A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉSE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉSE:"

Átírás

1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város településszerkezeti tervéről szóló 392/2008. (IX.30.) Kt. sz. határozat módosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 352/2013. (VIII.27.) Kt. sz. határozata a város településszerkezeti tervéről szóló 392/2008. (IX.30.) Kt. sz. határozat módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény alapján a város településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal összhangban az alábbiakról rendelkezik: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete e határozata szerint kiegészíti a településszerkezeti terv leírását, valamint elfogadja az e határozat melléklete szerinti, a TSZT- 1m jelű (m=1: méretarányú) településszerkezeti, tájrendezési, környezetalakítási és közlekedési terv 1. módosítását. Egyúttal a 392 / (IX.30.) Kt. sz. határozattal elfogadott TSZT jelű (m=1: méretarányú) településszerkezeti tervlapot hatálytalannak nyilvánítja. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉSE: 1. A településszerkezeti tervben rögzített gyűjtőutak kiegészülnek a következő új elemekkel: - a Móricz Zsigmond utca, - a Mázsaház utca, - a Csokonai utca, és - a Hársfa utca Május 1. körút. 2. A gazdasági területként fejlesztés céljára kijelölt területek felsorolása (a jelenlegi belterületi határon belül) kiegészül az alábbiakkal: - A Battai út mellett lévő kamionmosó és a hozzá kapcsolódó területek (a 1307/1 és 1307/7 hrsz-ú, valamint a 1307/5 hrsz-ú ingatlan egy része) 3. A településszerkezeti terv módosításában rögzített változások területmérlege: Terület-felhasználás jele Terület-felhasználás nagysága (ha) meglévő állapot tervezett állapot Vt 0, Lf 0, Lke 2, Gksz 0 0,3567 KÖu 0 4,1445 V 0, Összesen: 4,5012 4,5012

2 Felelős: Szabó Tamás polgármester Határidő: azonnal Kmf. Szabó Tamás sk. polgármester Dr. Feik Csaba sk. jegyző Vajdics András sk. képviselő jkv. hitelesítő Wimmer Sándor sk. képviselő jkv. hitelesítő

3 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből A Képviselő-testület a város településszerkezeti tervéről 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 392/2008.(IX.30.) Kt. sz. határozata a város településszerkezeti tervéről ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL SZÓLÓ ÉVI LXV TV. ÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY ALAPJÁN A VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁBAN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN AZ ALÁBBIAKRÓL RENDELKEZIK: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi város közigazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a településszerkezeti terv mellékelt leírását, valamint a TSZT jelű (m=1: méretarányú) településszerkezeti tervét. Egyúttal a T-1-es és T-2-es számú (M=1:5.000 és 1: es méretarányú) melléklet településszerkezeti tervet és az azt jóváhagyó 224/2005.(VI.30.) Kt. sz., a Város Településszerkezeti Tervének elfogadásáról, valamint a 203/2006.(V.30.) Kt. sz., a Város Településszerkezeti Tervének kiegészítéséről szóló határozatokat hatálytalannak nyilvánítja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Kmf. Szabó Tamás sk. polgármester Dr. Feik Csaba sk. jegyző Takács Katalin sk. képviselő jkv. hitelesítő Vajdics András sk. képviselő jkv. Hitelesítő

4 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ LEÍRÁS A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségét és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és a térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembe vételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartásamellett. KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK: A város tervezett közlekedéshálózatát a módosított településszerkezeti terv tartalmazza. Az ennek megvalósításával kapcsolatos önkormányzati és hivatali teendők az alábbiak. A Budapest-Pusztaszabolcs vonal nyomvonal-korrekcióját a MÁVTI szakági adatszolgáltatása alapján a tervbe be kell illeszteni. A város érdekében a 6. sz. főút mindkét elkerülő nyomvonalát a távlati tervekben fenn kell tartani, kiépítésüket el kell érni. Az OTRT-ben szereplő V0 nyomvonal területbiztosítását a településrendezési terveknek tartalmazniuk kell. A közúthálózat tervezett fejlesztése érdekében - országos és települési utak - a szabályozási tervben az adottságoknak megfelelően meg kell határozni a szükséges (biztosítható) építési területsávok szélességét. A városközpont és az egész belterület tehermentesítésére is pozitív hatással bíró úthálózat fejlesztés következményeit tanulmánytervben szükséges tisztázni a város új forgalmi rendjének biztosítása érdekében. Növelni kell a vasútvonalon való közúti átkelések számát és színvonalát az új lakóterület bővítés esetén. Az intézmény-területek és a városközpont parkolási lehetőségeinek növelése érdekében ki kell jelölni az e célra hasznosítható területeket. Az idegenforgalmi fejlesztésekkel párhuzamosan fokozatosan ki kell építeni az ezt szolgáló kerékpárutak hálózatát és a hajókikötőt is. A Rába patak által elvágott településrészek (pl. városközpont és lakóterület) jobb gyalogos kapcsolata érdekében a tervlapon ábrázolt gyalogutat és patakhidat ki kell építen. BEÉPÜLT ÉS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK: Ercsi Város közigazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt (beépített és további beépítésre kerülő) és beépítésre nem szánt területekre tagozódik. A beépítésre szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a belterület (meglévő és tervezett bővítés). A beépítésre nem szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a külterület. A beépült területek szerkezeti rendszere jelentősebb beavatkozást nem igényel, csupán az úthálózat fejlesztendő a rosszul ellátott területeken, illetve a tervezett új, beépítésre szánt területeken. A meglévő forgalmi és gyűjtőutak rendszere kisebb beavatkozást, átépítést tesz szükségessé egyes szakaszokon, jelentősebb hálózatkiegészítési útépítési feladatok a

5 tervlapon ábrázolt helyeken és a lakóutcák kiépítésében, illetve a belterületbővítési területek feltárásánál jelentkeznek. A településtörténeti értékekkel rendelkező ófalui településközponti terület hagyományos beépítésmódja védendő, a terület helyi városképi védelemre javasolt. A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: a) Lakóterületek: a/1. Nagyvárosias lakóterület, a/2. Kisvárosias lakóterület, a/2. Kertvárosias lakóterület, a/3. Falusias lakóterület. b) Gazdasági területek: b/1. Kereskedelmi szolgáltató terület, b/2. Ipari gazdasági terület. c) Különleges területek: c/1. Sportterület, c/2. Temető (meglevő) c/3. Temető (tervezett: külterületen) d) Településközpont vegyes területek d/1. Városközpont területe, d/2. Városrészközpontok, alközpontok területe, d/3. Egyéb, jellemzően intézményelhelyezésre szolgáló területek, e) Üdülőterületek e/1. Üdülőházas üdülőterületek, e/2. Hétvégiházas üdülőterületek. A beépítésre szánt területek egyes területfelhasználási egységei építési használatának megengedett felső határát (legnagyobb szintterületsűrűségét) az alábbi táblázat tartalmazza: Területfelhasználási egységek Térképi jele Legnagyobb szintterületsűrűség Nagyvárosias lakóterület Ln 1,5 Kisvárosias lakóterület Lk 1,0 Kertvárosias lakóterület Lke 0,5 Falusias lakóterület Lf 0,4 Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület Gksz 2,0 Ipari gazdasági terület Gip 1,0 Településközpont vegyes területek Vt 1,2 Üdülőházas üdülőterület Üü 0,3 Hétvégiházas üdülőterület Üh 0,2 Különleges terület Ksp, Ksr, Kt 0,5

6 (Szintterületsűrűség: a beépítésre szánt (beépített) terület egyes területfelhasználási egységein a területfelhasználási egység területének és a rajta elhelyezhető (elhelyezett) épületek összes szintterületének viszonya.) A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, valamint sajátos jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: a) Közlekedési és közmű területek: a/1. Közúti, a/2. Kötöttpályás, a/3. Vízi, b) Zöldterületek, c) Erdőterületek, d) Mezőgazdasági területek, e) Vízgazdálkodási területek. Ercsi város népességszáma 1995-ben fő volt, 2000-re az állandó népességszám elérte a főt, 2003-ra pedig a 8605 főt. A lakásszám ennek megfelelően emelkedett, az utóbbi években, ig 748 új lakás épült, a lakásszám 1998-ban db, 2004-ben pedig mintegy 3100 db. A településszerkezet területi jellegű fejlesztése az önálló gazdasággal rendelkező, turisztikailag vonzó, kellemes életteret nyújtó település jövőképének elérése érdekében, a város különböző területrészein indokolt. - Belterületbe vonásra kijelölt lakóterület fejlesztésre szánt részek a Váli úti dűlő déli része, valamint a Sinatelepnél: - a Váli úti dűlő déli jelenlegi belterülethez csatlakozó részét, - a 0177/1 és a 0177/2 hrsz-ú ingatlanokat, - a cukorgyári területtől délre, a vízműtelep mellett meglevő lakóterületi sávot - a Sinatelepi belterülethez úttal délnyugati irányból csatlakozó meglevő lakóterületet, a Külső Sina-telepet. - Sina-telep D-i részén lévő kertes mezőgazdasági területek. - Lakóterületi fejlesztés céljára kijelölt területek a jelenlegi belterületi határon belül: - a Dózsa Gy. út északi oldalán lehetséges tömmbelső feltárások, - a Panoráma u. Lejtősor alatt levő tömb, - a Határ u-tól északra levő (volt vásártéri) területen, - a hrsz 2450 volt sportpálya területén, - részben a volt laktanya területén két területegységben, - a Tótlik településrész északi és nyugati részének feltárása. - Gazdasági területként belterület bevonása javasolt - az Ipari Park területét és dél-délkeleti bővítési területe, a 6-os főút keleti oldalán, - az ipari park távlati bővítési területét ipari tartalékterületetként, a 6-os főút nyugati oldalán, - a martonvásári út északi és déli oldalán kijelölt, vasútvonalhoz, illetve cukorgyári területhez csatlakozó területeket kereskedelmi szolgáltató, illetőleg iparterületi fejlesztési területként (Ezen belül a tervezett új vasútvonaltól a központi belterület irányában javasolt fejlesztési területek hasznosítása első ütemben megkezdődhet, a tervezett új vasútvonaltól a Ráckeresztúri határig terjedő területek hasznosítására csak az első ütemű területek teljes más célú felhasználása után kerülhet sor.)

7 - Gazdasági területként fejlesztés céljára kijelölt terület a jelenlegi belterületi határon belül: - a volt cukorgyári terület, - a Rába-patak és a Battai út közti terület. - Gazdasági területként fejlesztés céljára kijelölt terület a jelenlegi belterületi határon kívül: - a martonvásári út É-i és D-i oldalán a Ráckeresztúri határnál - az anyaggödör területe - az új kombinált ciklusú földgázüzemű villamos erőmű területe (alternatívaként esetleg más ipari funkciókra is használható) - Településközpont vegyes területként fejlesztés céljára kijelölt terület a jelenlegi belterületi határon belül: - a 6-os út belterületi középső szakasza mentén, - a vasútállomás mellett, és - részben a volt laktanyák területe. -Településközpont vegyes területi fejlesztés céljára kijelölt területek a jelenlegi belterületi határon kívül: - a Sina-telepi kastély D-i környezete - a külső Sina-telep É-i és középső része -Üdülőterületi fejlesztés céljára kijelölt területek a jelenlegi belterületi határon kívül: - A Káros-tó mentén tervezetett üdülőterületek -Különleges területként fejlesztés céljára kijelölt terület a jelenlegi belterületi határon belül: - Részben a volt laktanyák területe -Különleges területként fejlesztés céljára kijelölt területek a jelenlegi belterületi határon kívül: - új temetőterületként az Eötvös sírkápolna melletti területen - a Sina-telep mellett a volt majorban levő kastély és környéke - a külső Sina-telep D-i részén lévő sport terület - Zöldterületként belterület bevonásra javasolt a dunaparti területsáv kompállomás környéki, Rába pataktól északra levő része. A felsorolt területi bővítések csak ütemezetten, műszaki, környezeti és gazdasági szempontból szigorú feltételekhez kötötten, a fejlesztésben érdekeltek finanszírozásában valósíthatók meg. - A területfelhasználási egységeket a tervezett szerkezeti elemek és területfelhasználás figyelembevételével, és a terület adottságai alapján a továbbtervezés során építési övezetekre, illetve övezetekre kell felosztani. - A tervlapon is feltüntetett védőterületeknek, védőtávolságoknak és védősávoknak a területfelhasználásra gyakorolt hatásait az érintett építési övezetek és övezetek kialakításánál figyelembe kell venni (szennyvíztisztító telep: 150 m, temető: 50 m, utak, vasútvonalak előírt védőtávolságai). - A tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges előfeltételeket (pl. továbbterveztetés, elő-közművesítés, egyéb infrastruktúra fejlesztés) a beruházások megvalósítása előtt, a területtulajdonosok tehervállalásával kell biztosítani. Az előírt közműellátás biztosítása érdekében a területtulajdonosokkal szerződést kell kötni a közművek megvalósítására.

8 - A MEZŐGAZDASÁGI TÁJFÁSÍTÁS MEGLÉVŐ ELEMEIT MEG KELL TARTANI ÉS KI KELL EGÉSZÍTENI A FASOROK, VÉDŐSÁVOK VISSZAÁLLÍTÁSÁVAL, TELEPÍTÉSÉVEL. - Az elsődlegesen természet- és tájvédelmi, illetve régészeti célú (rendeltetésű) területek jellegét, rendeltetését megváltoztatni csak a védelem tárgyának megsemmisülése esetén, vagy egyéb esetben a természetvédelemért, illetve a régészeti védelemért felelős szakhatóság engedélyével lehet. Az elsődlegesen természet- és tájvédelmi, valamint régészeti célú területek másodlagos funkciói és használata (termelés, beépítés, stb) nem állhatnak ellentétben elsődleges rendeltetésükkel, nem zavarhatják és nem veszélyeztethetik e területek táji és természeti, illetve régészeti értékeit. - A lakosság fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek és a korlátozott képességűek igényeire, az oktatás, a sport, a szabadidő és az üdülés, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak működési feltételeinek biztosítása a város meglévő intézmények minőségi fejlesztésével, valamint a Településszerkezeti tervben ábrázolt új létesítmények kialakításával oldható meg. - A településszerkezeti terven, szélerőmű park kialakításra szabályozási terv jóváhagyása után igénybe vehető területként jelölt mezőgazdasági területeken a tervezett szélerőműveket csak önállóan elkészített szabályozási terv elkészítése és önkormányzati jóváhagyása után lehet megvalósítani. E szabályozási tervek készítése során különös figyelemmel kell lenni a szélerőmű park és a környező mezőgazdasági területek akadálymentes megközelítési lehetőségeinek biztosítására, a szükséges infrastruktúra elemek kialakíthatóságára, illetőleg a környezetvédelmi szempontok érvényesülésére. A beépítésre szánt és nem szánt területegységek elkülönítése a szabályozási terv által válik lehetségessé. - A lakosság megélhetését, ellátását biztosító gazdasági érdekeket a meglévő munkahelyek megőrzésével, lehetőség szerinti fejlesztésével, és a tervezett ipari, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek beépítése során létrejövő új munkahelyek létesítésével szükséges biztosítani. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVBEN RÖGZÍTETT VÁLTOZÁSOK TERÜLETMÉRLEGE: Terület-felhasználási kategória Meglévő, Tervezett* Összesen megmaradó (ha) (ha) (ha) Lakóterületek: falusias lakóterület 44,7-44,7 - kertvárosias lakóterület 352,9-352,9 - kisvárosias lakóterület 13,6-13,6 Településközpont vegyes terület 45,6 24,1 69,7 Gazdasági területek: kereskedemi-szolgáltató 42,7 102,1 144,8 gazdasági terület - ipari gazdasági terület Üdülőterületek üdülőházas üdülőterület 16,2-16,2 - hétvégiházas üdülőterület 18,2-18,2 Különleges terület 8 9,6 17,6 Közlekedési terület Zöldterület (közpark) 13,8-13,8 Erdőterület 549,6 60,8 610,4 Mezőgazdasági terület 4111,6-4111,6

9 Vízgazdálkodási terület 490,4-490,4 Összesen: 6234,3 296,6 6530,9 * A Tervezett fejlécű oszlopban részben a már a korábbi ÁRT-ben is átsorolásra tervezett, de még nem szabályozott területek és a most újonnan átsorolandó területek együtt szerepelnek! A TSZT - módosítás során biológiai aktivitás érték (BAÉ) csökkenéssel járó övezeti átsorolások összes értéke: -388,56; a BAÉ növekedéssel járó övezeti átsorolások összes értéke: +616,48, a kettő BAÉ különbözete: + 227,92. A terv tehát a BAÉ-re vonatkozó törvényi előírásnak megfelel, a tervezett terület-felhasználási változások BAÉ - egyenlege pozitív. ÉRTÉKVÉDELEM: - Az országos műemléki védelem alatt álló épületek és létesítmények védelméről települési eszközökkel is gondoskodni kell. - Helyi védelmet kell biztosítani a külön rendelettel helyi védelem alá helyezett épületekre, objektumokra: Az érvényben levő országos és helyi védelmi előírásoknak érvényt kell szerezni a városban levő táji és természeti értékek tartós fennmaradása érdekében. Természeti területek: Ercsi Szigeti ártéri erdő és dunai holtág területe TT Duna menti ártéri liget-erdősávok területe TT Szent László vízhez kapcsolódó vizes élőhelyek területe TT Váli vízhez kapcsolódó vizes élőhelyek területe TT Natura 2000 hálózathoz tartozó területek (a külön közleményben közzétett hrsz-ok szerint) N2 Országos ökológiai hálózathoz tartozó területek (az otrt lehatárolása szerint) Oöh KÖZMŰVEK: - A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. - A közterületek gazdaságosabb kihasználása érdekében törekedni kell a zárt csapadékelvezetés megvalósítására. Útrekonstrukciónál, útépítéseknél (a kedvezőbb utcakép kialakítása érdekében) lehetőleg már zárt csapadékvízgyűjtő csatornahálózatot kell építeni. - Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni. Kerülni kell a hálózatok föld feletti telepítését. - A település beépítésre szánt területének hasznosítását a távlatban csak teljes körű közműellátás előírása esetén szabad lehetővé tenni. Átmenetileg a vezetékes közcsatorna hálózat kiépítéséig hatóságilag engedélyezett, korszerű és szakszerű közműpótló berendezés megléte esetén is megvalósíthatók a fejlesztések, ha ezzel a talaj- és vízszennyezés kizárható. - A település bel- és külterületén a kommunális szennyvíz szikkasztása ideiglenes jelleggel sem engedhető meg. - A szennyvízcsatorna megépítése után az érintett fogyasztókat kötelezni kell a csatornára való rákötésre.

10 - Új villamosenergia (közép- és kisfeszültségű, közvilágítási) hálózatokat a helyi védelem alatt álló terület határán belül kizárólag a térszín alatt földkábellel, a település egyéb területein pedig lehetőleg földkábellel kell megvalósítani. - Ahol a meglevő vezetékhálózatok föld feletti elhelyezése egyelőre fennmarad, területgazdálkodási szempontból (az utcabútorozási és utca fásítási lehetőség biztosítása érdekében) a hálózatokat lehetőleg közös oszlopsorra kell összevonni. KÖRNYEZETVÉDELEM: - Valamennyi területfelhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése és megvalósítása során érvényre kell juttatni a környezetvédelmi és a természetvédelmi törvényben, valamint a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott előírásokat. - A településen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy: a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, b) megelőzze a környezetszennyezést, c) kizárja a környezetkárosítást, d) megszüntesse, de legalább enyhítse a meglevő ártalmakat és szennyezéseket. - INTÉZKEDNI KELL A KÖRNYEZETVÉDELMI RENDELETBEN ÉS A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMBAN FOGLALTAK HATÉKONY VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS GONDOSKODNI KELL A PROGRAM LEGALÁBB HAT ÉVENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ÉS AKTUALIZÁLÁSÁRÓL. - A TELEPÜLÉS RÉSZLETES KÖRNYEZETI ELEMZÉST ÉS PROGNÓZIST IGÉNYLŐ KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATINAK MEGOLDÁSÁRA KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY (KHT) ALAPJÁN KELL FELADATTERVET KIDOLGOZNI. KHT KÉSZÍTENDŐ A DUNAPARTI LÖSZFAL ÁLLÉKONYSÁGI PROBLÉMÁINAK ÉS VÉDELMÉNEK MEGOLDÁSÁRA, VALAMINT A KŐOLAJFINOMÍTÓ (MOL) TELEPHELYEN KÍVÜLI VÉDŐTERÜLETÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS AZ OTT FOLYTATHATÓ TERÜLETHASZNÁLAT SZABÁLYAINAK MEGÁLLAPÍTÁSRA. Földvédelem: - Az erózió és defláció elleni védelem érdekében a mezőgazdasági és erdőterületeken környezetkímélő (talajvédő) gazdálkodást kell folyatni, biztosítva a földfelszín minél nagyobb arányú és minél állandóbb jellegű zöldfelületi fedettségét és a lehető legkedvezőbb talajnedvességi állapotot. A lejtős és laza feltalajú mezőgazdasági területek talajvédő művelése során az eróziós és deflációs károk minimalizálását kell biztosítani. - A deflációs porártalmak ellen a belterületi szegélyeken és a síkságokon véderdősávok telepítésével és a minél nagyobb arányú növényi borítottság biztosításával kell védekezni. - A termőföldeket minőségük és termőképességük megőrzése érdekében rendeltetésüknek megfelelően kell hasznosítani, illetve művelési águknak megfelelően művelésben tartani, lehetőleg minél tartósabb zöldfelületi fedettséget biztosító kultúra és agrotechnika alkalmazásával. - A löszös, csúszás- és suvadásveszélyes területek állékonyságának biztosítása érdekében vízrendezési és geotechnikai eszközökkel biztosítani kell e területek védelmét, lehetőleg védőzöldfelületként kell hasznosítani ezeket, de legalább is kerülni kell e területek terhelését, (további) beépítését. - A bányatelekhatárral lefedett ásványvagyonkészlet területét a településszerkezeti tervlap lehatárolja. Az ásványikincsek (homok, kavics) kitermelése a bányatelekkel fedett területek megfelelő övezetbe való sorolása után, az egyéb környezet- és természetvédelmi szempontok érvényesítésével szükséges. a bányatelekkel fedett területek egyéb célú beépítésre szánt területté nem minősíthetők át, feltárásukig mezőgazdasági művelésük fenntartandó. Vízkészletek minőség- és mennyiségvédelme:

11 - A beépített és beépíteni szándékozott csatornázatlan ingatlanok szennyvízelvezető hálózatra történő rákötését legkésőbb 90 naponbelül meg kell oldani, a város beépítésre szánt területeinek közcsatorna-hálózattal ellátott részein. A beépítésre nem szánt, illetve egyéb, közcsatornával ellátatlan területeken egyedileg -a közegészségügyi és a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett ökotechnikai módszerekkel, kisberendezéssel vagy közműpótlóval- kell megoldani a szennyvízártalmatlanítást. A település vízbázis hidrogeológiai védőterülettel lefedett részén mindennemű szennyvízszikkasztás tilos. A védőterületen kívüli részen is tilos a szennyvizek kontroll nélküli elszikkasztása, kontrollált szennyvízkiöntözés külön hatósági engedély előírásainak megfelelően lehetséges. - A szennyvíztisztítómű csökkentett védőtávolságának fenntartásához az ántsz által előírt technológiai feltételek [1] teljesítése és folyamatos kontrollja szükséges, a telep területén belül előírt legalább 10 m szélességű véderdősáv egy éven belül kialakítandó. a telep 150 m-es környezetében jelentős porszennyezéssel járó tevékenység nem végezhető. - A SZENNYVÍZÁTEMELŐK CSÖKKENTETT VÉDŐTÁVOLSÁGÁNAK FENNTARTÁSÁHOZ AZ ÁNTSZ ÁLTAL ELŐÍRT TECHNOLÓGIAI FELTÉTELEK (SZAGTALANÍTÁS, ZAJVÉDELEM) TELJESÍTÉSE ÉS FOLYAMATOS KONTROLLJA SZÜKSÉGES. - A szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek, külvizek) megfelelő (elő)tisztításáról gondoskodni kell. A település vízbázis hidrogeológiai védőterülettel lefedett részén a csapadékvíz elvezető és tározó rendszer a védőterületi zónarendszer előírásainak megfelelően alakítandó ki, a hidrogeológiai A zónán belüli területeken csak zárt medrű elvezetők és tározók építhetők. - A belterületnek a külvizek és belvizek elleni megfelelő védelmét, csapadékvíz elvezetésének illetve szabályozott helyben tartásának megoldását a felszíni vízrendezés eszközeivel biztosítani kell. - A dunai vízbázis védőterületi előírásainak betartásával biztosítani kell az ivóvízkutak védelmét. - A vízben élő szervezetre veszélyes (vegyi) anyagok kijuttatása és elhelyezése ellen védeni kell a vízfolyások és tavak közeli területeket, a vízparti sávokat, valamint a felszín alatti vízkészleteket, különös tekintettel a szennyezésre érzékeny vízbázisok területeire. - A település nitrátszennyezésre érzékeny területi lehatárolásából [2] adódó, külön jogszabályban meghatározott védelmi előírásait a településszerkezeti és területfelhasználási változtatások során is figyelembe kell venni. - A vízfolyások medrét rendszeresen karban kell tartani, vagy önfenntartó viszonyaik feltételeit kell biztosítani. Szükség esetén hordalékfogókat, vízkormányzó műtárgyakat kell létesíteni, amelyek tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell. - Ártéri és hullámtéri területeken, természetes illetve természetközeli állapotú vízmedrek és vízpartok területén, természeti védettség által érintett vizes területeken a vizek védelme és a vízkárok elleni védelem az ökológiai természetvédelmi szempontok elsődlegességével biztosítandó. Levegőtisztaság-védelem: - A különböző területekre vonatkozó levegőtisztaság védelmi kategóriák határértékeinek betartásáról és betartatásáról folyamatosan gondoskodni kell. - A közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése érdekében az átmenő forgalmat a belterületről minél nagyobb arányban ki kell helyezni, belterületen alapvetően a forgalomszabályozás eszközeit kell alkalmazni, míg külterületen az út menti véderdősávokat mielőbb, de legkésőbb az útszakasz soronkövetkező felújításával egyidőben el kell telepíteni. - A meglévő, helyhez kötött légszennyező források esetében technológia-váltással, vagy a szennyező forrás felszámolásával meg kell szüntetetni a határérték feletti terhelést. A nagyipari potenciális légszennyező források emissziós értékeit és immissziós hatásait

12 folyamatos méréssel kell figyelemmel kísérni, és hatásterületüket minél nagyobb arányban védő hatású erdőterületként kell kialakítani. - A (százhalombattai székhelyű, de ercsi hatásterülettel is rendelkező) felső küszöbértékű veszélyes üzemek, valamint az új potenciális légszennyező források külön előírásban meghatározott [3] levegőtisztaságvédelmi előírásai betartandók. Zaj és rezgés elleni védelem: - A különböző területekre vonatkozó zajvédelmi kategóriák határértékeinek betartásáról és betartatásáról folyamatosan gondoskodni kell. - A közlekedési eredetű zajterhelés csökkentése érdekében az átmenő forgalmat a belterületről minél nagyobb arányban ki kell helyezni, illetve a belterület központi részéről kevésbé érzékeny területekre átterelni. A belterületen alapvetően a forgalomszabályozás eszközeit kell alkalmazni, míg külterületen zajvédő erdősávokat kell telepíteni. - A lakóterületeken, a védett területeken, valamint az ezekre hatással lévő szomszédos területeken a meglévő, helyhez kötött zajforrások esetében technológia-váltással vagy kitelepítéssel meg kell szüntetetni a határérték feletti zajterhelést. Élővilágvédelem: - Az ökológiailag értékes területek védelme érdekében a gyep, nádas, mocsár, vízállás, tó és erdő művelési ágak megtartását, az élővilág és élőhely fennmaradásához szükséges építési és használati korlátozásoknak érvényt kell szerezni. - A mezőgazdasági tájfásítás fennmaradt elemeinek maradéktalan megóvásán túl gondoskodni kell a köz- és dűlőutak, birtokhatárok mentén a védőfásítás megvalósításáról, gyepük, mezsgyék kialakításáról. - Törekedni kell a magasabb ökológiai értékű területek (az erdő, rét-legelő, nádas területek) növelésére, az alacsonyabb ökológiai értékű (szántó, szőlő, kert, gyümölcsös és nem természeti kivett területek) rovására. - A védelem alatt álló táj- és természetvédelmi területek kezelési terv szerinti fenntartásáról, területi csökkenésének és degradációjának elkerüléséről gondoskodni kell. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS: - A településen keletkező kommunális hulladék elhelyezése csak engedéllyel rendelkező térségi, vagy kistérségi hulladéklerakón történhet. A meglévő hulladékártalmatlanító telephelyeket lezárásuk után rekultiválni kell. - A TELEPÜLÉSEN FEJLESZTENI KELL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS RENDSZERÉT, HULLADÉKUDVAROK, GYŰJTŐSZIGETEK KIALAKÍTÁSÁVAL IS. - A település közigazgatási területén belül veszélyes hulladék átmeneti tárolása, kezelése a keletkezés helyén, az iparterületen, ellenőrzött körülmények között lehetséges, az érvényben levő jogszabályok és telephelyre vonatkozó rendelkezések betartásával. A település területén veszélyes hulladék végleges elhelyezése nem engedélyezhető, a helyben újra nem hasznosított hulladékok biztonságos elszállítása szükséges. TERVEGYEZTETÉSI FELADATOK: - Az ezután készülő szabályozási tervekben érvényesíteni kell a város településszerkezeti tervében szereplő elhatározásokat. - A természeti területek és egyedi tájértékek jegyzékének kormányzati szintű jogszabállyal való közzététele után a terv vonatkozó szakaszai kiegészítendők.

13 - E határozat hatályba lépése után az igazgatási területen belül készülő műszaki terveket és fenntartási terveket (kezelési tervek, üzemtervek, haváriatervek, stb) a településszerkezeti tervvel összhangban kell elkészíteni. BELTERÜLETBE VONÁS: A területek felhasználási igényének sorrendjében, ütemezetten belterületbe kell vonni a településszerkezeti tervlapokon jelölt alábbi területeket: a) lakóterület céljára: - a Váli úti dűlő déli jelenlegi belterülethez csatlakozó részét, - a Sina-telep D-i részén lévő kertes mezőgazdasági területeket, - a Külső Sina-telep lakóterületeit -a beékelődő erdőterülettel együtt, erdőként megtartva-. b) településközpont vegyes terület céljára - a Sina-telepi kastély D-i környezetét, - a Külső Sina-telep É-i és középső részét. c) gazdasági terület céljára: - a martonvásári út északi és déli oldalán kijelölt, vasútvonalhoz, illetve cukorgyári területhez csatlakozó területeket a Ráckeresztúri határt megközelítve gazdasági területként, - a MOL Ercsi közigazgatási területére eső telephelyét. - a tervezett gázerőmű (vagy más ipari funkció) területét. - az anyaggödör területét. - az Ipari Park területét és dél-délkeleti bővítési területét, a 6-os főút keleti oldalán, - az ipari park távlati bővítési területét ipari tartalékterületetként, a 6os főút nyugati oldalán. d) különleges terület céljára - a tervezett temető és a kápolna területét. e) zöldterület céljára: - a Duna-parti területsáv kompállomás környéki, Rába pataktól északra levő részét. A településrendezési tervben kijelölt fejlesztési területek belterületbe vonására (művelésből való kivonására) csak akkor kerülhet sor, ha a belterületté nyilvánított terület szabályozási tervben meghatározott felhasználása az építtető részéről időszerűvé válik. A belterületbe vonás költségeit annak kell megfizetnie, aki az eljárást kezdeményezte, illetve akinek érdekében a belterületbe vonás történik. A város településszerkezeti tervi leírása az 1: es méretarányú településszerkezeti, közlekedési, tájrendezési és környezetalakítási tárgyú tervlapokkal együtt értelmezhető és érvényes. [1] ÁNTSZ városi int. (Dunaújváros) i elvi állásfoglalása alapján meghatározott [2] A 49/2001.(IV.3.) kr. alapján [3] A 21/2001.(II.14.) kr. alapján

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I.

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I. Ócsa Város Önkormányzatának többször módosított 1 204/2004.(XI.30) ÖK. határozata Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A határozat hatálya I. (1) A határozat hatálya területi

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

2. Településszerkezeti terv

2. Településszerkezeti terv SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI SZERKEZETI TERV 1/7 2. Településszerkezeti terv Szigliget településrendezési terve Jsz.: 50-1286/2007 Szigliget Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 108/2010.

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á O S P O L G Á M E S T E E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉ 1. TEL: 5/552-022; FAX: 5/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ A 4,5,11,12,13 HRSZ. INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZASZENTIRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv (jóváhagyott) Szolnok,

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT Kihagyva a kihagyandókat! a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 154/2015.(XII.17.) ÖH Településszerkezeti terv módosítása Határozat Lajosmizse

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

BŐNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

BŐNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE BŐNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2005. (XII.19.) határozata Bőny Község Településszerkezeti Tervéről 2005. december TARTALOMJEGYZÉK SZÖVEGES MUNKARÉSZ

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS, VALAMINT KÖZMÛELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS MUNKARÉSZ

KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS, VALAMINT KÖZMÛELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS, VALAMINT KÖZMÛELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS MUNKARÉSZ Lakitelek településrendezési terv 2012. évi módosításai környezetvédelmi és közmûellátás munkarésze

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során 4.3. TERÜLETI MÉRLEG A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során a) a területfelhasználási egység területét a településszerkezetet

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

VÉGDOKUMENTÁCIÓ 2010. FEBRUÁR HÓ

VÉGDOKUMENTÁCIÓ 2010. FEBRUÁR HÓ GYÖNGYÖS VÁROS, EGRI ÚTI SPORTPÁLYA ÉS KÖRNYÉKE TRT-MÓDOSÍTÁS VEGDOKUMENTÁCIÓ 1 GYÖNGYÖS VÁROS EGRI ÚTI SPORTPÁLYA ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE*

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* BUDAPEST III. KERÜLET, KISCELLI UTCA ZÁPOR UTCA FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása

Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ: A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ: A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ: A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT 161/2006. (VI.22.) ÖK számú Határozat Érd Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Dokumentálás dátuma: Győr, 2016.09. hó Rp.I.241-7 KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. Munkaszám: Rp.I.241-7 TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Felelős tervezők:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben