Újhartyán Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újhartyán Község Önkormányzata"

Átírás

1 Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29) , , Iktatószám: 42-4/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége: 06/ Tárgy: Újhartyán településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás - előzetes tájékoztatás Kelt: Újhartyán, Kapják: a 3.sz. melléklet szerinti Címzettek/ Tisztelt Címzett! Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján, a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 37. (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a (3) bekezdés tartalmi követelményei szerint ezúton tájékoztatom, hogy településünk a területén lévő alább felsorolt területeit rendezni kívánja. Újhartyán Község településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosításának előkészítését a PESTTERV Kft. tervezői bevonásával megkezdtük. - A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Újhartyán Község településszerkezeti terve, Újhartyán Község helyi építési szabályzata (és ennek szabályozási tervi mellékletei); - A fenti településrendezési eszközök tervezett módosítása a Település Fejlesztési Koncepciójának (TFK) módosítását nem igényli, a módosítási célok a TFK célkitűzéseivel összhangban állnak (l.: 2.sz. melléklet vonatkozó nyilatkozata); - A rendezés célja: a hatályos településrendezési eszköz módosítása az ábramellékleteken lehatárolt részterületeken, az alábbi területeken: A 083/19,/24 hrsz. területek gazdasági területbe való átsorolása, jelenlegi erdőterületből; A 866/28 hrsz. illetve az ezt magában foglaló Pipacs utcai tömb lakóövezeti besorolásnak felülvizsgálata, a falusias övezetből a kertvárosi övezetbe való sorolás céljából; Egy intézményterület ( hrsz. óvoda) Vt övezeti besorolása és az Arany J. u-i körforgalom átvezetése a tervlapra; A fenti átsorolásokból adódó csereerdősítési kötelezettség, illetve biológiai aktivitás érték kompenzáció által igénybeveendő területek meghatározása és erdőterületi átsorolása. - A rendezés várható hatásai: a jelenleg külterületi 083/19,/24 hrsz. tervezett beépítésével a gazdasági terület kisebb mértékben kibővülhet, a beépítésre szánt telek kínálat növekszik, az ingatlantulajdonos számára lehetővé válik telkeinek kívánt felhasználása. Emellett a Pipacs utcai tömb övezeti felülvizsgálata a telekszám növelése nélkül teszi lehetővé a telektulajdonos(ok) építési előírásoknak megfelelő telekhasználatát. A tervezett erdősítés eleget tesz a kétoldalról is jelentkező kompenzációs igények kielégítésének. *(A rendezés alá vont területek részletesebb leírása az ábramellékletek magyarázó szövegében!) A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 37. (4)-(5) bekezdésében előírtaknak megfelelően ezúton kérem, hogy az adott területre vonatkozóan ismertesse a rendezési feladat ellátásához szükséges - nyilvántartásuk részét képező - mindazon adatokat, amelyek a rendezés alá vont területtel kapcsolatosak, továbbá a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló követelmények érvényre juttatásának feltételeit a jogszabályhely pontos megjelölésével. Kérjük továbbá, hogy ismertessék a terület fejlődése és építési rendje szempontjából jelentős ágazati terveket és intézkedéseket is azok tervezett időbeli lefolyásának alakulásával együtt. A rendezési terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatás tartalmát illetően lényeges szakági adat és információ témakörei /a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 9.sz. mellékelte alapján/ a tervezési feladatot érintően 1 : 1 A kért adatszolgáltatás a felsorolt témaköröket illetően nyilvánvalóan csak a település és a tervezési feladat megoldása szempontjából relevánsnak tartott információkra terjed ki

2 II. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEKTŐL 1. Településrendezés: - a tervezési terület lehatárolásának megfelelősége - az elkészítendő kötelező (jóváhagyandó és alátámasztó) munkarészek, valamint az esetlegesen elvárt egyéb kiegészítő munkarészek tartalmi és formai, feldolgozási igénye - a tervezési feladatok Étv-nek való általános megfelelősége (pl. a közigazgatási határtól 200 m-en belül tervezett beépítésre szánt területek, stb.) - a településfejlesztési koncepcióval való összhang kérdései - a területrendezési tervi (OTrT, Pest Megyei TrT) megfelelőség szempontjai, különös tekintettel a 083/24 hrsz. kiváló termőhelyi erdő övezetbe sorolt részének igényelt gazdasági területi átsorolására, illetve az átsorolás feltételeire; - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok településrendezési jogszabályi összefüggéseiről, előírásairól. 2. Természet- és tájvédelem - hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel: - meglévő és tervezett országos védettségű területek térképi lehatárolása (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, ex-lege védett területek) és előírásaik - természeti területek, Natura2000 területek, országos ökológiai hálózat területei - természetvédelmi védőterületek és területhasználati korlátozásaik - egyedi tájértékek előfordulása, védelme - helyi védettségű területekre vonatkozó esteleges információk - tájképvédelmi elvárások és a település, illetve a tervezési területek szempontjából fontos általános tájvédelmi követelmények - tájékoztatás a folyamatban lévő védettséggel, valamint esetleges övezeti átsorolással kapcsolatos eljárásokról - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok érintettségről, a rájuk vonatkozó konkrét előírásokról. 3. Környezetügy - Környezetvédelem - a környezetvédelem, természet- és tájvédelem, vízgazdálkodás témakörei; a felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi területek, a vízgyűjtő-gazdálkodási területek szükség szerint egyeztetve az egyéb környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szervekkel: - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket érintő környezetvédelmi tartalmú országosés térségi övezetekről - a felszíni vizek vízminőségét jellemző adatok és vízminőségvédelmi kategória besorolásuk - felszín alatti vízminőség-védelmi, illetve szennyezés-érzékenységi besorolás - befogadókat, vízbázisokat veszélyeztető, intézkedést igénylő esetleges szennyezőforrások - szennyvízkibocsátási határértékek és a betartásukra vonatkozó előírások - vízgyűjtővédelmi intézkedési program települést érintő környezeti előírásai - a településre, illetve a tervezési területekre vonatkozó (betartandó) légszennyezettségi határértékek és zónabesorolás, települési légszennyezési adatok - légszennyezés kibocsátási határértékeket esetlegesen túllépő, intézkedést igénylő szennyezőforrások (a helyhez kötött és a közlekedési eredetű szennyezés mértéke, - amennyiben vannak: mérési adatokkal vagy azok kiértékelésével) - a településre, illetve a tervezési területekre vonatkozó (betartandó) zaj- és rezgésterhelési határértékek - zaj- és rezgésterhelési határértéket esetlegesen túllépő, intézkedést igénylő szennyezőforrások (a helyhez kötött és a közlekedési eredetű szennyezés mértéke - amennyiben vannak: mérési adatokkal vagy azok kiértékelésével) - szennyezett területek és rekultivációs tervvel rendelkező környezetterhelő objektumok - veszélyes hulladék keletkezés és az ebből eredő esetleges szennyezések lokalizációja, intézkedést igénylő feladatai - veszélyes hulladéklerakó és ártalmatlanító telephely lokalizációja és védőterületi előírásai - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket esetlegesen érintő környezeti hatásvizsgálatokról és környezetvédelmi engedélyekről, települési környezetvédelmi hatású különleges előírásokról és kívánalmakról - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket esetlegesen érintő környezeti monitoring hálózati adatokról és vizsgálati eredményekről - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok érintettségről, a rájuk vonatkozó konkrét előírásokról. 2

3 4. Vízgazdálkodás - nagyvízi meder, mértékadó árvízszint és rendszeresen belvízjárta terület szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel - vízbázisok (kijelölt védőterületek övezetei, esetleg tervezett védőterületek) - (kis)vízfolyások osztályba sorolása és vízügyi fenntartási sávja (biztosítandó védőterülete - állóvizek (tavak, víztározók) és víztározási lehetőségek jellemző adatai - belvízveszélyes és mélyfekvésű területek - árvízveszélyes, elöntés veszélyes területek és árvédelmi létesítmények tájékoztatás a vízkár-elhárítási terv települést és a tervezési területeket érintő előírásairól - tájékoztató a település vízrendezési tervéről és tervezési területeket érintő előírásairól - tájékoztató vízgyűjtő-gazdálkodási terv települést érintő előírásairól - tájékoztató a település vízellátási és szennyvíztisztítási helyzetét jellemző adatokról és tervekről - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok érintettségről, a rájuk vonatkozó konkrét előírásokról. 5. Közegészségügy - közegészségügy, település egészségügy, települési környezet védelem - temetők kijelölt - vagy igényelt - védőtávolsága - szennyvíztisztítók kijelölt védőtávolsága - fürdésre igénybe vett/igénybe vehető felszíni vizek és a használatukra vonatkozó korlátozások - (potenciális) település egészségügyi veszélyt jelentő környezetszennyező források (dögkút, illegális lerakók, stb.), települési környezet védelmi intézkedést igénylő területek és tevékenységek - települési légszennyezési (immissziós) adatok, mérőállomási adatok - tájékoztató a kommunális hulladékártalmatlanítás helyzetéről, esetleges problémáiról, meglévő és felhagyott telephelyeiről (állapot, kijelölt védőtávolságok és a szükséges rekultivációs, stb.- intézkedések) - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok érintettségről, a rájuk vonatkozó konkrét előírásokról. 6. Közlekedés - Közúti közlekedés: gyorsforgalmi út, országos (állami) fő- és mellékúthálózat, csomópontok, egyéb közlekedési hálózatok és létesítmények; egyéb közlekedési szakágak - a tervezés alá vont terület terület-felhasználását, közlekedési rendszerének kialakítását befolyásoló tervek, tervezések (közúti-, kötöttpályás-; vízi-, vagy légi) közlekedésfejlesztési elképzelések ábrázolása, áttekintő ismertetése - tájékoztató a jellemző hálózati és forgalmi, forgalomterhelési (keresztmetszeti forgalomszámlálási) adatokról, vizsgálatokról és értékelésekről - tájékoztató a közúti védőterületekről és azok területfelhasználási lehetőségeiről, - különös tekintettel a főút és mellékút mellett fekvő 083/19 és 083/24 hrsz. tervezési területek gazdasági célú felhasználási lehetőségeiről és az ott megengedhető beépítés szabályairól. (Légi közlekedés - repülőterekből és egyéb légiközlekedési létesítményekből, illetve a légiforgalom biztosításából eredő biztonsági és környezetvédelmi előírások) 2 7. Kulturális örökségvédelem - műemlékvédelem, régészet - történeti települési terület meghatározása, országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely és védőövezete: - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket érintő örökségvédelmi tartalmú országos- és térségi övezetekről - műemléki- régészeti értékvédelem alatt álló különféle védettségi kategóriájú objektumok, területek leírása, lehatárolása - ismert régészeti lelőhelyek katasztere (térképi, vagy helyrajzi számos lehatárolása) - nem védett, de információik szerint esetlegesen helyi védettségre javasolható objektumok és területek leírása, lehatárolása - konkrét kulturális örökségvédelmi hatástanulmánnyal kapcsolatos eseti előírások, igények tervezési területekkel kapcsolatban (a területek eddig ismert adottságai szerint nem érintenek sem épített örökségi, sem régészeti szempontból releváns területet, objektumot). 2 () Ismereteink szerint jelen esetben nem szükséges 3

4 8. Mezőgazdasági földvédelem, Talajvédelem - termőföld mennyiségi és minőségi védelme, talajvédelem - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket érintő földvédelmi tartalmú országos- és térségi övezetekről, illetve a település földvédelmi szempontból kiemelt (intenzív hasznosításra alkalmas-, vagy tájhagyományokat őrző-, stb.) területeiről - művelési ágak megoszlása (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, erdő, gyep, nádas, halastó, művelésből kivett területek) és a tervezési területek érintettsége - átlagosnál jobb minőségű földterületek lehatárolása, a termőföldvédelem szempontjainak érvényesítése érdekében (az érintett területek térképi, vagy helyrajzi számos meghatározás), - szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya, stb. mezőgazdasági (erdészeti) hasznosítására igénybe vett területek (nyárfás öntözés, vagy egyéb), amelyek agrár-környezetvédelmi szempontból a kapcsolódó területek hasznosítását (beépíthetőségét) korlátozzák - eseti talajszennyezettségek, agrár-haváriák és az ezek miatt esetlegesen szükséges intézkedések - tájékoztatás az esetleges települési talajszennyező forrásokról (pl.: rekultiválatlan területek, illegális lerakók, stb.), a tervezési területeket érintő aktuális talajvédelmi feladatokról, stb. 9. Mezőgazdasági területek rendezése, védelme - tájékoztatás: - a mezőgazdaság ágazati és területi szerkezetéről - a mezőgazdálkodással foglalkozók (regisztrált gazdák, gazdálkodók) száma, esetleges TÉSzek száma, tevékenysége, főbb mezőgazdálkodási területi statisztikai adatok és értékelések - birtoknagyságok megoszlása, birtokviszonyok jellemzése, birtokrendezési elképzelések - meghatározó mezőgazdálkodási élelmiszeripari tevékenységek, állattartó és egyéb telephelyek, - agrár-térszerkezet fejlesztési irányai; földművelésügyi támogatások, pályázatok célterületei - a (külterületi) mezőgazdasági területeteket érintő mezőgazdálkodási összefüggések tervezés során érvényesítendő szempontrendszerének ismertetése. 10. Erdőgazdálkodás, erdőrendezés és védelem - erdőterületek védelme, kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek lehatárolása, erdőterületek rendeltetése: - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket érintő erdővédelmi tartalmú országos- és térségi övezetekről, illetve a település erdővédelmi szempontból kiemelt (őshonos faállománnyal rendelkező-, vagy tájhagyományokat őrző-, speciális rendeltetésű-, stb.) erdőrészleteiről - tervezett illetve telepítés alatt álló erdőterületek ( ami még az alaptérképen nem látszik : térképi, vagy helyrajzi számos azonosítás) - fontosabb erdőtervi adatok (rendeltetés szerinti besorolás, tulajdonviszonyok, védettség, erdőrezervátum területek) - megtartandó erdő- és vadgazdálkodási létesítmények leírása, elhelyezkedése, - a településrendezés során is figyelembe veendő erdő-és vadgazdálkodási határok rögzítése: gazdálkodási szempontból egységet képező jelentősebb erdőterületek, erdőbirtokosságok, vadásztársaságok területi határai (vadgazdálkodási vagy egyéb szempontból kiemelt jelentőségű, védendő területek) - erdészeti turisztikai létesítmények ( parkerdő - területek, erdei gyalogos-, kerékpáros-, lovas-, stb. - útvonalak, pihenők, építmények, erdei kisvasutak, stb.). - tájékoztatás a meglevő erdőterülettel fedett tervezési területek területfelhasználási lehetőségeiről: a 083/19 és 083/24 hrsz. tervezési területek gazdasági célú beépítési feltételeiről, az erdőművelés alóli kivonás és a csereerdősítési kötelezettség teljesítésének szabályairól, valamint az erdősítésre kijelölendő terület meghatározásának esetleges külön előírásairól (előzetes információink szerint az Újhartyán 9N, 9O, 9P és 8A, 8B jelű erdőrészletek tulajdonosa előzetes hozzájárulást kapott a faállomány letermeléséhez és az erdőművelés alóli kivonáshoz, csereerdősítés kötelezettségével) - továbbá, tájékoztatás a 083/24 hrsz. kiváló termőhelyi erdő övezetbe sorolt (9/N) részének igényelt gazdasági területi átsorolására, a térségi övezetbe való besorolás indokoltságára, illetve a besorolás megváltoztatásának lehetőségére; 11. Bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély - ásványi nyersanyag-gazdálkodási területek, földtani veszélyforrás területek lehatárolása - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket érintő ásványvagyon védelmi országos- és térségi övezetekről 4

5 - földrengés, vagy csúszásveszélyes területek, süllyedés veszélyes területek valamint egyéb földtani okok miatt veszélyeztetett területek - a tervezés során figyelembe veendő, megóvandó fontosabb ásványvagyonnal rendelkező, reménybeli és megkutatott területek - bányaterületek (üzemi területek, üzemtervek) - rekultivációs tervvel rendelkező bányaterületek, folyamatban lévő, vagy befejezett bányarekultivációk, tájrendezési tervek - környezeti hatásvizsgálat alapján engedélyezett illetve engedélyezés alatt álló bányaterületek - (alábányászott területek) - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok érintettségről, a rájuk vonatkozó konkrét előírásokról. 12. Katasztrófa védelem - polgári védelem, Tűzvédelem - polgári védelemi területek és besorolások; tűzvédelem, haváriák elleni védelem: - tájékoztatás a települést érintő katasztrófavédelmi országos- és térségi övezetekről - tájékoztató a település katasztrófavédelmi, polgári védelmi besorolásáról és az ebből adódó településrendezési előírásokról, tervi teendőkről - tájékoztatás a település katasztrófavédelmi terveiről, illetve ezek hiányáról (polgári védelmi terv, vízkár-elhárítási terv, stb.) - tájékoztatás a települést érintő tűzvédelmi besorolásokról és előírásokról, kiemelt tűzvédelmi fokozatba sorolt létesítményeiről - tájékoztatás jelentősebb eseti szennyezésekről haváriákról, az aktuális védelmi feladatokról - a polgári védelmi célú területek lokalizációja, előírásai és esetleges védőterületei - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok esteleges érintettségről, konkrét előírásairól. 13. Honvédelem - kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi területek, honvédelmi területek érintettsége: - tájékoztatás a települést érintő honvédelmi országos- és térségi övezetekről - honvédségi területek és kijelölt védőtávolságaik, valamint a védőtávolságokon belüli területekre vonatkozó korlátozó előírások - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok esteleges érintettségről, konkrét előírásairól.) Közműellátás, közmű hálózatok és létesítmények - viziközművek létesítményei, energiaközművek létesítményei: hálózatok, területek és kapacitások: - vízellátás és vízelvezetés hálózatai, területei és a kijelölt védőtávolságok, valamint a védőtávolságokra vonatkozó korlátozó előírások - kapacitásadatok, ellátottsági mutatók, a viziközmű olló mértéke,- fejlesztési tervek - az energiaellátás hálózatai, területei és a kijelölt védőtávolságok, valamint a védőtávolságokra vonatkozó korlátozó előírások - kapacitásadatok, ellátottsági mutatók, fejlesztési tervek - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok közművesítési lehetőségéről és megoldásairól. 15. Hírközlés - vezetékes és vezeték nélküli hálózatok, létesítmények, területek, kapacitások: - a hírközlési ellátás rendszerei (hálózatai, területei) és a kijelölt védőtávolságok, valamint a védőtávolságokra vonatkozó korlátozó előírások - kapacitásadatok, ellátottsági mutatók, fejlesztési tervek - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok hírközlési lehetőségéről és megoldásairól. II. A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEKTŐL 16. Pest Megyei Önkormányzat - tájékoztatás: - megyei szintű területrendezési és fejlesztési összefüggések, területrendezési tervi (térségi területfelhasználási és övezeti) megfelelőségről - tervezett új településközi közlekedési, vagy közmű infrastrukturális kapcsolatokról - egyéb területhasználati és környezeti összefüggésekről, települési kistérségi együttműködési szempontokról - tájékoztatás a tervezési területekre és feladatokra vonatkozó konkrét térségi előírásokról. 17. Szomszédos települések - tájékoztatás: 3 () Ismereteink szerint jelen esetben nem érintett, nem szükséges 5

6 - az adott település területén, a közigazgatási határtól 1km-en belül tervezett, vagy meglévő, a környezetre jelentős hatással lévő objektumokról (mint pl.: hulladéklerakó, szennyvíztisztító, állattartó telep, adótorony, autópálya, stb.) - a közigazgatási határtól 500 m-en belül tervezett, vagy meglévő iparterület, vagy egyéb jelentős beépítésre szánt területekről - a közigazgatási határtól 200 m-en belül tervezett beépítésre szánt területekről - tervezett új településközi közlekedési, vagy közmű infrastrukturális kapcsolatokról - egyéb területhasználati és környezeti összefüggések, települési együttműködési igények és javaslatokról. A terv előkészítő eljárás alapján megállapítandó, azt követően véglegesítendő egyes tervezési részletkérdések amelyekre a jelen tájékoztatási szakaszban beérkező válaszok, információk függvényében látjuk célszerűnek választ adni: - a 083/24 hrsz. kiváló termőhelyi erdő övezetbe sorolt (9/N) részének igényelt gazdasági területi átsorolására, illetve az átsorolás feltételeire; - a 083/19, /24 hrsz. területek gazdasági területi átsorolásának konkrét övezeti meghatározása (Gip- vagy Gksz- övezet? tekintettel a területi és környezeti adottságokra); - a Pipacs utcai lakótömbben igényelt lakóövezeti átsorolás által érintett telkek lehatárolása (az egy telekre vonatkozó átsorolási kérelem kiterjesztése a tömbre, vagy annak egy részére?); - a csereerdősítési és biológiai aktivitás-érték kompenzációs céllal meghatározandó erdőtelepítési terület(ek) meghatározása és térképi lehatárolása (a szakterületek szempontjából legkedvezőbbnek tartott javaslatok). Kérjük, hogy amennyiben az kompetenciájukba tartozik, az 1.sz. mellékeltben adott részletes ismertetésben foglaltak (részletes helyszínrajzok és leírás) figyelembevételével fogalmazzák meg álláspontjukat (előzetes véleményüket és annak indoklását) a fenti konkrét részkérdésekben is. A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 37. (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően kérem, hogy levelében feltétlenül jelezze, részt kíván-e venni a véleményezési eljárás további szakaszában. Kérem, hogy egyúttal közöljék a kért dokumentáció formátumára vonatkozó 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 37. (6) bekezdés szerinti nyilatkozatukat is. A fentieket tartalmazó írásos tájékoztatást szíveskedjék 21 napon belül címemre eljuttatni. Ha határidőre nem érkezik válasz Önöktől, akkor azt úgy tekintjük - 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 37. (7) bekezdése alapján-, hogy nem kívánnak részt venni a terv elkészítésének és későbbi közigazgatási egyeztetésének folyamatában, illetőleg ágazatuk vonatkozásában nincs szükség különleges figyelmet igénylő tervezésre. A tervezés programját megküldött véleményük figyelembevételével véglegesítjük. Üdvözlettel:. Schulcz József /Polgármester/ Mellékletek: 1.: a tervezéssel érintett területek térképi lehatárolása (áttekintő és részletes helyszínrajzok) 2.: a munkaindító 11/2013.(I.29.) Kt. sz. határozat másolata 3.: egyeztetési címlista /a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 9.sz. Mellékelte szerint/ 6

7 1. SZ. MELLÉKLET: a tervezéssel érintett területek térképi lehatárolása (áttekintő és részletes helyszínrajzok) 1.0. A HATÁLYOS TSZT KIVONAT A MÓDOSULÓ TERÜLETEK JELZÉSÉVEL - áttekintő helyszínrajz 1 2 A tervezési területek elhelyezkedése Újhartyán igazgatási területén: 1.sz. terület: 083/19, /24 hrsz.: 1.1.sz. részletes helyszínrajz (körrel jelölve) 2.sz. terület: 866/24 hrsz. (Pipacs u.) 1.3.sz. részletes helyszínrajz (körrel jelölve) - a fent nem jelölt területek: 3-4.sz. terület: meglevő belterületen pontszerűen helyezkednek el: az alábbi ábrán A -val jelzett területen; továbbá a csereerdősítésre kijelölendő terület(ek), amelyek a tervezés során kerül(nek) lehatárolásra) A területek elhelyezkedése az igazgatási területen: 1 2 7

8 : RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZOK: 1.1. A 083/19,-/24 hrsz. tervezési terület és környéke, részletes helyszínrajz A terület részletes leírását lásd alább. 1.sz. terület: 083/19, /24 hrsz. és környéke (1.1.sz. részletes helyszínrajz) Adottságok: A módosítandó területek természetbeli állapotuk és településrendezési besorolásuk szerint is erdőterületek, közvetlen környezetükben a beépítésre nem szánt erdő- és mezőgazdasági területeken kívül gazdasági ipari övezetbe sorolt területek, telephelyek helyezkednek el. A két részterület a 405.sz. főút két oldalán fekszik, a 083/19 hrsz. terület másik hosszanti (déli) oldalával is közúttal (4602 j.) határos. A közlekedési védőterületek a 3.2.sz helyszínrajz (SZT kivonat) szerint érintik a területet. A területrendezési korlátozó övezetek közül a 083/24 hrsz. egy része érintett ( kiváló termőhelyi adottságú erdőterület ). Előzmények: a terület Tulajdonosa (magánszemély) kezdeményezi a tervmódosítást és előzetes egyeztetéseket folytatott az erdészeti igazgatósággal az erdőművelés alóli kivonás lehetőségéről. Tájékoztatása szerint a hatóság ehhez hozzájárulna, amennyiben az előírt csere-erdősítési kötelezettséget teljesíti. Erre a Tulajdonosnak lehetősége van. Ezek ismeretében kereste fel Hivatalunkat, ahol az átsorolási szándékot feltételesen támogatásunkról biztosítottuk, amennyiben ennek valamennyi egyéb terület- és településrendezési feltétele is adott. A Tulajdonos további előzetes egyeztetést kezdeményez a Közútkezelővel is (folyamatban). A tervezett módosítás tárgya, a módosítási célja: beépítésre szánt gazdasági terület kijelölése, gazdasági célú telephelyek kialakításának lehetővé tétele. A szerkezeti terv és a HÉSz módosítási szándék a Tulajdonos részéről merült fel, igényét Önkormányzatunk támogatja (l.: a 2.sz. alatt mellékelt 11/2013.(I.29.) sz. Kth.) A Településszerkezeti terv módosítása: a jelenleg erdőként nyilvántartott 083/19 és 083/24 hrsz-ú terület (egy részének: min.10ha) beépítésre szánt, gazdasági területi átsorolása*; a fennmaradó területrész (~8ha) átsorolását az előzetes véleménykérésünkre beérkező válaszoktól tesszük függővé, mivel a 083/24 hrsz-n lévő 9N erdőtag kiváló termőhelyi adottságú erdőövezetbe sorolt és törvényi korlátozás alá esik; - erre vonatkozóan kérjük konkrét állásfoglalásukat, a tervezési program véglegesítése érdekében; az átsorolás biológiai aktivitásérték veszteségének meghatározása és kompenzációs javaslata, továbbá csere-erdősítési területigény meghatározása. A helyi építési szabályzat valamint a szabályozási terv módosítása: a jelenleg erdőként nyilvántartott 083/19 és 083/24 hrsz-ú terület egy részének (min.~10 max~18ha) beépítésre szánt, gazdasági övezetbe való besorolása és szabályozása* */A terület előzetes konkrét telepítési és tevékenységi programmal nem rendelkezik, a gazdasági terülefelhasználáson belüli ipari (Gip-) vagy kereskedelmi-szolgáltató (Gksz-) övezeti besorolása tervezési feladat, amelyet jelen előkészítő ( 0-körös ) eljárás, a beérkező előzetes vélemények figyelembe vételével kívánunk véglegesíteni./ 1.2. A Pipacs utcai (866/28 hrsz.) tervezési terület és környéke, részletes helyszínrajz 8

9 2.sz. terület: 866/28 hrsz. (Pipacs u. 39.) 1.2.sz. részletes helyszínrajz Az átsorolási igény a Pipacs Kertész Rózsa Hunyadi utca által határolt tömb 866/28 hrsz. telkére vonatkozóan került megfogalmazásra. A teljes tömb jelenleg Lf-2 lakóövezetbe tartozik. Tervezési kérdés, hogy az igényelt kertvárosi övezeti átsorolás e telken kívül kiterjedjen-e a szomszédos telkekre (Pipacs u-ról kiszolgált teleksor, vagy ennek egy része), vagy a teljes tömbre. Adottságok: A módosítandó belterületi tömb természetbeli állapota és településrendezési besorolása szerint is falusias lakóterület, közvetlen környezetében beépítésre szánt falusias lakóövezetbe sorolt belterület helyezkedik el. A telek közművesített, kiépített lakóutca (Pipacs u.) mellett fekszik. Előzmények: a terület Tulajdonosa (magánszemély) kezdeményezi a tervmódosítást, a telek beépíthetősége miatt a falusiasból a kertvárosi (Lke-1) lakóövezetbe való átsorolás céljából. A tervezett módosítás tárgya, a módosítási célja: a lakótelek övezeti átsorolása, a lakótelek szabályszerű beépítésének lehetővé tétele. A Településszerkezeti terv és a HÉSz módosítási szándéka a Tulajdonos részéről merült fel, igényét Önkormányzatunk támogatja (l.: 2.sz. alatt mellékelt Kth.). A Településszerkezeti terv módosítása: a jelenleg is lakóterületként besorolt telek (vagy telkek) lakóövezeti átsorolása; falusiasból kertvárosi övezetbe (érintett összesen min. 1-6, max. 16 telek: a teljes tömb területe ~1,5ha) tervezési kérdés a LKe övezetbe átsorolandó, illetve az Fl övezetben megtartandó telkek száma*; az átsorolás biológiai aktivitásérték számítást nem igényel. A helyi építési szabályzat valamint a szabályozási terv módosítása: a jelenleg Lf-2 övezetű lakóterületként besorolt fenti tömb egy részének (min. 1, max 16 telek) kertvárosi lakóterületi (Lke -) övezetbe való besorolása. */A lakóterületi területfelhasználáson belüli övezeti átsorolás mértéke, az érintett telek száma az előkészítő eljárás során beérkező szakvéleménynek figyelembevételével kerül véglegesítésre, tervezési programként való meghatározásra./ 4-5.sz. terület leírása Önkormányzati igény szerint szükséges a belterületen belül egy körforgalmi kialakítású közúti csomópont átvezetése a tervlapra (Arany L. u.), valamint a hrsz. terület (óvoda) megfelelő Vtövezeti besorolása. A kisebb jelentőségű módosítási igények csak a terv elfogadott Településszerkezeti tervi és belterületi Szabályozási tervi pontosítását igénylik. 9

10 2. SZ. MELLÉKLET: a munkaindító 11/2013.(I.29.) Kt.sz. határozat másolata 10

11 11

12 3.SZ. MELLÉKLET: A VÉLEMÉNYEZÉSBEN ILLETÉKES SZERVEK CÍMLISTÁJA A TERV VÉLEMÉNYEZÉSÉBEN ILLETÉKES SZERVEK CÍMLISTÁJA /KIVONAT: A 9. MELLÉKLET A 314/2012. (XI. 8.) KORM. RENDELETHEZ ALAPJÁN/ I. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ ÁLL.IG. SZERVEK 1. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET 2. állami főépítész területrendezés, településrendezés 3. (KDV) környezetvédelmi, természet-védelmi és környezetvédelem, természet- és tájvédelem, vízügyi felügyelőség vízgazdálkodás 4. (D-I) nemzeti park igazgatóság természet- és tájvédelem 5. Nemzeti Környezetügyi Intézet környezetvédelem 6. Országos Vízügyi Főigazgatóság (KDV VIZIG) vízgazdálkodás 7. (Pest)megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvédelem, polgári védelem 8. megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (Bp. Kh.) 9. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala közegészségügy közlekedés: gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, vízi úttal és vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti-vasúti átjáróval érintett település esetében 10. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala közlekedés: légi közlekedéssel érintett település esetében 11. (Pest)megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége 12. (Pest)megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala közlekedés: minden más esetben örökségvédelem 13. (Pest)megyei kormányhivatal földhivatala földvédelem 14. (Pest)megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága 15. (Pest)megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője erdőrendezés, erdővédelem talajvédelem honvédelem. (Pest)megyei rendőr-főkapitányság Határrendészet (közbiztonság, közlekedés biztonság) 16. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányakapitánysága 17. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala hírközlés bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély 18. illetékes építéshatóság (Dabas) (építéshatósági ügyek, építésfelügyelet, örökségvédelem) II. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1052 BP, VÁROSHÁZ U. 7. Szomszédos települési Önkormányzatok: 1. DABAS VÁROS (JÁRÁSSZÉKHELY) 2. KAKUCS KÖZSÉG 3. HERNÁD KÖZSÉG 4. ÚJLENGYEL KÖZSÉG 5. CSÉVHARASZT KÖZSÉG III. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ EGYÉB PARTNEREK /esetileg meghatározva: a közzététel ill. bejelentkezés alapján/ 12

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkrmányzata Schulcz József plgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-3/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

SELLYE PARTNERSÉGI TERVE

SELLYE PARTNERSÉGI TERVE Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SELLYE PARTNERSÉGI TERVE Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: 4 db Hiv. sz. : - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva)

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) NAGYRÉDE község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben