A L A P Í T Ó O K I R A T (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások dőlt betűkkel vannak szedve)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó O K I R A T (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások dőlt betűkkel vannak szedve)"

Átírás

1 A L A P Í T Ó O K I R A T (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások dőlt betűkkel vannak szedve) A Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F.. -ai alapján a 2. pontban megnevezett alapítók a következőkben körülírt közérdekű célok megvalósítása érdekében szeptember 21-én kelt és többször módosított döntésükkel - határozatlan időre az alábbi alapítványt hozzák létre: 1. Az Alapítvány neve: Miskolci Jogászképzésért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Székhelye és címe: 3515 Miskolc-Egyetemváros Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatala (A/4. ép. 128.) 2. Az Alapítvány alapítói: A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kezdeményezésére, az északmagyarországi térség igazságügyi szerveinek támogató egyetértésével a - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara (képv.: Dr. Csontos János elnök), a - Hajdú-Bihar Megyei Ügyvédi Kamara (képv.: Dr. Győrfi Attila elnök), a - Heves Megyei Ügyvédi Kamara (képv.: Dr. Varga Imre elnök), a - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ügyvédi Kamara (képv.: Dr. Halmos Tamás elnök), és a - Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara (képv.: Dr. Szomszéd Károly elnök). Az alapítók a törvény által biztosított alapítói jogaik gyakorlására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara mindenkori elnökét jelölik ki. 3. Az Alapítvány kitűzött célja: A Miskolci Egyetemen folyó, a korábbi jogakadémiai képzést nem számítva is 15 éves múltra visszatekintő, magas szakmai színvonalú jogászképzés egyre nehezedő feltételeinek társadalmi eszközökkel való támogatása, ezen belül is: - a graduális és posztgraduális regionális jogászképzés fejlesztésének előmozdítása annak elismerésével, hogy a képzés az akkreditációval rendelkező ME ÁJK keretén belül zajlik; - az állami támogatás hiányában költségtérítéses, levelező jogi oktatás anyagi feltételeinek biztosítása különösen akkor, ha arra a Karnál szereplő tandíjbevételek nem nyújtanak elég fedezetet; - a levelező képzés távoktatás irányába való továbbfejlesztése anyagi és szervezeti feltételeinek elősegítése, így pl. a számítógépes adatbázison nyugvó jegyzet- és tansegédlet-kiadás, valamint kölcsönzés felvállalása, illetve más szervezet ilyen tevékenységének anyagi támogatása; - az általános szakmai továbbképzés és szakvizsgára felkészítő képzés feltételeinek biztosítása, elsősorban az ügyvédjelölti képzés keretében;

2 - olyan volt közalkalmazottak foglalkoztatása, akik szaktudásának, oktatói tapasztalatainak hasznosítása az alapítók és a kurátorok megítélése szerint a leendő jogászok számára nélkülözhetetlen; - hátrányos anyagi helyzetben lévő, illetve kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók támogatása pályázatok révén (pl. tandíjtámogatás, ösztöndíj-támogatás, utazási költségviselés, támogatás tudományos ösztöndíjak mellé, publikációs lehetőségek biztosítása hallgatóknak és oktatóknak egyaránt); - a tudományos, az oktatási és a gyakorlati munkaterületek minél jobb összehangolása, ennek érdekében szakmai rendezvények szervezése és támogatása; - hagyományápoló és kulturális érdekeket hordozó jogász rendezvények szervezése és támogatása, ezen belül az ún. öregdiák rendezvények szervezése, támogatásuk megnyerése érdekében. Az Alapítvány a gazdálkodói (főként kiadói) tevékenységet igénylő feladatokat a tulajdonában álló, általa mielőbb alapítandó közhasznú társaság (Ptk ) által kívánja megoldani, elkülönítve az Alapítvány egyéb tevékenységétől. A közhasznú társaság tulajdonosi felügyeletét a Kuratórium látja el, háromtagú felügyelő bizottságát a Kar képviselői (2 fő) és az alapítók által kijelölt személyek közül (1 fő) kell felkérni. 4. Az Alapítvány induló vagyona Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint, melyet az alapítványi célok megvalósítása érdekében az alapítók Ft összegben bocsátottak az Alapítvány rendelkezésére. 5. Az Alapítvány vagyona és annak hozadéka az Alapítvány céljaira s Kuratórium döntése alapján használható fel. Az Alapítvány elsődlegesen szakmai érdekeket kíván regionálisan és közérdekűen képviselni. Ennek megfelelően jelentős célkitűzéseit kizárólag akkor tudja megvalósítani, ha széleskörű szakmai és társadalmi támogatást élvez. Éppen ezért az alapítók szándéka szerint is az Alapítvány hangsúlyozottan NYITOTT, vagyis ahhoz támogatóként felajánlásaival bárki így különösen: önkormányzat, szakmai-, társadalmi- és gazdálkodó szervezet, alapítvány, valamint magánszemély (külföldi vagy belföldi egyaránt) csatlakozhat. A felajánlott támogatás lehet egyszeri és időszakonként (pl. évente vagy havonta) ismétlődő. A csatlakozás feltétele jelen alapító okirat elfogadása, valamint az Alapítvány vagyonának gyarapítására pénzösszeg, vagy az Alapítvány Kuratóriuma által hasznosíthatónak minősített vagyoni értékű jog, dolog vagy szolgáltatás nyújtásával. Az Alapítvány támogatói javaslataikkal, indítványaikkal az Alapítvány működését közvetve befolyásolhatják, azonban az Alapítvány fogalmából következően abból közvetlen hasznot nem húzhatnak. 6. Az Alapítvány vagyonkezelő, ügydöntő és képviselő szerve az alapításkor 6 tagú Kuratórium, melynek élén a tagok sorába tartozó elnök áll. A Kuratórium elnöke: - Dr. Torma András egyetemi tanár, a ME ÁJK dékánja címe: 1029 Budapest, Ördögárok u. 72. sz. anyja neve: Pacsuta Julianna, szem. sz.:

3 A Kuratórium további tagjai: - Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár, a ME ÁJK Államtudományi Intézetének igazgatója címe: 3519 Miskolc, Barlang u. 7. sz. - Dr. Bíró György egyetemi tanár, a ME ÁJK Civilisztikai Tudományok Intézetének Igazgatója címe: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 1. sz. - Dr. Stipta István egyetemi tanár, a Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet igazgatója címe: 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 18. anyja neve: Oláh Borbála, szem. sz.: Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, a ME ÁJK Bűnügyi Tudományok Intézetének igazgatója címe: 3524 Miskolc, Jósika u. 49. II/2.sz. - Dr. Wopera Zsuzsa egyetemi docens, a ME ÁJK Európai és Nemzetközi Jogi Intézetének igazgatója címe: 3519 Miskolc, Hattyú u. 10. sz. az alapítók képviseletében: - Dr. Csontos János, aki az alapításkor a B-A-Z Megyei Ügyvédi Kamara elnöke címe: 3741 Izsófalva, Egressy Béni u. 30. anyja neve: Ardai Klára, szem. sz.: Az Alapítvány adminisztrációs és szervezési feladatait a kuratóriumi tagok többségének egyetértésével az elnök által megbízott vagy alkalmazott titkár látja el a Kuratórium elnökének irányításával. Az Alapítvány titkára: - Dr. Czékmann Zsolt egyetemi tanársegéd (ME ÁJK) címe: 4400 Nyíregyháza, Kórház u. 29. A Kuratórium tagjainak és titkárának megbízása határozatlan időre szól. A megbízás bontó feltétele a tagok itt megjelölt tisztségének bármely okból való megszűnése. Ez esetben az alapítók a megjelölt kari vezetői, illetve ügyvédi kamarai elnöki tisztet betöltő személyt kérik fel a kurátori megbízásra azzal, hogy az új kuratóriumi tag megbízatása a bírósági nyilvántartásba vétellel válik hatályossá. 6/A. A Kuratórium tagjainak összeférhetetlenségére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. 38. (1)-(2) bekezdésében, valamint a 39. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 3

4 AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE 7. Az Alapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke egyszemélyben jogosult. 8. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal a székhelyén ülésezik. Az ülést a Kuratórium elnöke (akadályoztatása esetében a titkár) írásban hívja össze a napirend feltüntetésével. Bármely tag kezdeményezheti rendkívüli ülés összehívását. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak legalább a 2/3-a megjelent. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Kuratórium ülésén a tagot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező bármely más személy is képviselheti. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium az Alapítvány vezetése körében köteles az alapítók és a támogatók kezdeményezéseit napirendre tűzni és megtárgyalni, valamint a tett intézkedésről a kezdeményezőt tájékoztatni. 9. A Kuratórium elnöke az Alapítvány elért eredményeiről (a kitűzött célok megvalósítása, gazdálkodás, pályázatok kiírása és elbírálása, propaganda, stb.) évente egyszer a Kuratórium és a támogatók számára köteles számot adni és a beszámoló megfelelő nyilvánosságáról gondoskodni. A Kuratórium tagjai ilyen minőségükben kifejtett tevékenységükért a beszámolást követően a beszámolóban rögzített összegben és módon részesülhetnek tiszteletdíjban. A beszámoló jóváhagyásáról a Kuratórium megjelent tagjai egyszerű szótöbbséggel döntenek. 9/A. Az Alapítvány az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít, melynek elfogadása a Kuratórium feladata. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell különösen: a) számviteli beszámolót, b) az esetleges költségvetési támogatás mértékét és a felhasználás módját, c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d) a cél szerinti juttatások kimutatását, e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, összegét, g) a közhasznú tevékenységről szóló beszámolót. Az Alapítvány közhasznú jelentésébe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. 10. Az Alapítvány számlája felett s Kuratórium bármely két tagja a banknál jegyzett módon jogosult rendelkezni. Belső utalványozásra az elnök akadályoztatása esetén a Kuratórium két tagja együttesen jogosult. 4

5 11. Az Alapítvány céljának és nyílt jellegének propagálása a Kuratórium minden tagjának feladata. 12. Az Alapítvány titkárának a feladata, hogy az illetékes adóhatóságokhoz az Alapítvány közérdekű jellegét a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg bejelentse abból a célból, hogy a támogatók az alapítványi befizetéseiket a hatályos jogszabályok szerint a számukra legkedvezőbb módon számolhassák el. Az Alapítvány tudományos, oktatási, kulturális célra átadott pénzösszeg befizetéséről (a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értékéről) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 7. (1) bekezdés z) pontja szerinti - figyelemmel a 7. (5)-(7) bekezdéseiben foglaltakra is -, illetve a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló évi CXVII. törvény 41. vagy 49/B. -ában meghatározott adó-, illetve adóalap-csökkentő kedvezmény igénybevételéhez a levonásra jogosító igazolást adhat ki. 13. Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el: - tudományos tevékenység, kutatás; - nevelés, oktatás, képesség-fejlesztés, ismeretterjesztés. Az Alapítvány a hatályos jogszabályok keretein belül, a Kuratórium határozata alapján folytathat olyan gazdasági (pl. kiadói) tevékenységet, amely a meghatározott célok elérését elősegíti. Ezen gazdasági tevékenységek a következők: Könyvkiadás Humán kutatás, fejlesztés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt. 14. Az Alapítványt nyilvántartásba vétel céljából az illetékes Törvényszékhez az alapító okiratban megjelölt szervezeti képviselőként a Kuratórium elnöke köteles benyújtani. 15. Amennyiben az Alapítvány bármely okból megszűnne, az Alapítvány vagyonának hasonló célú felhasználásáról a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tanácsa jogosult dönteni. 16. A közhasznú szervezet belső működési és gazdálkodási rendjével kapcsolatban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. 5

6 törvényben rögzített eljárási kérdéseket, ideértve az éves jelentés közzétételének módját is, az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata rendezi. A Kuratórium által egyszerű szótöbbséggel elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza különösen a Határozatok könyvének vezetésére, tartalmára vonatkozó rendelkezéseket, a Kuratórium döntéseinek nyilvánosságra hozatalának módjával kapcsolatos szabályokat, az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba való betekintés rendjével kapcsolatos rendelkezéseket, az Alapítvány működésével, közcélú juttatásai igénybe vételének módjával, beszámolási kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos rendelkezéseket és azok nyilvánosságra hozatalára vonatkozó, továbbá az Alapítvány működésével kapcsolatos egyéb szabályokat. Az itt nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai (74/A- 74/F. ) az irányadóak. Ezen alapító okirat 6 számozott oldalból és 16 pontból áll. Miskolc, július 1. Az alapító ügyvédi kamarák képviseletében:. B-A-Z Megyei Ügyvédi Kamara Dr. Csontos János elnök 6

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT 1 TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY Az1. pontban megjelölt alapítók elhatározzák, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A- 74F -ai, valamint a Közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A tiszteltfővárosi Bíróság 12.Pk.61200/1995/14-I. sz. végzésében foglaltaknak megfelelően /Egységes szerkezetben az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A Párbeszéd Magyarországért Párt, mint Alapító, a pártok Alaptörvényben meghatározott társadalmi rendeltetésével és a vonatkozó törvényekkel így különösen

Részletesebben

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben.

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben. A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány többször módosított Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben B e v e z e t ő A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület környezet- és természetvédelemmel

Részletesebben

LÉTESÍTŐ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

LÉTESÍTŐ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben LÉTESÍTŐ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben A tiszafüredi Szőlősi úti Óvoda, mint Alapító figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A.-74/F -ában foglaltakra jogi személyiséggel

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. 13/2012. (II.09.) önkormányzati képviselő-testületi

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY Alulírottak Tamási Gyula Lajos /an.n.koós Rozália, 3102. Salgótarján, Erkel u. 2/b szám alatti lakos/ Dr. Ferkó Attila György /an.n. Pribisán Zsuzsanna, 3100. Salgótarján, Pécskő

Részletesebben

SZILY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

SZILY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum SZILY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ) 3:378. -a alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztuk

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben