A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE. Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE. Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató"

Átírás

1 A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató Fejlett ipari országokban a veszélyes ipari tevékenységek megkezdése előtt annak engedélyezéséhez a tervezett létesítményről olyan elemzést kell készíteni, amely feltárja a lehetséges veszélyeket, a kockázatokat és a szükséges megelőző intézkedéseket. Bevezetés A biztonságvizsgálatokban alkalmazandó konkrét módszerekre a SEVESO Irányelvek nem tértek ki, így eltérő gyakorlat alakult ki a vizsgálatok megkövetelt tartalmára és az engedélyezés követelményeire nézve egyaránt. Németországban és Franciaországban például a determinisztikus szemlélet az uralkodó a szabályozásban, míg Nagy-Britanniában és Hollandiában a valószínűségi megközelítést követelik meg a hatóságok. 1 A SEVESO II. Irányelv ebben a vonatkozásban azt határozta meg, hogy az üzemeltető milyen információkat köteles szolgáltatni az illetékes hatóságnak. 2 Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Az ipari balesetek országhatárokon túli hatásairól szóló Egyezménye melyhez Magyarország is csatlakozott szintén utal a kockázatelemzés szükségességére, de konkrét módszereket nem említ. Tartalmaz azonban kitételeket a vizsgálat eredményeire vonatkozóan. Így többek között meg kell határozni a súlyos következményekkel járó baleseti eseményláncokat és következményeiket, beleértve azok valószínűségét is. Ismertetendők továbbá azok a megelőző és védelmi intézkedések, amelyek e valószínűség minimalizálását szolgálják. 3. Az OECD 4 tagállamok szakértői bizottságot 5 hoztak létre, amely útmutatót 6 dolgozott ki a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetekre vonatkozóan. Megállapítása szerint, például a számszerű kockázatbecslés (QRA- Quantified Risk Assessment) lehetővé teszi a különböző veszélyek rangsorolását, amivel segíthet a döntéshozatalban, az eredmények abszolút értékének jelentőségét azonban nem szabad túlbecsülni. A dokumentum utal az eljárások korlátaira és óv azok kritika nélküli alkalmazásától. A veszélyazonosítási és elemzési módszerek közül az OECD dokumentum a QRA mellett a HAZOP (Hazard and Operability Studies) vizsgálatot, valamint a hibafa- és az eseményfa elemzést is kiemeli. 7 1 Land Use Planning in the Context of Major Accident Hazards An Analysis of Procedures and Criteria in Selected EU Member States. M: Smeder; M. Christou, S.Besi.( Report EUR EN) 2 SEVESO II. Irányelv. II. Melléklet. III. Az üzem leírása. Az üzemeltetőnek ismertetnie kell a létesítmény biztonsági szempontból fontos részeit, a veszélyforrásokat és azokat a feltételeket, amelyek között súlyos baleset történhet, valamint a tervezett megelőző intézkedéseket. 3 Egyezmény az ipari balesetek országhatárokon túli hatásairól. 4. Cikkely. Azonosítás, konzultáció és tanácsadás; valamint IV. Függelék. Megelőző intézkedések; V. Függelék. Elemzés és értékelés. 4 Organisation for Economic Co-operation and Development 5 OECD ad hoc Group of Experts on Accidents Involving Hazardous Substances 6 Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response 7 Irányelvek a vegyi balesetek megelőzésére, a felkészülésre és az elhárításra. B FEJEZET. B 4. Tervezés és kivitelezés. B Az olyan technikák, mint a mennyiségi kockázatbecslés (QRA) útmutatást adhat a döntéshozásnak biztonsági kérdésekben. Lehetővé teszik, hogy a kockázat relatív nagyságát megállapítsák, és segítséget ad a megfelelő megelőzési intézkedések meghatározására. Azonban a QRA számértékeinek kis abszolút értéke van, ezért a QRA-t nem lehet diszkriminatíve alkalmazni.

2 Az ipari tevékenységek veszélyeire vonatkozó irányelvek érvényesülését és az alkalmazható, illetve alkalmazandó elemzési módszerek összehangolását és fejlesztését tudományos szinten koordináló egyik legfontosabb intézet az Isprában működő kutatóintézet 8. Az Intézet az elmúlt években több olyan veszélyelemzési gyakorlatot 9 szervezett, melyben a tagállamok tekintélyes kutatóintézetei, szakértői irodái, cégei stb. (összesen 26 szervezettől) vettek részt. Ezekben a vizsgálatokban a módszerek összehasonlítására egy hipotetikus helyen működő ammóniatároló létesítmény elemzése volt a cél, és a résztvevőket számszerű kockázatbecslésre kérték fel. Az összehasonlító vizsgálatot értékelő szakemberek megállapították, hogy a módszerek további fejlesztése és a pontosság növelése feltétlenül szükséges. Felhívták továbbá a figyelmet arra, hogy az eredmények felhasználásában a kiindulási alapok és a módszertan által szabott érvényességi korlátokat nem szabad túllépni. A SEVESO II. Irányelv nemzeti jogrendbe vétele megtörtént, ezért az eligazodás megkönnyítésére, a szakirodalomban fellehető többféle veszélyelemzési és kockázatbecslési módszer közül a legelterjedtebbekről, a továbbiakban rövid áttekintést adunk. A Módszerek A módszerek szemlélete, és ennek megfelelően az engedélyezési eljárás kritériuma is lehet determinisztikus vagy valószínűségi. A determinisztikus szemléletű szabályozás az úgy nevezett nulla kockázatra törekszik annak számszerűsítése nélkül tehát nem veszi figyelembe a különböző elképzelhető baleseti eseményláncok eltérő valószínűségeit, hanem a lehetséges veszélyekkel szemben biztonsági intézkedéseket követel meg. A megkövetelt vizsgálatok ebben az esetben a veszélyek feltárásán kívül bizonyos biztonsági intézkedések, védelmi rendszerek és feltételek meglétét ellenőrzik, illetve a referencia eseményláncokat és következményeiket elemzik azok valószínűségeinek számítása nélkül. A determinisztikus megközelítés hátránya, hogy nehéz az elképzelhető eseményláncok sokaságából a referencia eseményláncok kiválasztása, a választásban jelen lehet a szubjektivitás, valamint, hogy e vizsgálatok a különböző létesítmények működéséből származó kockázatok összehasonlítását nem teszik lehetővé. A valószínűségi megközelítés abból indul ki, hogy a kockázat nem csökkenthető nullára, hanem számítások alapján kell eldönteni, hogy a vizsgált létesítmény működéséből származó kockázat meghaladja-e azt az elfogadható szintet, amelyet a jogszabályok rögzítenek. Az elemzés eszköze ez esetben a valószínűségi biztonságelemzés (PSA - Probabilistic Safety Analysis). A valószínűségi szemlélet alkalmazásának fő problémája az alkalmazott modellek és a felhasznált adatok pontatlanságából adódik. A számszerű kockázatbecslés (QRA) A számszerű kockázatbecslés (QRA - Quantified Risk Assessment) módszerei az atomerőművi biztonságvizsgálatok területén fejlődtek ki, mert a nukleáris iparban a biztonsági koncepció fejlődésével párhuzamosan, igen korán felvetődött az igény egy esetleges atomerőművi baleset következményeinek felbecslésére, 10 de napjainkban már a vegyipari üzemek és más veszélyes létesítmények elemzéséhez is használatosak, mivel a rendszer-megbízhatósági vizsgálatok valószínűségi módszerei lehetővé tették a valóságos rendszerek kvantitatív elemzését is. B biztosítani kell, hogy a kritikus vizsgálati technikákat, mint a veszélyelemzést, a veszély és működtethetőségi tanulmányokat (HAZOP), a hibafa és az eseményfa elemzést elvégezzék 8 A CEC-JRC (Commission of the European Communities Joint Research Centre), pontosabban annak MTR (Major Technological Risk) részlege. 9 Benchmark Exercise on Major Hazard Analysis 10 Az első ilyen jellegű vizsgálat a Brookhaven-tanulmány (WASH-740) volt, melyet az akkori USAEC (United States Atomic Energy Commission) megbízásából készítettek és hoztak nyilvánosságra 1957 ben.

3 E vizsgálatok célja nem csak az egyes létesítmények értékelése és összehasonlítása, hanem a konkrét valószínűségi adatok meghatározásával a rendszerben lévő esetleges gyenge pontok feltárása, valamint a biztonság garanciáinak meghatározása a fejlesztési javaslatok kidolgozásához. A vegyipari alkalmazások közül a Rajna-torkolat vidékére (Rijnmond) elvégzett kockázatelemzéseket érdemes kiemelni. A veszélyelemzésekhez napjainkban használatos számszerű kockázatbecslés (QRA) főbb lépései a következők: A rendszerben előforduló veszélyforrások feltérképezése, azonosítása a vizsgált üzem felépítése és működése alapján. Az üzemi- és biztonsági berendezések meghibásodási gyakoriságának ill. valószínűségének számítása hibafa módszerrel. A környezetbe jutó káros anyagok mennyiségének becslése. A lehetséges következmények megállapítása terjedési modellek, eseményfák segítségével. A kockázat meghatározása, a következmények értékelése, a veszélyes anyagok terjedését és hatásukat befolyásoló tényezők (időjárási helyzet, esetleges gyulladás stb.) figyelembevételével. A folyamatot érzékelteti az alábbi ábra: A vizsgált üzem felépítésének, működésének jellemzői Meghibásodási ráták A lehetséges veszélyek A bekövetkezési gyakoriság szám. A következmények számítása Emberi tényezők Népességeloszlási adatok A KOCKÁZAT MEGHATÁROZÁ- SA Meteorológiai adatok Gyulladási adatok Számszerű kockázat A számszerű kockázatbecsléseket általában számítógépes támogatással végzik. A hibafák elemzésére alkalmas szoftvereken kívül olyan programra is szükség van, amely a mérgező vagy gyúlékony anyag terjedését képes modellezni. 11 Az eredmények értelmezéséhez definiálni kell a számszerű kockázat fogalmát. A kockázat ebben a megközelítésben a veszély nagysága, melyet a lehetséges károsultakra és a kár bekövetkezésének lehetséges időintervallumára értelmeznek. Kuhlmann szerint a kár várható értéke az: E(S) = SdF(S) összefüggéssel írható le, ahol F(S) a kár nagyságának eloszlásfüggvénye. 11 Példaképpen felsorolunk az erre használható szoftverek közül néhányat: Degadis, Crunch, Denz, Riskit, Whazan, Safety, Effects, Decara. Hasonló elvek alapján kidolgozott hazai szoftverek: VV terjed; VERIK; IKIR.

4 A kár várható értéke alapján pedig értelmezhető az ún. egyéni kockázat (R): R= E(S) / N dt (a kár mértékegysége / személy időegység) ahol N a vizsgált veszélynek kitett emberek száma, a kár mértékegysége pedig pénzegység vagy ha emberéletek is veszélyben forognak a sérültek, halálos áldozatok száma. Ha a kár jellege olyan mértékben behatárolható, hogy csak azonos Sk kárnagyságú események lehetőségét kell számbavenni, akkor a kár várható értéke: SdF( S) = Sk npsn ahol PSn annak valószínűsége, hogy a vizsgált dt időtartam alatt pontosan n ilyen esemény történik. Egyszerűbben is definiálható a kockázat: kockázat = kárnagyság közepes kárgyakoriság E meghatározás jól tükrözi a kockázat fogalmának azt a nyilvánvaló tulajdonságát, hogy nagyobb gyakoriság, vagy súlyosabb következmények egyaránt a kockázat növekedését eredményezik. Ha időegységenként és egyénenként csak egyetlen káresemény lehetséges, vagy ha a gyakoriság olyan kicsi, hogy több esemény bekövetkezése elhanyagolható, akkor a közepes kárgyakoriság számértéke egyenlőnek tekinthető a bekövetkezés időegységre vonatkozó Ps valószínűségével. A kockázat definíciója erre az esetre: R = SK PS azaz kockázat = kárnagyság bekövetkezési valószínűség A kockázatot gyakran a távolság függvényében szokták ábrázolni, ekkor az elfogadható kockázati szinthez tartozó távolság adja meg a biztonsági távolságot. Az egyéni kockázat mellett értelmezhető egy embercsoportra vonatkoztatva az ún. globális vagy társadalmi kockázat: Rglob = E(S) / dt Rglob tehát a csoportot érő, időegységre eső várható kárnagyság. Azonos típusú károkra nézve az egyéni kockázat és a globális kockázat között az alábbi összefüggés érvényes: Rglob = R N ahol N a csoport tagjainak száma. A számszerű kockázatbecslések gyakorlati haszna A számszerű kockázatbecslésekben alkalmazott modellek érvényessége bár korlátozott, azonban ezeknek a vizsgálatoknak a gyakorlati haszna nem is az abszolút valószínűségértékek meghatározása, hanem egy olyan rendszerelemzés végzése, amely szemléletében a veszélyek felkutatására, a biztonság növelésére irányul. Hibafa elemzés A hibafa elemzés deduktív szemléletű módszer, a nem kívánt eseményből vagy állapotból visszafelé indulva keresi a hiba lehetséges közvetlen okait, s e közvetlen okokat lépésről-lépésre tovább bontva visszavezeti a rendszer elemeinek szintjéig. Grafikus megjelenésében a hibafa csúcsán a nem kívánt esemény, az ún. csúcsesemény szerepel, melyhez a digitális technikából ismeretes ÉS ill. VAGY kapuk csatlakoznak.

5 A hibafa elemzés menete három szakaszra bontható: A biztonságot és megbízhatóságot meghatározó alrendszerek elhatárolása és definiálása. A vizsgált rendszer feladatát, és a vele szemben támasztott követelményeket figyelembe véve a nem kívánt esemény vagy események (csúcsesemény) meghatározása. A hibák közötti logikai összefüggések feltérképezése és ábrázolása hibafán majd a számítások elvégzése. Az elemzés elvégzése nyomán a számszerű valószínűség értékeknél gyakorlati szempontból hasznosabb eredmény az, hogy meghatározhatóak azok az eseménykombinációk, amelyeket megelőzve a csúcsesemény biztosan elkerülhető. Megkapható emellett az összes olyan eseménykombináció is, amelyek a rendszer meghibásodásához vezetnek. Az eredmények alapján feltérképezhetőek a rendszer gyenge pontjai és javaslatokat lehet tenni a biztonság és a megbízhatóság növelésére. Eseményfa elemzés Az eseményfa elemzés a hibafa módszerrel szemben induktív jellegű eljárás, mivel egy kezdeti eseményből kiindulva az egyes elemek, alrendszerek működőképessége vagy hibája alapján továbblépve vizsgálja a következményeket, a rendszer állapotát. Ahhoz, hogy az eseményláncokat számszerűen is értékelni lehessen, ismerni kell a kezdeti esemény gyakoriságát és az eseményfában szereplő védelmi rendszerek működésképtelenségének valószínűségét. Ezeknek az adatoknak a birtokában a valószínűségelmélet összefüggései segítségével kiszámíthatók a különböző eseményláncok valószínűségei. Eseményfa elemzés menete Biztonsági hűtővízszivattyú nem indul VAGY Erős áramú betáplálási hiány Működtető körök hibája Nem érkezik indító jel Téves retesz működés ÉS Hálózat kim.-ás Diesel-generátor egység nem indul VAGY ÉS Gépészeti ok Nem képződik védelmi jel Kezelői mulasztás Irányítástechnikai ok VAGY Hiba a mérőkörökben Hiba a védelmi rendszerben

6 A HAZOP vizsgálat A determinisztikus szemléletű elemzések egyik elterjedt módja az ún. HAZOP vizsgálat 12, melyet magyarul veszély és működtethetőségi vizsgálatnak (VMV) is neveznek. A determinisztikus elnevezés erre a módszerre annyiban értendő, hogy valószínűségi vagy statisztikai meggondolások nem érvényesülnek e megközelítésben. A módszer egy különleges összetételű szakértői csoport jól szervezett közös munkáján alapul, melyet bizonyos szabályok alkalmazása tesz hatékonnyá. Az eljárás önállóan is használható egy vegyi üzem lehetséges veszélyeinek feltárására, de számszerű kockázatelemzés végzése előtt előzetes veszélyazonosításra, a későbbi elemzésekben figyelembeveendő meghibásodási módok, elemi események azonosítására is alkalmas. Az eljárás - melyet leginkább az ún. brain-storming (szabad fordításban: ötletbörze ) módszerhez hasonlíthatunk - a vizsgált rendszer elemeinek egyenkénti vizsgálatán alapul, melyhez ún. kulcsszavak használata ad segítséget és inspirál. Egy adott elem vizsgálatánál a résztvevők egyike megfogalmazza az elem helyes működésével szemben elvárt követelményeket, s a csoport a kulcsszavak segítségével megpróbálja a normál üzemállapottól lehetséges összes eltéréseket összegyűjteni. A kulcsszavak többsége igen egyszerű, mint pl. nem, ne, is, kevés, sok, fordítva stb., melyeket megpróbálnak alkalmazni az egy mondatban megfogalmazott elvárásra. Ha mondjuk a szivattyú hűtővizet szállít mondatra alkalmazzuk a kulcsszavakat, akkor olyan hibalehetőségeket kapunk, mint például: a szivattyú nem szállít hűtővizet, nem a szivattyú szállít hűtővizet, a szivattyú kevés hűtővizet szállít, a szivattyú sok hűtővizet szállít, a szivattyú nem csak hűtővizet szállít, a szivattyú fordítva szállít hűtővizet stb. Az így kapott mondatok egy része persze a biztonság szempontjából jelentéktelen, érdektelen de még akár értelmetlen is lehet. A módszer szisztematikus alkalmazása azonban hozzásegít az összes lehetőség végiggondolásához, sőt még az első pillanatra értelmetlennek tűnő mondatvariációk is sokszor gondolatébresztőek, utalhatnak olyan lehetőségekre, melyeket korábban a tervezők vagy az üzemeltetők sem gondoltak át. Az eljárás hátránya, hogy munka és időigénye meglehetősen nagy, egy bonyolultabb üzem, technológia részletes és alapos elemzéséhez szakemberek több hónapos munkájára is szükség lehet. A vizsgálat megszervezésénél fontos szempont a csoport melynek ideális létszáma 3 és 7 fő között mozog megfelelő összetételének biztosítása. Szükséges, hogy a csoporttagok nagy része jól ismerje az üzemet ill. annak terveit és az üzemeltetés módját, de a csoportmunkát összehangoló, irányító személyek részvétele is fontos. Lényeges, hogy a csoporttagok elegendő műszaki ismerettel rendelkezzenek az összes felmerülő kérdés megválaszolására. Az üzem jellegétől függően sokszor különböző tudományágak képviselőinek együttműködésére is szükség van, az ő munkájukat egy olyan vizsgálatvezetőnek kell összehangolnia, akinek a HAZOP elemzésekben nagy gyakorlata van, és a rendelkezésre álló idővel jól gazdálkodva képes a munkát koordinálni. Bár a vizsgálatvezetőnek ismernie kell az üzem felépítését és működését, általában nem kedvező, ha valamely részterület felelőse, mert akkor fennáll a veszélye annak, hogy egyes területek túlzott hangsúlyt kapnak az elemzésben. A vizsgált rendszer egyes elemeinek értékelése megbízhatósági szempontból Azoknak az eseményláncoknak az ismeretében, amelyek leginkább hozzájárulnak a súlyos következmények kialakulásához, meghatározható a komponensek fontossági sorrendje, vagyis kiválaszthatók azok, amelyek a biztonság szempontjából a leginkább kritikusak. 12 A HAZOP vizsgálatot a 70-es években dolgozták ki, és 1977 ben publikálták először.

7 Biztonságnövelő intézkedések megítélése ráfordítás-eredmény elemzés alapján A biztonságnövelő intézkedések ügyében hozott döntések esetén szükséges annak elbírálása, hogy a javasolt intézkedések milyen ráfordítással milyen biztonságnövekedést eredményeznek, illetve annak vizsgálata, hogy a kockázat csökkentésére fordítható vagy fordítandó összeg milyen területen használható fel a leghatékonyabban. Az egységnyi ráfordításra jutó maximális kockázatcsökkentésnek kell elsőbbséget adni és ebből a szempontból az intézkedések rangsorolhatók. Az üzemeltető személyzet képzése A veszélyhelyzetek viszonylag ritka előfordulása miatt a személyzetnek kevés tapasztalata van a rendkívüli helyzetek kezelésében. Bonyolult rendszerekben a lehetséges üzemzavari helyzetek száma olyan nagy, hogy azok mindegyikére nem lehet felkészíteni a kezelőket. A valószínűbb eseménysorok kiválasztása az oktatás programjának összeállításához ad segítséget. Üzemeltetési utasítások felülvizsgálata A kritikus eseményláncok feltárása alapján üzemviteli szigorítások és korlátozások vezethetők be azok elkerülésére, de meghatározhatják az optimális tesztelési, karbantartási és javítási stratégiát is. Hasonló módon értékelhetik, illetve módosíthatják az üzemzavarelhárítási utasításokat is. Rendszerek együttműködésének, kölcsönös egymásra hatásának elemzése Bonyolult technológiai rendszerek fő- és segéd- (kiszolgáló) rendszereinek együttműködése a zavartalan üzemvitel egyik fő feltétele. A valószínűségi biztonságelemzés módszereivel feltárhatók ezeknek a rendszereknek a kapcsolódásaiban azok a gyenge pontok, amelyek leginkább veszélyeztetik a biztonságot. A segédberendezések (pl. energiaellátó-, hűtővíz-, stb. rendszerek) egyszerre több rendszert kiszolgálva kritikus hibaforrások lehetnek. A számszerű kockázatbecslések korlátai A kezelői beavatkozások modellezése, értékelése nehezebben megközelíthető probléma, mint a védelmi rendszerek és egyéb berendezések elemzése, ezért a bizonytalanságok egyik fő forrása is. Különösen azon összetett, egymástól függő tevékenységek elemzése jelent nagy nehézséget, ahol több ember összehangolt beavatkozásait kell vizsgálni. Ezért a számszerű kockázatbecslések egyik legkényesebb része a kezelőszemélyzet tevékenységének figyelembevétele. Ennek fontosságát felismerve többféle módszert dolgoztak ki az emberi megbízhatóság elemzésére. A szakirodalmak 13 megkülönböztetnek kvalitatív és kvantitatív modelleket. A kvantitatív módszerek az emberi tévedés vagy hiba valószínűségének számszerű meghatározására törekszenek, míg a kvalitatív megközelítés szerint az emberi tévedés nem sztochasztikus jellegű, hanem az a munkakörülmények, a képzettség, vagy a döntéshez szükséges információk hiányosságából szükségszerűen következik bizonyos helyzetekben. Az emberi beavatkozások figyelembevételének egyik legnagyobb problémája a megfelelő pontosságú adatok hiánya illetve kis mennyisége. A valószínűségi biztonságvizsgálatokban ezért általában a következő adatforrásokra támaszkodnak: Megtörtént üzemzavarok értékeléséből származó adatok. Szimulátoros gyakorlatok adatai. Szubjektív, becsült értékek. 13 A kezelői beavatkozások és hibák leírásának és elemzésének számtalan módszere alakult ki. Példaképpen felsorolok közülük néhányat, a részleteket illetően azonban a szakirodalomra utalok: ERP (Technique for Human Error Rate Prediction) ASEP (Accident Sequence Evaluation Program) SLIM (Success Likelihood Index Method) HCR (Human Cognitive Reliability) MORT (Management Oversight and Risk Tree)

8 A veszélyelemzési és a kockázatbecslési eljárások főbb problémái A különböző eljárási módszerek napjainkban is fejlődnek, mégis sok nehézséggel, és adathiánnyal kell szembenézniük az elemzőknek. A kezelői tevékenység figyelembevételének nehézségei mellett gondot okoz például a kis valószínűségű események modellezése, a rájuk vonatkozó adatok gyűjtése, értékelése. Az üzemeltetési tapasztalatok összegzését nehezítik az eltérő felépítésű üzemek és a beépített eltérő gyártmányú komponensek. Az elemzésekhez felhasznált kiindulási adatok között vannak olyanok, amelyek inkább a szubjektív kategóriába sorolhatók. Hasonló a helyzet az ún. közös okú meghibásodásokkal is, melyek az egymástól elvileg független, elemek és rendszerek együttes üzemképtelenségéhez vezetnek. Jelentős pontatlanság forrása lehet mindezeken kívül az alkalmazott terjedési modell is. A rövid áttekintés alapján úgy értékelhető, hogy a vizsgálati módszerek fejlődésén túl, jelentős szemléletváltozás is végbement e területen az utóbbi évtizedekben, hiszen ma már nemcsak az atomerőművek, hanem az összes komplex műszaki létesítmény szűkebb értelemben vett mérnöki elemzését váltotta fel az ember gép környezet rendszer együttes vizsgálata, amely egy magasabb színvonalú biztonságot is szolgál.

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZŐ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZŐ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZŐ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA Dr. Czakó Sándor Az elmúlt években bekövetkezett ipari balesetek (Seveso, Flixborough, Bhopal, Enshede) bebizonyították, hogy szükség van olyan kockázat

Részletesebben

A kockázatelemzés menete

A kockázatelemzés menete A kockázatelemzés menete 1. Üzem (folyamat) jellemzői Veszélyforrások 2. Baleseti sorok meghatározása 3a. Következmények felmérése 3b. Gyakoriság becslése 4. Kockázat meghatározás Balesetek Gyakoriság

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ

Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ-09-960614-87 Célja: a szisztematikus zavar-feltárás, nyomozás. A tervezett működési körülményektől eltérő állapotok azonosítása,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: Kockázatbecslés MAKKEM253M II. A kurzus típusa

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 18. SZE KOCKÁZATKEZELÉS

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET 1. Hibamód és hatás elemzés : FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) A fejlett nyugati piacokon csak azok a vállalatok képesek hosszabbtávon megmaradni, melyek gazdaságosan

Részletesebben

ATOMERŐMŰVEK VALÓSZÍNŰSÉGI BIZTONSÁGI ELEMZÉSE

ATOMERŐMŰVEK VALÓSZÍNŰSÉGI BIZTONSÁGI ELEMZÉSE ATOMERŐMŰVEK VALÓSZÍNŰSÉGI BIZTONSÁGI ELEMZÉSE Bareith Attila bareith@nubiki.hu 2015. június 15. Terminológia Eredetileg a valószínűségi kockázatelemzés (Probabilistic Risk Assessment PRA) kifejezést vezették

Részletesebben

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata Mottó: A legnagyobb kockázat nem vállalni kockázatot A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata DEMIIN XVI. Katonai Zsolt 1 Ez a gép teljesen biztonságos míg meg nem nyomod ezt a gombot 2 A kockázatelemzés

Részletesebben

Autóipari beágyazott rendszerek. Kockázatelemzés

Autóipari beágyazott rendszerek. Kockázatelemzés Autóipari beágyazott rendszerek Kockázatelemzés 1 Biztonságkritikus rendszer Beágyazott rendszer Aminek hibája Anyagi vagyont, vagy Emberéletet veszélyeztet Tipikus példák ABS, ESP, elektronikus szervokormány

Részletesebben

menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 3. Elõadás Kockázatkezelés és kockázati menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék A kockázatkezelés (Risk Management) jelentése és célja Azt az elvi-elméleti módszert jelenti, mely a

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

Dr. BALOGH ALBERT: MEGBÍZHATÓSÁGI ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI SZAKKIFEJEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK HELYZETE

Dr. BALOGH ALBERT: MEGBÍZHATÓSÁGI ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI SZAKKIFEJEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK HELYZETE Dr. BALOGH ALBERT: MEGBÍZHATÓSÁGI ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI SZAKKIFEJEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK HELYZETE 1 Megbízhatósági terminológia: IEC 50(191):2007 változat (tervezet) Kockázatkezelő irányítási terminológia:

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem avagy lehet-e és hogyan szerepe a vagyonvédelemnek a versenyképesség növelésében? Bernáth Mihály okl. biztonságszervező szakember Amiben mindenki egyetért...

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

A SKET elfogadhatósági kritériumai

A SKET elfogadhatósági kritériumai A SKET elfogadhatósági kritériumai Hatás Kritérium (vagylagos) Megjegyzés Tűzhatás 1. Hőfluxus< 8 kw/m 2 Gőztűz esetében: Max. koncentráció < ARH/2 1 építményben a hőfluxus értéke kisebb, mint 8 kw/m2,

Részletesebben

SÚLYOS BALESETEK ELEMZÉSE. 3. téma: Kvalitatív módszerek - Hibafa

SÚLYOS BALESETEK ELEMZÉSE. 3. téma: Kvalitatív módszerek - Hibafa Az oktatási anyag a szerzők szellemi terméke. Az anyag kizárólag a 2014.01.22-23 23-i OKF Továbbképzés céljaira használható. Sokszorosítás, utánközlés és mindennemű egyéb felhasználás a szerzők engedélyéhez

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE

HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE Lehota Mihály, Petőfi Gábor, Lázár István Országos Atomenergia Hivatal 2016. december 9. XV. Nukleáris Technikai Szimpózium Paks Tartalom

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése

Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése ROBOTHADVISELÉS S 2009 Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése Muha Lajos PhD, CISM főiskolai tanár, mb. tanszékvezet kvezető ZMNE BJKMK IHI Informatikai Tanszék 1 Az informatikai biztonság Az informatikai

Részletesebben

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1 HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1 Az állásfoglalás kiterjed a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának

Részletesebben

Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök, akkreditált EOQ-minőségügyi rendszermenedzser, regisztrált vezető felülvizsgáló

Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök, akkreditált EOQ-minőségügyi rendszermenedzser, regisztrált vezető felülvizsgáló WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök, akkreditált EOQ-minőségügyi rendszermenedzser, regisztrált vezető felülvizsgáló A kockázatelemzés buktatói, kockázatbecslés

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar Mesics Zoltán tű. alezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály Seveso Szakértői Csoport 2012. II. félévi értekezlete Inárcs, 2012. november 8-9.

Részletesebben

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András A kockázat fogalma A kockázat (def:) annak kifejezése, hogy valami nem kívánt hatással lesz a valaki/k értékeire, célkitűzésekre. A kockázat

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

IVÓVÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE

IVÓVÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat IVÓVÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE ELŐADÓ: BRODMANN TIBOR Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Igazgatóság 2016. Június 27. 1

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

A hazai veszélyes üzemek által a súlyos baleseti veszélyek azonosítására és a kockázatok értékelésére alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata

A hazai veszélyes üzemek által a súlyos baleseti veszélyek azonosítására és a kockázatok értékelésére alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata A hazai veszélyes üzemek által a súlyos baleseti veszélyek azonosítására és a kockázatok értékelésére alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 1. Bevezetés

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

2016. évi ellenőrzési terv

2016. évi ellenőrzési terv A Közgyűlés X-145/271.670/2015. sz. határozatának 1. melléklete 2016. évi i terv I. fejezet i terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Előzmények A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti

Részletesebben

CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15.

CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15. CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15. 1 3.3.3 Minősítési rendszerek és a kockázatok számszerűsítése Minősítések hozzárendelése PD, LGD, CF meghatározása Közös vizsgálati

Részletesebben

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Az értékelés célja: Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Mischinger Gábor mgx@erg.bme.hu A munka, a környezet és az ember-gép rendszer okozta terhelés felmérése Az igénybevétel csökkentési lehetőségek

Részletesebben

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Mischinger Gábor mgx@erg.bme.hu BME EPT 1/48 Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Az értékelés célja: A munka, a környezet és az ember-gép rendszer okozta terhelés

Részletesebben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben 2011 A Paksi Atomerőmű újra indítása teljes külső villamos hálózat vesztés esetén (black start) Egy igen összetett és erősen hurkolt villamos átviteli

Részletesebben

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban 2013. 04. 11. 1 Az előadás részei: Bevezetés 1. Összefoglalás a költségvetési gazdálkodásról 2. Összefoglalás az államháztartás külső ellenőrzésének

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

Módszerek és példák a kockázatszemléletű gyakorlatra az ISO 9001:2015 szabvány szellemében

Módszerek és példák a kockázatszemléletű gyakorlatra az ISO 9001:2015 szabvány szellemében Módszerek és példák a kockázatszemléletű gyakorlatra az ISO 9001:2015 szabvány szellemében ISOFÓRUM TAVASZ II. szakmai rendezvény 2016. 06. 02-03. Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft.) Kezeljem a kockázatokat?

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY 1 MRSZ-ReBiSz eseményszám: 13-2013 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-258-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Gyöngyös Pipis hegy nem nyilvános repülőtér térsége

Részletesebben

Tárgyszavak: minőségbiztosítás; hibalehetőség; hibamódelemzés; egészségügy.

Tárgyszavak: minőségbiztosítás; hibalehetőség; hibamódelemzés; egészségügy. A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.6 2.1 FMEA: valami régi és valami új az egészségügyben Tárgyszavak: minőségbiztosítás; hibalehetőség; hibamódelemzés; egészségügy. A kockázatelemzés

Részletesebben

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett Biológiai biztonság Biológiai biztonság: Minden biológiai anyag potenciálisan kórokozó és szennyező; a biológiai biztonság ezen biológiai anyagok hatásaira (toxikus hatások, fertőzések) koncentrál és célja

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 9 IX. ROBUsZTUs statisztika 1. ROBUsZTUssÁG Az eddig kidolgozott módszerek főleg olyanok voltak, amelyek valamilyen értelemben optimálisak,

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere.

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. Karbantartási filozófiák a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. TPM Total Productive Maintanance Teljeskörű hatékony karbantartás, Termelésbe integrált

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban:

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: 1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT 1. melléklet Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: a pályázók kiválasztása (a táblázat 1. munkalapja); a projekt kedvezményezettek általi

Részletesebben

Elemzési módszerek. Egyes módszerek ágazat-specifikusak, mások teljesen általánosan használatosak. A leggyakoribb veszélyelemző módszerek:

Elemzési módszerek. Egyes módszerek ágazat-specifikusak, mások teljesen általánosan használatosak. A leggyakoribb veszélyelemző módszerek: Elemzési módszerek Egyes módszerek ágazat-specifikusak, mások teljesen általánosan használatosak. A leggyakoribb veszélyelemző módszerek: Hibamód és -hatás elemzés - failure modes and effects analysis

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

A hibrid hajóhajtás alkalmazási lehetősége a folyami közforgalmú közlekedésben

A hibrid hajóhajtás alkalmazási lehetősége a folyami közforgalmú közlekedésben Közlekedéstudományi Konferencia, Győr, 2017 A hibrid hajóhajtás alkalmazási lehetősége a folyami közforgalmú közlekedésben Dr. Simongáti Győző - Hargitai L. Csaba - Réder Tamás 2017. március 31. Tartalom

Részletesebben

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT 77/2013 - Követelmények és a gyakorlat Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT Bevezetés Lassan egy éve fogadták el az Ibtv.-t Lassan 3 hónapos a 77/2013 NFM rendelet Lassan itt a következő

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai

Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai Mi a kisvállalkozás? DR. KÁNTOR BÉLA Kisvállalkozás kategória Kizárólag mennyiségi adatok alapján nem lehet definiálni pl. 100 MFt árbevétel alatt Jogi előírások,

Részletesebben

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK?

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? ISO/DIS 45001 MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? MIÉRT KELL SZABVÁNYOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER? Minden 15 másodpercben meghal egy dolgozó Minden 15 másodpercben 135 dolgozó szenved balesetet 2,3 m halálos baleset

Részletesebben

A katasztrófavédelemben is alkalmazható (determinisztikus) logikai kockázatelemzési módszer

A katasztrófavédelemben is alkalmazható (determinisztikus) logikai kockázatelemzési módszer Dr Károlyi László A katasztrófavédelemben is alkalmazható (determinisztikus) logikai kockázatelemzési módszer A kockázatkezelés ún. hibafa-módszere alapján el lehet eljutni egy egyedi eseményeket kezelni

Részletesebben

our future our clients + our values Szeptember 16. MEE vándorgyűlés 2010

our future our clients + our values Szeptember 16. MEE vándorgyűlés 2010 MEE vándorgyűlés 2010 our clients + our values our future Az átviteli hálózati munkairányítási és eszközgazdálkodási rendszer megvalósítása 2010. Szeptember 16. A WAM projekt és azon belül az Eszközgazdálkodás

Részletesebben

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht.

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht. A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései Zöldi Irma VITUKI Kht. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megalapozásához MOKKA Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

SÚLYOS BALESETEK ELEMZÉSE. 1. téma: Kvalitatív módszerek - HAZOP

SÚLYOS BALESETEK ELEMZÉSE. 1. téma: Kvalitatív módszerek - HAZOP Az oktatási anyag a szerzők szellemi terméke. Az anyag kizárólag a 2014.01.22-23 23-i OKF Továbbképzés céljaira használható. Sokszorosítás, utánközlés és mindennemű egyéb felhasználás a szerzők engedélyéhez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL EBA/GL/2014/09 2014. szeptember 22. Iránymutatások azon tesztek, vizsgálatok vagy eljárások típusairól, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 32. cikke (4) bekezdése (d) pontjának

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége MPTSZ NONPROFIT KFT. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9. II/5., Budapest H-1051, Hungary P: (+36)30944426 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org Működési

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

Kockázatmenedzsment a vállalati sikeresség érdekében. ISOFÓRUM XXIII. NMK Balatonalmádi, Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft.

Kockázatmenedzsment a vállalati sikeresség érdekében. ISOFÓRUM XXIII. NMK Balatonalmádi, Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft. Kockázatmenedzsment a vállalati sikeresség érdekében ISOFÓRUM XXIII. NMK Balatonalmádi, 2016. 09. 15-16. Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft.) CÉL és ESZKÖZ kérdése Vállalati sikeresség a CÉL támogatás iránya

Részletesebben

Mi a karbantartás feladata. Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft.

Mi a karbantartás feladata. Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. Mi a karbantartás feladata Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. A karbantartás hagyományos értelmezése A karbantartás feladata a berendezések képességeinek

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió DEPURE PROJEKT Regionális közigazgatási klaszter létrehozásának lehetőségei MISKOLCI EGYETEM Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Miskolc, 2006. október

Részletesebben

TestLine - Minőségmenedzsment vizsga Minta feladatsor

TestLine - Minőségmenedzsment vizsga Minta feladatsor műtéttel kapcsolatban előforduló leggyakoribb valós nemkívánatos esemény (1 helyes 1. válasz) 0:51 gyszerű beteg tévesztés terápia tévesztés informed consent (tájékozott beleegyezés) hiánya oldaliság tévesztés

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE ÉMI Kht. 2005.06.21. CRISP Construction and City Related Sustainability Indicators * * * Fenntartható építés? Háttér 1 Egészséges épített környezet

Részletesebben

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke Válság krízis - katasztrófa Válság: radikális beavatkozást igényel Krízis:

Részletesebben

A minőség gazdasági hatásai

A minőség gazdasági hatásai 5. A minőség gazdasági hatásai 5.1 A minőség költségei A minőség költségeit három nagy csoportra oszthatjuk: az első csoportot a minőség érdekében tett megelőző jellegű intézkedések költségei, a másodikat

Részletesebben

Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása. a földgázszállító rendszer létesítményeire. Visegrád, 2014.11.07. Spanics Antal

Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása. a földgázszállító rendszer létesítményeire. Visegrád, 2014.11.07. Spanics Antal Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása a földgázszállító rendszer létesítményeire Visegrád, 2014.11.07 Spanics Antal FGSZ Zrt. FF és EBK vezető Tajvan, 2014.08.01. Ludwigshafen, 2014.10.23.

Részletesebben

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26.

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26. KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS (CBA) CÉLJAI A strukturális és beruházási alapok (ESB alapok) felhasználásának feltétele: a támogatás indokoltsága.

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-,

Részletesebben

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Dr. Horváth Zsolt 2014 A kockázat az új ISO 9001-ben MSZ/T ISO/DIS 9001:2014 (ISO/DIS 9001:2014): Bevezetés 05. Kockázatalapú gondolkodás

Részletesebben