A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉSE:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉSE:"

Átírás

1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város településszerkezeti tervéről szóló 392/2008. (IX.30.) Kt. sz. határozat módosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 352/2013. (VIII.27.) Kt. sz. határozata a város településszerkezeti tervéről szóló 392/2008. (IX.30.) Kt. sz. határozat módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény alapján a város településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal összhangban az alábbiakról rendelkezik: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete e határozata szerint kiegészíti a településszerkezeti terv leírását, valamint elfogadja az e határozat melléklete szerinti, a TSZT- 1m jelű (m=1: méretarányú) településszerkezeti, tájrendezési, környezetalakítási és közlekedési terv 1. módosítását. Egyúttal a 392 / (IX.30.) Kt. sz. határozattal elfogadott TSZT jelű (m=1: méretarányú) településszerkezeti tervlapot hatálytalannak nyilvánítja. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉSE: 1. A településszerkezeti tervben rögzített gyűjtőutak kiegészülnek a következő új elemekkel: - a Móricz Zsigmond utca, - a Mázsaház utca, - a Csokonai utca, és - a Hársfa utca Május 1. körút. 2. A gazdasági területként fejlesztés céljára kijelölt területek felsorolása (a jelenlegi belterületi határon belül) kiegészül az alábbiakkal: - A Battai út mellett lévő kamionmosó és a hozzá kapcsolódó területek (a 1307/1 és 1307/7 hrsz-ú, valamint a 1307/5 hrsz-ú ingatlan egy része) 3. A településszerkezeti terv módosításában rögzített változások területmérlege: Terület-felhasználás jele Terület-felhasználás nagysága (ha) meglévő állapot tervezett állapot Vt 0, Lf 0, Lke 2, Gksz 0 0,3567 KÖu 0 4,1445 V 0, Összesen: 4,5012 4,5012

2 Felelős: Szabó Tamás polgármester Határidő: azonnal Kmf. Szabó Tamás sk. polgármester Dr. Feik Csaba sk. jegyző Vajdics András sk. képviselő jkv. hitelesítő Wimmer Sándor sk. képviselő jkv. hitelesítő

3 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből A Képviselő-testület a város településszerkezeti tervéről 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 392/2008.(IX.30.) Kt. sz. határozata a város településszerkezeti tervéről ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL SZÓLÓ ÉVI LXV TV. ÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY ALAPJÁN A VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁBAN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN AZ ALÁBBIAKRÓL RENDELKEZIK: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi város közigazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a településszerkezeti terv mellékelt leírását, valamint a TSZT jelű (m=1: méretarányú) településszerkezeti tervét. Egyúttal a T-1-es és T-2-es számú (M=1:5.000 és 1: es méretarányú) melléklet településszerkezeti tervet és az azt jóváhagyó 224/2005.(VI.30.) Kt. sz., a Város Településszerkezeti Tervének elfogadásáról, valamint a 203/2006.(V.30.) Kt. sz., a Város Településszerkezeti Tervének kiegészítéséről szóló határozatokat hatálytalannak nyilvánítja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Kmf. Szabó Tamás sk. polgármester Dr. Feik Csaba sk. jegyző Takács Katalin sk. képviselő jkv. hitelesítő Vajdics András sk. képviselő jkv. Hitelesítő

4 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ LEÍRÁS A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségét és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és a térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembe vételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartásamellett. KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK: A város tervezett közlekedéshálózatát a módosított településszerkezeti terv tartalmazza. Az ennek megvalósításával kapcsolatos önkormányzati és hivatali teendők az alábbiak. A Budapest-Pusztaszabolcs vonal nyomvonal-korrekcióját a MÁVTI szakági adatszolgáltatása alapján a tervbe be kell illeszteni. A város érdekében a 6. sz. főút mindkét elkerülő nyomvonalát a távlati tervekben fenn kell tartani, kiépítésüket el kell érni. Az OTRT-ben szereplő V0 nyomvonal területbiztosítását a településrendezési terveknek tartalmazniuk kell. A közúthálózat tervezett fejlesztése érdekében - országos és települési utak - a szabályozási tervben az adottságoknak megfelelően meg kell határozni a szükséges (biztosítható) építési területsávok szélességét. A városközpont és az egész belterület tehermentesítésére is pozitív hatással bíró úthálózat fejlesztés következményeit tanulmánytervben szükséges tisztázni a város új forgalmi rendjének biztosítása érdekében. Növelni kell a vasútvonalon való közúti átkelések számát és színvonalát az új lakóterület bővítés esetén. Az intézmény-területek és a városközpont parkolási lehetőségeinek növelése érdekében ki kell jelölni az e célra hasznosítható területeket. Az idegenforgalmi fejlesztésekkel párhuzamosan fokozatosan ki kell építeni az ezt szolgáló kerékpárutak hálózatát és a hajókikötőt is. A Rába patak által elvágott településrészek (pl. városközpont és lakóterület) jobb gyalogos kapcsolata érdekében a tervlapon ábrázolt gyalogutat és patakhidat ki kell építen. BEÉPÜLT ÉS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK: Ercsi Város közigazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt (beépített és további beépítésre kerülő) és beépítésre nem szánt területekre tagozódik. A beépítésre szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a belterület (meglévő és tervezett bővítés). A beépítésre nem szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a külterület. A beépült területek szerkezeti rendszere jelentősebb beavatkozást nem igényel, csupán az úthálózat fejlesztendő a rosszul ellátott területeken, illetve a tervezett új, beépítésre szánt területeken. A meglévő forgalmi és gyűjtőutak rendszere kisebb beavatkozást, átépítést tesz szükségessé egyes szakaszokon, jelentősebb hálózatkiegészítési útépítési feladatok a

5 tervlapon ábrázolt helyeken és a lakóutcák kiépítésében, illetve a belterületbővítési területek feltárásánál jelentkeznek. A településtörténeti értékekkel rendelkező ófalui településközponti terület hagyományos beépítésmódja védendő, a terület helyi városképi védelemre javasolt. A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: a) Lakóterületek: a/1. Nagyvárosias lakóterület, a/2. Kisvárosias lakóterület, a/2. Kertvárosias lakóterület, a/3. Falusias lakóterület. b) Gazdasági területek: b/1. Kereskedelmi szolgáltató terület, b/2. Ipari gazdasági terület. c) Különleges területek: c/1. Sportterület, c/2. Temető (meglevő) c/3. Temető (tervezett: külterületen) d) Településközpont vegyes területek d/1. Városközpont területe, d/2. Városrészközpontok, alközpontok területe, d/3. Egyéb, jellemzően intézményelhelyezésre szolgáló területek, e) Üdülőterületek e/1. Üdülőházas üdülőterületek, e/2. Hétvégiházas üdülőterületek. A beépítésre szánt területek egyes területfelhasználási egységei építési használatának megengedett felső határát (legnagyobb szintterületsűrűségét) az alábbi táblázat tartalmazza: Területfelhasználási egységek Térképi jele Legnagyobb szintterületsűrűség Nagyvárosias lakóterület Ln 1,5 Kisvárosias lakóterület Lk 1,0 Kertvárosias lakóterület Lke 0,5 Falusias lakóterület Lf 0,4 Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület Gksz 2,0 Ipari gazdasági terület Gip 1,0 Településközpont vegyes területek Vt 1,2 Üdülőházas üdülőterület Üü 0,3 Hétvégiházas üdülőterület Üh 0,2 Különleges terület Ksp, Ksr, Kt 0,5

6 (Szintterületsűrűség: a beépítésre szánt (beépített) terület egyes területfelhasználási egységein a területfelhasználási egység területének és a rajta elhelyezhető (elhelyezett) épületek összes szintterületének viszonya.) A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, valamint sajátos jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: a) Közlekedési és közmű területek: a/1. Közúti, a/2. Kötöttpályás, a/3. Vízi, b) Zöldterületek, c) Erdőterületek, d) Mezőgazdasági területek, e) Vízgazdálkodási területek. Ercsi város népességszáma 1995-ben fő volt, 2000-re az állandó népességszám elérte a főt, 2003-ra pedig a 8605 főt. A lakásszám ennek megfelelően emelkedett, az utóbbi években, ig 748 új lakás épült, a lakásszám 1998-ban db, 2004-ben pedig mintegy 3100 db. A településszerkezet területi jellegű fejlesztése az önálló gazdasággal rendelkező, turisztikailag vonzó, kellemes életteret nyújtó település jövőképének elérése érdekében, a város különböző területrészein indokolt. - Belterületbe vonásra kijelölt lakóterület fejlesztésre szánt részek a Váli úti dűlő déli része, valamint a Sinatelepnél: - a Váli úti dűlő déli jelenlegi belterülethez csatlakozó részét, - a 0177/1 és a 0177/2 hrsz-ú ingatlanokat, - a cukorgyári területtől délre, a vízműtelep mellett meglevő lakóterületi sávot - a Sinatelepi belterülethez úttal délnyugati irányból csatlakozó meglevő lakóterületet, a Külső Sina-telepet. - Sina-telep D-i részén lévő kertes mezőgazdasági területek. - Lakóterületi fejlesztés céljára kijelölt területek a jelenlegi belterületi határon belül: - a Dózsa Gy. út északi oldalán lehetséges tömmbelső feltárások, - a Panoráma u. Lejtősor alatt levő tömb, - a Határ u-tól északra levő (volt vásártéri) területen, - a hrsz 2450 volt sportpálya területén, - részben a volt laktanya területén két területegységben, - a Tótlik településrész északi és nyugati részének feltárása. - Gazdasági területként belterület bevonása javasolt - az Ipari Park területét és dél-délkeleti bővítési területe, a 6-os főút keleti oldalán, - az ipari park távlati bővítési területét ipari tartalékterületetként, a 6-os főút nyugati oldalán, - a martonvásári út északi és déli oldalán kijelölt, vasútvonalhoz, illetve cukorgyári területhez csatlakozó területeket kereskedelmi szolgáltató, illetőleg iparterületi fejlesztési területként (Ezen belül a tervezett új vasútvonaltól a központi belterület irányában javasolt fejlesztési területek hasznosítása első ütemben megkezdődhet, a tervezett új vasútvonaltól a Ráckeresztúri határig terjedő területek hasznosítására csak az első ütemű területek teljes más célú felhasználása után kerülhet sor.)

7 - Gazdasági területként fejlesztés céljára kijelölt terület a jelenlegi belterületi határon belül: - a volt cukorgyári terület, - a Rába-patak és a Battai út közti terület. - Gazdasági területként fejlesztés céljára kijelölt terület a jelenlegi belterületi határon kívül: - a martonvásári út É-i és D-i oldalán a Ráckeresztúri határnál - az anyaggödör területe - az új kombinált ciklusú földgázüzemű villamos erőmű területe (alternatívaként esetleg más ipari funkciókra is használható) - Településközpont vegyes területként fejlesztés céljára kijelölt terület a jelenlegi belterületi határon belül: - a 6-os út belterületi középső szakasza mentén, - a vasútállomás mellett, és - részben a volt laktanyák területe. -Településközpont vegyes területi fejlesztés céljára kijelölt területek a jelenlegi belterületi határon kívül: - a Sina-telepi kastély D-i környezete - a külső Sina-telep É-i és középső része -Üdülőterületi fejlesztés céljára kijelölt területek a jelenlegi belterületi határon kívül: - A Káros-tó mentén tervezetett üdülőterületek -Különleges területként fejlesztés céljára kijelölt terület a jelenlegi belterületi határon belül: - Részben a volt laktanyák területe -Különleges területként fejlesztés céljára kijelölt területek a jelenlegi belterületi határon kívül: - új temetőterületként az Eötvös sírkápolna melletti területen - a Sina-telep mellett a volt majorban levő kastély és környéke - a külső Sina-telep D-i részén lévő sport terület - Zöldterületként belterület bevonásra javasolt a dunaparti területsáv kompállomás környéki, Rába pataktól északra levő része. A felsorolt területi bővítések csak ütemezetten, műszaki, környezeti és gazdasági szempontból szigorú feltételekhez kötötten, a fejlesztésben érdekeltek finanszírozásában valósíthatók meg. - A területfelhasználási egységeket a tervezett szerkezeti elemek és területfelhasználás figyelembevételével, és a terület adottságai alapján a továbbtervezés során építési övezetekre, illetve övezetekre kell felosztani. - A tervlapon is feltüntetett védőterületeknek, védőtávolságoknak és védősávoknak a területfelhasználásra gyakorolt hatásait az érintett építési övezetek és övezetek kialakításánál figyelembe kell venni (szennyvíztisztító telep: 150 m, temető: 50 m, utak, vasútvonalak előírt védőtávolságai). - A tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges előfeltételeket (pl. továbbterveztetés, elő-közművesítés, egyéb infrastruktúra fejlesztés) a beruházások megvalósítása előtt, a területtulajdonosok tehervállalásával kell biztosítani. Az előírt közműellátás biztosítása érdekében a területtulajdonosokkal szerződést kell kötni a közművek megvalósítására.

8 - A MEZŐGAZDASÁGI TÁJFÁSÍTÁS MEGLÉVŐ ELEMEIT MEG KELL TARTANI ÉS KI KELL EGÉSZÍTENI A FASOROK, VÉDŐSÁVOK VISSZAÁLLÍTÁSÁVAL, TELEPÍTÉSÉVEL. - Az elsődlegesen természet- és tájvédelmi, illetve régészeti célú (rendeltetésű) területek jellegét, rendeltetését megváltoztatni csak a védelem tárgyának megsemmisülése esetén, vagy egyéb esetben a természetvédelemért, illetve a régészeti védelemért felelős szakhatóság engedélyével lehet. Az elsődlegesen természet- és tájvédelmi, valamint régészeti célú területek másodlagos funkciói és használata (termelés, beépítés, stb) nem állhatnak ellentétben elsődleges rendeltetésükkel, nem zavarhatják és nem veszélyeztethetik e területek táji és természeti, illetve régészeti értékeit. - A lakosság fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek és a korlátozott képességűek igényeire, az oktatás, a sport, a szabadidő és az üdülés, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak működési feltételeinek biztosítása a város meglévő intézmények minőségi fejlesztésével, valamint a Településszerkezeti tervben ábrázolt új létesítmények kialakításával oldható meg. - A településszerkezeti terven, szélerőmű park kialakításra szabályozási terv jóváhagyása után igénybe vehető területként jelölt mezőgazdasági területeken a tervezett szélerőműveket csak önállóan elkészített szabályozási terv elkészítése és önkormányzati jóváhagyása után lehet megvalósítani. E szabályozási tervek készítése során különös figyelemmel kell lenni a szélerőmű park és a környező mezőgazdasági területek akadálymentes megközelítési lehetőségeinek biztosítására, a szükséges infrastruktúra elemek kialakíthatóságára, illetőleg a környezetvédelmi szempontok érvényesülésére. A beépítésre szánt és nem szánt területegységek elkülönítése a szabályozási terv által válik lehetségessé. - A lakosság megélhetését, ellátását biztosító gazdasági érdekeket a meglévő munkahelyek megőrzésével, lehetőség szerinti fejlesztésével, és a tervezett ipari, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek beépítése során létrejövő új munkahelyek létesítésével szükséges biztosítani. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVBEN RÖGZÍTETT VÁLTOZÁSOK TERÜLETMÉRLEGE: Terület-felhasználási kategória Meglévő, Tervezett* Összesen megmaradó (ha) (ha) (ha) Lakóterületek: falusias lakóterület 44,7-44,7 - kertvárosias lakóterület 352,9-352,9 - kisvárosias lakóterület 13,6-13,6 Településközpont vegyes terület 45,6 24,1 69,7 Gazdasági területek: kereskedemi-szolgáltató 42,7 102,1 144,8 gazdasági terület - ipari gazdasági terület Üdülőterületek üdülőházas üdülőterület 16,2-16,2 - hétvégiházas üdülőterület 18,2-18,2 Különleges terület 8 9,6 17,6 Közlekedési terület Zöldterület (közpark) 13,8-13,8 Erdőterület 549,6 60,8 610,4 Mezőgazdasági terület 4111,6-4111,6

9 Vízgazdálkodási terület 490,4-490,4 Összesen: 6234,3 296,6 6530,9 * A Tervezett fejlécű oszlopban részben a már a korábbi ÁRT-ben is átsorolásra tervezett, de még nem szabályozott területek és a most újonnan átsorolandó területek együtt szerepelnek! A TSZT - módosítás során biológiai aktivitás érték (BAÉ) csökkenéssel járó övezeti átsorolások összes értéke: -388,56; a BAÉ növekedéssel járó övezeti átsorolások összes értéke: +616,48, a kettő BAÉ különbözete: + 227,92. A terv tehát a BAÉ-re vonatkozó törvényi előírásnak megfelel, a tervezett terület-felhasználási változások BAÉ - egyenlege pozitív. ÉRTÉKVÉDELEM: - Az országos műemléki védelem alatt álló épületek és létesítmények védelméről települési eszközökkel is gondoskodni kell. - Helyi védelmet kell biztosítani a külön rendelettel helyi védelem alá helyezett épületekre, objektumokra: Az érvényben levő országos és helyi védelmi előírásoknak érvényt kell szerezni a városban levő táji és természeti értékek tartós fennmaradása érdekében. Természeti területek: Ercsi Szigeti ártéri erdő és dunai holtág területe TT Duna menti ártéri liget-erdősávok területe TT Szent László vízhez kapcsolódó vizes élőhelyek területe TT Váli vízhez kapcsolódó vizes élőhelyek területe TT Natura 2000 hálózathoz tartozó területek (a külön közleményben közzétett hrsz-ok szerint) N2 Országos ökológiai hálózathoz tartozó területek (az otrt lehatárolása szerint) Oöh KÖZMŰVEK: - A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. - A közterületek gazdaságosabb kihasználása érdekében törekedni kell a zárt csapadékelvezetés megvalósítására. Útrekonstrukciónál, útépítéseknél (a kedvezőbb utcakép kialakítása érdekében) lehetőleg már zárt csapadékvízgyűjtő csatornahálózatot kell építeni. - Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni. Kerülni kell a hálózatok föld feletti telepítését. - A település beépítésre szánt területének hasznosítását a távlatban csak teljes körű közműellátás előírása esetén szabad lehetővé tenni. Átmenetileg a vezetékes közcsatorna hálózat kiépítéséig hatóságilag engedélyezett, korszerű és szakszerű közműpótló berendezés megléte esetén is megvalósíthatók a fejlesztések, ha ezzel a talaj- és vízszennyezés kizárható. - A település bel- és külterületén a kommunális szennyvíz szikkasztása ideiglenes jelleggel sem engedhető meg. - A szennyvízcsatorna megépítése után az érintett fogyasztókat kötelezni kell a csatornára való rákötésre.

10 - Új villamosenergia (közép- és kisfeszültségű, közvilágítási) hálózatokat a helyi védelem alatt álló terület határán belül kizárólag a térszín alatt földkábellel, a település egyéb területein pedig lehetőleg földkábellel kell megvalósítani. - Ahol a meglevő vezetékhálózatok föld feletti elhelyezése egyelőre fennmarad, területgazdálkodási szempontból (az utcabútorozási és utca fásítási lehetőség biztosítása érdekében) a hálózatokat lehetőleg közös oszlopsorra kell összevonni. KÖRNYEZETVÉDELEM: - Valamennyi területfelhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése és megvalósítása során érvényre kell juttatni a környezetvédelmi és a természetvédelmi törvényben, valamint a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott előírásokat. - A településen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy: a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, b) megelőzze a környezetszennyezést, c) kizárja a környezetkárosítást, d) megszüntesse, de legalább enyhítse a meglevő ártalmakat és szennyezéseket. - INTÉZKEDNI KELL A KÖRNYEZETVÉDELMI RENDELETBEN ÉS A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMBAN FOGLALTAK HATÉKONY VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS GONDOSKODNI KELL A PROGRAM LEGALÁBB HAT ÉVENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ÉS AKTUALIZÁLÁSÁRÓL. - A TELEPÜLÉS RÉSZLETES KÖRNYEZETI ELEMZÉST ÉS PROGNÓZIST IGÉNYLŐ KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATINAK MEGOLDÁSÁRA KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY (KHT) ALAPJÁN KELL FELADATTERVET KIDOLGOZNI. KHT KÉSZÍTENDŐ A DUNAPARTI LÖSZFAL ÁLLÉKONYSÁGI PROBLÉMÁINAK ÉS VÉDELMÉNEK MEGOLDÁSÁRA, VALAMINT A KŐOLAJFINOMÍTÓ (MOL) TELEPHELYEN KÍVÜLI VÉDŐTERÜLETÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS AZ OTT FOLYTATHATÓ TERÜLETHASZNÁLAT SZABÁLYAINAK MEGÁLLAPÍTÁSRA. Földvédelem: - Az erózió és defláció elleni védelem érdekében a mezőgazdasági és erdőterületeken környezetkímélő (talajvédő) gazdálkodást kell folyatni, biztosítva a földfelszín minél nagyobb arányú és minél állandóbb jellegű zöldfelületi fedettségét és a lehető legkedvezőbb talajnedvességi állapotot. A lejtős és laza feltalajú mezőgazdasági területek talajvédő művelése során az eróziós és deflációs károk minimalizálását kell biztosítani. - A deflációs porártalmak ellen a belterületi szegélyeken és a síkságokon véderdősávok telepítésével és a minél nagyobb arányú növényi borítottság biztosításával kell védekezni. - A termőföldeket minőségük és termőképességük megőrzése érdekében rendeltetésüknek megfelelően kell hasznosítani, illetve művelési águknak megfelelően művelésben tartani, lehetőleg minél tartósabb zöldfelületi fedettséget biztosító kultúra és agrotechnika alkalmazásával. - A löszös, csúszás- és suvadásveszélyes területek állékonyságának biztosítása érdekében vízrendezési és geotechnikai eszközökkel biztosítani kell e területek védelmét, lehetőleg védőzöldfelületként kell hasznosítani ezeket, de legalább is kerülni kell e területek terhelését, (további) beépítését. - A bányatelekhatárral lefedett ásványvagyonkészlet területét a településszerkezeti tervlap lehatárolja. Az ásványikincsek (homok, kavics) kitermelése a bányatelekkel fedett területek megfelelő övezetbe való sorolása után, az egyéb környezet- és természetvédelmi szempontok érvényesítésével szükséges. a bányatelekkel fedett területek egyéb célú beépítésre szánt területté nem minősíthetők át, feltárásukig mezőgazdasági művelésük fenntartandó. Vízkészletek minőség- és mennyiségvédelme:

11 - A beépített és beépíteni szándékozott csatornázatlan ingatlanok szennyvízelvezető hálózatra történő rákötését legkésőbb 90 naponbelül meg kell oldani, a város beépítésre szánt területeinek közcsatorna-hálózattal ellátott részein. A beépítésre nem szánt, illetve egyéb, közcsatornával ellátatlan területeken egyedileg -a közegészségügyi és a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett ökotechnikai módszerekkel, kisberendezéssel vagy közműpótlóval- kell megoldani a szennyvízártalmatlanítást. A település vízbázis hidrogeológiai védőterülettel lefedett részén mindennemű szennyvízszikkasztás tilos. A védőterületen kívüli részen is tilos a szennyvizek kontroll nélküli elszikkasztása, kontrollált szennyvízkiöntözés külön hatósági engedély előírásainak megfelelően lehetséges. - A szennyvíztisztítómű csökkentett védőtávolságának fenntartásához az ántsz által előírt technológiai feltételek [1] teljesítése és folyamatos kontrollja szükséges, a telep területén belül előírt legalább 10 m szélességű véderdősáv egy éven belül kialakítandó. a telep 150 m-es környezetében jelentős porszennyezéssel járó tevékenység nem végezhető. - A SZENNYVÍZÁTEMELŐK CSÖKKENTETT VÉDŐTÁVOLSÁGÁNAK FENNTARTÁSÁHOZ AZ ÁNTSZ ÁLTAL ELŐÍRT TECHNOLÓGIAI FELTÉTELEK (SZAGTALANÍTÁS, ZAJVÉDELEM) TELJESÍTÉSE ÉS FOLYAMATOS KONTROLLJA SZÜKSÉGES. - A szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek, külvizek) megfelelő (elő)tisztításáról gondoskodni kell. A település vízbázis hidrogeológiai védőterülettel lefedett részén a csapadékvíz elvezető és tározó rendszer a védőterületi zónarendszer előírásainak megfelelően alakítandó ki, a hidrogeológiai A zónán belüli területeken csak zárt medrű elvezetők és tározók építhetők. - A belterületnek a külvizek és belvizek elleni megfelelő védelmét, csapadékvíz elvezetésének illetve szabályozott helyben tartásának megoldását a felszíni vízrendezés eszközeivel biztosítani kell. - A dunai vízbázis védőterületi előírásainak betartásával biztosítani kell az ivóvízkutak védelmét. - A vízben élő szervezetre veszélyes (vegyi) anyagok kijuttatása és elhelyezése ellen védeni kell a vízfolyások és tavak közeli területeket, a vízparti sávokat, valamint a felszín alatti vízkészleteket, különös tekintettel a szennyezésre érzékeny vízbázisok területeire. - A település nitrátszennyezésre érzékeny területi lehatárolásából [2] adódó, külön jogszabályban meghatározott védelmi előírásait a településszerkezeti és területfelhasználási változtatások során is figyelembe kell venni. - A vízfolyások medrét rendszeresen karban kell tartani, vagy önfenntartó viszonyaik feltételeit kell biztosítani. Szükség esetén hordalékfogókat, vízkormányzó műtárgyakat kell létesíteni, amelyek tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell. - Ártéri és hullámtéri területeken, természetes illetve természetközeli állapotú vízmedrek és vízpartok területén, természeti védettség által érintett vizes területeken a vizek védelme és a vízkárok elleni védelem az ökológiai természetvédelmi szempontok elsődlegességével biztosítandó. Levegőtisztaság-védelem: - A különböző területekre vonatkozó levegőtisztaság védelmi kategóriák határértékeinek betartásáról és betartatásáról folyamatosan gondoskodni kell. - A közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése érdekében az átmenő forgalmat a belterületről minél nagyobb arányban ki kell helyezni, belterületen alapvetően a forgalomszabályozás eszközeit kell alkalmazni, míg külterületen az út menti véderdősávokat mielőbb, de legkésőbb az útszakasz soronkövetkező felújításával egyidőben el kell telepíteni. - A meglévő, helyhez kötött légszennyező források esetében technológia-váltással, vagy a szennyező forrás felszámolásával meg kell szüntetetni a határérték feletti terhelést. A nagyipari potenciális légszennyező források emissziós értékeit és immissziós hatásait

12 folyamatos méréssel kell figyelemmel kísérni, és hatásterületüket minél nagyobb arányban védő hatású erdőterületként kell kialakítani. - A (százhalombattai székhelyű, de ercsi hatásterülettel is rendelkező) felső küszöbértékű veszélyes üzemek, valamint az új potenciális légszennyező források külön előírásban meghatározott [3] levegőtisztaságvédelmi előírásai betartandók. Zaj és rezgés elleni védelem: - A különböző területekre vonatkozó zajvédelmi kategóriák határértékeinek betartásáról és betartatásáról folyamatosan gondoskodni kell. - A közlekedési eredetű zajterhelés csökkentése érdekében az átmenő forgalmat a belterületről minél nagyobb arányban ki kell helyezni, illetve a belterület központi részéről kevésbé érzékeny területekre átterelni. A belterületen alapvetően a forgalomszabályozás eszközeit kell alkalmazni, míg külterületen zajvédő erdősávokat kell telepíteni. - A lakóterületeken, a védett területeken, valamint az ezekre hatással lévő szomszédos területeken a meglévő, helyhez kötött zajforrások esetében technológia-váltással vagy kitelepítéssel meg kell szüntetetni a határérték feletti zajterhelést. Élővilágvédelem: - Az ökológiailag értékes területek védelme érdekében a gyep, nádas, mocsár, vízállás, tó és erdő művelési ágak megtartását, az élővilág és élőhely fennmaradásához szükséges építési és használati korlátozásoknak érvényt kell szerezni. - A mezőgazdasági tájfásítás fennmaradt elemeinek maradéktalan megóvásán túl gondoskodni kell a köz- és dűlőutak, birtokhatárok mentén a védőfásítás megvalósításáról, gyepük, mezsgyék kialakításáról. - Törekedni kell a magasabb ökológiai értékű területek (az erdő, rét-legelő, nádas területek) növelésére, az alacsonyabb ökológiai értékű (szántó, szőlő, kert, gyümölcsös és nem természeti kivett területek) rovására. - A védelem alatt álló táj- és természetvédelmi területek kezelési terv szerinti fenntartásáról, területi csökkenésének és degradációjának elkerüléséről gondoskodni kell. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS: - A településen keletkező kommunális hulladék elhelyezése csak engedéllyel rendelkező térségi, vagy kistérségi hulladéklerakón történhet. A meglévő hulladékártalmatlanító telephelyeket lezárásuk után rekultiválni kell. - A TELEPÜLÉSEN FEJLESZTENI KELL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS RENDSZERÉT, HULLADÉKUDVAROK, GYŰJTŐSZIGETEK KIALAKÍTÁSÁVAL IS. - A település közigazgatási területén belül veszélyes hulladék átmeneti tárolása, kezelése a keletkezés helyén, az iparterületen, ellenőrzött körülmények között lehetséges, az érvényben levő jogszabályok és telephelyre vonatkozó rendelkezések betartásával. A település területén veszélyes hulladék végleges elhelyezése nem engedélyezhető, a helyben újra nem hasznosított hulladékok biztonságos elszállítása szükséges. TERVEGYEZTETÉSI FELADATOK: - Az ezután készülő szabályozási tervekben érvényesíteni kell a város településszerkezeti tervében szereplő elhatározásokat. - A természeti területek és egyedi tájértékek jegyzékének kormányzati szintű jogszabállyal való közzététele után a terv vonatkozó szakaszai kiegészítendők.

13 - E határozat hatályba lépése után az igazgatási területen belül készülő műszaki terveket és fenntartási terveket (kezelési tervek, üzemtervek, haváriatervek, stb) a településszerkezeti tervvel összhangban kell elkészíteni. BELTERÜLETBE VONÁS: A területek felhasználási igényének sorrendjében, ütemezetten belterületbe kell vonni a településszerkezeti tervlapokon jelölt alábbi területeket: a) lakóterület céljára: - a Váli úti dűlő déli jelenlegi belterülethez csatlakozó részét, - a Sina-telep D-i részén lévő kertes mezőgazdasági területeket, - a Külső Sina-telep lakóterületeit -a beékelődő erdőterülettel együtt, erdőként megtartva-. b) településközpont vegyes terület céljára - a Sina-telepi kastély D-i környezetét, - a Külső Sina-telep É-i és középső részét. c) gazdasági terület céljára: - a martonvásári út északi és déli oldalán kijelölt, vasútvonalhoz, illetve cukorgyári területhez csatlakozó területeket a Ráckeresztúri határt megközelítve gazdasági területként, - a MOL Ercsi közigazgatási területére eső telephelyét. - a tervezett gázerőmű (vagy más ipari funkció) területét. - az anyaggödör területét. - az Ipari Park területét és dél-délkeleti bővítési területét, a 6-os főút keleti oldalán, - az ipari park távlati bővítési területét ipari tartalékterületetként, a 6os főút nyugati oldalán. d) különleges terület céljára - a tervezett temető és a kápolna területét. e) zöldterület céljára: - a Duna-parti területsáv kompállomás környéki, Rába pataktól északra levő részét. A településrendezési tervben kijelölt fejlesztési területek belterületbe vonására (művelésből való kivonására) csak akkor kerülhet sor, ha a belterületté nyilvánított terület szabályozási tervben meghatározott felhasználása az építtető részéről időszerűvé válik. A belterületbe vonás költségeit annak kell megfizetnie, aki az eljárást kezdeményezte, illetve akinek érdekében a belterületbe vonás történik. A város településszerkezeti tervi leírása az 1: es méretarányú településszerkezeti, közlekedési, tájrendezési és környezetalakítási tárgyú tervlapokkal együtt értelmezhető és érvényes. [1] ÁNTSZ városi int. (Dunaújváros) i elvi állásfoglalása alapján meghatározott [2] A 49/2001.(IV.3.) kr. alapján [3] A 21/2001.(II.14.) kr. alapján

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva)

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) NAGYRÉDE község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kács Község településrendezési Terve

Kács Község településrendezési Terve 1 K Á C S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T E R V E KÜLZETLAP Településtervező: Sáth Péter.. Munkatársak: Herkely György... Miklósiné Panyi Borbála... Mezőkövesd, 2002. augusztus 2 TARTALOMJEGYZÉK I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ARNÓT község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2.

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló község rendezési tervérõl Szuhakálló község Önkormányzatának Képviselõtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról 1 2 3 TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata

Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata Vácszentlászló Község Önkormányzata jelen határozatával jóváhagyja Vácszentlászló Község Településszerkezeti tervét és annak mellékleteit,

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben