különkiadása 1 ATARTALOMBÓL : Összefoglal ó tanulmány az idei árról Kádár János elvtárs nyilatkozata A kitelepités éjszakája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "különkiadása 1 ATARTALOMBÓL : Összefoglal ó tanulmány az idei árról Kádár János elvtárs nyilatkozata A kitelepités éjszakája"

Átírás

1 különkiadása ig'to Június Dokumentum- és emlékszám az 1970, évi tiszai és maros t árvíz elleni védekezésrő l tara: 2 forint vízügyi krónikában példátlan hirtelenséggel, meglepetéssze r r űen tört ránk 1970-ben a nagy víz A Felső-Tisza vidékén, a Szamos mellett tragikus napokat és heteket élt át a lakosság, h ősöket termett a küzdelem, amit az emberi életekért kellett vívni, s határtalan pusztitással vonult el a z áradat, a Maros és a Tisza meg a Körös csak próbára tette erönket, idegeiriket, kitartásunkat Párttagságunk, népünk, vízügyi munkásaink ereje és tudása legjavát állította szembe a veszedelemmel, és gy őzött Amig a mai generációk élnek, emlékezni fognak erre az id őre A kés őbbiek majd a lapokban és a könyvekben keresik, lapozzák vissza a védekezés fárasztó, izgalmas, drámai napjait Otthonát, hazáját, gyárát és földjé t védő nép gigászi eröfeszítéseir ől beszélnek az árvédelem krónikájána k lapjai Magunkat ismerhetjük meg bel ő le Társadalmunk szervezettségét, gondoskodását, fegyelmét tisztelhetjük az emlékekben A pár t szervező és irányító tevékenységét, a tanácsok helytállását,, a társa - dalmi szervezetek segítőkészségét, katonák, munkás őrök, a polgári védelem, a Vöröskereszt, a KISZ tagjainak er őfeszítéseit 1970 májusának és júniusának drámája h űen tükrözödik vissza a napi tudósításokban, riportokban Minthogy olvasni is alig volt id ő ezekben a napokban, s nagyon sok olvasónk kért összefoglaló kránikút a nagy víz elleni küzdelemr ől, dokumentum- és emlékszámo t adunk közre különkiadásként az árvízvédelem legemlékezetesebb epizódjairól A védelemben helytállt tizezreknek és az átélőknek emlé k lesz ez az újság az utánunk jöv őknek dokumentum Á szegedi rakpart az 19'70 évi nagy víz idején, Júniust-án; a tet őzéskor 1 ATARTALOMBÓL : Összefoglal ó tanulmány az idei árról de!>nagyrró~ai~ 1, Töltse mogoesághió'/w pn!4s? 5tegedi kór/ó/les /á/ióarro 2 Saegedi ipari körte! /okolitáci,d 4 Siegedi mollrédfol réo'e/me 3,/gyón a/olmer, birfodfóra ~ Crongrádi batgár Zciorpn térség réde/m e L'ór/vélyesi saakast rédelrxa O~At- ; IP AZ ArlV/ZIG /Mr;vaeg ved A'EZ'Es IAWW A I áflekíafá he/yrx/nrojaa 9 Nóómeacrásórhe/y ;pa ;kór2el veóe/rn! is Haros 3nrko/rli iö(lésle%rbe/ei' 1t Hokói lekahióciós ló//és 72 fickói Hogy bvagáresopo l 7,r 5ómsan-A p ól /o/vi lokobracio + r 74 Nagy/aki fő/réser ősítés 13 ferencstál/ősi /ó//csend /sr Kádár János elvtárs nyilatkozata A kitelepités éjszakája Aki öt napig a Maros foglya volt Testvérként velünk ±?3 955?F i Postázik a Tisza b`!1 Félrevert harangok t, I I ' imám A Tisza kimagasló árvizeinek magassága a szegedi vízmércén 1772 tól napjainkig m 1900 {950 hm m l l negédi Vclsö-'Ii za-part helikoptexröl nézve Károk, veszteségelv,, helyreállítás Az ár humorábó l

2 tt, FOLYÓK, VIZEK, VÉDELE M Az I fokú árvízvédelmi készültséget a Körös folyóra február 13-án, a Tisza folyóra pedi g február 18-án kellett elrendelni Akkor már január 7-e óta bel - ízvédelmi készültségben állott a Vízügyi Igazgatóság Azóta a kí szültségi állapot egy napig sem szünetelt, legfeljebb súlyosbodott Már a téli és a koratavaszi belvizvédekezés sem nélkülözte a rendkivüliséget Igaz, az elöntött területek 83 ezer kh-as legnagyobb kiterjedése ezúttal alig haladta túl a felét az 1966 év belvizes tavaszán elöntött 152 ezer 'kh-nak A szinte egyenletes elosztásban jelentkező belvízi terhelés azonban négy hónapon áttel - jes kapacitású, tehát kereken 6 5 m3/s összes átemelést tett szükségessé a torkolati szivattyútelepe - ken Az 1970, év tavaszán az 1966 februári belvízi megrohanás vízmennyiségéhez képest ötszörös belvízmennyiséget kellett a befogadó vízfolyásokba szivattyúzni Aprilis folyamán, az akkor még be sem fejeződhetett belvízvédekezéssel párhuzamosan a Tisza vízállásának emelkedése már a III, fokú árvízvédelmi készültsé g elrendelésére adott okot A tiszai tet őzés Szegeden 843 cm-es vízszinttel április 23-án ment végbe, ami már akkor rendkívül i vízállásnak számított, hiszen óta ilyen magas vízállás Szegeden a Tiszában nem volt Az áprilisi árhullámot minden baj nélkül állták a Tisza és a mellékfolyók töltései Az április végén megleézd őclött és a május közepéi g folytatódó apadás irányzata az t a reményt keltette, hogy a telet követ ő árvízvédekezés időszaka lassan le is zárul Május 10 és 13-a között kisebb - nagyobb el őkészítő csapadékok után a Fels ő-tisza kárpáti vízgyűjtőjén, továbbá a Túr, a Szamos, a Kraszna, valamint a Maros folyók romániai, zömmel hegyvidéki vízgyűjt őjén 100 mm, vagy annál nagyobb csapadék hullott A rendkívüli es ő zésbő l származ ó vizek a magasabb térszintekr ő l azonnal lezúdultak, és az említett folyók mind a Szovjetunió, min d pedig Románia területén kilépte k medrükb ől, hatalmas pusztítást okoztak, városokat, falvakat, ipar - telepeket és mezőgazdasági területeket árasztottak el A Szamos, a Túr és a Kraszna fclyók, valamint a Batár patak árhulláma május 13-án és 14-én érkezett a magyar határra, míg a Maros árhulláma a folyó hossza es ennek következtében a nagyobb vízgy űjtő területen a nagyobb összegyülekezési id ő miat t csak május 17-én Végkifejletbe n az egész említett csapadéktevékenységből származó vízmennyiség a Tiszába jutott és érintette Szeged városát, azonban a lefolyási úthosszak miatt Szegedre a ÁWaros folyó árhulláma érkezett e l hamarabb, és a Szamos, valamint többi érintett északkeleti vízfolyás közvetítésével a Tiszáb a futó vizek ehhez képest több, mint egyheti késedelemmel Ar északkeleti vízfolyásoly, te - Iiat Szamos, a Kraszna, a Túr, a Batár és a Fels ő--tisza meg sohasem észlelt magas vízállássa l zúditották le vizüket, A vízállások gyakran 1 m-rel is túllépté k az eddig észlelt mértékadó szinteket E hatalmas viztűmege k el őször ;i Szamos fels ő bb szakaszain, majd a magyar határ köze - 1 ben 1öb b helyen gátszalvadás t okoztak, ezért a védt011ések mögütti román területekr ől érkezett először víz hazánk lakott terü - leteire május 15-én hajnalban Ezt követ ően magyar területen is történtek gátszakadások, amelyek - nek következtében Szabolcs- Szatmár megyében mintegy 30 települést részben, vagy egészben elöntött az áradás, igen súlyos károkat okozva lakóépületekben, közlekedési létesítményekben, állatokban és mezőgazdasági létesítményekben Az elöntött területek kiterjedése elérte a 90 ezer kh-t A mellékfolyók által szállított vizek a Tiszában egyesültek és ott is rendkívül magas vízállásokat idéztek el ő Ezekhez járult hozzá a Bodrog nagy vízhozama is Az 1970, év tavaszán észlelt maximális tiszai vízállások mindegyike meghaladta az addigi nagy részben 1932-ből származó víz - állásokat, tehát az 1970 év tavasza a legnagyobb vízállások tekintetében újra írta a Tisza és mellékfolyóinak vízjárás-történetét A Maros folyó árhullámának rendkívüli hevessége még a szakemberek előtt is váratlan volt A makói vízmércén 30 óra alatt csaknem 2 méteres emelkedés következett be, az áradás óránkénti mértéke olykor meghaladta a 1 0 cm-t is, és végül 624 cm-es makói tetőzéssel 44 cm-rel haladta túl a Maros folyó vízállása a z eddig észlelt legmagasabb értéket í A Maros fosyö májusi 20-;m bekövetkezett makói tetőzése Szegeűnél a Tisza folyóban már meg - lehetősen magas, 750 cm körül i vízállásokat talált Rövid két na p alatt a Tisza vízszintje cm magasra emelkedett Szeged - nél, és az akkor még Szegedt ől távol lev ő szamosi eredetű tisza i árhullám további rendkívüli víz - állás emelkedéssel fenyegetett Ámbár május 25 táján már lát - ható volt, hogy az első marosi á hullámot követő viszonylag gyors apadás hamarosan végetér, és második marosi árhullám következik, az áradás várható mértékét még nem volt könny ű meg - határozni Az árvízvédelmi területi bizottság tagjai és a hidrológusok felmérték a várható helyzetet minthogy Szeged ár - vízvédelme és az esetlegesen felmerülhet ő második szegedi árví z rémképe miatt a még rendelkezésre álló egy hét alatt lehetet t és kellett a védelem érdekébe n szükséges intézkedéseket megtenni A hidrológiai helyzet számbavétele azt eredményezte, hogy Szegeden az egymásra ható és egy - mást utolérő árhullámokból a legvalószín űbben a 980 cm-es vízállásra lehet számítani A védelemvezetés ennek megfelelőe n adta ki intézkedéseit, bár az el ő- rejelzett vízállások talán ijeszt ően magasnak t űnhettek, hiszen ezek az 1932-ben észlelt 923 cm-es adaigilegmagasabb vígszintet jelentős mértékben meghaladták Az egy hét időel őnnyel megadott szegedi prognózis gyakorlalilag bevált, hiszen június 2-án éjjel l órakor 961 cm-rel tet őzött a Tisza Szegednél Ha a Maros árhulláma órával kés őbben érkezik, és a tiszai árhullá m 4 6 órával korábban ér Szegedre, úgy valószín ű, hogy a 980 cm-es i tetőzés pontosan bekövetkezik Egyébként az árrandevú "-nak ez a kis pontatlansága volt az ár - t izvédekezrlsntrk az első olya n kisebb meglepetése, amely az ár - vízvédekezés munkajaj - eitecte Az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatáság által egy hét id őel őnnyel kidolgozott, alapjában véve pontosnak bizonyult el őrejelzés a jugoszláv vízügyi szervek védekezési munkáját is lényegesen megkönnyítette és az erők mozgósításának nagyságrendjét is meghatározta A jugoszláv víz ; ügyi szervek a szegedi el őrejelzésnek megfelel ő en koncentráltá k a, védekezés emberi és anyag i er ő it a megfelel ő helyekre A Tisza június `L-án bekövetkezett szegedi tet őzését lassú apadás követte, amely azonban 883 cm-es vízállásnál június 10-én este abbamaradt Az új veszély - helyzetet a Körös árhullámai okozták Már június els ő napjaiban áradni kezdték a Körösök és a Berettyó romániai szakaszai Június elején több apró, de folyamatos es őzés volt Erdélyben, és most els ősorban a Körösök vízgyűjt őjét' érintették ezek a csapadékok, amelyet pedig az 'előzőkben lényegében elkerültek Az első, nem is jelentéktelen Fehér-Körös-i árhullámot a június 10-én lehullott hatalmas zápor - es ők vizéből származó, a májusi szamosi és marosi árhullám víz - mennyiségével veteked ő új, második árhullám követte, amely a z addigi hidrológiai helyzetet alapjaiban változtatta meg, A Körősök eddigi történetében a legnagyobb Hármas-Körös-i vízállá - sok kialakulásához elegend ő vol t egyetlen Körösnek általában a Fehér-Körösnek, esetleg a Fekete-Körösnek rendkívüli árhulláma, és a többi Körösnek, ill a Berettyónak egyidej ű közepes vízállása Júniusban mind a három Körös és a Berettyó köze l egyidejűleg eddigi legnagyobb vízszintjénél cm-rel magasabb vízállású volt A katasztrófát román területen nem is lehetett elkerülni : a Fehér-Körös jobbparti töltése Kisjen ő fölött 8 km-rel átszakadt Addi g is azonban a legnagyobb vízszinteket lényegesen meghaladó vizek lefolyására került sor a Hármas-Körösön A gyomai 918 cm - es tetőzés 45 cm-rel, a szarvasi 954 cm-es tet őzés pedig 60 cmrel volt magasabb az addig ész - lelt maximumnál A Körösök vízgy ű jt ő jén kialakult árhullámot okozó es ők,, azonban a szomszédos Szamos, s őt a Felső-Tisza vízgy űjtőjén is í hasonló árhullámot indítattak el A helyzet tehát, a május kinepil n kialakult helyzettel majdne m megegyezett, csupán annyi volt a különbség, hogy most a másodi k szamosi árhullám mellett egyidejűleg nem marosi árhullám indult el, hanem a Körösökben keletkezett minden eddigit felülmúló áradás A körösi vizek viszonylag rövid idő alatt levonultak, a gátszakadás, valamint a magya r részről tervszerűen végrehajtot t vízkieresztés kétségtelenül hozzá - járult ahhoz, hogy a Tiszában, annak Csongrád és Szeged közötti szakaszán nem alakult ki olya n súlyos helyzet, mint június els ő napjaiban A szegedi vízmércén mindazonáltal a Körösök tevékenysége következtében újra túlhaladta a vízállás az 1932 évi maximumot: június 18-án este Szegeden 924 cm-es tet őzést mértek A nagyközönség részéről már a Tiszával kapcsolatosan is többen felvetették, hogy nem lehetne- e alkalmas helyen, vagy helyeken a víz töltések közül való kieresztésével árapasztást végezni Olyan nagy folyóknál, mint a Tisza, még a viszonylag kisfok ú tartós árapasztáshoz is Balato n nagyságrendű tárolótér voln a szükséges, így ez megoldhatat- lan Ilyen árapasztást olyan kisebb folyókon, mint például a Berettyón, vagy a Sebes-Körösö n is csak korlátozottan, és szinte,ultima ratio"-ként lehet az ár - hullám csúcsának lefejezésére alkalmazni További áradás esetén azonban a megtelt tározóté r miatt e lehetőséggel már ne m élhetünk Az árvizes időszaknak még hátralev ő eseménye az észak-kelet i folyókból származó második, aza z a júniusi árhullám levonulósa Az Alsótiszavidéki Vízügyi igazgatóságon május 17-étől számít - ható rendkívüli árvízvédekezé s id őszaka tehát eléri, s őt meghaladja a 6 hét id őtartamot Az árvízet kialakító hidrológia i helyzet után vázoljuk az árvíz - védekezésm ű szaki intézkedései - nek történetlét is\ A Vízügy i Igazgatóság által februártól májusig tartott különböz ő védekezési fokozatoknak megfelel ő intézkedések mellett május hé 17 - én kezd ődött meg szinte a z egész országot megmozgató hatalmas műszaki erőknek a felvo- A védelmi munka egyik mozgalmas pillanata a Maros gátján, Makó körzetébe n nulása a hirtelen veszélybe ke- Az árhullám gyors levonulásával párhuzamosan a védekezés rült Maros folyó határmenti védővonalaira A rendkívüli áradással egyidejűleg május 19-én és a Makó város melletti, illetve a súlypontja rövidesen áttev ődött 20-án Nagylak, Magyarcsanád és Makó Tisza közötti szakaszokra, Apátfalva térségében kellett a ahol a töltésen jelentkez ő szivárgásoknak és csurgásoknak el viszonylag kisebb méretű töltése- - ket megerősíteni és egyes helyeken nyúlgátakkal védekezni A védekezést a Maros folyó gyor s vízszint emelkedése siettette Nagy hárítása volt az els őrendű feladat A Maros menti védekezés c második szakaszában a legnagyobb veszélyt a város alatt, a iobbparti töltés km szej - anyagi és emberi erők levetés é vel különösenkett~~)dek, vénye téaé7cben laaia e,it buz- Icette tt folytatni a sérmsci n apa,,,r falvi f őcsatorna mentén, elsősor- Igen nagy technikai szervezet és ban annak jobbpartján, Mak ó erő bevetésével, több napi munkával sikerült lokalizálni az ún védelmére A csatorna jobbpartján, továbbá annak folytatásában a Makót Csanádpalotáva l letkezett mellékbuzgárok soroza- nagy buzgár"-t és a mellette ke- összeköt ő országútnak a főcsatorna és Csanádpalota közötti sza- egyébként az 1970 tavaszi áradá s tát Ez a buzgársorozat vol t kaszát lokalizációs védvonalnak legnagyobb és legveszélyeseb b tekintve minden er őt bevetv e buzgárja a Vízügyi Igazgatósá g folyt a sikeres töltés-koronaszintemelés még akkor is, ami- fenyegető buzgárosodás a kataszt - területén A buzgárcsoport és a kor már rövidebb szakaszon a víz meghágta a töltést (Folytatás a 3 oldalon) Homokzsákos töltéserősítés a Maros-partul Előtérben az ússzeköttetést tartó híradós

3 (Folytatás a 2 oldalról ) róla veszélyét is magában rejtette, így erre, továbbá a kisebb méretű marosi töltésekre, vala - mint arra a tényre tekintettel, hogy a Maros folyó megáradt vízszintje Makó város átlagos teréppontjainál 6 m-rel is magasabba n volt, szükségessé vált Makó város, Óföldeák és Maroslele községek lakosságának kitelepítése Az árvízvédekezés gyakorlatában világviszonylatban is egyedülálló intézkedés volt, hogy a lakosú Makó lakosságá t egy éjszaka alatt a legnagyob b szervezettséggel kitelepítették Ilyen nagyszabású intézkedés és annak maradéktalan végrehajtás a minden bizonnyal fontos mér - földkő az árvízvédekezés műszak i történetében A lakosság kitelepítésének szükségessége a Maros balpartján is felmerülni látszott Ferencszállás közelében a töltés altalajának átázása, a mentett oldali töltéslábnál tapasztalt talaj felpúposodás szintén a töltés átszakadásának veszélyét rejtette A tiszai árvízvédekezés legdrámaibb, legösszetettebb, és sokak számára talán a leglátványosab b része Szeged városának közvetlen védelme volt Szegeden a má r korszer űtlen belvárosi mellvédfalat homokzsákokból készült szorítógát rendszerrel kellet t meger ősíteni, így a város szint e várszer ű homokzsák er ődítmén y védelme alá került A Móra Ferenc sétány virágágyai és a klinikák el őtti sétautak most a fakadóvizek birtokába jutottak A Vízügyi Igazgatóság épületétő l 100 méterre els ő vonalbeli védekezési munkák folytak Szeged város biztonsági kört5ltését fóli a burkolatba csomagolták Egyesek talán titokban attól tartottak, hogy a második szegedi árví z nem lesz elkerülhető Azok a nagy műszaki és anyag i er ők, amelyeket az ország jelenlegi technikai fejlettsége mellet t rendelkezésre tudott bocsátani, é s nem kismértékben azok a tapasztalatok, amelyeket az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei helyismeretük és árvízvédekezési gyakorlatuk során szereztek, egy pillanatig sem tehették kétségessé azt, hogy a második szegedi árvíz ne lenne elkel ülhet ő Megnyugtató volt, hogy a "%áros alig néhány méterre a tiszai fővédvonaltól folytathatta békés termel ő munkáját : az üzemek változatlanul termeltek, a bolto k minden fennakadás nélkül nyitva tartottak, és az iskolákban megszakítás nélkül folyt a tanítás A Vízügyi Igazgatóság épületében pedig éjjel-nappal folyt a munka Június közepén a védekezés súlypontja ismét áthelyeződött, és most a Hármas-Körösnek az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatósá g m űködési teriiletéhez tartozó részén volt szükség az erők koncentrálására Súlyosabb helyzet a Vízügyi Igazgatóság kezelésében lev ő öszszesen 360 km hosszúságú tiszai, körösi és marosi töltésszakaszo n a már említett makói nagy buzgárcsoporton és ferencszállási meghibásodáson kívül a zalotai térségben, a körtvélyesi töltés - szakaszon, a csongrádi buzgá r körzetében, a Tápé Algy ő olajipari létesítményelvet véd ő töltés - szakaszon alakult ki Ezeknél nagyobb erőkkel, korszerű módszerekkel fóliázás, szádfal-verés, bentonitos kezelés, stb sikerült a káros jelenségeket megszüntet - ni Eredményesen működött a Bajai Vízügyi Igazgatóság által szervezett, illetőleg egyéb vízügy i szervekt ől érkezett több más töltésvizsgáló csoport, amely a meghibásodások színhelyén azonnal megjelent, fúrásokat végzett, a fúrási talajminták, Valamint a benedvesedési és talajvíznyomási viszonyok 'alapján a helyszíne n véleményt mondott a meghibásodás mértékér ől és ezáltal lehet ő v é tette, hogy a helyi védelemveze - tés nemcsak a legalkalmasabb, hanem adott esetben a leggazdaságosabb beavatkozási módot választhassa a meghibásodások ki - javítására A védtöltések els ő vonalában végzett munka mellett rendkívü l fontos volt az ún rxásodik vonal, a lokalizációs létesítménye k kialakítása és er ősítése is A leglelkiismeretesebb védekezés mellett sem lehetünk mindig bizonyosak abban, hogy az árvizek hosszú id ő tartama és rendkívül i magassága, a töltések esetleges rejtett hibái folytán, vagy egyé b előre nem látottak következtében valahol ne következhetne be gátszakadás Ezért a legkritikusabb helyeken, a legnagyobb értékek fokozott biztonságának érdekébe n lokalizációs tö),tések létese tek r A jelenlegi árvízvédekezés során Makó városa védelmében a z ún Ürmösi gát mentén létesült lokalizációs töltés Ugyancsak lokalizációs töltés épült Hódmezővásárhelyen az ipari körzet védelmére, valamint a meglev ő város i körgát hiányosságainak pótlására Nagy gépi erőkkel folyt a föld - munka a szegedi ipari körzet lokalizációs gátjának építésénél, továbbá az algyői olajmez ő fokozot t védelmére igen meger ősített Táp é Algyő közötti vonalon Mind - ezeknek megépítése lehet ővé teszi, hogy az árvízvédelmi fővonalak katasztrófája esetén is mód legyen a legfontosabb területek további védelmére Az árvízvédekezése munkákban résztvevő k létszáma a vízálláso k emelkedésével párhuzamosan növekedett A fokozott védekezés kezdetén már dolgozó 2000 főrő l a létszám május 22-én már f őre, egy hét múlva már főre emelkedett és a szegedi tető zé s id őpontjában pedig több min t f ő vett részt az árvízvédekezési munkákban Ezeknek az utóbbiaknak 15 f0-a vízügyi dolgozó volt, 40 f0-a fegyveres testületek tagjaiból, 45 /0-a pedig víz - ügyön kívüli vállalatok dolgozóiból, illet őleg közer őkből tev ődött össze A védekezés m űszaki irányítását 240 mérnök és 330 technikus végezte Minthogy az árvízvédekezés még nem ért véget, a védekezés i munkákban résztvev ő gépeket és felhasznált anyagokat még ne m lehet pontosan megállapítani, d e annyit már most is elmondhatunk, hogy közel 100 kotrógép, száznál több földtológép és egyéb földmunkagép, valamint 1000-né l több tehergépkocsi dolgozott a z árvízvédekezésnél Felhasználás - ra, vagy készenlétre került 4, 5 millió homokzsák, tonn a körüli kőmennyiség, csaknem 1 millió m2 fólia, és csaknem db pátrialemez A hazai árvízvédekezés történelmi példái megmutatták, hog y a tiszai árvízvédekezés csak akkor lehet hatékony, ha abba n részt vesz szükség esetén az egész ország A központi irányítást mint ismeretes az Országos Vízügyi Hivatal látja el A tavaszi tiszavölgyi áradás méretei szükségessé tették az Országos Vízügyi Hivatal hatáskörének biterjesztését, az árvízvédelmi kormánybiztosság felállítását A kormánybiztosság a telje s vízügyi szolgálat szellemi, m ű- KÁDÁR JÁNOS : gatóság rendelkezésére bocsátot- azt láttam, gyors ütemben fejl ő- ta, amelyet tekintettel a többi dik a megye, benne Szeged vá - tiszai Vízügyi Igazgatóság párhuzamos szükségleteire is egy - ságot illet ően,ez egyébkén t rosa és Makó is A mezőgazda - általában rendelkezésre bocsáthatott Dégen Imre államtitkár, fontos kérdés volt igen j ó öt-hat évvel ezel őtt különösen árvízvédelmi kormánybiztos, a z eredményekr ől adtak számot az Országos Vízügyi Hivatal elnöke, itteni vezető k Elmondták például, hogy az akkoriban élen a központi irányításon túlmen ő- en a legkritikusabb időpontokban járó közös gazdaságok termelés i Szeged körzetében tartózkodott, színvonala ma az átlagnak felel több lényeges alkalommal személyesen irányította a védeke- daságok még előbbre törtek A meg, s az egykori élenjáró gaz - zést, több alkalommal tevékenyen részt vett az árvízvédelm i mert ezek is szóba kerültek közoktatási és más területen területi bizottság ülésén, amely a ugyancsak hasonló, örvendetes legfontosabb kérdésekben meg - fejl ődés tapasztalható Végered - hozta a helyi döntéseket ményben, ha egy mondatban Az 1970 tavaszán a Tiszán, Maroson és Körösökön kialakult ár- csak a legjobbakat mondhatnám akarnám összegezni a látottakat, hullámok méreteiben és tartósságukban rendkívülieknek bizonyultak Kérdezhetnénk : lehetséges- e megismétlődésük, s ha igen, milyen id őközönként kerülhet erre sor E kérdéssel kapcsolatosan már több eltúlzott becsléssel találkozhattunk Az Alsótiszavidék i Vízügyi igazgatóságon elvégzet t számítások szerint a Tisza 1970 évi szegedi tető z ő árvízszintje 10 0 évenként, a Maros makói árvízszintje 200 évenként, a Körö s gyomai árvízszintje pedig 25 0 évenként fordulhat el ő legnagyobb valószínűséggel Nincs ki - zárva természetesen az sem, hog y a kés őbbiekben az ideihez hasonlló vizszintek esetleg hamarább rövidebb időközökben is megismétlődhetnek Az 1970 évi maximális árvízszintek tehá t annyira nem ritkák hogy viszszatérésükre ne lehetne beláthat ó id őn belül számítani és az árvízvédekeezésnek fogadásukra ne kellene bármikor készen lennie Az 1970 évi árvízvédekezés mint ahogy eddig is elég gya4sra n megtörtént még tartogathat né - hány meglepetést számunkra Ar - ra azonban minden reményün k megvan, hogy a hátralev ő küzdelmet is győztesen vívhatjuk meg a természet erőivel szemben Marcell Feren c dr Vág4s István LEGYŐZZÜK A NEHÉZSÉGEMET Június i Csongrád megyei és szegedi látogatásának be - fejezése után Kádár János elv - társ válaszolt a sajtó munkatársainak kérdéseire Lapunk munkatársának kérdései a következ ők voltak : 1 Milyen benyomásokat szerzett Kádár elvtárs Csongrád megyei és szegedi látogatásán? 2 Milyen tapasztalatai vanna k az itt folyó árvízvédelemrő l? 3 Az ország lakosságát immár másfél hónapja foglalkoztatja a Tiszán és mellékfolyói n érkez ő rendkívüli árvíz Mi a véleménye Kádár elvtársnak az idei nagy víz népgazdasági és társadalmi kihatásairól? Az alábbiakban közöljük Kádár János elvtársnak a kérdésekre adott válaszát Elég régen volt már, amikor legutoljára hivatalos látogatáson jártam Csongrád megyébe n és Szegeden, s elmondhatom, sok érdekes dolgot tapasztaltam Az itt eltöltött, egyébként is rövi d tartózkodásom jelent ős részét természetesen az árvíz problémája foglalta le, ennek ellenére az itteni vezetők számot adtak és be is mutattak sok olyan létesítményt, amelyek a fejl ődést bizonyítják Ennek alapján csak azt mondhatom : jók a benyomásaim; az itt szerzett tapasztalataim azt mutatják, hogy a pártszervezetek, a tanácsok tevékenysége a társadalmi, a gazda - sági munka minden területén nagymértékben fejl ő dött Külö n figyelemreméltó, hogy míg né - hány évvel ezel őtt a helybel i elvtársakkal az iparfejlesztésse l kapcsolatban jónéhány vonatkozásban csak elgondolásról, tervekr ől beszéltünk, most nagy öröm, jóles ő érzés volt megvalósulva látni azokat az ipartelepeket, s őt lakónegyedeket, amelyeket akkor még kívánalomként, óhajként emlegettünk Amennyire az id őm enged - te, tájékozódtam a megye mez ő - szaki és anyagi erőiből mindazt gazdaságának fejl ődésér ől, kultu - az Alsótiszavidéki Vízügyi Igaz- * rális el őrehaladásáról is Itt is A továbbiakban a párt els ő titkára arról beszélt, hogy az ide i árvíz igen súlyosan érinti Csongrád megyét, s a Tisza és mellékfolyóinak magas vízállása jelenleg is nagy gondot okoz még Reméljük tette hozzá, hogy a védekezés utolsó szakaszába n vagyunk, de éppen most azt kell kérnem, semmi szín alatt ne lankadjon az éberség, a készenlét, mert ahogyan a vízügyi szakemberek már többször is kifejtették, a gátak ellenállóképesség e id ővel fokozatosan csökken, s bá r jelenleg a folyó lassan apad, a z eddigihez hasonló elővigyázatosságrá van szükség A védekezést, néhány fontosabb pontot a hely - színen is megszemléltem Sok olyan emberrel találkoztam, vagy váltottam szót, akik kezdett ől példás magatartást tanúsítottak, s ma is helytállnak az árvízvédelemben : párt- és tanácsi funkcionáriusok, tömegszervezeti aktivisták, a polgári hatóságok által mozgósított közerő tagjai, a segítségnyújtásban részt vevő más emberek Szembetűnő és nagyon j ó benyomást kelt a veszélyeztetet t vidékek lakosságának példamutató, fegyelmezett magatartása hangoztatta Kádár János az, ahogyan az emberek igyekeznek bajbajutott társaikon segíteni Mindez fejl ődését tanúsítj a népünk öntudatának, emberiessé - gének, szolidaritásának, közösség i érzésének Ezután arról szólt a párt els ő tikára, hogy az arcág közvéle - Kádár János elvtárs a szegedi rakparton, Simádi Bélával, az 1 sz védelmi körzet veset őjével és Surányi Emillel, az Uuiverzál Kts z dolgozójával ményét mintegy másfél hónapj a érthet ően különösképpen foglalkoztatja az árvíz problémája Ez a súlyos természeti csapás nagy próbatétel számunkra A Tisza és mellékfolyóinak példátlan áradása az ország egyharmadát közvetlenül érinti Az áradá s szintje meghaladja a mintegy száz esztendő óta jegyzett legmagasabb vízállást, s a veszély el - hárítása súlyos terheket ró a vezető, az irányító szervekre és a lakosságra egyaránt A mostani árvíz egyébként számos olyan tanulsággal szolgál, amelyeket a további munkában is hasznosíthatunk mondotta ezután Talán a legfontosabb a z az egység, összhang, szervezettség és céltudatosság, amely a z árvíz elleni védekezésbén mind - végig, a munkában részt vev ő valamennyi vezet ő szerv, szervezet, valamint a lakosság tömege i részér ől is megnyilvánult A párt Központi Bizottsága, a kormány, központi szerveink állandó figyelemmel kísérték az árvízze l kapcsolatos fejleményeket, megtették a szükséges központi intézkedéseket, és csak a legnagyobb elismerés hangján tesznek említést az Országos Vízügyi Hivatal szerveinek munkájáról, a polgár i hatóságok dolgozóinak, valamin t a honvédség, a karhatalom, a munkás őrség és más szervek segít őkész közrem ű ködésérő l, az egyének helytállásáról Külön szerelnék szólni az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet csapatok segítségnyújtásáról, amelyek a kritiku s napokban a fels ő-tiszai gátszakadás színhelyén, továbbá Makónál, a legsúlyosabb helyzetben adták újabb tanúbizonyságát a népeinket összeköt ő testvéri barátság - nak A továbbiakban reményét fejezte ki, hogy a közvetlen védelmi munkának a vége felé járunk, s ha különlegesen ross z id őjárás nem következik be, egy hét múlva túl lehetünk a nehezén De csak ami a közvetlen védelmet illeti, mert az árvíz el - leni harcnak lesz egy ezután következ ő, hosszabb szakasza, a helyreállítás, amikor a károkat, a rombolás nyomait kell eltüntetnünk, s az országnak segítsége t kell nyújtania az árvíz sorá n kárt szenvedett családoknak és egyéneknek Ennek maradéktalanul eleget kell tenni, a végrehajtás a azonban természetesen hosszab b id őt, lehet, hogy két esztendőt is igényel De az árvíz okozta bajok leküzdésének van még eg y szakasza, ami talán a pótlá s munkájának nevezhetnénk Ugyanis az árvíz az ország ige n jelent ős területén nagymértékben zavarta a munka normális menetét, s az az er őfeszítés és munka, amit a veszély elhárítására kellett fordítani, hátráltatta az ipar termelését, a mez őgazdaság munkáját Ezt valahogy pó - tolnunk kell Ezzel kapcsolatba n megemlítette Kádár János azoka t az aggodalmakat, ~ajo~, hogyan fogunk megbirkózni az árvíz okozta nehézségekkel, hogyan tudjuk pótolni a bekövetkezet t károkat: mindez nem veszélyezteti-e érezhetően a további munkát, a nép életkörülményeit? Szeretném kifejezni azt a meggyő z ődésemet, hogy ha változatlanul meg őrizzük ezt az egységet, összeforrottságot, a jó hozzáállást, ami az utóbbi id őszakban a vezető szervek és a tömegek magatartását egyaránt jellemezte, s ez megnyilvánul majd a helyreállításban és az árvíz okozta veszteségek pótlásánál is, akkor minden bizonnyal leküzdjü k ezt a nem várt nehézséget, s töretlenül megvalósíthatjuk kidolgozott közép és hosszú távú terveinket Jelenleg a különböző számítások, elemzések, tervezése k fázisában vagyunk, de komolyab b akciók is történtek már, s őt a helyreállítási munka konkrétan i s megindult Megmozdult az orszá g lakossága, széles körben kibontakozott az adakozás, a segítségnyújtás, s ennek olyan jelentő s formája is, amikor közösségek, ipari vállalatok, termel őszövetkezetek felajánlják támogatásukat, anyagi eszközeiket, kifejezetten azzal a céllal, hogy az árvíz sújtotta területek ipari, mezőgazdasági üzemeinek, termel őszövetkezeteinek segítsenek pótolni a z árvíz okozta kiesést, hogy terme - lésük mielőbb elérje a régi színvonalat Az ilyen akciók közül ha egyáltalán rangsorolni lehet a legfontosabb, s mindenképpen a legnagyobb jelentőségű az az egyre szélesed ő mozgalom, amel y a nemzeti jövedelem termelésé - nek egy százalékkal való növelését kívánja el ősegíteni az egés z népgazdaságban Befejezésül a párt els ő titkára a Csongrád megyében tapasztaltak alapján megelégedéssel állapította meg, hogy az árvízze l és a helyreállítással kapcsolato s gondok a megyében sem vonják el a lakosság és a vezet ők figyelmét a további teend őkről, a fejlesztés feladatairól Hangoztatta : a párt Központi Bizottsága, a kormányzat maga is sokoldalúa n foglalkozik a jövend ő tennivalókkal Rövidesen végső formát ölt új ötéves tervünk : a párt soron következő kongresszusára készülődik, s ez a kongresszus amint azt a párttagság és az egész ország tudja, minteg y foglalata, kerete annak a nag y munkának, amelyben nemcsak a kommunisták, hanem egész népünk érdekelt : mérlegre tesszü k az utóbbi évek munkáját, megvizsgáljuk helyzetünket, megkeressük azokat a lehetőségeket, amelyek társadalmunk tovább i szocialista fejlődéséhez, népün k életének további javításáho z megfelel ő alapokat biztosítanak Mély meggy ő z ődésem, hog y messze el ő retekintő terveinke t értelmesen, célszerűen ki tudjuk dolgozni és valóra is váltjuk, még ha olyan nehézség merül is fel a munka során, mint a mostani árvíz is A párt és a né p egyesített ereje legyőzi a nehézségeket, a

4 4 " Z ÁRVÍZV]ÉDELEDZ TAPr1SZTALATAI Török László, a területi árvízvédelmi bizottság elnöke, a Csongrád megyei tanács vb elnöke válaszolt a sajtó munkatársának kérdéseire Az alábbiakban részleteket közlünk a z interjúból Az Arvíz- és Belvízvédelmi Területi Bizottság a kormány intézkedésére már régen létrejött, hosszabb ideje m űködik, ennek a bizottságnak én már nyolc év e elnöke vagyok Hatóköre területileg magába foglalja az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatósá g egész működési területét : Csongrád megyét, Szegedet, de Békés, Bács és Szolnok megye vízgy űjtő területét is A 16 tagú bizottságban apárt-, az állami vezetés és a szakterület liéi viselqinek je- 'lenléte biztosítéka a megfelel ő kő ordinációnak és az egységes cselákvésnek A bizottság tevékenysége normális körülmények között az évente egyszer-kétszer tartand ó tanácskozáson helyzetelemzésb ől, a védelem tennivalóinak megtárgyalásából áll Fő és alapvet ő tevékenysége a rendkívüli ár-, vagy belvízveszedelem beálltáva l kezd ődik Május 14-én ülésezett a z ATB, amikor még a Maros ahogy a nóta mondja csendes volt, s a Tisza is jámbor Kaptunk ugyan bizonytalan jelzéseket a baj közeledtéről, hiszen tudtuk, hogy a két folyó víz - gyűjt ő területén jelentős csapadék hullott, de nem gondoltuk, hogy ez a két barátságos foly ó rövidesen legf őbb ellenségünkk é válik Május 17-én az ATB-t riasztották, s nem ok nélkül Mint kiderült, néhány nap múlva, a Maros eddig soha nem tapasztalt vízmagasságot ért el, 62 4 centiméterrel tetőzött Makónál Száz év megel ő z ő tapasztalata szerint addig 580 centiméter vol t a rekord A Tisza vízmagasság i rekordja Szegednél addig 92 3 centiméter volt, viszont ezen a tavaszon 961 centiméteres újab b rekorddal tet ő zött Ahhoz, hogy valaki a rend - kívüli állapotot érzékelni tudja, ismernie kell, hogy területünkön a Tisza Maros völgye a legalacsonyabb A gátak ugyan a z utóbbi évben a javítgatás következtében erősödtek, de ilyen hatalmas víztömeg eddig nem tette próbára azokat, egy gátszakadás esetén óriási területeket öntött volna el a víz, maga el őtt söpört volna lakot t területeket, művelés alatt áll ó gazdag kultúrákat, talán emberáldozatot is követelve Megyénk lakosságának egy része el őbb a Maros mentén, kés őbb máshol i s közvetlen életveszélybe került I 'izbe1 a felké,ziilésre alig vol t Május 20-án és 21-én a z ATB el őtt már az a kérdés szerepelt hogy ki kell üríteni Apát - falvát és Magyarrsanádot é s nacvnn iie--, ;,n fe l ni- sült Makó kiürítésének kérdése is A bizottság úgy döntött, hogy a lakosság egy részét biztonságb a helyezi, másészt elegend ő járm űvet gépkocsikat és vonatokat állít készenlétbe, hog y nehéz helyzetben a lakosságot gyorsan el lehessen szállítani Május 21-én az ATB-t rend - kívül nehéz helyzet elé állította, hogy Makó alatt egy nagy buzgár képz ődött majd egész buzgár - sorozat, a ránk zúduló felh őszakadás a közlekedést megbénította, s a víz a Maros gátjának átszakadásával fenyegetett A bi- A fák koronájáig, a házak ereszéig ért a víz a tikza:-marodi árterületen zottság úgy döntött, hogy a 3 0 ezer lakosú Makót és néhán y környező községet nem lehe t ilyen bizonytalan és veszélye s éjszakának kitenni, amikor né - hány óra alatt bekövetkezhet eg y gátszakadás és ezzel együtt egy tömegkatasztrófa -- Itt jegyzem meg, hogy lényegében hasonló helyzet következett be május 23-ár}, szombaton este, amikor az ATB olyan jelzést,kapott és nem alaptalanul, hogy Ferencszállás térségében mintegy 5 6 órán belül a gát tarthatatlanná válik Az ATB perceken belül határozott a térség kiürítésérő l Szerencse, hogy a veszélyt közben nagy er őkkel elhárították, így rövid id őn belül leállítottuk a további kitelepítéseket, Az óriási küzdelemben nagyázer ű embereket ismertünk meg, akik megyénk üzemeiben, téeszeiben, vagy hivatalaiban dol- Viharos volt az éjszaka május 24-ére, vasárnapra virradóra Haragos szélt ől ű zött félmétere s hullámok ostromolták a tengerr é nőtt Maros-partot Ilyen hullám - verésben nappal sem nagyon merít evezőlapátot a vízi ember, hogy ladikkal 'xebáljon eljutni valahová a vízen lt' jjel meg valóságos istenkísértés ily--smire vállalkozni Ezen a vasárnapi hajnalo n mégis akadt vállalkozó Négyen indultak el egv ladikkal az ártéri víztengerbe : Gyöngyösi Dénes határőr fő hadnagy Králi k János rend ő r törzs ő rmester Petykó István munkás őr meg Kerekes István mezőőr Szinte egész Magyarcsanád figyelme kísérte őket Emberéletről volt szó Nagy kavarodást okozott a május i áradás méginkább a sokféle állongó hír arról hogy kilakoltatják a községet Napo k mú ltsjs el mire lehiggadtak az érmlmek, s amint alaposabba n körüln éztek a tanács vezet ő i ki - derült hoev Kókai Mibáhj napszámos, a falu egyedül élő Mihál y bácsiia nincs sehol, Számba vették az embereket benéztek mingoznak Nagyszerű embereket, akik távolabb élnek ugyan, d e segítségüket felajánlották Meg - ismertünk közéleti embereket, akiknek ugyan nem ez volt a közvetlen feladatuk, mégis nap, mint nap együtt éltek a védelemmel Aztán megismertük, hogy milyen nagyszerű lehet a z együttműködés a párt irányításával a különböző állami, társadalmi, katonai és egyéb szervek beosztottjai, valamin t parancsnokai között, akik eddi g nem tapasztalt összhangban oldották meg azokat a feladatokat, amelyeket az adott súlyos helyzet megkövetelt Nagyszer ű en hajtották végre az ATB döntéseit a tanács i szervek is, akár a közer ő biztosításáról, akár egyes területek kiürítésérő l, vagy a lakosság befogadásának megszervezéséről, a z élet- és vagyonbiztonságról vol t is szó Vizsgáztak az egyszer ű emberek, de vizsgáztak vezetők is Csak gondoljuk,meg : néhány óra alatt 40 ezer embert é* rengeteg gépet kellett mozgásba hozni és összehangolt, céltudato s tevékenységgé szervezni Ilyen nagyarányú társadalmi, emberi, anyagi és eszközöszszefogást a kapitalizmus soh a nem valósított meg Enélkül még évvel ezelőtt sem lehetett volna a gátakat megvédeni, s különösen lehetetlen lett volna ezt a múlt rendszerben megtenni Most a párt, a kormány, az ország minden ereje itt találkozott Csakis ilyen összefogással volt és van lehet őségünk arra, hogy a mi életünkben jelentkező, szinte özönvízzel fenyegető veszélyt elhárítottuk denüvé leginkább a kocsmába, mivel az öreg alkalmasint ot t tart pihen őt mindig Odajár még imádság helyett is jószerével Megkérdezték a szomszédokat, átüzentek az öreg apátfalvi rokonaihoz hiába Senki sem tudta, hová lehetett Csak nem maradt kint? Kint lakott ugyanis Mihály bácsi az ártéren beszélte szállásadója Sisák Marcell, a szőregi szeszfőzde művezetője Nekem van egy kis tanyácskám inkább afféle kunyhó az ártéren, egészen közel a határhoz Szegény öregnek azt mondtam, ami él lakjon ott Sorgalrnas becsületes ember, de egyik napról a másikra él Napszámból Hol itt dolgozik hql amott Dehát az árteret hétf őre május 18-ra teljesen elfoglalta a Maros A víz egyre emelkedett FRONT A GÁTAKO N Nyáron csak éppen elsiet, szalad, fontoskodik, hogy ő is csak folyó térkép szerint és csónakom alatt, ha zátonyain fönt is akadok s méregbe hoz e játékos bohó, csacsogva csörgő elhagyom gyalog De most, hogy Medárd jötte teamaro s ezerkilencszázhetven májusán, szörnyű rimává nőtt a vén Maros Sikamlós hullám-hátán kés-fogak szabdalják szét a fészkeket a fán, s ág reccsen, törzset hüllő fojtogat Mint alvilági őslény-szörnyeteg, fölette vackát, meder-ágya forr A sistergő víz anyját ölte meg s iszap-vérét ől mocskos-részegen örvényt okádik mélységek alól, s nem fér időbe, nem fér térbe sem Gátnak rohanva lökne szét teret s az időben a hajlékot emitt Gigászi harc véd buzgó életet : köznép, katona, mérnök megfeszü l s az éjt a nappal együvé szegik, mint szivet-lelket, szorongást belül Makótól végig tajtékos a gát, s mintha ősz lenne, áztató es ők, az eget villám, tűz szabdalja át, akár egymásnak rontó istenek Motyót pakolva, szűkös menthetőt, a Maros mentén néma csönd remeg A tűzhelyeken hűlt a pörnye is Nyílt falvak, front a város is, Makó Hajléktalant az ország ölbe' visz : El őbb megy el, ki kettős jajt rebeg, akit az ágyhoz kötve ért a szó, s mennek a vének, n ők és gyermekek A férfiak meg mind a gátra föl! K ővel, homokkal megrakott kocsik, uszályok, kompok, rohamcsónakok, cölöpverőkön mázsás gép-ököl S a Maroson már nem is víz folyik : iszap bukdácsol, mélység lát napot Öles tölcsérek torkán jár a kéz, e gépi század keze, karja ez : ölelni, ölni, ringatásra kész és ráfonódni, szerit -testvériség! Mert lent, ahol a vizek habja ves z és fönt, az ember tárja nyílt szívét S meddig még, meddig hömpölyög az ár? Mint őrült ront a Tisza is nekünk, a szőkeség, a kedves, céda már! Sötét hullámsír-tükröt tart elénk, s fölfordult arccal talpon ébredünk, ahogy veszély közt sáncolunk reményt Szeged döbögve áll a gátako n s félelmes ár a város támfalán, kapaszkodik, mint rémséges karom A büszke tornyok némán néznek á t a szédült vízen s tombolj csak, kaján, s dicsértessék az ember, hajnalán, ki önnön magát feszítette rád ÉS MEGMOZDULTAK AZ EMBEREK Öt napig fogva tartott egy embert a Maros és már a községet véd ő töltéseket is ostromolta Senki ember - fia bent élve netn maradhatott Viszont a knzsé ;házén hiáb a kutatták, merre van Mihály bácsi senki nem tudott róla Minthogy hétf őt ő l pénteki g semmi hír sem érkezett Mihál- ' báesiról, a tanácsnál úgy határoztak, hogy megkísérlik a vízen elérni a kunyhót Ha mást nem, legalább a holttestét kihozzuk, öt napot úgysem bírhatott ki odakint határozott Gyöngyösi Dénes ha - tárőr f őhadnagy Dehát ki megy ki olyan messzire ladikkal ilyen nagy vízben, ilyen id őben? tették fe l a kérdést többen is En megyek hangzott a határőr tiszt válasza 1' a is megyek jelentkezett Králik rend ő r törzs ő rmester Kell oda még legalább eg y ember Vállalom Petykó István munkás őr így csatlakozott Ha négyen megyünk nagy ladikkal, biztosabb lesz mondta az úttörő Tsz mezőőre Kerekes István Négy erős férfi vágott neki az oda-vissza hét kilóméternyi vízi útnak viharos ítéletid őben Egy emberért indultak el A határ őr tiszt társaival eevütt jól ismerte az ártéri határszakaszt A fákat bokrokat mindent Králik törzs őrmester jó ké t órai evezés után amikor me r erő sen virradt távcs ővel kezdt e kutatni a kunyhó maradványait L ődi Ferenc Már messziről észrevette az épűlet előtt meggyfán sötétlő valamit Nem mertem szólni először, majd átadtam mégis a távcsövet hadd nézzék meg a többiek is emlékezik Biztos voltam benne, hogy az a sötét folt ott a fán az öreg Igy látták a többiek is De amint közelebb értek, kiderült, hogj egy kerékpár meg valami ruhadarab csüng az ágakon Az örleg napszámos holmijai A kunyhóból csak a nég y oszlop maradt jóformán Összedöntötte az egészet a víz Viszont jó 150 méternyire a Suhajda-tanya állt, Vízben de állt, Odaeveztek Mihály bácsi! Mihály bácsi! kiáltoztak Néhány perc múlva feladták a reményt is viszszafordultak volna éppen, akko r a ház padlása fel ől gyenge emberi szót hozott a szél : Itt vayok Vasárnap volt éppen, 1970 május 24 Máspap már hiába kerestem Mihá ly bácsit, mindenfelé látták s nyugodtan mondták : Itt volt A kocsmában hogy ivott szállásadójánál honi nemrég ballagott el, apátfalvi testvérénél, hogy reggel köszönt el Csak rnr,,e,enta,t -sült meg találnom Kaczúr István' v

5 EGYSÉG, HELYTÁLLÁS OSTANABAN sokszor elhangzott, hogy a veszély M óráiban mennyire egy - másra találunk Valóban imponáló volt az elmúlt hetek öszszefogása a természeti csapás megakadályozására Vajon igaz-e, hogy csak bajban jut kifejezésre ez az egység? Kétségtelen, hogy amikor az árvíz veszélyét közvetlenebbül éreztük, az egymásra utaltság érzése is erősebb volt De az az er ő és egység, amelyik elhárította a katasztrófát, má r korábban kovácsolódott Még távol vagyunk attól, hogy átfogó elemzést adjunk arról, ami a fenyegető katasztrófa küszöbén társadalmunk különböz ő szféráiban végbement és értékeljük azokat a tényez őket, amelyek gátját állták a rohanó árnak, de annyi t minden bizonnyal máris mond - hatunk, hogy ezek között az egyik legdöntőbb megyénk lakosságának fegyelme, egysége kert igy tő idő óta egész népünk a nyugodt, békés építő munka éveit éli Mögöttünk vannak azo k az id ők, amikor még komoly osztályellentétek nagy energiáka t kötöttek le, s nagy társadalm i megrázkódtatásokat éltünk át Amióta a ' szocalista alapok kialakultak országunkon belül mind kevesebb a spaaklató tényez ő min d több az egyetértés a jelen fel - adataival a jövő távlataival S most, amikor tíz és tízezrek hajlékát, nemzedékek ' munkájána k gyümölcsét, az elmúlt negye d I század alkotásainak eredményei t fenyeget ő veszély viharfelhői kavarogtak, kiderült, mekkora er ő és egység rejlik társadalmunkban, mennyire élő népünk patriotizmusa Ez az egység természetesen nem áll meg megyénk határainál Rövid idő alatt a gépek és eszközök ezrei, az anyagok szá z és ezer tonnái, óriási anyagi eszközök álltak a védelem rendelkezésére A magyar árvizek történetében eddig soha nem látott erők összpontosultak rövid idő alatt a Tisza és a Maros térségeben órák alatt készültek e l százmillió méternyi távolságban a gátakat megvilágító vezetékek, rövid id ő alatt 150 ezer köbméte r föld megmozgatásával épülték véd őgátak Hárommilliónál több homokzsákot helyeztek el, sokszor szakadó esőben és éjszaka a gátak erősítésére Aminek intézése máskor heteket vett volna igénybe, most órák alatt történt Az elemi csapást közös összefogással hárítottuk el Megyén k lakossága, az egész ország aggódott, segített, a Tisza és a Maros gátjaira figyelt A Z ÁRVIZVESZÉLY nem - csak a gátakat vette teherpróba alá hanem a társadalom erejét is A közö s erőfeszítésekben tovább nőtt a lakosság minden rétegének öszszeforrottsága Nemcsak a veszélyeztetett területek lakossága állt és áll csatasorba Az ország minden részéb ől érkeztek szakembe - rek, munkások, talpon volt a termel őszövetkezeti parasztság, az üzemek dolgozói, a honvédség, a munkás őrség, a karhatalom a rendőrség Közös munkában és harcban barátság szöv ődött Víz - ügyi dolgozók és a közer őt ad ó munkások, parasztok között, a honvédség, a karhatalom, a szovjet katonák és a polgári lakosság körében Er ősödött az egység, az együttm űködés a szakmai, állami, társadalmi és politikai szervek szervezetek között Jól vizsgáztak a helyi erők a rájuk ruházott nagy felelősség súlya alatt, ön - állóan határozottan, bátran é s meggondoltan cselekedtek Nagyot n őtt az elmúlt években a tanácsi vezetés, s megállták a helyüket a pártszervezetek, a kommunisták munkás őr zubbonyban vagy anélkül Egy társadalom, egy nép erkölcsi, politikai érettségét lehet mérni a békés építő munka körülményei között is, de talán mindennél jobban megmutatják ezt a rendakívüli állapotok, amikor veszélyek jelentkeznek Es hogy menynyire beérett az elmúlt évtizedek társadalomformálásának gyümölcse, azt bizonyítja, hogy az emberek tízezrei az els ő szóra jelentkeztek a védekezés munkájához, hogy társaik az üzemek - ben és a termelőszövetkezetekben kett őzött erővel helyettük i s dolgoztak, hogy egy olyan város kitelepítését, mint Makó, órák alatt a legnagyobb szervezettséggel le lehetett bonyolítani, hogy Hódmez ő vásárhely egy-két órá s előkészület után 15 ezer ember - nek tudott kulturált körülmények között helyet és ellátást biztosítani Bár a tanintézményekben a vizsgák id őszaka volt, diákok és tanárok ezrei önként vállalták a homokzsákok töltését és hordását Az árvízveszély egész időszakában a kezdeti kisebb feszültségtől, szervezetlenségekt ől eltekintve, mindvégig a lakossá g nyugalma, helytállása, szervezettség és rend volt a jellemz ő Ilyenképpen a megpróbáltatá s napjai tovább erősítették megyénk lakosságában az egység a z együttérzés, az egymásra utaltság és egymás segítésének erőt formáló eszméjét Mindezekben úgy gondolom, nem hat frázis - nak, ha azt mondjuk kifejezésre jutott a szocializmust építő jelenünknek, társadalmunknak egészségessége, ereje Igaztort van azoknak, akik azt mondják, hogy az ember által eddig nem ismert legmagasabb vízszintet hozó ár - vízveszély leküzdését csak a szocialista társadalmi rend körülményei tették lehetővé, más rendszerben bekövetkezett volna már rég a katasztrófa A MÉG ÉBEREN kell figyelnünk az árvízveszély - m re; de máris gondolnunk kell a holnapra A holnapra, a jövőnkre Az országunkat ért természeti csapás, annak ellenére, hogy megyénkben eddig elkerültük az árvizet minden reményünk és meggyő z ődésünk, hog y el is fogjuk kerülni, milliárdos károkat okozott Tőlün k függ, rajtunk múlik, hogy vesz - ni hagyjuk-e Az árvízveszél y okozta kiesések, károk, amelyek a népgazdaságban keletkeztek, a lemaradások behozása a mező - gazdaságban, iparban, nem nélkülözheti megyénk lakosságának további egységét, áldozatkészségét elhatározottságrt Van lehet őség lefaragni a veszteségekét Van akarat az ország lakosságában Erre mutatnak az árvízkárosultak számára indított gyűjtések nagyszerű eredményei, a szolidaritás tömeges szép példái Ezekkel együtt a legfontosab b az, hogy az anyagi javak terme - lésében, mennyiségében és min ő- ségében létrehozzuk mindazt, amit az év elején elterveztünk Nálunk ez éppen az árvízzel folytatott küzdelem miatt nagyobb erőfeszítést követel a termelószövetkezetekben, üzemekben, állami gazdaságokban, intézményekben, mint az ország más részein A mez őgazdaságban a helyzetet még nehezíti az a körülmény, hogy a kései kitavaszodás miatt már az árvízveszél y el őtt is id őzavar keletkezett a végzend ő munkákban Megyénk dolgozói nem felejtik : a veszély óráiban az egész nép velünk volt, az egész 'ország segített ezt azzal honorálják, hogy "kötelességüknek tartják most az ország egésze és saját,javukra az átlagosnál többet é s jobban dolgozni VÁROSOKBAN, községekben, ahol néhány nap- A ja még teherautók és védekező gépek százai vágták a sarat, hordták az anyagot, már terveket készítenek szeretett városuk, községük parkjainak rend - behozatalára, útjainak rekonstrukciójára, és természetesen a víz miatt elpusztult házak újjáépítésére Észre sem vettük, elmúlt a tavasz és ránk köszöntött a nyár Az arsz g minder, részéből és külfcilr ral sok ezren és ezren jönnek látogatóba szép megyénkbe, városainkba Természetes patriotizmussal vál t közüggyé, hogy méltóképpen fogadjuk a bennünket megtisztelő barátokat, honfitársainkat és külföldieket egyaránt Magabiztosan, minden pánik nélkül dolgoztunk, amikor nagy volt a veszély Most, amikor már túl vagyunk rajta, megedződve, egységbe még inkább összeforrva együttesen tegyünk meg mindent azért, hogy a mindennapi élet épít ő ritmusa visszatérjen rendes menetébe A veszély idején a magunkét védtük, a nagyobb kárt elhárítottuk most megvan a realitása, hogy terveinket, elgondolásainkat való - ra váltsuk A veszély kovácsolta szorosabb egységet használjuk fel saját magunk és egész népünk javára, az építés feladatai - nak megoldására Győ ri Imre Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke helyszíni szemlén a makói védelmi körzetben, bégen Imre árvízvédelmi kormánybiztossa l Apró Antal, a Minisztertanács elnökhelyettese város vezetőivel Makón, a kiürítet t Komócsin Zoltán, az MSZMP KB titkára a szegedi rakparton megtekinti a védelmi munkát Csongrád megyei és szegedi vezet ők társaságában Kézről kézre adják a katonái a súlyos homokzsákokat a makói nagy buzgár megfékezéséhez Czinege Lajos honvédelmi miniszter szegedi szemleuton, Gy őri Imré - vel, a KB tagjával, a megyei pártbizottság első titkárával, Török Lászlóval, a területi árvízvédelmi bizottság elnökével és Sipas Gé - zával, a Szeged városi pártbizottság els ő titkárával

6 Makó percekkel és centiméterekkel mért nevezetes éjszakájá t a kitelepítést irányítók naplóiból vett bejegyzésekkel követem nyomon 1970 május 21-én, 18 órától május 22-én reggel 8 óráig 18 00: A Maros 607 cm 1900: Irányító apparátust kialakítani, tervet kidolgozni, hangos - kocsik menjenek végig az utcákon 1920 : A területi árvízvédelm i bizottság döntése alapján meg - kezd ődött Maroslele és Makó ki - ürítése Hódmeaővásárhelynek fe l kell készülnie a fogadásukra Visszajelentés Hódmezővásárhelyr ő l : 1 Értesítve a területi titkárok, hogy a lakóházak férőhelyeinek felmérését kezdjék meg 2 A mez őgazdasági osztály gondoskodjék a közintézmények szalmával való ellátásáról, a fekteté s céljára 3 A kereskedelmi csoportvezet ő gondoskodjék az étkeztetés megszervezésér ől Vette Sajti : Forgó elvtárs (a makói tanácselnök) ismertette a kitelepítés Sorrendjét 1940 : Eligazítást tart dr Kbmócsin Mihály (a megyei páíitbizottság titkára) 2000 : A Maros 604 crz4 A lakosság kitelepítése a tanácstagok Makó főterén, a Lenin téren fölsorakoztak a járm űvek a város és a párttitkárok segítségével visszamaradt véd őinek esetleges elszállítására megkezdődött A kétéltű járművek megérkeztek A védelem egyik legkényesebb pontja volt a Tisza-Maros-szög Töltéser ősítés a kritikus szakaszon A híres uaakbi buzgr sort körülölelő homokzsáksalak rendszere, fölülr ől A KITELEPÍTÉ S ÉJSZAKÁJ A Makói percek és centiméterek 2050 : Jelentés az állatállományról Szarvasmarha 5 ezer, sertés 14 ezer, juh 200, ló : Huszonnégy autóbus z megkezdte a kitelepítést : Útban van Makóra egy 8500 fő befogadására alkalmas szerelvény : Török elvtárs (a megyei tanács vb elnöke) hozzájárul t Óföldeák kiürítéséhez : Molnár Margit jelentette, hogy Szegedr ől összesen több min t 100 autóbusz útnak indult Makóra : Egy szerelvény 340 fővel elindult Hódmező vásárhelyre : Szeged közlekedésének pótlására, Tapolczai Kálmán vezérigazgató rendelkezése alapján Szekszárdról 10, Kecskemétr ől 15, Szolnokról 10, Dunaújvárosból 10, Budapestr ől 20 autóbusz útnak indult 2200 : 604 cm A as szel - vényszakaszon 160 méter hosszúságban élénk buzgárm ű ködés Elhárítás teljes erővel folyik A zápor kritikussá tette a védelmet Simády Béla igazgatóhelyettes : A két makói öltő állomá s gázolaj és benzin feltöltést kér : A Szegedr ől érkező autó - buszok a szegedi utcán nem tud - nak haladni torlódás miatt Továbbítva Szabó János rendőr őrnagynak : A Béke utcában is működik egy szivattyú 2300 : Bevetésre készen áll : tehergépkocsi fixplatós 154, autóbusz 72 Óföldeák 10 tehergépkocsi, 5 busz Maroslele 32 tehergépkocsi, busz : Venyige et, az ÁFOR-tól közli, hogy a Gorzsai ÁG bejáratánál ÁFOR-kút létesült Ki va n világítva, benzin és gázolaj véte lezhető 2340 : Visszajelentés Hódmez ő- vásárhelyr ől : a kollégiumokhoz, iskolákhoz, m ű vel ő dési otthonok - hoz eddig 20 vontatónyi szalmá t szállítottak : El ő rejelzés: érkezik Szolnokról 12 vagon benzin, 6 vagon k ő, plusz Szolnokról és Szobró l vagon kő : 601 sk gátőrház : orosz tolmácsra lenne szükség : 600 cm 0 10: Vizsgáltassák felül az iratok biztonságba helyezését 0 15: Megszervezni a tanyai lakosság elszállítását A munkásőr állományt irányítsák a rendőrkapitányságra 030: A pékség termel 1 10: A királyhegyesi út jobb oldalán az új töltésen szivárgást, észleltek Egy család lakik a veszélyeztetett helyen Elszállítás t vagy szivattyút kérnek A zsákolókhoz leváltókat kérnek 1 25 : Óföldeák kitelepítése befejez ődött A mérgeket elszállították 1 26 : A buzgár helyzete stagnál Nagyteljesítmény ű rádióadó ki - építése megtörtént Hivatásos bú - várok és szovjet katonai er ők érkeztek 2 00: 596 cm 205 : Telefon a Korona Szállodába : Vannak ott valamiféle színészek, talán szegediek Rakják őket autóbuszra és menjenek, amerre tudnak 2 10 : Maroslele kitelepítése befejeződött, 1400 f ő 2 15 : Szegeden 500 darab saroglya elkészült, ebb ől 200 db-ot egy órával ezelőtt útnak indítottak 2 30: El kell kezdeni Makó belvárosának kitelepítését Eddig elszállítva f ő 2 35 : Felhívás : Városunkból több mint ember kitelepült A veszély még nem múlt el, a kitelepítés tovább folyik Felhívjuk a n őket, gyermekeket, id ős embereket, akik a földszintes házakban visszamaradtak, hogy az autóbuszokra jelentkezzenek A munkaképes férfiak a további intézkedésig a városban maradnak 240 : A munkás őrök megérkeztek és 15 db fixplatós kocsi utasítást kapott Makó tanyavilágába való kivonulásra és az ottani lakosság kitelepítésére 315: A 10 sz AKöV gyulai járata áthalódhat-e Makón? Komócsin et közli, hogy egy óra múlva ismét érdekl ő djenek 3 17 : Eddig f őt szállítottak el vonaton, Szentesre 920 fő lett irányítva 3 30 : Mintegy homokzsák vízi szállítással útban van a buzgár felé 3 50 : Hatodik ütemben kitelepítend ők (emeletes házak) össze - gy űjtése és pályaudvarra felfuvarozása 41 autóbusszal megkezd ő- dött 3 55 : A Makón keresztülhalad ó távolsági autóbuszok közlekedését engedélyeztük 4 00 : 594 cm 4 10: Hódmezővásárhely vissza - jelentése: Eddig ember érkezett Nem lehet i'e igen, mert saját kocsival és szekérrel is sokan jöttek A buzgárban a mozgás megszűnt A Makó felé eső kicsiben van még enyhe mozgás 412 : Dobó: A két kismotoros szerelvényt Hmv tanácsa lakottan Szentesre irányította Mi legyen a szerelvényekkel a kiüríté s után? Dóczi : Jöjjenek vissza Makó-Újvárosra 4 30: A szarvasmarhákat a Kossuth Tsz Nacsa-féle tanyájáho z kell kiterelni 4 32: Figyelmeztessék a gépírón őket, hogy a buzgárt kis kezd ő- betűvel kell írni 450 : A Rákóczi út 44 sz alatt a víz növekszik és kb 15 sertést, valamint 2 3 juhot a tótkomlós i útra, magaslati helyre kell elszállítani 1 db fix platós kocsi engedélyezve 5 00: A városközpont kitelepítése után szükség van a szerelvényekre, a közellátás érdekében visszamaradtak vízbetörés esetén történ ő elszállítására 5 15: Az orvosok és ápolók átszállítására 1 db autóbusz kell 5 35 : Őze ales közli, hogy a hátramaradt személyek kitelepítésére tartalékolni kell Őföldeákon 8, Maroslelén 32, Gencsháton 2 autó - buszt 600: 592 cm 610: 1 db tgk a könny űbúvárok szállítására igénybevéve 6 23 : A buzgárhoz hajnalban hajóval vittek homokzsákokat, kétélt űekkel támasztották meg az ellennyomó medencéket Egy osztag verte a pátriát Egész éjszaka 1500 idényjelleg ű dolgozó, plusz honvédség ténykedett Nagy eső volt az éjjel A kocsik lecsúsz- - tak a töltésr ől A buzgár m űködése reggel 6-kor megsz űnt 6 25 : 3 db tgk az egyéni termelők állatainak kitelepítésére 6 30 : Tájékoztatást kérünk, hogy ki lesz a költségvisel ő a tgk valamint az autóbuszok vonatkozásában? 7 15 : Kérek 500 db munkás őrruhát, 200 db munkás őringet az átázott egyenruha cseréjére 7 20: Szabó Sándor osztályvezető : A 20 tartalék autóbusz kivételével a többi szolgálati helyére vonulhat 800: 590 cm (még mindig 10 cmrel magasabb, mint az utóbbi 10 0 évben mért legnagyobb áradás) Május 22-én reggel a makói ki - települtek közül Csenki Andrásné bolti eladó a hódmez ővásárhely i kórházban egészséges, 3400 grammos gyermeknek adott életet A kislány neve Aranka Pünkösti Árpád SZÓLÁS KEREKEDIK Így kerekednek a szólásmondások valahogy Az olyan esetekr ő l kerekítik mind, mint ami avval az ifjú házasemberrel történt Apát - falván Szép lakodalmat tartottak Májusi lakodalmat, ebéddel, borral, nótaszóval, ott volt a rokonság, az ismer ősök is köszöntötték az új asszonyt, meg az ifjú férjet, amint szokás Csak éppen a folytatás nem maradt hű a szokásokhoz Erről persze nem az egybekeltek, s nem is a lakodalmi vendégek tehettek A jó hangulatú családi ünnepség vége felé váratlan vendég toppant be szörny ű hírrel így beszélte az egyik szemtanú : Jön a z árvíz! A gátra, emberek! Így történt, bizony A férfinép egész éjjel a gáton szorgoskodott Ez a sors jutott az ifjú férjnek is S bár a történet inkább szép, mint mosolyogtató, azért egy hét múltán, amikor a baj már múlóban volt, itt-ott felderültek az ábrázatok Miét nem hamarabb? Hát elvette a Maros a nevet ős kedvünket, mint pátfalvai legényt ől a nászéjszakát Kc I

7 KATONÁK KÖZÖTT Az els ő riadó május 17-én es - te, lefekvés előtt érte a katonákat Állomáshelyér ől egy nagyobb egység akkor Makó alá vonult a gátakra Velük együtt ért ide egy szovjet gépkocsizó lövész alakulat is S hogy n őttön nőtt a víz és áttöréssel fenyegette a gátakat a Maros úgy harsant fel a riadó a m űszakiaknál, a tüzéreknél, a karhatalmistáknál, a határ őröknél és más alakulatoknál Dunántúlon éppen befejez ő dött a menetgyakorlatta l tűzdelt harci lövészete egy alakulatnak Száz kilométernyir e éppen csak hazaszaladtak felszerelést cserélni, utána pedig bevetésre siettek az elnyeléssel fenyeget ő Maroson Nemes Ferenc alezredes nem i s rejti véka alá hogy az alattomosan támadó víz ellen százszorta nehezebb felvenni a harcot, mint adott esetben az ellenséggel szemben Annak ismerni lehet szándékát, erejét fegyverzetét, mozdulatát logikáját az áradó folyó azonban okozhat meglepetéseket Okozott is, Makó alatt öt kilométerre, a már országos hírűvá vált buzgársorral emlék - szik vissza az első küzdelme s órákra A valóságban '70 óra szakadt egybe, a nappalok az éj - szakával, pihenés, megállás nél - kül Közben zuhogott az es ő, áztak a töltéselv, a homokzsákokkal megrakott kocsik nyöszörögtek, megrekedtek a sokszoro s terhelés alatt A katonákkal váll - vetve küzdő vízügyik szádfalaz ó rohamosztagok és mérnökök, valamint több százan a környékbeli lakosok közül azonban, egy zokszót sem ejtettek a kegyetlen id ő láttán, érettén s a még kegyetlenebb ár elleni küzdelemben Hogy az emberfeletti erőt próbára tev ő '70 órában születte k h ősök? Igen, Akik ott voltaív, mindannyian azok Akik a gátra feszitették magukat éppúgy mint akik a sárban bukdácsoló gépkocsikat vezették A helikopter pilótáinak persze könnyebb a dolguk Magasból nézik a rettent ő vizet Látszólagos azonban a könnyebbségük Az árvízvédelem történetében se m hétköznapi esetként kerül maj d Bakó János pilótaszázados Nagy László másodpilóta-százados, Makos Györgij hajózó techniku s hadnagy és Urbán Sándor alhadnagy együttes akciója, amiko r kosárból ereszkedve alá, robbantással utat nyitottak a víznek ké t ártéri gáton Az akciót Tóth István alezredes irányította Veszélyes volt? Igen Mindannyiun k számára az, hiszen a nagyerej ű robbanás pillanatában ali g hús z méter magasan és tíz méternyi távolságban lebegtünk A lug"-ok, a lánctalpas úszó - kocsik statisztálásával több komp-hidat is vertek a Maroson, hogy egyszerre és egy időben á t lehessen fogni a jobb- és baloldali gátat, ha úgy hozná a helyzet S az ár elleni gigászi küzdelemben éjjel és nappal úgy vigyáznak egymás testi épségére a katonák és civilek, mint a szemük fényére Hogy jó 'órába n mondjuk: eddig karcolás nélkül zajlott le a küzdelem S hátr a van még a védekezés legnagyobb és legnehezebb szakasza végig a tiszai töltések Csongrádtól az országhatárig benne a szénhidrogén-medence és Szeged a frontváros biztonságos védelme Dorán István hadmérnök f ő- tiszt és egysége el őkészítette a z uszályokat, pontonokat, megrakva k ővel és homokkal hog y szükség esetén öt másodper c alatt elsüllyeszthessék kritiku s helyben A honvédségi és MHS Z búvárok megállás nélkül merül - nek alá a gátak vízoldali részén: fóliába csomagolják a töltéseket, hogy a legkisebb szivárgásoknak is útját állják a homokzsákos leterheléssel A védelmi vonal katona parancsnoka, Kerekes Szilveszter ezredes, a legels őként riadóztatott egységgel az els ő órától kezdve irányítja a végeláthatatlan frontvonalat Allomáshelyér ől az ezredes Szegedre hazajött védeni a várost, amely annak idején Móravárosból, a Csendes utcából bocsátotta őt szárnyra a hadseregbe Váltott katonai egységek állják a küzdelmet vállvetve a polgári er ő kkel A pihen ő re küldött katonák nem tudnak aludni anynyit, amennyit megszoktak Né - hány órai alvás után kérik honn vezényeljék őket vissza L F És ELINDULTAK Kedden a kés ő esti órákban futót űzként terjedt Hódmezővásárhelyen az örömhír : visszaköltözhetnek Makóra a kitelepített lakosok A Területi Árvízvédelm i Bizottság határozott így, mivel a Maros szintje már nem fenyeget i életveszéllyel a makóiakat Azna p este 10 óra tájban már együtt volt a város egészségügyi, kereskedelmi, közlekedési rendfenntartó és egyéb szervek, testületek valamennyi képvisel ője, hogy a város vezetőivel megbeszéljék a tervszerű hazatelepítési tennivalót Jelen voltak a; kerületi párt - titkárok, hogy a körzeteikben, magánszemélyeknél elhelyezett több ezer kitelepült is időben felkészülhessen az indulásra Az indulás id őpontját szerda délel őtt 10 órára tűzték ki A vasutasok derekas munkájána k köszönhető, hogy 9 órára má r készen állt a hét vonatszerelvén y az állomáson és az els ő szerel - vény pontosan 10 órakor már indult is a több mint 1200 makó i gyermekkel és feln őttel, amelyet követett a többi hazaköltözőkkel megtelt kocsisor Ma reggel nem kellett senkit ébreszteni mondotta szerdán reggel a Lenin Tsz szállásán az egyik makói asszony Már hajnal óta talpon vagyunk Nevetett ezen az egész terem, s ez a nevetés már szívb ől jött özv B Nagy Istvánné megfogta a kezem : hja meg, kedvesem, hogy nagyon szépen bántak itt velünk, az orvos még injekciózott is, hogy a szívasztmám enyhüljön A város vezetői úgy tervezték, hogy a csecsem őket, szociális gondozottakat, betegeket kivéve minden makói hazatérjen este 8 óráig Tíz autóbuszt vettek igény - be a szállításhoz Kiderült, hogy jóval kevesebb ember vett e igénybe, mint számították Jöttek a makói hozzátartozók : férjek, apák, testvérek, autóval, motorkerékpárral, s néhd,ny vállalat saját kocsijával, hogy vigyék hazafelé a hozzátartozóikat, dolgozóikat Vár a zöldségeskertem, s enni kér a szerz ődött öt 'hízón k mondta az újvárosi párthá z kapujában várakozó Mészáros Lajosné, lesz otthon mit csinálnunk Jó helyünk volt a Fáncs i utcában, ágyban feküdtünk és fürd őkád is volt Mindenben segítettek az úttör ők Bevásároltak, gyógyszer t hoztak, s még a hozzátartozóinkat is megkeresték Ilyen és ehhez hasonló szavakkal búcsúzott Vásárhelytő l a több mint 15 ezer makói értele- pült Nem tévedett Vásárhely vezetőinek utolsó tájékoztatója, amelyben ezt írták : örülnénk, - ha kedves makói barátaink j ó emlékkel, baráti érzéssel távoznának városunkból Mi továbbra is szeretettel és megbecsüléssel gondolunk rájuk Kovács Imre Ew azailatiólánc az átnedvesedett töltésen Egy-egy katona naponta több ezer zsákot emelt tovább Fóliaterítés a víz alatt a hatházaknál, az újszegedi gátszakaszo n Pillanatkép egy algy ői tisza-sori ház udvaráró l EMLÉKEK 7 A NAGY VIZEKRŐL Az idei nagy tiszai áradás emlékeket ébresztett sok-sok olvasónkban régebbi nagy vizekről Még mindig van, aki azt lelkeli, hogy a szegedi mellvéden áthajolva pacsikolt a Tiszában ben, vagy 1919-ben, és nem volt akkor a Stefániában sem homokzsák, sem tarfasz, éppen csa k befalazták a nyílásokat Ha már ilyen élénk az érdekl ődés a tisza i árvizek története iránt, összefoglaljuk az utolsó száz esztend ő árvízi krónikáját A kimagasló árvizek grafikonj a szinte egyenletesen emelkedett 1772 óta A szegedi vízmércén ekkor 630 centimétert mutatott a vízállás Ennél,magasabb vize t nem mértek 1845-ig, amikor 64 2 centiméternél tetőzött a Tisza Ettől kezdve viszont egymás utá n döntötte sarát rekordjait centiméter ; centiméter ; centiméter ; centiméter ; centiméter ; centiméter ; centiméter ; centiméter ; centiméter ; centiméter ; centiméter ; centiméter E' magas vízállások gyakra n okoztak súlyos helyzetet a Tisza völgyében Különösen a múlt században sokszor okoztak gátszakadásokat A vízügyi krónika a Tiszán a múlt századból 103 gát - szakadást jeg y ez fel, mel lékfolvó- 'n pedig 262-t Csak a szasadrurdu±ót követ ő els ő évtizedbe n nem szakadt gát a Tiszán és mellékfolyóin és 1950-t ő l a száza d második felében A gátomlások száma azonban már elenyész ő a múlt századiakhoz képest, mert ES TÉNYEK a század második évtizedére 8, harmadik évtizedére 1, negyedik - re 2, ötödikre 3 gátszakadást emleget a krónika Ismeretes hogy ezek közül az 1879 évi petresi gátszakadás okozta Szeged múlt századi nagy tragédiáját, a 80 6 centiméteres vízállással A Tisza-völgy ármentesített területén több mint 3 millió katasztrális holdnyi term őföldet véd a 2700 kilométernyi gátrendszer Hazánk területeinek 25 százalék a fekszik mélyebben a nagy folyó k árvízszintjénél Igy ezeken a helyeken a mez őgazdasági termelé s és a lakosság biztonsága kifejezetten az ármentesítésnek köszönhet ő Magyarországon épült k i Európa legnagyobb árvízvédelm i rendszere a töltésrendszer egésze 4000 kilométer,a korszer ű ármentesítés és folyószabályozás ügye különöse n nagy léptekkel haladt el őre a z utóbbi másfél évtizedben olvashatjuk a Vízügyi történeti füzeteknek a szegedi nagy árvíz 90 évfordulósára megjelent számában 1956 óta csakneyn 3 milliárd forintot fordítottunk az árvízvédelem és a folyószabályozás tökéletesítésére Árvízvédelm i rendszerünk oly mértékű, hogy az a közepes árvizek ellen telje s biztonságot ad Az er ők országo s mozgósításával pedig a rendkívüli árvizek ellen is növekv ő eséllyel vehetjük fel a harcot Hogy visszakanyarodiunk a mához : ez történik most Rend - kívüli árvíz ellen védekezünk, rendkívüli er ővel Sz S I

8 TESTVÉRKÉ!''!ZT VELÜNK Szegeden az árvízvédelem köz - pontjában keresem állomáshelyüket Azt mondják róluk, hogy mindig ott vannak, ahol a legnagyobb a baj A ténymegállapítás egyszerűe n hangzik, pedig mély tartalma, értelme van Talán érzékeltethet i szerepüket a marosi, tiszai árvíz - védelemben, amit egyszer ű szavakkal mondott róluk, a szovje t hadsereg árvízvédelemben segítő egységér ől a makói Lengyel János, a Béke Ktsz villanyszerelője, munkásőr : Megszólítottak ismer őseim Két id ős ember, házaspár Az t mondták : ha isten nincs, meg a szovjet katonák, akkor már gyászra harangozhattak volna Makón Mire értették? Arra, hogy a z országos hír űvé vált, közveszély t jelentő buzgár megzabolásában els őrend ű szerepük volt a szovjet katonáknak is S hogy Makó n ma harangoznak, ez az életnek, s nem a halálnak szól Biztos megérti itt indítékát az olvasó, hogy szubjektív leszek Hetven éven felüli, Makón lakó és beteg szüleim megmentett családi otthonát nekik is köszönöm Min t százak, ezrek velem együtt Mondom ezt is az őrnagynak, aki nagyon is érti, hogy mir ől van szó, de azt feleli : k' ő, hogy minde n rendben! Jó, hogy nem történt baj! Nicsevó, Csütörtökön, a Tisza Maros - torok felett, a vetyeházi átázott töltésen dolgoztak a szovjet katonák és a homokzsákok ezrei t rakták a gátra, a lakosság védelméért Innen a munkát befejezve, tovább ment az egység A folyó mentén, Maroslelén találkoztam tegnap az árvízvédelemnek segít ő szovjet gépesített, kétéltű járművű egységgel Parancsnokuk : Kruglov ő rnagy, leningrádi Gyermekként a második világháborúban átélte Leningrád védelmét Részese volt az akkori helytállásnak, a szenvedéseknek, az emberi bánatoknak Érti és tudja, akárcsak egységé - nek minden katonája, hogy mi t jelent a baj Mi a feladata őrnagy elvtársék gépesített egységének? Az a kötelességünk, hogy segítsünk az árvízvédelemben, megmentsük az emberi életeket Olyan egyszer űen hangzik ez így Mögötte nagy felel ősség é s sok munka húzódik Egy egysé g állandóan készenlétben, hogy h a kell, szárazon és vízen egyarán t gyorsan közlekedő járművekkel mentse az emberi életeket Ami - kor például a buzgársor feltört, felh őszakadás volt, közönséges járm űvek nem tudtak közleked - ni az átázott földön Ekkor avatkozott be külön parancs nél - kül Kruglov őrnagy egysége Lánctalpss kétélt ű jármű vei k szakadatlanul vitték az óriásbuzgárhoz a homokzsákokat, vontatták a védekezési anyagot szállító járm űveket S hogy ez mi t jelentett? Szakemberek mondták el : egyenl ő volt azzal, hogy nem szakad át a gát a makói nagy - buzgárnál, azaz Makó megmenekült az árvízt ől Kruglov őrnagy nem most is - merte meg a közvetlen bajt A második világháború után tí z éven át aknamentesítést végzet t a szovjet földön Allandó veszély - ben volt, s az akkori feladatot kiválóan teljesítette Ezért kapta meg a magas kitüntetést, a Szov - jetunió Vörös Zászló Érdemrendjét Kérdeztem tőle, hogy az egység tagjai közül kiket lehetn e említeni az árva'zvédelmi helyt - állásért? Az egység minden tagja teljesíti kötelességét! mondotta Tudjuk és átérezzük, hog y mir ől van szó Ennek megfelel ő- en teljesítjük feladatunkat Mégis kés őbb néhány nevet említ Azokét, akikre els ősorba n felel ősség hárul Korotenkó és Szoldatenkó hadnagy, Vaszilje v és Akajev törzs őrmester Itt van Kastélyteraszok könyökl őjét szakadékok mellvédjét, kilátók k őkaorlátjál, hidak vaskarzatát, veszélyes utak párkányfalait a szakemberek parapetnek hívják Ezek épüthetnek rácsosan, tégla - lyukasan, betonperemmel, faldíszekkel szélfogóként vagy csupán figyelmeztetésképpen A szegedi parapetfal a várost a sétányt választja el a Tiszától Téglából készült, mégis inkáb b jelzésiil, mert csak téglaszélességben : itt végződik a város ott kezd ődik :q folyó, a könyöklőnek, a nézelő d ő sétálók számára, mégis úgy, hogy az ötszáz évente megújuló negyvíz idején ideig-óráig feltartsa az árt Az ötszázadik év, amelyet a vízügyi statisztikai el őrejelzés talált ki csupán most íme be - amóra-park öreg fki alatt például a sorkatona Nabijev, meg sok-sok társa, akik szinté n akárcsak a magyar katoná k és a közer ők a gátvédelem h ő- sei Az őrnagy arra kér, ne hallgassuk el jobbkezüket, a tolmácsaikat Moszkvában kapot t egyetemi diplomát a szegedi olajmezőn mérnökként dolgozó Pap p György és Szili György ók a tolmácsok Tegnap szakadó es őben állt készenlétbe Kruglov őrnagy egysége A, Tisza Maros szögbe n várhat rájuk most feladat Készenallnak Az őrnagy, aki má r Szegeddel is ismerkedett, olyan egyszer ű en és tiszta szívb ő l mondja: Bármikor minden helyzetben készen állunk kötelességünk teljesítésére Azt szeretnén k azonban, hogy erre ne kerüljö n sor! Közben meghozták az egysé g ebédjét Meghat az is, hogy akik éjt nappallá téve készenlétben állnak, 'megosztani kívánják velem kosztjukat A gátakon, a nagy vészben sokan közvetlen közelr ől ismerté k meg a szovjet katonákat Oda - adásuk, segítségük, a kis Ivánok nagy szíve szeretetet, köszönetet fakaszt Igazi testvérként vannak velünk! M orvay Sándor MELLVÉDEK ÉS BÚVAROK SZEGEDEN következett, Mid őn a Tisza el - érte a,xeny téglafal talpát minder,ki arra gondol, hogy a sétálók 'medve a szerelmesek évadját szolgáló, üldögélésre i s használható könyökl ő, hála a váras százados építőinek, hézagtalan, megvédi a várost A szakért ők azonban mindjárt figyel - meztettek, hogy a víz ellen ke - vés lesz a mellvéd, mert ha igazán felemelked;k a víz, órák alatt elnyomja, szétnyomja ezt a falat Szegedet a szárazulat felől körtöl tés védi, a Tisza csakis a parapetfalon át törhet rá Amikor ott jártam, a víz a támfal tövén locsogott De a szegedi férfiak már talpraálltak, s elkezdték hordani rang; és korkülönbség nélkül a homokzsákokat (Ott láttam a zsákosok között szegedi író-kelleg:áimat is ) El őbb szabályos térközökkel gyámfalakat ragasztottak a mellvéd mögé, a közöket is 'csakhamar kitöltötték egy-egy sor pontosan elhelyezett alapozó zsákkal, azután következtek a homokzsák rétegek egymás után, lépcs őzetesen A szegedi mellvéd legfels őbb szintje 1010 centiméter, a mederszinthez képest, mid őn e sorokat írom, a Tisza a 960 centimétert éppen meghaladta Mondják, ötszáz éve ilyen magas ne m volt Ebb ő l vagy félméterny i már Szeged fölött suhogna Ha soká tart még a nagy víz, nagy veszély következhet De ha egyszerre zuhan a szintje, akkor i s könyen baj támadhat magával szívhatja és szívja is az át - ázott kedves könyökl ő mellvédet' a visszavonulási ár -- mondják a hozzáértő k * Könny űbúvárnak sok pénzre és korállos tengerre van szüksége sok-sok aranyhallal Nálunk a Holt-Tiszában és a Mályi tóba n nem milliomosok gyakorlatoznak, passzióznak a nyári meleg vizekben, hanem szolnoki teytillechnikusok, miskolci egyetemi hallgatók, palkonyai segédkönyvelők, poroszlói téeszkocsisok és szerencsi üere,skedelmi dolgozók Drága búvárfelszerelésük nag y része iás a sportszövetség segítségével kerül - használatukba Egy guntiruh,t állítólag három - ezer forintba keriil, ha jól értettem Eddig nyugatmajmoló szeszélynek tartottam a könnyűbúvárok kedv teic:sét amelynek gyakorlati hasznát nálunk soh a nem remélten ; Ha csak búvár Kund hajdani csínytevésének meg!smétlésáre nem készulnénk S arra mi aligha, S rria~st egy- A Szegedi Tisza-parti sétány egyik ellennyomó medencéje szerre mégis évadja érkezett a magyar könnyúbúvár tátsadalamnak Ki ne ismerné a megismétl ő d ő árvizek óta s akár az idénről is a buzgár meg a szádfal szavakat Hogy a buzgár a töltés küls ő felén feltörő veszélyes forrás, amelyet homokzsákokkal szokás körülfogni, a szádfal meg éppen a buzgárral szemben egymás mellé, a vízbe vert vaslapok sokasága Ez a vasfal a túloldalt készülő forrás kitörés-fészkét, mederbel i nyílását zárja el Annyi szádpallónk azonban, vasszegény orszá g lévén, nincsen, amennyi ezekben a hetekben szükséges volna Rá - jöttek, hogy a gátak alá igyekv ő víz útjának szegésére a mederb e fekete m űanyag fólia is nagyo n hasznos Tartsd a kezed a vízcsap al á néhány percig, lehet őleg a csuk - lód jól leh űt, ha nincs is meleged S végül már fáj Egy töredékét érezhetted annak, amit a 9 12 fokos vízben félórákig dolgozó búvárok éreznek Kettejük - kel sikerült beszélnem Húsz-huszonkét évesek A víz bizony hideg Keszty űt nem lehet használni, de nem is volna jó S ennél i s rosszabb, hogy a víz zavaros, nem lehet látni benne : a kéznek kell megnéznie a helyet, ahová a fóliát, különösen a mélyben a legalját homokzsákokkal, cövekekkel rögzíteni kell Ezek a srácok Miskolcon, Szolnokon, Szegeden vagy Tiszapalkonyán egyébkén t nyilván sok szerelmi csalfaság részesei Itt könnyűbúvárok, félórá s váltással időznek a vízben, amel y melegszik, már 14 fokos Miót a csinálják ezt? Hatodik napja, tizedik napja Mennyit kapnak érte? Nem értik Mi a fizetés kérdem újra Fizetés? A gyárba n meg a vállalatnál megvan a fizetés, azt kapjuk, a diáknak ösztön - díj jár, mint rendesen az egyetemtő l Nem erre gondoltam Hogy mire, azt nem értik Nem fáznak lént? Dehogynem, mint a kutya Tessék nézni A körmünk, meg a kezünk is csupa lila Tulajdonképpen az volna a helyes, ha addig nem ereszkednénk le újra, amíg lilák vagyunk, amíg reszketünk És mégis lemennek? Le, mert a fólia nem várhat S a túl - parton, tessék nézni, hiába terhelik kővel, meg homokzsákkal a kikagylcsodást, a fakadó víz elhatolja a gátat, ha itt a mederbe n meg nem fogjuk a szivárgást Sport ez itt maguknak? Ez? E z nem sport Tehát nem is passzió? Nem Mé gis, miért csinálják? Ne m értik a k&-dást Cseres Tibor EGYÜTT- MŰKÖDÉS A SZOMSZÉ- DOKKAL A határon emelked ő hófehé r kő most a két ország között i együttm űködés jelképe is lehet - ne Egészen a tövéig húzódnak a homokzsákok, és mint a sportban, amikor az átadott stafétabo t után, szalad még néhány lépést a váltófutó, úgy léptünk mi is legalább két kilométért tovább a védekezésben a jobb parton, a lúdvári szivattyúháznál, a határon túlra is Itt már két ország fogja a stafétabotot Szomba t délig 6 ezer homokzsákot szállítottak át uszállyal és 3 jugoszláv teherautóval Rövid hatósugarú, kis rádiókészülékkel szól át a határk őnél Horváth László, a védelem itten i irányítója Gaál Gyulának, az ot - tani munka szervez őjének, hogy jöjjön, át néhány szóra A példás együttm űködésről, a kölcsönös segítségről hallom a tájékoztatást Nem azért sürögnek-forog - nak a teherautók mintha odaát különösebb veszély lenne a gát lábánál szivárog egy helyen a víz annak az útját zárják a szokásos módon, bordás terheléssel Nem elég mondani, hogy két szomszédos ország dolga ez Országok kézfogása akkor igazi, h a 0 kapcsolat átviv ő emberei valóban érzik a kézfogás melegét Amit mi látunk ennyi csuhán : 30 röszkei férfi épít őmunkás, téesztag, bőripari dolgozó, sz őrmés, paprikás, fémipari szakember, maszek földm űves, stb percek alatt megrakja szomszédaink teherautóját zsákkal Amit hallunk, az hagy tegnap este is rakták, váltás után is, pedig 1 2 órával mérik itt a munkaidő t Nagyobb dolog a segítségnyújtás a puszta védekezésnél is Azt i s halljuk, hogy valaki küldött a forduló autókkal egy kartondobo z cigarettát kóstolóba Ezt má r nem államközi egyezmények szabályozták Azt sem, hogy a védelem vezetőit magyaros vendég - látásra hívták délutánra a szomszédba Itt is el őrébb járnak mindi g egy gondolattal a víznél Aho l csak tíz centivel volt alacsonyabb a gát mint másutt, oda már homokzsák került Tíz méter fölötti tetőzésre rendezkedtek be, úgy, hogy hullámverési biztonságra is jusson legalább 6 0 centiméter Ide nem kellett eddig fólia se szádfalazás még r ő - zseszőnyeg se csak éber tettre - kész emhengk, Amikor még a homokzsákokat töltöttékkifogtak az időjáráson Teherautókka l fölhordták a homokot a gátra, amikor' száraz volt az út, íg y tölthették akkor is amikor esett

9 FIATALOK A GÁTAKON Van közöttük, aki csak néhány évre érkezik városunkba, van, aki innen indul versenyre a tudományokért és van, aki itt akar maradni akkor is, ha diplomáját kézhez kapta Magáéna k vallja Szeged mindig és Szege d fiának érzik magukat ők is A tétel próbája a Tisza Még számlálni lehetett a lépcs őket a parton, amikor először beálltak a sorba Akkor még nem hívt a őket senki El őször vízőrnek jelentkeztek a gátra 24 órás la - pátpuskás' szolgálatra, szivárgásokat figyelni Pénteken már 135- en töltötték a homokzsákokat Szőregen, másnap 172-en, A Bolyai János Kollégiumban szervezett éjjel-nappali ügyeleten azt mondták az irányítók, hogy két szakaszra osztható az egyetemisták részvétele a védekezésben Az önkéntesség idején fiúk lányok együtt mentek A lányo k fokozatosan visszavonultak a teaf őzéshez, a kiszállításhoz, a kiosztáshoz, vitték a zsíros kenyeret és a halkonzervet a gátra a fiúknak, és varrták fóliából a z esőköpenyeket A szervezettség időszakában minden kollégium - ban nyilvántartanak mindenkit, beosztják őket szabályosan szolgálatra, gondoskodnak a váltásról, pihenésr ől és a vizsgára készülés viszonylag nyugodt lehet őségéről is Aki fél óránál hoszszabb id őre távozik, fölírják, hova megy, meddig marad Ha kelle- ' ne, két óra alatt az összes egyetemista mozgósítható lenne Az is, aki a város legtávolabbi pontjá n lakik albérletben A lányok vállalkoztak a mozgósító őrjáratokra Az egyetem nem egyetemistákat jelent csupán Három adjunktust találok ezúttal a Leni n körúton az 50 jogász és bölcsés z kötött:nehéz megkülönböztetn i ki a diák M a tanár A munká- ban egyformák Közös vonásu k az is, hogy nem sokat beszélnek Töltik a zsákokat, rakják az autókra Szakadt farmernadrágtól hófehér nylon ingig terjed ő skálán nagyon vegyes az öltözet attól függően, hogy most vizsgázott vagy vizsgáztatott --- a viselő je, vagy holnap megy It t van a házibácsi gumicsizmája is kölcsönképpen Halaszthatnána k vizsgát, de szeretnének azon is tú l lenni Szükség esetén minden - esetre a vizsga maradna el Sem a József Attila, sem az Orvostudományi Egyetemen nem hallottam egyetlen szóval sem, hogy valaki azt mondta volna, nem megy, ha hívják A védelm i munkák parancsnoka szerint kiváló diákjai vannak Szegednek Állják a versenyt a lapátnyélhe z szokott kétkezi munkásokkal is, pedig megfeszített erővel dolgoznak azok is Most nincs cigarettaszünet, nincs kihúzódás, gondolatban sincs az, hogy ez nem tartozik ránk, vagy ez az autó más brigádnak dolgozik Külföldiek is tanulnak egyetemeinken Szudániak szíriaiak, Jordániából valók egyaránt vallják, hogy a város veszedelme az ő gondjuk is lenne A legels ő brigádban már ott találjuk őket egy ciprusi fiatalember vezetésével Nem tudok választani, ki t emeljek ki név szerint a tengernyi igyekezőből A vizsgáztatói székből diákjaival együtt a zsákok mellé szegő d ő tanárt? Kimaradna az aki tegnap is hasonlót cselekedett, és holnap is ide jön majd A szigorló orvo s ciprusi aki közbees ő pihen ő nélkül ment vizsgázni gyermekgyó - gyászatból, vagy a szakállas jordániai, aki példamutató lelkese - désével száz csügged őt is tettre tudna buzdítani? A hazaiak között sem tudok különbséget tenni A Bertalan emjékműnél készítették a töltésterhel ő k őzsákokat a katonák ÉJJEL A TISZÁNÁL Almatlan emberek unalmá t ű z ő sétája nem erre visz most Szerelmes párral sen találkoztam, hosszú hajú rikoltozók bandája szintén hiányzik Szép nagy terünk üres lenne, ha néhány árvízvédelmi táblával felszerelt kocsi nem verné fel csöndes nyugalmát Nem ágálnak csendháborítást emlegetve egyetlen ablakból sem pizsamás emberek A csönd most aggasztó lenne Végig a sétányon előrelátó emberek szándéka szerint homokbó l épül a második véd őfal Ruhagyáriak 37-en, buzgárvédelemhe z szokott, most füttyszóval dolgozó katonák ötvenen, kendergyáriak huszonheten, alig néhány lépésre egymástól Esztergályosok szedi k el ő az otthonról hozott harapnivalót, egyikük rágyújt Gyufacímkéjén intő figyelmeztetés : Takarékoskodj a vízzel! Van humor az éjszakában Amikor öreg toronyóránk harangján az éjfélt veri a kis és nagy kalapács, esni kezd az es ő Ez most az éjszaka réme Nem magukat féltik az emberek, munkájukat inkább A körút végén a homokot köpő nagy gép úgy zúg mint a lisztr e járó öreg malom Es ő ide, es ő oda ez a malom a szabad é g alatt is őröl A zsákos molnárok megszámlálhatatlan sokaságban Katonák itt is téglagyáriak szintén ötvenen, és megint a ruha - gyárból valók Van köztük, aki a délutáni műszakot toldotta me g éjszakaival, de olyan is aki a délelőttit kezdte este tízkor Raktárosok, karbantartók műszerészek, szabók, szép ruhák ügyes - 'ezű mesterei, vagy lapáttal, vagy zsákkal mérik a homokot Az autójavító egyik teherkocsija Vesszősre indul rakományával Fölkéredzkedem hozzájuk egy fordulóra Tápé alszik A töltéshez tapadó házakban is csönd van és sötét A gáton ki - derül, hogy Tápé mégsem alszik A falu férfinépéről a legpontosabb statisztikát talán itt lehetne csinálni Fiatalok, öregek, mind itt varrnak Duplasoros homokbástyát építenek, végig a gát koronáján, öt homokzsák a magasság Egymást érik az autók, este 6 óta tízezer zsákot hoztak Behintik homokkal az es őtől fényesedett utat is hogy ne csúszszon az autó Ezt a munkát már nem szabad félbehagyni Jó méterrel magasabban járnak, mint a zavaros ár Az is látható innen, mit kell védeni Eddig simogató öleléssel vette körül a csöndes folyó kincset termő olajmez őnket most zúgó morajlással fenyegeti Dolgoznak az olajosok, fúrna k tovább és termelnek tovább A gázfáklya - fénye lobog az éjszakában Most jelzőtűz is lehet Amíg ez ég nincs veszedelem Mire visszaérünk Szegedre már a mellvéd falával ismerkednek a fodros hullámok A hí d kőlukjánál akkora örvény kavarog hogy megszédül aki nézi Ekkora vizet ez a part még nem látott együtt Éjszaka nem szabad sokái g nézni a vizet, csak az embereket Hozzá kell tennünk a hivatalo s jelentéshez : igaz, hogy ekkor a víz nem folyt még Szeged alatt de ilyen er őfeszítes sem előzte meg éxkezégét Horváth Dezs ő Ostromállapot a Lenin körút végén, ahol munkások ezrei töltötték a homokzsákoka t Körtvélyesi küzdelem a homokzsákokkal, a sáros védelmi vonalo n

10 10 POSTÁZIK A TISZA A múlt héten még konyhaszekrény fölsejét hozta a hátán sietve A szekrény virágos üvegszemével néz az égre s a Tisza akaratának örvényeiben forogv a kocog lefelé Nem messzi tőle fekete szeneskanna bukdácsol Valahol konyhát dúlt szét a víz Aztán jókora szünet A víztükör zizeg ő morzeszalagján sokái g semmi Fél napnyi távolságra új jelek, Szénaboglya, szárizék, bálázott szalma jön Valahol tszmajorban fordult egyet az öreg A Tisza Kés őbb gyalult léckerítés baktat, lécre szorúlt zöld tejesköcsöggel Mögötte kutyaó l vagy galambdúc, csak a deszka - tető után következtethet a szemlél ő, hogy valamilyen kis állat lakásával dajkálkodik most a víz Hogy a szabályozás el őtti birodalmába látogatni járt, így a d máig is hírt alul lakó népeine k a Tisza így tudták a lovas futár, a kocsi, Morse és Bell el őtt a lent lakók, hogy valahol megint kitekintgélt az öreg Szidni, amikor ilyenképp postázta munkálkodását, régen is pogány vétek lett volna, hiszen vett e l ugyan sokat, de tizenannyit adott, fizetett bőséggel És csakis bel őle élt sokáig az a száznál több település, amely a partjaira kucorodott Sétálótereit és hatalmát a szabályozással jócskán megkurtította az ember Azel őtt a sodor - vonaltól két oldalt számítva aká r 15 kilométereket is elcsatangol - hatott, most néhány száz méteres keményszájú, kövekkel bélel t partok közé parancsolódik az útja Ezen kicsit megszomorodot t a Tisza Elvesztvén ivóhelyes nagy kanyarulatait, meg is tagadja a halaratást De amit íg y elvesztettünk, megnyertük a t őle elvett jó termőföldekben Amik-\ re azért, ha nagyon rááhít, mint most, hát összefog esővel, széllel, vízgy ű jtő családjába tartozó ija-fiával, Túrral, Bodroggal, Szamossal, Marossal, s ellátogat azokra a térekre, amik valah a az övéi voltak, okozva ezzel a gyöngéd rokoni vonzalommal a ma él őknek töménytelen anyagi kárt és szenvedést Népmesei nyelven szólva ilyenkor eljön a z adóért A bérleti díjért Míg a felső részein szolgáló öccseivel, húgaival váratlanul és sietve összekapkodta az árendát (állítólag 500 éve nem járt e tájakon a vízgazda) az erről szóló nyugtákat elküldözgeti le - felé De az idetájon lakó atyafiságával is régi, erős szövetséget újított föl a haszonbér behajtásáról A Maros két héttel ezelőtt egyenesen Makót követelte buzgár adóvégrehajtói révén a hoszszú évtizeden át elmaradt adósságok fejében Az itt lakók 9 1 éve fizettek néki utoljára, hát el - szoktak ettől a magas gátak közül való fenyegetést ől Hanem vitára, teketóriára nem sok idejük maradt Hogy nem üres beszéd a Maros szava, azt dugig való vizeinek sebességéből is látták Gyürk ő zött, gyürk őzött És a makóiak is A gyöngébb nemet, gyereket, öreget, éjne k évadján eltelepítették, miutá n dudás kocsikkal felriasztották őket, s a férfiak a gátakra mentek az utolsó szálig Az otthon maradt lelkes állatok életben tartására öregek álltak őrül, etet őül és fegyveres munkásőrök a szomorúan néptelen utcákon Csak a vegyesbolt áll nyitva Semmi se kell ezekben a napokban Makón, csak az élelem Mióta asszonyok nincsenek itt, nem fogy a tisztítószer Hat napig szakadatlan támadott a Maros Huncutul, ártatlan Az izgalommal teli kimerültség, a szellemi és a fizikai er ő túlfeszítettsége egy bizonyos ponton sírásba vagy görcsös nevetésbe torzul Ideggyógyászatilag talán ez a sokkos állapot i n hallottam, hogy egy fiatal szakasz - mérnök negyvennyolc órás talponlét után sírásba csukló hangon jelentett telefonon a gátakról a védelmi központba És volt, aki a kimerültségtől már csa k nevetni tudott Egyszer űen túl - lendült önmagán ; a hivatás e s a teljesit őképesséq határán úg?t lépett át hogy csak lebegett, s azt sem tudta milyen nap követte a tegnapot és azt melyik másik nap követi Egyet tudot t csak: él, mozog, lélegzik, a rettent ő víz pedig még mindig jön, jön, végeláthatatlanul csel őpók fúrta lyukon lépett ki el őbb, s azt tágította, tágította, s el is szakajtotta volna vele a gátat, hogy teljes erejével el - vegye a vélt jussát Hát ennek a buzgárnak az elfogásán buzgólkodott három város, öt falu, pá r ezernyi ember, sok száz gépjárm űve Elfogták ötödnapra virradóra olyan magas medence állta útját, amilyen maga a gát A víz és a lelkek egyensúlya így helyreállt Hanem a Maros rettenetes dühbe gurult A töltés- Koronán nem tudott átjönni, pók, ürge és vakondok szövetségesei által ütött lyukait ezerszemű őrség vigyázza éjjel-nappal, így hát az átszivárgáshoz folyamodott Apátfalván, ahol gátjaihoz bizalmasan közelhúzódva sorakoznak a házak, fölsettenkedett el - tömhetetlen hajszálcsövei útján, s vett vámul, adóul vertfalú, Marosból él ő, Marosban bízó házakat, amikben este még min t házastársra biztosan számolva feküdtek le az emberek Pedig jól tudták, a Maros magasan rohan, 5 6 méterrel a fejük fölött, de máskor is megmutatta már magát, ha nem is ennyire S éjfélkor a fölázott fundamentumú házak elkezdtek beszélgetni Előbb a házgerinc szólalt meg, recsegve közölte a szarufákkal s azok a mestergerendával, hog y alattuk mozog a föld, erre a mész is elkezdett pörögni az alatta valókra, így ébredtek fel az alvók Pöndölyben kiáltanak segítségért, Szentesi katonák a gáton Azok este 11-kor keltek riadóval, éj - félkor itt rakják segítő szerszámaikat, s körülkapják a házat, előbb tán a vállukon tartják, míg az ijedtségbéklyókban verg ődő lakókat kitámogatják Reggelre el is bontják a vizes - káros házat, hogy magában s másban kárt ne tegyen Könnytelen szemmel, de fennhango n siratja egy id ősebb asszony Mert neki az élete Nemcsak a vagyona Ahány zuga, órája, annyi kis történetkéje Fegyveres katonák az utolsó szögig mentenek mindent A mama sírdogál, s a hátán géppisztollyal egy kis mohodzó bajszú katona toporog, kezében egy padlásról lemenekített szitakáva, ő is maj d sír, vagy csak az eső veri az arcát Parancsnoka keményen, pajtáskodva mordul rá : Varga hon - véd, nem érzékenyül el! De választ nem vár A homokzsákokból rakott iárdán kilépve az utcára, nekid ől az akácfának és pirinyót neki is megrezdül hangtalan szája A fakadó vizek nyelvén így szólt a Maros : Elfogtatok, d e majd a bátyám, a Tisza, megmutatja! Akkor kilenc méter hatva n centin rohant az öreg A gátak tíz-negyvenesek Esik az es ő, árad Ezer emberek a gátakon Minden centit körüllámpáznak éjjel is Erre a Tisza nem szól, aak jön, jön Egykori izmos mi - voltát ilyenkor mutatja Tömörkény úgy szólította: a vizecske Lám, a vizecske mekkora! Tizenhat megye AKöV-je fuvaroz ezernél több kocsival Munkájuk rendkívül ka pós, sürg ős A mi gépjárm űveinkkel együtt a szokásos forgalomnak négyszerese-ötszöröse bonyolódik az utcákon éjjel és nappal, s talán véletlen, karambol egy sem Éjszaka is megy a víz és a munka Messzi kilométerek s lám pafüzérek koszorúzzák két oldalt a partvonalt, így ünnepelteti ma - gát már hosszú ideje a Tisza És támad va#v lpgalábhia az ember ezúttal így fogja föl A védelmet irányító katonai parancsnok szobájában jut eszembe, míg a falon a Tisza térképét s a tér - képen rajta folyó műveletek jeleit nézem Katonák, ezerszámra a legcsodálatosabb módon dolgoznak itt S a Tisza most a z ellenség Amit le kell küzdeni S le leszel, öreg, bizonyára Bár szeretünk, hatalmasnak is szeretünk láttli, de azt nem várju k meg, hogy elönts bennünket Igazad van, ha néha haragszol, különbül is bánhatnánk már veled Erőd, képességed többre becsülhetnénk Dolgozhatnál is nekünk Mit tudnál te dolgozni, ha jól bánnánk veled Ne önts el bennünket Nem könyörgünk, meg - védjük magunkat Életünk, tudjuk, olyan, hogy időnként szeretteinkkel szemben is védekezésre kényszerül Hajnalban, ahogy pörcen a fény, feldörögnek újra a gépkocsik, amik váltásban a járda - szegélyeken, parkok fái alatt aludtak Zsáktöltők sereglenek a parton Kezük nyomán szabályo s barikádsorok, rekeszek, ágyú- és golyószóróállások alakulnak pár nap alatt ellened, Tisza Töb b millió zsák A zsákok sem err e készültek Néhány nappal ezel ő t t még búza tartózkodott bennük, s hogy sebtében kiöntözgették belőlük, s a csücskükben maradt szemek a víz éltet ő érintésére azt hitték tán, hogy term őföldbe kerültek, kizöldelltek Az iskolák szabályosan cs őn, getnek azért, gyerekeink házi fel - adataikon bütykölnek Az üzemek a fél létszám gőzével ütikverik Hogy azért a munka ott se álljon meg Bármelyik ujját harapja a város társadalma, fá j neki Az első vésznapok borzolták az idegeket Vaklármák irányították az embereket Félóránként rém - hírek, Újszeged víz alatt, Sándorfalva víz alatt Volt, aki pincéjéből harmadik emeleti lakásának szekrénye tetejére menekítette a szerszámokat Ijedtében ez volt a legfontosabb De né - hány nap alatt szabályozódik a rendkívüliség A partvédelmi munkáknál nyolcórás váltásba n cserélődnek az emberek Civilek, katonák Nagy riadalmak nincsenek, csak feszült, becsületes odafigyelések Nem kell biztatni a z embereket A vendégl ők szolídan dolgoznak Dorbéz nincs A zenekarok lábujjhegyen cincognak, hogy azért a szerződésnek is meg - feleljenek, nekik a muzsika a kenyér, de azért felháborodást s e keltsenek zenebonájukkal Hisz itt les ránk a tengernyi víz hog y majd kilöttyen a medréb ől Hát ilyenkor kinek lenne vigalomr a kedve? Mindezek mellett a szabolcs i hazátlanok megsegítésére is zsebébe nyúl az erre való társa - dalom Ahogy leért tiszai postája a fönti eseményeknek, talp - ra ugrottak a szolidaritási bizottságok A Vöröskereszt megyei titkárságának asztalán lev ő tájékoztató lapok így beszélnek : Nagymágocs, Kossuth Tsz 5 0 ezer forint ÁFÉSZ 20 ezer forint És 14 gyerek elvállalása Hunyadi Tsz 150 tonna abraktakarmány, Sallai Tsz ugyanennyi tonna csöves kukorica Vásárhely, HÓDIKöT els ő napi leie gyzés szerint 250 ezer forint FÉM- TEX 2800 lepedő az árvízkárosultaknak S akárhányszor riadólánc veri ablakunkat, futunk föl, a gátakra, követ, zsákot hurcolászni a z elázott töltésekb ő l el őtör ő fakadó vizek útjába Tóth Béla AZ ÁR HUMORÁBÓL Még a városon belül az E 5-ö s út mentén tájékozódni akaró, egy dupla kávéital erejéig megálló külföldiek poros sáros gép - kocsijainak oldalára ügyes gyermekujjak írják fel : Arvízvédelem! Ha szobrász lennék, most otthagynám ny űgként viselt kenyérkeres ő hivatásomat, vagy onnét szabadságot kérnék hogy ott lehessek a gátakon és magamba, emlékezetembe, ujjai m bögyébe szívjam grafitceruzáva l fehér papírlapokra véssem a küzdő ember minden mozdulatát Egy halom skicc fölött messzire mélázza bizonyára szembe öt - lene eap aktuális pirytá+-ter v gyilkos szövege : Szeged fürd ő - város Az a bizonyos szombat délután május 23-a örökk é emlékezetes marad az újszegedieknek, amikor lázasan csomagol - ni kezdtek, mert közeli veszély t kiáltva több tiszántúli falubó l elköltöztették a nőket gyermekelvet, öregeket A szegedi sétán y r ől, a mellvéd el őtti húsz órá s homokzsákolásból éppen akko r szaladt haza pár falásnyi időre két fiatalember A Takaréktá r utcánál, mielőtt útjuk elvált, egyikük azt mondja : Hallottad? Mit? kérdezte amaz hallucinálva Két ponty beszélget Hol? Hát itt a Széchenyi téren A legaranyosabb inkognitóval Sok víz és sok sár mindenütt az áradás és az es őzés miatt, Szádfallal erősítik a töltést 1'Jjszegeden, egy pársoros levélben találkoztam akkor, amikor már a fé l nappal el őbb hallott legárvizesebb viccnek is szakálla n őtt Eg p bácsika kérdezte levélben nagy - becsű szerkeszt őségünktő l, hogy tudjuk-e: minek nevezik ma - napság a múzeum el őtti szökő - kutat? Díszbuzgárnak közölte é s kérte, írjuk ezt meg, de ne tegyük alá a nevét Biztosan attól tartott hogy a szerz őségért pánikkelt őként rémhírterjeszt ő- ként kezelhetik, pedig elméletbe n nem is járt olyan messzi a lehetséges valóságtól Azóta új neve is van: villogó-buzogó Sikerült mecrfogni nem eresztették el az óriásbuzgárt és a többi kisebbet adták hírül a napilapok a Maros menti küzdelemrő l Milyen hal lehet ez, hogy én nem láttam? kiáltott fel a hír sorozatos olvastára egy id ős szegedi nénike, majd hozzátette : Még jó, hogy megfogták Hátra ot t ette volna az avas amikor nyakiq mártózunk a strandon a Tiszában Júj, még nekünk is szalad - hatott volna! kapott sikongv a mindkét combjához a sikamlós hal tiszai, marosi bócorgására Szolnoknál újabb árhullám van kialakulóban újságolta a Virágcukrászda teraszán egyi k kávézó a másiknak Ne mondd! Már megint? Hogy mit akar ez a víz! De ez a legújabb torhullá m nem olyan ám, mint a többi Az algy ői hídnál habozik Habozik? Ugyan miért? Hát, hogy olajra lépjen - e? reszkírozta meg a csattanót L F

11 VÉDEKEZÉ S KÖRTVÉLYESEN Péntekre virradó éjszaka riadóztatták immár, ki tudja, hányadszor az éppen pihen ő - ben lev ő gépkocsivezet őket Szégeden Menni kell Hódmezővásárhelyre! hangzott a parancs És vagy kétszáz kocsi elindult, hog y vigye a homokot, zsákot, pátrialemezt, a legújabban veszélyessé vált Tisza-szakaszra, a, körtvélyesi gátra Közben elindulta k Makóról is az ott felszabadult erő k Száz kocsi, amelyek ugyan - csak vitték a szükséges védelmi anyagot Hogy közben eset t az eső? Ki gondol most esővel, amikor arról van szó, hogy a másik vizet, a folyóból keletkezett tengert kell kordába szorítani!,, Reggelre hát alaposan meg - szaporodtak a gépkocsik az eddig békés viszonyok között él t Hódmezővásárhelyen, A Zrínyi, a Károlyi Mihály, a Malom, a Csillag, meg még jó néhány utcában konvojok álldogálnak, és várják, hogy vihessék a magukkal hozott homokot a veszélyessé vált töltésszakaszra A sof őrök türelmetlenül ácsorognak, láthatóan mennének, hiszen értik, hogy most minden kocsi anyagra múlhatatlanul szükség van ezen a részen De hát a kegyetle n időjárás megálljt parangsol a z akaratnak Már itt, a városba n is, figyelmeztetően sárosak, csúszósak az utak Pedig a tulajdonképpeni céltól, a körtvélyesi gátőrháznál kialakított védelm i központtól még jó néhány kilo - méter választ el bennünket A gát őrházat és a különböző vásárhelyi utcákban veszteglő milyen furcsa így nevezni az ugrásra kész járműveket! konvojokat, rövidhullámú rádióhálókat köti egymáshoz Kiskatonák veszik az engedélyező parancsokat Üjabb öt kocsi jöhet" halljuk Igy aztán öt ZIL neki - vág Kocsinkkal, a szállítási operatív bizottság Warszawájával nyomukba szegődünk A Bodzás i úton végighaladunk egykett őre Hanem aztán megérkezünk a gátfeljáróhoz S itt már a makads`unot takaró sárréteg erőteljes,lly, ItTle'7t<'F<5 De aztrl, a gátra még felhajthatunk személykocsival is Ott viszont megállunk Homokhegy és embersereg fogad bennünket Itt az első depó, pedig avgy három kilométerrel feljebb, Körtvélyesnél kellene a homokzsák De hát a híg, folyós, embertelen sár még a sokat látott gépkocsivezetőket is megállásra készteti Biztonság kedvé - Nemcsak hogy mi nem hittünk Pesten Nyíregyházán se hittek annak a gátőrnek, aki a határ - menti Túr vízállását előző este jelentette, hogy 540 centit mutat a mérő visszaküldték; dörzsölje ki a szeméből az álmot, nézze meg még egyszer Megnézte, és rohant vissza a telefonhoz; már nem látni sem - mit! Itt a víz! És aztán hány telefonbeszélgetés végén hallatszott a kétségbeejtő kiáltás : Az asztal tetejéről beszélek, má r derékig ér, már nyakig ér a víz itt is, segítség, segítség! Jánkmajtist kiüríteték Hol találom őket, apámat, anyámat, a két kis unokahúgomat, a családot, a barátokat, a rokonságot? Nin - csenek a kitelepültek listáján, a falu egy része otthon maradt, de Vaján : egy asszony és két kis gyerek, őket helikopter hozta Délelőtt még tizenegy menekült volt náluk más faluból, délután már szekérbe fogta a lovakat a bátyám, emelkedik a víz, menekülnek valahova, de merre? Vissza kell fordulni mindenünnen A temetőben a grófi kript a k ő b ől, azt nem viheti el az ár! Egy nap, egy éjszaka, aki csa k tudott, oda menekült, rnásna n délel őtt Jónás Jóska visszaúszot t a házakhoz, hátha a szekrény te - tején még talál uborkásüveget, a gyerekek nem bírják már továb b szgrnjan! Egy teherautó negyven ember - rel megrakva elindult Fehérgyarmat felé Megcsúszott a kocsi? I:evitte őket a víz? Bele valahányan az irdatlan mélység ű ár forgó rohanó ürvénycibe Ágakba, fiatörzsekbe kapaszkodott valaki, a többiek őhele Minden - kinek nem sikerült A borzal - ért meg is kérdezi az els ő ZIL vezet ője a zsákokat töltő emberektől; Végig tudunk itt menni? A válaszok meglehetőse n bizonytalanok Senki sem mon d határozott igent, csak arra hivatkoznak, hogy elmentek a többie k is Igy hát a Warszawa félreállt, s mi átszálltunk Marosvölgyi József kocsijába, amely az I-es AKöV-t ől érkezett a múlt héten, és ugyancsak az ésjzakai riasztással került Vásárhelyre A vezet ő gázt ad, és a tengelyig érő sárban meglódul a kocsi A motor nyögve, er ő lködve birkózi k a rettenetes úttal Szinte lépés - ben, de azért megyünk előre Igaz, közben meg-megcsúszik a gép A vezető mondja is, szitkozódva : Életemben sem hittem volna, hogy egyszer ilyen úton végigmegyek! aztán félig tré - fásan, de sokat mondóan megkérdezi : Úszni, úszni tudnak-e? Végül mégis elérjük a gátőrházat Innen aztán már nincs a z a teherkocsi, amelyik továb b mehetne Az itt lev ők hát lepakolják a homokzsákokat a víz széléhez Majd jön az uszály, s az viszi még tovább Pedi g két nappal ezel őtt még akár homokozni lehetett ezen a gátrészen Csakhogy azóta egyfolytában esik az es ő Nem szakad, csak éppen csendesen, áztatóa n szemerkél A beton is szinte meg - olvad t őle, hát még akkor ez a szikes, lúgos talajon emelt töltés, De hiszen éppen ezért kell most ide homokzsák, kő, pátrialemez, meg mit tudom én még mi Kell, akármilyen is az id ő, akárhogy csúszik is az út! Várják a munkájuk mellől ide vezényelt vagy önként jött emberek, akiknek a nevét azt hiszem, sehol sem győzik feljegyezni Az út neheze most következik Meg kellene fordulni, mert más - felé itt nem visz út A kocsi kerekei azonban eszeveszett pörgés - be kezdenek A sofőr hiába ad gázt Végül is egy lánctalpas veszi vonórúdra a kocsit A kerekek, mint cíléeek, engedelme- Szegedi úti gátfeljáróhoz, éppen két óra telik e1 És közben mind - össze hét kilométert tettünk meg! Csigalassúság, pedig az egyre ázó gáton rengeteg anyag kell a biztonsághoz, a stabilitás megteremtéséhez g Bedő Nándor GYŰJTÉ S Nehéz dolog számokban ki - fejezni az emberséget, pénz - ben mérni önmagunk segít ő- készségét De az árvízkárosultak javára befizetett öszszegek sok mindent elmondanak Például a 800 tagot számláló makói Lenin Tsz felajánlása A tagok 59 ezer 955 forintot fizettek be a Vöröskereszt gy ű jtő íveire Volt aki 500 forintot ajánlott fel Szegeden a lakóterületi gy űjtés során eddic 198 eze r forint jött össze Ezt az öszszeget javarészt a nem dolgozó nyugdíjasok öregek adták össze A szegedi járás területén a gyűjtés eredménye eddi k 318 ezer 776 forint volt (197 0 június 21 ) A Szakszervezetek Csongrád megyei Tanácsánál kapott tájékoztatás szerint a megyében a június 12-i adatok szerint 8 millió 718 eze r forint volt a gy űjtés eredménye Azóta ez az összes meghaladta a 12 milliót is És a felajánlások befizetések üzemektől, vállalatoktól mé g mindig jönnek Megkezd ődött a segélvék ki - fizetése is Makón eddig 60 ezer forintnál többet fizette k ki a károsultaknak Algv őn 1 1 családot részesítettek +--'-- - szetberri segélyben köztük olyanokat is akik mindenüket elveszítették, Tápén 23 családnak 35 ezer forintnyi segélyt adtak eddig ezen felü l 13 család 15 ezer forint értékű ágyneműt és ruhanem ű t kapott ; négy család bútort Bontják a tápéi Tisza-sort után Agasokra van ez építve, Csákányok döngetik a töltés lábánál guggoló parasztházak fa- falat meg a csömpölyegből rak- tudja Akácgszlopokat ástak le, a lát, szorgos kezek adogatják gépkocsira a költöz ő családok holpölyöket gyúrtak, mint a két ökták, szalmás sárból akkora csömmiját löm Úgy csinálták Nem volt Harminc vödör vizet hordtam ki egy este a házból Hiába, vagy kora tavasszal ledúródott a ennek semmi baja Ha télen, még több jött helyette Reggelre eteti csúsznak a sáron fal alján a tapasztás, utána megi}gnr t ni tíz ajtót, tapasztott!ilc Art hittem, en em - Mire viss2jaérkezünk ré lábs ;volt; a- bererntanel innen halunk ki, Csa k bában mondja egy hatvan eves 'most két hete fölfakadt a víz körüli asszony A töltés alján homokzsákok A töltésoldalon ül Nézi, ahogy Láncvonalban álló férfiak a még bontják a házát Négy nekigyürk őzött férfi éppen a vastag nád - adogatják ki az udvarról, hog y használható cserepet, téglákat rétegre tapasztott pallatot csákányozza férje és az unokája is majd elszállítsák Köztük van a Jó meleg ház volt ez nagyon És ebben születtem, hát Kaptunk telket, majd azon épí- Most a fiamnál vagyok megszoktam itt Anyámék, vag y tünk Mi nemigen bírjuk a kölcsönt letörleszteni már életünk tán nagyapámék építették a víz - mas tragédia első áldozatai? Az- töpörödött nénik karjait : Matán perceken belül megjelent a ma, muszáj Mama ne félj fák felett egy helikopter,, De A száraz községek utcái tel e ahogy közeledett a vízhez, lég- emberekkel Ide menekültek, kicsavarjai egyre nagyobb hallá- állnak a kapuba, arrafelé néznek, mokat vertek az ágakba kapasz- ahonnan jöttek, hátha érkezi k kodó emberek körül Nem le- valaki, hírt hoz, áll-e még a hat Jött a kétéltű, majd az! ház vagy már nem is lehet bíz - Az úton átrohanó ár, mint a ni? Vendégül látják, vendégü l papírhajót, úgy lökte bele az ára- akarják látni őket mindenfelé dás sodrába Kikecmergett bel ő- De nem esznek, nem isznak, ne m FÉLREVERT HARANGOK (RÉSZLETEK) le, jött még egyszer, sikerült! Jánkmajtison a leggyengébb, a legöregebb, a legmállottabb házak már leültek ekkorra a ví z tetejére Másnap a katonák holttesteket húztak ki a romok alól A hírekben semmi túlzás, enynyi, amit megtudok Nyíregyházán, meg azt, hogy apám meg a testvérem, ők se hagyták el a falut Nem ez a h ősiesség most : fegyelmezett, nyugodt, körültekint ő, megfontolt emberek kellenek! És meg kell magyarázn i mindenkinek újra meg újra : ne úgy szeressék a falujukat, hog y benn maradnak itt, most, a romok alatt majd ha elmegy a víz Akkor De a falu végén leszállt szovjet helikopterek katonái nem tudtak magyarázni Id ő sincs, sietni kell Tizennyolctól ötven évig maradjanak a férfiak De a gyerekek, az öregek ; neki k menniük kell Megért ően, gyöngéden fogják meg fekete kend ő s feküsznek le, csak állnak a kapukban, néznek arra messze özönlik a víz, zuhog, ladikok a házak között út szélére lerakott kis motyók nylonnal letakarva, tört gerendákra kiakasztott száradó vásznak, padlásokról le - sodort kukoricacsövek az áradatban, amit lehet, ki kell szedni A k őút gerince kiszürkül az irdatlan víztengerb ő l Elszakadt villanyhuzalok, ide-oda kapkodv a repdeső galambraj, megmaradt csonkokra menekült tyúkok, é s ott, jobbra a fák között, ott vol t pár nappal ezel őtt még a romá n határmenti kis szatmári falu : Nagygéc Elhagyott utak, romba dőlt házak között kutyák, lovak, a lovak sárosan, ]ti tudja, milyen áradásból menekült, járnak a z ember után, nyomába szegődnek, követik, napol{ óta nem ettek, de ez csak az éhség : a szomjúsá g rosszabb A ló nem iszik a ki - áradt vízből egy kortyot sem a 11 A legnehezebb munkákon mindig az els ő sorokban láttuk a fegyveres er ő k tagjai t A TÁPÉI TISZA-SORON szarvasmarha, a sertés; azok megisszák, míg folyik a víz, addig nem is árt, majd ha megáll és felmelegszik, akkor! De addigra Tehéncsorda a falu alatti dombon Nem legel a jószág, hiáb a térdig ér a fű, árvízjárta ezt is, iszaptól piszkosak a fűszálak, talán bírják még addig, amí g visszajönnek az emberek Gazdátlanul bitangoló csordák szétzüllve, elázva, kiéhezve, faluk alatt, bent az utakon, Fehérgyarmat főterén a parkban, ott, ahol, nem járt víz legelésznek Újság nincs, a rádiók nem szól - nak, villanyáram nincs, de a hírek eljutnak, hogy egy tsz vala - hol a Nyíren mári n százezer forintot tett az árvízkárosulta k asztalára És hogy van élelem, ivóvíz, orvosok jönnek, itt vanna k a katonák, nem ígérgetünk semmit, tudják, megyünk haza a nyáron, hosszabb id őre, mint máskor, nemcsak mi, azok is, akik sose jártak még\ nálunk Szatmárban, diákok, munkások, írók, katonák Így vagy amúgy ott lesz az egész ország Szá z család egyért! Nem tudjuk ezt megcsinálni? Dehogynem őszre felépítünk mindent, nem lesz család Szatmárban, amelyik ne érezné, hogy egy szocialista közösségben él ő ország népe áll a kárvallottak mögött Nem üdülünk a nyáron hanem építünk, ott leszünk velük Nemcsak biztató szóval de segít ő kezekkel is! Végh Antal ben de az unokánk majd átvállalja Úgyis övé lesz a ház Lássa, a Tisza vagy tíz éve elkívánta egyik fiúnkat, vízbefulladt, mos t meg a házunkat Nem messzire innen vályogházat bontanak Két fiatalember ügyes csákányütésekkel éppe n szedi ki a vályogot a falból Len n a károsult asszony sorba rakja a z epen maradt darabokat - Jók lesznek azok majd a melléképülethez Az udvaron térdig ér ő vízben 8 10 éves gyerekek rögtönzött tutajt tologatnak Meg - találták a vízparti gyerekek ő si foglalatosságát a bajban is Még itt lakik, a Tisza-soro n Cs Nagy György halász Rakáso n heverő varsákról ismerem meg a portáját A vízb ől él, de most rajta is kifogott a Tisza Alattomosan támadta meg, töltés alat t átszivárgó, fakadó vizekkel, s a halász távolabbra kényszerül a folyótól, amely kenyéradója volt eddig, s lesz talán ezutá n is, amíg kijár ladikján a sz ő ke vizekre Ám nem csupa alacsony, kis ablakos parasztház ült meg a tápéi töltés lábánál Itt gangosodik a régi falu egyetlen emeletes háza ahogyan az idevalósia k mondják: a budligyár Korcsm a volt ez, ahol Blacs Jani tamburabandája, meg Márton István cimbalmos játszotta a talpalávalót Kivált a fölvégiek jártak id e mulatni, de tigérházi legén y is megihatott itt pár pohár bort ha meghúzta magát illend ően Még Tömörkény István is betéved ide úgy 72 éve, s följegyezte : Itt Miklós János uram méri a bort, és étel tekintetében pedi g azonnal egy nagy bográcsot tesz az asztalra, tele birkahússal " Legutóbb Csóti Imre volt a kocsmárosa, huszonhét év óta pedig a falu táncos népm űvés z házaspárja Acs Gyuri bácsi Mári néni lakott itt Négy éve, hogy Mári néni egyedül van az emeletes házban Végigjártuk a magasra nőtt parasztház apró helyiségeit, a padlástól a borospíncéi g (ott ugyan most méteres vizet találunk) Mind tele régi berendezési tárgyakkal, használati esz - közökkel Van itt favilla, tetéiver ő furkti korsó csiltmáksz ű rn, meg,abrorúca" is, amellyel Gyuri bácsi a,rneriget ő"-r ő l nég y korsó vizet is hazahozhatott A baneét lábánál derékig mezítelen, fiatalok vágják a fákat Lassan ideérnek az enieletes házhoz Segítőkész emberek veszik körül az új hajlékba kényszerül ő, niagikre maradt öregeket Juhász Antal

12 12 KÁROK, VESZTESÉGEK ES HELYREÁLLÍTÁ S Megkezdték a víz kártételeinek és a helyreállítá s költségeinek felmérésé t Ez az esztend ő jóformán mind - eddig a víz jegyében telt el : Szegeden és a megye több helységében január eleje óta egyfolytában vízvédelmi készültséget jegyzünk el őször a belvíz, most meg az `ár miatt A belvíz elleni védekezés egészen áprili s végéig kitartott, a legmélyebbe n fekv ő területek, a megye vala - mennyi várasa és több községe, Szegeden pedig Alsóváros, Szent István tér, Petöfitelep és Újszeged több évtizedes gond - ja az idén sok kárt okozott Ez azonban nincs olyan jelent ő s, mint a hosszantartó árveszél y költségei és kárai A területi árvízvédelmi bizottság létrehozta a megyei és a szegedi albizottságot a kárfelmérés és a helyreállítás megszervezésére E bizottságok elnökei - nél Kovács Imre Csongrá d megyei és Halász Árpád Szeged városi vb elnökhelyettesnél érdekl ődtünk az árvízkárok természetér ől, gazdasági következményeir ől, a helyreállítás várhat ó ütemérő l, Csongrád megyében és Szegeden nem szökött ki a víz a gátak közül, mégis tetemes a pusztítása a fakad ó víznek Ezek a károk milye n elbírálásban részesülnek : árvíz- vagy belvízkárok? A két csapás egymás nyomában jár, így látszatra nehéz elkülöníteni Az azonban lényegében eligazít bennünket, hogy a belviztöl rendszeresen sújtott területek most viszonylag szárazak, a hosszan tartó magas tiszai és marosi vizállás ellenére A víz mos t a töltéslábak közelében, két-három-ötszáz méteres szélességbe n rongál Közvetlenül nem a folyóból ered, de a vele való összefüggés kétségbevonhatatlan A term őföldek egy részén is `azért ál l víz, mert a levezet ő csatornáka t el kellett zárni, így nem tudot t a szokásos módon a folyókba gravitálni, a sok csapadék pedi g het ő a kétfajta elemi kár Sze- közvetlenül a meder szélén van, geden aránylag kevés lakóház pusztult el, Csongrád megyébe n azonban több mint kétezer A károk összességéröl mé g korai lenne beszélni, természetük azonban már ki - rajzolódott Milyen népgazdasági ágakat sújtott legjobban a nagy víz? A mez őgazdasági károk a legjelentősebbek A már telepített mezőgazdasági kultúrák kipusztulása, a védekezés és a veszély - helyzet miatt elmaradt növény - ápolás érint bennünket leghátrányosabban A m űvelés fontos idejével esett össze a védele m legkritikusabb szakasza Ez szinte pótolhatatlan Az iparban ki - bontakozott versenymozgalom, a nemzeti jövedelem tervének egyszázalékos túlteljesítése reáli s lehetősé g, és alkalmas a termeléskiesésb ő l ered ő hátrányok pótlására, de a mez őgazdaság ilyen lehetőséggel nem rendelkezik A vadállomány pusztulása ugyan - csak jelent ős, mert az ártereke t éppen a költés és a szaporodás idején öntötte el a víz A védekezés költségei szintén tetemesek, Az anyagok egy rész e elpusztul a tartós vízben Hatalmas összegeket emészt fel a védekez ők ellátása, a szállítás a z élelmezés Rendkívül költsége s volt a kitelepitések és visszahelyezések lebonyolítása Egvelör e még megbecsülni sem lehet a * I L P Az emlékszámot szerkesztette ; Sz Simon Istvá n Fényképezte : rendkívül igénybevett utak rongálódásának mértékét, hiszen sok helyen csak teljes átépítéssel lehet rendbehozni ő ket Valamennyi népgazdasági ágnak súlyos a teherviselése, és nem is csak a vízzel közvetlenü l küzd ő térségekben A védekezés ugyanis mindenhonnan er őket é s eszközöket vont el, emiatt sok beruházás építésének üteme csökkent az országban, és a mindennapi termelés ilyen zavara i együttesen ugyancsak a védelm i számlát terhelik S mindez mé g kiegészül majd a védelmi anyagok visszagyűjtésének és a helyreállításnak a számlájával, s ennek a munkának az egész nép - gazdaságon végiggy ű rőző további következményeivel Igy egyel őre bármilyen szám - szer ű becslés csak találgatá s volna A harmadfokú készültsé g befejezése után lehet megkezdeni a károk, a költségek, a hátrányos következmények tételes vizsgálatát, illetve a helyreállításhoz szükséges anyagi és mű - szaki fedezet pontos számbavételét Milyen elvek szerint történik a helyreállítás? Az árvízvédelem gyöngébb pontjai most elő tűntek tartalmazza-e majd a terv ezek megerő sítését? A legfontosabb cél az, hogy a lakosság és a termelőüzemek kárait minél el őbb helyrehozzuk Sok tanulságot is kínál ez a rendkívüli helyzet, olyat is, amely különben kiszámíthatatlan maradt volna, Például semmiképpen sem szabad közvetlenü l a töltéslábaknál építeni Az úgynevezett Tisza-sorok pusztulás a nem ismétl ődhet meg, a községekben ingyen vagy olcsón kap - nak alkalmasabb telket a károsult családok Valamennyi belvizlevezet ő csatornát zsilippel kell ellátni Tetemes összegekbe kerül maj d az árvízvédelmi gátak helyreál - még ínkább felduzzasztotta, lítása és helyenkénti erősítése Ezek a körülmények nagyon IgY például műszakilag indokolt gondos elbír' ~ kárfelmérésrrél, mert mint isme- kerti hejét_ójával szemben fekv ő retes, más-más módon rendez- részét meger ősíteni A töltés it t kőburkolata helyenként becsúszott, meg kell fontolni a töltés hátrább helyezését A szeged i belvárosi mellvédfal újjáépítése már a mostani nagy víz el őtt is időszer ű volt, most pedig glya n mérték ű rongálódás várható az apadással, hogy egyenesen parancsoló sziikségletté lép el ő Minden bizonnyal magasabbra és er ősebbre kell építeni Hasonló természet űek a gondok a 'megyében is Mindenképpen szükségessé válik a veszélyezte - tett városok, települések körtöltéseinek rendbehozása, illetve ki - építése ' Rendbe kell hozni a megye igen megterhelt és a védekezés i munkák következtében tönkre ment útjait: a lakóhelyek általános kéne is leromlott a védelmi vonalak közelében, tehá t mindenütt költeni kell,na ytakaritásra" is Meg kell gyore :tan i a védekezés miatt félbemarad t közm ű építéseket, rendbe kel l hozni az anyagtárolásra, parkírozásra használt tereket, parkokat Mindebben nagy jelent ősége lehet a már eddig is kibontakozot t társadalmi munka-mozgalomnak, mert hiszen nem csak anyag i kérdés a helyreállítás hanem els ő sorban munkáskéz dolga Ezt a feladatot még tartósa n magas vízállás esetén is miel őb b meg kell kezdenünk, hogy településeink visszakapják régi arculatukat Szegeden különöse n sürget az ünnepi hetek közelsége <ir Son-ogyi Károlyné és Enyedi Zoltán A szemelvényeket a Délmag> rrország, a Csongrád megyei Hírlap, a Népszabadság és az Élet es Irodalom nlálusi júniusi számaibó l válogattu k Az MSZMP Csongrád megyei bizottságainak lapi g F őszerkeszt ő : Rácz Lajos Szerkeszt ő seg : Szeged, Magyar Tanácsköztársaság á-h a 10 Telefon : , Kiadis a Csongrád megyei Lapkiad ó Vállalat Felel ő s kiadó : Kovács László A lapot a Szegedi Nyomd a nyomja Indexszám : Homokkirakodás a Szegedi Lenin körút északi végén, A szalámigyár toronyépülete is kisebbnek látszik a teldu riadt folyó mellett, tiuvel megpakolt uszályok az algy ői hittnál,

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

HIDROMETEOROLÓGIAI HELYZET ALAKULÁSA:

HIDROMETEOROLÓGIAI HELYZET ALAKULÁSA: OMIT KÖZLEMÉNY Jelenleg összesen 553,2 km-en van árvízvédelmi készültség az országban, ebből 421,5 km-en I. fokú, 52,2 km-en II. fokú, 79,5 km-en III. fokú a készültségi szint. Láng István, az Országos

Részletesebben

2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 5 2012.10.03. 9:41 2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2010. május 19. A hidrometeorológiai helyzet és várható alakulása Tegnap az éjszakai órákban, majd ma hajnalban

Részletesebben

Féléves hidrometeorológiai értékelés

Féléves hidrometeorológiai értékelés Féléves hidrometeorológiai értékelés Csapadék 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le a KÖTIVIZIG területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült november 29.

Hidrometeorológiai értékelés Készült november 29. idrometeorológiai értékelés Készült 211. november 29. Csapadék: Az Igazgatóság területére 211 január 1 november 3-ig összesen 322 mm csapadék hullott ami 15,9 mm-el kevesebb, mint a sokévi átlag arányos

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés

Hidrometeorológiai értékelés Hidrometeorológiai értékelés 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le az igazgatóság területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le (sok éves januári

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A 2015/2016-ÖS HIDROLÓGIAI ÉVRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A 2015/2016-ÖS HIDROLÓGIAI ÉVRŐL A l s ó - T i s z a - v i d é k i V í z ü g y i I g a z g a t ó s á g 6 7 2 0 S z e g e d, S t e f á n i a 4. P f. 3 9 0 Telefon: (62) 599-599, Telefax: (62) 420-774, E-mail: titkarsag@ativizig.hu ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

2007/22.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2007/22.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 7 2012.10.03. 11:13 2007/22.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2007. szeptember 03. A meteorológiai helyzet és várható alakulása Az elmúlt héten az ÉKÖVIZIG működési

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

A ÉV IDŐJÁRÁSI ÉS VÍZJÁRÁSI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA

A ÉV IDŐJÁRÁSI ÉS VÍZJÁRÁSI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA JANUÁR 1 A 2015. ÉV IDŐJÁRÁSI ÉS VÍZJÁRÁSI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG VÍZRAJZI ÉS ADATTÁRI OSZTÁLY 2015 JANUÁR... 2 MELLÉKLETEK... 5 JANUÁR 2 JANUÁR Meteorológiai helyzet

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. augusztus 14.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. augusztus 14. Hidrometeorológiai értékelés Készült 212. augusztus 14. Csapadék: Az igazgatóságunk területére 212 január 1. és augusztus 13. közötti időszakban 228, mm csapadék hullott, amely a sokéves 1-8 havi átlag

Részletesebben

A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében

A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében Az ár- és belvizek vízszennyező hatása Több évtizedes tapasztalat, hogy a felszíni vízfolyásainkon levonuló nagy árvizek (97,

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN Tér és Társadalom 7. 1993.1-2: 103-111 GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN (Employment situation of men and women in rural and urban settlements of Somogy country) TARDOS

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

2009/19.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2009/19.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 5 2012.10.03. 10:39 2009/19.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2009. július 7. A meteorológiai helyzet és várható alakulása (OMSZ) Az elmúlt napban a vízgyűjtőkön területi

Részletesebben

Hajózás a Maros folyón

Hajózás a Maros folyón BORZA TIBOR osztályvezető Magyar Hidrológiai Társaság, XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecen, 2016. július 6-8. Történeti áttekintés A meglévő állapot ismertetése Jogszabályi környezet Hidrológiai számítások

Részletesebben

VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 15. évfolyam 2. szám 2008.június VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség belsı információs kiadványa A Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

Karsztárvizek előrejelzési lehetőségei a Szinva-patak vízgyűjtőjén

Karsztárvizek előrejelzési lehetőségei a Szinva-patak vízgyűjtőjén Karsztárvizek előrejelzési lehetőségei a Szinva-patak vízgyűjtőjén Hernádi Béla*, Lénárt László**, Czesznak László***, Kovács Péter****,, Tóth Katalin*, Juhász Béla***** * MERT ZRt, Bükkábrány, hernadib@t-online.hu;

Részletesebben

HAZAI TÜKÖR. Hidrológus az árvízről

HAZAI TÜKÖR. Hidrológus az árvízről HAZAI TÜKÖR Hidrológus az árvízről Még hatása alatt vagyunk azoknak a tragikus eseményeknek, melyek május 12 és 25. között az ország népét megrázták: folyóvizeink hatalmas méretű, 200 300 évenként egyszer

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. március - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. március kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya és

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Havi hidrometeorológiai tájékoztató

Havi hidrometeorológiai tájékoztató Havi hidrometeorológiai tájékoztató 2011. január 1. Meteorológiai helyzet Az év első hónapja az átlagosnál melegebb és lényegesen csapadékszegényebb volt. A havi átlaghőmérsékletek országos területi átlaga

Részletesebben

Havi hidrometeorológiai tájékoztató

Havi hidrometeorológiai tájékoztató Havi hidrometeorológiai tájékoztató 2016. július 1. Meteorológiai értékelés Július hónapban a legtöbb csapadékmérő állomásunkon az átlagnál kétszer több csapadékot regisztráltunk. A legtöbb csapadékot

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003)

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Előadó: Láng István műszaki főigazgató helyettes Országos Vízügyi Főigazgatóság Összefoglaló adatok 12 árvízi

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Résztvevő települések: Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany Projektidőszak:

Részletesebben

Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése. Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése. Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0006 Előkészítési szakasz: Támogatási

Részletesebben

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló RUZSÁNYI TIVADAR A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN Összefoglaló A tanulmányban a tömegközlekedés igénybevételének alapvető feltételét,

Részletesebben

MAGYAR PEDAGÓGIA. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának negyedéves folyóirata

MAGYAR PEDAGÓGIA. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának negyedéves folyóirata 1974(1 < í MAGYAR PEDAGÓGIA A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának negyedéves folyóirata Megindult 1961-ben, korábban megjelent 1892 1947 között, majd 1949 1950-ben A szerkesztő bizottság

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

A SZÁZ ÉV MÉLTATÁSA* 1868-1968

A SZÁZ ÉV MÉLTATÁSA* 1868-1968 A SZÁZ ÉV MÉLTATÁSA 1868-1968 Nem könnyű több generáció múzeumi gyűjtőmunkáját, kiemelkedő eredményeit, múzeumunk küzdelmes éveit röviden vázolni. Ma már csak a száraz statisztikai adatokból, írásos jelentésekből,

Részletesebben

Az Országgyűlés..../2013. (...) OGY határozata

Az Országgyűlés..../2013. (...) OGY határozata rzr ~"). 9 ~ ~, 3 + " Az Országgyűlés.../2013. (...) OGY határozata a rendkívüli id őjárás következtében 2013. március 14-től előállt katasztrófahelyze t körülményeit, valamint az életet, az egészséget

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Rendkívüli körülmények

Rendkívüli körülmények Rendkívüli körülmények BEVEZETÉS Az épített örökségb ő l kiemelked ő műemlékek és együtteseik elismert értékük miatt részesülnek (jogi) védelemben. Kiemelt, különleges hely - zetük azonban sajnos egyáltalán

Részletesebben

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei.

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei. A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei Molnár Melinda Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 Jellege: Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart területén kerül megrendezésre, a Dunai Regatta elnevezésű egyetemi sport- és kulturális rendezvény, színpadi aktivitásokkal

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 215. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Tájékoztató a Dráva folyó vízgyűjtőjén levonuló árvizekről, valamint a Drávamenti és Balatonlellei belvízvédelmi szakaszok belvízvédekezésről

Tájékoztató a Dráva folyó vízgyűjtőjén levonuló árvizekről, valamint a Drávamenti és Balatonlellei belvízvédelmi szakaszok belvízvédekezésről Tájékoztató a Dráva folyó vízgyűjtőjén levonuló árvizekről, valamint a Drávamenti és Balatonlellei belvízvédelmi szakaszok belvízvédekezésről Tájékoztatás időpontja: 2014. szeptember 19. 05 30 Tájékoztatót

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve

A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve ÁRVIZI VESZÉLYEZTETETTSÉG MAGYARORSZÁGON 2015. konferencia 2015. február 3. Csibrán Zoltán osztályvezető Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Célkitűzések

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6/64-4/2009. TÁRGY: A PÉCSI ROMA INTEGRÁCIÓS TANÁCS HELYZETELEMZÉSE ÉS JAVASLATAI A PÉCSETT ÉLŐ ROMÁK/CIGÁNYOK ÉLETESÉLYEINEK JAVÍTÁSÁRA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Helyi vízkárelhárításkisvízfolyásaink árvizei a dombvidéki. Vízügyi Igazgatóságok működési területein

Helyi vízkárelhárításkisvízfolyásaink árvizei a dombvidéki. Vízügyi Igazgatóságok működési területein Magyar Hidrológiai Tárasság XXXII. Országos Vándorgyűlés Szeged 2014.07.2-4. Helyi vízkárelhárításkisvízfolyásaink árvizei a dombvidéki Vízügyi Igazgatóságok működési területein Előadó: Engi Zsuzsanna

Részletesebben

RENDKÍVÜLI METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ. az ADUVIZIG működési területére 2013. február 05.

RENDKÍVÜLI METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ. az ADUVIZIG működési területére 2013. február 05. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/C. Tel.: 79/525-100 Fax: 79/325-212 e-mail: titkarsag@aduvizig.hu weblapcím: www.aduvizig.hu RENDKÍVÜLI METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 7 2012.10.03. 10:44 2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2009. január 16. A meteorológiai helyzet és várható alakulása Egy elvonuló hidegfront szombat reggelig főként

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. november kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 21. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. június - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek TARTALOM 1 Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 3 1.1 Kvassay Jenő terv - A nemzeti Vízstratégia.... 3 1.2 Árvízi kockázatkezelés (ÁKK)... 9 1.3 Nagyvízi

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

A BÉRMUNKA PARADICSOMA MIT KÍNÁLNAK A MUNKAADÓK FEJÉR MEGYÉBEN? 1

A BÉRMUNKA PARADICSOMA MIT KÍNÁLNAK A MUNKAADÓK FEJÉR MEGYÉBEN? 1 176 Gyors ténykép TÉT XIII. évf. 1999 1-2 A BÉRMUNKA PARADICSOMA MIT KÍNÁLNAK A MUNKAADÓK FEJÉR MEGYÉBEN? 1 (Paradise of Wage-work What Do Employers Offer in Fejér County?) LEVELEKI MAGDOLNA Főbb tendenciák

Részletesebben

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA TARTALOM I. BEVEZETÉS... 1 II. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL... 2 IV. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. ALAPTEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA... 2 IV./1. AZ IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS...

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: JNO-59/2010. Tárgy:

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Megemlékez. Nyugat-dun. Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin

Megemlékez. Nyugat-dun. Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin Megemlékez kezés s az 1965. évi árvízről l a kisvízfoly zfolyások mentén Nyugat-dun dunántúli Vízügyi V Igazgatóság Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin Sárvár, r, 2015. április 14. oaz országos védvonalakon

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (2) bekezdésének 3.

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

Önkormányzati üzemeltetésű Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözet védekezési tapasztalatai

Önkormányzati üzemeltetésű Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözet védekezési tapasztalatai Önkormányzati üzemeltetésű Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözet védekezési tapasztalatai Békési István, Gáspár Renáta Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. 1. Előzmények

Részletesebben

8'6L, SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének. Budapest

8'6L, SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének. Budapest SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG 8'6L, Érkezeti : 2011 NOV 0 Q. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének Budapest Bizottsági módosító javaslat Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés

Részletesebben

Mezőgazdasági növénybiztosítás

Mezőgazdasági növénybiztosítás Mezőgazdasági növénybiztosítás Különös biztosítási feltételek 1/40 AHE-11536 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A biztosítás tárgya, területi és időbeli (kockázatviselési ) hatálya...

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLAT

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLAT VÉLEMÉNY ÉS JAVASLAT A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY, VALAMINT A PEDAGÓGUSÉLETPÁLYA-MODELL TERVEZETÉHEZ Készítette: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Postacím: 1088 Budapest,

Részletesebben

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat Csak erős idegzetűeknek! videóleirat 2009. Piroska Gyula Tréning Kft. Minden jog fenntartva. Üdvözlöm Önt, kedves Cégvezető Barátom! Piroska Gyula vagyok,, hogy ne érezze magát egyedül a cégvezető. Nem

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

2011. június havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés

2011. június havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés 2011. június havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés 1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése: Június hónap időjárását kevesebb csapadék, hőmérsékletben a sokéves átlagnál melegebb

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben