Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: /2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A T Á R O Z A T Vízikönyvi szám: I/8540. A Geotermikus Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Huszár u. 1., KÜJ: ) részére vízjogi létesítési engedélyt adok arra, hogy a Bába János (6724 Szeged, Árvíz u. 6/a, reg. szám: 06/0770) által készített tervdokumentációnak és jelen határozat el írásainak megfelel en a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Tömb termál öblít víz Tiszába történ bevezetését szolgáló vízilétesítményeket megépítse. (Tervezett vízilétestmények helye: Szeged, III. kerület belterület 21748/4, 20306/1, 20305, és 20294/1 hrsz., Szeged, I. kerület belterület 2285 hrsz.) Az engedélyezett vízilétesítmények f bb m szaki adatai: A tervezett csatornaszakasz a Szegedi Tudományegyetem geotermikus közm rendszer szegedi oldalának 2db tervezett termálvíz visszasajtoló kútja id szakos termeltetéssel történ id szakos visszaöblítése során keletkez vizek Tisza folyóba történ bevezetésére létesül, a meglév vezeték kiváltására. Az Új Klinika és az árvízvédelmi töltés között megépül termál visszasajtoló kutakból az öblít víz a meglév gáztalanítón, majd az új Patológiai intézet építésekor kiváltott cs vezetéken keresztül jutna a Korányi fasornál lev aknáig. Az engedély kérelemben megadott cs vezeték szakasz a Korányi fasornál lev aknától tervezett a Tisza folyóba (172,630 fkm. szelvény) történ betorkollásig. Cs vezeték kezd pontja: A meglév csurgalékvíz elvezet rendszer Korányi fasornál lev aknája. Az I. rend árvízvédelmi töltéskeresztezés helye: tkm. szelvénye Bevezetés szelvényszáma: Tisza folyó jobb part 172,630 fkm. Cs vezeték átmér je: Hossza: Fektetési mélység: Véd cs : Ø300 KPE P10 136,88 m 1,23 1,65 m között. Ø350 mm acél (Állomás u. keresztezésében és az árvízvédelmi töltés mentett oldali töltéslábnál) Kapcsolódó létesítmények: Mentett oldali tolózár akna: 1,20 x 1,60 x 2,03 m Átvezetett cs fektetési szintje: 79,95 mbf. Szerelvényei: 1db fémzárású tolózár: DN300 1db karimás gumikompenzátor: DN300 Töltéskorona vízoldali tolózár akna: 1,20 x 1,60 x 2,03 m MÁSZ: 83,40 mbf. LNV: 83,77 mbf. Töltéskorona szintje: 84,68 mbf. (a keresztezésnél 20 cm vastag teherelosztó vb. lemez kiépítéssel) Átvezetett cs fenékszintje: 83,78 Szerelvényei: 1db fémzárású tolózár: DN300 1db karimás gumikompenzátor: DN300 Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 Honlap:

2 2 A visszasajtoló kutak id szakos öblítése, sz váz átmosatása során keletkez csurgalékvizek a Tisza folyó jobb part 172,630 fkm szelvényében kerülnek bevezetésre. A bevezetés vasbeton el fejen és partvéd m vön keresztül történik a hajózási kisvízszint (74,62 mbf.) alatt. A kétévente tervezett karbantartás során keletkez csurgalékvíz várható mennyisége: 2000 m 3. Az építés során az alábbiak betartását, illetve figyelembevételét írom el : I. Víz- és talajvédelmi szempontú el írások: 1. A vízelvezet cs vezetéket az engedélyezési tervben foglaltak, valamint jelen határozat el írásai szerint, az engedély érvényességi idejében kell megvalósítani. 2. A tervezett vízilétesítmények építése és üzemeltetése során más létesítmény, építmény, közm funkcióját, állagát nem befolyásolhatja, illetve veszélyeztetheti. A közm kezel k hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 3. A munkálatok kizárólag az ATI-VIZIG által jóváhagyott kiviteli tervek alapján kezdhet ek meg. 4. A munkálatok megkezdését legalább 8 nappal korábban írásban kell jelezni Felügyel ségünknek, és az ATI-VIZIG Szegedi Szakaszmérnökségének (6753 Szeged-Tápé, Folyamos telep). 5. A kivitelezés talajszerkezetet érint munkarészei kizárólag március 1. november 15. közötti fagymentes, valamint árvízmentes id szakban végezhet ek. 6. A kivitelezés során a Tisza folyóba tilos bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni. 7. Az árvízvédelmi töltést és annak korlátozási zónáját érint földmunka kizárólag az ATI-VIZIG szakfelügyelete mellett végezhet. 8. A kivitelezés befejezését követ en a terep eredeti állapotnak megfelel helyreállításáról gondoskodni kell. 9. A kivitelezésr l üzemnaplót kell vezetni. 10. A kivitelezési munkálatok során a hullámtér, a parti sáv és az árvízvédelmi töltés állagában, az árvízvédelmi töltés tartozékaiban, m tárgyakban és a geodéziai jelekben kár nem keletkezhet. Bárminem károkozás esetén a károkozó köteles az eredeti állapotot az ATI-VIZIG képvisel jének jelenlétében helyreállítani. 11. Az esetlegesen okozott károkért az ATI-VIZIG felel sséget nem vállal. Harmadik személynek okozott kárért az ATI-VIZIG nem felel. 12. Egyebekben az ATI-VIZIG /2013. ikt. számú vagyonkezel i hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 13. Az árvízvédelmi töltést keresztez meglév csurgalékvíz elvezet vezeték megszüntetésére, kiinjektálására vonatkozóan vízjogi létesítési engedély kérelmet kell benyújtani. II. Hulladékgazdálkodási, valamint leveg -tisztaságvédelmi szempontú el írások: 1. A hulladék termel je, tulajdonosa köteles a birtokában lév, bármely tevékenységb l származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gy jteni. 2. A hulladékban rejl anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehet legnagyobb arányú újrahasználatára el készítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történ helyettesítésére. 3. Az építkezés során kitermelt föld csak az építkezés helyszínén használható fel hulladékgazdálkodási engedély nélkül. 4. A bontási munkálatok során keletkez inert hulladék külön engedély nélkül csak abban az esetben használható fel, ha annak melléktermék státuszát igazolják. 5. A hulladékok csak engedéllyel rendelkez közvetít nek, keresked nek, vagy kezel nek adhatók át. A kivitelezés során keletkez föld és inert hulladék (mivel hasznosításuk megoldott) csak hasznosítási engedéllyel rendelkez szervezetnek adhatók át, hulladéklerakón nem ártalmatlaníthatók. 6. A keletkez hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet el írásai szerinti adatszolgáltatást kell felügyel ségünk felé teljesíteni. 7. A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell adni a beruházás során ténylegesen keletkez építési bontási hulladékok EWC kódját, megnevezését, mennyiségét, valamint igazolni kell, hogy a létesítmény megvalósítása során keletkez hulladékok kezelése az el írásoknak megfelel, engedélyezett módon történt, és csatolni kell a hulladékkezel k átvételi igazolását, amelyben a kezelés módja is szerepel. 8. A létesítés során a porképz dést a lehet legkisebbre kell csökkenteni. 9. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyez désekt l (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megel zése miatt. 10. A létesítés ideje alatt minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítássepregetés, el re megtervezett, szervezett munka- és gépjárm koordinálás). III. Egyéb el írások: 1. Az engedélyezett létesítményt e határozat el írásai szerint és érvényességi idejében kell megépíteni.

3 3 2. Ezen engedélyt mellékleteivel együtt meg kell rizni és az ellen rzésre jogosultnak felmutatni. 3. Az engedélyes személyében beálló vagy a megállapított m szaki adatokat érint változásokat 30 napon belül a vízügyi hatóságnak be kell jelenteni az engedélyesnek és az engedélyt átvev nek is, és az új helyzetnek megfelel en ezen vízjogi engedély módosítását kérni az engedély érvényességi idején belül. 4. A vízjogi létesítési engedély feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít. 5. Az építés befejezése után tartandó m szaki átadás-átvételi eljárás id pontjáról az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séget 8 nappal korábban értesíteni kell. 6. A sikeres m szaki átadás-átvételi eljárást követ 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendeletben meghatározott díj egyidej megfizetésével. 7. A beruházás elhúzódása esetén megfelel indokolás mellett az érvényességi id lejárta el tt, annak meghosszabbítása kérhet. 8. Jelen engedély jogszabály által el írt egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít. Az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatai: A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2233-4/2013. számon szakhatósági állásfoglalását megadta az alábbiak szerint: A Szolnoki Bányakapitányság az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség fenti hivatkozási számú, tárgyi megkeresésére a vízjogi létesítési engedély kiadásához a kiegészített kérelem és tervdokumentáció megvizsgálása után kikötések nélkül hozzájárul. Jelen állásfoglalás ellen Önálló jogorvoslatnak helye nincs, ez csak az ügydönt hatóság döntése ellen benyújtható fellebbezés keretében támadható meg. Az engedély hatálya december 31. napja. A kérelmez ,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Egyéb eljárási költségként 200,- Ft összeg postaköltség merült fel, melyet kérelmez megfizetett. Határozatom ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi F felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a közlést l számított 15 napon belül 2 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjának 50 %-a, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát. Jelen határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határid leteltét követ napon joger re emelkedik. INDOKOLÁS A Geotermikus Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Huszár u. 1.) meghatalmazás alapján Bába János tervez május 8. napján a Szegedi Klinikai tömb termál öblít víz Tiszába történ bevezetését szolgáló vezeték felújítása tárgyú vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet és Bába János tervez által készített tervdokumentációt nyújtotta be felügyel ségünkre. A kérelem vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az hiányos, ezért a /2013. számú végzéssel igazgatási szolgáltatási díj, szakhatósági igazgatási jelleg szolgáltatási díj megfizetésére, a tervezett vízilétesítménnyel érintett ingatlanok vonatkozásában tulajdon jog igazolására, tulajdonosi hozzájárulások becsatolására hívtam fel az ügyfelet. Az ügyfél a hiánypótlási kötelezettségének november 5. napján tett eleget teljes mértékben. Egyebekben megállapítást nyert, hogy a terveket Bába János (6724 Szeged, Árvíz u. 6/a) készítette. A tervez i jogosultságot

4 4 megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervez a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara tagja (regisztrációs szám: 06/0770), a tárgyi vízilétesítmény megtervezésére jogosultsággal rendelkezik. A tervezett vízilétesítménnyel érintett terület feletti rendelkezési jog igazolása megtörtént. A kérelemhez csatolt dokumentációt megvizsgálva megállapítást nyert, hogy az víz- és talajvédelmi szempontból hiányos, ezért /2013. számon tényállás tisztázás tárgyban végzést adtunk ki. Az ügyfél augusztus 9. napján benyújtott dokumentumokkal a tényállás tisztázási kötelezettségét teljesítette. A dokumentáció m szaki leírása szerint a tervezett csatornaszakasz a Szegedi Tudományegyetem geotermikus közm rendszer - szegedi oldal 2db termálvíz visszasajtoló kút öblít vizeinek Tisza folyóba történ bevezetésére létesülne. A visszasajtoló kutak létesítésének engedélyezéséhez benyújtott tervdokumentációban megadottak szerint a kutakat a hosszútávú üzemeltetés fenntarthatóságának érdekében az üzemi nyomás tartós megemelkedése esetén kompresszoros termeltetés kútöblítéssel kell üzemeltetni, a sz váz tisztítás érdekében. Gyakorlati tapasztalat alapján az átöblítésre kétévente kerülne sor, melynek során két, három napig tartó karbantartási üzemmel 2000 m 3 termálvíz kerülne a Tisza folyóba bevezetésre. A karbantartás során keletkez csurgalékvíz mennyisége a Tisza folyó vízhozamához képest elenyész, így a Tisza vízmin ségét érdemben nem befolyásolja. A termálrendszer és a visszasajtoló kutak kivitelezése a /2013. számú vízjogi létesítési engedély alapján folyamatban van. A meglév Ø350 mm acél csurgalékvíz elvezet csatorna vizsgálata során megállapításra került, hogy jelen állapotát tekintve nem alkalmas az öblít vizek elvezetésére, ezért annak kiváltására létesülne a tervezett vezetékszakasz. A meglév csurgalékvíz elvezet rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének száma 18261/8/1969. A tervdokumentációban foglaltak alapján az árvízvédelmi töltést keresztez meglév vezeték kiinjektálására külön tervdokumentáció kerül benyújtásra. Az Új Klinika és az árvízvédelmi töltés között megépül termál visszasajtoló kutakból az öblít víz a meglév gáztalanítón, majd az új Patológiai intézet építésekor kiváltott cs vezetéken keresztül jutna a Korányi fasornál lev aknáig. A tervdokumentációban megadott cs vezeték szakasz a Korányi fasornál lev aknától tervezett a Tisza folyóba (172,630 fkm. szelvény) történ betorkollásig. A tervezett vezetékszakasz keresztezi az I. rend árvízvédelmi töltést a tkm. szelvényben, illetve az öblít vizek bevezetése a Tisza folyóba tervezett. A vezetékszakasz létesítéséhez, illetve az öblít vizek Tisza folyóba történ bevezetéséhez az ATIVIZIG /2013. ikt. szám alatt vagyonkezel i hozzájárulását megadta. A tervdokumentációban megadottak a tényállás tisztázásként benyújtottakkal együtt figyelembe véve víz és talajvédelmi szempontból megfelelnek a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak. Hulladék- és leveg tisztaság-védelmi szempontú el írásainkat az alábbiak indokolják: A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény alapján: (1) A hulladékot a kezelésre történ elszállítás érdekében a hulladékbirtokos - amennyire az m szaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható - elkülönítetten gy jti. Az elkülönítetten gy jtött hulladékot más hulladékkal vagy eltér tulajdonságokkal rendelkez más anyagokkal összekeverni tilos (1) nem terjed ki a törvény hatálya e) a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglév olyan anyagra, amelyet építési tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használják fel, (2) A hulladékbirtokos a saját ingatlanán, telephelyén, illetve az általa jogszer en használt ingatlanon, telephelyen képz dött hulladékot az ingatlan területén, illetve a telephelyen - így különösen a munkahelyi gy jt helyen vagy az üzemi gy jt helyen - hulladékgazdálkodási engedély nélkül gy jtheti (1) A hulladékbirtokos a hulladék kezelésér l az általa üzemeltetett hulladékkezel létesítményben alkalmazott el kezel, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, a hulladék hulladékkezel nek történ átadása, a hulladék közvetít nek történ átadása, a hulladék keresked nek történ átadása útján gondoskodik /2012. (XII.29.) Korm. Rendelet 3. (1) A hulladék termel je, birtokosa, szállítója, közvetít je, keresked je és kezel je telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képz, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékokról nyilvántartást vezet, az adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabály alapján: [440/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 10.] adatszolgáltatást teljesít. A leveg védelmér l szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. -a szerint tilos a légszennyezés, valamint a leveg lakosságot zavaró b zzel való terhelése, továbbá a leveg olyan mérték terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A Rendelet 26. (2) bekezdés el írja, hogy Diffúz forrás a lehet legkevesebb légszennyez anyag leveg be juttatásával alakítható

5 5 ki, m ködtethet és tartható fenn. A diffúz forrás m ködtetése, fenntartása során az üzemeltet a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik. Az érintett belterületi (Szeged 20294/1, 20306/1, 21748/ hrsz.) ingatlanok országos jelent ség védett természeti, valamint Natura 2000 területet nem érintenek. A létesítés természet- és tájvédelmi érdeket nem sért. A Szeged, Korányi fasor (2286/1 hrsz.) tölgy (Quercus sp.) és japánakác (Sophora japonica) fajokból álló fasora a Szeged város helyi jelent ség természeti területeinek és emlékeinek védelmér l szóló 35/2009. (XI. 11.) Szeged Megyei Jogú Város Közgy lésének rendelete alapján Szeged város helyi védelme alatt álló fasora. Abban az esetben, ha fakivágás szükséges, akkor az eljáró hatóság a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés alapján Helyi jelent ség védett természeti terület esetén a jegyz, a f városban a f jegyz (a továbbiakban a kett együtt: jegyz ) jár el a Tvt. 26. (1) (2) bekezdésében, 27. (1) bekezdésében, 33. (4) bekezdésében, 35. (1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében, 37. (1) (4) bekezdésében, 38. (1) és (3) bekezdésében, 72. (5) bekezdésében, 78. (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként. A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket az évi LVII. tv. 28. (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. - ában foglaltak alapján tettük meg. A Ket. 44. és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló és többször módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalásának indokolása: A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2233-4/2013. számon szakhatósági állásfoglalását megadta a rendelkez részben foglaltak szerint az alábbi indokolással: A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség augusztus 24-én érkezett megkeresésére adja ki jelen állásfoglalását. A kérelmez ügyfél, a Geotermikus Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Huszár u. 1.) október 2-án hiánypótlás keretében, illetékbélyegben lerótta a szakhatósági eljárásért fizetend 3.000,- Ft mérték illetéket. A Bányakapitányság a kérelem-kiegészítés mellékleteként benyújtott dokumentáció alapján megállapítja, hogy ásványvagyon-védelmi érdeket nem sért a terv végrehajtása, szénhidrogén ipari létesítményt, földgáz-elosztó vezetéket vagy biztonsági Övezetét nem érinti az építés, ezért a korábban kiadott SZBK/1542-2/2013. számú állásfoglalás módosítására nincs szükség. A Bányakapitányság jelen állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 45/A. (6) bekezdésébe foglaltak szerint, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendeletben meghatározott illetékességi területén, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E. (5) bek.-ben meghatározott hatáskörében eljárva adta ki. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal CS-06D/01/1574-4/2013. számon kiadott végzéssel a szakhatósági állásfoglalást megadta az alábbiak szerint: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség által megküldött megkeresésre a Szeged, Klinikai Tömb termál öblít víz Tiszába történ bevezetése vízjogi létesítési engedélyezése tárgyában érkezett iratokat megvizsgálva a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalánál indított szakhatósági eljárásomat m e g s z ü n t e t em. Jelen végzés ellen Önálló fellebbezésnek nincs helye. Jelen végzés csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzése elleni fellebbezésben támadható meg. Indokolás Megállapítottam, hogy hatóságom, mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, hogy tárgyi munka sem m emléki érdeket, sem nyilvántartott régészeti lel helyet nem érint. A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. (3) bekezdése alapján döntöttem a szakhatósági eljárásom megszüntetésér l. Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelmér l szóló módosított évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 24. (2)-(3) bekezdése alapján, amennyiben régészeti feltárás nélküli földmunkák során régészeti lelet vagy emlék kerül el, a régészeti örökség védelme érdekében err l a területileg illetékes múzeumnak (Móra Ferenc Múzeum 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3. Tel.:62/ ) bejelentést kell tenni a munkálatok felfüggesztésével egyidej leg. A helyszín és a talált leletek rzésér l a felel s rzés szabályai szerint a hatóság intézkedéséig gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét a régészeti örökség és m emléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. (1) bekezdés a) pontja, valamint 14. (1) bekezdés b) pontja,

6 6 illetékességét a Kr. 1. mellékletének 2. pontja határozza meg. A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. (9) bekezdése rendelkezik. Az ügyintézési határid lejártának napja: december 13. napja. Jelen közigazgatási eljárásért fizetend igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet pontja határozza meg, mely szerint az ügyfél , Ft összeg igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél megfizetett. Egyéb eljárási költségként 200,- Ft összeg postaköltség merült fel, melyet kérelmez megfizetett a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 6. e) pontjára figyelemmel. A fellebbezési jogot a Ket a biztosítja. A jogorvoslati eljárás díjáról adott tájékoztatás a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4)-(8) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelel en történt. A határozatot a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 28. és 29. -a, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemr l és mellékleteir l szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet figyelembevételével hoztam meg. A Felügyel ség hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 28., a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Szeged, december 9. Némethy Tímea igazgató megbízásából: Dr. Mader Balázs s. k. hatósági engedélyezési irodavezet Kapják: 1. Geotermikus Szolgáltató Kft. (6724 Szeged Huszár u 1.) tv. (Mell.: joger után 3 pld tervdokumentáció) 2. Bába János (6724 Szeged Árvíz u 6/a.) tv. 3. CSMKH Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/b) HKP 4. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok, H sök tere 6.) HKP 5. Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged Dugonics tér 13.) tv. 6. MÁV Zrt. (1087 Budapest, Könyves K. krt ) tv. 7. ATIVIZIG (6721 Szeged, Stefánia 4.) HKP 8. VVO 9. Hatósági Nyilvántartás 10. Irattár

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

..~.:::2... úgyintéző

..~.:::2... úgyintéző 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: 92.113-1-6/2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3442-17/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: május 28. Tárgy: Csór, 0158/1

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267. Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása

Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267. Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267 BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZIGAZGATÁSI IRODA ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI CSOPORT

Részletesebben