A TANULMÁNYOK SZERZÔI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TANULMÁNYOK SZERZÔI"

Átírás

1 A TANULMÁNYOK SZERZÔI BENCZIK VILMOS (1945) az ELTE Tanító- és Óvóképzô Fôiskolai Kara magyar nyelvi és irodalmi tanszékének docense. A rotterdami székhelyû Eszperantó Akadémia tagja. Kutatási érdeklôdése elsôsorban a kommunikációs technológiák és a nyelvfejlôdés, ezen belül mindenekelôtt az irodalmi nyelv fejlôdésének összefüggéseire irányul. Fôbb munkái: Studoj pri la Esperanta literaturo, Takasago: La Kritikanto, 1980; Szépirodalmi szövegek szintetikus olvasása idegen nyelven, Budapest: Trezor, 1995 (részleges elektronikus kiadás: /doktart.html); Nyelv, írás, irodalom kommunikációelméleti megközelítésben, Budapest: Trezor, 2001 (elektronikus kiadás: kmfil/kmkt/benczik_book/benczik_tart.htm). Honlap: trezorbt/szakmai.htm. BUDA BÉLA DR. orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta, addiktológus, 25 éven át vezette egy kórház pszichoterápiás osztályát, 1993 és 2001 között a SOTE Magatartástudományi Intézetének általános és klinikai igazgatóhelyettese és ambulanciavezetôje volt, az orvosi antropológia és a kommunikáció részleg vezetôje tól 2002-ig vezette a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Kommunikáció tanszékét. Tudományos igazgató a Nemzeti Drogmegelôzési Intézetben és az Erasmus Közéleti Kommunikációs Intézetben. Több szaklap fôszerkesztôje (Pszichoterápia, Szenvedélybetegségek stb.). Fô szakterülete a kommunikációelmélet, kommunikációkutatás, fôleg a személyközi kommunikációs folyamatok érdeklik, ezek szerepe a kapcsolatok szervezôdésében, a személyiség funkciózavaraiban, és fôleg a pszichológiai zavarok és problémák pszichológiai és pszichoszociális segítésében és terápiájában, ill. foglalkozik a prevenció és az egészségpromóció kommunikációs vonatkozásaival. Fôbb publikációi közül néhány: Empátia a beleélés lélektana, 4., bôv. és átdolg. kiad., Bp.: Ego School, 1993; A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei, 3., átdolg. kiad., Bp.: Animula, 1994; Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében: Újabb tanulmányok a lelki egészségvédelem és az elsôdleges megelôzés témakörébôl, Bp.: TÁMASZ OAI, 1998; A pszichoterápia alapkérdései: Kapcsolat és kommunikáció a pszichoterápiában, 2., bôv. kiad., Bp.: OAI TÁMASZ, 1999; A lélek közegészségtana, Budapest: Animula,

2 COY, WOLFGANG (1947) elektrotechnikát, matematikát és filozófiát tanult a darmstadti Mûszaki Fôiskolán. Számítástechnikából doktorált 1975-ben és 1996 között a számítástechnika professzora a brémai egyetemen, 1996 óta a mûvelôdés- és társadalomtudományi informatika professzora a berlini Humboldt Egyetemen. Könyvei: Industrieroboter: Zur Archäologie der Zweiten Schöpfung (Berlin: Rotbuch, 1985); Aufbau und Arbeitsweise von Rechenanlagen (Braunschweig Wiesbaden: Vieweg, 2. kiad., 1991); Lena Bonsiepen-nel: Erfahrung und Berechnung: Zur Kritik der Expertensystemtechnik (Berlin: Springer, 1989). Társszerkesztôje, M. Warnke-vel és Ch. Tholen-nel, a HyperKult Geschichte, Theorie und Kontext Digitaler Medien c. kötetnek (Basel Frankfurt: Stroemfeld, 1998). Számos közleményt publikált a számítástechnika szakmai, filozófiai és társadalmi kérdéseirôl, valamint a digitális médiumok elméletének körébôl. További információk: CSÉPE VALÉRIA pszichológus-kutató, az MTA doktora, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének fômunkatársa, a Fejlôdés-pszichofiziológiai Csoport vezetôje. Szakterületei a kognitív pszichofiziológia, kísérleti pszichológia, valamint a fejlôdésneuropszichológa. Néhány újabb publikációja: Csépe Valéria, Szûcs Dénes és Lukács Ágnes, Mindegy, hogy hogyan tanulunk olvasni? Eltérô tréning, eltérô összemérés, változó eltérési negativitás (EN) a Pléh Cs., László J. és Oláh A. által szerkesztett Tanulás, kezdeményezés, alkotás c. kötetben, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2001; Valéria Csépe, Judit Osman-Sági, Márk Molnár, Mária Gósy, Impaired speech perception in aphasic patients: event-related potential and neuropsychological assessment, Neuropsychologia, 39. köt. 11. sz. (2001); Valéria Csépe (szerk.), Dyslexia: Different Brain, Different Behavior, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002, sajtó alatt. DÁNYI ENDRE (1978) az ELTE szociológia és kommunikáció szakán végzett ben. Az edemokrácia Hírlevél fôszerkesztôje, az edemokrácia Mûhely tagja, a Tilos Rádió mûsorkészítôje elején alapítója és 2001 júniusáig fôszerkesztôje volt a Politikafórum.hu online politikai magazinnak. Fô kutatási területe a politikai kommunikáció, a digitális egyenlôtlenségek, valamint az információs technológiák társadalmi-politikai hatása. Legutóbb megjelent publikációi: A faliújság visszaszól politikai kommunikáció és kampány az interneten, Médiakutató, 2002 nyár; e-dzsihád a szobádban Politikafórum.hu, szeptember; A teletext kialakulása, Hullámvadász, szeptemberétôl a Közép-Európai Egyetem Politikatudományi Tanszékének hallgatója

3 DESSEWFFY TIBOR (1962) szociológus, az ELTE Szociológiai Intézetének docense. A World Internet Project egyik magyarországi vezetôje, az ELTE Szociológiai Intézetében 2002 ôsze óta mûködô Információs Társadalom és Hálózat Kutató Központjának (ITHAKA) alapítója. Fontosabb mûvei: A kocka el van veszve (Aula, 2002); Melan-Cola (Helikon 2002); Iskola a hegyoldalban (Új Mandátum, 1999); Kedélyes labirintus (Új Mandátum, 1997). DUNBAR, ROBIN, filozófiát és pszichológiát tanult az oxfordi egyetemen, majd a bristoli egyetemen doktorált a fôemlôsök viselkedése és ökológiája témakörben. Ezt követôen tudományos munkatárs volt a cambridge-i és a liverpooli egyetemen, majd a stockholmi egyetem és a londoni University College tanáraként dolgozott. Jelenleg a liverpooli egyetemen az evolúciós pszichológia professzora, ahol a fôemlôsök, a patások és az emberek viselkedésökológiájával és evolúciós pszichológiájával foglalkozó kutatócsoportot vezeti. GALÁCZ ANNA (1979) az ELTE BTK Szociológiai Intézetének végzôs hallgatója tavaszától a World Internet Project magyarországi kutatócsoportjának és az ELTE Szociológiai Intézetében 2002 ôszén alakult Információs Társadalom (ITHAKA) kutatócsoportjának tagja. Az információs társadalom témakörében született publikációk, tanulmányok: Galácz Anna Molnár Szilárd, A World Internet Project magyarországi megvalósíthatósági tanulmánya (TÁRKI ITTK, 2001); Dessewffy Tibor Galácz Anna Gayer Zoltán, Digitális forgószél Az info-kommunikációs technológiák (IKT) magyarországi terjedése (TÁRKI, 2002). GREEN, NICOLA, PhD, az új médiumok és új technológiák szociológiáját oktatja a surrey-i egyetemen. Korábbi kutatásai a virtuális valóság technológiáinak társadalmi termelésére és fogyasztására irányultak, ezeket a kutatásokat részben a University of California, Berkeley, szociológiai tanszékén folytatta. Újabban a mobiltechnológiák társadalmi hatásait vizsgálja. Néhány publikációja: Wireless World: Social and Interactional Aspects of the Mobile Age (társszerkesztôként, Barry Brown-nal és Richard Harper-rel, 2002); How Everday Life Became Virtual, Journal of Consumer Culture, 1. évf. 1. sz. (2001); Strange Yet Stylish Headgear : VR Consumption and the Construction of Gender, az Alison Adam és Eileen Green által szerkesztett Virtual Gender: Technology, Consumption and Identity Matters c. kötetben (2001). GYÖRGY PÉTER (1954) egyetemi docens, az ELTE Mûvészetelméleti és Médiakutatási Intézet média szakának vezetôje, továbbá a Budapesti Mûszaki és Gazdasági Egyetem Médiakutató Központjának társigazgatója. Fô kutatási témái: a hagyományos és új médiák határterületei, olvasás a multimedialitás kontextusá- 297

4 ban, mûvészeti kánon és tömegkultúra. Néhány újabb publikációja: Between and After Essentialism and Institutionalism, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 57. évf. 4. sz. (1999); A néma hagyomány (Budapest: Magvetô, 2000); From Hollywood to Bollywod, Constellations, 2000/1 (sajtó alatt). HRACHOVEC, HERBERT, 1947-ben született Bécsben, a bécsi egyetem filozófiai intézetének professzora. Germanisztikát, történelmet, filozófiát és teológiát tanult Bécsben és Tübingenben. Oktatói és kutatói tevékenységének fôbb helyszínei: Oxford, Münster, Cambridge (MA), Berlin, Essen és Weimar. Kutatások az analitikus filozófia, a metafizika és az esztétika körében. Jelenlegi fô kutatási témája: az új médiumok. Néhány fontosabb publikációja: Drehorte. Arbeiten zu Filmen (Wien: 1997); Monist Interactive Issue, 80. évf. 3. sz. (1997. július, vendégszerkesztôként); Electronic Texts are Computations are Electronic Texts (az N. Blake és P. Standish által szerkesztett Enquiries at the Interface: Philosophical Problems of Online Education c. kötetben, Oxford: 2000). További információk: KARÁCSONY ANDRÁS 1957-ben született Csurgón. A filozófiai tudomány kandidátusa. Tanszékvezetô egyetemi tanár az ELTE ÁJK Filozófia Tanszékén; oktatási dékánhelyettes. Széchenyi Professzori Ösztöndíjas 1999-tôl. Kutatási területe: társadalomelmélet, jogfilozófia. Külföldi tanulmányutak: Bielefeld, Antwerpen, Trier, Münster, Düsseldorf, Regensburg. Fontosabb publikációi: Bevezetés a tudásszociológiába, Budapest: Osiris Századvég, 1995; Bevezetés a társadalomelméletbe, Budapest: Rejtjel, 1997; Jogfilozófia és társadalomelmélet, Budapest: Pallas Stúdió Attraktor Kft., 2000; Német társadalomelméletek. Témák és trendek 1950-tôl napjainkig (társszerzô: Balogh István), Budapest: Balassi Kiadó, KONDOR ZSUZSANNA 1990-ben végzett az ELTE filozófia és történelem szakán. Kandidátusi fokozatát 1999-ben nyerte el filozófiából. Értekezésében a kommunikációtechnológia változását a logosz hagyományának, ill. az objektiváció-elméletnek fényében vizsgálta. Jelenleg Bolyai ösztöndíjas, kutatásait az MTA Filozófiai Kutatóintézetében folytatja. Fôbb kutatási területei: kultúrfilozófia, a kommunikációtechnológia története, ill. változásának társadalmi és intellektuális következményei. Néhány fontosabb publikációja: Bevezetés a kultúrszociológiába, Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 1995; Objectivational Process or Spiritual Involvement?, a Peter Fleissner és Nyíri Kristóf által szerkesztett Philosophy of Culture and the Politics of Electronic Networking I. kötetében, Innsbruck Wien / Budapest: Studien Verlag /Áron Kiadó, 1999; The Tradition of Logos and a New 298

5 Intellectual Attitude, a Jeff Bernard által szerkesztett Semiotische Berichte 2000/1 4. számában. KOVÁCS KRISTÓF 1979-ben született. A Szegedi Egyetem pszichológia szakos hallgatója, valamint a Láthatatlan Kollégium diákja. Az intelligencia és a megismerés egyéni különbségeivel, valamint annak evolúciós megközelítésével foglalkozik. Közleményei jelentek meg a Magyar Pszichológia Szemlében, a Budapesti Könyvszemlében, a Psycoloquy-ben, illetve kognitív tudományi tanulmánykötetekben. KRAJCSI ATTILA 1998-ban végzett az ELTÉ-n, kognitív kísérleti pszichológusként. A Szegedi Tudományegyetemen tanársegéd, kísérleti pszichológiát és módszertant tanít. Szakterülete az intuitív matematika, a következtetés pszichológiája és az internet pszichológiája. Az ELTE doktori iskola doktorandusza. A Pszichológia Online alapítója, szerkesztôje. Fôbb közleményei: Velünkszületett csalásdetektor?, a Pléh Cs., Csányi V. és Bereczkei T. által szerkesztett Lélek és evolúció c. kötetben (Budapest: Osiris, 2001); Feltételes állítások megértésének vizsgálata Wason szelekciós feladatában (megjelenés alatt); Az internettel kapcsolatos régi problémák, Jel-kép, 2000/3. NYÍRI KRISTÓF (1944), egyetemi tanár (ELTE), az MTA tagja, az MTA Filozófiai Kutatóintézetének igazgatója. Vendégprofesszúrák: Helsinki, Graz, Innsbruck, Santa Barbara (University of California), Buffalo (SUNY). Néhány fontosabb publikációja: The Picture Theory of Reason, a Berit Brogaard és Barry Smith által szerkesztett Rationality and Irrationality c. kötetben (Vienna: öbv-hpt, 2001, o.); A hagyomány filozófiája (1994); Tradition and Individuality: Essays (Dordrecht: Kluwer, 1992); Keresztút (1989); Európa szélén: eszmetörténeti vázlatok (1986, német kiadás: Am Rande Europas: Studien zur österreichisch-ungarischen Philosophiegeschichte, Wien: Böhlau, 1988); Gefühl und Gefüge: Studien zum Entstehen der Philosophie Wittgensteins (Amsterdam: Rodopi, 1986); Ludwig Wittgenstein (1983); A Monarchia szellemi életérôl: Filozófiatörténeti tanulmányok (1980, orosz kiadás: Moszkva: Müszl, 1987). PLÉH CSABA tanszékvezetô egyetemi tanár, az MTA l. tagja. A BME Információ és Tudásmenedzsment Tanszék és a BME Kognitív Tudományi Központ vezetôje. Fô kutatási területe a kognitív pszichológia és a kognitív tudomány, ezen belül a nyelv és a megismerés kapcsolata. Újabban a megismerési és idegrendszeri fejlôdés kapcsolatával foglalkozik, speciális sérült populációknál (Williams-szindrómásoknál). Fontosabb vendégkutatói és professzori meghívásai: Center for Advanced Sudies in the Behavioral Sciences, Stanford, CA (1986); Universität Wien 299

6 ( ); Collegium Budapest (2001/2002). A Magyar Pszichológiai Szemle fôszerkesztôje. A Magyar Filozófiai Társaság volt elnöke ( ). Néhány újabb munkája: Bevezetés a megismeréstudományba (Budapest: Typotex, 1998); Ernst Mach and Daniel Dennett: Two Evolutionary Models of Cognition, a Peter Fleissner és Nyíri Kristóf által szerkesztett Philosophy of Culture and the Politics of Electronic Networking I. kötetében, Innsbruck Wien/Budapest: Studien Verlag/Áron Kiadó, 1999; Modularity and Pragmatics, Pragmatics, 10, 2000; A lélektan története (Budapest: Osiris, 2001). SÁNDOR KLÁRA a nyelvtudomány kandidátusa (1996), fôiskolai tanár (Szegedi Tudományegyetem). Kutatási területe az evolúciós nyelvelmélet, a nyelvi értékítéletek biológiai és kulturális vonatkozásai; valamint nyelvszociológiai kérdésekkel is foglalkozik ben a From Stigmatization to Tolerance c. nemzetközi kutatás vezetôje, jelenleg is több kutatása van folyamatban az említett témákban. Néhány fontosabb publikációja: Amiért a szinkrón elemzés foszladozik, az általa szerkesztett Nyelvi változó nyelvi változás c. kötetben, Szeged: JGyF Kiadó, 1998; National Feeling or Responsibility: The Case of the Csángó Language Revitalization, Multilingua, 19/1 2, 2000; A nyelv gyenge pontjai, a Károly L. és Kincses Nagy É. által szerkesztett Néptörténet nyelvtörténet c. kötetben, Szeged: SzTE BTK Altajisztikai Tanszék, További információk: SÜKÖSD MIKLÓS (1960) politológus, szociológus, médiakutató, a Közép-Európai Egyetem (Central European University) Politikatudományi Tanszékének docense. Az ELTE szociológia népmûvelés szakán végzett 1985-ben. A politikatudomány kandidátusa (1992). A Harvard Egyetem Szociológia Tanszékén szerzett M.A. fokozatot (1994) és tanított óta a Közép-Európai Egyetem Politikatudományi Tanszékének oktatója. Kutatási területei: médiapolitika, politikai kommunikáció, e-demokrácia, környezetvédelem és zöld politika. Publikációiból: Anarchizmus (társszerk., Budapest: Századvég, 1991); Liberty and Socialism. The Writings of Libertarian Socialists in Hungary (társszerk., Savage, MD: Rowman & Littlefield, 1991); Democratic Transformation and the Mass Media in Hungary: from Stalinism to Democratic Consolidation (a Richard Gunther és Anthony Moughan által szerkesztett Democracy and the Media: A Comparative Perspective c. kötetben, Cambridge: Cambridge University Press, 2000); A hír értékei. Etika és professzionalizmus a mai magyar médiában (társszerk., Budapest: Média Hungária Könyvek, 2001). SZEKFû BALÁZS (1972) PhD hallgató (PTE BTK Kommunikáció doktori iskola), tudományos munkatárs (BKÁE E-business Kutatóközpont), alapító és elnök (Carna- 300

7 tion Internet Consulting Rt.), elnökségi tag (Informatikai Vállalkozások Szövetsége, International Federation of Multimedia Associations), mûsorkészítô (Tilos Rádió). Fô szakmai érdeklôdési területei a virtuális közösségek, az emergencia és a digitális evolúció, illetve az infokommunikációs technológiák hatása a vállalati kommunikációra, a vállalati stratégiára és a társadalmi viszonyokra. Közremûködik a Kornai János professzor vezette Trust and Honesty kutatásban. Rendszeresen ad elô konferenciákon és egyetemeken az internetgazdaságról és az információs társadalomról, cikkei jelennek meg a sajtóban, fontosabb szakmai publikációja a magyar Harvard Business Managerben Z. Karvalics Lászlóval együtt írt Hálózati közösségek az új gazdaságban. TVERSKY, BARBARA, a pszichológia professzora a Stanford Egyetemen, Stanford, CA. Kutatási területei: térbeli gondolkodás és nyelv; emlékezet, különosen az egyéni élet eseményeinek újbóli narrációi; esemény-észlelés és -megismerés; tudás-struktúrák és -kategóriák, különösen a következtetésekben; diagrammatikus érvelés. Néhány fontosabb publikációja: B. Tversky és E. Marsh, Biased Retellings of Events Yield Biased Memories, Cognitive Psychology, 40 (2000); B. Tversky, J. B. Morrison és J. Zacks, On Bodies and Events, az A. Meltzoff és W. Prinz által szerkesztett The Imitative Mind: Development, Evolution and Brain Bases c. kötetben (Cambridge: Cambridge University Press, 2002); B. Tversky, Functional Significance of Visuospatial Representations, a P. Shah és A. Miyake által szerkesztett Handbook of Higher-level Visuospatial Thinking c. kötetben, Cambridge: Cambridge University Press (sajtó alatt). Z. KARVALICS LÁSZLÓ (1961) információstársadalom kutató, a történettudományok kandidátusa. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információmenedzsment Tanszékének docense és az ITTK (Információs Társadalom-és Trendkutató Központ) igazgatója. Az 1992 óta létezô Információtörténelem Mûhelykurzus vezetôje, az Információs Társadalom c. negyedéves folyóirat fôszerkesztôje. Kar Kiváló Oktatója (1999), Széchenyi-ösztöndíjas (2000-tôl). Számos, információs társadalommal foglalkozó kurzus kidolgozója, szakkönyv és tanulmány szerzôje, a témával foglalkozó hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres meghívottja és elôadója. Legfrissebb könyvei: Az információs társadalom keresése (AULA, 2002); Fogpiszkáló a hálózaton. Írások az Internetrôl (PRÍM, 2000). Fontosabb tanulmányai az elmúlt egy évbôl: The Security of Information Society as a Global Biocultural System, a Klaus Brunnstein és Jacques Berleur által szerkesztett Human Choice and Computers. Issues of Choice and Quality of Life in the Information Society c. kötetben (Kluwer, 2002); Bevezetô az információs társadalom tudománytörténetéhez, Információs Társadalom, 2001/1. 301

8 302

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

A TANULMÁNYOK SZERZÔI

A TANULMÁNYOK SZERZÔI A TANULMÁNYOK SZERZÔI ANDRÁS FERENC (1963) PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem Filozófiai Doktori Iskolája). Alapítója és elnöke a Part-Oldalak Egyletnek, ahol filmeket szerkeszt (Mobilkommunikáció, 2005),

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológus,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2000 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási szak, Információmenedzsment-Vezetői gazdaságtan

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ gépészmérnöki oklevél Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar (okl. sz: 25/1985)

ÖNÉLETRAJZ gépészmérnöki oklevél Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar (okl. sz: 25/1985) ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Margitay Tihamér Beosztás: egyetemi tanár, intézetigazgató, doktori iskola vezető Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Társadalomismeret Intézet, Filozófia és Tudománytörténet

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántó Zoltán Oszkár

Oktatói önéletrajz Dr. Szántó Zoltán Oszkár Dr. Szántó Zoltán Oszkár egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 MKKE, közgazdász - tanár és

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Vas Réka Franciska

Oktatói önéletrajz Dr. Vas Réka Franciska adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Szegedi Tudományegyetem, közgazdász-gazdálkodási Tudományos fokozatok, címek:: 2008, PhD Budapesti

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1961-1966 ELTE, magyar nyelv és irodalomtanár, okleveles pszichológus

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Síklaki István. Karrier. egyetemi docens

Oktatói önéletrajz. Dr. Síklaki István. Karrier. egyetemi docens Dr. Síklaki István egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 ELTE BTK, klinikai pszichológus

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

408 Döntéseink csapdájában

408 Döntéseink csapdájában A szerzőkről Válogatáskötetünk szerzői között a viselkedéstudományi döntéselmélet nemzetközileg elismert szaktekintélyei mellett feltörekvő, tehetséges ifjú kutatókat is találhatunk. A szerzők kivétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

DR. KELEMEN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KELEMEN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KELEMEN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS biológus okl. filozófia szakos előadó 1984 1988 KLTE ELTE II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (MINIMUM 5 ÉVRE VISSZAMENŐLEG,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

KÉP ÉS IDŐ. 1800 Ft KÖTETEIBŐL: NYÍRI KRISTÓF NYÍRI KRISTÓF

KÉP ÉS IDŐ. 1800 Ft KÖTETEIBŐL: NYÍRI KRISTÓF NYÍRI KRISTÓF NYÍRI KRISTÓF KÖTETEIBŐL: 1800 Ft Vernetztes Wissen: Philosophie im Zeitalter des Internets, Wien: Passagen Verlag, 2004. A hagyomány filozófiája, Budapest: T-Twins - Lukács Archívum, 1994. Tradition and

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar szak Tudományos fokozatok, címek:: 1984,

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Görög Mihály

Oktatói önéletrajz Dr. Görög Mihály egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1972-1977 MKKE, Közgazdász-tanár 1995 Harvard Business School,

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

Szerzőink, szaklektoraink

Szerzőink, szaklektoraink 301 Szerzőink, szaklektoraink DPR.indd 301 DPR.indd 302 303 Ceglédi Tímea Diplomáját a Debreceni Egyetem szociológia szakán szerezte 2008-ban, majd a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Nagy Beáta

Oktatói önéletrajz Dr. Nagy Beáta egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 MKKE, közgazdász, szociológus Tudományos fokozatok,

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1995 Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnök

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban.

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban. Szerzõink Ágoston András: jogász, újságíró, politikus, pártalapító. A rendszerváltás elõtt újságíróként dolgozott, majd a Forum Lap- és Könyvkiadó igazgatóhelyettese lett. 1989 decemberében többedmagával

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső professor emeritus Gazdálkodástudományi Kar Vezetői Számvitel Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1959-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy (könyvviteli specializáció) 1971-1973 Pénzügyminisztérium,

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Pszichológus alapképzés az ELTE-n

Pszichológus alapképzés az ELTE-n Pszichológus alapképzés az ELTE-n Kiss Paszkál ELTE Pszichológiai Intézet www.ppk.elte.hu pszichologia.tanulmanyok@ppk.elte.hu Amiről szó lesz A pszichológia szak kínálata Az alapképzés dióhéjban Mesterszak,

Részletesebben

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról statisztikai jártasság és oktatás problémák és kihívások Dr. Kovács Péter Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar pepe@eco.u-szeged.hu Tartalom

Részletesebben

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD FŐISKOLAI TANÁR, KUTATÁSI IGAZGATÓ KUTATÁSI TERÜLETEK: TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS IFJÚSÁG, POSZT-ADOLESZCENCIA ÉLETUTAK ÉS ÉLETESEMÉNYEK RÉTEGZŐDÉSMODELL-KUTATÁSOK MÓDSZERTANA TÖBBDIMENZIÓS

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Vezetéknév/utónév Zsubori Edina Ágnes Cím 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám 06-30-584-6250 E-mail zsubina@yahoo.com Állampolgárság magyar Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar

Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar Oklevelei: Építőmérnöki Diploma: 160/1982 Mérnöki Matematikai Szakmérnöki Diploma:

Részletesebben

Szerzõink Bakacsi Gyula: Bodó Barna: Bognár Zoltán Levente: Brassai Zoltán:

Szerzõink Bakacsi Gyula: Bodó Barna: Bognár Zoltán Levente: Brassai Zoltán: Szerzõink Bakacsi Gyula: közgazdász 1959, Szeged. Diplomáját a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1983-ban. 1988-ban egyetemi doktori fokozatot, 1994-ben a Közgazdaságtudomány kandidátusa

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2016-tól fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

Pápay Nikolett Szakmai önéletrajz

Pápay Nikolett Szakmai önéletrajz Pápay Nikolett Szakmai önéletrajz Tanulmányok: 2013. június 17. PhD disszertáció (A reproduktív egészség és a termékenységi problémák pszichoszociális kontextusa) Védés minősítése: Summa cum laude Oklevél

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Polyák Gábor György

Oktatói önéletrajz Dr. Polyák Gábor György Dr. Polyák Gábor György adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Infokommunikációs Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 Pécsi Tudományegyetem, jogász 1998-2002 Pécsi Tudományegyetem, kommunikációs

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben