamon az előbbiek gyarapításával egyidejűleg széles szakmai alapozás folyik, amely választás alapján továbbtanulásra, ill. a szakképzési szakaszba való bejutásra készít fel. Tanulóink továbbtanulási esélyeinek biztosításához évfolyamonként 15 fő jelentkezése esetén emelt szinten oktatjuk a matematikát, a fizikát, az informatikát és az idegen nyelvet. Ezekből a tantárgyakból biztosítja az iskola az emelt szintű érettségi vizsga lehetőségét is. Más, az intézmény szakképzési területéhez nem kötődő közismereti tárgyból azonban nem tudja az emelt szintű érettségiztetést felvállalni. - A közismereti tantárgyak óraszáma és a 11. (12.) évfolyamtól a szabadon tervezhető órák választhatósága a műszaki pályától időközben eltávolodó tanulók számára sem zárja el az eredményes továbbtanulás lehetőségét. Ily módon pl. a közgazdasági, a jogi, vagy a pedagógus pálya is reálisan elérhető az itt végző fiatalok számára. - A 12. (13.) évet érettségi vizsga zárja le a tanuló választása szerint a fizika, az informatika vagy a szakmai tantárgyak valamelyikéből a kötelezőek (magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika) mellett. Ez egyrészt a közvetlen továbbtanuláshoz szükséges ismereteket, másrészt azt a tudásanyagot kéri számon, amely vagy az intézményen belül, vagy a szakmacsoport egy másik iskolájában lehetővé teszi a választott témában korszerű felkészültségű szakemberek képzését. - A év technikus szakonként speciális szakmai képesítést ad a gazdaság mindenkori 4

5 igényeinek megfelelően. Ezeken az évfolyamokon történik a villamos, - ill. a gépész - mérnökasszisztens képzés is. - Iskolánkban jelenleg évfolyamonként négy-hat osztályban folyik az oktatás. A évfolyam egységes képzése után az elektrotechnika-elektronika, a gépészet vagy az informatikai szakmacsoportban folytatódik az ismeretszerzés. Az indított szakok és OKJ számaik a következők: - gépipari számítástechnikai technikus (2 év) gépipari számítástechnikai technikus (2 év) gépipari mérnökasszisztens képzés (CNC techn. szakirány) 4 félév villamos- mérnökasszisztens (autom. szakirány) 4 félév rendszerinformatikus A fenti szakképesítések az OKJ alapján, a központi szakmai programok szerint folynak, indulásukat a jelentkezők igénye határozza meg, a minimálisan jelentkezési létszám 20 fő. 2. Alapelvek, célkitűzések Intézményünk 1996 októberében vette fel nevébe a műszaki, informatikai középiskola elnevezést, amely egyben önmagunk meghatározása is. A műszaki jelleg az iskola meglapításától döntő jellemzője az itt folyó oktatásnak. A korábbiakban tevékenységünk egy-egy ipari szakma szűk körére korlátozódott, az új szakközépiskolai képzési rendszer bevezetésével azonban műszaki iskolaként a széleskörű gépész, villamos ill. informatikai szakmai előkészítéssel számos országos képesítés elérését teszi lehetővé a szakmacsoportokhoz tartozó valamennyi technikus és szakiskolai területen. Az informatika meghatározó a gépész ill. villamos szakok esetében is, hiszen a mai kor elvárásainak a szakterületébe beépülő informatikai ismeretek nélkül egyetlen szakember sem tud megfelelni. Középiskolaként biztosítjuk tanítványainknak az általános műveltség, a nélkülözhetetlen idegen nyelvi ismeretek megszerzésének a lehetőségét. Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéssel minden irányban nyitott a továbbhaladás útja, de megalapozzuk a szakirányú továbbtanulást is. A nevelő-oktató munka meghatározója az európai, humanista értékrend kell, hogy legyen, amelynek leglényegesebb eleme az élet és az ehhez kapcsolódó általános emberi értékek tisztelete. Alapvető feladatunknak tartjuk a tanulási esélyegyenlőség megvalósítását, 5

6 fenntartását. Ennek megfelelően az iskolai élet szervezésében, irányításában, az intézmény feladatainak végrehajtásában a tanulókkal történő foglalkozás minden formájában törekszünk a hátrányok csökkentésére, a tanulók közötti egyenlő elbánásra. Az iskolai életben fontos szerepet kap a szabadság és a demokratizmus. Az egyik ember szabadságának korlátja a másik ember szabadsága, ezért iskolánkban azonos fontosságúnak tekintjük a szabadságot és a rendet, hogy működjön a tolerancia és a személyiség tisztelete. Olyan szellem kialakítására törekszünk, amelyből minden tanuló, szülő tudja és érzi, hogy a nevelőtestület a tanulók testi és szellemi előmenetelén munkálkodik, megbecsüli minden tanítványát, de amelynek hatására a tanulóknál is belső igénnyé kell, hogy váljon az iskolai követelményeknek való megfelelés. Olyan iskolát szeretnénk, ahol tanár és diák, vezető és beosztott egyaránt biztonságosan és jól érzi magát, ahol egymás tisztelete és segítése jellemzi az emberi kapcsolatokat, ahol kiteljesedhet mind a pedagógus, mind pedig a tanítványok személyisége. A személyiség fejlesztésénél a személyiség egységét kell szem előtt tartani. Ennek tudatában az értelem kiművelése mellett az egészséges és kulturált életmódra nevelés, és a szakmai képzés alapozása is egyenrangú feladatként jelentkezik Nem kötjük magunkat egyetlen társadalmi, filozófiai irányzathoz sem, s biztosítjuk tanulóink számára a sokszínű tájékozódás lehetőségét, a különböző gondolati rendszerek megismerését. Az iskola jelenlegi képzési rendszerének keretein belül hajtjuk végre fejlesztési elképzeléseinket. A tanulói személyiség harmonikus fejlesztése pedagógiai munkánk legfontosabb célkitűzése, ami az iskolai élet valamennyi területére, a tanórai nevelés valamennyi tantárgyára feladatokat ró. Ez magába foglalja a tehetségek gondozását és a hátrányos helyzetűek segítését is. Célunk tehát: Korszerű alapműveltség, tudatos orientáció, széles körű szakmai alapozás és speciális szakmai képzés megvalósításával innovatív tudást alakítsunk ki a tanulókban. Közismereti és szakmai területen lehetőségeinktől függően felkínáljuk a választás lehetőségét, 6

7 biztosítsuk az érettségire, a többirányú továbbtanulásra és a szakmai vizsgákra történő felkészülést. Meghatározó célként tekintjük, hogy tanulóink az általános műveltség és a szakmai ismeretek birtokában mind a munkaerőpiacon mind a továbbtanulásban sikeresen érvényesülhessenek. Minden tanulónk számára biztosítsuk valamilyen szakmai képesítés megszerzésének lehetőségét. Minden helyzetben törekszünk a problémák nyílt, őszinte feltárására és megbeszélésére. Kiemelt feladatként tekintünk az esélyegyenlőség megteremtésére, az oktatáshoz és tudáshoz való szabad hozzáférésre. A részterületek közül kiemelt kezeljük az egészséges életmódra nevelés. 3. Az iskola tanulói Az iskola maximális tanulói létszáma 750 fő. Tanulóink 1/3 -a helybeli, a többiek döntő része Heves megyéből kerül iskolánkhoz, de vannak a környező megyékből érkezők is. A vidékiek 1/3 -a veszi igénybe az intézmény kollégiumát, a többiek naponta bejárnak. A bejáró tanulók nem csak sok időt veszítenek az utazással, hanem számukra korlátozott a tanórán kívüli programokban való részvétel lehetősége is, így körükben kevésbé érvényesülhet a tanórán kívüli nevelés személyiségfejlesztő hatása. Tanulóink összetétele heterogén, mely megmutatkozik az előképzettségben, a tanuláshoz való viszonyban és a viselkedéskultúrában egyaránt. Ily módon egyaránt feladatot jelent a beiskolázási hátrányok mielőbbi ledolgozásával a képességek minél teljesebb kibontakoztatása, ill. a kiemelkedően tehetséges tanítványaink fejlesztő gondozása. Tehetséges, jól felkészült tanulóink minden évben szép sikereket érnek el az OKTV, az OSZTV és egyéb tanulmányi versenyeken, műveltségi vetélkedőkön, pályázatokon. Végzős tanulóink továbbtanulási aránya - az évente megjelenő hivatalos kimutatás szerint - az országos szinten is igen előkelő helyre rangsorolja iskolánkat (53,7 %). Továbbra is törekedni kell arra, hogy minden évben ezen lista első húsz intézménye között helyett kapjunk. A diákok zöme 7

8 természetesen szakirányban tanul tovább, hiszen az iskola elsősorban műszaki pályákra készít fel, de megtaláljuk tanítványainkat az ún. nem szakirányú felsőoktatási intézményekben is, ami tükrözi azt a képességfejlesztő pedagógiai munkát, mely nem zárja be a hozzánk érkező tanulókat a műszaki érdeklődés, a műszaki szemlélet mereven elhatárolt körébe. 4. Az intézmény nevelőtestülete Az iskolai oktató-nevelő munkához a személyi feltételek, a 100 %-os szakos ellátottság biztosított. Az iskola nevelőtestülete - elsősorban a műszaki jelleg következtében - az ország pedagógus társadalmánál egészségesebb férfi-nő arányt tükröz, ami a nevelésben érezteti jótékony hatását. A tanárok életkori megoszlása is kiegyensúlyozottnak mondható. A korszerű ismeretekkel rendelkező fiatalok mellett mind a munkabírásuk teljében lévő középkorúak, mind a nagy élet- és pedagógiai tapasztalattal rendelkező idősebbek jelen vannak a testületben. A nevelőtestület innovációs készsége jó, gondot fordítanak az önképzésre, az oktató-nevelő munka színvonalának emelésére. Nyitottak az új és korszerű törekvések iránt, szívesen kapcsolódnak be a különböző pedagógiai kísérletekbe. Többségüket a korszerűsítés, a jobbítás állandó igénye jellemzi. A világbanki tanterv szerinti új típusú szakközépiskolai képzés meggyökereztetése, a technikusképzés és az akkreditált mérnökasszisztens képzés beindítása mind a testület kreativitását, új iránti fogékonyságát és az iskola fejlődéséért érzett felelősségét is bizonyítja. A kollégák áldozatos munkája nélkül nem indulhattak volna el iskolánkban a korszerű, piacgazdasághoz igazodó képzési formák, nem teremtődtek volna meg a 21. század technikai feltételei. A nevelőtestület fő kérdésekben egységes, részleteiben viszont színes, sokoldalú. A pedagógusok közösséget alkotnak, szívesen segítik egymást pedagógiai, s módszertani kérdésekben. A tanári szoba jó légköre pedig kihat az iskolai élet egészére. Pedagógiai kérdésekben az iskola legfőbb szerve a nevelőtestületi értekezlet. E fórum döntései mindenkire kötelezőek. A vezetés kötelessége, hogy folyamatos és őszinte tájékoztatást adjon az iskola helyzetéről, anyagi lehetőségeiről, az esetleges feszültségekről, gondokról, s ezáltal a tantestület aktív részesévé válhasson a döntések előkészítésének és a döntéshozatalnak egyaránt. 8

9 5. Az iskola külső kapcsolatai Az üzemekkel, gazdálkodó egységekkel történő kapcsolattartás számunkra létkérdés, a környezetünkben lévő vállalatokkal, gazdasági társaságokkal, szövetkezetekkel, vállalkozókkal való állandó kapcsolattartás elengedhetetlen a korszerű szakemberképzés megvalósításához. Ezt a széleskörű kapcsolatrendszert ápolni és fejleszteni kell. A közös célok, sikerek érdekében elengedhetetlenek a folyamatos, rendszeres, információs tapasztalatcserék, a vállalkozói szféra egyre nagyobb mértékű bevonása a képzésbe. Nagyon jó, egymást segítő kapcsolatunk a Picopack, a Mátrametál, Sanatmetál, Schön KAEV, Gyegép, VILATI, EUROPRINT, BOSCH és LEONI vállalatokkal. A beiskolázási elképzelések realizálásához biztos támpontot adó információs rendszert kell létrehozni, ugyanakkor saját tanulóinkat széleskörűen tájékoztatni kell a továbbtanulási, továbbképzési, munkavállalási lehetőségekről. A kölcsönös tájékoztatás folyamatosan élteti kapcsolatunkat beiskolázási körzetünk általános iskoláival, a szülői közösségekkel, gazdasági kamarákkal, a munkaügyi kirendeltséggel, a Megyei Pedagógiai Intézettel. Az iskolán kívül is keresnünk kell azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek az iskola sport, kulturális vagy művészeti életének fellendítését segíthetik, ill. az iskolai nevelőmunkát kiegészítik (Művelődési Központ, Gárdonyi Géza színház, sportegyesületek) Az iskola céljait és feladatait a társadalmi és gazdasági igények befolyásolják, határozzák meg. A változás, a megvalósítás anyagi fedezetét pedig a fenntartó biztosítja. Alapítványi iskolaként is folyamatos, élő kapcsolat kialakítására törekszünk a városi önkormányzattal, a város polgármesterével és jegyzőjével, a megyei önkormányzattal, az önkormányzatok bizottságaival, hogy minél pontosabb képet kaphassanak az iskola belső életéről, eredményeiről, gondjainkról. Bízunk abban, hogy nem csak a zavartalan működést tudjuk együttesen megteremteni, hanem a továbbfejlődés feltételeit is. 9

10 II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA 1. A fenntartói elvárásokból adódó intézményi célok és feladatok A Wigner Iskola Közalapítvány Kuratóriuma, mint fenntartó az alábbi minőségi elvárásokat fogalmazta meg az Intézmény számára: - Az általánosan képző évfolyamokon törekedni kell az elméleti és alkalmazott tudás egyensúlyának megtalálására az egyes tantárgyak sajátosságainak megfelelően minél nagyobb lehetőséget kell teremteni a probléma megoldási, a gondolkodási képességek fejlesztésére. - A szülői igényekhez és a tanulói képességekhez igazodva ki kell alakítani az egyéni és a differenciált bánásmódot, a tehetséggondozás megfelelő formáit. - A tanulók idegen nyelvi kommunikációs és informatikai, valamint a műszaki gondolkodásukat megalapozó matematikai ismereteit, képességeit kiemelten kell fejleszteni. - Folyamatos feladat a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmakínálat alakítása, a gyakorlati képzés korszerűsítése. - A szakképzésben fontos a szakmaváltást is lehetővé tevő tanulási képességek és motiváció kialakítása. - Folyamatosan mérni kell a legfontosabb partnereink igényeit és elégedettségét, melynek eredményeit be kell építeni a stratégiai és az éves tervezésbe. Az oktatási szerkezet és tartalmi szabályozás változásainak megfelelően folyamatosan fejleszteni kell az iskola szervezetét a minőségbiztosítás keretein belül azonosított partnerek igényeinek figyelembevételével. - Törekedni kell arra, hogy az iskola minden dolgozója azonosuljon a minőségfejlesztési céljainkkal és az iránti elkötelezettséggel a kölcsönös bizalom és megbecsülés légkörében a legjobb szakmai tudásukkal végezzék munkájukat. - Teljesüljön az a fontos követelmény, hogy: a gyakorlati képzés során tanulóink találkozzanak a technológiai folyamatokban alkalmazandó minőségfejlesztési követelményekkel. - Célunk az, hogy a Comenius Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. modell a minőségpolitikai célkitűzések elérése érdekében hatékonyan működjön. A kiépített rendszer biztosítsa a folyamatos fejlesztést. 10

11 2. A Comenius 2000 I. Intézményi modell alapján kiépült minőségbiztosítási program működtetése Intézményünk nyitott a társadalom és oktatáspolitikai változások követésére, a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra, információcserére törekszik. A partnerek együttes igényeinek megfelelő nevelési, oktatási, szakképzési kínálatot biztosítunk. Intézményünk a fentiek megvalósítása és segítése érdekében kiépítette, és működtetni kívánja a Comenius 2000 I. intézményi modellt. A modell alkalmazásával intézményünk képessé vált: - partnerközpontú működés kiépítésére, működtetésére; - folyamataink szabályozására; - a szabályozott folyamatok partnerek elvárásain alapuló folyamatos fejlesztésére; - a szervezeti kultúra tudatos építésére, valamint folyamatos fejlesztésére az intézményi élet résztvevőinek elvárásai alapján. A szakképzési kínálatot folyamatosan bővítjük a változó munkaerő-piaci igényeknek megfelelően; rugalmasan alkalmazható ismereteket közvetítünk. A sikeres működés és fejlesztés érdekében széles körű partnerkapcsolatot építünk ki. Minőségpolitikánk alapeleme a társadalmi, törvényi változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó tartalmi és szervezeti szabályozás. Működésünk nyitott, munkánk átlátható partnereink és a fenntartó számára. Az iskolai dokumentumokban megfogalmazott értékeknek, alapelveknek megfelelően működünk. A minőségfejlesztési rendszer kiépítése során intézményünk életében, a résztvevők gondolkodásmódjában újnak számító követelmények fogalmazódtak meg. A program kiépítése és működtetése több éves, komoly belső erőforrásokat igénylő elkötelezettség, melynek sikeréhez az iskolavezetés és a nevelőtestület aktív támogatása elengedhetetlen. Intézményünk dolgozói elkötelezettek a minőségi, hatékony, törvényes, szakszerű munka, a folyamatos intézményi fejlesztés, a partnerközpontú működés iránt. Arra törekszünk, hogy tanulóink képesek legyenek az élethosszig tartó tanulásra, kialakuljon bennük a folyamatos tanulás, fejlődés képessége. Céljaink érdekében az esélyegyenlőséget, eredményességet, átláthatóságot, kiszámíthatóságot, tanuló- és partnerközpontúságot, mint alapértékeket szem előtt tartva végezzük munkánkat. 11

12 3. Intézményi minőségcélok Cél Időtartam Sikerkritérium Indikátor 1. A partnerek igényeinek megismerése, elvárásainak beépítése a nevelő-oktató munkába. Folyamatos információcsere biztosítása. Elégedettségi szint 90 % felett. Visszajelzés 80 % felett. Pályaorientáció tartalmi fejlesztése. - visszaérkező mérési lapok száma - elégedettségi szint - elvárások megvalósított elvárások aránya 2. Piacképes (a társadalmi igényeknek megfelelő oktatási szerkezet működtetése folyamatos Tanulói elégedettség 80 %, szülői elégedettség 90 % felett. Választott szakma elhelyezkedés az adott szakmában (évente +). - képesítést szerzettek és elhelyezkedettek aránya - munkába állás (12.évf. elégedettségi szintje) - jelentkezők és felvettek aránya 3. Tartalmas szabadidő és tanórán kívüli tevékenység kialakítása 4 év Tanulói elégedettség, szülői elégedettség, du-i programok számának növekedése, iskolai sportkör hatékony működtetése. - elégedettségmérés - munkatervek (isk., koll., szabadidő szervezés, DÖK) programok számának változása - jelentkezők számának alakulása 4. Az intézmény által képviselt értékek beépítése a nevelési-oktatási gyakorlatba 5. Megfelelő felkészültségű alkalmazotti kör kialakítása. Nyitottság és önfejlesztés az alkalmazottaknál. folyamatos 2 év Elégedettségi mérésekben jelentkező pozitív változás. 100%-os szakos ellátottság. Belső képzések szervezése. Továbbképzési terv teljesítése. Rendszeres módszertani továbbképzés - mérési lapok elemzése - mérési lapok elégedettségi %-ának emelkedése - alkalmazottak végzettsége - hiányzó szakemberek száma - továbbképzésekben résztvevők száma 6. A szervezeti kultúra fejlesztése 3 év Klímateszttel kimutatott pozitív változás - klímateszt eredményei 12

13 7. Együttműködés a helyi és országos intézményekkel, szervezetekkel 8. Intézményi szintű értékelési rendszer működtetése 9. Fokozni kell a szakmai munkaközösségekben folyó műhelymunkát, csapatmunkát és a tervszerű ellenőrzést 10. Tovább kell keresni és kihasználni az iskola kollégiumi egység adta lehetőségeket mind a szakmai munka, mind pedig a tárgyi feltételek jobb kihasználása terén 11. Az információáramláson túl az értékelésre, a dicséretekre, ill. a hiányosságok feltárására is figyelmet kell fordítani. Erősíteni kell a megbeszélések műhelymunka jellegét a kreativitás kibontakoztatása érdekében 12. A minőségirányítási rendszer folyamata és tevékenységi, ellenőrzési, mérési rendszerének működtetése 13. Országos kompetenciamérés intézményi eredményeinek viszonya az országos átlaghoz 14. Az oktatási munka gyakorlatában az oktatást és kompetenciafejlesztést segítő módszerek beépítése (projektrendszerű és kooperatív technikák). 15. Új típusú technikai eszközök (interaktív tábla), ill. hozzájuk kapcsolódó háttéranyagok és módszerek kidolgozása folyamatos 5 év 3 év 2 év 2 év 5 év 5 év 2-3 év 2-3 év Működő kapcsolat az általános és középiskolákkal, gazdálkodó szervezetekkel Jelenlegi tapasztalatok alapján értékelési, mérési rendszerünk. Egységesebb követelmények. Egyenletes terhelés. Kezdeményezések. Munkatervek egyeztetése. Közös programok. Egyforma követelményszint. Elégedettségi mutatók javulása. Aktivitás fokozása. Jobbító javaslatok. A rendszer beépülése a mindennapi életbe. Az eredmények javulása, az országos átlag elérése. A kompetenciaalapú oktatást szolgáló módszerekkel oktatott tanulók arányának növekedése. Közismereti tantermek interaktív táblával való felszerelése, adaptált tananyagok rendszeres használata, innovációs készség javulása. - értékelések, mérések - értékelések összegzések - munkatervek, tanmenetek - tantárgyfelosztás - munkatervek - felmérési eredmények - felmérési eredmények - megvalósított javaslatok száma - folyamatok kidolgozása, leírása - mérési eredmények pozitív változásai - felmérési eredmények - érintett pedagógus és tanuló szám - interaktív táblával rendelkező tantermek aránya - új módszerrel oktatott tanulók aránya 13

14 III.INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 1. A vezetés elkötelezettsége, felelőssége A vezetés a Minőségirányítási programban minőségfejlesztési rendszert vezet be, melynek kialakításakor figyelembe vettük a közoktatási törvény 40.. követelményeit, a fenntartó, valamint a partnerek igényeit és elvárásait. Az intézmény vezetősége kinyilvánítja teljes elkötelezettségét: - a partnerek igényeinek és elvárásainak teljesítésében az intézmény minden szintjén - a minőségpolitika meghatározásában, betartásában, a minőségcélok elérésében, rendszeres felülvizsgálatában - a működéshez szükséges erőforrások biztosításában Vállalja: - a kiépített rendszer folyamatosan tökéletesítését, - a partneri elégedettség megtartását, javítását, - új partnerek megnyerését. - Működteti a 3 fős minőségügyi csoportot. A csoport évente vizsgálja, hogy az intézményi minőségpolitika és a minőségfejlesztési rendszer betöltötte-e a célját. Vizsgálja és értékeli, továbbá az intézmény eredményességét, a pedagógiai programban megfogalmazottak teljesülését, a nevelési, tanítási, tanulásirányítási módszerek, az alkalmazott tankönyvek, taneszközök beválását, a teljesítményértékelés gyakorlatát, a tanulók és a szülők elégedettségét. - Működtetjük a belső audit rendszerét, amely keretében évente két területet átfogó vizsgálatra jelölünk ki. Megállapításait a stratégiai és az éves tervezésnél figyelembe veszünk. A minőségügyi csoport rendszeresen beszámol a nevelőtestületnek a végzett munkáról, az ellenőrzések és az auditok eredményeiről. Mindezen eredmények és az intézményi indikátorrendszer mutatói jelentik az éves értékelésnek az alapját, amelyet az igazgató mutat be a tanévzáró értekezleten. Az intézmény munkatársai felelősséget vállalnak az IMIP megvalósításáért, a minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű végrehajtásáért. Minden dolgozó joga és kötelessége a szolgáltatások bármely fázisában észlelt, a minőséget károsan befolyásoló jelenség felismerésekor azt a hatáskörrel rendelkezőknek jelezni, a megszüntetésre javaslatot tenni. 14

15 2. Az intézmény jogszerű és hatékony működésének garantálása Az intézmény vezetése a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, a pedagógiai program négyévenkénti felülvizsgálatával, az éves munkaterv készítésével, és a négyévenkénti irányított önértékelés lebonyolításával biztosítja a minőség iránti elkötelezettségét, a működés rendjét. Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályzó külső jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, határozatok, valamint a belső szabályozók hozzáférhetők legyenek, az intézmény alkalmazottai számára, azokat megismerjék és betartsák. A jelenlegi gyakorlat Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei megtekinthetők a CD jogtárban, melynek tartalmát folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Az Oktatási Közlöny, valamint a Magyar Közlöny nyomtatott formában biztosítja az információk hozzáférhetőségét, melyeket a folyamatosan bővülő és a Jogalkalmazás a közoktatásban kötetei egészítenek ki. Intézmény belső működésének szabályai hozzáférhetőek a tanári szobában. Szabályozó jogi dokumentum megnevezése KÜLSŐ Elérhetőség Felelős CD Jogtár igazgatónál gazdasági vezető Oktatási Közlöny igh. irodában gazdasági vezető Közalkalmazotti jogállásról szóló tv igazgatói irodában igazgató, gazdasági vezető Oktatási törvény igazgatói irodában, igazgató tanáriban Munkatörvény könyve munkaügyi gazdasági vezető ügyintézőnél Fenntartó és ágazati szintű rendeletek igazgatói irodában, gazdasági vezető gazdasági vezetőnél SZMSZ és mellékletei tanári szobában, igazgató gazdasági vezetőnél, szakszervezeti bizalminál 15

16 BELSŐ Üzemi Megállapodás Üzemi Tanács elnökénél, tanári szobában Pedagógiai program tanári szobában, iskolai könyvtárban Minőségirányítási program tanári szobában, könyvtárban Minőségüggyel kapcsolatos szabályozások tanári szobában, könyvtárban Házirend tanári szobában, minden diáknál HACCP gazdasági vezetőnél, élelmezésvezetőnél Élelmezési szabályzat gazdasági vezetőnél, élelmezésvezetőnél igazgató igazgató igazgató, minőségbiztosítási csoport vezetője igazgató, minőségbiztosítási csoport vezetője igazgató, osztályfőnökök gazdasági vezető gazdasági vezető A megismerés biztosítása Az intézményben az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok megismerése: A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként az igazgató tekinti át és a működést befolyásoló legfontosabb információkat a faliújságon közzé teszi. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból havi munkatársi értekezletek keretében a nevelőtestület elé tárja, egyéb esetekben az alkalmazotti értekezleten ismerteti. Emellett a érdekképviseleti szervek részére az újonnan megjelenő jogszabályokat, és annak a munkavállalók és a diákok érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásait ismerteti. Az intézmény belső szabályzóinak önellenőrzése jogi szempontból a Közoktatási önellenőrzési kézikönyv kritériumai alapján történik. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg: A vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Az intézmény igazgatója az érdekképviseleti fórumok szakszervezet, közalkalmazotti tanács számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi. 16

17 3. A vezetés területei Az intézmény irányítása - Jogszabályok betartása és betartatása - A vezetés fő feladatai - Belső kapcsolatok szervezése - Döntési folyamatok működtetése - Külső kapcsolatok tervszerűsége, rendszere - Gazdálkodás A pedagógiai munka tervezése, minősége - A pedagógiai művelődési program, helyi tantervek, programok elfogadása, módosítása, értékelése - Célok megfogalmazása - Szükséges eszközök biztosítása - Pedagógiai innovációk - A feladatok adaptálása a partnerek elvárásaihoz Az intézményben dolgozók minősége - Továbbképzés - Módszertani kultúra, innováció - Szakmai teljesítmények - Fluktuáció - Egyéb feladatok vállalása A tanulók, gyermekek tudása, szociális és pszichológiai készségei - Országos mérési eredmények trendjei - Helyi mérési eredmények - Versenyek és egyéb szereplések - Kommunikációs (hagyományos és informatikai) készségek - Magatartás és attitüdvizsgálatok Az intézmény felszereltsége, állapota, klímája - Tantermek, csoportszobák, létszámok - Taneszközök, segédletek - Informatikai felszereltség - Intézményi klíma - Szervezettség és kultúra - Az intézmény és a helyi társadalom kapcsolata - Az intézmény imása a településen és a körzetben - Elégedettségi mutatók trendje 17

18 - A következő iskolafok visszajelzései - PR tevékenység 4. Vezetői tervezés Az intézményben az igazgató a vezetői pályázatában fogalmaztak meg vezetési filozófiáját: - a képviselt alapértékeket - a szervezetre vonatkozó célokat - az egyéni stratégiát a célok elérése érdekében Az intézmény stratégiai terveit Pedagógiai Program (PP)Intézményi Minőségirányítási Program ( IMIP), és az éves intézményi munkaterv - az igazgató készíti. Stratégiai tervezésen értjük az intézmény működését hosszú távon meghatározó dokumentumok (PP, IMIP) elkészítésének rendjét, tartalmát - ezek egymáshoz való viszonyát -, valamint az éves operatív tervet. A stratégiai tervezés legfontosabb elemei: előretekintés a jövőbe, kreativitás, rugalmasság. Intézményünkben a stratégiai tervezés egyenértékű a PP-mal és az IMIP-pel, mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat. Elkészítettük a stratégiai tervezés eljárását. A célok megvalósításának hogyan -ját a Minőségirányítási Rendszer (MIR )szabályozza. Az éves tervezés, a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét tartalmazza. Az éves tervezés eljárása kijelöli azokat a területeket, amelyeknél vezetői beavatkozásra van szükség, és meghatározza az ebből adódó feladatokat. A vezetői tervezés egyéb területei: - Munkaerő-gazdálkodási terv - Költségvetés - Beszerzés Kapcsolódó szabályzók: - PP - IMIP - Stratégiai tervezés - Éves munka tervezése 18

19 5. A vezetői ellenőrzés rendje A vezetés ellenőrzési rendszert működtet az intézmény kulcsfolyamatait érintő területeken. Az ellenőrzéssel kapcsolatos alapvető követelmények: Intézményünk nyitott a társadalom és oktatáspolitikai változások követésére, a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra, információcserére törekszik. A partnerek együttes igényeinek megfelelő nevelési, oktatási, szakképzési kínálatot biztosítunk. A szabadidős tevékenységet a szülői, tanulói igények figyelembevételével alakítjuk ki. jogszerűség, rendszeresség, tervezettség, dokumentáltság. A vezetés a vezetői ellenőrzések rendszerét működtetve javító és/vagy megelőző intézkedéseket hoz, majd azok hatását kontroll ellenőrzésekkel méri. Az ellenőrző feladathoz tartozó tevékenységek: - tanulmányi munka ellenőrzése, - versenyeredmények figyelemmel kísérése, - fegyelmi ügyek, - jutalmazások, - munkaközösségi tervek, - az országos kompetenciamérések eredményeinek okfeltáró elemzése, - belső mérések eredményeinek értékelése, - pedagógus és nem pedagógus munka ellenőrzése, - házirend, - ügyeleti rendszer, - pedagógiai program végrehajtása, - SZMSZ, - éves terv, - gazdasági-pénzügyi terület. 19

20 6. Vezetői ellenőrzések rendszere Elkészítettük a vezetői ellenőrzés folyamatszabályozását, amely megjelöli a működés azon területeit, melyet ellenőrizni kíván, az ellenőrzést végző személyeket és az ellenőrzés módját. Az ellenőrzések főbb területei Törvényességi ellenőrzés dokumentumai Tanügyi dokumentumok: - Alapító okirat - SZMSZ - Házirend tantárgyfelosztás órarend naplók - Tanuló-nyilvántartás - Versenyek dokumentumai - Anyakönyvek /Törzskönyv /Bizonyítványok - Helyettesítési naplók - Irattár Az iktatás rendje (az előírásoknak megfelelően), az iratkezelés, a selejtezés a szabályozásnak megfelelően. Munkáltatói dokumentumok: - Munkaerő-gazdálkodási terv: Évente elkészítendő az esetleges módosulások bejegyzése (folyamatos aktualizálás). - Személyi anyagok - Továbbképzési terv / Beiskolázási terv végrehajtása - Jegyzőkönyvek Minden olyan alkalomról, amelyet jogszabály előír, és amelynek ellenőrzésére a későbbiekben sor kerül. Pedagógiai munka (PP alapján): - Munkarend, munkafegyelem Ügyelet, a tanóra védelme, tanári dokumentáció. - Munkatervek munkaközösségi, tanmenetek, DÖK, IMIP stb. iskolai szinten az intézkedési tervnek és a pedagógiai programnak megfeleltethetően - A pedagógiai folyamat A PP-ban megírtak szerint. - Szaktárgyi munka eredménye A mérések tükrében, az érdemjegyek, osztályozás tükrében, ill. a pedagógiai programban megjelölt, onnan az éves munkatervben is megjelenített célok tükrében - A DÖK működése A szükséges szabályzatok, ill. a működés adminisztrációja. - Mérések / értékelések Eredményesség, hozzáadott érték. - Értékelés, osztályozás A PP és a szaktárgyi munkaközösség munkaterve, szabályozása alapján - a jogi szabályozásnak és a helyi szabályozásnak megfelelően. 20

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta Vezetői ellenőrzés: iskolai szabályoknak, normáknak való megfelelés. Az intézmény ellenőrzési terve: CÉLCS. TERÜLET GYAKORISÁG ELLENŐRZÉST VÉGZŐ Adminisztráció VISSZACSATOLÁS

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. Telefon: 34/306-139 E-mail: remediumiskola@freemail.hu. www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Belső ellenőrzési terv Hatályba lép: 2009. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A nevelő-oktató munka ellenőrzése A.) Pedagógiai munka ellenőrzésének

Részletesebben

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Minőségirányítási program Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Készítette: Vincze Béla Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004. április 20. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 74/2008.(V.29.)

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben