Hol lehet a vége a tenyésztésnek és a domesztikálásnak?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hol lehet a vége a tenyésztésnek és a domesztikálásnak?"

Átírás

1 Hol lehet a vége a tenyésztésnek és a domesztikálásnak? Összefüggések, tények, lehet ségek Az egyik oldalon az ember a maga teremtette civilizált környezetével, a másik oldalon a kutya a maga öröklött ösztöneivel, - ennek a két dolognak kellene valahogy kiegyensúlyozottan, harmonikusan egy élettérben élni. Amikor a kutyának a fajával és a fajtájával összefügg viselkedésrendszere, biológiai szükségletei, fizikai- és pszichikai igényei nem kerülnek ellentmondásos helyzetbe az ember életkörülményeivel, akkor egy mind a két fél számára harmonikus együttélés jön létre. Az ember a tenyésztéssel, a domesztikálás (háziasítás) folytatásával vagy megkönnyítheti, vagy megnehezítheti ennek az egyensúlyi állapotnak a kialakulását és a jöv beli gazdik és kutyáik életét. Egy olyan kutya kellene, amelyik... Az ember jó ideje akarva-akaratlanul olyan mértékben megváltoztatja azt a világot, amelyben él, hogy a biológiai környezete ellentmondásos helyzetbe került. Ennek egyik legszembet n bb megfigyelésére, az emberrel egy élettérben él társállatainak - többek között a kutyának, - a példája ad jó lehet séget. Az utóbbi fél évszázadban az ember a saját környezetét beton, m anyag, fém felhasználásával olyan nagymértékben beépítette, hogy már saját maga érzi a hiányát a természetes anyagoknak és területeknek. Az elvesztett természetes környezet utáni vágy az egyik legnagyobb motivációja az embereknek, amiért egy valamilyen társállat tartása mellett döntenek. Az emberek nagy része egy kutya tartásával valamilyen mértékben pótolni akarja az elveszni látszó kapcsolatát a természettel. Viszont egy kutyának a magához vételével nemcsak egy darab természetpótlékot visz haza, ha nem egy él lényt, amelynek a szükségletei megfelel kielégítésére szintén kellene az a természetes közeg, amelyb l egyre inkább kevesebb van. Ez által kialakulóban van egy ördögi kör: az ember tönkreteszi a természetet, ennek a hiánynak a pótlására magához vesz egy él lényt, ennek az él lénynek az életfeltételei biztosításához szükség lenne a természetre, de ebb l egyre kevesebb van, mert az ember tönkretette. Az emberi egoizmus, mint minden hasonló más problémára, erre is megpróbál a maga módján megoldást találni. A megoldásra való törekvés egyébként egyáltalán nem új kelet. A kutyatenyészt k egy része már a jelenlegi környezetrombolás = klímaváltozás aktuális világproblémát évtizedekkel megel z en fáradtságot és a kutyák egészségügyi t r képességét nem kímélve igyekeztek a maguk módján erre valamilyen megoldást keresni. Olyan kutyákat próbáltak produkálni, amelyek magában hordozzák a kutyának az ember által érzelmi síkon kedvelt jellemz it, de ezzel párhuzamosan a természet irányába igényei a minimálisra szorítkozzanak. Id közben a helyzet még radikálisabbá változott. A jelen helyzetben már tehát egy olyan kutya felelne meg ennek a kett s elvárásnak, amelyik egyszerre aranyos, kedves, ragaszkodó, ház rz, szófogadó, h séges, érdekes, szép, tünemény, játékos, stb. - de ugyanez a kutya, ne ugasson, ne akarjon a gazdi után menni a munkahelyére, ne legyen nagy a mozgásigénye, ne kaparjon a kertben, ne legyen büdös a sz re, ha megázik, ne akarjon kimenni pisilni, ne akarjon elrohanni a parkban, ne szimatoljon a járdán, amikor sietni kell haza, ne szökjön ki az udvarból egy tüzel szuka után, stb. A legjobb lenne, ha semmi olyan ösztönös igénye nem lenne ennek az állatnak, amit évezredek óta hordoz, - ragadozó falkaállat származása révén, - a génjeiben. Ha egy nek sikerülne egy ilyen kutyát létrehozni és azt 1

2 futószalagon nagy szériában produkálni, akkor valószín leg lenne a világ leggazdagabb és egyúttal a saját országának szervezetének, no meg az FCI legnagyobb megbecsülésének örvend je. Szerencsére az eddigi ez irányú törekvések nem vezettek átüt sikerre, és géntechnika ide vagy oda, egyenl re ett l a végveszélyt l nem kell tartanunk. A szaporodásért felel s gének ugyanis meglehet sen nagy lehet séget biztosítanak arra vonatkozólag, hogy generációról generációra csak éppen az aktuális alkalmazkodási képesség tulajdonságait örököljék az állatok. Ha ez nem így lenne, vagy az embernek a gének manipulálásával ezt sikerülne megváltoztatni, - az valószín leg a kutyatenyésztés végét jelentené. Az is megnyugvásra adhat okot, hogy a jelenlegi kutyafajták tenyésztési folyamatát hozzáért, a fajtaklubok és i érdekekt l független biológus kutyabarátok is figyelemmel kísérik. Annak ellenére, hogy a tudományosan megalapozott fölméréseik, munkáik sajnos az illetékesek papírkosarában kötnek ki, és nagy valószín séggel nem jutnak el az egyszer kutya k bizonyos rétegéhez, a mai információközvetítési lehet ségek mellett egyre több kutyabarátnál találnak nyitott fülekre és megértésre. Ezek egyike például egy svájci doktori disszertáció (Nicole Peyer, Bundesamt für Veterinarwesen, Bern), amelyben 108 különböz, Európában divatos kutyafajta jellemz megbetegedéseinek elemzését foglalta össze a szerz. A tanulmány egyértelm végs következtetése, hogy az európai kutyatenyésztés az elmúlt évtizedekben fokozatosan, de nagymértékben eltávolodni látszik attól az eredeti célkit zést l, amely szerint egészséges, megfelel karakter, hosszú élet és esztétikus kutyákat produkáljon. Ezek közül az esztétika lehet szubjektív megítélés, egy-egy kutyakiállításon begy jtött felületes, esetleg sablonos küllembírói vélemény, de a másik három meghatározó jellemz manapság már egyértelm en, objektívan ellen rizhet, mérhet és kiértékelhet. Az egészség jellemz i az állatorvosi, állatklinikai statisztikákon keresztül, a megfelel karakter a manapság egyre inkább elterjed egy-egy fajtára kidolgozott karakter tesztekkel, a kutyák átlag életkora a gazdik kikérdezésén és a fajtaszervezetek statisztikáin keresztül. Tehát, ha az eredmény valóban az, hogy az eredetileg kit zött célok közül a mai kutya k csak egyetlen egyet tudnak megvalósítani a négyb l, akkor valami nincs rendjén, valakik nem jól végzik a dolgukat - és a jövend beli gazdik és kutyáik isszák meg ennek a levét. A természetes ösztönök nélküli, természetes igények nélküli, már-már m anyag kutyák irányába hajló tenyésztési szelekció helyett inkább arra kellene a hangsúlyt fektetni, hogy az eredetileg kit zött i célok mind a négy összetev je ismét pozitív irányba mutasson. Nagy valószín ség szerint a jöv t csak a nagyon egészséges, nagyon magas szinten szocializált, természetes karakterrel rendelkez, rendkívül jól m köd immunrendszerrel bíró ezért hosszú élet és mindezekkel együtt esztétikus kutyák fogják tudni megélni. Amennyiben ez azzal a nem egyoldalú elvárással is párolul, hogy ne csak a kutya alakuljon, változzon, - ha nem a kutyát tartó ember is: a gazdi. Aki igyekezzen jobban megérteni a kedvencét, megfelel bb tartási körülmények biztosításával és a kutya valós fizikai és pszichikai igényeinek kielégítésével a maga módján hozzájáruljon az adott világ, adott természeti környezetében az ember és a kutya harmonikus együttéléséhez. Ekkor nagyobb lehet az esélye annak, hogy A lényeg, hogy aranyosak vagyunk még a következ évezredekben is a kutya marad az ember legh ségesebb barátja. Amikor az egyensúly fölborul A kutyák, túlnyomórészt testbeszéd jelekkel kommunikáló állatok. Egymáshoz való viszonyukat, rangsor pozíciójukat, játékra, szexuális aktusra való hajlandóságukat, támadó- vagy védekez stratégiájukat, hangulatukat, félelmüket, agresszivitásukat, stressz-, idegi- és pszichika állapotukat, az adott konfliktus helyzet csillapítását egyformán valamilyen testbeszéd jelrendszerrel próbálják a külvilág irányába közölni. Ez a kommunikáció természetesen kétirányú: egyrészt a kutya maga használja a jelzésrendszert, másrészt érti a jelzésrendszert, ha más használja vele szemben. Bizonyos kutyafajták tenyésztése során, amikor a kutya még a maitól eltér célokat szolgált, akkor ez nem kevés problémát jelentett, ezért egyértelm tenyésztési cél volt a kutyák kommunikációs képességének megváltoztatása. Elég példaként említeni az un. harci kutyák -nak használt fajtákat. Ezek tenyésztésénél az volt a cél, hogy ezen állatokból kipusztuljanak azok a gének, amelyek a szociális viselkedésért és kommunikációs készségért felel sek. Amelyik harci kutya megértette a vele szemben álló fajtársának megadó, alárendeltséget kifejez gesztusait, jelzéseit, és természetes ösztöneire hallgatva, abbahagyta a harcot - az a harci kutya továbbtenyésztés szempontjából nem volt jó harci kutya. A kutyatenyésztés sajnos ezzel a viselkedésszelekcióval a mai napig tartó fekete fejezetet írt be a kynológia történetébe. 2

3 Másik, nem ennyire drasztikus, de valós példaként említhet a kotorék vadászebek fajtái. Ezeknek igazi használati értékét a kitenyésztésük és használatuk során az adta, hogy például a róka búvóhelyére behatoljanak, és ott energikusan, bátran harcoljanak az ellenféllel. Ilyen esetben például a szintén a ragadozók rendjébe (Carnivora) és azon belül a kutyafélék (Canidae) családjába tartozó állattal, tehát közel azonos testbeszéd-jelrendszert használó rokonával szemben kellett a kutyának nem megérteni, amit a rokona jelez, nem ösztöne által megszabottan reagálni. Egy valamelyik, korabeli vadászatra használt valamilyen terrier vagy tacskó, ha kimászott volna a rókalyukból, mivel a bent lév róka éppenséggel megadóan a hátára feküdve alárendelt testbeszéd-jelet mutatott, akkor valószín leg nem nyerte volna el ezzel az egyébként természetes kutya magatartásformával a gazdija tetszését. Ellenben a fenti két példához kapcsolódó kutyafajtákhoz tartozó kutyák túlnyomó többségének jelenleg él leszármazottait, az örökölt tulajdonságaikkal együtt a mai civilizált ember, a mai természeti környezetében, a mai elvárásoknak megfelel en próbálja tartani. Ezek szerint a kutya ne legyen agresszív, jól viselkedjen fajtársaival szemben, értse és használja a csillapító jeleket, szeresse a gyerekeket, ne szimatoljon a parkban a bokrok alatt, ne kergesse meg a mez n a nyulat vagy rókát, ne menjen neki a postásnak és a szomszéd macskájának, stb. A kutya olyan legyen, hogy megfeleljen a mai európai ember és a társadalmi közeg társálatokkal kapcsolatos szociális elvárásainak, akkor is, ha Pit-Bull, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Tosa-Inu, és akkor is, ha az sei ereiben a legkit n bb kotorék vadászkutya vagy legvakmer bb terriervér folydogált. Kutya vagy plüss-állat? Mit vegyen figyelembe, hogyan teremtsen megfelel egyensúlyt egy, melyik elvárás szerint végezzen szelekciót, melyik viselkedési formát részesítse el nyben, - hová vezessen a tenyésztés? Erre a kérdésre a választ nem érdemes várni a kutyatenyésztéssel foglalkozó szervezetekt l, mert azok pénzügyi érdekeltsége er sen korlátozza a felel sségteljes válaszadást. Ugyancsak nem érdemes a válaszadást elterelni a show kutya - munka kutya, nem ritkán mesterségesen fölpumpált problémakörével sem, mert egy-egy kutyafajta két merev kategóriába történ csoportosítása elsiklik a jelen realitása felett. A tenyésztésnek minden érintett fajtánál abba az irányba kellene vezetnie, hogy az adott fajta egyoldalú és/vagy túlzott viselkedés jellemz i, egy olyan karakterben, viselkedési jellemz ben (idegen szóval- Wesen) egyesüljenek, amely leginkább képes legyen az ösztönös viselkedését és a küls elvárásoknak megfelel viselkedését egy bels, harmonikus egyensúlyban tartani. Ha ez az egyensúly nem tud létrejönni, vagy valamilyen oknál fogva fölborul, akkor a jöv ben komoly problémákkal kell szembenéznie az adott fajta kedvel inek, inek és nem utolsó sorban a kutyák meglév populációjának. Ennek megértéséhez a k részér l szakmai színvonal, öntudat, morál és megfelel motiváció lenne szükséges. A tények és adatok arra mutatnak, hogy ma már egyáltalán nincs szükség harci jellemet és karaktert mutató kutyákra. A valóban személyvédelemre- és rzésre használt kutyák tenyésztését az ezzel foglalkozó rend ri és katonai szervezetek saját maguk, magas szakmai színvonalon, ellen rzött tenyésztési kereteken belül el tudják látni. A valóban aktívan vadászatra használt kutyákra meg egyre kevesebb szükség van. Az érintett fajták szervezeteinek ezt föl kell tudni ismerni, és ennek megfelel en reagálni. Ezzel párhuzamosan a másik véglet irányába szintén nagy kárt okozhat a jelen valóságát nem kell en figyelembe vev tenyésztés. Ez szinte kivétel nélkül minden FCI 9. csoportba (társasági kutyák, ölebek) sorolt fajtájú kutyát érinthet. Ráadásul a terrierek és tacskók egy részét is, hiszen ezek nem csak a fentebb vázolt vadászkutya és kotorékeb problémakörnek vannak kitéve, ha nem méretüknél fogva még a kicsi kutyákat érint elemberesítésnek és játékszernek való kezelésnek is. Az elmúlt évtizedben rohamosan elszaporodott a gyerekpótlóként, embertárs helyettesítésére használt kutyák száma. Ez a fajta tartási forma a kutyák mindegyikénél el bb-utóbb problémás viselkedési reakciókat vált ki. A kis termet kutyákat azért érintette ez drasztikusan, mert egyrészt ezekkel szemben az ember az er - és méretkülönbsége révén a kutya viselkedésére fizikailag eredményes ellenhatást tud kiváltani, másrészt méretüknél és súlyuknál fogva ezekkel a kutyákkal tudja az ember az elvárásának megfelel testi és szociális kontaktust kivitelezni. Egy uszkár, csivava, bichon havanese, bolognese, yorkshire terrir, stb. pórázon húzva, ölbe véve, hordozó táskába téve oda vihet, ahová a gazdi akarja, akkor, amikor a gazdi akarja. Ezeken a divatos ölebekkel tulajdonképpen az ember szinte mindig fölül tud kerekedni, mindenféle tiltakozásuk, mozgásuk, morgásuk, harapásuk ellenére. Az ember uralkodni, hatalmat gyakorolni tud fölöttük, az akaratát mindenkor keresztül tudja vinni az állat ösztönrendszerével és akaratával szemben. 3

4 Sz rükbe szalagot köthet, tetszés szerint formáztathatja a kutyakozmetikusnál, ha kell, ha nem ruhába bújtathatja vagy sapkát tehet a fejére. A kutya nincs megkérdezve, nem dönthet, nem fejezheti ki nemtetszését, - el kell t rnie az ember legszéls ségesebb elvárásait és cselekedeteit, amelyeknek már semmi köze nincs az állat igényeihez, szükségleteihez, ösztönéhez. Az ilyen esetekben az embernek az él lényhez való viszonyulása egyre távolodik az ember-kutya viszonytól. Az ilyen körülmények között él kutyáknak a természetes, ösztönös akaratuk, viselkedésformájuk folyamatosan elnyomás alatt van, aminek következményeként generációkon keresztül ezek súlyos karakterbeli, viselkedésbeli, pszichikai és idegrendszeri problémákhoz vezetnek. Ezeknek a kutyáknak a nem állatként, ha nem emberként való kezelése abból is adódik, hogy kinézetük szinte egész életük során megtartja azokat a jellemz ket, amelyek az emberi érzelemre gyerekpótló, társpótló, anyai- és gondoskodói hatást gyakorolnak. A fejük formája, alakja inkább az emberi archoz hasonló, mint a kiinduló pontot jelent farkaséhoz. A szemük a fej méretéhez képest nagy, golyó formájú, el re mutató, egymáshoz közel elhelyezked hasonló, mint a csecsem korú gyerekeké. Az ember kénye-kedve szerint ölbe foghatóak, karon tartva hanyatt fektethet ek, - mint egy kicsi gyerek. Viselkedésük, reakcióik, testbeszéd jeleik nagyrészt ugyan úgy értelmezhet ek, mint egy gyereké. Ezek által az ember a saját gyerek, embertárs hiányérzetét kiválóan ki tudja élni ezeken a kutyákon. Sajnos közben figyelmen kívül hagyva azt a biológiai tényt, hogy az Gyerekem nincs, a kutyáim pótolják. éppenséggel emberként kezelt kutyának az értelmét ugyanúgy az örökölt gének és a fejl dés során szerzett tapasztalatai befolyásolják, mint a kutyaként kezelt kutyákét. Az alábbi 10 pontban összefoglalva minden kutyatulajdonosnak tudatában kellene lenni, hogy a kutyát miért nem érdemes emberként kezelni: 1. a kutya csak akkor él kiegyensúlyozottan, ha viselkedése mindig a fajnak megfelel marad 2. a kutya viselkedését és reagálásait mindig a saját fajának megfelel en kell értékelni 3. a kutya f leg az ösztönei által irányított él lény, és a gondolatait, logikáját is ez határozza meg 4. a kutya a jelenben él és létezik, nem képes érzékelni és értelmezni az ember múlt-, jelen- és jöv id beli morális és lelkiismereti érzelmeit 5. az ember-kutya-zsákmány (élelem) láncolatban ugyanúgy egy hierarchikus állapotnak kell lenni az ember-kutya életközösségben, mint egy csak kutyákból álló falkában 6. az ember kell, hogy átvegye az elfogadott, elismert, következetes falkavezér szerepét 7. azért kell, hogy az ember legyen az ember-kutya közös falkában a falkavezér, mert a két él lény közös élete egy emberek által létrehozott és irányított társadalomban történik 8. a kutyában a tekintély és befolyás alapon történ életvitel veleszületett adottság, és ezt az emberrel közös élete folyamán az embert l várja el, annak a tapasztalatai és pszichikai megfontoltsága révén 9. minden kutya érzékenyen reagál arra, ha a vele egy életközösségben él falkavezér nem, vagy nem megfelel en látja el a szerepét 10. minden kutya pszichikailag igényli, hogy nevelve, tanítva, oktatva legyen A legújabb jelenség ezzel kapcsolatban sajnos még széls ségesebb irányba mutat. Az ölebek egy részét már nem gyerekként vagy játékszerként kezelik, ha nem díszít, esztétikai tárgyként használják. Mint olyan gyakran a széls séges irányzatok, ez is az USA-ból indult és fokozatosan terjed világszerte. Példaként említhet, amikor a kutya nem mint él lény, ha nem mint divattárgy, öltözködési kiegészít funkciót tölt be valamelyik sztár hölgy karján. Természetesen a háttéripar és a médiák azonnali reagálása olaj a t zre. Azonnal egy trend születik, ami mindenkinek jó, csak éppen a középpontban álló kutyáknak, a tárggyá lefokozott él lényeknek nem. A kutya ezen széls séges esetekben már nem társállat, ha nem egy esztétikai 4

5 tárgy, egy ékszerhez hasonlítható valami, hozzáigazítva a használójának szemfesték színéhez, frizurájához, estélyi ruhájához és táskájához. Tradicionális értéke megsz nik, ha elpusztul - vesznek másikat, esetleg a különböz szín ruhákhoz és reprezentatív alkalmakhoz külön-külön fajta- és színválasztékot tartanak, vagy ami még rosszabb, kölcsönöznek. A fehér báli ruhához egy westit, a vöröses kosztümhöz egy yorkshiret, természetesen vörös masnival a hajlakkal befújt fején. Jelenleg az ember kiszolgálja egy másik ember széls séges igényeit, figyelmen kívül hagyva az állatfaj igényeit, természetes elvárásait és egészségét. Kutyákat tenyészt, amelyek csak fele annyi ideig élnek, mint ameddig élhetnének. Kutyákat formál, amelyek olyan miniat r méret ek, hogy nem tudnak megfelel en menni és mozogni, vagy amelyeknek egész életükön keresztül szenvedniük kell a leveg vételéért, esetleg nem tudják teljesen bezárni a szemüket vagy kifordul a szemgolyójuk a szemüregükb l. A biológiai fejl dés csúcsán álló ember kutyákat jutalmaz, dics ít és méltat, amelyek nem képesek utódjukat megszülni vagy táplálni. Valahol az ember ebben a folyamatban a saját kultúrájának szégyenévé válik. A problémát az teszi igazán súlyossá, hogy maguk a f szerepl k, - a kutyák, - sajnos sem a tenyészt ket, sem az állatvéd ket, sem a Nem kértem, de rám adták. természetes egyensúlyt nem tudják öner b l befolyásolni. Gondoljon rá, Ön most a kutyája helyett is olvasott... az ember és a kutya jobb együttéléséért. Stefan Siman okl. állatterapeuta, kutyatréner Fölhasznált szakirodalom: Thomas Bartels: Fehlentwicklungen in das Haustierzucht Ferdinand Enke Verlag Gudrun Beckmann: Hunde sind doch Rudeltiere Cadmos Ulrike Siegel: Hundezucht für Einsteiger Cadmos Dr. Dieter Fleig: Kampfhunde, wie sie wirklich sind Kynos Copyright 2008, 4TAPPANCS Minden jog fenntartva! A fenti szakmai írás és annak tartalma, vagy részletének mindenféle másolata és fölhasználása, máshol - akár idegen nyelven - való 5

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének, a jövő nemzedékek szószólójának JAVASLATA A FATESTVÉR

Részletesebben

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan?

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan? II. rész Miért, mit és hogyan I. fejezet Család A család az ember életre-teremtője, vagy munkaerő-előállító műhely? Közösségi életet élő Teremtmény vagy piacra szánt áru az ember? Miért? Mit? Hogyan? Az

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében)

A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében) Nagy Levente A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében) Bethlen Miklós Elöljáró beszédének politikaelméleti- és történeti elemzése azért is hálás feladat,

Részletesebben

Fajfenntartó viselkedés

Fajfenntartó viselkedés Fajfenntartó viselkedés Az állatok viselkedésének egyik alapvető megnyilvánulása a szaporodással kapcsolatos viselkedés. Ez az ivarérettséget elért egyedekre jellemző és a legtöbb fajnál meghatározott

Részletesebben

Iskoláskor el tti problémák. PDF created with pdffactory Pro trial version

Iskoláskor el tti problémák. PDF created with pdffactory Pro trial version Iskoláskor el tti problémák 1 z els évben Magatartás: Stabil homeosztazis szabályozás kialakítása, mely lehet vé teszi avilág felé nyitott érdekl dést. gyermek szabályozatlan, hiperirritabilis, apatikus

Részletesebben

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat 2. Digitális óra 28 OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK 2.1 A feladat Ebben a fejezetben egy viszonylag egyszerő problémára alkalmazva tekintjük át az OO tervezés modellezési technikáit. A feladat

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás. Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának. Adatkezelési szabályzatáról

1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás. Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának. Adatkezelési szabályzatáról 1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának Adatkezelési szabályzatáról Érvényes: 2014. július 1.-től Jóváhagyta: polgármester 1. Általános rendelkezés 1.1.

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLVIII. törvény (Magyar Közlöny 2011/140.), valamint a kapcsolódó rendeletek, különösen a mezőgazdasági

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

Alapszabály fejlesztési irányelvek a férfi otthoni erıszak elkövetıkkel dolgozó programok részére

Alapszabály fejlesztési irányelvek a férfi otthoni erıszak elkövetıkkel dolgozó programok részére Alapszabály fejlesztési irányelvek a férfi otthoni erıszak elkövetıkkel dolgozó programok részére Bevezetés Version 1.1 A férfiak által nık ellen elkövetett erıszak minden európai országban elıfordul,

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

Tájékoztató az örökbefogadásról

Tájékoztató az örökbefogadásról Tájékoztató az örökbefogadásról (Forrás: Család- és Népesedéspolitikai Főosztály) Az örökbefogadást a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályozza. Az örökbefogadás célja az, hogy annak a gyermeknek,

Részletesebben

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája Ember állat interakciók Társállatok etológiája 1. Az alkalmazott etológia helye és szerepe az etológiai kutatásokban Gazdasági és állatvédelmi szempontok Mi tekinthető társállatnak? Kulturális és ökológiai

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020)

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) 2013. NÓGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG I. Tartalom II. BEVEZETÉS... 3 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Jogszabályi környezet vizsgálata,

Részletesebben

*M07123114* MADŽARŠČINA

*M07123114* MADŽARŠČINA Državni izpitni center SPOMLADANSKI ROK *M07123114* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU NAVODILA ZA OCENJEVANJE Torek, 12. junij 2007 SPLOŠNA MATURA RIC 2007 2 M071-231-1-4

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

ÁLLÍTSUK MEG A NŐK ÉS GYERMEKEK ELLENI ERŐSZAKOT! A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK SEGÉLYVONALA A HÍVÁS INGYENES

ÁLLÍTSUK MEG A NŐK ÉS GYERMEKEK ELLENI ERŐSZAKOT! A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK SEGÉLYVONALA A HÍVÁS INGYENES ÁLLÍTSUK MEG A NŐK ÉS GYERMEKEK ELLENI ERŐSZAKOT! A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK SEGÉLYVONALA 0 800 100 113 A HÍVÁS INGYENES MENEDÉKHÁZ, MENEDÉK A NŐKNEK ÉS GYERMEKEKNEK, A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK

Részletesebben

TARTALOM 1. Tájékoztató adatok 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések

TARTALOM 1. Tájékoztató adatok 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések - 1 - TARTALOM 1. Tájékoztató adatok...3 1.1 Az óvoda alapítója és fenntartója:...3 1.2. Az óvoda neve, címe telefonszáma:...3 1.3. Az óvoda tagintézményei:...3 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések...4

Részletesebben

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Boldogtalanság miatt válunk A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Családon belüli erőszak Állítás: a házasságokban a férfiak úgy

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az eljárás megindítása, előzmények Sajtóhírekből értesültem arról, hogy az értelmi fogyatékos gyerekek előkészítő szakiskolai képzése

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

A kiégés jelensége pedagógusoknál, pszichológusoknál és a segítő beavatkozás módszerei

A kiégés jelensége pedagógusoknál, pszichológusoknál és a segítő beavatkozás módszerei Borsi Andrea, FMPSZ Gárdonyi Tagintézmény, Pszichológus, Integratív Gyermek Pszichoterapeuta A kiégés jelensége pedagógusoknál, pszichológusoknál és a segítő beavatkozás módszerei Az egészségpszichológia

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek...

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... A pénz-érzelmekkel kapcsolatos, országosan egyedülálló felmérést kezdeményezte, készítette és a tanulmányt írta 2011 szeptemberében

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program Emberek, csoportok, közösség

Bejárható Magyarország Program Emberek, csoportok, közösség Bejárható Magyarország Program Emberek, csoportok, közösség Dr. Túri Viktória Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Bejárható Magyarország Keretprogram Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor

Részletesebben

Mi szükséges a kutya legkedvez bb fejl déséhez?

Mi szükséges a kutya legkedvez bb fejl déséhez? Mi szükséges a kutya legkedvez bb fejl déséhez? A kutya fejl désének, nevelésének, tanításának feltételei Az indiai Raya Yoga tanítása szerint gyakorlati, önismereti életenergiát adó dolgok befolyásolják

Részletesebben

Mindezek alapján tehát a kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatban 4 fajta eljárás létezik:

Mindezek alapján tehát a kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatban 4 fajta eljárás létezik: Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése Fő szabály szerint az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Bonnyai Tünde A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében Doktori (PhD) Értekezés tervezet Témavezető:... Dr.

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

Az élelmiszerválság hátterérıl és a termıföld pusztulásáról Kádár Imre MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet

Az élelmiszerválság hátterérıl és a termıföld pusztulásáról Kádár Imre MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Az élelmiszerválság hátterérıl és a termıföld pusztulásáról Kádár Imre MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet A 20. század II. felében a mezıgazdaság fejlıdése vitathatatlanul sikeres volt a világ nagy

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

Az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet

Az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet Az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet Az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet Tartalomjegyzék Preambulum. 8. oldal Az Európai Konföderáció alapelvei... 9. oldal ELSŐ RÉSZ Az államok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek 5. Bognár Zoltán Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek A trianoni határmódosításokat követően kisebbségbe került erdélyi magyar etnikum 1 elitje meghatározóan

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

A spanyol agarak tragédiájától...

A spanyol agarak tragédiájától... A spanyol agarak tragédiájától... WWW.GALGO-IN-NOT.DE WWW.GREYHOUND-IN-NEED.COM...a családi kedvenc létig Hogy történhetett ez meg? Évszázadok óta csodálja az ember az agarak eleganciáját. Sokakat vonz

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Az együttműködő tanulás szerepe a bizalom erősítésében, A kooperatív tanulás: szervezés és alkalmazás című könyv bemutatása kapcsán

Az együttműködő tanulás szerepe a bizalom erősítésében, A kooperatív tanulás: szervezés és alkalmazás című könyv bemutatása kapcsán Név: Dr Orbán Józsefné Intézmény: PTE. BTK. TI. Az együttműködő tanulás szerepe a bizalom erősítésében, A kooperatív tanulás: szervezés és alkalmazás című könyv bemutatása kapcsán 1.dia Az együttműködő

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran EZREDFORDULÓ * m m. TflnuLmánvDK LOSONCZI AGNES / UTAK ES KORLATOK HZ EGES2SEGUGYBER Az egészségügy a jelentkező gazdasági, politikai, erkölcsi válságoknak szinte gyűjtőterepe. Itt sűrűsödnek azok a társadalmi

Részletesebben

HÁROM FONTOS KATONAI REPÜLÉSIRÁNYÍTÓI KULCSKOMPETENCIA

HÁROM FONTOS KATONAI REPÜLÉSIRÁNYÍTÓI KULCSKOMPETENCIA Sápi Lajos Zoltán HÁROM FONTOS KATONAI REPÜLÉSIRÁNYÍTÓI KULCSKOMPETENCIA A cikkem a három repülésirányítói kulcskompetencia rövid bemutatása. Ez a három kulcskompetencia a forgalmi konfliktus kezelése,

Részletesebben

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. -ának (7) bekezdése q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el:

Részletesebben

Iskolaigazgató munkaköri leírása

Iskolaigazgató munkaköri leírása 2. számú melléklet Az intézmény neve/címe: Iskolaigazgató munkaköri leírása Munkakör megnevezése: Iskolaigazgató FEOR száma: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:. Kötelező óraszáma:. A munkakör

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. MÁRCIUS TARTALOM 1. Bevezető 2. A HVS célja és szükségszerűsége 2. A HACS szerepe a döntéshozatalban

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. I.

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. I. Magyarország függetlenségének, törvényes rendjének, valamint a lakosság és az ország anyagi javainak védelmét ellátó szervek hivatásos állományától az állam tántoríthatatlan hőséget, bátor helytállást

Részletesebben

1.1. A központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg a kiállítást megelőző két év április 30-ig.

1.1. A központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg a kiállítást megelőző két év április 30-ig. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete saját hatáskörében, vagy a helyi szervezetek, illetve a fajtaklubok útján kutyakiállításokat rendez a MEOE Országos Elnökségének (továbbiakban

Részletesebben

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.)

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.) 29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Illés Pálné intézményvezető Kazincbarcika, 2013. november 5. Horváthné Geleta Mária megbízott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezet 2013. augusztus 27. T ARTALOMJEGYZÉK BEVEZET... 2 ADATLAP... 3 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről

Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről (Forrás: Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály) Az örökbefogadást a Családjogi törvény (1952. évi IV. törvény) szabályozza. Az örökbefogadás célja az, hogy annak

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában Utasi Ágnes: Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában Utasi Ágnes 1. Bevezetı A rendszeres

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET A könyv szerzője a rotterdami pedagógiai intézet és szolgáltató központ igazgatója, s egyben a groningeni egyetem professzora. Témája a címben is megjelölt hátrányos helyzet

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944)

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) OLASZ LAJOS A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941 1944) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 978-963-05-8512-5 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és TÁRSAS VISELKEDÉS Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és utódaik, kolóniát a nagy telepekben élő családok,

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Konfliktuselemzés. A tananyag alcíme. Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor:Domschitz Mátyás TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Konfliktuselemzés. A tananyag alcíme. Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor:Domschitz Mátyás TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Konfliktuselemzés A tananyag alcíme Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor:Domschitz Mátyás Bevezető A leckében a tanulók ismereteket szerezhetnek a konfliktusok természetéről, megértésükhöz szükséges legfontosabb

Részletesebben

Györgyi Zoltán. Képzés és munkaerőpiac

Györgyi Zoltán. Képzés és munkaerőpiac Györgyi Zoltán Képzés és munkaerőpiac Lektorálta: Fehérvári Anikó és Imre Anna A Külvárosi Tankör Középiskoláról készült esettanulmány szerzője Erdei Gábor. 2 Tartalom Bevezetés... 5 A képzés és a munkaerőpiac

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Mennyire nyitott az emberi agy?

Mennyire nyitott az emberi agy? Székely György Mennyire nyitott az emberi agy? A reneszánsz tudósainak munkái nyomán egyre élénkebbé vált az érdeklődés a koponyában lévő kocsonyás anyag iránt, melynek csábító ismeretlenségében zajlanak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben