Árvíz a városban árvíz a sajtóban A miskolci (1878) és a szegedi árvíz (1879) verbális narratívái a Vasárnapi Ujságban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árvíz a városban árvíz a sajtóban A miskolci (1878) és a szegedi árvíz (1879) verbális narratívái a Vasárnapi Ujságban"

Átírás

1 Úr és szolga a történettudomány egységében Társadalomtörténeti tanulmányok. In Memoriam Vári András ( ) Lords and Servants in History s Unity: Studies on Social History. Szerkesztette / Edited by: Gyulai Éva. ME BTK TTI, Miskolc, pp Árvíz a városban árvíz a sajtóban A miskolci (1878) és a szegedi árvíz (1879) verbális narratívái a Vasárnapi Ujságban BODOVICS Éva Judit Town in flood the flood in the press: Verbal narratives of the flood in Miskolc (1878) and Szeged (1879) in the Vasárnapi Ujság When historians examine sources in order to extract facts from them they pay attention primarily to their content but are susceptible to forgetting about the form. Form, however, is not less important than the content; we have to merely recognise what sort of information can be obtained by analysing it. This paper s aim is to show how historians can get closer to the perception of a past event through the examination of verbal narratives published in the Vasárnapi Ujság relating to the flood in Miskolc and Szeged. By using formal elements suited the cultural conventions and reflecting the perspective of contemporaries, the authors tried to communicate the experience of the events. Alluding to flood stories directly or indirectly and using archetypal symbols, the analysed narratives attempted to express the traumatic experience of the disasters. * Jelen tanulmány egykori kedves tanárom, témavezetőm emlékére rendezett konferencián azonos címmel elhangzott előadás átdolgozott változata. Vári András Tanár Úrnak nem csupán e dolgozat, s egyben doktori disszertációm alapötletét köszönhetem, hanem ennél sokkal többet. Közel hatéves ismeretségünk alatt folyamatosan bátorított, támogatott, tanácsokkal látott el, s ami a legfontosabb: hitt bennem. A legnagyobb köszönettel tartozom neki, amiért elindított ezen a pályán. * Azért a víz az úr! Amikor 1848 márciusában Petőfi papírra vetette ezeket a szavakat, aligha gondolhatjuk, hogy az árvizeken való töprengésének adott éppen hangot, pedig magának is keserű tapasztalatai voltak az árvizek erejéről. 1 Petőfi Tiszaversének kifejezően sikerült megragadnia a háborgó néptömeg és a dühöngő ár közös vonását: a baj kellő előrelátással, szakszerű felkészültséggel talán megelőzhető, de egy bizonyos ponton túl nincs olyan emberi akarat és eszköz, mely gátat szabhatna a tomboló erőnek. A tanulmány az MTA ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport tevékenységének keretén belül zajló kutatómunka eredménye. 1 Az évi dunai árvíz, mely elöntötte apjának földjét és elvitte házát Szabadszálláson, jelentős mértékben hozzájárult a család anyagi tönkremeneteléhez.

2 Árvíz a városban 203 Mindezt a saját bőrén kellett megtapasztalnia az 1870-es években több hazai városnak is: 1876-ban Budapest, 1878-ban Miskolc, 1879-ben Szeged lakossága kényszerült egyenlőtlen harcra a természettel. Az áradás mindhárom esetben jelentős károkat okozott, de csak az utóbbi kettő tekintetében érte el a katasztrófa-szintet. 2 Miskolc és Szeged olyan súlyos anyagi javakban és emberéletben mérhető károkat szenvedett, hogy túlzások nélkül állíthatjuk: a két települést újjá kellett építeni. 3 Az újjáépítéshez nyújtott támogatás azonban közel sem volt egyenlő arányúnak mondható. Míg Szegedért a fél világ összefogott, addig a Miskolcon történtek kevésbé mozgatták meg a közvéleményt. Kósa László találóan foglalja össze Miskolc valódi tragédiájának a segítség elmaradásának okát: az esemény országos szenzációvá vált, de nem lett igazán országos ügy. 4 Hogy miért nem lett igazán országos ügy, miért nem érezték az emberek közérdeknek e város újjáépítését, annak számos oka lehetett. 5 Elsősorban a két város eltérő jogi, gazdasági helyzetével szokták indokolni a közösségi összefogás eltérő intenzitását, 6 de érvként hozzák fel a két árvíz lefolyásának eltérő módját, 7 valamint azt is, hogy míg Szeged esetében semmi sem terelte el a közvélemény figyelmét, addig a miskolci árvíz idején és az azt követő hónapokban a városnak versengenie kellett a boszniai okkupáció, illetve a szegedi árvíz szenzációjával. Manapság minden kommunikációért felelős szakember tisztában van vele, hogy katasztrófahelyzetben a legelső és legfontosabb feladat a történtek megfelelő módon történő hírül adása. 8 A szakszerű tájékoztatásra nem csupán azért van szükség, hogy gyors, pontos és hiteles információk átadásával megnyugtassák az embereket, és elkerüljék az álhírek vagy rémhírek terjesztését, hanem azért is, hogy segítséget kérjenek a katasztrófahelyzet elhárításához, az eredeti állapotok visszaállításához. A sikeres kommunikációhoz hatékony kommunikációs eszközt kell választani. Ebben a helyzetben olyan eszközt kellett alkalmazni, mely az adott körülmények között 2 Kommunikációelméleti szempontból a katasztrófa olyan hirtelen kialakult végzetes esemény, illetve tömeges, szörnyű szerencsétlenség következtében a lakosság tulajdonát, egészségét és életét veszélyeztető szükségállapot, amely annyira kiterjedt, hogy csak különleges helyi vagy a helyi jellegen túlmenő intézkedésekkel hárítható el. (KŐVÁGÓ 1996: 13.) Úgy tűnik, maguk a kortársak is különbözőképpen ítélték meg a három esetet. Míg a miskolci és a szegedi árvíz esetében a Vasárnapi Ujságban gyakran találkozunk a katastropha kifejezéssel, addig a budapesti áradás kapcsán született cikkekben egyetlen alkalommal sem. 3 Miskolc esetében a lakóépületek 50%-a elpusztult, az árnak áldozatul esettek számát 277 főben állapították meg, az anyagi kár forintot tett ki. Szegeden az anyagi kár volt jelentősebb: a település 6350 házából 6000 elpusztult, az áldozatok száma azonban kevesebb volt, csupán 151 fő. DOBROSSY VERES 1978: 48.; A szegedi árvíz 1969: 9. 4 KÓSA 1992: Vö.: KÓSA 1992; BERTÉNYI Szeged szabad királyi város, Magyarország második legnépesebb városa Budapest után, fontos ipari, kereskedelmi központ, az ország éléskamrája stb.; Miskolc rendezett tanácsú város, lakossága nem éri el a 25 ezret, fontos kereskedelmi és közlekedési csomópont, de jelentősége jócskán alulmarad Szegeddel szemben stb. 7 A szegediek nyolc napon keresztül védekeztek a töltéseken, mielőtt márc. 12-én az ár áttörte volna a gátat. A víz közel 160 napon keresztül borította a várost. Ezzel szemben Miskolcon az augusztus 30-i éjszakai heves esőzés következményeként a medrükből kilépő patakok miután elöntötték a várost, az ár néhány órán belül levonult. 8 A katasztrófa- illetve válságkommunikáció mikéntjéről széles szakirodalom áll rendelkezésre, többek között lásd BARLAI KŐVÁGÓ 1996; FEKETE SÁNDOR 1997.

3 204 Bodovics Éva Judit viszonylag gyorsan és nagy tömegekhez jutott el: a sajtót. E kommunikációs eszköz segítségével olyan üzenetet kellett küldeni a címzetteknek, amely nyíltan, mindenki számára érthetően tartalmazta a feladó(k) szándékát. Ideális esetben minden a terveknek megfelelően halad, de előfordulhat, hogy az üzenet nem éri el a célját. A kommunikációs üzenet vizsgálatával azt szeretném bemutatni, hogy az üzenet küldői, akiket az egyszerűség kedvéért egyelőre hívjunk csak feladó(k)nak, a megtörtént eseménnyel kapcsolatban mit tartottak fontosnak közölni a külvilággal, és ezt milyen formában tették. A tartalom és a forma nem csupán az elemzés során elválaszthatatlan, hanem az üzenet szempontjából is, ugyanis mindkettő kommunikációs értékkel bír. A múltbeli, gyorsan elillanó tapasztalatok művészi megformálását korhoz és időnként helyhez kötött konvenciók vezérlik, már ezért sem választható el tehát a jelentésadás a közlés adott formájától, és ennyiben a forma maga a tartalom. 9 Mindkét a miskolci és a szegedi árvízzel kapcsolatosan több, periodicitásában és megjelenési területében eltérő lap közölt híreket, illetve publicisztikai írásokat. A számos sajtótermék közül tanulmányomban a Vasárnapi Ujságban megjelent narratívákat vizsgálom meg közelebbről, kiválasztván azokat a cikkeket, amelyek az árvizet mint történetet beszélik el. A narratíva, az elbeszélés fogalmánál Gérard Genette mutatott rá, hogy az elbeszélés szónak (récit) három eltérő jelentése van. Az első, leginkább köztudatban élő jelentése maga a szóbeli vagy írott beszéd, amely esemény(sor)t közöl. A második már kevésbé ismert: a diszkurzus tárgyát képező valós vagy fiktív események egymásutánja, vagyis azok láncszerű, ellentétes, ismétlődő és egyéb kapcsolata, azaz maga a történet. A harmadik jelentés pedig magára a cselekvésre vonatkozik, a narráció aktusára. Vagyis amikor elbeszélést elemzünk, egyrészt vizsgálnunk kell az elbeszélés és a történet, másrészt a történet és a narráció közötti viszonyt. 10 Azaz meg kell néznünk, hogy mi az, amit az elbeszélés a történetből elmond, valamint, hogy hogyan mondja el azt a történetet. Az elbeszélések elemzése azon az előfeltevésen alapul, miszerint az eseményekről született narratívák nem önkényesen, holmi pillanatnyi szerzői ihlettől vezérelve, hanem az előre meghatározott célnak megfelelő formában, kulturális konvenciók nyomán születtek. Vagyis a szövegek szerzőik szándékainak tudatos megnyilvánulási módjai. Az elbeszélések vizsgálatakor éppen ezért szükséges, hogy szót ejtsünk azok megalkotóiról, akik egyben az árvizek első krónikásai voltak. A miskolci és a szegedi árvizekről összesen öt szöveges elbeszélés 11 jelent meg az újság lapjain, de szerzőik közül csak hárman ismertek név szerint: Herman Ottó, Wagner (Szendrei) János és Eötvös Károly. Ők lennének tehát az üzenetek feladói. Mivel az elemzés során arra kerestem a választ, hogy az elbeszélések létrehozói hogyan látták/láttatták az árvizet, ezért az objektivitás kérdése háttérbe szorult. Nem kívánom utólag számon kérni a valóság jelentsen e kifejezés bármit is pontos közvetítését, s nem is tények kinyerése végett fordultam e forrásokhoz. Sokkal inkább a személyes percepcióról árulkodó nyomok érdekelnek: mit emelnek ki a szerzők az 9 GYÁNI 2008: 187. Tartalom és forma viszonyához lásd: WHITE GENETTE 1996: A miskolci árvízről: HERMAN 1878; WAGNER A szegedi árvízről: EÖTVÖS 1879; ISMERETLEN SZERZŐ 1879/a; ISMERETLEN SZERZŐ 1879/b.

4 Árvíz a városban 205 eseménysorból, az esemény lefolyását milyen ritmusban beszélik el, hogyan rendezik a megtörténteket összefüggő történetté, s ezt milyen módon öntik formába (minták, szimbólumok stb.). A miskolci vész. VU szept. 15. A miskolci és a szegedi árvízről a Vasárnapi Ujságban közölt narratívákat összevetve, mindkét árvíz elbeszélésére a szépirodalmi szövegek hangneme, megszokott stílusjegyei a jellemzők. Ez természetesen következik a lap stílusából, a szerzők írói gyakorlatából, s talán a korszak beszédmódjából is, ugyanezeket a stílusjegyeket egyébként az évi budapesti árvízzel kapcsolatos hírekben is felfedezhetjük. Az öt miskolci és szegedi árvízi narratíva újdonsága az a kontextus, az az elbeszélési keret, amelyben az egyedi esemény testet ölt. Az öt cikk közül három (a másik kettő pedig helyenként) ugyanis az özönvíztörténetek szerkezeti és stílusbeli mintájához fordult segítségért az események elbeszélésekor. A városokat rövid időn belül elárasztó és elpusztító víztömeg érthető módon vezetett a vízözönre való asszociáláshoz. Nem arról van szó, hogy ezek az elbeszélések a Bibliában szereplő vízözön mintájára íródtak volna, 12 csupán azt állítom, hogy a minden kultúrában jelenlévő özönvíz-történetek 13 általános üzenetét és interpretációs keretét, valamint számos, a vízözön-történet üzenetét megerősítő archetipikus szimbólumot (víz, sötétség, napfelkelte stb.) 14 felhasználva teszik hatásosabbá, befogadhatóbbá, egyáltalán elbeszélhetővé mondandójukat. Valamennyi vízözön-mítosz ugyanazon az emberi tapasztalaton a víz pusztító, ugyanakkor teremtő erejének megtapasztalásán alapul. Ha a szerkezetüket nézzük, mindegyik ugyanazon logikusan felépített epi- 12 A magyar kultúrában nem csupán a Bibliában szereplő özönvíz története ismert. A hazai folklór őriz néhány a bibliai özönvíz- és Noé-mítosztól eltérő özönvíz változatot is. Erről lásd: NAGY Az időben és térben távoli kultúrák özönvíztörténeteinek érdekes gyűjteményét találjuk a következő honlapon: (2014. febr. 1.) 14 Az archetipikus szimbólumok értelmezéséhez lásd: TÁNCZOS 2006.

5 206 Bodovics Éva Judit zódok láncolatát tartalmazza: az emberek valamilyen természeti vagy isteni szabályt megszegve kiváltják a felsőbb hatalom haragját. Ez a mindenki felett álló erő úgy dönt, hogy bűneik miatt elpusztítja teremtményeit, ezzel teremtve végül egy jobb világot. Az özönvíz-mítoszok tehát a világ rendjének ciklikusan ismétlődő helyreállítását beszélik el. A hármas szerkezeti egység (bűn, büntetés, újjászületés) nem szükségszerűen ebben a sorrendben a vizsgált árvíz-narratívákban is megtalálható. A bűn mindkét esetben azonos: felelőtlen, átgondolatlan építkezés; Miskolc esetében a szabályozatlan patakmedrek és az azokra épített malmok együttesen, Szegednél a Tiszaszabályozás (illetve a szabályozási munkálatok befejezésének hiánya) okozta a katasztrófát. A veszélyre azonban már korábban jóslat figyelmeztetett: A Bükkhegység völgyületeit, a Szinva és Pecze hydrografiáját ismerve, van nálam egy kiadatlan czikk (1874-ből), a melyben kimondom, hogy egy rendkívüli felhőszakadás kettérepeszti Miskolcz városát. 15 írja Herman Ottó, illetve Épen harminczhárom éve annak, a mikor Európa egyik vizmüépitészeti tekintélye Paleocapa Péter velenczei mérnök [ ] a Tisza-szabályozási terveket és műveleteket [ ] megvizsgálá s a tudomány meggyőződésével kimondá, hogy a Tiszaszabályozás elfogadott rendszere előbb-utóbb Szegednek, a legnagyobb magyar városnak, az alföldi magyarság anyafészkének végveszedelmét idézendi elő. 16 A pusztulás tehát elkerülhetetlen volt, az emberek nem tehettek semmit a csapás kivédése érdekében. A Sors utolérte mindkét települést. Eötvös Károly ezt ki is mondja: Szeged városának el kellett pusztulnia. 17 A csapás oka, a vétek, egyértelmű, az azonban már korántsem, hogy ki vagy mi ellen vétettek a városok lakói. Az áradás a dühöngő természet megnyilvánulása, ugyanakkor éppen azáltal, hogy az elbeszélést a vízözön elbeszéléséhez hasonlóra formálják, kimondatlanul is vallásos színezetet adnak neki. Különösen Szeged esetében, ahol volt lehetőség a védekezésre, az események leírása két fél egyenlőtlen küzdelmeként, háborújaként jelenik meg. 18 A hősies, bár reménytelen küzdelmet az egyik elbeszélés részletesen (napról-napra) közölte. 19 A döntő pillanat (gátszakadás) előtt még utoljára felcsillan a győzelem reménye, mely tévesen biztonságérzettel tölti el a lakosságot. Ez a dramaturgiai elem mindkét árvíz esetében előfordul azt kiemelendő, hogy a csapás teljesen váratlanul érte a lakosságot. A katasztrófa mindkét esetben éjjel, közel azonos időben (éjfél és hajnali két óra között) következett be a leírások szerint. A vészharangok megkongatása fordulópontot jelez a történetekben: a vész elérte a városokat, nem lehet elkerülni a pusztulást. A legtöbb elbeszélésnek ez a pillanat a legfontosabb része, amelyet az igeidő- 15 HERMAN EÖTVÖS EÖTVÖS Két hete folyt már az önvédelmi harcz; ásóval, kapával, mint Plevnánál, csakhogy ezerszerte hatalmasabb ellenség ellen. Az elemek harcza volt ez: a vizé a föld ellen. Az emberi munka az elementumok e borzasztó harczában, bármi óriási volt önmagában, amazok ereje mellett kisebbé törpült, semhogy a barátságos elem javára dönthette volna el a harczot, legfeljebb annyi szerep jutott neki, mint az elkapott pehelynek a szélviharban, mely szintén ellenáll, de a vihar alig veszi észre, mikor fölragadja. 18 (ISMERETLEN SZERZŐ 1879/b: 209.) 19 ISMERETLEN SZERZŐ 1879/a:

6 Árvíz a városban 207 váltás is kifejez (az elbeszélő múlt hirtelen jelenre vált). 20 Ennek a momentumnak azonban nem csupán dramaturgiailag volt fontos szerepe, hanem a valóságban is kiemelkedő jelentőséggel bírt. Az újságban azért, mert minél több pontos adatot tartalmazott a cikk (pl. halottak száma, becsült kár mértéke, adományok összege), annál hitelesebbnek tűnt a tájékoztatás. A történés szempontjából pedig azért, mert az esemény elbeszéléséhez, illetve az emlékezéshez szükség volt támpontokra. Erre következtethetünk abból, hogy mindegyik elbeszélés 30 percnyi pontossággal igyekszik meghatározni azt az időpontot, amikor a városokat elérte az áradat. A szegedi árvíz. VU márc. 23. Címlap Maga az áradás Miskolc esetében a település elöntése és az ár levonulása, Szegednél a város elöntése az elbeszélés egységén belül az egész elbeszéléshez viszonyítva jelentéktelen terjedelmű. Míg korábban az elbeszélés ritmusa lassúnak mondható, a vészharang kongása után hirtelen felgyorsul: nagy léptékben halad a narráció. 21 Több órányi történést az elbeszélések mindössze néhány sorban adnak vissza. A szerzők hangsúlyozzák: nem lehet elmondani az iszonyatos drámákat, melyektől visszaretten az iró tolla s a festő ecsete egyaránt, mert leirhatatlanok s lefesthetetlenek. 22 Valószínűbb magyarázat, hogy nem rendelkeztek az áradás idejéről pontos beszámolóval. Az emberek összezavarodtak, a sötétben és a hangzavarban, páni félelemben elvesztették idő- és térérzéküket. A vészharang megkongatása után ez az utolsó momentum, amire még pontosan emlékeznek, az események összefolynak. A következő fogódzó a napfelkelte ideje. Minden elbeszélés ki- 20 Az igeidőváltás kiemelő szerepéről lásd: MAÁR Az elbeszéléseken belül a ritmus (narratív lendület) folyamatosan változik: hol lassul (az elbeszélés részletezővé válik, az elbeszélés időtartama közelít a történet időtartamához), hol gyorsul (az elbeszélés kivonatossá válik, az elbeszélés ideje rövidebb, mint a történet időtartama). A ritmus korrelál a dramatikus, a történet szempontjából fontosabb szövegrészekkel. GENETTE 1996: HERMAN 1878: 573.

7 208 Bodovics Éva Judit emeli a hajnal időszakát: a felkelő Nap világítja meg az éjjel keletkezett károkat. Ekkor szembesülnek az emberek először a csapás mértékével. Mondhatnánk, hogy az árvíz elbeszélése ezen a ponton zárul, hiszen a baj megtörtént, a víz elöntötte s elpusztította a várost, a dráma véget ért. De a történtek jelentőségét utólagosan a következmények alapján érzékeljük igazán, ezért szükséges a károk alapos felmérése. Az elbeszélés ismét lelassul: részletező leírás következik. A tragédia nagyságának érzékeltetésére és a hitelesség alátámasztására a szerzők igyekeznek megbízható forrásokra, szakértőkre hivatkozva a lehető legpontosabb adatokkal szolgálni az összedőlt házak, halottak, elhullott állatok számát illetően. A narratívák tehát az előtte-utána, a rend-káosz kettősségére alapozva próbálják elmesélni azt, ami elmondhatatlan. Az árvíz előtti, illetve az árvíz utáni állapot leírása, összevetése, mint valamiféle kozmikus matematikai számítás kiadja a kettő közötti különbséget, vagyis magát az árvizet. Ez a szerkezeti elgondolás különösen szembeötlő a szegedi árvíznél, ha valamennyi árvízi cikket figyelembe veszszük. Az előtte-utána dichotómiája nem csupán a történtek elbeszéléséhez szükséges szerkezeti megoldás, hanem azt is jelzi főként Szeged esetében, hogy az árvíz új időszámítást, új életet indított el, valamennyi kifejezési forma és szimbólum ezt az üzenetet közvetíti. A természeti csapás ugyan törést eredményezett, de ezzel nem félbeszakított egy folyamatot, hanem pontot tett a végére, hogy egy szebb reményekkel kecsegtetőt indíthasson el. Miután felmérték a természeti katasztrófa következményeit, természetesen nem maradhat ki az elbeszélésekből az adakozásra, a segítségnyújtásra való felszólítás sem. Az elbeszélés mivel mással is zárulhatna, mint azzal a kimondott vagy kimondatlan reménnyel, hogy a települések egyszer újra felépülnek, ismét virágozni fognak, illetve némelyik szerző bizakodását fejezi ki, hogy e pusztító katasztrófa végül ráébreszti az embereket a helyes út követésére. A megszokott történészi gyakorlaton túl, amely eddig elsősorban a narratívák tartalmára, adataira koncentrált, érdemes megvizsgálni a történet elbeszélésének módját is, mert a forma nemcsak arra szolgál ezeknél az elbeszéléseknél, hogy mint írói fogás drámaiságot kölcsönözzön az elmondottaknak, vagy, hogy rendezze a történteket, s ezáltal megkönnyítse az olvasottak elraktározását és későbbi felidézését. Az archetipikus szimbólumokkal együtt ugyanis közvetíti a kortársak azon véleményét, tapasztalatát is, miszerint a két települést ért természeti csapást olyan méretűnek tartják, mely csak az özönvíz képével festhető le, illetve, hogy a bekövetkezett katasztrófa új időszámítást nyitott a városok életében. Továbbá annak a kimondott vagy kimondatlan vágynak is közvetítő eszközéül szolgál, hogy a települések egyszer majd egy jobb, korszerűbb formában újjáépülnek. Az elbeszélések ily módon történő elemzésével közelebb kerülhetünk a megtapasztalt múlthoz. Források VU = Vasárnapi Ujság EÖTVÖS Károly 1879: A szegedi vész. VU márc. 16. HERMAN Ottó 1878: A végpusztulás réme. VU szept. 8. ISMERETLEN SZERZŐ 1879/a: Az árvíz pusztítása. VU márc. 16. ISMERETLEN SZERZŐ 1879/b: Szeged vésznapjaiból. VU márc. 30. WAGNER János 1878: A felvidéki árvíz. VU szept. 8.

8 Árvíz a városban 209 Hivatkozott irodalom A SZEGEDI ÁRVÍZ 1969 A szegedi árvíz Adalékok a Tisza-szabályozás történetéhez. Vizdok, Budapest (Vízügyi történeti füzetek 1.) BARLAI KŐVÁGÓ 1996 BARLAI Róbert Kővágó György (szerk.): Válság- (katasztrófa) kommunikáció. Tanulmányok és szemelvények. Petit Real Könyvkiadó Kft., Budapest BERTÉNYI 1997 BERTÉNYI Iván, ifj.: A miskolci árvíz (1878. aug. 31.). Szülőföldünk DOBROSSY VERES 1978 DOBROSSY István VERES László: Miskolci árvíz, Herman Ottó Múzeum, Miskolc FEKETE SÁNDOR 1997 FEKETE Ferenc SÁNDOR Imre: Válságkezelés és kríziskommunikáció. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Marketing Tanszék, Budapest GENETTE 1996 GENETTE, Gérard: Az elbeszélő diskurzus. In: THOMKA Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei I. Jelenkor, Pécs GYÁNI 2008 GYÁNI Gábor: A megfestett főváros történetei. In: GYÁNI Gábor: Budapest túl jón és rosszon. A nagyvárosi múlt mint tapasztalat. Napvilág, Budapest KÓSA 1992 KÓSA László: Természeti katasztrófák a 19. századi Magyarországon. Liget KŐVÁGÓ 1996 KŐVÁGÓ György: A válság- (katasztrófa) kommunikáció alapjai. In: BARLAI Róbert KŐVÁGÓ György (szerk.) Válság- (katasztrófa) kommunikáció. Tanulmányok és szemelvények. Petit Real Könyvkiadó Kft., Budapest MAÁR 1995 MAÁR Judit: A drámai és az elbeszélő szöveg szemantikai vizsgálata. Akadémiai, Budapest NAGY 1992 NAGY Ilona: Noéról és a világ újrateremtésének mítoszáról. Liget TÁNCZOS 2006 TÁNCZOS Vilmos: Folklórszimbólumok Egyetemi jegyzetek. KJNT BBTE, Kolozsvár. WHITE 1987 WHITE, Hayden: The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Representation. The John Hopkins University Press, Baltimore London

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben Vészhelyzetben Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mt 20 Nem sokkal

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Pedagógusok a munkaerőpiacon

Pedagógusok a munkaerőpiacon 1 Györgyi Zoltán Pedagógusok a munkaerőpiacon Szabó László Tamás, vagy ahogy mindenki ismeri SZLT vagy SZLT professzor úr, régi kollégám. A sors úgy hozta, hogy bár két munkahelyünk is közös volt, közös

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Filmelmélet 1. Történet és elbeszélés. A narrátori funkciók, narrátori szintek.

Filmelmélet 1. Történet és elbeszélés. A narrátori funkciók, narrátori szintek. Filmelmélet 1. Történet és elbeszélés. A narrátori funkciók, narrátori szintek. Hogyan lesz egymás mellé helyezett képekből történet? Az elbeszélés szerkezeti egységei egy filmben Történet és cselekmény,

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában

Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában Document4 09/7/31 11:42 AM Page 43 OLVASÁSPEDAGÓGIA GOMBOS PÉTER Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában Aligha kell felmérésekkel alátámasztani,

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

Varga Gábor: Földrajzoktatás és földrajzi műhelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Varga Gábor: Földrajzoktatás és földrajzi műhelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Varga Gábor: Földrajzoktatás és földrajzi műhelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen A felsőoktatás hazai történetiségét tárgyaló konferencia előadásai sorába illesztettem egy egyszerre tudományági s

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Conference paper MAFIOK XXXVIII. 2014, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs, Hungary Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Kispéter

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Nyíregyháza, 2010. május 19. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 Összefoglalás A kommunikáció, ezen belül is a vállalati kommunikáció kutatása a társadalomtudományok egyik

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke Válság krízis - katasztrófa Válság: radikális beavatkozást igényel Krízis:

Részletesebben

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven Este jó, este jó este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. [ ] Nem félek, de azért sírni akarok, szállok én is mint a füst, mert könnyű

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Könyvtár a Ménesi úton 1

Könyvtár a Ménesi úton 1 Markó Veronika Könyvtár a Ménesi úton 1 Az első évtizedek 2 Az 1895-ben Eötvös Loránd kezdeményezésére a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag ma Gönczy Pál - utcában egy bérházban

Részletesebben

Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén

Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén KISS PASZKÁL FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén A községekben élők társadalmi és regionális mobilitását követhetjük nyomon a 2007. évi jelentkezési és felvételi

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Ismertető. A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége

Ismertető. A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége Ismertető Brigovácz László Szendrei Ákos Török Péter 1 A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége Helyismeret/honismeret, honismereti tevékenység A

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Síklaki István. Karrier. egyetemi docens

Oktatói önéletrajz. Dr. Síklaki István. Karrier. egyetemi docens Dr. Síklaki István egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 ELTE BTK, klinikai pszichológus

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Multimédia és felnőttképzés. Dr. Krisztián Béla. krisztb@pte.hu

Multimédia és felnőttképzés. Dr. Krisztián Béla. krisztb@pte.hu Multimédia és felnőttképzés Dr. Krisztián Béla krisztb@pte.hu Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Humán Menedzsment Tanszék Az információs társadalomnak megfelelően

Részletesebben

Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe

Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe NYME BDPK TTI Történelemtudományi Intézeti Tanszék Agócs Nándor Forrástípusok A forrás (kútfő) a történelmi megismerés

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Beszámoló a évi Eötvös József országos középiskolai szónokversenyről

Beszámoló a évi Eötvös József országos középiskolai szónokversenyről Beszámoló a 2016. évi Eötvös József országos középiskolai szónokversenyről 2016-ben nyolcadik alkalommal rendeztük meg az Eötvös József országos középiskolai szónokversenyt az ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben Előadó: dr. Sárközy István Az eljárás megindulása A panaszos beadványa szerint gépjármű tulajdonjogának megszerzése során téves számlaszámra

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

Dr. Kelemen József * Büntetőjogi Szemle 2015/3. szám. I. Bevezetés. foglal magában. Az alrendszerek

Dr. Kelemen József * Büntetőjogi Szemle 2015/3. szám. I. Bevezetés. foglal magában. Az alrendszerek Dr. Kelemen József * A költségvetés kiadási oldalát sértő cselekmények szabályozástörténeti fejlődése Magyarország harmadik Büntető Törvénykönyvében, és az azzal kapcsolatban felmerült jogalkalmazási problémák

Részletesebben

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Tanulmányom a pedagógusdinasztiák vizsgálatára koncentrál. 1 A tanulmányom elején olyan kérdésekre keresem a választ,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita A gyermektartásdíj hazai megjelenése és szabályozása napjainkig Szerző: dr. Miju Anita Nyíregyháza, 2016. január 19. Bevezetés Tanulmányomban azt szeretném bemutatni, hogy a gyermektartásdíj magyarországi

Részletesebben

Rövid összefoglalás a munkáltató kártérítési felelősségéről a régi és a hatályos munkajogi szabályok tükrében szerző: dr. Szénási-Varga Nóra

Rövid összefoglalás a munkáltató kártérítési felelősségéről a régi és a hatályos munkajogi szabályok tükrében szerző: dr. Szénási-Varga Nóra Rövid összefoglalás a munkáltató kártérítési felelősségéről a régi és a hatályos munkajogi szabályok tükrében szerző: dr. Szénási-Varga Nóra Szolnok, 2016.március 20. 1. Bevezető gondolatok A kártérítési

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

v é g z é s t. I n d o k o l á s I. Az eljárás megindításának körülményei

v é g z é s t. I n d o k o l á s I. Az eljárás megindításának körülményei 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/35/2013. Iktatószám: Vj/35-25/2013. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

Részletesebben

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Figyelő Kiss Zsuzsanna Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Bódy Zsombor Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest, Osiris, 2003. 641 o. Nehéz a Bevezetés a társadalomtörténetbe

Részletesebben

Irodalom. (a) A T, B T, (b) A + B, C + D, D C, (c) 3A, (d) AD, DA, B T A, 1 2 B = 1 C = A = 1 0 D = (a) 1 1 3, B T = = ( ) ; A T = 1 0

Irodalom. (a) A T, B T, (b) A + B, C + D, D C, (c) 3A, (d) AD, DA, B T A, 1 2 B = 1 C = A = 1 0 D = (a) 1 1 3, B T = = ( ) ; A T = 1 0 Irodalom ezek egyrészt el- A fogalmakat, definíciókat illetően két forrásra támaszkodhatnak: hangzanak az előadáson, másrészt megtalálják a jegyzetben: Szabó László: Bevezetés a lineáris algebrába, Polygon

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Gerelyes Ibolya: Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa ÓKR K 68345

Gerelyes Ibolya: Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa ÓKR K 68345 1 Gerelyes Ibolya: Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa ÓKR K 68345 Munkaterv A 2007. júliusában benyújtott, illetve elfogadott módosított munkatervben foglaltak

Részletesebben

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation Iskolakultúra 2015/5 6 Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok értékeléséről Szegeden rendezték meg a Rendszerszintű Mérések az Oktatásban konferenciát, melynek alkalmával bemutatták a PISA

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2013. évi IV. számhoz EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Ifjúsági programok KI MIT TUD? 2013. július 8-12. nehéz sorsú

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Boltban. Belépünk. Keressük meg. Keressük meg a jó részleget. a pénztárat. nem. Biztos hogy a jó helyen vagyunk. igen. Fizessünk.

Boltban. Belépünk. Keressük meg. Keressük meg a jó részleget. a pénztárat. nem. Biztos hogy a jó helyen vagyunk. igen. Fizessünk. Web design Boltban Belépünk nem Keressük meg a jó részleget Keressük meg a pénztárat Biztos hogy a jó helyen vagyunk igen Keressük meg a jó sort Fizessünk nem Eléggé frusztráltak vagyunk? nem Keressük

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Rátki Zoltán IS - SE. Őfelsége a (Magyar) Nyelv 01 - IO

Rátki Zoltán IS - SE. Őfelsége a (Magyar) Nyelv 01 - IO Rátki Zoltán IS - SE Őfelsége a (Magyar) Nyelv 01 - IO ŐS ÉLŐ SZÓ régészeti feltárás A magyar nyelv elve csodája lényege legfőbb csodája rejtelme üzenete A (magyar) nyelv elve 2000-2004-ig összeállt a

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA Merics Attila Országos Meteorológiai Szolgálat, Szegedi Magaslégköri Obszervatórium 6728 Szeged, Bajai út 11. e-mail: merics.a@met.hu Bevezetés A meteorológiai

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Legfontosabb publikációk:

Legfontosabb publikációk: Legfontosabb publikációk: 1. Marosán György. (2011): A gazdasági döntések evolúciós elméletének néhány kérdése. Köz- Gazdaság. VI. évfolyam 1. szám. Február 107-122. 2. Marosán György (2011): Az altruizmus

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA

AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA Felkészült és elhivatott oktató, tudásvágyó és szorgalmas hallgató ők a felsőfokú képzés sikerességének évszázadok

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

A pszichológiai immunkompetencia aktuális szintjeinek összefüggései az értékpreferenciákkal pedagógusjelölt hallgatók körében

A pszichológiai immunkompetencia aktuális szintjeinek összefüggései az értékpreferenciákkal pedagógusjelölt hallgatók körében A pszichológiai immunkompetencia aktuális szintjeinek összefüggései az értékpreferenciákkal pedagógusjelölt hallgatók körében Kocsis Judit Nóra Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Budapest kocsisjuditnora@gmail.com

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról

Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról Az előttünk fekvő disszertáció szerzője korábbi munkáival már egyértelműen bizonyította kiemelkedő kvalitásait,

Részletesebben

Így választott Budapest

Így választott Budapest SZABÓ SZILÁRD Így választott Budapest Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban 1920-1945 Napvilág Kiadó, h. n. 2013, 199 o. Ignácz Károly történész, a Politikatörténeti

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

A hallgatói konferencia programfüzete

A hallgatói konferencia programfüzete ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKEK 4. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 2013. október 28 29. A hallgatói konferencia programfüzete Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14.

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14. Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Mátrixetika Etika tantárgy Dr. Kollár József 2009.02.14. A karteziánus szkeptikus érvei közül a két legismertebb az álom- és a démonargumentum. A démon által

Részletesebben

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés?

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? - Szelektív hulladékgyűjtési kommunikációs szakmai nap 2010.február 4. Simányi Zsuzsanna Hulladéksors szakmai folyóirat

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga.

A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. 1/ A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. Áttekintő vázlat I: A felelősség mint társadalmi

Részletesebben

Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái

Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái Bárány V. Fanny joghallgató (PTE ÁJK), az ÓNSZ közjogi tagozatának tagja Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái I. Bevezetés 2014. július

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár...

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... 2015-05-29 10:28:03 Így emlékezik a Móra Ferenc Múzeum Trogmayer Ottóra. Kürti Béla írását változtatás nélkül közöljük. 2015. május 27-ről 28-ra virradó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (L.) Új folyam VI. 2015. 1 2. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/szabo-hajnalka-piroska-altalanos-iskolai-tortenelemtankonyvek-noi-temainak-osszehasonlito-elemzese-06-01-06/

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben