OZSVÁTH GÁBOR DÁNIEL Három, a közelmúltban visszakerült 19. századi, kéziratos Szeged térkép (Ujabb malomadatokkal)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OZSVÁTH GÁBOR DÁNIEL Három, a közelmúltban visszakerült 19. századi, kéziratos Szeged térkép (Ujabb malomadatokkal)"

Átírás

1 OZSVÁTH GÁBOR DÁNIEL Három, a közelmúltban visszakerült 19. századi, kéziratos Szeged térkép (Ujabb malomadatokkal) A térkép a történeti néprajzzal foglalkozó kutató számára olyan, mint a szociológusnak a kérdőív, a riporternek a magnó. Különösen igaz ez azok számára, akik népi építészettel, népi ipartörténettel, vízgazdálkodással, település-szerkezettel stb. foglalkoznak. így érthető az a feszült érdeklődés, ami akkor fogja el a kutatót, ha az általa vizsgált területről számára ismeretlen térkép bukkan fel, hisz egy-egy terület korai térképei gyakran lappanganak évtizedeken át. Sok esetben a véletlenek szinte csodaszerü láncolata kell, hogy a kutatók számára elérhetővé váljanak. Napjainkra a műgyűjtők és kereskedők is előszeretettel szereznek meg - akár befektetésként is - egy-egy kéziratos térképet. Muzeológusok körében külön érdeklődésre tarthat számot az a sok esetben kalandos, átláthatatlan sors, amely egy-egy műtárgyat keletkezésétől végigkísér. Talán ezért is érdemes kitérnem az itt taglalt térképlapok Szegedre való visszatérésének körülményeire. Egy lelkes helytörténeti gyűjtő, Nóvé Andrásné - akinek ez úton is köszönetet mondunk - a év tavaszán arra hívta fel figyelmünket, hogy a budapesti központi antikvárium árverési katalógusában három 19. századi, szegedi, kéziratos térkép is szerepel. A tétellistán 113. szám alatt szereplő kéziratos térképek (1816, 1830, 1851) minden darabja egyenként is, de így együtt még értékesebbnek számít. A múzeum könyvtárosaival, helytörténészeivel, néprajzosaival azonnal összedugtuk a fejünket, és egyértelművé vált számunkra, hogy e térképeknek vissza kell kerülniük Szegedre és lehetőleg múzeumunkba. Számolnunk kellett azzal, hogy az árverés során olyan gyűjtőhöz, kereskedőhöz is kerülhet, aki esetleg befektetésnek szánja, és újabb évtizedekre eltűnhetnek a kutatók és ezáltal a tudomány látóköréből. Korábbi együttműködésre hivatkozva azonnal felvettük a kapcsolatot az aukció szervezőjével. A rendelkezésünkre álló idő már nagyon szűkös volt, így egy fővárosi utunk alkalmával Bárkányi Ildikóval és Fodor Ferenccel adatott meg, hogy elsőként lássuk a meghirdetett térképlapokat. Várakozásunk beigazolódott, hamarosan három csodálatos, kéziratos, védett, szegedi térkép feküdt előttünk. Talán megbocsátható a részrehajlás, de a hajóhíd alatt egykor daráló 34 hajómalom realisztikus ábrázolását nyújtó, 1851-ből való térkép elkápráztatott. Ott

2 helyben egyetértettünk: nem szabad kockáztatni, ha csak másolatban is, de meg kell szereznünk a szegedi tudományosság számára e térképeket. Az aukció szervezője egy feltétellel hajlott kérésünkre, ha az intézmény elindul az árverésen. További fél munkanapnyi telefonálásba, nyomozásba került, amíg sikerült olyan fénymásoló szalont találni, amely az adott méretben el tudja készíteni az M=l:l arányú, színes másolatot. A következő napon Fári Irén kolléganőmmel újra az aukció helyszínére utaztunk. Az előző napi megbeszélésünk alapján átvehettük az értékes térképlapokat, három órányi időt kapva a másoltatásra. A teljes méretű másolatok itthoni bemutatása után, a szakemberek egyértelmű véleménye volt, hogy e térképeknek újra vissza kell kerülniük Szegedre. A megszerzést az ATIVIZIG vezetősége is szorgalmazta, Ftot ajánlva fel restaurálásukra. Az árverésen Fári Irén és Sprok Ildikó forint leütési ár mellett megszerezte a három csodálatos térképszelvényt. Az Országos Széchenyi Könyvtár kérésünkre digitális másolat biztosítása fejében lemondott elővásárlási jogáról. A térképek eredeti példányai a Pál László restaurátor kollégánk műhelyében nyerték vissza szépségüket. Ezek után lássuk a térképeket időrendi sorrendben: Situations Plan uiber einen Theil des Szegediner Terrains, vorgestellt mit der großsen Uiberschwemung vom Jahr Mérete: 550x476 mm; nyelve német;vászonra kasírozva. A térképlap szerzője ismeretlen, Vedres István főmérnöksége ( ) idején készült. Vedres ez idő tájt főmérnökként készített terveket az újszeged-szőregi uradalom ármentesítésére. A várost érintő árvizek megelőzésénél és azok következményeinek felszámolásában mindig jelentős szerepe volt a város főmérnökének és segítőinek; így 1816-ban, majd 1830-ban, amikor Vedres István már nyugalmazott városi földmérő mérnökként vett részt a munkálatokban 1. A felmérés idejében a főmérnök segítői voltak Buday Mihály és Witsch Rudolf mérnökök. A munka részleteinek és a kézírásnak más térképekkel való összevetése alapján feltételezhető, hogy jelen szelvényünk Vedres által felügyelten, de Buday Mihály későbbi főmérnök kézírásával készülhetett. A város árvízvédelmi műveinek kéziratos, színes ábrázolása (1. ábra). A térképen látható az áprilisi árvíz idején a hajóhíd mellett felvett me- 1 Ozsváthné Csegezi Monika - Ozsváth Gábor Dániel: Var(a)sányi Vedres István ( ). In: Szeged város főmérnökeinek és Mérnöki Hivatalának krónikája. Szeged, p. 142.

3 derszerkezet. Kimutatja a Tisza felszíni vízsebességét és hozamát, továbbá az áradás szintjét. Jelzi még az évi szeptemberi vízszintet és a legkisebb vízállást. A térképen a rajzoló feltüntette a gátak metszetét is. Szépen követhetők a vár épületei, továbbá a város mélyebben fekvő, vizes területei az Eugenius-árokkal és a fontosabb, beépített tömbök körvonalai, az utcák nyomvonalai, neveiket azonban elhagyták (2. ábra). Feltüntette a térképész a beépítetlen területeken a művelési ágakat, zsombékokat, kerteket is. Ezen finom rajzú, kéziratos térképünk a helytörténeti, urbanisztikai, környezetföldrajzi kutatók figyelmére egyaránt számot tarthat. Rajzolat melly Ns. Sabad (sic) Kir. Szeged várossának belsőbb részeiben találtató Motsáros víz állásoknak Házhelyekre való Felosztását mutattya. Mérete: 950x600 mm, vászonra kasírozva; nyelve magyar; méretaránya: 2" Bétsi hüvelk =100 öl. A kéziratos, színezett térkép aláírója Buday Mihály Mernes) V(áros) (sküdt) földmérője / Szeged város szintezését ábrázoló, színes térkép (3. ábra). E munkálatokat városunkban április 19-én kezdték meg. Alap állapotnak a vár déli bástyájának a Tisza felőli oldalára erősített vastáblát (vízmércét) tekintették, amely a magas, évi árvíz szintjét jelölte. Az ezt követő évben állították fel ugyanott az első tiszai vízmércét, amelyen fölállításától kezdődően rendszeresen leolvasták a vízállást. A térkép teljes egészében ábrázolja a Palánk, valamint részben Felső város, Rókus, Móraváros, továbbá Alsóváros egy részét. A beépített utcákat tömbönként, az utcanevek nagy többségének megadásával tüntették fel. Ugyancsak jelölték a fontos közintézményeket (sóházakat, ispotályokat, kaszárnyákat) is. A térképen jól nyomon követhetők a városban található, vizes, mocsaras helyek, a tankák és a csöpörkék, az Eugenius-árok, további vízlevezető árkok a rajtuk átívelő, kis hidakkal és a köztéri kutak. A vízborította és mocsaras helyeken láthatók azoknak építési telkekként való kiosztása. így ez a térkép fontos dokumentuma annak, hogy a hajdan vizekkel szerte tagolt város hogyan hódította el a víztől a beépítés számára területeit; a térkép egyben magyarázatul szolgál a nagyárvíz előtti Szeged természet meghatározta utcahálózatának kialakulására is. Ilyen elhódítandó területen kért magának házhelyet majd húsz évvel később a város későbbi főmérnöke, Bainville József (a Budapesti országúton a kaszárnyával szemben, a volt tűzoltó laktanya környékén). Ugyancsak e területekből kapott telket az evangélikus egyházközség.

4 Ezen várostérképünk egyaránt fontos forrásokat tartogat a településfejlődést kutató, az építészettörténész, a helynévkutató, valamint a településföldrajz művelői számára is. A térkép a malmokkal foglalkozó kutató számára is szolgáltat adatokat. Az egykori Kis temető utca elején, a mai Berlini körúton, az Üstökös és Zákány utcák által határolt részen egy kétkerengősátras szárazmalmot ábrázol (4. ábra). A Tisza-parton a Vízművek helyén állt, egykori sörház telkén is látható egy szárazmalom sátra. Ugyancsak egy egykerengős szárazmalom jele fedezhető fel a Boldogasszony sugárúton a mai Tanárképző Főiskolai Kar központi tömbjében egykor volt TűzellőFa tartó Helyen is (5. ábra). Mühlen-Stellung unterhalb der Schiff Brücke. A palánki hajómalmok kéziratos, elhelyezkedési rajza. Méret:550X640 mm, karton; nyelve német. A térképet készítette: Segedin am 29 len April 1851 f Josef Bainville Sten. ob. Ing. Az 1840-es években megindult tiszai gőzhajózás komoly viszályt keltett a folyót haszonra fogó hajómolnárok és a hajósgazdák életében. A hajómalmok tulajdonosai és a Szolnokon székelő Tisza Gőzhajózási Társaság között állandósult viták elkerülése végett a Cs. Kir. Megyehatóság a hajómalmok feletti felügyeletet a főmérnök munkaköréhez sorolta. Az 1850-es évek elejétől mindennapossá váltak a két érdekközösség viszályai. A hajózási társaság akadályozva érezte a hajók szabad mozgását, míg a hajómolnárok a sekélyebb vizekre való átvezénylésükkel a termelésük visszaesését nehezményezték. A malmoknak városunk gazdaságában betöltött, fontos szerepét megerősítik azon levelek, amelyekben a malombírók azzal érvelnek, hogy a hajómalmok akadályoztatása esetén a város képtelen teljesíteni a hadiélelmezésből ráháruló feladatokat. A témakörben a levéltárakban felhalmozódott, nagyszámú iratanyagból kitűnik, hogy a viszályok elsődleges helyszíneként a Tiszának a híd alatti szakasza szolgált, amelyet a gőzhajók általában visszafordulásra használtak. A Mérnöki Hivatal szinte évente tett javaslatot a hajómalmok ésszerű elhelyezésére, ennek ellenére a levéltári iratanyagból a csatolt ábrák rendre hiányoznak. A jelen térkép kézhezvételéig több köbméternyi, szegedi iratanyag átnézése után egyetlen helyszínrajzra sikerült rábukkannom 1853-ból a Boszorkány-szigettel szembeni oldalról, amely 34 malom helyét és átrendezési javaslatát rögzíti a tulajdonosok nevének felsorolásával 2. A helyszínrajz készítője Josef Beanwile st. ing. 2 Cs.M.L., Cs. és Kir. Megyehatóság Iratok, okt. 8.

5 Ezen előzmény után érthető várakozásom és örömöm, amikor elém tárult az általam már levéltári iratként ismert, de hiába kért képi melléklet. Bainville József városi főmérnök április 29-én készített, színes helyzetrajza a Stefánia és a Boszorkány-sziget közötti Tisza képét tárja elénk (6. ábra). Látható az öt malomrévben felsorakozó 39 hajómalom, a partokon kikötött hajókkal, gőzhajókkal, a hajóhíddal, a gőzhajók fordulási útvonalának kijelölésével. A helyzetrajz természetes módon csatlakozik a hajózási társaság és a hajómalom-tulajdonosok között kialakult vita rendezéséhez. Valójában folyamatábraként jelöli a felméréskor található malomréveket és az őket alkotó hajómalmokat, egyben javaslatot tesz a hajózást akadályozó malmok áthelyezésére és a gőzhajóknak a pontonhíd alatti viszszafordulási útvonalának kijelölésére. A gőz- és vontatóhajók szintén ott sorakoznak a folyó két partja mentén. A térkép feltünteti továbbá az újszegedi supperplatzx (hajókikötő és -építő telep). A térkép mutatja még a part menti, beépített tömböket, a vízibástyát, a Wodianer-udvart (Roosevelt tér 14.), a volt Sinai-fatelepet (Boldogasszony sgt.-tisza Lajos krt., Gyermekklinika). Az egykori sörház épülettömbjében egy szárazmalom látható, melynek közelében (a mai árvízi emlékműnél) egy másik szárazmalom is helyet kapott (7. ábra). Máris elmondhatjuk, hogy ez utóbbi szerzeményünk beváltotta hozzáfűzött reményeinket, hisz előadásunk elhangzása után - témánkra vonatkozóan - további hasonló értékű felmérések kerültek napvilágra. Keltezésük sorrendjében érdemes pár sorban róluk is szólnunk: Plan Der Strom-und Mühlenlage bey Szegedin. Anno 1819 (...) Méret: 51x65 cm, széle hiányos; nyelve német; aláírás: olvashatatlan. Hátoldalán: Station Szegedin Geschichte No.31. K.K. Genie-Direction zu Temesvár. Fach XI, Fau.(T) 21, A 28. A Móra Ferenc Múzeum tulajdona 3. A térkép a hajóhíd fölött a felsővárosi tiszai malmok, malomrévek elrendezését mutatja, szám szerint 46-ot, amelyből 22-t piktogrammal is jelöl. A vár épületegyüttesétől láthatóak a felső-tiszaparti házak is. A részletes elemzésre más helyen térünk ki. Ns Szabad Kir. Szeged Várossában A Tisza vizén levő Malom Révek Áradási és apadási helyének és egymástol Való távolságának Rajzolattya. A Tisza Vizének a 1816 Esztendei legfőbb árpontján alul 19 talpnyi apadásában. Szegeden 1828/ Buday Mihály. Nyelve: magyar; dr Apró Ferenc tulajdona 4. 3 Köszönet Rózsa Gábornak, hogy nem csupán figyelmembe ajánlotta, hanem a kezembe is adta e térképet. 4 Köszönet érte a tulajdonosnak, hogy szívességéből megismerhettem ezen értékes térképet.

6 A Szeged városának főmérnöke által készített térkép a város menti Tisza szakaszt mutatja a tápai révtől a bodomi partig. Az érintett folyószelvényen révenként felsorakoztatja a hajómalmokat, megadja a révek elnevezését, azoknak egymástól való távolságát ölben mérve. Őszesen 111 állandó, továbbá 35 apadási malomhelyet tüntet fel. Végezetül néhány megjegyzés előadásom, írásom céljához. Egyik oldalról a szűk szakmai indokok vezényeltek, amelyeket e térképek közvetlenül szolgálják. Más oldalról a múzeumnak a közösségben vállalt, továbbá a közösségi és közösségért való együtt gondolkodásban betöltött szerepét szépen példázó örökség-gyarapításra kívántam fölhívni a figyelmet. Hisz az a mód, ahogyan sikerült a fenti három térképet visszaszerezni, ez egyben gyűjtemény-történeti szempontból is érdeklődésre tarthat számot. Az összefogás egy jó cél érdekében példaértékű. Dolgozatom második felében arra kívántam rámutatni, hogy amennyiben valamely szakmai feladatunkkal, elképzelésünkkel a közönséget is megszólító módon kitárulkozunk, akkor ennek jutalmaként viszonzásul további értékes, a megoldáshoz közelebb vivő segítségeket kaphatunk, kaptam én magam is. Itt köszönöm meg Pápay Zoltánnak a térképek digitális feldolgozását.

7 1. ábra. Szeged évi térképe

8 2. ábra. A belváros az évi térképen

9 3. ábra. Szeged Buday 1830-as térképén

10 4. ábra. Iker szárazmalom a Zákány és Üstökös u. között

11 5. ábra. Szárazmalmok az árvízi emlékmű környékén

12 6. ábra. Hajómalmok és hajók a híd alatti Tisza-szakaszon

13 7. ábra. Szárazmalmok az árvízi emlékműnél és a sörháznál

Rákosmentét ábrázoló kortárs fotókkal gyarapodott a helytörténeti gyűjtemény

Rákosmentét ábrázoló kortárs fotókkal gyarapodott a helytörténeti gyűjtemény Rákosmentét ábrázoló kortárs fotókkal gyarapodott a helytörténeti gyűjtemény Vannak olyan kiállítások, amelyeknél jóformán lehetetlen tárgyakat használni, illusztrációként csak dokumentum vagy képes ábrázolás

Részletesebben

Palócföld térképezettsége

Palócföld térképezettsége EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Palócföld térképezettsége SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Szaniszló Ádám térképész és geoinformatikus szakirányú hallgató Témavezető:

Részletesebben

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó VIII. évfolyam 4. szám Kossuth-emlékek a Belvárosban Pesti piac a rakparton Vászonsátor alól vascsarnokba költöztek Lakás munkahely esküvõ Kedden és pénteken nyüzsgõ

Részletesebben

MURSELLA, A LÉGBŐL KAPOTT VÁROS avagy a légirégészetben rejlő lehetőségek napjainkban

MURSELLA, A LÉGBŐL KAPOTT VÁROS avagy a légirégészetben rejlő lehetőségek napjainkban S Z E M L E MURSELLA, A LÉGBŐL KAPOTT VÁROS avagy a légirégészetben rejlő lehetőségek napjainkban Miért éppen légifotó? 2006 jelentős évszám a légirégészet történetében, ugyanis pontosan száz éve készítették

Részletesebben

Bácskainé Pristyák Erika ÉLET KÉPES BOKORTAN YÁK

Bácskainé Pristyák Erika ÉLET KÉPES BOKORTAN YÁK Bácskainé Pristyák Erika ÉLET KÉPES BOKORTAN YÁK Bácskainé Pristyák Erika ÉLETKÉPES BOKORTAN YÁK A nyíregyházi bokortanyák differenciálódása az elmúlt évtizedekben Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, 2014.

Részletesebben

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly KÉZIKÖNYV Szool lnook várrooss ttöörrttééneettééneek ttaní íttássáhooz álttal lánooss

Részletesebben

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét.

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. Valter Ilona köszöntése Minden tudományterület történetének vannak jó és kevésbé pozitív

Részletesebben

Kutyabajok: a harcban Amy húzta a rövidebbet

Kutyabajok: a harcban Amy húzta a rövidebbet XXIV/13 * 2015. április 3. péntek Fényképezőgéppel a motocrosspályák szélén 2. old. MINDEN ÓRÁBAN ELADUNK EGY INGATLANT AZ ÉV MINDEN EGYES MUNKANAPJÁN SEGÍTHETÜNK ÖNNEK IS? ÖnhÖz legközelebb Vácon, a FÖldVáry

Részletesebben

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

A TÖRTÉNELMI BELVÁROSOK REHABILITÁCIÓJA VIDÉKI NAGYVÁROSAINKBAN GYŐR ÉS SZEGED 1. Bevezetés

A TÖRTÉNELMI BELVÁROSOK REHABILITÁCIÓJA VIDÉKI NAGYVÁROSAINKBAN GYŐR ÉS SZEGED 1. Bevezetés A TÖRTÉNELMI BELVÁROSOK REHABILITÁCIÓJA VIDÉKI NAGYVÁROSAINKBAN GYŐR ÉS SZEGED 1 Bevezetés Magyarországon a lakókörnyezet átalakulásában a közeljövőben kiemelt szerepet fog játszani a városrehabilitáció,

Részletesebben

Egy utazás arra mindenképpen jó, hogy ne bízzuk el magunkat. Különösen nem,

Egy utazás arra mindenképpen jó, hogy ne bízzuk el magunkat. Különösen nem, [ Jegyzet Kempf úr öntudata Gondolatok Európáról, a polgárság tiszteletérõl és a hagyományokról E számunk szerzõi: BERECZ ÁGNES irodalomtörténész a Ráday Gyûjtemény vezetõje BUZINKAY PÉTER dr., mûvészettörténész,

Részletesebben

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003.

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA, CÉLJA...3 II. A TERÜLET FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ 1980 AS ÉVEK VÉGÉIG...6

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

IX. évfolyam 2. különszám HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK

IX. évfolyam 2. különszám HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK IX. évfolyam 2. különszám HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 2012/2. KÜLÖNSZÁM B U D A P E S T - 2012 1 A MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HATÁRRENDÉSZETI TAGOZAT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Szerkesztő bizottság:

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

A BUDAI PASA SZOLNOKNÁL VALA, ÉS MÁR BELEKEZD VALA HIDAT

A BUDAI PASA SZOLNOKNÁL VALA, ÉS MÁR BELEKEZD VALA HIDAT Szolnoki Tudományos Közlemények VIII. Szolnok, 2004. DR. KERTÉSZ RÓBERT 1 DR. MORGÓS ANDRÁS 2 NAGY DÉNES 3 DR. SZÁNTÓ ZSUZSANNA 4 Az első híd a Tiszán A BUDAI PASA SZOLNOKNÁL VALA, ÉS MÁR BELEKEZD VALA

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Borító Szubjektív címlap Tartalomjegyzék Preambulum Összegzés 1. A Főépítészi Kollégium megalakulása:

TARTALOMJEGYZÉK Borító Szubjektív címlap Tartalomjegyzék Preambulum  Összegzés  1. A Főépítészi Kollégium megalakulása: 1 TARTALOMJEGYZÉK Borító Szubjektív címlap Tartalomjegyzék 1 Preambulum 4 Összegzés 5 1. A Főépítészi Kollégium megalakulása: 1.1 Kis város, kis gond, nagy város, nagy gond. 6 1.2 A főépítészség előzményei

Részletesebben

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA régész muzeológus régészeti örökségvédelmi szakértő 2014. március TARTALOM I. Bevezető II. Martonvásár

Részletesebben

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

tasak, hanem mint nevükbôl látszik, egy jazzt játszó zenekar is

tasak, hanem mint nevükbôl látszik, egy jazzt játszó zenekar is 2004. ÁPRILIS A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û Mit vár az uniós csatlakozástól?.......................2. oldal Indulnak az ingyenes nyelvtanfolyamok..................3. oldal I N F O R M Á C I Ó S L A P J

Részletesebben

A SZÁRAZ-ÉR SZEREPE, JELENTŐSÉGE ÁTALAKÍTÁSÁNAK KEZDETÉIG. Kucsera Emil 1

A SZÁRAZ-ÉR SZEREPE, JELENTŐSÉGE ÁTALAKÍTÁSÁNAK KEZDETÉIG. Kucsera Emil 1 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A SZÁRAZ-ÉR SZEREPE, JELENTŐSÉGE ÁTALAKÍTÁSÁNAK KEZDETÉIG Kucsera Emil 1 A Maros hordalékkúpján történt vándorlása gazdag vízhálózat kialakulását eredményezte. Miután

Részletesebben

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben

A jászdózsai vízimalom története

A jászdózsai vízimalom története JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÉRTÉKTÁRA Kovács István László A jászdózsai vízimalom története HEREDITAS Kulturális Egyesület A JÁSZDÓZSAI VÍZIMALOM TÖRTÉNETE Az egykori helyszín: a mai Holt-Tarna A kenyér és istenség

Részletesebben

Magyar technológiával épülhet gyár Vietnamban Nagyköveti látogatás a Babati és Társa Húsüzemben

Magyar technológiával épülhet gyár Vietnamban Nagyköveti látogatás a Babati és Társa Húsüzemben Körmendi Híradó 1 2015. április 17. XIII. évfolyam 6. szám Városi lap Körmendi Híradó Magyar technológiával épülhet gyár Vietnamban Nagyköveti látogatás a Babati és Társa Húsüzemben 6. oldal Tartalmunkból:

Részletesebben

PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila. A magyar-román határ és őrzése 1867 1918.

PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila. A magyar-román határ és őrzése 1867 1918. PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila A magyar-román határ és őrzése 1867 1918. sorozatszerkesztő PARÁDI József sorozatgondozó Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Budapest

Részletesebben

Előszó...4 2. A néprajzi kartográfia fogalma, módszere, célkitűzése...8 3. A néprajzi kartográfia térképészeti előzményei...15 3.1.

Előszó...4 2. A néprajzi kartográfia fogalma, módszere, célkitűzése...8 3. A néprajzi kartográfia térképészeti előzményei...15 3.1. 1 Előszó...4 2. A néprajzi kartográfia fogalma, módszere, célkitűzése...8 3. A néprajzi kartográfia térképészeti előzményei...15 3.1. A néprajzi leírások és a térszemlélet kezdeti eredményei...15 3.2.

Részletesebben

A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 2007.

A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 2007. A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 2007. 17. kötet DR. BÉKY LÓRÁNT: A bűnbánó Báthory Erzsébet Érzelmes utazás Madarász Viktor festménye körül Különnyomat Sátoraljaújhely, 2007. 2 BÉKY LÓRÁNT: A bűnbánó

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 49. szám 2011. december 16. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 49. szám 2011. december 16. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 49. szám 2011. december 16. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Olyan, mintha ünnep lenne A reformátusok jóvoltából finom ebéd várta a hajléktalanszálló lakóit.

Részletesebben