ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ"

Átírás

1 ÚTJELZİ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2010

2 2 A kiadvány a középfokú iskolák vezetıitıl kapott tájékoztatás alapján készült Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, 2010 Felelıs kiadó: Iker János Szerkesztés Bakó Balázs, Gerölyné Kölkedi Éva ISSN Készült példányban

3 3 ELİSZÓ Kedves Olvasó! Útjelzı címő tájékoztatónk a 2010/11-es tanévben is segítséget kínál a középiskolaválasztás nehéz feladatához. Hagyományosan a megyében mőködı középiskolák legfontosabb továbbtanulási információit győjtöttük össze az iskolák által küldött adatok alapján. A tájékoztató elsı részében a legfontosabb jogszabályi kötelezettségeket, határidıket és tudnivalókat foglaltuk össze, amelyek között a 6 és 8 évfolyamos iskolákra vonatkozóan újdonságokat is találhatnak. Ezt követik a gimnáziumok, majd a szakképzı intézmények leírásai, amelyek részletesen és jól áttekinthetıen tartalmazzák az iskolák kínálatát. Minden iskolánál feltüntettük azokat az elérhetıségeket, ahol személyesen is érdeklıdni lehet az iskoláról, a felvételi esélyekrıl. Javasoljuk, hogy miután közösen átböngészték kiadványunkat, használják fel a középiskolák nyílt napjait arra, hogy a kiválasztott iskolákról személyes tapasztalatot is szerezhessenek. A nyílt napok idıpontjait a tájékoztató végén találják meg. Ajánljuk, hogy az iskolák honlapját is látogassák meg, ahol bıvebb információkat is olvashatnak az iskolák életérıl, kínálatáról. Kiadványunk megjelentetését az idei évben is a Savaria TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ és a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatta. A kötetben külön fejezetbe szerkesztettük a két szervezethez tartozó középiskolákat. Az Útjelzı tartalmát a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ honlapján is (http://pszk.nyme.hu) elérhetik letölthetı formában, ahol megtalálhatják a Gyır-Moson- Sopron és a Zala megyei középfokú intézmények listáját is. Kedves Gyerekek! Kedves Szülık és Kollégák! Reméljük, hogy Útjelzınk az idén is segítséget ad az eredményes iskolaválasztáshoz. Jó utat, jó választást kíván: Szombathely, szeptember dr. Iker János igazgató

4 4 ÜRES

5 5 A középfokú iskolákba történı jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai Az oktatási és kulturális miniszter 16/2008. (IV. 30.) OKM rendelete a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletének módosításáról A továbbtanulási pályaválasztási feladatok Az általános iskola minden év október 31-éig a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat szóban tájékoztatja a középfokú iskolai felvételi eljárás rendjérıl, a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit pedig írásban tájékoztatja arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülıknek közösen kell dönteniük, továbbá, hogy a köztük lévı vita eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük jelentkezési lapját az iskolának akkor is továbbítania kell, ha a szülık között nincs megállapodás. A középfokú iskolai felvételi tájékoztató 1.1. A gimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola (a továbbiakban együtt: középfokú iskola) felvételi tájékoztatót készít, melyet minden év október 31-éig köteles a honlapján nyilvánosságra hozni, valamint a közoktatás információs rendszerében a nyilvánosság számára közzétett, az iskolára vonatkozó dokumentumok között elhelyezni. A Hivatal a közoktatás információs rendszerében történı nyilvánosságra hozatal tényét ellenırzi A felvételi tájékoztatónak tartalmaznia kell a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét, továbbá, ha az iskola felvételi vizsgát tart, a vizsgára történı jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga idıpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését, a jelentkezık rangsorolásának módját, külön megjelenítve a közoktatási törvény 30. (9) bekezdésében meghatározott tanulók esetében alkalmazott speciális értékelési szabályokat. A felvételi tájékoztatóban az iskolának közölnie kell az OM azonosító számát, továbbá azokat a tanulmányi lehetıségeket, amelyek közül a tanuló választhat [például általános tanterv alapján folyó oktatás, emelt szintő oktatás, szakképzésben a szakmacsoport (a továbbiakban együtt: tanulmányi terület) megnevezését] és a tanulmányi területet jelölı belsı kódot A középfokú iskola a felvételi tájékoztatójában köteles közzétenni, ha részt vesz a kötelezı felvételi feladatok ellátásában, megjelölve azt a felvételi körzetet, amelyben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezık átvételi, felvételi kérelmét nem utasíthatja el, egységes iskolaként az általános iskola feladatai mellett a gimnázium, a szakközépiskola, a szakiskola feladatai közül legalább egyet ellát, annak szabályait, hogy az iskola tanulója a pedagógiai programban meghatározott milyen feltételekkel léphet a kilencedik évfolyamra, a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mőködı általános iskola az - általános iskola és a középiskola feladatait ellátó - egységes iskola tagintézményeként mőködik, akkor az iskola tanulója a kilencedik évfolyamra milyen, a pedagógiai programban meghatározott feltételekkel léphet, a többcélú közoktatási intézmény az általános iskolai feladatok mellett a gimnáziumi, a szakiskolai, a szakközépiskolai feladatok közül bármelyiket ellátja, akkor

6 6 azok a tanulók, akik a többcélú intézmény keretében fejezték be az általános iskolai tanulmányaikat, a pedagógiai programban meghatározott feltételek szerint folytathatják tanulmányaikat a megfelelı iskolatípus szerinti oktatásban A középfokú iskola a tanulmányi területek belsı kódját és az adott terület fı jellemzıit az Oktatási és Kulturális Minisztérium által a minisztérium honlapján szeptember 30-áig közzétett közleményben foglaltak szerint állapítja meg, és október 15- éig elektronikus formában megküldi a hivatalnak. A felvételi kérelem benyújtása 2.1. A középfokú iskolai felvételi kérelmet a hivatal által elkészített és a hivatal honlapján közzétett jelentkezési lapon kell benyújtani. A jelentkezési lap másolható. A felvételi kérelem nem utasítható el azon az alapon, hogy nem a közzétett jelentkezési lapon nyújtották be. Amennyiben a jelentkezést nem a közzétett jelentkezési lapon nyújtották be, a kérelemben érintett középfokú iskola a felvételi eljáráshoz szükséges adatok nyolc napon belüli pótlására felszólítja a kérelem benyújtóját. Ha az iskola - a közoktatásról szóló törvény 81. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint - vallási, illetve világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként mőködik, külön lapon kérheti a jelentkezı nyilatkozatát a tekintetben, hogy elfogadja-e az adott vallást, illetve világnézetet A jelentkezı több jelentkezési lapot állíthat ki. Minden jelentkezési lapon egy iskola tüntethetı fel. Egy jelentkezési lapon az iskola több tanulmányi területe is megjelölhetı. A jelentkezési lapokon a tanulmányi terület 1.4. pont szerint meghatározott belsı kódját minden esetben fel kell tüntetni A jelentkezési lapon a tanuló iskolai törzslapján szereplı neve és tanulói azonosító száma, továbbá a felvételi eljáráshoz szükséges - az iskola által nyilvántartott - személyes adatai tüntethetık fel A jelentkezési lapot, ha a jelentkezı iskolába jár - és e rendelet másképp nem rendelkezik - az iskola küldi meg a felvételt hirdetı középfokú iskolának A jelentkezési lapot, ha a jelentkezı nem jár iskolába, vagy tanulmányait külföldön végzi, a jelentkezı (a továbbiakban: egyéni jelentkezı) küldi meg a felvételt hirdetı középfokú iskolának A kiskorú jelentkezési lapját mind a két szülı, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám (a továbbiakban együtt: szülı), továbbá - ha a jelentkezı a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvıképtelen - a jelentkezı írja alá. Nem kell a szülı aláírása, ha a szülıi felügyeletet a bíróság megszüntette, korlátozta, szüneteltette, vagy ha a szülıi felügyelet azért szünetel, mert a szülı cselekvıképtelen vagy korlátozottan cselekvıképes, illetve ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott. Azt, hogy a másik szülı aláírására nincs szükség, a szülıi felügyeletet gyakorló szülınek kell igazolnia A nagykorú, cselekvıképes személy jelentkezési lapját a jelentkezı írja alá Ha a jelentkezési lap kitöltésének az a célja, hogy az általános iskolába járó, tanköteles tanuló az általános iskolai tanulmányai befejezését követıen új tanulói jogviszonyt létesítsen, a jelentkezési lap kitöltését az általános iskola szervezi meg A felvételi kérelemre az iskola bejegyzést nem tehet, azt nem javíthatja ki. Indokolt esetben az iskola felhívja a tanuló, a szülı figyelmét a hiányzó, a hibás, és az elrontott adatokra, továbbá kezdeményezi azok kijavítását A pontban meghatározott esetben az iskola a tanuló jelentkezési lapját akkor is továbbítja, ha azt a külön élı szülı nem írta alá, abban az esetben, ha a gyermek továbbtanulásra való jelentkezésérıl a bíróság döntött, vagy a szülık a bírósági eljárást

7 7 nem indították meg. Ez utóbbi esetben az iskola értesíti mind a két szülıt, hogy a köztük lévı vita eldöntése a gyámhatóság, illetve a bíróság hatáskörébe tartozik Ha a tanköteles tanuló a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra jelentkezik, a jelentkezési lapját a szülı is megküldheti a felvételt hirdetı középiskolába Az általános iskola a pontban meghatározott esetben is megszervezheti a jelentkezési lapok kitöltését A jelentkezınek - a jelentkezési lapok számától függetlenül - ki kell állítania két példányban egy adatlapot is (a továbbiakban: tanulói adatlap), melyben feltünteti, hogy hány jelentkezési lapot állított ki, több jelentkezés esetén - akkor is, ha ugyanarról az iskoláról van szó - feltüntetve a felvételi kérelmek rangsorát. A rangsorolást nem iskolánként, hanem tanulmányi területenként kell elvégezni. A felvételi kérelmek rangsorolásáról a középfokú iskola nem kérhet információt, a tanulói adatlapon feltüntetett rangsorolást nem ismerheti meg. A tanulói adatlapon fel kell tüntetni a tanulói azonosító adatokat is A pontban meghatározott esetben a tanuló osztályfınöke átveszi a jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapokat, és ellenırzi, hogy a tanulói azonosító adatokat, továbbá a tanulmányi területek belsı kódját helyesen tüntették-e fel a jelentkezési lapokon, valamint a tanulói adatlapokon Az általános iskola a tanulók által kiállított jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlap egy példányát pedig a hivatal által mőködtetett felvételi központnak (továbbiakban Felvételi Központ) küldi meg A tanulói adatlap második példányát borítékba zárja, és a tanuló végleges döntéséig megırzi oly módon, hogy ahhoz - az e rendeletben meghatározott javítási lehetıségen kívül - ne lehessen hozzáférni A és a pontokban meghatározott esetekben a jelentkezési lap továbbításával egyidejőleg az egyéni jelentkezı, illetve a szülı küldi meg a tanulói adatlapot a Felvételi Központ részére Ha a tanköteles tanuló nem nyújt be jelentkezési lapot, az igazgató írásban tájékoztatja a tanulót és a szülıt a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos kötelezettségekrıl és az e melléklet pontjában szabályozott eljárásról Az általános iskola az általános felvételi eljárás idején egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülı közösen módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás egy új módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett iskolához újabb tanulmányi terület írható be, illetıleg az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetık. Új tanulmányi terület csak az érintett középfokú iskolával történt elızetes egyeztetés alapján jelölhetı meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. Az általános iskola a módosító tanulói adatlapokat megküldi a Felvételi Központnak, a többi adatlapot visszaadja a tanulóknak. A felvételi eljárás eredményének nyilvánosságra hozatala az iskolában, a felvételi értesítés 3.1. A felvételt hirdetı iskola legkésıbb az általa szervezett utolsó felvételi vizsganapot követı harmadik napon kifüggeszti a felvételi eljárás eredményét, a jelentkezık rangsorolását az elért eredményekkel. A nyilvánosságra hozatal során a jelentkezı személyes adatai akkor alkalmazhatók, ha ahhoz a jelentkezı, kiskorú jelentkezı esetén a

8 8 szülı is hozzájárult. A jelentkezı, kiskorú jelentkezı esetén a szülı kérheti, hogy az általuk megadott egyéni adat (például jelige) felhasználásával tegyék közzé az elért eredményeket. A jelentkezési lap aláírása hozzájárulást jelent ahhoz, hogy az elért eredményeket a jelentkezı személyes adataival hozzák nyilvánosságra, feltéve, hogy az tartalmazza az e tényre történı figyelmeztetést, továbbá azt a tájékoztatást, hogy az elért eredmények a jelentkezı által megadott egyéni adattal is nyilvánosságra hozhatók. Ha a jelentkezı egyéni adat alkalmazását kéri, nyilatkozatát és az egyéni adatát a jelentkezési lapra kell ráírnia. Ha az egyéni adat a jelentkezési lapra nem lett rávezetve, az legkésıbb a felvételi eljárás befejezésének napjáig az iskola igazgatójának vagy az általa kijelölt személynek átadható A pontban meghatározott esetben a középfokú iskola a felvétellel kapcsolatos döntését megküldi a jelentkezınek, kiskorú jelentkezı esetén a szülınek, továbbá, ha a jelentkezı iskolába jár, az iskolának is (a továbbiakban együtt: felvételi értesítés). Az iskola értesítése jegyzék formájában is történhet. A felvételrıl szóló értesítést a pontban meghatározott esetben az egyéni jelentkezınek, a 2.6. pontban meghatározott esetben a nagykorú tanulónak, a pontban meghatározott esetben pedig a szülınek kell megküldeni, továbbá az utóbbi esetben az általános iskolának is, ha az oda járó tanuló a középfokú iskolába felvételt nyert. A pontban meghatározott esetben az elutasításról szóló értesítést nem kell megküldeni az általános iskolának, a jogorvoslati eljárás eredményérıl pedig csak akkor kell az általános iskolát értesíteni, ha ennek eredményeképp a tanuló a középiskolába felvételt nyert A felvételi eljárás költségei a szülıre, tanulóra nem háríthatók át Ha az iskola a benyújtott felvételi kérelmek, illetve a felvételi eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy a meghirdetett tanulmányi területen nem tudja elindítani az oktatást, köteles errıl három munkanapon belül értesíteni a jelentkezıket, a fenntartót és a hivatalt A felvételi eljárásnak e mellékletben nem szabályozott kérdéseire a rendelet 9. számú mellékletében foglaltakat kell alkalmazni. A szóbeli meghallgatás 4.1. Ha a középfokú iskola az e rendelet 17/A. (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben szóbeli meghallgatás keretében szóbeli vizsgát szervez, a szóbeli vizsga kérdései az iskola pedagógiai programja alapján meghatározott, és az iskola felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra hozott követelményekre épülhetnek A jelentkezı szóbeli meghallgatása az általános felvételi eljárás idıszakában, az egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga után tartható meg. A szóbeli meghallgatásra a középfokú iskola legalább két napot köteles kijelölni A szóbeli meghallgatás nyilvános. A szóbeli meghallgatás idıpontját a felvételi tájékoztatóban és az iskola honlapján is nyilvánosságra kell hozni A felvételi eljárás eredményének a megállapításánál a 4.1. pont alapján szervezett szóbeli vizsga eredménye a felvételi eljárás egészében megszerezhetı összesített eredmény, összpontszám huszonöt százalékánál nem lehet több Ha a helyi önkormányzat által fenntartott iskola az általános felvételi eljárás keretében felvételi meghallgatást kíván szervezni, ennek idıpontjáról értesíti a fenntartó önkormányzat jegyzıjét, fıjegyzıjét Ha a helyi önkormányzat által fenntartott iskolák által a felvételi meghallgatásra kitőzött idıpontok azonos idıre esnének, a jegyzı, fıjegyzı az érdekelt iskolák igazgatóival egyeztetve meghatározza a felvételi meghallgatások idıpontját oly módon, hogy azok különbözı napokra essenek. Ha az iskolák száma miatt ez nem lehetséges,

9 9 akkor azonos napon eltérı idıpontok is kitőzhetık. A felvételi meghallgatás idıpontja nem eshet a tanév rendjérıl szóló rendeletben meghatározott tanulmányi versenyek fordulójának idıpontjaira. Az írásbeli vizsga 5.1. A középfokú felvételi eljárásban csak központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga tartható. Az iskola azt a szándékát, hogy részt kíván venni a központilag szervezett vizsgán, továbbá a feladatlap igénylését a tanév rendjében meghatározottak szerint közli a hivatallal A tanuló a központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára való jelentkezését a Hivatal által kiadott lapon december 10-éig küldheti meg közvetlenül valamely általa választott, vizsgát szervezı intézménybe. A 9. évfolyamra történı jelentkezés esetén mindkét tárgyból külön-külön meg kell jelölni azt is, hogy a tanuló az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó, illetve a tehetséggondozó középfokú iskola írásbeli felvételijén kíván-e részt venni, vagy akár mindkét típusú írásbelire jelentkezik-e A központilag szervezett írásbeli vizsga csak a hivatal által megküldött feladatlapokkal történhet, és a javítást a hivatal által megküldött javítókulcs alapján kell elvégezni. A feladatlapokat és a megoldási kulcsokat legkésıbb a vizsga napját követı napon a hivatal a honlapján közzéteszi A felvételi eljárás eredményének a megállapításánál a központilag szervezett írásbeli vizsgán elérhetı eredmény a felvételi eljárás egészében megszerezhetı összesített eredmény, összpontszám ötven százalékánál nem lehet kevesebb A vizsgázókat az írásbeli vizsga megkezdése elıtt tájékoztatni kell arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az általuk elkészített és az iskola szaktanára által kiértékelt dolgozatokat, és tehetnek észrevételt az értékelésre Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait (dolgozatait) a vizsgázó és szülıje az iskola képviselıjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és idıben megtekintheti, azokról másolatot készíthet, és a hivatalos javítókulcstól eltérı értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet. A jelentkezı kérelmére és költségére az iskola másolatot készít. A megtekintéshez - az írásbeli vizsgát követı nyolc napon belül - egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követı elsı munkanap végéig - tizenhat óráig - adhatja le Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az igazgató gondoskodik arról, hogy másik szaktanár is rendelkezésre álljon az észrevételben foglaltak elbírálására, s azt lehetıség szerint az észrevételt tevıvel és az értékelı pedagógussal közösen, érdemben elbírálják. A bírálat eredményét megfelelı indokolással, írásban közölni kell az észrevételt tevıvel. Ha az észrevételt tevı fenntartja észrevételét, azt az iratokkal együtt meg kell küldeni a hivatalnak. A hivatal három munkanapon belül köteles dönteni, s döntésérıl - a kézbesítéssel egyidejőleg - rövid úton (futár, telefax, távbeszélı) értesíteni az igazgatót. Az észrevétel benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát Az írásbeli vizsga eredményérıl a vizsgát szervezı iskola - a hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzıjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített értékelı lapon - közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A vizsgázó kérelmére és költségére a vizsgát szervezı iskola másolatot készít a kijavított dolgozatról, és azt a bélyegzıjének

10 10 lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesítve átadja a vizsgázónak. A felvételi eljárás rendje 6.1. A középfokú iskolába a tanulók az - általános és a - rendkívüli felvételi eljárás keretében vehetık fel. Az általános felvételi eljárás - függetlenül attól, hogy ki az iskola fenntartója - a tanév rendjérıl szóló rendeletben meghatározott idıpontban kezdıdik és ideig tart Az általános felvételi eljárás egy fordulóból áll. A felvételi kérelmek feldolgozása 7.1. A Felvételi Központ a beküldött tanulói adatlapok alapján iskolánként, azon belül tanulmányi területenként elkészíti a jelentkezık ábécé sorrendbe szedett jegyzékét (a továbbiakban: jelentkezık jegyzéke), és elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak A középfokú iskola igazgatója az iskolai felvételi eljárás befejezését követıen tanulmányi területenként elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket. Az ideiglenes felvételi jegyzéket úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkezık jegyzékébe minden jelentkezı neve mellé az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését. Ha a jelentkezı teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni. A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérı tanulók közül a rangsor elkészítésénél elınyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzető tanulót, ezt követıen azt a jelentkezıt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja. A sajátos helyzetet az iskola házirendjében kell szabályozni. Ha a jelentkezı nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett ezt a tényt, s a felvételi kérelem elutasítását az E bető alkalmazásával kell beírni. Az ideiglenes felvételi jegyzéket - tájékoztatás céljából, a 3.1. pontban meghatározottak alkalmazásával - nyilvánosságra kell hozni A tanulói adatlapok módosításának feldolgozását követıen a Felvételi Központ - elektronikus úton - kiegészítheti az ideiglenes felvételi jegyzékben található névsort A középfokú iskola igazgatója a 7.2. pontban meghatározottak szerint elkészíti a végleges felvételi jegyzéket és elektronikus formában megküldi a Felvételi Központnak. A végleges felvételi jegyzéket kinyomtatva, minden oldalát aláírásával és az iskola körbélyegzıjének lenyomatával ellátva is meg kell küldenie a Felvételi Központnak. Ha a középfokú iskola igazgatója rendelkezik legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással, és a végleges felvételi jegyzéket a saját fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátva küldi meg a Felvételi Központ részére, a papír alapú hitelesítésre nincs szükség Az igazgató a végleges felvételi jegyzéken - tanulmányi területenként - feltünteti a felvehetı tanulók létszámát is A hivatal a felvételi jegyzékek alapján megállapítja, hogy melyik iskola kinek a jelentkezését fogadta el. Ha ugyanannak a jelentkezınek több felvételi kérelmét is elfogadták, a hivatal a tanulói adatlap alapján megállapítja, hogy melyik kapta a tanulói adatlapon a legkisebb sorszámot, és azt hagyja rajta a jelentkezést elfogadó iskola felvételi jegyzékén, a többi elfogadott jelentkezés adatait pedig törli a felvételi jegyzékrıl.

11 A felvételi jegyzéken legfeljebb annyi jelentkezı maradhat, ahány tanulót az iskola az általa közölt adatok szerint fel tud venni. Ha a rangsorolt jelentkezık száma, a jegyzék felülvizsgálata után meghaladja az iskola által közölt felvehetı tanulói létszámot, a hivatal a létszám fölötti jelentkezık adatait törli a jegyzékrıl. A hivatal a jegyzéken maradókat a következık szerint állapítja meg: a legalacsonyabb sorszámból kiindulva, minden esetben a következı legalacsonyabb sorszámra lép mindaddig, ameddig a megmaradók száma el nem éri az iskola által megjelölt létszámot A törlés a jelentkezı nevének oly módon történı áthúzásával történik, hogy ezáltal a tanulói azonosító adatok olvashatók maradjanak. A hivatal a felvételi jegyzéken záradék formájában feltünteti - betővel és számmal - a törölt jelentkezések darabszámát, valamint a törölt sorszámokat A hivatal visszaküldi a tanulói adatlap alapján egyeztetett felvételi jegyzéket a felvételt hirdetı középfokú iskolának. A felvételi eredmények közlése 8. A felvételi jegyzék kézhezvétele után a felvételt hirdetı középfokú iskola - a jegyzéknek megfelelıen - megküldi a felvételrıl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezınek és az általános iskolának. Az általános iskola értesítése jegyzék formájában is történhet. A rendkívüli felvételi eljárás 9.1. Az iskola igazgatója a felvételi döntésekrıl szóló értesítések megtörténte után a következı tanév elsı napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a középiskolába felvehetı tanulói létszám kevesebb mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A kiírást meg kell küldeni a székhely szerint illetékes önkormányzat jegyzıjének, fıjegyzıjének, továbbá a hivatalnak, amely a megküldött és összesített adatokat közzéteszi az interneten, és megküldi a fıjegyzık részére A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdetı iskola által meghatározott formában és idıpontig. A rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhetı meg. A felvételi kérelmekrıl az iskola igazgatójának kell döntenie. Felvétel a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába 10. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezı tanulók a programba történı beválogatás után jelentkezési lapjukat elküldik abba az Arany János programot indító iskolába, amelyikbe a pályázat elbírálása folyamán bekerültek. A programba jelentkezı tanuló az adatlapján elsı helyen rangsorolja ezen iskola Arany János tanulmányi területét. A tanulónak jogában áll más iskolát, tagozatot megjelölni, illetve a programba való jelentkezésével kapcsolatos döntését módosítani. A programba bevont intézmények a hátrányos helyzető tanulókat a felvétel során azonos felvételi pontszám esetén kötelesek elınyben részesíteni. A felvételi eljárással kapcsolatos idıpontokat a tanév rendjérıl szóló rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

12 12 Az adatkezelés szabályai 11. A középfokú iskolák felvételi rendszerének adatbázisából az eljárás során szerzett személyes adatokat - a felvételi eljárás lezárását követıen - a hivatal legkésıbb szeptember 15-éig törli a nyilvántartásából, egyúttal a személyes adatokat tartalmazó papír alapú adathordozókat megsemmisíti. A középfokú iskolai felvételi rendszer adatait - személyazonosításra alkalmatlan módon - a hivatal tárolja, kezeli, statisztikai célra felhasználhatja, továbbá statisztikai felhasználás céljára átadhatja. Felvétel a szakközépiskola, szakiskola szakképzı évfolyamára Ha a szakiskola, szakközépiskola szakképzési évfolyamára jelentkezı nem az adott iskolában - az általános mőveltséget megalapozó oktatásban - megkezdett tanulmányait kívánja folytatni, a tárgyév február 15-étıl (keresztféléves képzés esetén a folyó tanév december 1-jétıl) az iskola által meghatározott idıben kérheti felvételét vagy átvételét A fegyveres erık által fenntartott iskolákba és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott iskolákba a tanév rendjében meghatározott idıpontig lehet benyújtani a jelentkezést, a központilag kiadott jelentkezési lapon. A felvételi döntésekre a pályaalkalmassági vizsgálatok után kerül sor. A jogorvoslati eljárás A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkezı, kiskorú jelentkezı esetén a jelentkezı és a szülı figyelmét, hogy a közoktatási törvény 83. -ának (2) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülı nem ért egyet. Ha több jelentkezési kérelemmel kapcsolatos döntés ellen élnek a jogorvoslat lehetıségével, egyidejőleg valamennyi felvételirıl szóló döntést tartalmazó lapot továbbítani kell Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejezıdjék. Ha a jelentkezı tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményérıl értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkezı tanulói jogviszonyban áll. A pontban leírt esetben csak akkor kell értesíteni az általános iskolát, ha a jogorvoslati eljárás eredményeképpen a tanuló a középiskolába felvételt nyert. A tankötelezettség teljesítésének figyelemmel kísérése, a beiratkozás A kötelezı felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét a fıjegyzı a felvétel évének január 31. napjáig megküldi az általános iskolának. Az általános iskola köteles azt a helyben szokásos módon közzétenni Ha a tanköteles tanulót nem vették fel iskolába, annak az iskolának az igazgatója, amellyel tanulói jogviszonyban áll, a felvétel évének június 20. napjáig értesíti a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzıjét annak érdekében, hogy a tankötelezettség teljesítését figyelemmel tudja kísérni, valamint a megyei, fıvárosi önkormányzat fıjegyzıjét, kérve, hogy a közoktatási törvény 87. -a (1) bekezdésének a) pontja, illetve 89. -ának a) pontja alapján nyújtson segítséget a tankötelezettség teljesítéséhez.

13 Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után tanulmányait a kötelezı felvételt biztosító szakiskola kilencedik évfolyamán kívánja folytatni, jelentkezési lapját az iskolának, tanulói adatlapját pedig a Felvételi Központnak meg kell küldeni. Az iskola a jelentkezést tudomásul veszi, és errıl értesíti az 3.2. pontban felsoroltakat Ha a tanköteles tanulót az utolsó tanítási napig nem vették fel iskolába, annak az iskolának az igazgatója, amellyel tanulói jogviszonyban áll, értesíti a szülıt arról, hogy gyermekét köteles beíratni a kötelezı felvételt biztosító iskolába, és a tanuló törzslapjának másolatát megküldi a kötelezı felvételt biztosító iskola részére Az iskolai beiratkozások idıpontját - a tanév rendjében megállapított keretek között - az iskola igazgatója határozza meg. Az idıpontot - a helyben szokásos módon - legalább tizenöt nappal korábban nyilvánosságra kell hozni Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának idıpontját - a pontban meghatározott kivétellel - az iskola igazgatója állapítja meg A pontban meghatározott esetben a kötelezı felvételt biztosító iskolába a szülı a gyermekét az iskola által meghatározott napon köteles beíratni, kivéve, ha igazolja, hogy gyermeke másik iskolával létesített tanulói jogviszonyt. A beíratás napját az iskola minden év augusztus 5-éig köteles - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra hozni. A kötelezı felvételt biztosító iskola igazgatója értesíti a jegyzıt, ha a tanulót nem íratták be az iskolába, illetve nem igazolják, hogy tanulói jogviszonyt létesített A középfokú iskola a tanköteles tanuló beiratkozásáról értesíti azt az általános iskolát, amelyikben a tanulmányait folytatta. Felvétel az alapfokú mővészetoktatási intézményekbe és a kollégiumokba Az alapfokú mővészetoktatási intézményekbe külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A felvételi eljárás rendjét - figyelembe véve e rendelet 17. -ának (4) bekezdésében foglaltakat - az iskola igazgatója határozza meg. A kollégiumokban a jelentkezés idejérıl a kollégium igazgatója, vezetıje dönt. Ezt az idıpontot legalább hatvan nappal korábban - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra kell hozni Az alapfokú mővészetoktatási intézményekben és a kollégiumokban a beiratkozás idıpontját az iskola, a kollégium igazgatója, vezetıje határozza meg. A beiratkozás idıpontját legalább harminc nappal korábban - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra kell hozni. Határidık 16.A középfokú iskolai felvételi eljárással kapcsolatos határidıket az oktatási és kulturális miniszter évente, a tanév rendjérıl szóló miniszteri rendeletben határozza meg.

14 14 A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2010/2011. tanévben a 22/2010. (V.13.) OKM rendelet alapján Határidık Feladatok Az OKM pályázatot hirdet a Hátrányos helyzető tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programjába történı jelentkezésrıl Az OKM a minisztérium honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját, belsı kódjait A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belsı kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerısítéssel) megküldik a Felvételi Központnak A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok az írásbeli felvételi megrendezéséhez elıírt fenntartói hozzájárulásukat megküldik a Hivatalnak. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjérıl Az Oktatási Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervezı gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelızı írásbeli vizsgát szervezı középfokú intézmények jegyzékét A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervezı a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János tehetséggondozó Programjára történı pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történı pályázatok benyújtása Az egységes írásbeli vizsgát szervezı intézmények eddig az idıpontig jelentik a Hivatalnak a hozzájuk az írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap igényüket Az általános felvételi eljárás kezdete A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezıkkel , Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban , , Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos, általános tantervő képzésre és a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezık számára az érintett középfokú intézményekben. Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamos, általános tantervő képzésre, valamint a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezık számára azoknak, akik az elızı írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

15 A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezı, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal , Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik valamit a hetedik évfolyamos tehetséggondozó képzésre jelentkezık számára az érintett középfokú intézményekben A fıjegyzı megküldi az általános iskolának a kötelezı felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba , Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik valamint a hetedik évfolyamos tehetséggondozó képzésre jelentkezık számára azoknak, akik az elızı írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni Az egységes írásbelit szervezı középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményérıl a tanulókat A Hátrányos helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevı intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményérıl egymás egyidejő elızetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet Arany János Programirodájának bevonásával értesítik az érdekelt szülıket, tanulókat és általános iskolákat Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok elsı példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történı jelentkezésrıl a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében A középfokú iskola eddig az idıpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket A tanulói adatlapok módosításának lehetısége az általános iskolában Az általános iskola eddig az idıpontig elzárva ırzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetı létszám, a biztosan fel nem veendık listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban) A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék) A felvételt hirdetı középfokú iskolák megküldik a felvételrıl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezıknek és az általános iskoláknak Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehetı létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

16 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki A ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetı iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekrıl A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzıjének Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott idıben Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképzı iskolába A tanköteles tanulók beíratása a kötelezı felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott idıben) A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelezı felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzıt. A közoktatási törvény vonatkozó fejezetei (1993.évi LXXIX.tv.) A tankötelezettség 6. (1) A Magyar Köztársaságban - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek tanköteles. (2) A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésıbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülı kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni idıpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsı tanítási napján kezdıdik. (3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A sajátos nevelési igényő tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszadik életévét betölti. (4) Az iskola igazgatója dönt a) a tankötelezettség kezdetérıl az óvoda véleménye alapján, illetıleg ha a gyermek nem járt óvodába, vagy az óvoda kezdeményezi a nevelési tanácsadó véleménye alapján; a sajátos nevelési igényő gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértıi és rehabilitációs tevékenységet végzı szakértıi és rehabilitációs bizottság szakértıi véleménye alapján;

17 17 b) a tankötelezettség meghosszabbításáról a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértıi és rehabilitációs tevékenységet végzı szakértıi és rehabilitációs bizottság szakértıi véleménye alapján. (5) (6) Tizenhatodik életévének betöltése után kérelmére megszőnik annak a tankötelezettsége, aki érettségi vizsgát tett, vagy államilag elismert szakképesítést szerzett, illetve házasságkötés révén nagykorúvá vált, vagy gyermekének eltartásáról gondoskodik. A kérelmet a tanuló és - a nagykorúvá vált tanuló kivételével - a szülı közösen nyújthatja be. A kérelmet az iskola igazgatója írásban tudomásul veszi. 7. (1) A tankötelezettség - a szülı választása alapján - iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthetı. (2) Ha az iskola igazgatója vagy a gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti szolgálat megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok befejezésére nem lehet számítani, köteles errıl értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat jegyzıjét. A jegyzı dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Hátrányos helyzető tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. (3) A tankötelezettség az általános iskolában és az ötödik évfolyamtól kezdıdıen a gimnáziumban teljesíthetı. A tankötelezettség - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a kilencedik évfolyamtól kezdıdıen a szakközépiskolában és szakiskolában is teljesíthetı. A gimnázium 28. (1) A gimnáziumnak - a (2) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - négy évfolyama van. A négy évfolyamos gimnáziumban a nevelés és oktatás a kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizenkettedik évfolyamon fejezıdik be. (2) Hat vagy nyolc évfolyammal mőködhet a gimnázium, ha a középtávú beiskolázási terv [88. (2) bek.] elırejelzése alapján a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek ily módon teremthetık meg, és fıvárosi, megyei szinten megoldható azoknak a tanulóknak a gimnáziumi felvétele, akik gimnáziumi tanulmányaikat a kilencedik évfolyamon szeretnék megkezdeni. A nevelés és oktatás a hat évfolyamos gimnáziumban a hetedik, a nyolc évfolyamos gimnáziumban az ötödik évfolyamon kezdıdik, és - a hat, illetve a nyolc évfolyamos gimnáziumban is - a tizenkettedik évfolyamon fejezıdik be. A hat vagy nyolc évfolyammal mőködı gimnáziumban - ha jogszabály elıírja - a neveléstoktatást négy évfolyamon is meg kell szervezni, az (1) bekezdésben meghatározottak szerint. (3) (4) Ha az (1)-(2) bekezdésben meghatározott gimnáziumban a nevelı és oktató munka két tanítási nyelven (magyarul és idegen nyelven, beleértve a nemzetiségi és a kisebbségi nyelvet is) folyik (a továbbiakban: két tanítási nyelven folyó oktatás) - a Két tanítási nyelvő iskolák irányelve, illetve a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvében meghatározottak szerint -, a nevelés és oktatás a tizenharmadik évfolyamon fejezıdhet be. Tizenharmadik évfolyamon fejezıdhet be a nevelés és oktatás a gimnáziumban akkor is, ha a kilencedik évfolyamon legalább a kötelezı tanórai foglalkozások negyven százalékának megfelelı idıkeretben idegen nyelvbıl, illetve a nemzetiségi és a kisebbségi nyelvbıl intenzív nyelvi felkészítés folyik, továbbá a gimnázium a tízedik-tizenharmadik évfolyamon emelt szintő oktatás keretében felkészíti a tanulót az adott nyelvbıl az emelt szintő érettségi vizsga letételére. A nyelvi elıkészítésre

18 18 fel nem használt idıkeret legalább huszonöt százalékát informatikai ismeretek oktatására, a fennmaradó idıkeretet pedig képességfejlesztésre kell fordítani (a továbbiakban: nyelvi elıkészítı évfolyam). A hat vagy nyolc évfolyammal mőködı gimnáziumban a nyelvi elıkészítı évfolyam a kilencedik évfolyam helyett másik évfolyamon is megszervezhetı. (5) A gimnáziumban általános mőveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsıfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítı nevelés és oktatás folyik (a továbbiakban: középiskolai nevelés és oktatás). A gimnáziumban a tizenegyedik évfolyamtól kezdıdıen munkába állást elıkészítı, illetve segítı elméleti és gyakorlati tanítási óra is tartható. (6) A gimnáziumban a tanuló felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra. (7) Az adott évfolyamban indítható osztály, osztályok számának figyelembevételével meg kell szervezni a gimnáziumban - a (4) bekezdésben meghatározott - nyelvi elıkészítı évfolyamot, illetve a nyelvi elıkészítı évfolyam további osztályát, ha a jelentkezık létszáma alapján ez indokolt. A nyelvi elıkészítı évfolyam, illetve a nyelvi elıkészítı évfolyam osztálya több középiskola tanulóiból is megszervezhetı egy gimnázium keretei között. (8) A gimnázium tanulója - az átvételre és a felvételre vonatkozó rendelkezések szerint (42., 46., ) - folytathatja tanulmányait az általános iskola, másik gimnázium, szakközépiskola, szakiskola megfelelı évfolyamán. A szakközépiskola 29. (1) A szakközépiskolának - a (2) és a (8)-(9) bekezdésben meghatározott kivétellel - érettségire felkészítı, általános mőveltséget megalapozó - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - négy középiskolai évfolyama van. A kilencedik évfolyamtól kezdıdıen a Nemzeti Alaptantervben meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdıdıen - az Országos Képzési Jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. A középiskolai nevelés-oktatás a kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizenkettedik, illetıleg a (2) bekezdésben meghatározott esetben a tizenharmadik évfolyamon fejezıdik be. A szakmai vizsgára felkészítı, szakképzési évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék határozza meg. Ha a szakközépiskola több szakképesítés megszerzésére készít fel, a szakképzési évfolyamok száma - a felkészítési idıtıl függıen - az egyes szakképzésekben eltérhet egymástól. A gyakorlati képzésrıl külön jogszabály rendelkezik. Ahol e törvény szakmai elıkészítı, szakmai alapozó oktatásról rendelkezik, azon érteni kell a szakmai orientációt és a szakmacsoportos alapozó oktatást is. (2) Ha a szakközépiskolában a nevelı és oktató munka két tanítási nyelven folyik - a Két tanítási nyelvő iskolák irányelve, illetve a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvében meghatározottak szerint -, a középiskolai évfolyamon a nevelés és oktatás a tizenharmadik évfolyamon fejezıdhet be. Tizenharmadik évfolyamon fejezıdhet be a nevelés és oktatás a szakközépiskolában akkor is, ha a kilencedik évfolyamon legalább a kötelezı tanórai foglalkozások negyven százalékának megfelelı idıkeretben idegen nyelvbıl, illetve a nemzetiségi és kisebbségi nyelvbıl intenzív nyelvi felkészítés folyik, továbbá a szakközépiskola a tízedik-tizenharmadik évfolyamon emelt szintő oktatás keretében felkészíti a tanulót az adott nyelvbıl az emelt szintő érettségi vizsga letételére. A nyelvi elıkészítésre fel nem használt idıkeret legalább huszonöt százalékát informatikai ismeretek oktatására, a fennmaradó idıkeretet pedig képességfejlesztésre kell fordítani. A szakképzési évfolyamok száma egy évfolyammal megnövelhetı, ha az oktatás két tanítási nyelven folyik.

19 19 (3) Az adott évfolyamban indítható osztály, osztályok számának figyelembevételével meg kell szervezni a szakközépiskolában - a (2) bekezdésben meghatározott - nyelvi elıkészítı évfolyamot, illetve a nyelvi elıkészítı évfolyam további osztályát, ha a jelentkezık létszáma alapján ez indokolt. A nyelvi elıkészítı évfolyam, illetve a nyelvi elıkészítı évfolyam osztálya több középiskola tanulóiból is megszervezhetı egy szakközépiskola keretei között. (4) A szakközépiskola a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára. (5) A szakközépiskolában a tanuló a középiskolai évfolyamon felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és elıkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra. (6) A tanuló dönt arról, hogy érettségi vizsgát vagy az érettségi vizsgát követıen szakmai vizsgát, illetve - ha a szakképzésre vonatkozó jogszabály lehetıvé teszi - csak szakmai vizsgát tesz. (7) A szakközépiskola tanulója - az átvételre és a felvételre vonatkozó rendelkezések szerint (42., 46., ) - folytathatja tanulmányait másik szakközépiskola, gimnázium, szakiskola megfelelı évfolyamán. (8) Ha a szakközépiskola mővészeti szakmai vizsgára készít fel a) párhuzamos oktatás esetén - a központi programban (tantervben) meghatározottak szerint - a középiskolai évfolyamokon a nevelı és oktató munka az ötödik, hetedik vagy a kilencedik évfolyamon kezdıdhet, és a tizenharmadik évfolyamon fejezıdhet be, b) a szakképzés megszervezésére e törvény 27. -a (7) bekezdésének a) pontjában, valamint a c)-d) és f)-g) pontjában foglaltakat kell alkalmazni, c) a tanuló a szakmai vizsgát az érettségi vizsgát követıen teszi le. (9) Kizárólag szakképzési évfolyammal mőködhet a szakközépiskola, ha érettségi bizonyítvánnyal rendelkezı tanulókat készít fel szakmai vizsgára A szakiskola 27. (1) A szakiskolának - a (4)-(5), a (7)-(8), a (10) és a (14) bekezdésben meghatározott kivétellel - kilencedik-tizedik és az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakképzési évfolyama van. A szakképzési évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék határozza meg. Ha a szakiskola több szakképesítés megszerzésére készít fel, a szakképzési évfolyamok száma - a felkészítési idıtıl függıen - az egyes szakképzésekben eltérhet egymástól. (2) A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán általános mőveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá a kötelezı óra legfeljebb ötven százalékában pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik, valamint - az Országos Képzési Jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. A gyakorlati oktatást iskolai tanmőhelyben kell megszervezni. (3) A szakképzési évfolyamokon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy az érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképzettségek körében folyhat szakképzés. A szakképzési évfolyamokon a tanuló a szakmai vizsgára készül fel.

20 20 (4) A szakiskolai nevelés és oktatás - azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek - megszervezhetı kizárólag szakképzési évfolyamokon, a szakképzés követelményeinek és - legalább a teljes képzési idı egyharmadában az általános mőveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire épülı -, a szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek átadásával. A kötelezı felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez indokolt, e bekezdés szerint is köteles megszervezni a szakképzést. (5) Kizárólag szakképzési évfolyammal mőködhet a szakiskola, ha olyan tanulókat készít fel a szakmai vizsgára, akik eredményesen befejezték a tizedik évfolyamot, vagy teljesítették a tankötelezettségüket, és a szakképzési évfolyamokon csak szakmai elméleti és gyakorlati képzés folyhat. (6) A szakiskola tanulója - az átvételre és a felvételre vonatkozó rendelkezések szerint (42., 46., ) - folytathatja tanulmányait másik szakiskola, középiskola megfelelı évfolyamán. Ha a szakiskolai nevelés és oktatás középiskolai nevelést és oktatást ellátó többcélú intézményben folyik, a szakiskola tanulója a szakmai vizsga letételét követıen - tanulmányainak beszámításával - folytathatja tanulmányait az érettségi vizsgára történı felkészülés céljából. (7) Ha a szakiskola mővészeti szakmai vizsgára készít fel, a szakiskolára vonatkozó rendelkezéseket a következı eltéréssel kell alkalmazni: a) a tanuló a tankötelezettség megszőnése elıtt, az általános mőveltséget megalapozó pedagógiai szakaszban is bekapcsolódhat a szakképzésbe, b) a szakiskolában a nevelı és oktató munka - a központi program (tanterv) szerint - az ötödik, a hetedik vagy a kilencedik évfolyamtól kezdıdhet, c) a szakképzés követelményeinek elsajátítása az általános mőveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeinek elsajátításával egyidejőleg is folyhat (a továbbiakban: párhuzamos oktatás), d) párhuzamos oktatás esetén a tanuló az általános mőveltséget megalapozó pedagógiai szakasz és a szakképzés követelményeit ugyanabban az iskolában, eltérı évfolyamokon is teljesítheti, e) párhuzamos oktatás esetén a tanuló szakmai vizsgát a tizedik évfolyam sikeres befejezését követıen tehet, f) ha a szakmai gyakorlat keretében a tanuló mővészeti elıadásra készül fel, a szakmai gyakorlat ideje igazodik a próbák és az elıadás idejéhez, g) a párhuzamos oktatásban az évfolyamok számozására e törvény 25. -ának (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A szakképzı évfolyamok számozására és az évfolyamok számának meghatározására a 25. (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni akkor, ha a szakképzést az elıírt iskolai végzettséggel rendelkezık részére kiegészítı képzésként szervezik meg. (8) A szakiskolában - a nappali rendszerő iskolai oktatás keretében - felzárkóztató oktatás szervezhetı azoknak a tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe. A szülı legkorábban abban az évben kérheti, hogy gyermeke - az általános iskolai tanulmányai folytatása helyett - a következı tanítási évet a felzárkóztató oktatásban kezdhesse meg, amelyben az betölti a tizenötödik életévét. A felzárkóztató oktatásba bekapcsolódhatnak azok a tanulók is, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de tanulmányaikat nem kívánják a szakiskola kilencedik évfolyamán megkezdeni, illetve folytatni. A kötelezı felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez indokolt, megszervezi a felzárkóztató oktatást. A

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl 8. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez A középfokú iskolákba történı jelentkezés rendje és a felvételi eljárás

Részletesebben

Továbbtanulás, pályaválasztás. 2009/2010.tanév

Továbbtanulás, pályaválasztás. 2009/2010.tanév Továbbtanulás, pályaválasztás 2009/2010.tanév Jogszabályok 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú melléklete (a 16/2008. (IV. 30.) OKM rendelete módosította) Tanév rendjéről szóló rendelet melléklete

Részletesebben

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. TERVEZET! Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása 2006. november Tartalmi összefoglaló A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

Az általános felvételi eljárás kezdete.

Az általános felvételi eljárás kezdete. 2016.10.31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről 2016.11.15. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező

Részletesebben

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A B C 1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga 2. magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN

TOVÁBBTANULÁS TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBTANULÁS TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN 2015. 11. 11. FONTOSABB DÁTUMOK 2015.12.03. Jelentkezési lapok leadása az egységes központi írásbeli felvételi vizsgákra 2015.12.10. Arany János

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

Tájékoztató a középfokú beiskolázásról. 2015/2016. tanév

Tájékoztató a középfokú beiskolázásról. 2015/2016. tanév Tájékoztató a középfokú beiskolázásról 2015/2016. tanév Törvényi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 28/2015.

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/2017. 8. OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK 2016.10.20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 2016.10.31. Az általános

Részletesebben

A jelentkezési lapot, ha a jelentkező iskolába jár és e rendelet másképp nem rendelkezik az iskola küldi meg a felvételt hirdető középfokú

A jelentkezési lapot, ha a jelentkező iskolába jár és e rendelet másképp nem rendelkezik az iskola küldi meg a felvételt hirdető középfokú Beküldendő az OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre című kiadványban a továbbtanulásra kiválasztott középfokú intézmény által megadott postázási

Részletesebben

TEMESVÁRI PELBÁRT FERENCES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2500 Esztergom, Bottyán János utca 10. Telefon: +36 (33) 631-554 Fax: +36 (33) 631-369

TEMESVÁRI PELBÁRT FERENCES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2500 Esztergom, Bottyán János utca 10. Telefon: +36 (33) 631-554 Fax: +36 (33) 631-369 TEMESVÁRI PELBÁRT FERENCES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2500 Esztergom, Bottyán János utca 10. Telefon: +36 (33) 631-554 Fax: +36 (33) 631-369 Honlap: frankaegom.hu E-mail: franka@frankaegom.hu OM azonosító:

Részletesebben

Felvételi eljárásrend

Felvételi eljárásrend Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa, Fı u. 10. Postacím: 8500 Pápa, Pf. 101. Tel/fax: 89/324-394 Igazgató: Németh Zsolt E-mail: igazgato@turrgimnazium.hu Felvételi eljárásrend a Türr István Gimnázium

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2014/2015-ös tanévre jelentkezőknek Október 15. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. NYÍLT NAPOK

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola cím: 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A. OM azonosító: 201471 Telefon/fax: 06/25/402-192 Email: igazgato@keri-duj.sulinet.hu

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola Oroszlány

Hunyadi Mátyás Általános Iskola Oroszlány Hunyadi Mátyás Általános Iskola Oroszlány Beiskolázás Dátumok Dátumok Dátumok Jelentkezési lapok kitöltése Jelentkezési lapokról Adatlapokról Módosítás Elbírálás 2015. október 20. Minden középfokú iskola

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2016/2017-es tanévre jelentkezőknek Október 20. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. A középiskoláknak

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATA A TOVÁBBTANULÓK ÉS SZÜLEIK RÉSZLETES, PONTOS TÁJÉKOZTATÁSA. A BEKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás I. A tanév rendje I.1. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012.(VIII.31)

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben A felvételi eljárás 2 szakasza: 1. Általános felvételi eljárás: 2016. január 16-ától 2016. április 26-áig tart. 2. Rendkívüli felvételi eljárás: 2016.

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere. JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere. JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató 2012. A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola a SZÍNES TISZK tagja 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telefon: 283-0203 weboldalunk: www.sisy.hu Iskolánk OM kódszáma: 035472

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2016/2017 KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS

BEISKOLÁZÁS 2016/2017 KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS BEISKOLÁZÁS 2016/2017 KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR - 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet /A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Szülői értekezlet. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói szeptember 9.

Szülői értekezlet. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói szeptember 9. Szülői értekezlet A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói 2014. szeptember 9. 18 óra Pályaválasztási rendezvények Pályaválasztási kiállítás: Vác Sportcsarnok?

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

1. Iskolánk OM azonosítója:

1. Iskolánk OM azonosítója: BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolája (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) OM azonosító: 203032 Intézmény azonosító:051304 ISKOLAKÓD:007 Beiskolázási Tájékoztató 2015/2016.

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP ÉS TANULÓI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP ÉS TANULÓI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP ÉS TANULÓI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató (A felvételi eljárás rendje)

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató (A felvételi eljárás rendje) Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A OM azonosító: 201471 Tel: 25/402-192, 25/410-254 Fax: 25/402-192 E-mail cím: igazgato@keri-dunaujvaros.hu

Részletesebben

95/C. (1) Ha a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a hatósági ellenőrzés során feltárja, hogy a nevelési-oktatási intézmény a

95/C. (1) Ha a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a hatósági ellenőrzés során feltárja, hogy a nevelési-oktatási intézmény a EMLÉKEZTETŐ 2008. szeptember 29-én tartott előadásról előadó: Juhász József főtanácsos Oktatási Hivatal JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 1. ESÉLYEGYENLŐSÉG 1993. Kt. LXXIX. 13 (7) bekezdés, 121. (1) bekezdés 14.

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre A mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése,

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA -. Összeállította: Kovács Mária igazgató a /. (VI..) EMMI rendelet alapján [ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] SZEPTEMBER ÖSSZESÍTETT NAPTÁR / OKTÓBER HÉTFŐ 5 3 HÉTFŐ 3 34 3 KEDD

Részletesebben

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096 A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013/2014. tanévi beiskolázáshoz I. Nyolcadik osztályosok felvételi rendje a nappali tagozatra 1./ Iskolánk 2012. október

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg.

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg. A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg. 2. (2) A 2016/2017. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2016. szept. 1. (csütörtök), utolsó tanítási napja 2017. június

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok!

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Előszó A Vas megyei pályaválasztási tájékoztató részletesen bemutatja, hogy a megyében milyen továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak a tanulók,

Részletesebben

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján a képviselı-testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása illetıleg visszavonása,

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

Középiskolai felvételi eljárás a tanévben

Középiskolai felvételi eljárás a tanévben Középiskolai felvételi eljárás a 2016-2017. tanévben Iskolaválasztás Segítik: Osztályfőnök Pályaválasztási tanácsadó Egyéni tanácsadás: 2016. nov.7-8. Komplex tanácsadás: Pollák Eszter csmpsz.palyavalasztas@gmail.com

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Általános iskolai beiratkozásjogszabályi háttere

Általános iskolai beiratkozásjogszabályi háttere 3. sz. melléklet 1. Általános iskolai beiratkozásjogszabályi háttere A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM OM azonosító: 037 632 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Igazgató: Horváth Attila Beiskolázási felelıs: Horváth Attila Telefon/fax: 92/313-490 Honlap: www.zmgzeg.sulinet.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Szülői értekezlet. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói szeptember 7.

Szülői értekezlet. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói szeptember 7. Szülői értekezlet A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói 2016. szeptember 7. 18 óra Pályaválasztási rendezvények Középiskolák 26. börzéje: 2016. szeptember

Részletesebben

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma OM kód:

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma OM kód: Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma OM kód: 203060 2017/2018. tanévi Beiskolázási Tájékoztatója 1. oldal Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők!

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Középiskolai felvételi eljárás tanév

Középiskolai felvételi eljárás tanév Középiskolai felvételi eljárás 2016-2017. tanév 1. Középiskolai felvételi eljárás Legfontosabb dátumok 2016.11.15. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli vizsgát

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági SZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2017/2018. tanévi beiskolázáshoz

A Budapesti Gazdasági SZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2017/2018. tanévi beiskolázáshoz A Budapesti Gazdasági SZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2017/2018. tanévi beiskolázáshoz I. Nyolcadik osztályosok felvételi rendje a nappali tagozatra 1./

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT 2014-2015 ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet PÁLYAVÁLASZTÁSI KIADVÁNYA A 2014/2015.

Részletesebben

A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl

A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdésének r) pontjában

Részletesebben

2017. Kitöltési útmutató

2017. Kitöltési útmutató Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) JELENTKEZÉSI LAP a 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

részvételt. A jelentkezı szóbeli meghallgatása az általános felvételi eljárás idıszakában, az írásbeli vizsgák

részvételt. A jelentkezı szóbeli meghallgatása az általános felvételi eljárás idıszakában, az írásbeli vizsgák Oktatási Hivatal Iktatószám: KPF/1934-2/2011. Mellékletek száma: 3 db Tájékoztató az általános iskolák számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történı beiskolázás 2011/2012.

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

részvételt. A jelentkezı szóbeli meghallgatása az általános felvételi eljárás idıszakában, az írásbeli vizsgák

részvételt. A jelentkezı szóbeli meghallgatása az általános felvételi eljárás idıszakában, az írásbeli vizsgák Oktatási Hivatal 1 Iktatószám: KPF/1331-2/2010. Mellékletek száma: 3 db Tájékoztató az általános iskolák számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történı beiskolázás 2010/2011.

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

1. Iskolánk OM azonosítója:

1. Iskolánk OM azonosítója: BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) OM azonosító: 203032 Intézmény azonosító:051304 ISKOLAKÓD:007 Beiskolázási Tájékoztató 2016/2017.

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 Beiskolázási Szabályzat 2014/2015. tanév (a 2015/ 2016. tanévre felvételizők számára) Iskolánk OM azonosítója: 0 29297 A felvételi eljárás és a beiratkozás

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

LII. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. JÚNIUS 24. TARTALOM

LII. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. JÚNIUS 24. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. JÚNIUS 24. oldal JOGSZABÁLYOK 103/2008. (IV. 29.) Korm. r. a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörérõl... 1650 106/2008. (IV.

Részletesebben

FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2010/2011. TANÉVBEN

FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2010/2011. TANÉVBEN FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2010/2011. TANÉVBEN 1 Alapelvek Szabad iskolaválasztás a tanuló részéről A középfokú iskolák igazgatói törvényben biztosított döntési jogának érvényesülése Informatikai

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben