ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ"

Átírás

1 ÚTJELZİ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2010

2 2 A kiadvány a középfokú iskolák vezetıitıl kapott tájékoztatás alapján készült Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, 2010 Felelıs kiadó: Iker János Szerkesztés Bakó Balázs, Gerölyné Kölkedi Éva ISSN Készült példányban

3 3 ELİSZÓ Kedves Olvasó! Útjelzı címő tájékoztatónk a 2010/11-es tanévben is segítséget kínál a középiskolaválasztás nehéz feladatához. Hagyományosan a megyében mőködı középiskolák legfontosabb továbbtanulási információit győjtöttük össze az iskolák által küldött adatok alapján. A tájékoztató elsı részében a legfontosabb jogszabályi kötelezettségeket, határidıket és tudnivalókat foglaltuk össze, amelyek között a 6 és 8 évfolyamos iskolákra vonatkozóan újdonságokat is találhatnak. Ezt követik a gimnáziumok, majd a szakképzı intézmények leírásai, amelyek részletesen és jól áttekinthetıen tartalmazzák az iskolák kínálatát. Minden iskolánál feltüntettük azokat az elérhetıségeket, ahol személyesen is érdeklıdni lehet az iskoláról, a felvételi esélyekrıl. Javasoljuk, hogy miután közösen átböngészték kiadványunkat, használják fel a középiskolák nyílt napjait arra, hogy a kiválasztott iskolákról személyes tapasztalatot is szerezhessenek. A nyílt napok idıpontjait a tájékoztató végén találják meg. Ajánljuk, hogy az iskolák honlapját is látogassák meg, ahol bıvebb információkat is olvashatnak az iskolák életérıl, kínálatáról. Kiadványunk megjelentetését az idei évben is a Savaria TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ és a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatta. A kötetben külön fejezetbe szerkesztettük a két szervezethez tartozó középiskolákat. Az Útjelzı tartalmát a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ honlapján is (http://pszk.nyme.hu) elérhetik letölthetı formában, ahol megtalálhatják a Gyır-Moson- Sopron és a Zala megyei középfokú intézmények listáját is. Kedves Gyerekek! Kedves Szülık és Kollégák! Reméljük, hogy Útjelzınk az idén is segítséget ad az eredményes iskolaválasztáshoz. Jó utat, jó választást kíván: Szombathely, szeptember dr. Iker János igazgató

4 4 ÜRES

5 5 A középfokú iskolákba történı jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai Az oktatási és kulturális miniszter 16/2008. (IV. 30.) OKM rendelete a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletének módosításáról A továbbtanulási pályaválasztási feladatok Az általános iskola minden év október 31-éig a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat szóban tájékoztatja a középfokú iskolai felvételi eljárás rendjérıl, a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit pedig írásban tájékoztatja arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülıknek közösen kell dönteniük, továbbá, hogy a köztük lévı vita eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük jelentkezési lapját az iskolának akkor is továbbítania kell, ha a szülık között nincs megállapodás. A középfokú iskolai felvételi tájékoztató 1.1. A gimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola (a továbbiakban együtt: középfokú iskola) felvételi tájékoztatót készít, melyet minden év október 31-éig köteles a honlapján nyilvánosságra hozni, valamint a közoktatás információs rendszerében a nyilvánosság számára közzétett, az iskolára vonatkozó dokumentumok között elhelyezni. A Hivatal a közoktatás információs rendszerében történı nyilvánosságra hozatal tényét ellenırzi A felvételi tájékoztatónak tartalmaznia kell a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét, továbbá, ha az iskola felvételi vizsgát tart, a vizsgára történı jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga idıpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését, a jelentkezık rangsorolásának módját, külön megjelenítve a közoktatási törvény 30. (9) bekezdésében meghatározott tanulók esetében alkalmazott speciális értékelési szabályokat. A felvételi tájékoztatóban az iskolának közölnie kell az OM azonosító számát, továbbá azokat a tanulmányi lehetıségeket, amelyek közül a tanuló választhat [például általános tanterv alapján folyó oktatás, emelt szintő oktatás, szakképzésben a szakmacsoport (a továbbiakban együtt: tanulmányi terület) megnevezését] és a tanulmányi területet jelölı belsı kódot A középfokú iskola a felvételi tájékoztatójában köteles közzétenni, ha részt vesz a kötelezı felvételi feladatok ellátásában, megjelölve azt a felvételi körzetet, amelyben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezık átvételi, felvételi kérelmét nem utasíthatja el, egységes iskolaként az általános iskola feladatai mellett a gimnázium, a szakközépiskola, a szakiskola feladatai közül legalább egyet ellát, annak szabályait, hogy az iskola tanulója a pedagógiai programban meghatározott milyen feltételekkel léphet a kilencedik évfolyamra, a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mőködı általános iskola az - általános iskola és a középiskola feladatait ellátó - egységes iskola tagintézményeként mőködik, akkor az iskola tanulója a kilencedik évfolyamra milyen, a pedagógiai programban meghatározott feltételekkel léphet, a többcélú közoktatási intézmény az általános iskolai feladatok mellett a gimnáziumi, a szakiskolai, a szakközépiskolai feladatok közül bármelyiket ellátja, akkor

6 6 azok a tanulók, akik a többcélú intézmény keretében fejezték be az általános iskolai tanulmányaikat, a pedagógiai programban meghatározott feltételek szerint folytathatják tanulmányaikat a megfelelı iskolatípus szerinti oktatásban A középfokú iskola a tanulmányi területek belsı kódját és az adott terület fı jellemzıit az Oktatási és Kulturális Minisztérium által a minisztérium honlapján szeptember 30-áig közzétett közleményben foglaltak szerint állapítja meg, és október 15- éig elektronikus formában megküldi a hivatalnak. A felvételi kérelem benyújtása 2.1. A középfokú iskolai felvételi kérelmet a hivatal által elkészített és a hivatal honlapján közzétett jelentkezési lapon kell benyújtani. A jelentkezési lap másolható. A felvételi kérelem nem utasítható el azon az alapon, hogy nem a közzétett jelentkezési lapon nyújtották be. Amennyiben a jelentkezést nem a közzétett jelentkezési lapon nyújtották be, a kérelemben érintett középfokú iskola a felvételi eljáráshoz szükséges adatok nyolc napon belüli pótlására felszólítja a kérelem benyújtóját. Ha az iskola - a közoktatásról szóló törvény 81. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint - vallási, illetve világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként mőködik, külön lapon kérheti a jelentkezı nyilatkozatát a tekintetben, hogy elfogadja-e az adott vallást, illetve világnézetet A jelentkezı több jelentkezési lapot állíthat ki. Minden jelentkezési lapon egy iskola tüntethetı fel. Egy jelentkezési lapon az iskola több tanulmányi területe is megjelölhetı. A jelentkezési lapokon a tanulmányi terület 1.4. pont szerint meghatározott belsı kódját minden esetben fel kell tüntetni A jelentkezési lapon a tanuló iskolai törzslapján szereplı neve és tanulói azonosító száma, továbbá a felvételi eljáráshoz szükséges - az iskola által nyilvántartott - személyes adatai tüntethetık fel A jelentkezési lapot, ha a jelentkezı iskolába jár - és e rendelet másképp nem rendelkezik - az iskola küldi meg a felvételt hirdetı középfokú iskolának A jelentkezési lapot, ha a jelentkezı nem jár iskolába, vagy tanulmányait külföldön végzi, a jelentkezı (a továbbiakban: egyéni jelentkezı) küldi meg a felvételt hirdetı középfokú iskolának A kiskorú jelentkezési lapját mind a két szülı, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám (a továbbiakban együtt: szülı), továbbá - ha a jelentkezı a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvıképtelen - a jelentkezı írja alá. Nem kell a szülı aláírása, ha a szülıi felügyeletet a bíróság megszüntette, korlátozta, szüneteltette, vagy ha a szülıi felügyelet azért szünetel, mert a szülı cselekvıképtelen vagy korlátozottan cselekvıképes, illetve ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott. Azt, hogy a másik szülı aláírására nincs szükség, a szülıi felügyeletet gyakorló szülınek kell igazolnia A nagykorú, cselekvıképes személy jelentkezési lapját a jelentkezı írja alá Ha a jelentkezési lap kitöltésének az a célja, hogy az általános iskolába járó, tanköteles tanuló az általános iskolai tanulmányai befejezését követıen új tanulói jogviszonyt létesítsen, a jelentkezési lap kitöltését az általános iskola szervezi meg A felvételi kérelemre az iskola bejegyzést nem tehet, azt nem javíthatja ki. Indokolt esetben az iskola felhívja a tanuló, a szülı figyelmét a hiányzó, a hibás, és az elrontott adatokra, továbbá kezdeményezi azok kijavítását A pontban meghatározott esetben az iskola a tanuló jelentkezési lapját akkor is továbbítja, ha azt a külön élı szülı nem írta alá, abban az esetben, ha a gyermek továbbtanulásra való jelentkezésérıl a bíróság döntött, vagy a szülık a bírósági eljárást

7 7 nem indították meg. Ez utóbbi esetben az iskola értesíti mind a két szülıt, hogy a köztük lévı vita eldöntése a gyámhatóság, illetve a bíróság hatáskörébe tartozik Ha a tanköteles tanuló a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra jelentkezik, a jelentkezési lapját a szülı is megküldheti a felvételt hirdetı középiskolába Az általános iskola a pontban meghatározott esetben is megszervezheti a jelentkezési lapok kitöltését A jelentkezınek - a jelentkezési lapok számától függetlenül - ki kell állítania két példányban egy adatlapot is (a továbbiakban: tanulói adatlap), melyben feltünteti, hogy hány jelentkezési lapot állított ki, több jelentkezés esetén - akkor is, ha ugyanarról az iskoláról van szó - feltüntetve a felvételi kérelmek rangsorát. A rangsorolást nem iskolánként, hanem tanulmányi területenként kell elvégezni. A felvételi kérelmek rangsorolásáról a középfokú iskola nem kérhet információt, a tanulói adatlapon feltüntetett rangsorolást nem ismerheti meg. A tanulói adatlapon fel kell tüntetni a tanulói azonosító adatokat is A pontban meghatározott esetben a tanuló osztályfınöke átveszi a jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapokat, és ellenırzi, hogy a tanulói azonosító adatokat, továbbá a tanulmányi területek belsı kódját helyesen tüntették-e fel a jelentkezési lapokon, valamint a tanulói adatlapokon Az általános iskola a tanulók által kiállított jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlap egy példányát pedig a hivatal által mőködtetett felvételi központnak (továbbiakban Felvételi Központ) küldi meg A tanulói adatlap második példányát borítékba zárja, és a tanuló végleges döntéséig megırzi oly módon, hogy ahhoz - az e rendeletben meghatározott javítási lehetıségen kívül - ne lehessen hozzáférni A és a pontokban meghatározott esetekben a jelentkezési lap továbbításával egyidejőleg az egyéni jelentkezı, illetve a szülı küldi meg a tanulói adatlapot a Felvételi Központ részére Ha a tanköteles tanuló nem nyújt be jelentkezési lapot, az igazgató írásban tájékoztatja a tanulót és a szülıt a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos kötelezettségekrıl és az e melléklet pontjában szabályozott eljárásról Az általános iskola az általános felvételi eljárás idején egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülı közösen módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás egy új módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett iskolához újabb tanulmányi terület írható be, illetıleg az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetık. Új tanulmányi terület csak az érintett középfokú iskolával történt elızetes egyeztetés alapján jelölhetı meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. Az általános iskola a módosító tanulói adatlapokat megküldi a Felvételi Központnak, a többi adatlapot visszaadja a tanulóknak. A felvételi eljárás eredményének nyilvánosságra hozatala az iskolában, a felvételi értesítés 3.1. A felvételt hirdetı iskola legkésıbb az általa szervezett utolsó felvételi vizsganapot követı harmadik napon kifüggeszti a felvételi eljárás eredményét, a jelentkezık rangsorolását az elért eredményekkel. A nyilvánosságra hozatal során a jelentkezı személyes adatai akkor alkalmazhatók, ha ahhoz a jelentkezı, kiskorú jelentkezı esetén a

8 8 szülı is hozzájárult. A jelentkezı, kiskorú jelentkezı esetén a szülı kérheti, hogy az általuk megadott egyéni adat (például jelige) felhasználásával tegyék közzé az elért eredményeket. A jelentkezési lap aláírása hozzájárulást jelent ahhoz, hogy az elért eredményeket a jelentkezı személyes adataival hozzák nyilvánosságra, feltéve, hogy az tartalmazza az e tényre történı figyelmeztetést, továbbá azt a tájékoztatást, hogy az elért eredmények a jelentkezı által megadott egyéni adattal is nyilvánosságra hozhatók. Ha a jelentkezı egyéni adat alkalmazását kéri, nyilatkozatát és az egyéni adatát a jelentkezési lapra kell ráírnia. Ha az egyéni adat a jelentkezési lapra nem lett rávezetve, az legkésıbb a felvételi eljárás befejezésének napjáig az iskola igazgatójának vagy az általa kijelölt személynek átadható A pontban meghatározott esetben a középfokú iskola a felvétellel kapcsolatos döntését megküldi a jelentkezınek, kiskorú jelentkezı esetén a szülınek, továbbá, ha a jelentkezı iskolába jár, az iskolának is (a továbbiakban együtt: felvételi értesítés). Az iskola értesítése jegyzék formájában is történhet. A felvételrıl szóló értesítést a pontban meghatározott esetben az egyéni jelentkezınek, a 2.6. pontban meghatározott esetben a nagykorú tanulónak, a pontban meghatározott esetben pedig a szülınek kell megküldeni, továbbá az utóbbi esetben az általános iskolának is, ha az oda járó tanuló a középfokú iskolába felvételt nyert. A pontban meghatározott esetben az elutasításról szóló értesítést nem kell megküldeni az általános iskolának, a jogorvoslati eljárás eredményérıl pedig csak akkor kell az általános iskolát értesíteni, ha ennek eredményeképp a tanuló a középiskolába felvételt nyert A felvételi eljárás költségei a szülıre, tanulóra nem háríthatók át Ha az iskola a benyújtott felvételi kérelmek, illetve a felvételi eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy a meghirdetett tanulmányi területen nem tudja elindítani az oktatást, köteles errıl három munkanapon belül értesíteni a jelentkezıket, a fenntartót és a hivatalt A felvételi eljárásnak e mellékletben nem szabályozott kérdéseire a rendelet 9. számú mellékletében foglaltakat kell alkalmazni. A szóbeli meghallgatás 4.1. Ha a középfokú iskola az e rendelet 17/A. (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben szóbeli meghallgatás keretében szóbeli vizsgát szervez, a szóbeli vizsga kérdései az iskola pedagógiai programja alapján meghatározott, és az iskola felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra hozott követelményekre épülhetnek A jelentkezı szóbeli meghallgatása az általános felvételi eljárás idıszakában, az egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga után tartható meg. A szóbeli meghallgatásra a középfokú iskola legalább két napot köteles kijelölni A szóbeli meghallgatás nyilvános. A szóbeli meghallgatás idıpontját a felvételi tájékoztatóban és az iskola honlapján is nyilvánosságra kell hozni A felvételi eljárás eredményének a megállapításánál a 4.1. pont alapján szervezett szóbeli vizsga eredménye a felvételi eljárás egészében megszerezhetı összesített eredmény, összpontszám huszonöt százalékánál nem lehet több Ha a helyi önkormányzat által fenntartott iskola az általános felvételi eljárás keretében felvételi meghallgatást kíván szervezni, ennek idıpontjáról értesíti a fenntartó önkormányzat jegyzıjét, fıjegyzıjét Ha a helyi önkormányzat által fenntartott iskolák által a felvételi meghallgatásra kitőzött idıpontok azonos idıre esnének, a jegyzı, fıjegyzı az érdekelt iskolák igazgatóival egyeztetve meghatározza a felvételi meghallgatások idıpontját oly módon, hogy azok különbözı napokra essenek. Ha az iskolák száma miatt ez nem lehetséges,

9 9 akkor azonos napon eltérı idıpontok is kitőzhetık. A felvételi meghallgatás idıpontja nem eshet a tanév rendjérıl szóló rendeletben meghatározott tanulmányi versenyek fordulójának idıpontjaira. Az írásbeli vizsga 5.1. A középfokú felvételi eljárásban csak központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga tartható. Az iskola azt a szándékát, hogy részt kíván venni a központilag szervezett vizsgán, továbbá a feladatlap igénylését a tanév rendjében meghatározottak szerint közli a hivatallal A tanuló a központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára való jelentkezését a Hivatal által kiadott lapon december 10-éig küldheti meg közvetlenül valamely általa választott, vizsgát szervezı intézménybe. A 9. évfolyamra történı jelentkezés esetén mindkét tárgyból külön-külön meg kell jelölni azt is, hogy a tanuló az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó, illetve a tehetséggondozó középfokú iskola írásbeli felvételijén kíván-e részt venni, vagy akár mindkét típusú írásbelire jelentkezik-e A központilag szervezett írásbeli vizsga csak a hivatal által megküldött feladatlapokkal történhet, és a javítást a hivatal által megküldött javítókulcs alapján kell elvégezni. A feladatlapokat és a megoldási kulcsokat legkésıbb a vizsga napját követı napon a hivatal a honlapján közzéteszi A felvételi eljárás eredményének a megállapításánál a központilag szervezett írásbeli vizsgán elérhetı eredmény a felvételi eljárás egészében megszerezhetı összesített eredmény, összpontszám ötven százalékánál nem lehet kevesebb A vizsgázókat az írásbeli vizsga megkezdése elıtt tájékoztatni kell arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az általuk elkészített és az iskola szaktanára által kiértékelt dolgozatokat, és tehetnek észrevételt az értékelésre Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait (dolgozatait) a vizsgázó és szülıje az iskola képviselıjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és idıben megtekintheti, azokról másolatot készíthet, és a hivatalos javítókulcstól eltérı értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet. A jelentkezı kérelmére és költségére az iskola másolatot készít. A megtekintéshez - az írásbeli vizsgát követı nyolc napon belül - egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követı elsı munkanap végéig - tizenhat óráig - adhatja le Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az igazgató gondoskodik arról, hogy másik szaktanár is rendelkezésre álljon az észrevételben foglaltak elbírálására, s azt lehetıség szerint az észrevételt tevıvel és az értékelı pedagógussal közösen, érdemben elbírálják. A bírálat eredményét megfelelı indokolással, írásban közölni kell az észrevételt tevıvel. Ha az észrevételt tevı fenntartja észrevételét, azt az iratokkal együtt meg kell küldeni a hivatalnak. A hivatal három munkanapon belül köteles dönteni, s döntésérıl - a kézbesítéssel egyidejőleg - rövid úton (futár, telefax, távbeszélı) értesíteni az igazgatót. Az észrevétel benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát Az írásbeli vizsga eredményérıl a vizsgát szervezı iskola - a hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzıjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített értékelı lapon - közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A vizsgázó kérelmére és költségére a vizsgát szervezı iskola másolatot készít a kijavított dolgozatról, és azt a bélyegzıjének

10 10 lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesítve átadja a vizsgázónak. A felvételi eljárás rendje 6.1. A középfokú iskolába a tanulók az - általános és a - rendkívüli felvételi eljárás keretében vehetık fel. Az általános felvételi eljárás - függetlenül attól, hogy ki az iskola fenntartója - a tanév rendjérıl szóló rendeletben meghatározott idıpontban kezdıdik és ideig tart Az általános felvételi eljárás egy fordulóból áll. A felvételi kérelmek feldolgozása 7.1. A Felvételi Központ a beküldött tanulói adatlapok alapján iskolánként, azon belül tanulmányi területenként elkészíti a jelentkezık ábécé sorrendbe szedett jegyzékét (a továbbiakban: jelentkezık jegyzéke), és elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak A középfokú iskola igazgatója az iskolai felvételi eljárás befejezését követıen tanulmányi területenként elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket. Az ideiglenes felvételi jegyzéket úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkezık jegyzékébe minden jelentkezı neve mellé az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését. Ha a jelentkezı teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni. A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérı tanulók közül a rangsor elkészítésénél elınyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzető tanulót, ezt követıen azt a jelentkezıt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja. A sajátos helyzetet az iskola házirendjében kell szabályozni. Ha a jelentkezı nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett ezt a tényt, s a felvételi kérelem elutasítását az E bető alkalmazásával kell beírni. Az ideiglenes felvételi jegyzéket - tájékoztatás céljából, a 3.1. pontban meghatározottak alkalmazásával - nyilvánosságra kell hozni A tanulói adatlapok módosításának feldolgozását követıen a Felvételi Központ - elektronikus úton - kiegészítheti az ideiglenes felvételi jegyzékben található névsort A középfokú iskola igazgatója a 7.2. pontban meghatározottak szerint elkészíti a végleges felvételi jegyzéket és elektronikus formában megküldi a Felvételi Központnak. A végleges felvételi jegyzéket kinyomtatva, minden oldalát aláírásával és az iskola körbélyegzıjének lenyomatával ellátva is meg kell küldenie a Felvételi Központnak. Ha a középfokú iskola igazgatója rendelkezik legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással, és a végleges felvételi jegyzéket a saját fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátva küldi meg a Felvételi Központ részére, a papír alapú hitelesítésre nincs szükség Az igazgató a végleges felvételi jegyzéken - tanulmányi területenként - feltünteti a felvehetı tanulók létszámát is A hivatal a felvételi jegyzékek alapján megállapítja, hogy melyik iskola kinek a jelentkezését fogadta el. Ha ugyanannak a jelentkezınek több felvételi kérelmét is elfogadták, a hivatal a tanulói adatlap alapján megállapítja, hogy melyik kapta a tanulói adatlapon a legkisebb sorszámot, és azt hagyja rajta a jelentkezést elfogadó iskola felvételi jegyzékén, a többi elfogadott jelentkezés adatait pedig törli a felvételi jegyzékrıl.

11 A felvételi jegyzéken legfeljebb annyi jelentkezı maradhat, ahány tanulót az iskola az általa közölt adatok szerint fel tud venni. Ha a rangsorolt jelentkezık száma, a jegyzék felülvizsgálata után meghaladja az iskola által közölt felvehetı tanulói létszámot, a hivatal a létszám fölötti jelentkezık adatait törli a jegyzékrıl. A hivatal a jegyzéken maradókat a következık szerint állapítja meg: a legalacsonyabb sorszámból kiindulva, minden esetben a következı legalacsonyabb sorszámra lép mindaddig, ameddig a megmaradók száma el nem éri az iskola által megjelölt létszámot A törlés a jelentkezı nevének oly módon történı áthúzásával történik, hogy ezáltal a tanulói azonosító adatok olvashatók maradjanak. A hivatal a felvételi jegyzéken záradék formájában feltünteti - betővel és számmal - a törölt jelentkezések darabszámát, valamint a törölt sorszámokat A hivatal visszaküldi a tanulói adatlap alapján egyeztetett felvételi jegyzéket a felvételt hirdetı középfokú iskolának. A felvételi eredmények közlése 8. A felvételi jegyzék kézhezvétele után a felvételt hirdetı középfokú iskola - a jegyzéknek megfelelıen - megküldi a felvételrıl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezınek és az általános iskolának. Az általános iskola értesítése jegyzék formájában is történhet. A rendkívüli felvételi eljárás 9.1. Az iskola igazgatója a felvételi döntésekrıl szóló értesítések megtörténte után a következı tanév elsı napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a középiskolába felvehetı tanulói létszám kevesebb mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A kiírást meg kell küldeni a székhely szerint illetékes önkormányzat jegyzıjének, fıjegyzıjének, továbbá a hivatalnak, amely a megküldött és összesített adatokat közzéteszi az interneten, és megküldi a fıjegyzık részére A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdetı iskola által meghatározott formában és idıpontig. A rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhetı meg. A felvételi kérelmekrıl az iskola igazgatójának kell döntenie. Felvétel a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába 10. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezı tanulók a programba történı beválogatás után jelentkezési lapjukat elküldik abba az Arany János programot indító iskolába, amelyikbe a pályázat elbírálása folyamán bekerültek. A programba jelentkezı tanuló az adatlapján elsı helyen rangsorolja ezen iskola Arany János tanulmányi területét. A tanulónak jogában áll más iskolát, tagozatot megjelölni, illetve a programba való jelentkezésével kapcsolatos döntését módosítani. A programba bevont intézmények a hátrányos helyzető tanulókat a felvétel során azonos felvételi pontszám esetén kötelesek elınyben részesíteni. A felvételi eljárással kapcsolatos idıpontokat a tanév rendjérıl szóló rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

12 12 Az adatkezelés szabályai 11. A középfokú iskolák felvételi rendszerének adatbázisából az eljárás során szerzett személyes adatokat - a felvételi eljárás lezárását követıen - a hivatal legkésıbb szeptember 15-éig törli a nyilvántartásából, egyúttal a személyes adatokat tartalmazó papír alapú adathordozókat megsemmisíti. A középfokú iskolai felvételi rendszer adatait - személyazonosításra alkalmatlan módon - a hivatal tárolja, kezeli, statisztikai célra felhasználhatja, továbbá statisztikai felhasználás céljára átadhatja. Felvétel a szakközépiskola, szakiskola szakképzı évfolyamára Ha a szakiskola, szakközépiskola szakképzési évfolyamára jelentkezı nem az adott iskolában - az általános mőveltséget megalapozó oktatásban - megkezdett tanulmányait kívánja folytatni, a tárgyév február 15-étıl (keresztféléves képzés esetén a folyó tanév december 1-jétıl) az iskola által meghatározott idıben kérheti felvételét vagy átvételét A fegyveres erık által fenntartott iskolákba és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott iskolákba a tanév rendjében meghatározott idıpontig lehet benyújtani a jelentkezést, a központilag kiadott jelentkezési lapon. A felvételi döntésekre a pályaalkalmassági vizsgálatok után kerül sor. A jogorvoslati eljárás A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkezı, kiskorú jelentkezı esetén a jelentkezı és a szülı figyelmét, hogy a közoktatási törvény 83. -ának (2) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülı nem ért egyet. Ha több jelentkezési kérelemmel kapcsolatos döntés ellen élnek a jogorvoslat lehetıségével, egyidejőleg valamennyi felvételirıl szóló döntést tartalmazó lapot továbbítani kell Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejezıdjék. Ha a jelentkezı tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményérıl értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkezı tanulói jogviszonyban áll. A pontban leírt esetben csak akkor kell értesíteni az általános iskolát, ha a jogorvoslati eljárás eredményeképpen a tanuló a középiskolába felvételt nyert. A tankötelezettség teljesítésének figyelemmel kísérése, a beiratkozás A kötelezı felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét a fıjegyzı a felvétel évének január 31. napjáig megküldi az általános iskolának. Az általános iskola köteles azt a helyben szokásos módon közzétenni Ha a tanköteles tanulót nem vették fel iskolába, annak az iskolának az igazgatója, amellyel tanulói jogviszonyban áll, a felvétel évének június 20. napjáig értesíti a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzıjét annak érdekében, hogy a tankötelezettség teljesítését figyelemmel tudja kísérni, valamint a megyei, fıvárosi önkormányzat fıjegyzıjét, kérve, hogy a közoktatási törvény 87. -a (1) bekezdésének a) pontja, illetve 89. -ának a) pontja alapján nyújtson segítséget a tankötelezettség teljesítéséhez.

13 Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után tanulmányait a kötelezı felvételt biztosító szakiskola kilencedik évfolyamán kívánja folytatni, jelentkezési lapját az iskolának, tanulói adatlapját pedig a Felvételi Központnak meg kell küldeni. Az iskola a jelentkezést tudomásul veszi, és errıl értesíti az 3.2. pontban felsoroltakat Ha a tanköteles tanulót az utolsó tanítási napig nem vették fel iskolába, annak az iskolának az igazgatója, amellyel tanulói jogviszonyban áll, értesíti a szülıt arról, hogy gyermekét köteles beíratni a kötelezı felvételt biztosító iskolába, és a tanuló törzslapjának másolatát megküldi a kötelezı felvételt biztosító iskola részére Az iskolai beiratkozások idıpontját - a tanév rendjében megállapított keretek között - az iskola igazgatója határozza meg. Az idıpontot - a helyben szokásos módon - legalább tizenöt nappal korábban nyilvánosságra kell hozni Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának idıpontját - a pontban meghatározott kivétellel - az iskola igazgatója állapítja meg A pontban meghatározott esetben a kötelezı felvételt biztosító iskolába a szülı a gyermekét az iskola által meghatározott napon köteles beíratni, kivéve, ha igazolja, hogy gyermeke másik iskolával létesített tanulói jogviszonyt. A beíratás napját az iskola minden év augusztus 5-éig köteles - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra hozni. A kötelezı felvételt biztosító iskola igazgatója értesíti a jegyzıt, ha a tanulót nem íratták be az iskolába, illetve nem igazolják, hogy tanulói jogviszonyt létesített A középfokú iskola a tanköteles tanuló beiratkozásáról értesíti azt az általános iskolát, amelyikben a tanulmányait folytatta. Felvétel az alapfokú mővészetoktatási intézményekbe és a kollégiumokba Az alapfokú mővészetoktatási intézményekbe külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A felvételi eljárás rendjét - figyelembe véve e rendelet 17. -ának (4) bekezdésében foglaltakat - az iskola igazgatója határozza meg. A kollégiumokban a jelentkezés idejérıl a kollégium igazgatója, vezetıje dönt. Ezt az idıpontot legalább hatvan nappal korábban - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra kell hozni Az alapfokú mővészetoktatási intézményekben és a kollégiumokban a beiratkozás idıpontját az iskola, a kollégium igazgatója, vezetıje határozza meg. A beiratkozás idıpontját legalább harminc nappal korábban - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra kell hozni. Határidık 16.A középfokú iskolai felvételi eljárással kapcsolatos határidıket az oktatási és kulturális miniszter évente, a tanév rendjérıl szóló miniszteri rendeletben határozza meg.

14 14 A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2010/2011. tanévben a 22/2010. (V.13.) OKM rendelet alapján Határidık Feladatok Az OKM pályázatot hirdet a Hátrányos helyzető tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programjába történı jelentkezésrıl Az OKM a minisztérium honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját, belsı kódjait A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belsı kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerısítéssel) megküldik a Felvételi Központnak A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok az írásbeli felvételi megrendezéséhez elıírt fenntartói hozzájárulásukat megküldik a Hivatalnak. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjérıl Az Oktatási Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervezı gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelızı írásbeli vizsgát szervezı középfokú intézmények jegyzékét A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervezı a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János tehetséggondozó Programjára történı pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történı pályázatok benyújtása Az egységes írásbeli vizsgát szervezı intézmények eddig az idıpontig jelentik a Hivatalnak a hozzájuk az írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap igényüket Az általános felvételi eljárás kezdete A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezıkkel , Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban , , Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos, általános tantervő képzésre és a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezık számára az érintett középfokú intézményekben. Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamos, általános tantervő képzésre, valamint a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezık számára azoknak, akik az elızı írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

15 A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezı, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal , Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik valamit a hetedik évfolyamos tehetséggondozó képzésre jelentkezık számára az érintett középfokú intézményekben A fıjegyzı megküldi az általános iskolának a kötelezı felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba , Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik valamint a hetedik évfolyamos tehetséggondozó képzésre jelentkezık számára azoknak, akik az elızı írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni Az egységes írásbelit szervezı középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményérıl a tanulókat A Hátrányos helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevı intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményérıl egymás egyidejő elızetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet Arany János Programirodájának bevonásával értesítik az érdekelt szülıket, tanulókat és általános iskolákat Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok elsı példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történı jelentkezésrıl a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében A középfokú iskola eddig az idıpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket A tanulói adatlapok módosításának lehetısége az általános iskolában Az általános iskola eddig az idıpontig elzárva ırzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetı létszám, a biztosan fel nem veendık listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban) A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék) A felvételt hirdetı középfokú iskolák megküldik a felvételrıl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezıknek és az általános iskoláknak Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehetı létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

16 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki A ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetı iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekrıl A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzıjének Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott idıben Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképzı iskolába A tanköteles tanulók beíratása a kötelezı felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott idıben) A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelezı felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzıt. A közoktatási törvény vonatkozó fejezetei (1993.évi LXXIX.tv.) A tankötelezettség 6. (1) A Magyar Köztársaságban - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek tanköteles. (2) A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésıbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülı kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni idıpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsı tanítási napján kezdıdik. (3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A sajátos nevelési igényő tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszadik életévét betölti. (4) Az iskola igazgatója dönt a) a tankötelezettség kezdetérıl az óvoda véleménye alapján, illetıleg ha a gyermek nem járt óvodába, vagy az óvoda kezdeményezi a nevelési tanácsadó véleménye alapján; a sajátos nevelési igényő gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértıi és rehabilitációs tevékenységet végzı szakértıi és rehabilitációs bizottság szakértıi véleménye alapján;

17 17 b) a tankötelezettség meghosszabbításáról a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértıi és rehabilitációs tevékenységet végzı szakértıi és rehabilitációs bizottság szakértıi véleménye alapján. (5) (6) Tizenhatodik életévének betöltése után kérelmére megszőnik annak a tankötelezettsége, aki érettségi vizsgát tett, vagy államilag elismert szakképesítést szerzett, illetve házasságkötés révén nagykorúvá vált, vagy gyermekének eltartásáról gondoskodik. A kérelmet a tanuló és - a nagykorúvá vált tanuló kivételével - a szülı közösen nyújthatja be. A kérelmet az iskola igazgatója írásban tudomásul veszi. 7. (1) A tankötelezettség - a szülı választása alapján - iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthetı. (2) Ha az iskola igazgatója vagy a gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti szolgálat megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok befejezésére nem lehet számítani, köteles errıl értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat jegyzıjét. A jegyzı dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Hátrányos helyzető tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. (3) A tankötelezettség az általános iskolában és az ötödik évfolyamtól kezdıdıen a gimnáziumban teljesíthetı. A tankötelezettség - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a kilencedik évfolyamtól kezdıdıen a szakközépiskolában és szakiskolában is teljesíthetı. A gimnázium 28. (1) A gimnáziumnak - a (2) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - négy évfolyama van. A négy évfolyamos gimnáziumban a nevelés és oktatás a kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizenkettedik évfolyamon fejezıdik be. (2) Hat vagy nyolc évfolyammal mőködhet a gimnázium, ha a középtávú beiskolázási terv [88. (2) bek.] elırejelzése alapján a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek ily módon teremthetık meg, és fıvárosi, megyei szinten megoldható azoknak a tanulóknak a gimnáziumi felvétele, akik gimnáziumi tanulmányaikat a kilencedik évfolyamon szeretnék megkezdeni. A nevelés és oktatás a hat évfolyamos gimnáziumban a hetedik, a nyolc évfolyamos gimnáziumban az ötödik évfolyamon kezdıdik, és - a hat, illetve a nyolc évfolyamos gimnáziumban is - a tizenkettedik évfolyamon fejezıdik be. A hat vagy nyolc évfolyammal mőködı gimnáziumban - ha jogszabály elıírja - a neveléstoktatást négy évfolyamon is meg kell szervezni, az (1) bekezdésben meghatározottak szerint. (3) (4) Ha az (1)-(2) bekezdésben meghatározott gimnáziumban a nevelı és oktató munka két tanítási nyelven (magyarul és idegen nyelven, beleértve a nemzetiségi és a kisebbségi nyelvet is) folyik (a továbbiakban: két tanítási nyelven folyó oktatás) - a Két tanítási nyelvő iskolák irányelve, illetve a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvében meghatározottak szerint -, a nevelés és oktatás a tizenharmadik évfolyamon fejezıdhet be. Tizenharmadik évfolyamon fejezıdhet be a nevelés és oktatás a gimnáziumban akkor is, ha a kilencedik évfolyamon legalább a kötelezı tanórai foglalkozások negyven százalékának megfelelı idıkeretben idegen nyelvbıl, illetve a nemzetiségi és a kisebbségi nyelvbıl intenzív nyelvi felkészítés folyik, továbbá a gimnázium a tízedik-tizenharmadik évfolyamon emelt szintő oktatás keretében felkészíti a tanulót az adott nyelvbıl az emelt szintő érettségi vizsga letételére. A nyelvi elıkészítésre

18 18 fel nem használt idıkeret legalább huszonöt százalékát informatikai ismeretek oktatására, a fennmaradó idıkeretet pedig képességfejlesztésre kell fordítani (a továbbiakban: nyelvi elıkészítı évfolyam). A hat vagy nyolc évfolyammal mőködı gimnáziumban a nyelvi elıkészítı évfolyam a kilencedik évfolyam helyett másik évfolyamon is megszervezhetı. (5) A gimnáziumban általános mőveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsıfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítı nevelés és oktatás folyik (a továbbiakban: középiskolai nevelés és oktatás). A gimnáziumban a tizenegyedik évfolyamtól kezdıdıen munkába állást elıkészítı, illetve segítı elméleti és gyakorlati tanítási óra is tartható. (6) A gimnáziumban a tanuló felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra. (7) Az adott évfolyamban indítható osztály, osztályok számának figyelembevételével meg kell szervezni a gimnáziumban - a (4) bekezdésben meghatározott - nyelvi elıkészítı évfolyamot, illetve a nyelvi elıkészítı évfolyam további osztályát, ha a jelentkezık létszáma alapján ez indokolt. A nyelvi elıkészítı évfolyam, illetve a nyelvi elıkészítı évfolyam osztálya több középiskola tanulóiból is megszervezhetı egy gimnázium keretei között. (8) A gimnázium tanulója - az átvételre és a felvételre vonatkozó rendelkezések szerint (42., 46., ) - folytathatja tanulmányait az általános iskola, másik gimnázium, szakközépiskola, szakiskola megfelelı évfolyamán. A szakközépiskola 29. (1) A szakközépiskolának - a (2) és a (8)-(9) bekezdésben meghatározott kivétellel - érettségire felkészítı, általános mőveltséget megalapozó - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - négy középiskolai évfolyama van. A kilencedik évfolyamtól kezdıdıen a Nemzeti Alaptantervben meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdıdıen - az Országos Képzési Jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. A középiskolai nevelés-oktatás a kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizenkettedik, illetıleg a (2) bekezdésben meghatározott esetben a tizenharmadik évfolyamon fejezıdik be. A szakmai vizsgára felkészítı, szakképzési évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék határozza meg. Ha a szakközépiskola több szakképesítés megszerzésére készít fel, a szakképzési évfolyamok száma - a felkészítési idıtıl függıen - az egyes szakképzésekben eltérhet egymástól. A gyakorlati képzésrıl külön jogszabály rendelkezik. Ahol e törvény szakmai elıkészítı, szakmai alapozó oktatásról rendelkezik, azon érteni kell a szakmai orientációt és a szakmacsoportos alapozó oktatást is. (2) Ha a szakközépiskolában a nevelı és oktató munka két tanítási nyelven folyik - a Két tanítási nyelvő iskolák irányelve, illetve a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvében meghatározottak szerint -, a középiskolai évfolyamon a nevelés és oktatás a tizenharmadik évfolyamon fejezıdhet be. Tizenharmadik évfolyamon fejezıdhet be a nevelés és oktatás a szakközépiskolában akkor is, ha a kilencedik évfolyamon legalább a kötelezı tanórai foglalkozások negyven százalékának megfelelı idıkeretben idegen nyelvbıl, illetve a nemzetiségi és kisebbségi nyelvbıl intenzív nyelvi felkészítés folyik, továbbá a szakközépiskola a tízedik-tizenharmadik évfolyamon emelt szintő oktatás keretében felkészíti a tanulót az adott nyelvbıl az emelt szintő érettségi vizsga letételére. A nyelvi elıkészítésre fel nem használt idıkeret legalább huszonöt százalékát informatikai ismeretek oktatására, a fennmaradó idıkeretet pedig képességfejlesztésre kell fordítani. A szakképzési évfolyamok száma egy évfolyammal megnövelhetı, ha az oktatás két tanítási nyelven folyik.

19 19 (3) Az adott évfolyamban indítható osztály, osztályok számának figyelembevételével meg kell szervezni a szakközépiskolában - a (2) bekezdésben meghatározott - nyelvi elıkészítı évfolyamot, illetve a nyelvi elıkészítı évfolyam további osztályát, ha a jelentkezık létszáma alapján ez indokolt. A nyelvi elıkészítı évfolyam, illetve a nyelvi elıkészítı évfolyam osztálya több középiskola tanulóiból is megszervezhetı egy szakközépiskola keretei között. (4) A szakközépiskola a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára. (5) A szakközépiskolában a tanuló a középiskolai évfolyamon felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és elıkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra. (6) A tanuló dönt arról, hogy érettségi vizsgát vagy az érettségi vizsgát követıen szakmai vizsgát, illetve - ha a szakképzésre vonatkozó jogszabály lehetıvé teszi - csak szakmai vizsgát tesz. (7) A szakközépiskola tanulója - az átvételre és a felvételre vonatkozó rendelkezések szerint (42., 46., ) - folytathatja tanulmányait másik szakközépiskola, gimnázium, szakiskola megfelelı évfolyamán. (8) Ha a szakközépiskola mővészeti szakmai vizsgára készít fel a) párhuzamos oktatás esetén - a központi programban (tantervben) meghatározottak szerint - a középiskolai évfolyamokon a nevelı és oktató munka az ötödik, hetedik vagy a kilencedik évfolyamon kezdıdhet, és a tizenharmadik évfolyamon fejezıdhet be, b) a szakképzés megszervezésére e törvény 27. -a (7) bekezdésének a) pontjában, valamint a c)-d) és f)-g) pontjában foglaltakat kell alkalmazni, c) a tanuló a szakmai vizsgát az érettségi vizsgát követıen teszi le. (9) Kizárólag szakképzési évfolyammal mőködhet a szakközépiskola, ha érettségi bizonyítvánnyal rendelkezı tanulókat készít fel szakmai vizsgára A szakiskola 27. (1) A szakiskolának - a (4)-(5), a (7)-(8), a (10) és a (14) bekezdésben meghatározott kivétellel - kilencedik-tizedik és az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakképzési évfolyama van. A szakképzési évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék határozza meg. Ha a szakiskola több szakképesítés megszerzésére készít fel, a szakképzési évfolyamok száma - a felkészítési idıtıl függıen - az egyes szakképzésekben eltérhet egymástól. (2) A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán általános mőveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá a kötelezı óra legfeljebb ötven százalékában pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik, valamint - az Országos Képzési Jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. A gyakorlati oktatást iskolai tanmőhelyben kell megszervezni. (3) A szakképzési évfolyamokon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy az érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképzettségek körében folyhat szakképzés. A szakképzési évfolyamokon a tanuló a szakmai vizsgára készül fel.

20 20 (4) A szakiskolai nevelés és oktatás - azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek - megszervezhetı kizárólag szakképzési évfolyamokon, a szakképzés követelményeinek és - legalább a teljes képzési idı egyharmadában az általános mőveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire épülı -, a szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek átadásával. A kötelezı felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez indokolt, e bekezdés szerint is köteles megszervezni a szakképzést. (5) Kizárólag szakképzési évfolyammal mőködhet a szakiskola, ha olyan tanulókat készít fel a szakmai vizsgára, akik eredményesen befejezték a tizedik évfolyamot, vagy teljesítették a tankötelezettségüket, és a szakképzési évfolyamokon csak szakmai elméleti és gyakorlati képzés folyhat. (6) A szakiskola tanulója - az átvételre és a felvételre vonatkozó rendelkezések szerint (42., 46., ) - folytathatja tanulmányait másik szakiskola, középiskola megfelelı évfolyamán. Ha a szakiskolai nevelés és oktatás középiskolai nevelést és oktatást ellátó többcélú intézményben folyik, a szakiskola tanulója a szakmai vizsga letételét követıen - tanulmányainak beszámításával - folytathatja tanulmányait az érettségi vizsgára történı felkészülés céljából. (7) Ha a szakiskola mővészeti szakmai vizsgára készít fel, a szakiskolára vonatkozó rendelkezéseket a következı eltéréssel kell alkalmazni: a) a tanuló a tankötelezettség megszőnése elıtt, az általános mőveltséget megalapozó pedagógiai szakaszban is bekapcsolódhat a szakképzésbe, b) a szakiskolában a nevelı és oktató munka - a központi program (tanterv) szerint - az ötödik, a hetedik vagy a kilencedik évfolyamtól kezdıdhet, c) a szakképzés követelményeinek elsajátítása az általános mőveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeinek elsajátításával egyidejőleg is folyhat (a továbbiakban: párhuzamos oktatás), d) párhuzamos oktatás esetén a tanuló az általános mőveltséget megalapozó pedagógiai szakasz és a szakképzés követelményeit ugyanabban az iskolában, eltérı évfolyamokon is teljesítheti, e) párhuzamos oktatás esetén a tanuló szakmai vizsgát a tizedik évfolyam sikeres befejezését követıen tehet, f) ha a szakmai gyakorlat keretében a tanuló mővészeti elıadásra készül fel, a szakmai gyakorlat ideje igazodik a próbák és az elıadás idejéhez, g) a párhuzamos oktatásban az évfolyamok számozására e törvény 25. -ának (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A szakképzı évfolyamok számozására és az évfolyamok számának meghatározására a 25. (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni akkor, ha a szakképzést az elıírt iskolai végzettséggel rendelkezık részére kiegészítı képzésként szervezik meg. (8) A szakiskolában - a nappali rendszerő iskolai oktatás keretében - felzárkóztató oktatás szervezhetı azoknak a tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe. A szülı legkorábban abban az évben kérheti, hogy gyermeke - az általános iskolai tanulmányai folytatása helyett - a következı tanítási évet a felzárkóztató oktatásban kezdhesse meg, amelyben az betölti a tizenötödik életévét. A felzárkóztató oktatásba bekapcsolódhatnak azok a tanulók is, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de tanulmányaikat nem kívánják a szakiskola kilencedik évfolyamán megkezdeni, illetve folytatni. A kötelezı felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez indokolt, megszervezi a felzárkóztató oktatást. A

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT A KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Középdunántúli Regionális Pedagógiai Intézet PÁLYAVÁLASZTÁSI KIADVÁNYA A 2012/2013. TANÉVRE Általános és középiskolát

Részletesebben

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére -

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére - Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre - alapfokú gel rendelkezők részére - Békés Megyei Pedagógiai Intézet 2014 A tájékoztatóban szereplő adatokat a középfokú iskolák szolgáltatták.

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben

Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben Felelős kiadó: Bacsa Judit Főigazgató Csongrád Megyei Pedagógiai

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám 63523 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a. /2014. számú előterjesztéshez /2014. (.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 Beiskolázási Szabályzat 2014/2015. tanév (a 2015/ 2016. tanévre felvételizők számára) Iskolánk OM azonosítója: 0 29297 A felvételi eljárás és a beiratkozás

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a 3557/2015. sz. előterjesztéshez./2015. (...) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2012/2013. tanév során kilencedik

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 212 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben