WENDY HOLDEN. Egy kisfiú és egy kutya szívbe markoló, igaz története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WENDY HOLDEN. Egy kisfiú és egy kutya szívbe markoló, igaz története"

Átírás

1 WENDY HOLDEN Egy kisfiú és egy kutya szívbe markoló, igaz története

2 Ki mondja, hogy számít a méret? 1 A világ minden sötétsége sem olthatja ki egyetlen szál gyertya fényét. A SSISI SZENT FERENC Senki sem tudja biztosan, hogy a késôbb Kóbor: E10 - ként bejegyzett kutya hogyan került a vasúti vágányra január 9-ének azon a keserû éjszakáján. Keveseknek férhetett a fejébe, miféle emberi lény hagyna ott egy öt hónapos anatóliai juhászkutyát egy forgalmas vasútvonal biztonságosan bekerített területén a menekülés minden lehetôsége nélkül. Azok szerint, akik rátaláltak, talán fejbe kólinthatták valami tompa eszközzel, és utána dobták a vágányra. Más beszámolók szerint a sínekhez kötözhették, és felvetôdött a gondolat, hogy a vonat kerekei talán eltéphették a köteléket, és az állat így menekült meg a további sérüléstôl. A teljes történetet egyetlen személy ismerheti egy idegenes kiejtéssel beszélô férfi, aki aznap éjsza- 13

3 ka felelôs volt a védtelen állatért. Egy vasúti felügyelô egy pillanatra látta a vágányon percekkel azelôtt, hogy megtalálták a kutyát, de a férfi elsurrant a sötétben, mielôtt kérdôre vonhatták volna. Nem meglepô, hogy soha nem jelentkezett az otthagyott állatért. Akármilyenek voltak is az eseménysor pontos körülményei, amelyek egy szép fiatal kutya kis híján végzetes megcsonkításához vezettek, abban mindenki egyetért, hogy barbár, kegyetlen tett volt. Lehetett egy ôrült mûve vagy valami félresikerült alku következménye. A hosszú lábú eb talán már nem volt elég ügyes, hogy megszerezze tenyésztôjének azt az ötszáz vagy még több fontot, amit anatóliai juhászkutyákért gyakran fizetnek. Lehetett akkora, mint egy labrador, de akkor is kölyök volt, és a kölykök gyakran követelôzôk és költségesek. És azt sem tudja pontosan senki, hogy mi történt ezután. A mozdonyvezetô, aki jelentette, hogy elütött egy állatot, kezdetben még azt sem tudta biztosan, hogy kutya volt az, és nyilván nem hitte, hogy az állat túléli a gázolást. Titkon azt remélhette, hogy halála gyors volt, és fájdalommentes. Ám az csak az elsô csoda, hogy a kutya nem pusztult el azonhelyt. Ahogy a tehervonat rárontott, sikerült lelapulnia a sínek között és elkerülni a végzetes sérüléseket. Sajnos elmenekülnie nem sikerült, és a kerekek szinte levágták a bal hátsó lábát. A második csoda, hogy a menekülés veleszületett ösztönével valahogyan sikerült az ép lábaira emelni 14 összezúzott testét és elsántikálni, sokatmondó vérnyomot hagyva maga után. Vitathatatlanul szörnyû fájdalom gyötörhette, amikor biztonságosnak vélt helyre vonszolta magát, és leroskadt a szomszédos vágányra. Nem tudhatta, hogy még mindig közvetlenül a teher- és személyforgalom vonalán van egy vasúti folyosón, kétoldalt egy-egy keskeny kavicsperemmel. Senki sem tudhatja, az elsô ütközés után meddig feküdt ott a hidegben élelem és víz nélkül, kivérezve, szimatolva, sebeit nyalogatva. További mozdonyvezetôk, akik észrevették a helybeli nevén Ruckholt Road-i elágazás néven ismert hely közelében, a hackneyi láp és Leyton peremén, értesítették a mûveleti teremben dolgozó személyzetet. Valaki közülük ezután kapcsolatba lépett Nigel Morrisszal, a hálózat mûveleti tevékenységének vezetôjével, felkérték, hogy vizsgálódjon, de úgy határoztak, nem zárják le a létfontosságú vonalat, míg meg nem pillantják a sérült állatot, és meg nem gyôzôdnek róla, hogy még életben van. Nigel, zseblámpával a kezében, belépett a fémkapuval lezárt biztonsági területre, és kereste a vágányra került kutyát. A terület, ahol elôzôleg észlelték, aznap este különlegesen forgalmas volt, négy vonal teljes hosszán személyvonatok szállították az utasokat London Stansted repülôterére és Cambridge-be, a teherpályaudvar pedig indította és fogadta a tehervonatokat. Nigelt eredetileg a Temple Mills területre irányították, ahonnan ugatás hallatszott, de kiderült, hogy egy ôrkutya járôrözött egy zárt raktárterületen. Nigel 15

4 visszafelé indult a vágány mentén, ellenkezô irányban. Ekkor hirtelen egy férfit pillantott meg, aki feléje tartott a sötétben. A nagydarab idegen két kutyát vezetett kurta pórázon egy farkaskutyát és egy szelindeket. Nigelnek nem fért a fejébe, hogyan sikerült átjutnia a sokszoros kerítésen és a szigorú biztonsági ôrizeten két jókora kutyával, de sokkal sürgetôbben nyugtalanította, hogy vonatok száguldanak el mellettük. Sietve bekapcsolta rádióját, jelentette, hogy idegen hatolt a vonalra, és kérte, hogy állítsák le a forgalmat. Ahogy közelebb ért az idegenhez, megkérdezte, mi keresnivalója van ott. A negyvenesforma, jó száznyolcvan centi magas férfi, kelet-európainak hangzó kiejtéssel, láthatólag nem zavartatta magát. Azt állította, hogy a kutyáját keresi. Sajátos módon azonban éppen hogy távolodott attól a helytôl, ahol Nigel értesülése szerint a sérült kutyát látták. Nigelnek legfôbb igyekezete volt, hogy a férfit eltávolítsa a vágányról és biztonságba helyezze, kiengedte hát kutyástul a legközelebbi biztonsági kapun, és sietve közölte rádión, hogy újra indíthatják a vonatokat. Az idegen után kurjantotta, hogy tovább keresi a kutyáját, de meglepetésére a férfi semminemû érdeklôdést nem mutatott, és sürgôsen szedte a lábát. Nigel figyelte, amint belevész a sötétségbe, majd zseblámpájával tovább kutatott a vágány mentén, és végre megpillantotta, amit késôbb úgy írt le, mint valami árnyékot a sínek között. Egy kutya volt az. Ott hevert hasmánt, mozdulatlanul. Nigel óvatosan közeledett, noha feltételezte, hogy 16 már nincs életben, és úgy vélte, a tetemét kell majd eltávolítania. Amikor azonban közelebb ért, meglepetésére látta, hogy az állat még él, bár bal hátsó lábát vér borítja. Elsô pillantásra megállapította, hogy a kutya nemcsak engedelmes, de túlságosan súlyos sérülés érte, hogysem rátámadna. Megpróbálta elmozdítani a sínekrôl, de csuromvér lett ruhája-cipôje. Nyilvánvaló volt, hogy egymaga nem birkózik meg a feladattal. Felhívta az irányítószolgálatot, és kérte, lépjenek kapcsolatba az angol királyi állatvédô egyesülettel, az RSPCA-val, hogy küldjenek valakit segítségül. Majd ott várakozott a sérült kutya mellett. Azon a téli estén Siobhan Trinnaman volt az RSPCA ügyeletes jóléti tisztje, tehát ô fogadta a hívást valamivel este hét után, hogy foglalkozzék a sínen talált kutyával. Feljegyezte az irányítószámot valahol az E10-ben, beugrott a feltûnô RSPCA-jelvénnyel ellátott Citroën Berlingóba, és a jókora új olimpiai helyszín árnyékában fekvô, megjelölt területre hajtott. Nigel Morris az utcán várta, és kinyitott egy szolgálati kaput, amelyen átjuthattak az olimpiai stadion acélgyûrûje részeként emelt biztonsági kerítésen. Siobhan egyszeriben a személyeket és termékeket országszerte és külföldre szállító vonal veszedelmesen keskeny kavicsos sávján találta magát. Miközben vonatok száguldottak el mellettük, Siobhan az egyenetlen, kavicsos talajon óvatosan megközelítette a helyet, ahol Nigel a kutyát találta. Jobbra-balra irányította zseblám- 17

5 pája fényét, és végre rálelt a vágányok közt fekvô állatra. Rögtön látta, hogy igen rossz állapotban van, és erôsen vérzik. Zseblámpájával végigpásztázta az állat testét, és megállapította, hogy kan kutya, amelyet hátsó végtagjain súlyos sérülés ért. Megkönnyebbülten látta, hogy felemeli a fejét, és egyenesen ránéz. A következô pillanatban olyasmit hallott, amitôl elakadt a lélegzete. Hátraugrott, egészen a kerítésig, mert rádöbbent, hogy megint vonat közeledik. Nigel megnyugtatta. Semmi vész. Figyeljen csak. A kutya tudja, mi a dolga. A szerelvény egyszerûen átrobog fölötte. Épp elegendô a hely, ha nem próbál felállni. Mind a ketten hátrahúzódtak, és visszafojtott lélegzettel vártak, mialatt egy személyvonat óránként mintegy hetven kilométeres sebességgel száguldott a kutya felé. Siobhan elképedve figyelte, ahogy az állat, fülét lelapítva, egyszerûen leheveredik, és hagyja, hogy a vonat átzúgjon fölötte. Mihelyt az utolsó kocsi is áthaladt, felemelte a fejét, a fülét felszegte és rájuk nézett, mintha meg akarna róla gyôzôdni, hogy még ott vannak. Mihelyt Siobhan meglátta a kutya rimánkodó tekintetét, kérlelte Nigelt, zárassa le a lehetô leggyorsabban a vonalat. Mivel naponta annyi városi róka, kóbor kutya és macska mászkál Nagy-Britannia forgalmas vasúti vágányain, a vasútvonal politikája szerint egyetlen állat miatt nem zárnak le egy vonalat, és már nem is figyelmeztetik a mozdonyvezetôket. Ha azonban megállapít- 18 ják, hogy emberek vagy állatok közvetlen veszélyben vannak, elrendelhetik, hogy egy váltókezelô végrehajtson egy úgynevezett vonalzárolást. Nigel rádión értesítette az ellenôrzô termet, és aznap éjjel már másodszor ideiglenesen lezáratta a vonalat, hogy Siobhannal biztonságban odamehessenek a sérült kutyához. Mihelyt ígéretet kaptak, hogy a vonalon minden vonatot leállítanak mindkét irányban, a kutyához siettek. Siobhan elôször azt vette észre, hogy a kutya feje erôsen megdagadt. RSPCA-tisztként teljesített ötéves szolgálata során a kegyetlenségnek rengeteg áldozatát látta, és tapasztalata révén észrevette, hogy a kutyát valamivel vélhetôleg tompa eszközzel fejbe vághatták. Egy vonat sokkal nagyobb kárt okozott volna. A kutya lába és farka súlyosan megsérült, különösen a farka vérzett. Azt nem tudta megállapítani, hogy szenvedett-e belsô sérülést, de nem mutatott különösebb érzékenységet, amikor megvizsgálta, és tudta, hogy egy gyakorlott állatorvos pontosan megállapíthatja, mi a baj. A kutya, sérülései ellenére, jóindulatúnak látszott, nem úgy, mint sok másik, amelyikkel Siobhannak munkája során dolga volt. Ilyen sérülést elszenvedett állat morgott volna, ha csak a közelébe érnek, és valószínûleg meg is akarta volna harapni; épp erre számítva szájkosarat is vitt magával. De ez a szelíd óriás egyáltalán nem bánta, hogy hozzáért, éppen csak egy kicsit vinnyogott. Siobhan felhatalmazása révén elrendelhette, hogy súlyosan sérült állatot a helyszínen elaltathat egy állatorvos, ha ô menthetetlennek minôsíti. Ez az állat azon- 19

6 ban láthatólag nem szenvedett belsô sérülést, és, mint Siobhan késôbb mondta, annyira kedves és barátságos volt, hogy ô ott helyben elhatározta: megpróbálja megmenteni. Némi nehézséggel megemelték Nigellel a kutyát. Sikerült három lábra állítani, majd elcipelték Siobhan vagy kétszáz méterrel arrébb parkoló furgonjához. A kutya fel-felvinnyogott, de más hangot nem adott, ahogy elmozdították, majd beemelték a furgonba. Siobhan nem volt képesített állatorvos, ezért nem volt nála fájdalomcsillapító, de a kutyát lefektette az ép oldalára, és megköszönte Nigel Morrisnak a segítséget. Nigel ugyan már tizenkét éve dolgozott a vasúttársaságnál, de 2012-nek azon a januári éjszakáján volt ott elôször dolga sebesült kutyával. Kedvelte az állatokat, szüleinek két szeretett kutyája volt odahaza, Trinidadben, de késôbb azt mondta, ha a munkája mellett tarthatott volna állatot, szívesen fogadta volna örökbe ezt a sérült anatóliai juhászt, mert volt valami abban a kutyában, ami mélyen megérintette. Figyelte, amint Siobhan elhajt, és szívbôl remélte, hogy a szegény jószágnak sikerül átvészelnie a balesetet. Siobhan a tôle telhetô legnagyobb sebességgel hajtott az RSPCA észak-londoni Harmsworth Állatkórháza felé. A kis jövedelmûek részére épült, alacsony költségvetésû, huszonnégy órai ügyeletet tartó állatorvosi szolgálat 1968-ban létesült Sir Harold Harmsworth újságmágnás, Rothermere elsô grófja jóvoltából. Állatorvos-hallgatók itt részesülnek gyakorlati képzésben, és évente több 20

SHEILA HOCKEN Emma meg én

SHEILA HOCKEN Emma meg én SHEILA HOCKEN Emma meg én EGY GYEREK, AKI MÁS MINT A TÖBBI Iskolás koromig fogalmam sem volt arról, hogy nem látok rendesen. Homályos, bizonytalan képek és színek között éltem; mintha mindent fátyol borított

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED

V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED Rae Helmsworthnek és Janine Wilsonnak. Ők tudják, miért 1. fejezet Korábban átélt már melegebb napokat is, de azért még most is elég forrón tűzött

Részletesebben

A teljes nagy Robinson

A teljes nagy Robinson Daniel Defoe A teljes nagy Robinson Robinson Crusoe yorki tengerész élete és csodálatos kalandjai Angol eredetiből fordította: Dr. Szerelemhegyi Ervin TARTALOM SZÖKÉS A SZÜLŐI HÁZBÓL AZ ELSŐ HAJÓTÖRÉS

Részletesebben

Ken Follett - Hat nap múlva telihold

Ken Follett - Hat nap múlva telihold Ken Follet Hat nap múlva telihold Ken Follett - Hat nap múlva telihold Fordította Ladányi Katalin A mű eredeti címe: Ken Follett: Hornet Flight Copyright GABO Kiadó Felelős kiadó: Földes Tamás Copyright

Részletesebben

ISTEN MOST IS MEGTEHETI

ISTEN MOST IS MEGTEHETI KATHRIN KUHLMAN ISTEN MOST IS MEGTEHETI Missziós kiadvány (ismeretlen kiadótól) 1 Tartalomjegyzék: Előszó... 3 Csodák történnek... 4 Isten mindig válaszol a kislányok imádságára... 11 Ne kutassuk, miért?...

Részletesebben

Lisa Gardner. Nem bújhatsz el

Lisa Gardner. Nem bújhatsz el Lisa Gardner Nem bújhatsz el Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2012 1 Tizenhét éves voltam, amikor apám elmagyarázta, hogy a világ egy bonyolult rendszer. Az iskola is egyfajta bonyolult rendszer. A szomszédaink

Részletesebben

Egy haláli szingli meséi

Egy haláli szingli meséi MARYJANICE DAVIDSON MaryJanice Davidson Egy haláli szingli meséi Betsy királynó sorozat 1. 1 MaryJanice Davidson Egy haláli szingli meséi Betsy királynó sorozat 1. Könyvmolyképző Kiadó, 3 Szeged, 2011

Részletesebben

Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT. (Tartalom) vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT. (Tartalom) vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT (Tartalom) A robotika három törvénye 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Részletesebben

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY (Tartalom) A titokzatos stylesi eset Első fejezet Stylesba megyek Az élénk érdeklődés, amely az annak idején stylesi eset -ként emlegetett ügyet kísérte,

Részletesebben

Fordította F. Nagy Piroska. Hungarian translation by F. Nagy Piroska, 2009. Hungarian edition by Maecenas Könyvkiadó, 2009

Fordította F. Nagy Piroska. Hungarian translation by F. Nagy Piroska, 2009. Hungarian edition by Maecenas Könyvkiadó, 2009 Eljön az a nap Eljön az a nap A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Danielle Steel: One Day At A Time A Delacorte Press Book. Published by Bantam Dell a Division of Random House, Inc., New York,

Részletesebben

Hol van a misszionárius-gyerekek hazája?

Hol van a misszionárius-gyerekek hazája? A Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Külmissziói Alapítvány Lapja XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Hol van a misszionárius-gyerekek hazája? 2005 Október A misszionáriusok gyerekeivel hasonló a helyzet, mint

Részletesebben

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság ellen, melyek

Részletesebben

ELSŐ FEJEZET A fekete csillag

ELSŐ FEJEZET A fekete csillag ELSŐ FEJEZET A fekete csillag Sötét éjszaka volt; úgy tűnt, mintha a teliholdat csak úgy ráakasztották volna az égre, és csillagok milliárdjai ragyogtak, mint kék és vörös lámpácskák. A mennybolt fényei

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz!

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Kresley Cole MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: If You Deceive A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

LEE CHILD 8 NINCS VISSZAÚT

LEE CHILD 8 NINCS VISSZAÚT 1. fejezet Reachert végül beültették egy autóba, és elvitték egy másfél kilométernyire lévõ motelbe, ahol az éjszakai recepciós adott neki egy szobát. Pontosan úgy festett, mint várta, hiszen ezernyi ilyen

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

AZ IDŐ ES A SZOBA. Botho Strauss

AZ IDŐ ES A SZOBA. Botho Strauss Botho Strauss AZ IDŐ ES A SZOBA SZEMÉLYEK JULIUS OLAF MARIE STEUBER FÉRFI, AKINEK NINCS MEG AZ ÓRÁJA TÜRELMETLEN NŐ FRANK ARNOLD ALVÓ NŐ FÉRFI TÉLIKABÁTBAN TELJESEN ISMERETLEN FÉRFI Szoba három nagy, utcára

Részletesebben

El ne temessetek, visszajövök!

El ne temessetek, visszajövök! El ne temessetek, visszajövök! Azt mondja az Úr: Ezt az üzenetet népemnek küldöm a Földre, bizonyságul, hogy én a Mennyben vagyok. Ezek után láttam: Íme, egy nyitott ajtó a Mennyben, és az első hang, amelyet

Részletesebben

NYOLCVAN NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL

NYOLCVAN NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL JULES VERNE NYOLCVAN NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL FORDÍTOTTA CSATLÓS JÁNOS TARTALOM ELSŐ FEJEZET Egy megállapodásról, melynek értelmében Phileas Fogg és Passepartout kölcsönösen gazdává, illetve inassá fogadja

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek...

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... Rövid ismertető a hátoldalról: Sissy élete alkonyán már csak emlékeinek él Íróasztalán díszes keretben ott áll leghűségesebb lovagja, gróf Andrássy

Részletesebben

GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV. Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ

GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV. Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Isaac Asimov: Foundation and Earth Doubleday and

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Eduardo Sacheri: La Pregunta de sus ojos PUNTO DE LECTURA, Spain, 2010. Fordította: Smid Bernadett

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Eduardo Sacheri: La Pregunta de sus ojos PUNTO DE LECTURA, Spain, 2010. Fordította: Smid Bernadett Egy kegyetlen gyilkossággal indul ez a különös, ám ellenállhatatlan utazás Argentína igazságszolgáltatási rendszerébe A Szemekbe zárt titkok sötét helyként ábrázolja a világot, amiben az egyedüli fényforrás

Részletesebben

AGATHA CHRISTIE EGY MARÉK ROZS

AGATHA CHRISTIE EGY MARÉK ROZS AGATHA CHRISTIE EGY MARÉK ROZS BŰNÜGYI REGÉNY EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1977 A FORDÍTÁS AZ ALÁBBI KIADÁS ALAPJÁN KÉSZÜLT: AGATHA CHRISTIE: A POCKET FULL OF RYE FONTANA COLLINS. LONDON. 1974 1953 BY THE

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom:

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom: A SZÍV ÉBREDÉSE Elmélkedések rövid történetek alapján Anthony de Mello SJ A csend szava, Egy perc bölcsesség, valamint a Szárnyalás szerzője KORDA KIADÓ KECSKEMÉT 1998 Figyelmeztetés Nagy titok, hogy bár

Részletesebben