A TANULMÁNYOK SZERZÔI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TANULMÁNYOK SZERZÔI"

Átírás

1 A TANULMÁNYOK SZERZÔI BENCZIK VILMOS (1945) az ELTE Tanító- és Óvóképzô Fôiskolai Kara magyar nyelvi és irodalmi tanszékének docense. A rotterdami székhelyû Eszperantó Akadémia tagja. Kutatási érdeklôdése elsôsorban a kommunikációs technológiák és a nyelvfejlôdés, ezen belül mindenekelôtt az irodalmi nyelv fejlôdésének összefüggéseire irányul. Fôbb munkái: Studoj pri la Esperanta literaturo, Takasago: La Kritikanto, 1980; Szépirodalmi szövegek szintetikus olvasása idegen nyelven, Budapest: Trezor, 1995 (részleges elektronikus kiadás: /doktart.html); Nyelv, írás, irodalom kommunikációelméleti megközelítésben, Budapest: Trezor, 2001 (elektronikus kiadás: kmfil/kmkt/benczik_book/benczik_tart.htm). Honlap: trezorbt/szakmai.htm. BUDA BÉLA DR. orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta, addiktológus, 25 éven át vezette egy kórház pszichoterápiás osztályát, 1993 és 2001 között a SOTE Magatartástudományi Intézetének általános és klinikai igazgatóhelyettese és ambulanciavezetôje volt, az orvosi antropológia és a kommunikáció részleg vezetôje tól 2002-ig vezette a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Kommunikáció tanszékét. Tudományos igazgató a Nemzeti Drogmegelôzési Intézetben és az Erasmus Közéleti Kommunikációs Intézetben. Több szaklap fôszerkesztôje (Pszichoterápia, Szenvedélybetegségek stb.). Fô szakterülete a kommunikációelmélet, kommunikációkutatás, fôleg a személyközi kommunikációs folyamatok érdeklik, ezek szerepe a kapcsolatok szervezôdésében, a személyiség funkciózavaraiban, és fôleg a pszichológiai zavarok és problémák pszichológiai és pszichoszociális segítésében és terápiájában, ill. foglalkozik a prevenció és az egészségpromóció kommunikációs vonatkozásaival. Fôbb publikációi közül néhány: Empátia a beleélés lélektana, 4., bôv. és átdolg. kiad., Bp.: Ego School, 1993; A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei, 3., átdolg. kiad., Bp.: Animula, 1994; Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében: Újabb tanulmányok a lelki egészségvédelem és az elsôdleges megelôzés témakörébôl, Bp.: TÁMASZ OAI, 1998; A pszichoterápia alapkérdései: Kapcsolat és kommunikáció a pszichoterápiában, 2., bôv. kiad., Bp.: OAI TÁMASZ, 1999; A lélek közegészségtana, Budapest: Animula,

2 COY, WOLFGANG (1947) elektrotechnikát, matematikát és filozófiát tanult a darmstadti Mûszaki Fôiskolán. Számítástechnikából doktorált 1975-ben és 1996 között a számítástechnika professzora a brémai egyetemen, 1996 óta a mûvelôdés- és társadalomtudományi informatika professzora a berlini Humboldt Egyetemen. Könyvei: Industrieroboter: Zur Archäologie der Zweiten Schöpfung (Berlin: Rotbuch, 1985); Aufbau und Arbeitsweise von Rechenanlagen (Braunschweig Wiesbaden: Vieweg, 2. kiad., 1991); Lena Bonsiepen-nel: Erfahrung und Berechnung: Zur Kritik der Expertensystemtechnik (Berlin: Springer, 1989). Társszerkesztôje, M. Warnke-vel és Ch. Tholen-nel, a HyperKult Geschichte, Theorie und Kontext Digitaler Medien c. kötetnek (Basel Frankfurt: Stroemfeld, 1998). Számos közleményt publikált a számítástechnika szakmai, filozófiai és társadalmi kérdéseirôl, valamint a digitális médiumok elméletének körébôl. További információk: CSÉPE VALÉRIA pszichológus-kutató, az MTA doktora, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének fômunkatársa, a Fejlôdés-pszichofiziológiai Csoport vezetôje. Szakterületei a kognitív pszichofiziológia, kísérleti pszichológia, valamint a fejlôdésneuropszichológa. Néhány újabb publikációja: Csépe Valéria, Szûcs Dénes és Lukács Ágnes, Mindegy, hogy hogyan tanulunk olvasni? Eltérô tréning, eltérô összemérés, változó eltérési negativitás (EN) a Pléh Cs., László J. és Oláh A. által szerkesztett Tanulás, kezdeményezés, alkotás c. kötetben, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2001; Valéria Csépe, Judit Osman-Sági, Márk Molnár, Mária Gósy, Impaired speech perception in aphasic patients: event-related potential and neuropsychological assessment, Neuropsychologia, 39. köt. 11. sz. (2001); Valéria Csépe (szerk.), Dyslexia: Different Brain, Different Behavior, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002, sajtó alatt. DÁNYI ENDRE (1978) az ELTE szociológia és kommunikáció szakán végzett ben. Az edemokrácia Hírlevél fôszerkesztôje, az edemokrácia Mûhely tagja, a Tilos Rádió mûsorkészítôje elején alapítója és 2001 júniusáig fôszerkesztôje volt a Politikafórum.hu online politikai magazinnak. Fô kutatási területe a politikai kommunikáció, a digitális egyenlôtlenségek, valamint az információs technológiák társadalmi-politikai hatása. Legutóbb megjelent publikációi: A faliújság visszaszól politikai kommunikáció és kampány az interneten, Médiakutató, 2002 nyár; e-dzsihád a szobádban Politikafórum.hu, szeptember; A teletext kialakulása, Hullámvadász, szeptemberétôl a Közép-Európai Egyetem Politikatudományi Tanszékének hallgatója

3 DESSEWFFY TIBOR (1962) szociológus, az ELTE Szociológiai Intézetének docense. A World Internet Project egyik magyarországi vezetôje, az ELTE Szociológiai Intézetében 2002 ôsze óta mûködô Információs Társadalom és Hálózat Kutató Központjának (ITHAKA) alapítója. Fontosabb mûvei: A kocka el van veszve (Aula, 2002); Melan-Cola (Helikon 2002); Iskola a hegyoldalban (Új Mandátum, 1999); Kedélyes labirintus (Új Mandátum, 1997). DUNBAR, ROBIN, filozófiát és pszichológiát tanult az oxfordi egyetemen, majd a bristoli egyetemen doktorált a fôemlôsök viselkedése és ökológiája témakörben. Ezt követôen tudományos munkatárs volt a cambridge-i és a liverpooli egyetemen, majd a stockholmi egyetem és a londoni University College tanáraként dolgozott. Jelenleg a liverpooli egyetemen az evolúciós pszichológia professzora, ahol a fôemlôsök, a patások és az emberek viselkedésökológiájával és evolúciós pszichológiájával foglalkozó kutatócsoportot vezeti. GALÁCZ ANNA (1979) az ELTE BTK Szociológiai Intézetének végzôs hallgatója tavaszától a World Internet Project magyarországi kutatócsoportjának és az ELTE Szociológiai Intézetében 2002 ôszén alakult Információs Társadalom (ITHAKA) kutatócsoportjának tagja. Az információs társadalom témakörében született publikációk, tanulmányok: Galácz Anna Molnár Szilárd, A World Internet Project magyarországi megvalósíthatósági tanulmánya (TÁRKI ITTK, 2001); Dessewffy Tibor Galácz Anna Gayer Zoltán, Digitális forgószél Az info-kommunikációs technológiák (IKT) magyarországi terjedése (TÁRKI, 2002). GREEN, NICOLA, PhD, az új médiumok és új technológiák szociológiáját oktatja a surrey-i egyetemen. Korábbi kutatásai a virtuális valóság technológiáinak társadalmi termelésére és fogyasztására irányultak, ezeket a kutatásokat részben a University of California, Berkeley, szociológiai tanszékén folytatta. Újabban a mobiltechnológiák társadalmi hatásait vizsgálja. Néhány publikációja: Wireless World: Social and Interactional Aspects of the Mobile Age (társszerkesztôként, Barry Brown-nal és Richard Harper-rel, 2002); How Everday Life Became Virtual, Journal of Consumer Culture, 1. évf. 1. sz. (2001); Strange Yet Stylish Headgear : VR Consumption and the Construction of Gender, az Alison Adam és Eileen Green által szerkesztett Virtual Gender: Technology, Consumption and Identity Matters c. kötetben (2001). GYÖRGY PÉTER (1954) egyetemi docens, az ELTE Mûvészetelméleti és Médiakutatási Intézet média szakának vezetôje, továbbá a Budapesti Mûszaki és Gazdasági Egyetem Médiakutató Központjának társigazgatója. Fô kutatási témái: a hagyományos és új médiák határterületei, olvasás a multimedialitás kontextusá- 297

4 ban, mûvészeti kánon és tömegkultúra. Néhány újabb publikációja: Between and After Essentialism and Institutionalism, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 57. évf. 4. sz. (1999); A néma hagyomány (Budapest: Magvetô, 2000); From Hollywood to Bollywod, Constellations, 2000/1 (sajtó alatt). HRACHOVEC, HERBERT, 1947-ben született Bécsben, a bécsi egyetem filozófiai intézetének professzora. Germanisztikát, történelmet, filozófiát és teológiát tanult Bécsben és Tübingenben. Oktatói és kutatói tevékenységének fôbb helyszínei: Oxford, Münster, Cambridge (MA), Berlin, Essen és Weimar. Kutatások az analitikus filozófia, a metafizika és az esztétika körében. Jelenlegi fô kutatási témája: az új médiumok. Néhány fontosabb publikációja: Drehorte. Arbeiten zu Filmen (Wien: 1997); Monist Interactive Issue, 80. évf. 3. sz. (1997. július, vendégszerkesztôként); Electronic Texts are Computations are Electronic Texts (az N. Blake és P. Standish által szerkesztett Enquiries at the Interface: Philosophical Problems of Online Education c. kötetben, Oxford: 2000). További információk: KARÁCSONY ANDRÁS 1957-ben született Csurgón. A filozófiai tudomány kandidátusa. Tanszékvezetô egyetemi tanár az ELTE ÁJK Filozófia Tanszékén; oktatási dékánhelyettes. Széchenyi Professzori Ösztöndíjas 1999-tôl. Kutatási területe: társadalomelmélet, jogfilozófia. Külföldi tanulmányutak: Bielefeld, Antwerpen, Trier, Münster, Düsseldorf, Regensburg. Fontosabb publikációi: Bevezetés a tudásszociológiába, Budapest: Osiris Századvég, 1995; Bevezetés a társadalomelméletbe, Budapest: Rejtjel, 1997; Jogfilozófia és társadalomelmélet, Budapest: Pallas Stúdió Attraktor Kft., 2000; Német társadalomelméletek. Témák és trendek 1950-tôl napjainkig (társszerzô: Balogh István), Budapest: Balassi Kiadó, KONDOR ZSUZSANNA 1990-ben végzett az ELTE filozófia és történelem szakán. Kandidátusi fokozatát 1999-ben nyerte el filozófiából. Értekezésében a kommunikációtechnológia változását a logosz hagyományának, ill. az objektiváció-elméletnek fényében vizsgálta. Jelenleg Bolyai ösztöndíjas, kutatásait az MTA Filozófiai Kutatóintézetében folytatja. Fôbb kutatási területei: kultúrfilozófia, a kommunikációtechnológia története, ill. változásának társadalmi és intellektuális következményei. Néhány fontosabb publikációja: Bevezetés a kultúrszociológiába, Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 1995; Objectivational Process or Spiritual Involvement?, a Peter Fleissner és Nyíri Kristóf által szerkesztett Philosophy of Culture and the Politics of Electronic Networking I. kötetében, Innsbruck Wien / Budapest: Studien Verlag /Áron Kiadó, 1999; The Tradition of Logos and a New 298

5 Intellectual Attitude, a Jeff Bernard által szerkesztett Semiotische Berichte 2000/1 4. számában. KOVÁCS KRISTÓF 1979-ben született. A Szegedi Egyetem pszichológia szakos hallgatója, valamint a Láthatatlan Kollégium diákja. Az intelligencia és a megismerés egyéni különbségeivel, valamint annak evolúciós megközelítésével foglalkozik. Közleményei jelentek meg a Magyar Pszichológia Szemlében, a Budapesti Könyvszemlében, a Psycoloquy-ben, illetve kognitív tudományi tanulmánykötetekben. KRAJCSI ATTILA 1998-ban végzett az ELTÉ-n, kognitív kísérleti pszichológusként. A Szegedi Tudományegyetemen tanársegéd, kísérleti pszichológiát és módszertant tanít. Szakterülete az intuitív matematika, a következtetés pszichológiája és az internet pszichológiája. Az ELTE doktori iskola doktorandusza. A Pszichológia Online alapítója, szerkesztôje. Fôbb közleményei: Velünkszületett csalásdetektor?, a Pléh Cs., Csányi V. és Bereczkei T. által szerkesztett Lélek és evolúció c. kötetben (Budapest: Osiris, 2001); Feltételes állítások megértésének vizsgálata Wason szelekciós feladatában (megjelenés alatt); Az internettel kapcsolatos régi problémák, Jel-kép, 2000/3. NYÍRI KRISTÓF (1944), egyetemi tanár (ELTE), az MTA tagja, az MTA Filozófiai Kutatóintézetének igazgatója. Vendégprofesszúrák: Helsinki, Graz, Innsbruck, Santa Barbara (University of California), Buffalo (SUNY). Néhány fontosabb publikációja: The Picture Theory of Reason, a Berit Brogaard és Barry Smith által szerkesztett Rationality and Irrationality c. kötetben (Vienna: öbv-hpt, 2001, o.); A hagyomány filozófiája (1994); Tradition and Individuality: Essays (Dordrecht: Kluwer, 1992); Keresztút (1989); Európa szélén: eszmetörténeti vázlatok (1986, német kiadás: Am Rande Europas: Studien zur österreichisch-ungarischen Philosophiegeschichte, Wien: Böhlau, 1988); Gefühl und Gefüge: Studien zum Entstehen der Philosophie Wittgensteins (Amsterdam: Rodopi, 1986); Ludwig Wittgenstein (1983); A Monarchia szellemi életérôl: Filozófiatörténeti tanulmányok (1980, orosz kiadás: Moszkva: Müszl, 1987). PLÉH CSABA tanszékvezetô egyetemi tanár, az MTA l. tagja. A BME Információ és Tudásmenedzsment Tanszék és a BME Kognitív Tudományi Központ vezetôje. Fô kutatási területe a kognitív pszichológia és a kognitív tudomány, ezen belül a nyelv és a megismerés kapcsolata. Újabban a megismerési és idegrendszeri fejlôdés kapcsolatával foglalkozik, speciális sérült populációknál (Williams-szindrómásoknál). Fontosabb vendégkutatói és professzori meghívásai: Center for Advanced Sudies in the Behavioral Sciences, Stanford, CA (1986); Universität Wien 299

6 ( ); Collegium Budapest (2001/2002). A Magyar Pszichológiai Szemle fôszerkesztôje. A Magyar Filozófiai Társaság volt elnöke ( ). Néhány újabb munkája: Bevezetés a megismeréstudományba (Budapest: Typotex, 1998); Ernst Mach and Daniel Dennett: Two Evolutionary Models of Cognition, a Peter Fleissner és Nyíri Kristóf által szerkesztett Philosophy of Culture and the Politics of Electronic Networking I. kötetében, Innsbruck Wien/Budapest: Studien Verlag/Áron Kiadó, 1999; Modularity and Pragmatics, Pragmatics, 10, 2000; A lélektan története (Budapest: Osiris, 2001). SÁNDOR KLÁRA a nyelvtudomány kandidátusa (1996), fôiskolai tanár (Szegedi Tudományegyetem). Kutatási területe az evolúciós nyelvelmélet, a nyelvi értékítéletek biológiai és kulturális vonatkozásai; valamint nyelvszociológiai kérdésekkel is foglalkozik ben a From Stigmatization to Tolerance c. nemzetközi kutatás vezetôje, jelenleg is több kutatása van folyamatban az említett témákban. Néhány fontosabb publikációja: Amiért a szinkrón elemzés foszladozik, az általa szerkesztett Nyelvi változó nyelvi változás c. kötetben, Szeged: JGyF Kiadó, 1998; National Feeling or Responsibility: The Case of the Csángó Language Revitalization, Multilingua, 19/1 2, 2000; A nyelv gyenge pontjai, a Károly L. és Kincses Nagy É. által szerkesztett Néptörténet nyelvtörténet c. kötetben, Szeged: SzTE BTK Altajisztikai Tanszék, További információk: SÜKÖSD MIKLÓS (1960) politológus, szociológus, médiakutató, a Közép-Európai Egyetem (Central European University) Politikatudományi Tanszékének docense. Az ELTE szociológia népmûvelés szakán végzett 1985-ben. A politikatudomány kandidátusa (1992). A Harvard Egyetem Szociológia Tanszékén szerzett M.A. fokozatot (1994) és tanított óta a Közép-Európai Egyetem Politikatudományi Tanszékének oktatója. Kutatási területei: médiapolitika, politikai kommunikáció, e-demokrácia, környezetvédelem és zöld politika. Publikációiból: Anarchizmus (társszerk., Budapest: Századvég, 1991); Liberty and Socialism. The Writings of Libertarian Socialists in Hungary (társszerk., Savage, MD: Rowman & Littlefield, 1991); Democratic Transformation and the Mass Media in Hungary: from Stalinism to Democratic Consolidation (a Richard Gunther és Anthony Moughan által szerkesztett Democracy and the Media: A Comparative Perspective c. kötetben, Cambridge: Cambridge University Press, 2000); A hír értékei. Etika és professzionalizmus a mai magyar médiában (társszerk., Budapest: Média Hungária Könyvek, 2001). SZEKFû BALÁZS (1972) PhD hallgató (PTE BTK Kommunikáció doktori iskola), tudományos munkatárs (BKÁE E-business Kutatóközpont), alapító és elnök (Carna- 300

7 tion Internet Consulting Rt.), elnökségi tag (Informatikai Vállalkozások Szövetsége, International Federation of Multimedia Associations), mûsorkészítô (Tilos Rádió). Fô szakmai érdeklôdési területei a virtuális közösségek, az emergencia és a digitális evolúció, illetve az infokommunikációs technológiák hatása a vállalati kommunikációra, a vállalati stratégiára és a társadalmi viszonyokra. Közremûködik a Kornai János professzor vezette Trust and Honesty kutatásban. Rendszeresen ad elô konferenciákon és egyetemeken az internetgazdaságról és az információs társadalomról, cikkei jelennek meg a sajtóban, fontosabb szakmai publikációja a magyar Harvard Business Managerben Z. Karvalics Lászlóval együtt írt Hálózati közösségek az új gazdaságban. TVERSKY, BARBARA, a pszichológia professzora a Stanford Egyetemen, Stanford, CA. Kutatási területei: térbeli gondolkodás és nyelv; emlékezet, különosen az egyéni élet eseményeinek újbóli narrációi; esemény-észlelés és -megismerés; tudás-struktúrák és -kategóriák, különösen a következtetésekben; diagrammatikus érvelés. Néhány fontosabb publikációja: B. Tversky és E. Marsh, Biased Retellings of Events Yield Biased Memories, Cognitive Psychology, 40 (2000); B. Tversky, J. B. Morrison és J. Zacks, On Bodies and Events, az A. Meltzoff és W. Prinz által szerkesztett The Imitative Mind: Development, Evolution and Brain Bases c. kötetben (Cambridge: Cambridge University Press, 2002); B. Tversky, Functional Significance of Visuospatial Representations, a P. Shah és A. Miyake által szerkesztett Handbook of Higher-level Visuospatial Thinking c. kötetben, Cambridge: Cambridge University Press (sajtó alatt). Z. KARVALICS LÁSZLÓ (1961) információstársadalom kutató, a történettudományok kandidátusa. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információmenedzsment Tanszékének docense és az ITTK (Információs Társadalom-és Trendkutató Központ) igazgatója. Az 1992 óta létezô Információtörténelem Mûhelykurzus vezetôje, az Információs Társadalom c. negyedéves folyóirat fôszerkesztôje. Kar Kiváló Oktatója (1999), Széchenyi-ösztöndíjas (2000-tôl). Számos, információs társadalommal foglalkozó kurzus kidolgozója, szakkönyv és tanulmány szerzôje, a témával foglalkozó hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres meghívottja és elôadója. Legfrissebb könyvei: Az információs társadalom keresése (AULA, 2002); Fogpiszkáló a hálózaton. Írások az Internetrôl (PRÍM, 2000). Fontosabb tanulmányai az elmúlt egy évbôl: The Security of Information Society as a Global Biocultural System, a Klaus Brunnstein és Jacques Berleur által szerkesztett Human Choice and Computers. Issues of Choice and Quality of Life in the Information Society c. kötetben (Kluwer, 2002); Bevezetô az információs társadalom tudománytörténetéhez, Információs Társadalom, 2001/1. 301

8 302

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít.

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. életrajzok 1. Ács Erzsébet (Karcag, 1946.) Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. 2. Adamik Tamás (Kecskemét,

Részletesebben

SZERZŐINKRŐL 212 SZERZŐINKRŐL

SZERZŐINKRŐL 212 SZERZŐINKRŐL 212 SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Barát Erzsébet a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének docense. 2000 óta a Közép-európai Egyetem Társadalmi Nemek Tudománya Tanszékén vendégoktató. PhD-jét a

Részletesebben

MENNORODE MEGKÖZELÍTHETŐ: VONATTAL: Az Amsterdam Schiphol repülőtérről óránként 2 vonat indul Apeldoornba. Minden óra 21 perckor (Amersfoort-ban át kell szállni) és minden óra 51 perckor (átszállás nélkül).

Részletesebben

Szakmai, tudományos önéletrajz

Szakmai, tudományos önéletrajz Szakmai, tudományos önéletrajz Név: Prof.Dr. Tényi Tamás Születés hely, idő: Pécs, 1963 október 25 Családi állapot: nős, 3 gyerek Munkahely : PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs Rét

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

Szerzőinkről / Authors

Szerzőinkről / Authors Szerzőinkről / Authors Bertalan Péter (Ph.D., Dr. habil.) a Kaposvári Egyetem egyetemi docense, történész, politológus. Kutatási területei: globalizációs folyamatok a 20. században, történelmi folyamatok

Részletesebben

A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT

A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT BUDAPEST MAGYARORSZÁG BEMUTATKOZÁS A HÉTFA gazdaság- és társadalomkutatással, elemzéssel és fejlesztéssel foglalkozó, hazai magánalapítású intézmények csoportja, melynek tagja a

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2014. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

SZVETELSZKY ZSUZSANNA

SZVETELSZKY ZSUZSANNA 2014 SZÁZAD VÉG HÁLÓZAT Inkább adunk ajándékot egy olyan barátnak, aki ezt sosem viszonozza, mint egy idegennek, akitől a viszonzás várható. A hálózat fenntartásáért adakozunk: magának a hálózatnak tulajdonítunk

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI

JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI 2 j u n i o r prima díj 2014 A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

III. ESÉLYKONFERENCIA

III. ESÉLYKONFERENCIA Munkahelyi esélyegyenlőség- Vállalati felelősségvállalás III. ESÉLYKONFERENCIA 2013. május 30. Családbarát intézkedések vállalati gyakorlata Munkahelyi esélyegyenlőség vállalati felelősségvállalás III.

Részletesebben

BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA

BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA 1 BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA Szerkesztették: Hoffmann Márta Kozák Ákos Veres Zoltán Szakértõk: Dr. Sugatagi Gábor GfK Hugária Piackutató Intézet Dr. Szennyessy Judit Modern Üzleti

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL)

NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) PLÉH CSABA PALOTÁS GÁBOR LÔRIK JÓZSEF NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsôoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított

Részletesebben