különkiadása 1 ATARTALOMBÓL : Összefoglal ó tanulmány az idei árról Kádár János elvtárs nyilatkozata A kitelepités éjszakája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "különkiadása 1 ATARTALOMBÓL : Összefoglal ó tanulmány az idei árról Kádár János elvtárs nyilatkozata A kitelepités éjszakája"

Átírás

1 különkiadása ig'to Június Dokumentum- és emlékszám az 1970, évi tiszai és maros t árvíz elleni védekezésrő l tara: 2 forint vízügyi krónikában példátlan hirtelenséggel, meglepetéssze r r űen tört ránk 1970-ben a nagy víz A Felső-Tisza vidékén, a Szamos mellett tragikus napokat és heteket élt át a lakosság, h ősöket termett a küzdelem, amit az emberi életekért kellett vívni, s határtalan pusztitással vonult el a z áradat, a Maros és a Tisza meg a Körös csak próbára tette erönket, idegeiriket, kitartásunkat Párttagságunk, népünk, vízügyi munkásaink ereje és tudása legjavát állította szembe a veszedelemmel, és gy őzött Amig a mai generációk élnek, emlékezni fognak erre az id őre A kés őbbiek majd a lapokban és a könyvekben keresik, lapozzák vissza a védekezés fárasztó, izgalmas, drámai napjait Otthonát, hazáját, gyárát és földjé t védő nép gigászi eröfeszítéseir ől beszélnek az árvédelem krónikájána k lapjai Magunkat ismerhetjük meg bel ő le Társadalmunk szervezettségét, gondoskodását, fegyelmét tisztelhetjük az emlékekben A pár t szervező és irányító tevékenységét, a tanácsok helytállását,, a társa - dalmi szervezetek segítőkészségét, katonák, munkás őrök, a polgári védelem, a Vöröskereszt, a KISZ tagjainak er őfeszítéseit 1970 májusának és júniusának drámája h űen tükrözödik vissza a napi tudósításokban, riportokban Minthogy olvasni is alig volt id ő ezekben a napokban, s nagyon sok olvasónk kért összefoglaló kránikút a nagy víz elleni küzdelemr ől, dokumentum- és emlékszámo t adunk közre különkiadásként az árvízvédelem legemlékezetesebb epizódjairól A védelemben helytállt tizezreknek és az átélőknek emlé k lesz ez az újság az utánunk jöv őknek dokumentum Á szegedi rakpart az 19'70 évi nagy víz idején, Júniust-án; a tet őzéskor 1 ATARTALOMBÓL : Összefoglal ó tanulmány az idei árról de!>nagyrró~ai~ 1, Töltse mogoesághió'/w pn!4s? 5tegedi kór/ó/les /á/ióarro 2 Saegedi ipari körte! /okolitáci,d 4 Siegedi mollrédfol réo'e/me 3,/gyón a/olmer, birfodfóra ~ Crongrádi batgár Zciorpn térség réde/m e L'ór/vélyesi saakast rédelrxa O~At- ; IP AZ ArlV/ZIG /Mr;vaeg ved A'EZ'Es IAWW A I áflekíafá he/yrx/nrojaa 9 Nóómeacrásórhe/y ;pa ;kór2el veóe/rn! is Haros 3nrko/rli iö(lésle%rbe/ei' 1t Hokói lekahióciós ló//és 72 fickói Hogy bvagáresopo l 7,r 5ómsan-A p ól /o/vi lokobracio + r 74 Nagy/aki fő/réser ősítés 13 ferencstál/ősi /ó//csend /sr Kádár János elvtárs nyilatkozata A kitelepités éjszakája Aki öt napig a Maros foglya volt Testvérként velünk ±?3 955?F i Postázik a Tisza b`!1 Félrevert harangok t, I I ' imám A Tisza kimagasló árvizeinek magassága a szegedi vízmércén 1772 tól napjainkig m 1900 {950 hm m l l negédi Vclsö-'Ii za-part helikoptexröl nézve Károk, veszteségelv,, helyreállítás Az ár humorábó l

2 tt, FOLYÓK, VIZEK, VÉDELE M Az I fokú árvízvédelmi készültséget a Körös folyóra február 13-án, a Tisza folyóra pedi g február 18-án kellett elrendelni Akkor már január 7-e óta bel - ízvédelmi készültségben állott a Vízügyi Igazgatóság Azóta a kí szültségi állapot egy napig sem szünetelt, legfeljebb súlyosbodott Már a téli és a koratavaszi belvizvédekezés sem nélkülözte a rendkivüliséget Igaz, az elöntött területek 83 ezer kh-as legnagyobb kiterjedése ezúttal alig haladta túl a felét az 1966 év belvizes tavaszán elöntött 152 ezer 'kh-nak A szinte egyenletes elosztásban jelentkező belvízi terhelés azonban négy hónapon áttel - jes kapacitású, tehát kereken 6 5 m3/s összes átemelést tett szükségessé a torkolati szivattyútelepe - ken Az 1970, év tavaszán az 1966 februári belvízi megrohanás vízmennyiségéhez képest ötszörös belvízmennyiséget kellett a befogadó vízfolyásokba szivattyúzni Aprilis folyamán, az akkor még be sem fejeződhetett belvízvédekezéssel párhuzamosan a Tisza vízállásának emelkedése már a III, fokú árvízvédelmi készültsé g elrendelésére adott okot A tiszai tet őzés Szegeden 843 cm-es vízszinttel április 23-án ment végbe, ami már akkor rendkívül i vízállásnak számított, hiszen óta ilyen magas vízállás Szegeden a Tiszában nem volt Az áprilisi árhullámot minden baj nélkül állták a Tisza és a mellékfolyók töltései Az április végén megleézd őclött és a május közepéi g folytatódó apadás irányzata az t a reményt keltette, hogy a telet követ ő árvízvédekezés időszaka lassan le is zárul Május 10 és 13-a között kisebb - nagyobb el őkészítő csapadékok után a Fels ő-tisza kárpáti vízgyűjtőjén, továbbá a Túr, a Szamos, a Kraszna, valamint a Maros folyók romániai, zömmel hegyvidéki vízgyűjt őjén 100 mm, vagy annál nagyobb csapadék hullott A rendkívüli es ő zésbő l származ ó vizek a magasabb térszintekr ő l azonnal lezúdultak, és az említett folyók mind a Szovjetunió, min d pedig Románia területén kilépte k medrükb ől, hatalmas pusztítást okoztak, városokat, falvakat, ipar - telepeket és mezőgazdasági területeket árasztottak el A Szamos, a Túr és a Kraszna fclyók, valamint a Batár patak árhulláma május 13-án és 14-én érkezett a magyar határra, míg a Maros árhulláma a folyó hossza es ennek következtében a nagyobb vízgy űjtő területen a nagyobb összegyülekezési id ő miat t csak május 17-én Végkifejletbe n az egész említett csapadéktevékenységből származó vízmennyiség a Tiszába jutott és érintette Szeged városát, azonban a lefolyási úthosszak miatt Szegedre a ÁWaros folyó árhulláma érkezett e l hamarabb, és a Szamos, valamint többi érintett északkeleti vízfolyás közvetítésével a Tiszáb a futó vizek ehhez képest több, mint egyheti késedelemmel Ar északkeleti vízfolyásoly, te - Iiat Szamos, a Kraszna, a Túr, a Batár és a Fels ő--tisza meg sohasem észlelt magas vízállássa l zúditották le vizüket, A vízállások gyakran 1 m-rel is túllépté k az eddig észlelt mértékadó szinteket E hatalmas viztűmege k el őször ;i Szamos fels ő bb szakaszain, majd a magyar határ köze - 1 ben 1öb b helyen gátszalvadás t okoztak, ezért a védt011ések mögütti román területekr ől érkezett először víz hazánk lakott terü - leteire május 15-én hajnalban Ezt követ ően magyar területen is történtek gátszakadások, amelyek - nek következtében Szabolcs- Szatmár megyében mintegy 30 települést részben, vagy egészben elöntött az áradás, igen súlyos károkat okozva lakóépületekben, közlekedési létesítményekben, állatokban és mezőgazdasági létesítményekben Az elöntött területek kiterjedése elérte a 90 ezer kh-t A mellékfolyók által szállított vizek a Tiszában egyesültek és ott is rendkívül magas vízállásokat idéztek el ő Ezekhez járult hozzá a Bodrog nagy vízhozama is Az 1970, év tavaszán észlelt maximális tiszai vízállások mindegyike meghaladta az addigi nagy részben 1932-ből származó víz - állásokat, tehát az 1970 év tavasza a legnagyobb vízállások tekintetében újra írta a Tisza és mellékfolyóinak vízjárás-történetét A Maros folyó árhullámának rendkívüli hevessége még a szakemberek előtt is váratlan volt A makói vízmércén 30 óra alatt csaknem 2 méteres emelkedés következett be, az áradás óránkénti mértéke olykor meghaladta a 1 0 cm-t is, és végül 624 cm-es makói tetőzéssel 44 cm-rel haladta túl a Maros folyó vízállása a z eddig észlelt legmagasabb értéket í A Maros fosyö májusi 20-;m bekövetkezett makói tetőzése Szegeűnél a Tisza folyóban már meg - lehetősen magas, 750 cm körül i vízállásokat talált Rövid két na p alatt a Tisza vízszintje cm magasra emelkedett Szeged - nél, és az akkor még Szegedt ől távol lev ő szamosi eredetű tisza i árhullám további rendkívüli víz - állás emelkedéssel fenyegetett Ámbár május 25 táján már lát - ható volt, hogy az első marosi á hullámot követő viszonylag gyors apadás hamarosan végetér, és második marosi árhullám következik, az áradás várható mértékét még nem volt könny ű meg - határozni Az árvízvédelmi területi bizottság tagjai és a hidrológusok felmérték a várható helyzetet minthogy Szeged ár - vízvédelme és az esetlegesen felmerülhet ő második szegedi árví z rémképe miatt a még rendelkezésre álló egy hét alatt lehetet t és kellett a védelem érdekébe n szükséges intézkedéseket megtenni A hidrológiai helyzet számbavétele azt eredményezte, hogy Szegeden az egymásra ható és egy - mást utolérő árhullámokból a legvalószín űbben a 980 cm-es vízállásra lehet számítani A védelemvezetés ennek megfelelőe n adta ki intézkedéseit, bár az el ő- rejelzett vízállások talán ijeszt ően magasnak t űnhettek, hiszen ezek az 1932-ben észlelt 923 cm-es adaigilegmagasabb vígszintet jelentős mértékben meghaladták Az egy hét időel őnnyel megadott szegedi prognózis gyakorlalilag bevált, hiszen június 2-án éjjel l órakor 961 cm-rel tet őzött a Tisza Szegednél Ha a Maros árhulláma órával kés őbben érkezik, és a tiszai árhullá m 4 6 órával korábban ér Szegedre, úgy valószín ű, hogy a 980 cm-es i tetőzés pontosan bekövetkezik Egyébként az árrandevú "-nak ez a kis pontatlansága volt az ár - t izvédekezrlsntrk az első olya n kisebb meglepetése, amely az ár - vízvédekezés munkajaj - eitecte Az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatáság által egy hét id őel őnnyel kidolgozott, alapjában véve pontosnak bizonyult el őrejelzés a jugoszláv vízügyi szervek védekezési munkáját is lényegesen megkönnyítette és az erők mozgósításának nagyságrendjét is meghatározta A jugoszláv víz ; ügyi szervek a szegedi el őrejelzésnek megfelel ő en koncentráltá k a, védekezés emberi és anyag i er ő it a megfelel ő helyekre A Tisza június `L-án bekövetkezett szegedi tet őzését lassú apadás követte, amely azonban 883 cm-es vízállásnál június 10-én este abbamaradt Az új veszély - helyzetet a Körös árhullámai okozták Már június els ő napjaiban áradni kezdték a Körösök és a Berettyó romániai szakaszai Június elején több apró, de folyamatos es őzés volt Erdélyben, és most els ősorban a Körösök vízgyűjt őjét' érintették ezek a csapadékok, amelyet pedig az 'előzőkben lényegében elkerültek Az első, nem is jelentéktelen Fehér-Körös-i árhullámot a június 10-én lehullott hatalmas zápor - es ők vizéből származó, a májusi szamosi és marosi árhullám víz - mennyiségével veteked ő új, második árhullám követte, amely a z addigi hidrológiai helyzetet alapjaiban változtatta meg, A Körősök eddigi történetében a legnagyobb Hármas-Körös-i vízállá - sok kialakulásához elegend ő vol t egyetlen Körösnek általában a Fehér-Körösnek, esetleg a Fekete-Körösnek rendkívüli árhulláma, és a többi Körösnek, ill a Berettyónak egyidej ű közepes vízállása Júniusban mind a három Körös és a Berettyó köze l egyidejűleg eddigi legnagyobb vízszintjénél cm-rel magasabb vízállású volt A katasztrófát román területen nem is lehetett elkerülni : a Fehér-Körös jobbparti töltése Kisjen ő fölött 8 km-rel átszakadt Addi g is azonban a legnagyobb vízszinteket lényegesen meghaladó vizek lefolyására került sor a Hármas-Körösön A gyomai 918 cm - es tetőzés 45 cm-rel, a szarvasi 954 cm-es tet őzés pedig 60 cmrel volt magasabb az addig ész - lelt maximumnál A Körösök vízgy ű jt ő jén kialakult árhullámot okozó es ők,, azonban a szomszédos Szamos, s őt a Felső-Tisza vízgy űjtőjén is í hasonló árhullámot indítattak el A helyzet tehát, a május kinepil n kialakult helyzettel majdne m megegyezett, csupán annyi volt a különbség, hogy most a másodi k szamosi árhullám mellett egyidejűleg nem marosi árhullám indult el, hanem a Körösökben keletkezett minden eddigit felülmúló áradás A körösi vizek viszonylag rövid idő alatt levonultak, a gátszakadás, valamint a magya r részről tervszerűen végrehajtot t vízkieresztés kétségtelenül hozzá - járult ahhoz, hogy a Tiszában, annak Csongrád és Szeged közötti szakaszán nem alakult ki olya n súlyos helyzet, mint június els ő napjaiban A szegedi vízmércén mindazonáltal a Körösök tevékenysége következtében újra túlhaladta a vízállás az 1932 évi maximumot: június 18-án este Szegeden 924 cm-es tet őzést mértek A nagyközönség részéről már a Tiszával kapcsolatosan is többen felvetették, hogy nem lehetne- e alkalmas helyen, vagy helyeken a víz töltések közül való kieresztésével árapasztást végezni Olyan nagy folyóknál, mint a Tisza, még a viszonylag kisfok ú tartós árapasztáshoz is Balato n nagyságrendű tárolótér voln a szükséges, így ez megoldhatat- lan Ilyen árapasztást olyan kisebb folyókon, mint például a Berettyón, vagy a Sebes-Körösö n is csak korlátozottan, és szinte,ultima ratio"-ként lehet az ár - hullám csúcsának lefejezésére alkalmazni További áradás esetén azonban a megtelt tározóté r miatt e lehetőséggel már ne m élhetünk Az árvizes időszaknak még hátralev ő eseménye az észak-kelet i folyókból származó második, aza z a júniusi árhullám levonulósa Az Alsótiszavidéki Vízügyi igazgatóságon május 17-étől számít - ható rendkívüli árvízvédekezé s id őszaka tehát eléri, s őt meghaladja a 6 hét id őtartamot Az árvízet kialakító hidrológia i helyzet után vázoljuk az árvíz - védekezésm ű szaki intézkedései - nek történetlét is\ A Vízügy i Igazgatóság által februártól májusig tartott különböz ő védekezési fokozatoknak megfelel ő intézkedések mellett május hé 17 - én kezd ődött meg szinte a z egész országot megmozgató hatalmas műszaki erőknek a felvo- A védelmi munka egyik mozgalmas pillanata a Maros gátján, Makó körzetébe n nulása a hirtelen veszélybe ke- Az árhullám gyors levonulásával párhuzamosan a védekezés rült Maros folyó határmenti védővonalaira A rendkívüli áradással egyidejűleg május 19-én és a Makó város melletti, illetve a súlypontja rövidesen áttev ődött 20-án Nagylak, Magyarcsanád és Makó Tisza közötti szakaszokra, Apátfalva térségében kellett a ahol a töltésen jelentkez ő szivárgásoknak és csurgásoknak el viszonylag kisebb méretű töltése- - ket megerősíteni és egyes helyeken nyúlgátakkal védekezni A védekezést a Maros folyó gyor s vízszint emelkedése siettette Nagy hárítása volt az els őrendű feladat A Maros menti védekezés c második szakaszában a legnagyobb veszélyt a város alatt, a iobbparti töltés km szej - anyagi és emberi erők levetés é vel különösenkett~~)dek, vénye téaé7cben laaia e,it buz- Icette tt folytatni a sérmsci n apa,,,r falvi f őcsatorna mentén, elsősor- Igen nagy technikai szervezet és ban annak jobbpartján, Mak ó erő bevetésével, több napi munkával sikerült lokalizálni az ún védelmére A csatorna jobbpartján, továbbá annak folytatásában a Makót Csanádpalotáva l letkezett mellékbuzgárok soroza- nagy buzgár"-t és a mellette ke- összeköt ő országútnak a főcsatorna és Csanádpalota közötti sza- egyébként az 1970 tavaszi áradá s tát Ez a buzgársorozat vol t kaszát lokalizációs védvonalnak legnagyobb és legveszélyeseb b tekintve minden er őt bevetv e buzgárja a Vízügyi Igazgatósá g folyt a sikeres töltés-koronaszintemelés még akkor is, ami- fenyegető buzgárosodás a kataszt - területén A buzgárcsoport és a kor már rövidebb szakaszon a víz meghágta a töltést (Folytatás a 3 oldalon) Homokzsákos töltéserősítés a Maros-partul Előtérben az ússzeköttetést tartó híradós

3 (Folytatás a 2 oldalról ) róla veszélyét is magában rejtette, így erre, továbbá a kisebb méretű marosi töltésekre, vala - mint arra a tényre tekintettel, hogy a Maros folyó megáradt vízszintje Makó város átlagos teréppontjainál 6 m-rel is magasabba n volt, szükségessé vált Makó város, Óföldeák és Maroslele községek lakosságának kitelepítése Az árvízvédekezés gyakorlatában világviszonylatban is egyedülálló intézkedés volt, hogy a lakosú Makó lakosságá t egy éjszaka alatt a legnagyob b szervezettséggel kitelepítették Ilyen nagyszabású intézkedés és annak maradéktalan végrehajtás a minden bizonnyal fontos mér - földkő az árvízvédekezés műszak i történetében A lakosság kitelepítésének szükségessége a Maros balpartján is felmerülni látszott Ferencszállás közelében a töltés altalajának átázása, a mentett oldali töltéslábnál tapasztalt talaj felpúposodás szintén a töltés átszakadásának veszélyét rejtette A tiszai árvízvédekezés legdrámaibb, legösszetettebb, és sokak számára talán a leglátványosab b része Szeged városának közvetlen védelme volt Szegeden a má r korszer űtlen belvárosi mellvédfalat homokzsákokból készült szorítógát rendszerrel kellet t meger ősíteni, így a város szint e várszer ű homokzsák er ődítmén y védelme alá került A Móra Ferenc sétány virágágyai és a klinikák el őtti sétautak most a fakadóvizek birtokába jutottak A Vízügyi Igazgatóság épületétő l 100 méterre els ő vonalbeli védekezési munkák folytak Szeged város biztonsági kört5ltését fóli a burkolatba csomagolták Egyesek talán titokban attól tartottak, hogy a második szegedi árví z nem lesz elkerülhető Azok a nagy műszaki és anyag i er ők, amelyeket az ország jelenlegi technikai fejlettsége mellet t rendelkezésre tudott bocsátani, é s nem kismértékben azok a tapasztalatok, amelyeket az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei helyismeretük és árvízvédekezési gyakorlatuk során szereztek, egy pillanatig sem tehették kétségessé azt, hogy a második szegedi árvíz ne lenne elkel ülhet ő Megnyugtató volt, hogy a "%áros alig néhány méterre a tiszai fővédvonaltól folytathatta békés termel ő munkáját : az üzemek változatlanul termeltek, a bolto k minden fennakadás nélkül nyitva tartottak, és az iskolákban megszakítás nélkül folyt a tanítás A Vízügyi Igazgatóság épületében pedig éjjel-nappal folyt a munka Június közepén a védekezés súlypontja ismét áthelyeződött, és most a Hármas-Körösnek az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatósá g m űködési teriiletéhez tartozó részén volt szükség az erők koncentrálására Súlyosabb helyzet a Vízügyi Igazgatóság kezelésében lev ő öszszesen 360 km hosszúságú tiszai, körösi és marosi töltésszakaszo n a már említett makói nagy buzgárcsoporton és ferencszállási meghibásodáson kívül a zalotai térségben, a körtvélyesi töltés - szakaszon, a csongrádi buzgá r körzetében, a Tápé Algy ő olajipari létesítményelvet véd ő töltés - szakaszon alakult ki Ezeknél nagyobb erőkkel, korszerű módszerekkel fóliázás, szádfal-verés, bentonitos kezelés, stb sikerült a káros jelenségeket megszüntet - ni Eredményesen működött a Bajai Vízügyi Igazgatóság által szervezett, illetőleg egyéb vízügy i szervekt ől érkezett több más töltésvizsgáló csoport, amely a meghibásodások színhelyén azonnal megjelent, fúrásokat végzett, a fúrási talajminták, Valamint a benedvesedési és talajvíznyomási viszonyok 'alapján a helyszíne n véleményt mondott a meghibásodás mértékér ől és ezáltal lehet ő v é tette, hogy a helyi védelemveze - tés nemcsak a legalkalmasabb, hanem adott esetben a leggazdaságosabb beavatkozási módot választhassa a meghibásodások ki - javítására A védtöltések els ő vonalában végzett munka mellett rendkívü l fontos volt az ún rxásodik vonal, a lokalizációs létesítménye k kialakítása és er ősítése is A leglelkiismeretesebb védekezés mellett sem lehetünk mindig bizonyosak abban, hogy az árvizek hosszú id ő tartama és rendkívül i magassága, a töltések esetleges rejtett hibái folytán, vagy egyé b előre nem látottak következtében valahol ne következhetne be gátszakadás Ezért a legkritikusabb helyeken, a legnagyobb értékek fokozott biztonságának érdekébe n lokalizációs tö),tések létese tek r A jelenlegi árvízvédekezés során Makó városa védelmében a z ún Ürmösi gát mentén létesült lokalizációs töltés Ugyancsak lokalizációs töltés épült Hódmezővásárhelyen az ipari körzet védelmére, valamint a meglev ő város i körgát hiányosságainak pótlására Nagy gépi erőkkel folyt a föld - munka a szegedi ipari körzet lokalizációs gátjának építésénél, továbbá az algyői olajmez ő fokozot t védelmére igen meger ősített Táp é Algyő közötti vonalon Mind - ezeknek megépítése lehet ővé teszi, hogy az árvízvédelmi fővonalak katasztrófája esetén is mód legyen a legfontosabb területek további védelmére Az árvízvédekezése munkákban résztvevő k létszáma a vízálláso k emelkedésével párhuzamosan növekedett A fokozott védekezés kezdetén már dolgozó 2000 főrő l a létszám május 22-én már f őre, egy hét múlva már főre emelkedett és a szegedi tető zé s id őpontjában pedig több min t f ő vett részt az árvízvédekezési munkákban Ezeknek az utóbbiaknak 15 f0-a vízügyi dolgozó volt, 40 f0-a fegyveres testületek tagjaiból, 45 /0-a pedig víz - ügyön kívüli vállalatok dolgozóiból, illet őleg közer őkből tev ődött össze A védekezés m űszaki irányítását 240 mérnök és 330 technikus végezte Minthogy az árvízvédekezés még nem ért véget, a védekezés i munkákban résztvev ő gépeket és felhasznált anyagokat még ne m lehet pontosan megállapítani, d e annyit már most is elmondhatunk, hogy közel 100 kotrógép, száznál több földtológép és egyéb földmunkagép, valamint 1000-né l több tehergépkocsi dolgozott a z árvízvédekezésnél Felhasználás - ra, vagy készenlétre került 4, 5 millió homokzsák, tonn a körüli kőmennyiség, csaknem 1 millió m2 fólia, és csaknem db pátrialemez A hazai árvízvédekezés történelmi példái megmutatták, hog y a tiszai árvízvédekezés csak akkor lehet hatékony, ha abba n részt vesz szükség esetén az egész ország A központi irányítást mint ismeretes az Országos Vízügyi Hivatal látja el A tavaszi tiszavölgyi áradás méretei szükségessé tették az Országos Vízügyi Hivatal hatáskörének biterjesztését, az árvízvédelmi kormánybiztosság felállítását A kormánybiztosság a telje s vízügyi szolgálat szellemi, m ű- KÁDÁR JÁNOS : gatóság rendelkezésére bocsátot- azt láttam, gyors ütemben fejl ő- ta, amelyet tekintettel a többi dik a megye, benne Szeged vá - tiszai Vízügyi Igazgatóság párhuzamos szükségleteire is egy - ságot illet ően,ez egyébkén t rosa és Makó is A mezőgazda - általában rendelkezésre bocsáthatott Dégen Imre államtitkár, fontos kérdés volt igen j ó öt-hat évvel ezel őtt különösen árvízvédelmi kormánybiztos, a z eredményekr ől adtak számot az Országos Vízügyi Hivatal elnöke, itteni vezető k Elmondták például, hogy az akkoriban élen a központi irányításon túlmen ő- en a legkritikusabb időpontokban járó közös gazdaságok termelés i Szeged körzetében tartózkodott, színvonala ma az átlagnak felel több lényeges alkalommal személyesen irányította a védeke- daságok még előbbre törtek A meg, s az egykori élenjáró gaz - zést, több alkalommal tevékenyen részt vett az árvízvédelm i mert ezek is szóba kerültek közoktatási és más területen területi bizottság ülésén, amely a ugyancsak hasonló, örvendetes legfontosabb kérdésekben meg - fejl ődés tapasztalható Végered - hozta a helyi döntéseket ményben, ha egy mondatban Az 1970 tavaszán a Tiszán, Maroson és Körösökön kialakult ár- csak a legjobbakat mondhatnám akarnám összegezni a látottakat, hullámok méreteiben és tartósságukban rendkívülieknek bizonyultak Kérdezhetnénk : lehetséges- e megismétlődésük, s ha igen, milyen id őközönként kerülhet erre sor E kérdéssel kapcsolatosan már több eltúlzott becsléssel találkozhattunk Az Alsótiszavidék i Vízügyi igazgatóságon elvégzet t számítások szerint a Tisza 1970 évi szegedi tető z ő árvízszintje 10 0 évenként, a Maros makói árvízszintje 200 évenként, a Körö s gyomai árvízszintje pedig 25 0 évenként fordulhat el ő legnagyobb valószínűséggel Nincs ki - zárva természetesen az sem, hog y a kés őbbiekben az ideihez hasonlló vizszintek esetleg hamarább rövidebb időközökben is megismétlődhetnek Az 1970 évi maximális árvízszintek tehá t annyira nem ritkák hogy viszszatérésükre ne lehetne beláthat ó id őn belül számítani és az árvízvédekeezésnek fogadásukra ne kellene bármikor készen lennie Az 1970 évi árvízvédekezés mint ahogy eddig is elég gya4sra n megtörtént még tartogathat né - hány meglepetést számunkra Ar - ra azonban minden reményün k megvan, hogy a hátralev ő küzdelmet is győztesen vívhatjuk meg a természet erőivel szemben Marcell Feren c dr Vág4s István LEGYŐZZÜK A NEHÉZSÉGEMET Június i Csongrád megyei és szegedi látogatásának be - fejezése után Kádár János elv - társ válaszolt a sajtó munkatársainak kérdéseire Lapunk munkatársának kérdései a következ ők voltak : 1 Milyen benyomásokat szerzett Kádár elvtárs Csongrád megyei és szegedi látogatásán? 2 Milyen tapasztalatai vanna k az itt folyó árvízvédelemrő l? 3 Az ország lakosságát immár másfél hónapja foglalkoztatja a Tiszán és mellékfolyói n érkez ő rendkívüli árvíz Mi a véleménye Kádár elvtársnak az idei nagy víz népgazdasági és társadalmi kihatásairól? Az alábbiakban közöljük Kádár János elvtársnak a kérdésekre adott válaszát Elég régen volt már, amikor legutoljára hivatalos látogatáson jártam Csongrád megyébe n és Szegeden, s elmondhatom, sok érdekes dolgot tapasztaltam Az itt eltöltött, egyébként is rövi d tartózkodásom jelent ős részét természetesen az árvíz problémája foglalta le, ennek ellenére az itteni vezetők számot adtak és be is mutattak sok olyan létesítményt, amelyek a fejl ődést bizonyítják Ennek alapján csak azt mondhatom : jók a benyomásaim; az itt szerzett tapasztalataim azt mutatják, hogy a pártszervezetek, a tanácsok tevékenysége a társadalmi, a gazda - sági munka minden területén nagymértékben fejl ő dött Külö n figyelemreméltó, hogy míg né - hány évvel ezel őtt a helybel i elvtársakkal az iparfejlesztésse l kapcsolatban jónéhány vonatkozásban csak elgondolásról, tervekr ől beszéltünk, most nagy öröm, jóles ő érzés volt megvalósulva látni azokat az ipartelepeket, s őt lakónegyedeket, amelyeket akkor még kívánalomként, óhajként emlegettünk Amennyire az id őm enged - te, tájékozódtam a megye mez ő - szaki és anyagi erőiből mindazt gazdaságának fejl ődésér ől, kultu - az Alsótiszavidéki Vízügyi Igaz- * rális el őrehaladásáról is Itt is A továbbiakban a párt els ő titkára arról beszélt, hogy az ide i árvíz igen súlyosan érinti Csongrád megyét, s a Tisza és mellékfolyóinak magas vízállása jelenleg is nagy gondot okoz még Reméljük tette hozzá, hogy a védekezés utolsó szakaszába n vagyunk, de éppen most azt kell kérnem, semmi szín alatt ne lankadjon az éberség, a készenlét, mert ahogyan a vízügyi szakemberek már többször is kifejtették, a gátak ellenállóképesség e id ővel fokozatosan csökken, s bá r jelenleg a folyó lassan apad, a z eddigihez hasonló elővigyázatosságrá van szükség A védekezést, néhány fontosabb pontot a hely - színen is megszemléltem Sok olyan emberrel találkoztam, vagy váltottam szót, akik kezdett ől példás magatartást tanúsítottak, s ma is helytállnak az árvízvédelemben : párt- és tanácsi funkcionáriusok, tömegszervezeti aktivisták, a polgári hatóságok által mozgósított közerő tagjai, a segítségnyújtásban részt vevő más emberek Szembetűnő és nagyon j ó benyomást kelt a veszélyeztetet t vidékek lakosságának példamutató, fegyelmezett magatartása hangoztatta Kádár János az, ahogyan az emberek igyekeznek bajbajutott társaikon segíteni Mindez fejl ődését tanúsítj a népünk öntudatának, emberiessé - gének, szolidaritásának, közösség i érzésének Ezután arról szólt a párt els ő tikára, hogy az arcág közvéle - Kádár János elvtárs a szegedi rakparton, Simádi Bélával, az 1 sz védelmi körzet veset őjével és Surányi Emillel, az Uuiverzál Kts z dolgozójával ményét mintegy másfél hónapj a érthet ően különösképpen foglalkoztatja az árvíz problémája Ez a súlyos természeti csapás nagy próbatétel számunkra A Tisza és mellékfolyóinak példátlan áradása az ország egyharmadát közvetlenül érinti Az áradá s szintje meghaladja a mintegy száz esztendő óta jegyzett legmagasabb vízállást, s a veszély el - hárítása súlyos terheket ró a vezető, az irányító szervekre és a lakosságra egyaránt A mostani árvíz egyébként számos olyan tanulsággal szolgál, amelyeket a további munkában is hasznosíthatunk mondotta ezután Talán a legfontosabb a z az egység, összhang, szervezettség és céltudatosság, amely a z árvíz elleni védekezésbén mind - végig, a munkában részt vev ő valamennyi vezet ő szerv, szervezet, valamint a lakosság tömege i részér ől is megnyilvánult A párt Központi Bizottsága, a kormány, központi szerveink állandó figyelemmel kísérték az árvízze l kapcsolatos fejleményeket, megtették a szükséges központi intézkedéseket, és csak a legnagyobb elismerés hangján tesznek említést az Országos Vízügyi Hivatal szerveinek munkájáról, a polgár i hatóságok dolgozóinak, valamin t a honvédség, a karhatalom, a munkás őrség és más szervek segít őkész közrem ű ködésérő l, az egyének helytállásáról Külön szerelnék szólni az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet csapatok segítségnyújtásáról, amelyek a kritiku s napokban a fels ő-tiszai gátszakadás színhelyén, továbbá Makónál, a legsúlyosabb helyzetben adták újabb tanúbizonyságát a népeinket összeköt ő testvéri barátság - nak A továbbiakban reményét fejezte ki, hogy a közvetlen védelmi munkának a vége felé járunk, s ha különlegesen ross z id őjárás nem következik be, egy hét múlva túl lehetünk a nehezén De csak ami a közvetlen védelmet illeti, mert az árvíz el - leni harcnak lesz egy ezután következ ő, hosszabb szakasza, a helyreállítás, amikor a károkat, a rombolás nyomait kell eltüntetnünk, s az országnak segítsége t kell nyújtania az árvíz sorá n kárt szenvedett családoknak és egyéneknek Ennek maradéktalanul eleget kell tenni, a végrehajtás a azonban természetesen hosszab b id őt, lehet, hogy két esztendőt is igényel De az árvíz okozta bajok leküzdésének van még eg y szakasza, ami talán a pótlá s munkájának nevezhetnénk Ugyanis az árvíz az ország ige n jelent ős területén nagymértékben zavarta a munka normális menetét, s az az er őfeszítés és munka, amit a veszély elhárítására kellett fordítani, hátráltatta az ipar termelését, a mez őgazdaság munkáját Ezt valahogy pó - tolnunk kell Ezzel kapcsolatba n megemlítette Kádár János azoka t az aggodalmakat, ~ajo~, hogyan fogunk megbirkózni az árvíz okozta nehézségekkel, hogyan tudjuk pótolni a bekövetkezet t károkat: mindez nem veszélyezteti-e érezhetően a további munkát, a nép életkörülményeit? Szeretném kifejezni azt a meggyő z ődésemet, hogy ha változatlanul meg őrizzük ezt az egységet, összeforrottságot, a jó hozzáállást, ami az utóbbi id őszakban a vezető szervek és a tömegek magatartását egyaránt jellemezte, s ez megnyilvánul majd a helyreállításban és az árvíz okozta veszteségek pótlásánál is, akkor minden bizonnyal leküzdjü k ezt a nem várt nehézséget, s töretlenül megvalósíthatjuk kidolgozott közép és hosszú távú terveinket Jelenleg a különböző számítások, elemzések, tervezése k fázisában vagyunk, de komolyab b akciók is történtek már, s őt a helyreállítási munka konkrétan i s megindult Megmozdult az orszá g lakossága, széles körben kibontakozott az adakozás, a segítségnyújtás, s ennek olyan jelentő s formája is, amikor közösségek, ipari vállalatok, termel őszövetkezetek felajánlják támogatásukat, anyagi eszközeiket, kifejezetten azzal a céllal, hogy az árvíz sújtotta területek ipari, mezőgazdasági üzemeinek, termel őszövetkezeteinek segítsenek pótolni a z árvíz okozta kiesést, hogy terme - lésük mielőbb elérje a régi színvonalat Az ilyen akciók közül ha egyáltalán rangsorolni lehet a legfontosabb, s mindenképpen a legnagyobb jelentőségű az az egyre szélesed ő mozgalom, amel y a nemzeti jövedelem termelésé - nek egy százalékkal való növelését kívánja el ősegíteni az egés z népgazdaságban Befejezésül a párt els ő titkára a Csongrád megyében tapasztaltak alapján megelégedéssel állapította meg, hogy az árvízze l és a helyreállítással kapcsolato s gondok a megyében sem vonják el a lakosság és a vezet ők figyelmét a további teend őkről, a fejlesztés feladatairól Hangoztatta : a párt Központi Bizottsága, a kormányzat maga is sokoldalúa n foglalkozik a jövend ő tennivalókkal Rövidesen végső formát ölt új ötéves tervünk : a párt soron következő kongresszusára készülődik, s ez a kongresszus amint azt a párttagság és az egész ország tudja, minteg y foglalata, kerete annak a nag y munkának, amelyben nemcsak a kommunisták, hanem egész népünk érdekelt : mérlegre tesszü k az utóbbi évek munkáját, megvizsgáljuk helyzetünket, megkeressük azokat a lehetőségeket, amelyek társadalmunk tovább i szocialista fejlődéséhez, népün k életének további javításáho z megfelel ő alapokat biztosítanak Mély meggy ő z ődésem, hog y messze el ő retekintő terveinke t értelmesen, célszerűen ki tudjuk dolgozni és valóra is váltjuk, még ha olyan nehézség merül is fel a munka során, mint a mostani árvíz is A párt és a né p egyesített ereje legyőzi a nehézségeket, a

IV. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA SZABOLCS SZATMAR-BEREG MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG

IV. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA SZABOLCS SZATMAR-BEREG MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG IV. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA SZABOLCS SZATMAR-BEREG MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG BEVEZETŐ Jelen kutatási tanulmány a Légy felkészűlve cίmű magyar-román határmenti együttműködési pályázat keretén belül

Részletesebben

Töltések, szivahyúk, zsilipek

Töltések, szivahyúk, zsilipek i I -J XI. ÉVFOLYAM L szám 2002. JANUÁR 1 I I I" I I AZ ALSO-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA Tízéves a "Vízpart" Tíz évvel ezelőtt, 1992-ben indult - és ma szerénytelenség nélkül mondhatjuk, sokak

Részletesebben

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN ingyenes közéleti havilap 2010 június TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN Fotó: Nagy Roland Május és június hónapokban közvetlenül is megtapasztalhattuk Petőfi gondolatainak igazságát: Azért a víz az úr! Az égi áldás

Részletesebben

Polgármesteri köszönet

Polgármesteri köszönet 2013. május és június XIX. 5-6. Polgármesteri köszönet Ezúton fejezem ki köszönetemet, nagyrabecsülésemet, hálámat mindazoknak, akik az árvízi és a belvízi védekezés, valamint a helyreállítási munkák során

Részletesebben

MÉRNÖKI KAMARA. igazgatóságoknál dolgozó mérnökkollégák munkája a TVT-okban és a szakmai bizottságokban.

MÉRNÖKI KAMARA. igazgatóságoknál dolgozó mérnökkollégák munkája a TVT-okban és a szakmai bizottságokban. IX.8IFOLYAM 6. szám 2000. I I '" I I DECEMBER AZ ALSO-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata a 200(). okt6ber 5 i salg6tarjáni kibővített elnökségi

Részletesebben

MOZGÁSBAN. Búcsú: Viszlát, orosz metró! Egyenruhák hetedhét országból. BKV-sok a gátakon. Nosztalgiajárművek: Régiből újat

MOZGÁSBAN. Búcsú: Viszlát, orosz metró! Egyenruhák hetedhét országból. BKV-sok a gátakon. Nosztalgiajárművek: Régiből újat MOZGÁSBAN XLV. évfolyam 2. szám Búcsú: Viszlát, orosz metró! Egyenruhák hetedhét országból BKV-sok a gátakon Nosztalgiajárművek: Régiből újat Prága Salzburg Bécs Szeged Budapest Santiago de Chile Montreal

Részletesebben

Vezetőváltás a Felügyelőségen

Vezetőváltás a Felügyelőségen AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LAPJA 2010. OKTÓBER XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Vezetőváltás a Felügyelőségen Özönvizek, áradások 25 éves az Aggteleki Nemzeti

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2010. január

III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2010. január III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. január 2010. JANUÁR Ismerjük meg városunk történetét! Beszélgetés dr. Tóth Péter történésszel Mozaik Sokak régi álma vált valóra azzal, hogy elkészült a Sajószentpéter történetét

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

tarnokhir_2009_április_pagina.in1 1 2009.04.01. 15:34:45

tarnokhir_2009_április_pagina.in1 1 2009.04.01. 15:34:45 tarnokhir_2009_április_pagina.in1 1 2009.04.01. 15:34:45 GÉPKOCSIS-SZÁLLÍTÁST KÉR ELSŐSORBAN TÁRNOK BELTERÜLETÉN HETI KB. 1-2 ALKALOMMAL ÖSSZECSUKHATÓ KEREKESSZÉKKEL, JÁRÓKERETTEL KÖZLEKEDŐ NŐ 06 30 619

Részletesebben

Tv-mûsor március 17 23. Csökken Ukrajna lakossága. 5. oldal. Ungvár. Petõfi tér. Március 15-e, anno...

Tv-mûsor március 17 23. Csökken Ukrajna lakossága. 5. oldal. Ungvár. Petõfi tér. Március 15-e, anno... Tv-mûsor március 17 23. Ára: 1 hrivnya Mûholdas TV-k mûsorai a Naplopó magazinban Részletek a 13. oldalon 2. oldal Oroszország és a hidegháború... 4. oldal Ökumenikus világimanap 4. oldal Csökken Ukrajna

Részletesebben

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik A KÖ ZÉP-TI SZA-VI DÉ KI VÍZ ÜGYI IGAZ GA TÓ SÁG LAPJA XXXVI. évfolyam, 3. szám 2013. november Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik Engedjék meg, hogy gratuláljak

Részletesebben

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i 2 3 9 Iskolaügy 2011 Közmeghallgatás Nyugdíba ment... XXIII.(X X X I I I. ) év folyam 2. Városi önkormányzati lap 2011. február 11. 790. szám M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

Részletesebben

2011: tartja magát a Coop-hálózat. Megcibálta a válság és a konkurencia, mégis stabilan állta a tavalyi év megpróbáltatásait a helyi-hazai bolthálózat

2011: tartja magát a Coop-hálózat. Megcibálta a válság és a konkurencia, mégis stabilan állta a tavalyi év megpróbáltatásait a helyi-hazai bolthálózat Több az áldozat, mint eddig tudtuk A doni katasztrófa évfordulóján érdemes megvizsgálni, mennyit tudunk világháborús veszteségeinkről (8. o.) 2011: tartja magát a Coop-hálózat (4. o.) Megcibálta a válság

Részletesebben

és az azzal kapcsolatos jogszabály-változás hatásáróuartott ismertetést.

és az azzal kapcsolatos jogszabály-változás hatásáróuartott ismertetést. 3.S~ 1998. i MÁJus, 'A kéttlap~s rendezvény színhelye a, Forrás Szálló volt, mely mj.nd a résztvevők elhelyezésével, mind a tanácskozás?-egfelelő körülményeinek biztosításával segítette a konferencia eredményes

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Iktatószám: /2013. Jegyzőkönyv Készült az Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén. 2005. január-február. Berente újkora. Fizikálisan is csatlakoztunk Európához

Borsod-Abaúj-Zemplén. 2005. január-február. Berente újkora. Fizikálisan is csatlakoztunk Európához Ü Borsod-Abaúj-Zemplén 2005. január-február Berente újkora Fizikálisan is csatlakoztunk Európához Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Ügyvezető-főszerkesztő: O B. E (30) 477-0787 Lapunk állandó szerzői: Fekete

Részletesebben

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia.

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia. Gyovai: keményen evezünk Hogy lehet ezt szépen mondani...? Nem ezt vártuk, amikor megnyertük a választást. (4. o.) A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az

Részletesebben

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok! XXIV. évfolyam 2. szám Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava 2012. február 21. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Ismét gyászolunk, Kiss

Részletesebben

Parlamenti választás: Tolnán is Fidesz fölény

Parlamenti választás: Tolnán is Fidesz fölény XXIV. évfolyam 4. szám Tolnán is a Fidesz KDNP-t támogatták a legtöbben voksaikkal az április 6-án rendezett országgyűlési választáson. A város 13 választókörzetében összesen 5502-en jelentek meg a szavazáson,

Részletesebben

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Írásaink a 3 5. oldalon Fotó: Paksi Hírnök archív Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 13. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

Jégbe zárt Balaton Fotó: Gyarmati László

Jégbe zárt Balaton Fotó: Gyarmati László Jégbe zárt Balaton Fotó: Gyarmati László Javítani kell a Balaton vízleeresztő képességén Cséby Géza lengyel elismerése Átadták a lellei kultúrparkot Interjú Balassa Balázzsal, a BSZ elnökével Hátizsákkal

Részletesebben

A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés

A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés Ramháb Mária A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés Kezdjük a rövid élettörténeteddel! Baján születtem, itt éltem 18 éves koromig. Utána volt egy pedagógus pályaszakasz az életemben, és azt

Részletesebben

Harmincöt év után avathatott vízerőművet Szabó Imre miniszter avató beszéde. Az energiatudatos társadalomért. Lapunk tartalmából

Harmincöt év után avathatott vízerőművet Szabó Imre miniszter avató beszéde. Az energiatudatos társadalomért. Lapunk tartalmából XIV/2 2009. őszi-téli szám Célunk: gazdasági, társadalmi és környezeti harmónia Harmincöt év után avathatott vízerőművet Szabó Imre miniszter avató beszéde Kenyeri, 2009. augusztus 27. Tisztelt Polgármester

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes ingyenes közéleti havilap 2010. December S.I.: Lélektánc Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET Kora hajnalban igyekszünk, Rorátéra a sötét leple alatt Szakad az eső, fújnak a szelek, fázósan bújunk kabátunk

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Alig hitt a szemének a teherautó-átadásra érkezõ miniszter

TURAI HIRLAP. Alig hitt a szemének a teherautó-átadásra érkezõ miniszter Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. FEBRUÁR Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Kistérségi mûködés turai központtal Városunkban hamarosan megalakul a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete,

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK XXXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA

Részletesebben