Juhász Gyula. Szeged. A Tiszaparton halkan ballagok És hallgatom, mit sírnak a habok? E partok méla fordulóinál Állt egyszer gőgös Attila király.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Juhász Gyula. Szeged. A Tiszaparton halkan ballagok És hallgatom, mit sírnak a habok? E partok méla fordulóinál Állt egyszer gőgös Attila király."

Átírás

1 Juhász Gyula Szeged A Tiszaparton halkan ballagok És hallgatom, mit sírnak a habok? E partok méla fordulóinál Állt egyszer gőgös Attila király. E tájon, hol a két víz összeér, Áldozott egykor dús Ajtony vezér. Ott fönn, ahol most vén harang dalol, Dugonics András búsult valahol. Mert búsulásra volt itt mindig ok, Ugye bajtársak, ugye magyarok? Itt Tömörkény, ott Gárdonyi lakott, Petőfi Zoltán erre ballagott. Megállok felhős tavaszég alatt S míg megy a víz és az idő szalad, Érzem, hogy az öreg Tisza felett Az örök élet csillaga remeg. Szögedi intérieur Pirosló abrosz, friss szalonna, Búbos kemence, jó meleg, Pár kurta rőf a szoba hossza, Megférnek a jó emberek. Nagy ágy fölött a házi áldás, Arany rámában a király, Künn kora tavasz szele lármáz, Benn enyhe, renyhe félhomály. Fölenged itten kósza szívem S kakukkos óraként ketyeg, Be jó a csönd, az óbor itt benn, Be jók e józan emberek! Ha itt maradtam volna szépen És fogtam volna a gyalut, Utód apáim örökében. Az óra szól: kakukk, kakukk!

2 Szonett Szegedhez A magyar Alföld legszebb délibábja Te vagy, szülötte városom, Szeged, De nem csalóka nyári fény varázsa, Hanem valóság bús puszták felett. Az égbe törnek tornyaid kevélyen S a szőke magyar vízben rengenek A palotáid és a magyar éjben Virrasztó lángod nagy-messze remeg. Dugonics András nézi, hogyan épül, Magasba hogy tör házad, szellemed, Hogy szebb lettél, mint voltál, nagy Szeged! Magyar emlékül és magyar reményül Állj boldogan és büszkén, ősi város, Símulj szerelmes szívvel a Tiszához. A Tiszához Te vagy szívemnek legrégibb szerelme, Szép, szőke tündér, édesbús Tiszánk, Hányszor álltam partodnál énekelve, Míg benned ringott a magyar világ, A csillogó ég és a szőke fűzfák, A fűzfán varjú, felleg az egen. Nem hiányzik-e néked egy letűnt láng, Egy kihúnyt nap, az én tekintetem? Tiszai csönd Hálót fon az est, a nagy, barna pók, Nem mozdulnak a tiszai hajók. Egyiken távol harmonika szól, Tücsök felel rá csöndben valahol. Az égi rónán ballag már a hold: Ezüstösek a tiszai hajók. Tüzeket raknak az égi tanyák, Hallgatják halkan a harmonikát. Magam a parton egymagam vagyok, Tiszai hajók, néma társatok!

3 Ma nem üzennek hívó távolok, Ma kikötöttünk itthon, álmodók! Üzenet Szegednek Nemes szülőm, te boldog és te büszke, Megérzed-e, ha lángod gyúlni kezd, Hogy egy szülötted, fényed árva üszke, A távol tájon most feléd siet S a vágyó álmok táltosán dalolva, A tiszamenti fák között halad, Ó érzed-e, hogy várja őt a róna, A te borús és bolygó fiadat? Ó érzed-e, mint gyúl ki messze vágya, Feléd, hozzád a lomha ködön által És mint üzen az őszi holdsugárral, Mint fogy reménye, mint a hold világa S idegen rögre fázón mint borul, Míg egyszer az föléje domborul? Tibiscus partján Ez a Tisza! A boszorkánysziget Árva nyárfája felém integet: A régi tájék, régi emlék. Elszáll a lelkem nyugtalan, tova, Eltűnik számos századok moha, Mintha - Tibiscus táján lennék. Római prétor jár az avaron, Szívében új, magányos fájdalom, Idegen tájnak fáj a lelke, A lusta víz, az álmatag ladik, Szomorúfűz, el, messze nyugatig És daru, árván énekelve. S a parton járnak barna emberek, Mind hallgatag. Tán átok verte meg? S ha nóta szól, még szomorúbb tán... Valaha rég itt tengervész dalolt, Valaha rég itt mély, sós puszta volt S elült vészek sírtak a pusztán.

4 ...Ez a Tisza! A boszorkánysziget Árva nyárfája felém integet, Felelek néki a szívemmel. És mintha bús nyugalmat hintene És mintha hűs fuvalmat küldene Egy régi dal, egy régi tenger! Petőfi Sándor TISZA Nyári napnak alkonyúlatánál Megállék a kanyargó Tiszánál Ott, hol a kis Túr siet beléje, Mint a gyermek anyja kebelére. A folyó oly símán, oly szelíden Ballagott le parttalan medrében, Nem akarta, hogy a nap sugára Megbotoljék habjai fodrába'. Síma tükrén a piros sugárok (Mint megannyi tündér) táncot jártak, Szinte hallott lépteik csengése, Mint parányi sarkantyúk pengése. Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg Volt terítve, s tartott a mezőnek, Melyen a levágott sarju-rendek, Mint a könyvben a sorok, hevertek. Túl a réten néma méltóságban Magas erdő: benne már homály van, De az alkony üszköt vet fejére, S olyan, mintha égne s folyna vére. Másfelől, a Tisza tulsó partján, Mogyoró- s rekettye-bokrok tarkán, Köztök egy csak a nyilás, azon át Látni távol kis falucska tornyát. Boldog órák szép emlékeképen Rózsafelhők usztak át az égen. Legmesszebbről rám merengve néztek Ködön át a mármarosi bércek.

5 Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe Egy madár csak néha füttyentett be, Nagy távolban a malom zugása Csak olyan volt, mint szunyog dongása. Túlnan, vélem átellenben épen, Pór menyecske jött. Korsó kezében. Korsaját mig telemerítette, Rám nézett át; aztán ment sietve. Ottan némán, mozdulatlan álltam, Mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes, mély mámorba szédült A természet örök szépségétül. Oh természet, oh dicső természet! Mely nyelv merne versenyezni véled? Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz, Annál többet, annál szebbet mondasz. - Késő éjjel értem a tanyára Fris gyümölcsből készült vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk. Lobogott a rőzseláng mellettünk. Többek között szóltam én hozzájok: "Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, S ő a föld legjámborabb folyója." Pár nap mulva fél szendergésemből Félrevert harang zugása vert föl. Jön az árvíz! jön az árvíz! hangzék, S tengert láttam, ahogy kitekinték. Mint az őrült, ki letépte láncát, Vágtatott a Tisza a rónán át, Zúgva, bőgve törte át a gátot, El akarta nyelni a világot!

6 Bessenyei György A TISZÁNAK REGGELI GYÖNYÖRŰSÉGE A Tiszának partján virradok meg egyszer, Hol ifjú éltemben jártam sok ezerszer. Az ég boltozatját kék szín táblájával, Tüzesedni láttam napunk sugárával. Mosolyodni kezd az hajnal világunkra, Világosságot nyújt zsibbasztó álmunkra. Az éjjeli ködök gőzölögni kezdnek, Hegyeknek tövébe s völgyekbe rejteznek. Innen eresztgetik felfelé párájok, S a reggellel ekként közlik még homályjok. A nyugodt természet kel, s kifújja magát. Verődik álmábul; újrakezdi dolgát. Még az erdők s hegyek homályba nyugodtak, Hol napunk világát várván csak hallgattak. Az álmos természet végtére megindul, Élő fijajival munkájára mozdul. Napunknak sugára terjeszkedik rajta, Melly holdat, csillagot a tengerbe hajta. Erdő s hegytetőket megaranyoz tüze, Ragyog játékára az harmatnak vize. Lesüllyedt az éjjel már ólombotjával, A nap kezd ragyogni fényes világával. Földünknek szélirül felszökött egére, Űzi a setétet komor tengerére. Nagy természetünkben kacagni kezd minden, Mellynek nagy lármája elkezdődik renden: Zendülnek az erdők sokféle hangokkal, Szóllnak madarai a víg vadászokkal. Jajdulnak a kopók; hangzik a kürt messze, Bőgnek az élő fák, faldos ott a fejsze. Az halász hajója harsog a vizeken, Keresi prédáját e párás térjeken. A sásas rétekre sok marhák veretnek, Rívó bőgései gyakran kettőztetnek. Éh szájok a fűbe széjjelharácsolnak, Furullyája zendül köztök pásztoroknak. A Tisza partjárul ezeket szemlélvén, Csendesen állottam mindennek örülvén. E víznél kétfelől szörnyű jegenyefák Nőttek, mellyek csaknem a felleget tartják. Iszapos gyökerek mélyen ereszkedett,

7 Boglyas oldalokon kérgek repedezett. Terjedt gallyjaikkal lefelé hajlanak, S mintha szomjúznának, a vízekbe nyúlnak. Nyájason zörgenek zöld s fejér levelek, Melyeken csak lassan bujdosnak a szelek. Ezek közt a Tisza foly csendességével, S mintha gondolkozna, ollyan menésével. Sárga tajtékjait formálja közepén, Sok gallyak s levelek ballagnak a színén. Sebes örvényei bujdosván magokba, Zúgással ütköznek néhol a partokba, Mellyek két részeken erdejek táplálják, S a világ lármáját csendesen hallgatják. A páros gerlicék szárnyok csattogtatva, Repdesnek felettek magokat mulatva. Vidámul a Tisza turbékolásokkal, Mert szép lármát tesznek nagy csacsogásokkal. A Tisza egy részin széles rétek vannak, Honnan kiáltások hallik a darvaknak. Ezeknek nagy szavok a magas egeket Betöltvén, lármázzák érzékenységinket. Sok hattyúk is nyúlnak a Tisza felett el, Kik repülvén, tűnnnek szép süvöltésekkel. Szárnyoknak különös kettős hangozása Olly, mint a csehelő kopók kiáltása. Több számos madarak zengenek ezentúl, Mellyekbül a puskaszóra sok aláhull. Illyen dolgok között szemlélvén a Tiszát, Gyakran jártam által örvényes folyását. Füzesei mellett sétáltam magamba, Fövenyes lapályján, és gondolatomba Szüntelen neveltem gyönyörűségemet, Részegítvén vele érzékenységemet. A tavaszi szagok orromba ütköztek, Mellyeket magokkal hordoztak a szelek. Illyen az hely, ahol életre születtem, S e nagy természetnek férfi tagja lettem.

Emőd Tamásnak. Így szólt Michel Angelo: Idegen sírok közt. Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken.

Emőd Tamásnak. Így szólt Michel Angelo: Idegen sírok közt. Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken. Emőd Tamásnak Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken. Robot jaját hallom belőle szólni, Arany szívvel ólomba kell omolni. Vagy hogy egészebb vers nélkül az élet S csak élni

Részletesebben

József Attila. összes költeménye (1905-1937)

József Attila. összes költeménye (1905-1937) József Attila összes költeménye (1905-1937) TARTALOM - 1920 KEDVES JOCÓ! A SZOLNOKI HÍDON 1921 HOMÁLY BORULT AZ ERDŐRE... ÖSSZETÖRT SZÍVEM... A SZÍV S A SZEM HOZZÁ! AMIÓTA... CSÓKOLJ, CSÓKOLJ... A HALÁLRÓL

Részletesebben

Áprily Lajos összes versei

Áprily Lajos összes versei Áprily Lajos összes versei TARTALOM FALUSI ELÉGIA Ajánlás A rím Falusi elégia Nevek Árpád Endre Ödön Péter Valér László A hold kiszáll Hómezőkön is túl... Ősz Szüret A tanya A malom Tutajok Séta egy holt

Részletesebben

Slágerek. Kenéz Heka Etelka

Slágerek. Kenéz Heka Etelka Slágerek Kenéz Heka Etelka Kenéz Heka Etelka Slágerek és saját versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 963 460 975 9 Régi idők dalai versekben

Részletesebben

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások Szathmáry György Sejtések könyve Versek és műfordítások Stádium Kiadó és Szolnok Városa 1998 Szerkesztette Rékasy Ildikó Kötetünket Edward Burne-Jones rajzaival díszítettük Szathmáry György örökösei: Szathmáry

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 443 1. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 443 1. Mercator Stúdió, 2006 A magyar irodalom és kultúra értékeinek ápolása és terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárával együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator

Részletesebben

A GYERMEKHEZ, AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM

A GYERMEKHEZ, AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM A GYERMEK DICSÉRETE (Kalendárium szonettekben - December) Ti már nem hozhattok jó hírt nekem. filmi jó van, magamtól megtaláltam az erdőkben, hol sok-sok este háltam - s keresztelő Jánosként hírdetem.

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin Nagyapa nótái Mályinka Erding, 2001 A bihari határszélen... A bihari határszélen nem is olyan régen Halva találtak egy legényt a temetőszélen. Hűtlen lett

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

SZERELEM SZEMÉVEL. Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei

SZERELEM SZEMÉVEL. Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei SZERELEM SZEMÉVEL Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei 1 SZERELEM SZEMÉVEL Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-597-2. Mercator Stúdió, 2009

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-597-2. Mercator Stúdió, 2009 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-597-2 Mercator Stúdió, 2009 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Vörösmarty-breviárium

Vörösmarty-breviárium Vörösmarty-breviárium Fülszöveg ( ) Vörösmartyt nem ismerik jóformán senki sem ismeri, még az írók sem. (...)Vörösmarty nagy ember és izgató talány számunkra, töredékekből, amelyek összetartozandóságát

Részletesebben

Szilveszter (ballada tájjal) kifordított fekete föld fehér szelíd leplet rája hogy a szegény darabratört sötét sarát hadd ne lássa

Szilveszter (ballada tájjal) kifordított fekete föld fehér szelíd leplet rája hogy a szegény darabratört sötét sarát hadd ne lássa Szilveszter (ballada tájjal) kifordított fekete föld fehér szelíd leplet rája hogy a szegény darabratört sötét sarát hadd ne lássa nem hull ma hó semmi jele derült Szilveszter éjjele roskad a csönd mélymagába

Részletesebben

VERSEIT MONDJA WEÖRES SÁNDOR NEM SZÁNDÉKOM

VERSEIT MONDJA WEÖRES SÁNDOR NEM SZÁNDÉKOM VERSEIT MONDJA WEÖRES SÁNDOR NEM SZÁNDÉKOM Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra. Perzselő szomjat kelteni a jóra: ezért jöttem. Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra. Korgó éhet kelteni a jóra: ezért jöttem.

Részletesebben

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

VÉGH GYÖRGY MODERN ORFEUSZ

VÉGH GYÖRGY MODERN ORFEUSZ VÉGH GYÖRGY MODERN ORFEUSZ Válogatott műfordítások TARTALOM SZÉTHULL A VÉN VILÁG CHARLES CROS SZONETT A FÜSTÖLT HÉRING HIEROGLIFA PAUL VERLAINE ŐSZI DAL FEHÉR A HOLD MA ÉRZELMES PÁRBESZÉD MAX JACOB RÉGI-RÉGI

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-621-4. Mercator Stúdió, 2009

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-621-4. Mercator Stúdió, 2009 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-621-4 Mercator Stúdió, 2009 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

Hajnal Könyvek 07. í Z E K

Hajnal Könyvek 07. í Z E K Hajnal Könyvek 07. í Z E K 2009 Hajnal Könyvek 07. Tízek 2009 Sorozatszerkesztő: Baranyai Attila A kötet szerzői: Bodó Csiba Gizella Csontos Márta Dobler Anita Geisz László Hajdu Mária Jeles Erzsébet M.

Részletesebben

VALAKI HOZZON MÁR EGY LÉTRÁT

VALAKI HOZZON MÁR EGY LÉTRÁT VALAKI HOZZON MÁR EGY LÉTRÁT régi versek és új dalszöveg-fordítások írta: Bernáth Zsolt 2008. IMA Vigyázz rám Mikor elhanyatlok Árnyékként vetődöm Farkasokat hallok Fejemből Vigyázz rám Ha elragad a vihar

Részletesebben

Mécs László: Anya kell! Versek lányokról és anyákról

Mécs László: Anya kell! Versek lányokról és anyákról PPEK 742 Mécs László: Anya kell! Versek lányokról és anyákról Mécs László Anya kell! Versek lányokról és anyákról mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Csipke és tulipán Tóth Z. László Mikes International Hága, Hollandia 2007.

Csipke és tulipán Tóth Z. László Mikes International Hága, Hollandia 2007. Csipke és tulipán Tóth Z. László Mikes International Hága, Hollandia 2007. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám: Postbank rek.nr. 7528240 Cégbejegyzés: Stichtingenregister:

Részletesebben

Petőfi Sándor: AZ APOSTOL

Petőfi Sándor: AZ APOSTOL Petőfi Sándor: AZ APOSTOL forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) 1 Sötét a város, ráfeküdt az éj. Más tájakon kalandoz a hold, S a csillagok behunyták Arany szemeiket. Olyan fekete a világ,

Részletesebben

Szabolcsi Erzsébet: Hólepte úton A Barátok Verslista kiadványa 2008/1. szám

Szabolcsi Erzsébet: Hólepte úton A Barátok Verslista kiadványa 2008/1. szám Szabolcsi Erzsébet: Hólepte úton A Barátok Verslista kiadványa 2008/1. szám Szabolcsi Erzsébet: Fehér karácsony Szabolcsi Erzsébet: Másik világ A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉVSZAKOK - TÉL Szia! A Barátok

Részletesebben

BERKES IMRE VÉRZŐ FALVAKON ÁT EGY NÉPFÖLKELŐ TISZT HARCTÉRI EMLÉKEIBŐL BUDAPEST A MAGYAR KERESKEDELMI KÖZLÖNY HIRLAP- ÉS KÖNYVKIADÓ-VÁLLALAT KIADÁSA

BERKES IMRE VÉRZŐ FALVAKON ÁT EGY NÉPFÖLKELŐ TISZT HARCTÉRI EMLÉKEIBŐL BUDAPEST A MAGYAR KERESKEDELMI KÖZLÖNY HIRLAP- ÉS KÖNYVKIADÓ-VÁLLALAT KIADÁSA BERKES IMRE VÉRZŐ FALVAKON ÁT EGY NÉPFÖLKELŐ TISZT HARCTÉRI EMLÉKEIBŐL BUDAPEST A MAGYAR KERESKEDELMI KÖZLÖNY HIRLAP- ÉS KÖNYVKIADÓ-VÁLLALAT KIADÁSA Nyomatott Tolnai Világlapja Nyomdai Műintézetében, Budapesten,

Részletesebben

Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31

Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31 1 Antológia 2014.indd 1 2014.06.16. 8:36:30 2 Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31 KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2013. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL 3 Antológia 2014.indd 3

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-623-8. Mercator Stúdió, 2009

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-623-8. Mercator Stúdió, 2009 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-623-8 Mercator Stúdió, 2009 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

SZÉKI ÉNEKEK. LASSÚ Éjfél után mondta meg, hogy mi baja: Ő szeretne, de az anyja nem hagyja.

SZÉKI ÉNEKEK. LASSÚ Éjfél után mondta meg, hogy mi baja: Ő szeretne, de az anyja nem hagyja. SZÉKI ÉNEKEK Azt hallottam, jó galambom, hogy itt akarsz hagyni, Velem egy faluban nem is akarsz lakni. Csak azt mondd meg, jó galambom, melyik úton mész el, Felszántatom azt az utat aranyos ekével. Felszántatom

Részletesebben