III. HELYTÖRTÉNETI KONFERENCIÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. HELYTÖRTÉNETI KONFERENCIÁRA"

Átírás

1 KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE III. évfolyam 1. szám Kemecse Város Önkormányzata, Városvédő Egyesület Sz.-Sz.-B. Megyei Honismereti Egyesület Tisztelettel meghívja a Répássy Mihály honvédtábornok emlékére rendezett III. HELYTÖRTÉNETI KONFERENCIÁRA Ideje: február 24. (szombat) Helye: Arany János Általános Iskola Kemecse, Móricz Zsigmond u. 47. Program Gyülekező, regisztráció Lucza János főszervező - Köszöntő, helytörténeti, kutató munkánk eredményei Dr. Szabó Géza történész, a Sz.-Sz.-B. Megyei Honismereti Egyesület elnöke - Honismeret Patriotizmus Smid Józsefné, Kulturális- Oktatási és Sport Bizottság elnöke - 48-as hagyományápolás Kemecsén Lipők Sándor Kemecse Város Polgármestere - Répássy Mihály emléke és a Kegyeleti Park Tóth Sándor ny. ezredes helytörténész - Honvédek és nemzetőrök a szabadságharcban Kedves Gyula hadtörténész - Répássy Mihály életútja Dr. Bene János történész - Krasznay Péter és a 48-as hagyományok Állófogadás, népies ételkóstoló

2 2. Répássy Mihály 1848/49-es honvédtábornok Kemecse Szeged Az ér el igazi sikereket, aki... különb világot hagyott maga után, mint amelyet ő talált születésekor, aki mindenben a legjobbat adta önmagából... Arisztotelész Kemecsének nevet adó Kemechey család leszármazottja, Megyery Dorottya unokája, a Mikeczek, Bodók, Fejérek, Kristonok, Krasznayak rokona kiváló katona, jeles 1848/49-es tábornok, nemzeti hős január 26-án született a Szabolcs vármegyei Kemecsén. Édesapja Répássy József a Mária Terézia testőrségének volt tagja, édesanyja Olasz Mária. A református szellemben nevelt Répássy Mihály Sárospatakon és Késmárkon tanult. Sárospatakon joghallgatóként Kövy Sándor professzor volt a tanára, akinél Kossuth Lajos, Tompa Mihály, Szemere Bertalan is tanult. Katonai szolgálatba 1817-ben Knézevich dragonyosezred kadétjaként állt be ban tizedesi, 1821-ben őrmesteri, 1822-ben alhadnagyi, 1828-ban főhadnagyi rangot szerzett ben alkapitánnyá, 1838-ban kapitánnyá, 1844-ben pedig őrnaggyá léptették elő ig a magyar királyi nemesi testőrség tanára volt, a császári-királyi testőrgárda tagja további fontos állomás Répássy Mihály életében között a galiciai Württemberg lovasezred osztályparancsnoka volt, a híres Lenkeyszázad-Württemberg legenda főhősévé vált. Az 1848 május 29-én Nadwora községben utolért Lenkey-század elindult hazafelé, Magyarország felé. A magyarrá vált huszárokat a Württemberg huszárezredet Répásy Mihály őrnagy, a későbbi honvédtábornok vezényelte haza. Vele tartott a szabadságharc sok későbbi hőse: Hertelendy Miklós kapitány, Hodászy Sándor és Károlyi Miksa alkapitányok, Mándy Ignác, Arany Károly, Körner Adolf főhadnagyok és mások. Valamennyien Haynau törvényszékének áldozataivá váltak. A győztes pákozdi csatában (1848. szeptember 29.) alezredesként szolgált, a 6. huszárezredet irányította a balszárnyon október 12.-én ezredessé nevezték ki, s az október 30.-i schwechati csatában szintén a balszárny parancsnokaként vett részt. A Honvédelmi Bizottmány 1848 év végi személyi döntései fontosak, helyesek és eredményesek voltak. Tábornokká léptették elő Kiss Ernőt, gróf szárhegyi Lázár Györgyöt, Bakonyi Sándor ezredest és december 1.-jén Répássy Mihály huszárezredest. Így a Hadügyminisztérium pótlovazási és újoncozási osztályának vezetője lett. Az egész szabadságharc egyik legdöntőbb, legmeghatározóbb területét irányította. A Pestről menekülni kényszerülő kormányt követte Debrecenbe, majd Szegedre, ahol térparancsnok is volt május 1. és 31.-e között hadügyminiszter helyettesként aktívan tevékenykedett. Emberi jellemvonásait jól tükrözi, hogy Görgei Tiszafüredi puccskísérletéhez, Dembinszki leváltásához nem asszisztált júliusának elején érkezett Szegedre Kossuth kíséretének tagjaként. A délvidékről behurcolt kolera pusztított, e pusztító járványnak esett áldozatul a legendás huszártábornok. Szegeden a belvárosi temetőben helyezték örök nyugalomra. Temetési szertartásán az egész kormány, a városban tartózkodó Asbóth ezredes vezette szegedi tartalék sereg, Monti ezredes parancsnoksága alatt álló olasz légió, a Bocskai huszár osztály parancsnokságának képviselői Schveidl tábornok vezényletével alkották a díszőrséget, a gyászmenet tagjait. Sírjánál Kossuth Lajos mondott beszédet. Vele együtt temették Szőllősy Gáspár hadügyi titkárt és Tóth János tüzér főhadnagyot ben a Csongrád Megyei Honvédsegélyező Egylet síremléket állított. Utca viseli nevét Szegeden, Budapesten, intézmény Kemecsén. Répássy Mihály tábornok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc példateremtő hőse. Szülővárosa nevében a Polgármesteri Hivatal kezdeményezte és a Nemzeti Kegyeleti Bizottság támogatta Répássy Mihály hamvainak hazahozatalát, Kegyeleti Park kialakítását, melynek elkészítése folyamatos.

3 3. Névhasználat A Répássy tábornok nevének írása két elv alapján történt születésétől fogva. Az első, ahogy a kemecsei református egyház anyakönyvében január 26-án szerepel ssy-nal édesapja Répássy József neve. Az július 30.-i temetése után készült szegedi síremléke is ssy-t használ. A másik elv, ahogy a tulajdonosa használta, ahogy a kortársak rendszeresen írták. Ez a reformkorban és a szabadságharc idején sy-nal történő írásmód volt. A katonai parancsok, hadijelentések, a korabeli leírások szinte kivétel nélkül a nevét Répásy Mihályként említette. Maga Mészáros Lázár hadügyminiszter is leveleiben sy-t írt mindig. Hadtörténeti, katonatörténeti feldolgozások a szakirodalom így szintén a Répásy Mihály nevet közli. Kemecsén a róla elnevezett intézmény is ezt az írásmódot használja. Nemeskürthy István forrásközlő munkájában mind két írás módot felváltva használta, az adott forrástól függően. Másolat a Református Egyház i anyakönyvi bejegyzéséből Pozsony, november 4. Görgei előléptetési tervezete Kossuth Lajosnak, az OHB elnökének Előléptetési tervezet Répásy Mihály Württemberg-huszár ezredeshonvéd lovas tábornokká és minden magyar honvéd huszár zászlóaljnak, továbbá a tüzér és egyéb szekerészi karok kiegészítésére, valamint a hadi szolgálatokra szükséges alkalmatos lovak beszerzése feletti főfelügyelővé. Ábrahámy Vilmos-huszár őrnagy számfeletti ezredessé Répásy Mihály tábornok mellé. Beretvás Miklós-huszár alezredes[sé,] mint ilyen, Répásy Mihály tábornok mellé. Közben, a légió ifjúsága nevében Keményfi József január 20-án folyamodvánnyal fordult a hadügyminisztériumhoz, hogy az altiszti rangra mindenkor alkalmas ifjak önkéntes pesti egyetemi légiója legalább "Budapest visszafoglalásáig" fennmaradjon, ne oszlassák szét és tagjait ne osszák be egyenként zászlóaljakba. Kéri, hogy "kegyeskedjenek a haditudományokat hallgatott, de csak félig bevégzett ezen fiatalságot azontul is együtt és egymássali társas, a kitüzött czél felé való működésben továbbra is meghagyni, és megengedni, hogy hadtudományaikat és gyakorlataikat ezentúl is folytathassák és tarthassák, mert amint a közülük nehány kilépettek már is különféle zászlóaljaknál tiszti rangra alkalmaztattak és folyvást alkalmaztatnak, úgy a folytatva képezendőket még inkább fognak arra képesekké tétetni, amire a haza seregeinek kétségkívül nagy szüksége vagyon - és méltoztassanak egyszersmind megengedni, miként nevezett Legio ezentúl is önajánlkozású csapatként bármelly bátor és merész honvédelmezési feladatra együtt maradhasson." Mivel "eredeti czéljuk az volt, hogy tiszteket képző oskolát tegyenek, és ezen czélhoz most az is járul még, hogy mindig csatakész csapatot képeznének", erre és a tanulásra a légió szervezetében "jelenleg is" alkalmuk van. A pesti egyetemi légió kérelmét "az egyetemi hadtanuló ifjúságnak nevében Keményfi Jósef honvéd százados, az egyetemi Legio parancsnoka" írta alá, de nyomatékul az iraton még ez áll: "látta és pártolja Répásy Mihály tábornok." Forrás: Hermann Róbert: Görgei és Kossuth levelezésének kiadatlan darabjai

4 4. Hadi jelentések, katonai parancsok Jenei Károly: A pákozdi csata szeptember 29. Fejér Megyei Szemle Közvetlenül csatlakozott hozzá a balszárny, melynek parancsnoka Répásy Mihály őrnagy volt. A centrumban és a balszárnyon elhelyezett erők együttes létszáma meghaladta a 8500 főt és a tüzérség harmadfél üteget tett ki. A tartalékot Velencén helyezték el, a 4500 főből álló hadosztály és két üteg parancsnokává Teleki tábornokot nevezték ki. Perczel Mór ezredes közel 4000 fős egysége a Velencei-tótól délre Agárdot és térségét szállta meg azzal a feladattal, hogy egy esetleges átkaroló hadműveletet hiúsítson meg. Tokaj, január 14. Klapka György honvéd ezredes értesíti Görgei Artúr, Perczel Mór és Répásy Mihály honvéd tábornokokat, hogy a 6000 főből álló északi mozgó hadsereg parancsnokságát 13-án átvette Mészáros Lázártól, és a főhadiszállást - a kormány székhelyének fedezése céljából - Tokajra tette át. Támadólag nem léphet fel, az ellenség előrenyomulását azonban meg tudja akadályozni. Abban az esetben, ha Görgei egy dandárt küldene Losonc, Torna és Szepes felé, Schliket két irányból lehetne megtámadni. Tájékoztatást kér nevezett tábornokok hadseregeinek állásáról. HL 1848/49: 9/164. Debrecen, január 31. Mészáros Lázár hadügyminiszter utasítása Répásy Mihály tábornoknak a Tisza Szeged és Szolnok közötti őrzésére, a jobb part felderítésére, valamint a 6., a 7. és a 8. hadosztály összetételére, parancsnokaira és feladataira. Nem engedélyezik a hadtest Erdélybe vonulását. HL 1848/49: 11/310. Tiszafüred, február 23. Dembiński Henrik honvéd altábornagy levele Répásy Mihály honvéd tábornoknak, melyben megmagyarázza, mi idézte elő, hogy a február 17-i és 19-i parancsai nincsenek egymással összhangban. Hogy a jövőben ne kételkedjék tervei helyességében, szokásától eltérően, ismerteti a kápolnai csatát megelőző hadműveleti terveit és a csapatösszevonásokat. HL 1848/49: 14/473. Tiszafüred, március 2. este 1/2 10 óra Dembiński Henrik honvéd altábornagy leirata Répásy Mihály tábornoknak Poroszló feltétlen megtartásáról. HL 1848/49: 15/503. Tiszafüred, március 5. Mészáros Lázár leirata Görgei Artúr honvéd tábornoknak. A fővezérségről lemondott Dembiński altábornagy helyett vegye át a saját hadosztályán túl a Klapka György és a Répásy Mihály parancsa alatt álló hadosztályok parancsnokságát. HL 1848/59: 16/115.

5 5. Haynau egyházi áldozatai Répássy Mihály szabadságszeretete Az 1848-as forradalmi hullám és az ennek következtében felgyorsuló polgári átalakulás ellenérzéseket keltett a többségében idegen ajkú mezőhegyesi tisztikar körében. A császárhű legénység 1849 januárjától kezdve panaszkodott a helyi lelkész magatartására. Gonzeczky 1848 decemberének végén elhagyta a misék végéről a császárért való imádkozást, és azt egy hazafias imádsággal pótolta, majd 1849 márciusának közepétől kifejezetten a magyar hadsereg győzelméért fohászkodott január elején felolvasta a szószékről Kossuth december 22-én kelt, Magyarország népeit általános népfelkelésre felszólító kiáltványát. Februárban egy Répásy Mihály tábornok jelenlétében tartott szentmisén úgy nyilatkozott, hogy átkozott legyen az, aki az osztrák dinasztiának engedelmeskedik. A szentmisét követő ebéden Répásy tréfásan meg is jegyezte, hogy ezt a prédikációt Windisch-Grätznek nem lenne szabad meghallgatnia március 31-én beküldte a magyar hadügyminisztériumba szokásos évnegyedi jelentését, de ennek tartalmát nem ismerjük, az illetékes tisztviselő (Vidasics Ede tábori főlelkész) viszont helyeslően tudomásul vette azt. Vádlott társai közül Gonzeczky ellen vallott Johann Wárady főhadnagy is szeptember 14én. Mint mondta, Gonzeczky tábori lelkész prédikációiban a magyarok mellett nyilatkozott. Ô is felidézte az ominózus Répásy jelenlétében tartott februári mise néhány felségsértő gondolatát. Kiemelte, hogy a pap rendkívül indulatosan beszélt, s arra is rámutatott, hogy a vádlott újságokból is olvasott fel kiáltványokat, ugyanakkor elismerte, hogy ezt csak hallomásból tudta. Gonzeczky másik vádlott társa, dr. David Wachtel főorvos viszont nem veszítette el lélekjelenlétét. Ő szeptember 15-én azt vallotta, hogy Gonzeczkyvel, akivel szolgálaton kívül csak ritkán találkozott, nem állt közelebbi kapcsolatban. Foglalkozása nem engedte meg a templom meglátogatását, és így a lelkész prédikációi sem ismeretesek számára. E napon került sor a vádlott pap első kihallgatására is. Gonzeczky előadta, hogy július elején (a kihallgatás időpontjában már halott) Répásy tábornok parancsára misét mondott, és utasításának megfelelően a szabadságról prédikált. Prédikációjában a szabadságot úgy értelmezte, hogy megszűnt a földesuraknak való alávetettség, de vallomása szerint a dinasztiát egy szóval sem említette. Elismerte, hogy február elején is prédikált, de azt állította, hogy a Felséges Dinasztiáról akkor sem tett említést. Kossuth december 22-i kiáltványa felolvasásának tényét elismerte, de azzal mentegetőzött, hogy Pándy parancsára cselekedett, a Horváth Mihály-féle rendeletek részbeni teljesítését is elismerte, de hangoztatta, hogy eltért az előírásoktól, és Horváth forradalmi imáját sem imádkozta el. Azt is megemlítette, hogy a proklamációkat olyan gyorsan olvasta fel, amilyen gyorsan csak tudta, hogy minél hamarabb végezzen velük. Forrás: Zakar Péter: Haynau Egyházi áldozatai Történelmi szakirodalom Répássy Mihály honvédtábornokról - Magyarország hadtörténete két kötetben (főszerkesztő: Liptai Ervin), Zrínyi Katonai Kiadó Kozma Sándor: Kemecse, Kemecse Szabolcsi Honvédek a szabadságharcban ( ), Nyíregyháza 1998 szerk. Bene János - Naplójegyzetei Krasznay Péter kemecsei lakosnak... Néprajzi Múzeum Budapest, Nemeskürty István: Kik érted haltak szent világszabadság, LAP-ICS Könyvkiadó Bona Gábor: Az es honvédsereg felső vezetői (Rubicon 1999/4) - Miklós Péter: Kétszáz éve született Répásy Mihály honvédtábornok (Honismeret 2000/6) - Hermann Róbert: Az es szabadságharc nagy csatái, Zrínyi Kiadó Keleti Panteon Nyíregyháza Kelet Press Kiadó 2006, szerk. Kopka János

6 6. Répássy Mihály halotti látlelete Hadtörténeti Levéltár irat száma 41/16 K. Johanna nővér, az áldozatkész ápoló A híres emberbarát ápolónő, nőegyleti alapító K. Johanna, (Pollák) 1808-ban Szegeden született és december 30-án halt meg. Férje K. Ábrahám ( április 21.) a szegedi izraelita hitközség kiemelkedő egyénisége volt. Johanna nővér mint az izraelita nőegylet alapítója és elnöke, azt 54 évig önfeláldozó buzgalommal, valamennyi felekezetre kiterjedő, ritka jótékony szellemben vezette. Már a szabadságharc alatt is, mint önkéntes ápoló hajlékában ápolta a sebesülteket. Jótékonysága és áldozatkészsége a szegény intézmények iránt kiapadhatatlan volt nevéhez számos alapítvány fűződik. Reizner A régi Szeged című művében olvashatjuk, hogy ő volt az, aki lezárta az elhunyt Répássy Mihály huszártábornok szemeit. Répássy Mihály intézmény és utca nevek Szegeden (Móravároson) utcát neveztek el róla, amelynek érdekes történetét Péter László írta meg. Az utca a szegedi nagy árvíz (1879) utáni újjáépítéskor kapta a honvéd tábornok nevét; ekkor azonban hibásan Répásinak írták. Később az i végződés lekopott, s a névadó alakja elhomályosult (mai neve: Répás utca). *** Budapesten a XIV kerületben is található Répásy Mihály út. *** A Honvédelmi Minisztérium Hadik Hoteljében található a Répásy Mihály-terem, ahol ünnepségeket konferenciákat is tartanak. *** Kemecsén az Összevont Intézmény Egészségügyi Központ, Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Otthon viseli Répásy Mihály nevét.

7 7. Répássy Mihály tábornok síremléke Szegeden Szegeden a belvárosi temetőben található Répássy Mihály síremléke. A Fonógyár úti temető 12-es tábla második sorában látható az a homokkő síremlék melyet a Szegedi Honvédegylet 1861-ben állított a hős tábornok tiszteletére. Közös sírba helyezték Szöllösy Gáspár hadügyi titkár és Tóth János tüzér főhadnagy hamvaival. Nemeskürty István így emlékezik meg róla:...az egyetlen tábornok aki nem érte meg a vereséget. Lipők Sándor polgármester vezetésével 2006 év elején Enyedi Sándor, Bacsó Lajos, Lucza János felkeresték a síremléket és megkezdődött az exhumálás és Kemecsén a Kegyeleti Park kialakításának megszervezése. E folyamatot nagyon sokan segítették szakmai támogatással, erkölcsi bíztatással. Közülük is kiemelkedett a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Dr. Holló József főigazgató úr vezetésével, az MH5 Bocskai István Könnyű Lövészdandár Szűcs András dandártábornok úr irányításával. Kiemelkedett a Nemzeti Kegyeleti Bizottság aktív támogató közreműködése és a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az 1848/49. Szabadságharc Szegedi 3-as Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület. A Kegyeleti Emlékpark kialakításában, a park tervének szakmai előkészítésében, a műtárgyak pontos leírásában, az elkészítendő obeliszk formájának és tartalmi elemeinek részletes meghatározásában Dr. Bene János a Jósa András Múzeum osztályvezetőjének meghatározó szerepe volt. Polgármester Úrral együtt kiemelkedő szerepe volt az újratemetés előkészítésében és megszervezésében is. Répássy Mihály a 48-as hős tábornok hamvainak exhumálása Ismeretes, hogy a szegedi Belvárosi temetőben olyan jeles személyiségek síremlékei vannak, akik tevékenységükkel, hazafiasságukkal, valamint az emberiség általános boldogulásának érdekében hasznos munkát fejtettek ki. Közöttük van Répásy Mihály, az 1848/49-es szabadságharc hős tábornoka is. A neves katonaemberről tudni kell, hogy június 26-án született a Szabolcs megyei Kemecsén. Apja, aki egyébként Mária Terézia testőrségének a tagja volt, nem akarta, hogy fia katonai pályára lépjen. A fiatal Répásy a sárospataki református jogakadémia elvégzése után (ahol egyébként Kossuth Lajos, Szemere Bertalan és Tompa Mihály is tanult), mégis katonaként folytatta életét és pályafutását. Az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban Répásy kitűnt bátorságával és a hadvezetésben megnyilvánult páratlan képességeivel. A hadműveleteket tábornoki rangban fejezte be. Nemsokára ezután, még 1849-ben, a kolerajárvány őt is elérte és július 30-án Szegeden elhunyt. Temetésén, a Belvárosi temetőben, hatalmas tömeg búcsúztatta. A minden élők utolsó útjára elkísérte őt az akkori magyar kormány, élén Kossuth Lajossal. Répásy Mihálynak szülőhelye, Kemecse, méltó módon kívánt emléket állítani és szerette volna, ha hős fia hamvai ezen a Szabolcs megyei településen nyerne végső elhelyezést. A megfelelő hatósági eljárások lefolytatása után a közelmúltban a sírt felnyitották, elvégezték az exhumálást és Répásy Mihály hamvait szülőhelyére szállították, ahol egy későbbi időpontban megfelelő katonai és polgári szertartás mellett helyezik végső nyugvóhelyére. Forrás:

8 8. Répássy Mihály honvéd tábornok és a z es forradalom és szabadságharc kemecsei hőseinek tiszteletére készült obeliszk A makett a Kegyeleti Parkban felállítandó 4 m magas obeliszk méretarányos, kicsinyített változata. Készítette: Bíró Lajos szobrászművész, Mátészalka Felelős szerkesztő: Lucza János Letölthető: Technikai szerkesztő: Lucza Viktor Kiadja: Városvédő Egyesület Nyomdai munka: Sz-Sz-B Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet nyomdája

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzata, Helytörténeti Gyűjtemény, Kemecse Sz.-Sz.-B. Megyei Honismereti Egyesület. II. Helytörténeti Konferenciára

Kemecse Város Önkormányzata, Helytörténeti Gyűjtemény, Kemecse Sz.-Sz.-B. Megyei Honismereti Egyesület. II. Helytörténeti Konferenciára KEMECSEI LOKÁLPATRIÓTÁK LAPJA Kemecsei Helytörténeti 2006. II. évfolyam 1. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Kemecse Város Önkormányzata, Helytörténeti Gyűjtemény, Kemecse Sz.-Sz.-B. Megyei Honismereti Egyesület

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

Töltsétek ki az életrajzi adatokat!

Töltsétek ki az életrajzi adatokat! 1. Töltsétek ki az életrajzi adatokat! Név Batthyány Lajos gróf Született Pozsony, 1807. febr. 14. Anyja neve Skerlecz Borbála Édesapja gróf Batthyány József Meghalt Pest, 1849. okt. 06. Vigyázz! Nem igaz!

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

Az aradi vértanúk. Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred. Tiszafüred, október 5.

Az aradi vértanúk. Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred. Tiszafüred, október 5. Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2012. október 5. 1 1. Saját és a kortársak vélekedése szerint ártatlanok: A Hon, a Szabadság és a Trón védelméért 1848. áprilisi

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2013. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel újból elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Magyarország Belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért a rendvédelmi szerv hivatásos szolgálatában töltött

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE

A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE 1. 1848 szeptember: a szeptemberi fordulat Kettős fordulat: külön-külön leverik az európai forradalmakat a magyar forradalom átfordul szabadságharcba 2. Az udvar első támadása

Részletesebben

Give Az aradi tizenhármak

Give Az aradi tizenhármak 2011 október 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Give nincs Azértékelve aradi tizenhármak Give Give Give Mérték Give 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentô világosi fegyverletétel

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése A programok megvalósulásának helye és ideje Nyíregyháza Budapest, 2014. szeptember 18-19. A programok részletes ismertetése

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

8. Szombathely, április 26. Csány és Széll József jelentése a MOIBnak

8. Szombathely, április 26. Csány és Széll József jelentése a MOIBnak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 CSÁNY LÁSZLÓ KORMÁNYBIZTOSI IRATAI... 23 1. Pest, 1848. március 15. Csány levele Batthyány Károly grófnak... 25 2. Pest, 1848. március 15. Csány levele Zalabéri Horváth Jánosnak...

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye május Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye május Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc Megoldókulcs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának Előterjesztő: Haág Zalán önkormányzati képviselő Előterjesztés tárgya: Emléktábla kihelyezése Iktatószám:

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tiszteletére rendezett akadályverseny feladatai (közös játék) 12 fős csapatokkal Az iskolai verseny ideje: 2015. március 10. kedd 9 óra Szervező:

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszafüredi eseményei

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszafüredi eseményei Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszafüredi eseményei Múzeumpedagógiai sorozat 2011/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2011. március 11. 1 I. A forradalom

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30.

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

Kemecsei Helytörténeti Krónika

Kemecsei Helytörténeti Krónika A KEMECSEI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika 2014. X. évfolyam 3. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Alapítók köszöntése A 16. éve, 1998-ban megalakult Kemecsei Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

IV. HELYTÖRTÉNETI KONFERENCIÁRA

IV. HELYTÖRTÉNETI KONFERENCIÁRA KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika 2008. IV. évfolyam 1. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Kemecse Város Önkormányzata, Kemecsei Városvédő Egyesület Vasmegyer Község Önkormányzata,

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

Háború vagy béke? A pákozdi csata

Háború vagy béke? A pákozdi csata Háború vagy béke? A pákozdi csata A Pákozd-Sukoró térségében védelmi állásokat elfoglaló honvédsereg létszáma a székesfehérvári visszavonulást követően is folyamatosan gyarapodott. A honvéd alakulatokat

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Forrás: http://www.papp-szuleszet.hu/?p=semmelweis Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Dr. Papp Zoltán írása A fényképeket Dr. Csabay László készítette Talán nem mindenki tudja, hogy Semmelweis Ignác

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Kossuth Nemzetőrség Budapest, VIII. ker. Baross u.61 03./2012 Jóváhagyom: Budapest, 2012.február 18-án vitéz. Dezső Mihály nőr. altábornagy parancsnok KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Felterjesztem

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2016. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE a haza védelme és a nemzet biztonsága érdekében végzett kiemelkedően eredményes szakmai

Részletesebben

Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2009. évről

Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2009. évről Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2009. évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány 2009. évben a számviteli törvénynek és a kapcsolódó

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

BÁNSZKI HAJNALKA. Nagy Sámuel és Leffler Sámuel, Nyíregyháza történetének korai krónikásai 1

BÁNSZKI HAJNALKA. Nagy Sámuel és Leffler Sámuel, Nyíregyháza történetének korai krónikásai 1 BÁNSZKI HAJNALKA Nagy Sámuel és Leffler Sámuel, Nyíregyháza történetének korai krónikásai 1 Az 1753-ban Nyíregyházára érkező, magukat tótnak valló telepesek magukkal hozták lelkiszellemi vezetőiket: lelkészüket

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26.

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26. Történelem háziverseny 2015/2016. 225 éve született Széchenyi István Határidők: I. forduló: 2016. január 6. II. forduló: 2016. február 26. A feladatsort az iskola honlapjáról lehet letölteni (Ember és

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

Встреча Вегерских Гусаров - Русских казаков и конференция

Встреча Вегерских Гусаров - Русских казаков и конференция MAGYAR HUSZÁR OROSZ KOZÁK TALÁLKOZÓ ÉS KONFERENCIA Встреча Вегерских Гусаров - Русских казаков и конференция Időpont: 2015. december 4-6. Helyszín: TOKAJ - Paulay Ede Színház és a Tokaji Múzeum Figyelem!

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ. Forradalom és szabadságharc

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ. Forradalom és szabadságharc HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Forradalom és szabadságharc III. FORDULÓ Név:... Cím:... Iskola, évfolyam:... E-mail cím:... 1. Tedd időrendi sorrendbe

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A tábori tüzérek a hagyományoknak megfelelően megünnepelték fegyvernemi napjukat

A tábori tüzérek a hagyományoknak megfelelően megünnepelték fegyvernemi napjukat A tábori tüzérek a hagyományoknak megfelelően megünnepelték fegyvernemi napjukat A tábori tüzérek 2011-ben is a hagyományoknak megfelelően ünnepelték a Szt. Borbála emlékének szentelt fegyvernemi rendezvénysorozatukat.

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora

2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora 2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora 1. Valószínű, hogy Dózsa Györgyöt nem ültették izzó vastrónra kivégzésekor, csupán ácsolt székre. Ám a fejére valóban felhevített vaskoronát tettek. Hol történt

Részletesebben

Tartalomból KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE. 2007. III. évfolyam 4. szám. Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében

Tartalomból KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE. 2007. III. évfolyam 4. szám. Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2007. III. évfolyam 4. szám Páncélosok a Tiszántúlon Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében Levéltári dokumentumok,

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Az 1848-49-es szabadságharc hadtörténete Új Szöveges dokumentum 1848. márc. 3. Kossuth felirati javaslatban alkotmányt kér az egész Habsburg birodalomnak forradalmi hullám mozdítja el az eseményeket a

Részletesebben

Kiss Pál honvédtábornok (1809-1867)

Kiss Pál honvédtábornok (1809-1867) (1809-1867) Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred 2009. október 6. 1 Tiszafüred: múzeum és utca viseli a nevét a diószegi (Bihar vármegye) születésű Kiss Pál honvédtábornoknak (1862

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! 1 9:00 10:00 10:15 10:55 11:25 11:35 12:15 Regisztráció Megnyitó Előadás: Jogszabályi változások az építésügy területén Előadás: Az építésfelügyelet közelmúltja és

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Rózsavölgyi József György címe:

Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Rózsavölgyi József György  címe: Új képviselői kezdeményezés érkezett Benyújtó neve: György E-mail címe: rozsavolgyi.j@freemail.hu Kezdeményezés tárgya: Módosító indítvány Leírás: Tisztelt Közgyűlés! A Szőregi úti "Huszárlány" című szoborral

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014.

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. : + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. XIV. MATASZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró Verseny Szeged, 2013. augusztus 30. szeptember

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke Kedves Bajtársnőnk, Bajtársunk! Tisztelt Látogató! Összeállításunkban 2015. május 14-től megtekinthetik azokat a fontosabb eseményeket, programokat, amelyeken részt vettünk, vagy amelyeket mi szervezetünk.

Részletesebben

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok serege és az emlékezet címmel beadott pályázatára elnyert

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

Mikecz Julianna síremléke

Mikecz Julianna síremléke KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA Kemecsei Helytörténeti 2006. II. évfolyam 4. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Mikecz Julianna síremléke Móricz Zsigmond út 58 szám alatt található szép új lakóház helyén

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE GÖDÖLLŐ, ISASZEG, 2015. NOVEMBER 27-29. 2 5 éves (C) IPA by 1974 az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE A SZERVEZETÜNK MEGALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

A MAGYAR KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. A katonai igazgatás szerveinek rövid áttekintése

A MAGYAR KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. A katonai igazgatás szerveinek rövid áttekintése ŐRY GÁBOR A MAGYAR KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 1848 49-BEN A katonai igazgatás szerveinek rövid áttekintése Mivel a katonai igazságszolgáltatás szervezetének és működésének vizsgálata

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,400 37,300 37,150-0,3 35,650 147,500 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 35,100 35,500 36,050 35,350 142,000

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben