Újhartyán Község Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újhartyán Község Önkormányzata"

Átírás

1 Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29) , , Iktatószám: 42-4/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége: 06/ Tárgy: Újhartyán településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás - előzetes tájékoztatás Kelt: Újhartyán, Kapják: a 3.sz. melléklet szerinti Címzettek/ Tisztelt Címzett! Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján, a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 37. (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a (3) bekezdés tartalmi követelményei szerint ezúton tájékoztatom, hogy településünk a területén lévő alább felsorolt területeit rendezni kívánja. Újhartyán Község településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosításának előkészítését a PESTTERV Kft. tervezői bevonásával megkezdtük. - A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Újhartyán Község településszerkezeti terve, Újhartyán Község helyi építési szabályzata (és ennek szabályozási tervi mellékletei); - A fenti településrendezési eszközök tervezett módosítása a Település Fejlesztési Koncepciójának (TFK) módosítását nem igényli, a módosítási célok a TFK célkitűzéseivel összhangban állnak (l.: 2.sz. melléklet vonatkozó nyilatkozata); - A rendezés célja: a hatályos településrendezési eszköz módosítása az ábramellékleteken lehatárolt részterületeken, az alábbi területeken: A 083/19,/24 hrsz. területek gazdasági területbe való átsorolása, jelenlegi erdőterületből; A 866/28 hrsz. illetve az ezt magában foglaló Pipacs utcai tömb lakóövezeti besorolásnak felülvizsgálata, a falusias övezetből a kertvárosi övezetbe való sorolás céljából; Egy intézményterület ( hrsz. óvoda) Vt övezeti besorolása és az Arany J. u-i körforgalom átvezetése a tervlapra; A fenti átsorolásokból adódó csereerdősítési kötelezettség, illetve biológiai aktivitás érték kompenzáció által igénybeveendő területek meghatározása és erdőterületi átsorolása. - A rendezés várható hatásai: a jelenleg külterületi 083/19,/24 hrsz. tervezett beépítésével a gazdasági terület kisebb mértékben kibővülhet, a beépítésre szánt telek kínálat növekszik, az ingatlantulajdonos számára lehetővé válik telkeinek kívánt felhasználása. Emellett a Pipacs utcai tömb övezeti felülvizsgálata a telekszám növelése nélkül teszi lehetővé a telektulajdonos(ok) építési előírásoknak megfelelő telekhasználatát. A tervezett erdősítés eleget tesz a kétoldalról is jelentkező kompenzációs igények kielégítésének. *(A rendezés alá vont területek részletesebb leírása az ábramellékletek magyarázó szövegében!) A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 37. (4)-(5) bekezdésében előírtaknak megfelelően ezúton kérem, hogy az adott területre vonatkozóan ismertesse a rendezési feladat ellátásához szükséges - nyilvántartásuk részét képező - mindazon adatokat, amelyek a rendezés alá vont területtel kapcsolatosak, továbbá a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló követelmények érvényre juttatásának feltételeit a jogszabályhely pontos megjelölésével. Kérjük továbbá, hogy ismertessék a terület fejlődése és építési rendje szempontjából jelentős ágazati terveket és intézkedéseket is azok tervezett időbeli lefolyásának alakulásával együtt. A rendezési terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatás tartalmát illetően lényeges szakági adat és információ témakörei /a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 9.sz. mellékelte alapján/ a tervezési feladatot érintően 1 : 1 A kért adatszolgáltatás a felsorolt témaköröket illetően nyilvánvalóan csak a település és a tervezési feladat megoldása szempontjából relevánsnak tartott információkra terjed ki

2 II. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEKTŐL 1. Településrendezés: - a tervezési terület lehatárolásának megfelelősége - az elkészítendő kötelező (jóváhagyandó és alátámasztó) munkarészek, valamint az esetlegesen elvárt egyéb kiegészítő munkarészek tartalmi és formai, feldolgozási igénye - a tervezési feladatok Étv-nek való általános megfelelősége (pl. a közigazgatási határtól 200 m-en belül tervezett beépítésre szánt területek, stb.) - a településfejlesztési koncepcióval való összhang kérdései - a területrendezési tervi (OTrT, Pest Megyei TrT) megfelelőség szempontjai, különös tekintettel a 083/24 hrsz. kiváló termőhelyi erdő övezetbe sorolt részének igényelt gazdasági területi átsorolására, illetve az átsorolás feltételeire; - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok településrendezési jogszabályi összefüggéseiről, előírásairól. 2. Természet- és tájvédelem - hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel: - meglévő és tervezett országos védettségű területek térképi lehatárolása (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, ex-lege védett területek) és előírásaik - természeti területek, Natura2000 területek, országos ökológiai hálózat területei - természetvédelmi védőterületek és területhasználati korlátozásaik - egyedi tájértékek előfordulása, védelme - helyi védettségű területekre vonatkozó esteleges információk - tájképvédelmi elvárások és a település, illetve a tervezési területek szempontjából fontos általános tájvédelmi követelmények - tájékoztatás a folyamatban lévő védettséggel, valamint esetleges övezeti átsorolással kapcsolatos eljárásokról - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok érintettségről, a rájuk vonatkozó konkrét előírásokról. 3. Környezetügy - Környezetvédelem - a környezetvédelem, természet- és tájvédelem, vízgazdálkodás témakörei; a felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi területek, a vízgyűjtő-gazdálkodási területek szükség szerint egyeztetve az egyéb környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szervekkel: - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket érintő környezetvédelmi tartalmú országosés térségi övezetekről - a felszíni vizek vízminőségét jellemző adatok és vízminőségvédelmi kategória besorolásuk - felszín alatti vízminőség-védelmi, illetve szennyezés-érzékenységi besorolás - befogadókat, vízbázisokat veszélyeztető, intézkedést igénylő esetleges szennyezőforrások - szennyvízkibocsátási határértékek és a betartásukra vonatkozó előírások - vízgyűjtővédelmi intézkedési program települést érintő környezeti előírásai - a településre, illetve a tervezési területekre vonatkozó (betartandó) légszennyezettségi határértékek és zónabesorolás, települési légszennyezési adatok - légszennyezés kibocsátási határértékeket esetlegesen túllépő, intézkedést igénylő szennyezőforrások (a helyhez kötött és a közlekedési eredetű szennyezés mértéke, - amennyiben vannak: mérési adatokkal vagy azok kiértékelésével) - a településre, illetve a tervezési területekre vonatkozó (betartandó) zaj- és rezgésterhelési határértékek - zaj- és rezgésterhelési határértéket esetlegesen túllépő, intézkedést igénylő szennyezőforrások (a helyhez kötött és a közlekedési eredetű szennyezés mértéke - amennyiben vannak: mérési adatokkal vagy azok kiértékelésével) - szennyezett területek és rekultivációs tervvel rendelkező környezetterhelő objektumok - veszélyes hulladék keletkezés és az ebből eredő esetleges szennyezések lokalizációja, intézkedést igénylő feladatai - veszélyes hulladéklerakó és ártalmatlanító telephely lokalizációja és védőterületi előírásai - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket esetlegesen érintő környezeti hatásvizsgálatokról és környezetvédelmi engedélyekről, települési környezetvédelmi hatású különleges előírásokról és kívánalmakról - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket esetlegesen érintő környezeti monitoring hálózati adatokról és vizsgálati eredményekről - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok érintettségről, a rájuk vonatkozó konkrét előírásokról. 2

3 4. Vízgazdálkodás - nagyvízi meder, mértékadó árvízszint és rendszeresen belvízjárta terület szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel - vízbázisok (kijelölt védőterületek övezetei, esetleg tervezett védőterületek) - (kis)vízfolyások osztályba sorolása és vízügyi fenntartási sávja (biztosítandó védőterülete - állóvizek (tavak, víztározók) és víztározási lehetőségek jellemző adatai - belvízveszélyes és mélyfekvésű területek - árvízveszélyes, elöntés veszélyes területek és árvédelmi létesítmények tájékoztatás a vízkár-elhárítási terv települést és a tervezési területeket érintő előírásairól - tájékoztató a település vízrendezési tervéről és tervezési területeket érintő előírásairól - tájékoztató vízgyűjtő-gazdálkodási terv települést érintő előírásairól - tájékoztató a település vízellátási és szennyvíztisztítási helyzetét jellemző adatokról és tervekről - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok érintettségről, a rájuk vonatkozó konkrét előírásokról. 5. Közegészségügy - közegészségügy, település egészségügy, települési környezet védelem - temetők kijelölt - vagy igényelt - védőtávolsága - szennyvíztisztítók kijelölt védőtávolsága - fürdésre igénybe vett/igénybe vehető felszíni vizek és a használatukra vonatkozó korlátozások - (potenciális) település egészségügyi veszélyt jelentő környezetszennyező források (dögkút, illegális lerakók, stb.), települési környezet védelmi intézkedést igénylő területek és tevékenységek - települési légszennyezési (immissziós) adatok, mérőállomási adatok - tájékoztató a kommunális hulladékártalmatlanítás helyzetéről, esetleges problémáiról, meglévő és felhagyott telephelyeiről (állapot, kijelölt védőtávolságok és a szükséges rekultivációs, stb.- intézkedések) - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok érintettségről, a rájuk vonatkozó konkrét előírásokról. 6. Közlekedés - Közúti közlekedés: gyorsforgalmi út, országos (állami) fő- és mellékúthálózat, csomópontok, egyéb közlekedési hálózatok és létesítmények; egyéb közlekedési szakágak - a tervezés alá vont terület terület-felhasználását, közlekedési rendszerének kialakítását befolyásoló tervek, tervezések (közúti-, kötöttpályás-; vízi-, vagy légi) közlekedésfejlesztési elképzelések ábrázolása, áttekintő ismertetése - tájékoztató a jellemző hálózati és forgalmi, forgalomterhelési (keresztmetszeti forgalomszámlálási) adatokról, vizsgálatokról és értékelésekről - tájékoztató a közúti védőterületekről és azok területfelhasználási lehetőségeiről, - különös tekintettel a főút és mellékút mellett fekvő 083/19 és 083/24 hrsz. tervezési területek gazdasági célú felhasználási lehetőségeiről és az ott megengedhető beépítés szabályairól. (Légi közlekedés - repülőterekből és egyéb légiközlekedési létesítményekből, illetve a légiforgalom biztosításából eredő biztonsági és környezetvédelmi előírások) 2 7. Kulturális örökségvédelem - műemlékvédelem, régészet - történeti települési terület meghatározása, országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely és védőövezete: - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket érintő örökségvédelmi tartalmú országos- és térségi övezetekről - műemléki- régészeti értékvédelem alatt álló különféle védettségi kategóriájú objektumok, területek leírása, lehatárolása - ismert régészeti lelőhelyek katasztere (térképi, vagy helyrajzi számos lehatárolása) - nem védett, de információik szerint esetlegesen helyi védettségre javasolható objektumok és területek leírása, lehatárolása - konkrét kulturális örökségvédelmi hatástanulmánnyal kapcsolatos eseti előírások, igények tervezési területekkel kapcsolatban (a területek eddig ismert adottságai szerint nem érintenek sem épített örökségi, sem régészeti szempontból releváns területet, objektumot). 2 () Ismereteink szerint jelen esetben nem szükséges 3

4 8. Mezőgazdasági földvédelem, Talajvédelem - termőföld mennyiségi és minőségi védelme, talajvédelem - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket érintő földvédelmi tartalmú országos- és térségi övezetekről, illetve a település földvédelmi szempontból kiemelt (intenzív hasznosításra alkalmas-, vagy tájhagyományokat őrző-, stb.) területeiről - művelési ágak megoszlása (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, erdő, gyep, nádas, halastó, művelésből kivett területek) és a tervezési területek érintettsége - átlagosnál jobb minőségű földterületek lehatárolása, a termőföldvédelem szempontjainak érvényesítése érdekében (az érintett területek térképi, vagy helyrajzi számos meghatározás), - szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya, stb. mezőgazdasági (erdészeti) hasznosítására igénybe vett területek (nyárfás öntözés, vagy egyéb), amelyek agrár-környezetvédelmi szempontból a kapcsolódó területek hasznosítását (beépíthetőségét) korlátozzák - eseti talajszennyezettségek, agrár-haváriák és az ezek miatt esetlegesen szükséges intézkedések - tájékoztatás az esetleges települési talajszennyező forrásokról (pl.: rekultiválatlan területek, illegális lerakók, stb.), a tervezési területeket érintő aktuális talajvédelmi feladatokról, stb. 9. Mezőgazdasági területek rendezése, védelme - tájékoztatás: - a mezőgazdaság ágazati és területi szerkezetéről - a mezőgazdálkodással foglalkozók (regisztrált gazdák, gazdálkodók) száma, esetleges TÉSzek száma, tevékenysége, főbb mezőgazdálkodási területi statisztikai adatok és értékelések - birtoknagyságok megoszlása, birtokviszonyok jellemzése, birtokrendezési elképzelések - meghatározó mezőgazdálkodási élelmiszeripari tevékenységek, állattartó és egyéb telephelyek, - agrár-térszerkezet fejlesztési irányai; földművelésügyi támogatások, pályázatok célterületei - a (külterületi) mezőgazdasági területeteket érintő mezőgazdálkodási összefüggések tervezés során érvényesítendő szempontrendszerének ismertetése. 10. Erdőgazdálkodás, erdőrendezés és védelem - erdőterületek védelme, kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek lehatárolása, erdőterületek rendeltetése: - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket érintő erdővédelmi tartalmú országos- és térségi övezetekről, illetve a település erdővédelmi szempontból kiemelt (őshonos faállománnyal rendelkező-, vagy tájhagyományokat őrző-, speciális rendeltetésű-, stb.) erdőrészleteiről - tervezett illetve telepítés alatt álló erdőterületek ( ami még az alaptérképen nem látszik : térképi, vagy helyrajzi számos azonosítás) - fontosabb erdőtervi adatok (rendeltetés szerinti besorolás, tulajdonviszonyok, védettség, erdőrezervátum területek) - megtartandó erdő- és vadgazdálkodási létesítmények leírása, elhelyezkedése, - a településrendezés során is figyelembe veendő erdő-és vadgazdálkodási határok rögzítése: gazdálkodási szempontból egységet képező jelentősebb erdőterületek, erdőbirtokosságok, vadásztársaságok területi határai (vadgazdálkodási vagy egyéb szempontból kiemelt jelentőségű, védendő területek) - erdészeti turisztikai létesítmények ( parkerdő - területek, erdei gyalogos-, kerékpáros-, lovas-, stb. - útvonalak, pihenők, építmények, erdei kisvasutak, stb.). - tájékoztatás a meglevő erdőterülettel fedett tervezési területek területfelhasználási lehetőségeiről: a 083/19 és 083/24 hrsz. tervezési területek gazdasági célú beépítési feltételeiről, az erdőművelés alóli kivonás és a csereerdősítési kötelezettség teljesítésének szabályairól, valamint az erdősítésre kijelölendő terület meghatározásának esetleges külön előírásairól (előzetes információink szerint az Újhartyán 9N, 9O, 9P és 8A, 8B jelű erdőrészletek tulajdonosa előzetes hozzájárulást kapott a faállomány letermeléséhez és az erdőművelés alóli kivonáshoz, csereerdősítés kötelezettségével) - továbbá, tájékoztatás a 083/24 hrsz. kiváló termőhelyi erdő övezetbe sorolt (9/N) részének igényelt gazdasági területi átsorolására, a térségi övezetbe való besorolás indokoltságára, illetve a besorolás megváltoztatásának lehetőségére; 11. Bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély - ásványi nyersanyag-gazdálkodási területek, földtani veszélyforrás területek lehatárolása - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket érintő ásványvagyon védelmi országos- és térségi övezetekről 4

5 - földrengés, vagy csúszásveszélyes területek, süllyedés veszélyes területek valamint egyéb földtani okok miatt veszélyeztetett területek - a tervezés során figyelembe veendő, megóvandó fontosabb ásványvagyonnal rendelkező, reménybeli és megkutatott területek - bányaterületek (üzemi területek, üzemtervek) - rekultivációs tervvel rendelkező bányaterületek, folyamatban lévő, vagy befejezett bányarekultivációk, tájrendezési tervek - környezeti hatásvizsgálat alapján engedélyezett illetve engedélyezés alatt álló bányaterületek - (alábányászott területek) - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok érintettségről, a rájuk vonatkozó konkrét előírásokról. 12. Katasztrófa védelem - polgári védelem, Tűzvédelem - polgári védelemi területek és besorolások; tűzvédelem, haváriák elleni védelem: - tájékoztatás a települést érintő katasztrófavédelmi országos- és térségi övezetekről - tájékoztató a település katasztrófavédelmi, polgári védelmi besorolásáról és az ebből adódó településrendezési előírásokról, tervi teendőkről - tájékoztatás a település katasztrófavédelmi terveiről, illetve ezek hiányáról (polgári védelmi terv, vízkár-elhárítási terv, stb.) - tájékoztatás a települést érintő tűzvédelmi besorolásokról és előírásokról, kiemelt tűzvédelmi fokozatba sorolt létesítményeiről - tájékoztatás jelentősebb eseti szennyezésekről haváriákról, az aktuális védelmi feladatokról - a polgári védelmi célú területek lokalizációja, előírásai és esetleges védőterületei - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok esteleges érintettségről, konkrét előírásairól. 13. Honvédelem - kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi területek, honvédelmi területek érintettsége: - tájékoztatás a települést érintő honvédelmi országos- és térségi övezetekről - honvédségi területek és kijelölt védőtávolságaik, valamint a védőtávolságokon belüli területekre vonatkozó korlátozó előírások - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok esteleges érintettségről, konkrét előírásairól.) Közműellátás, közmű hálózatok és létesítmények - viziközművek létesítményei, energiaközművek létesítményei: hálózatok, területek és kapacitások: - vízellátás és vízelvezetés hálózatai, területei és a kijelölt védőtávolságok, valamint a védőtávolságokra vonatkozó korlátozó előírások - kapacitásadatok, ellátottsági mutatók, a viziközmű olló mértéke,- fejlesztési tervek - az energiaellátás hálózatai, területei és a kijelölt védőtávolságok, valamint a védőtávolságokra vonatkozó korlátozó előírások - kapacitásadatok, ellátottsági mutatók, fejlesztési tervek - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok közművesítési lehetőségéről és megoldásairól. 15. Hírközlés - vezetékes és vezeték nélküli hálózatok, létesítmények, területek, kapacitások: - a hírközlési ellátás rendszerei (hálózatai, területei) és a kijelölt védőtávolságok, valamint a védőtávolságokra vonatkozó korlátozó előírások - kapacitásadatok, ellátottsági mutatók, fejlesztési tervek - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok hírközlési lehetőségéről és megoldásairól. II. A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEKTŐL 16. Pest Megyei Önkormányzat - tájékoztatás: - megyei szintű területrendezési és fejlesztési összefüggések, területrendezési tervi (térségi területfelhasználási és övezeti) megfelelőségről - tervezett új településközi közlekedési, vagy közmű infrastrukturális kapcsolatokról - egyéb területhasználati és környezeti összefüggésekről, települési kistérségi együttműködési szempontokról - tájékoztatás a tervezési területekre és feladatokra vonatkozó konkrét térségi előírásokról. 17. Szomszédos települések - tájékoztatás: 3 () Ismereteink szerint jelen esetben nem érintett, nem szükséges 5

6 - az adott település területén, a közigazgatási határtól 1km-en belül tervezett, vagy meglévő, a környezetre jelentős hatással lévő objektumokról (mint pl.: hulladéklerakó, szennyvíztisztító, állattartó telep, adótorony, autópálya, stb.) - a közigazgatási határtól 500 m-en belül tervezett, vagy meglévő iparterület, vagy egyéb jelentős beépítésre szánt területekről - a közigazgatási határtól 200 m-en belül tervezett beépítésre szánt területekről - tervezett új településközi közlekedési, vagy közmű infrastrukturális kapcsolatokról - egyéb területhasználati és környezeti összefüggések, települési együttműködési igények és javaslatokról. A terv előkészítő eljárás alapján megállapítandó, azt követően véglegesítendő egyes tervezési részletkérdések amelyekre a jelen tájékoztatási szakaszban beérkező válaszok, információk függvényében látjuk célszerűnek választ adni: - a 083/24 hrsz. kiváló termőhelyi erdő övezetbe sorolt (9/N) részének igényelt gazdasági területi átsorolására, illetve az átsorolás feltételeire; - a 083/19, /24 hrsz. területek gazdasági területi átsorolásának konkrét övezeti meghatározása (Gip- vagy Gksz- övezet? tekintettel a területi és környezeti adottságokra); - a Pipacs utcai lakótömbben igényelt lakóövezeti átsorolás által érintett telkek lehatárolása (az egy telekre vonatkozó átsorolási kérelem kiterjesztése a tömbre, vagy annak egy részére?); - a csereerdősítési és biológiai aktivitás-érték kompenzációs céllal meghatározandó erdőtelepítési terület(ek) meghatározása és térképi lehatárolása (a szakterületek szempontjából legkedvezőbbnek tartott javaslatok). Kérjük, hogy amennyiben az kompetenciájukba tartozik, az 1.sz. mellékeltben adott részletes ismertetésben foglaltak (részletes helyszínrajzok és leírás) figyelembevételével fogalmazzák meg álláspontjukat (előzetes véleményüket és annak indoklását) a fenti konkrét részkérdésekben is. A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 37. (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően kérem, hogy levelében feltétlenül jelezze, részt kíván-e venni a véleményezési eljárás további szakaszában. Kérem, hogy egyúttal közöljék a kért dokumentáció formátumára vonatkozó 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 37. (6) bekezdés szerinti nyilatkozatukat is. A fentieket tartalmazó írásos tájékoztatást szíveskedjék 21 napon belül címemre eljuttatni. Ha határidőre nem érkezik válasz Önöktől, akkor azt úgy tekintjük - 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 37. (7) bekezdése alapján-, hogy nem kívánnak részt venni a terv elkészítésének és későbbi közigazgatási egyeztetésének folyamatában, illetőleg ágazatuk vonatkozásában nincs szükség különleges figyelmet igénylő tervezésre. A tervezés programját megküldött véleményük figyelembevételével véglegesítjük. Üdvözlettel:. Schulcz József /Polgármester/ Mellékletek: 1.: a tervezéssel érintett területek térképi lehatárolása (áttekintő és részletes helyszínrajzok) 2.: a munkaindító 11/2013.(I.29.) Kt. sz. határozat másolata 3.: egyeztetési címlista /a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 9.sz. Mellékelte szerint/ 6

7 1. SZ. MELLÉKLET: a tervezéssel érintett területek térképi lehatárolása (áttekintő és részletes helyszínrajzok) 1.0. A HATÁLYOS TSZT KIVONAT A MÓDOSULÓ TERÜLETEK JELZÉSÉVEL - áttekintő helyszínrajz 1 2 A tervezési területek elhelyezkedése Újhartyán igazgatási területén: 1.sz. terület: 083/19, /24 hrsz.: 1.1.sz. részletes helyszínrajz (körrel jelölve) 2.sz. terület: 866/24 hrsz. (Pipacs u.) 1.3.sz. részletes helyszínrajz (körrel jelölve) - a fent nem jelölt területek: 3-4.sz. terület: meglevő belterületen pontszerűen helyezkednek el: az alábbi ábrán A -val jelzett területen; továbbá a csereerdősítésre kijelölendő terület(ek), amelyek a tervezés során kerül(nek) lehatárolásra) A területek elhelyezkedése az igazgatási területen: 1 2 7

8 : RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZOK: 1.1. A 083/19,-/24 hrsz. tervezési terület és környéke, részletes helyszínrajz A terület részletes leírását lásd alább. 1.sz. terület: 083/19, /24 hrsz. és környéke (1.1.sz. részletes helyszínrajz) Adottságok: A módosítandó területek természetbeli állapotuk és településrendezési besorolásuk szerint is erdőterületek, közvetlen környezetükben a beépítésre nem szánt erdő- és mezőgazdasági területeken kívül gazdasági ipari övezetbe sorolt területek, telephelyek helyezkednek el. A két részterület a 405.sz. főút két oldalán fekszik, a 083/19 hrsz. terület másik hosszanti (déli) oldalával is közúttal (4602 j.) határos. A közlekedési védőterületek a 3.2.sz helyszínrajz (SZT kivonat) szerint érintik a területet. A területrendezési korlátozó övezetek közül a 083/24 hrsz. egy része érintett ( kiváló termőhelyi adottságú erdőterület ). Előzmények: a terület Tulajdonosa (magánszemély) kezdeményezi a tervmódosítást és előzetes egyeztetéseket folytatott az erdészeti igazgatósággal az erdőművelés alóli kivonás lehetőségéről. Tájékoztatása szerint a hatóság ehhez hozzájárulna, amennyiben az előírt csere-erdősítési kötelezettséget teljesíti. Erre a Tulajdonosnak lehetősége van. Ezek ismeretében kereste fel Hivatalunkat, ahol az átsorolási szándékot feltételesen támogatásunkról biztosítottuk, amennyiben ennek valamennyi egyéb terület- és településrendezési feltétele is adott. A Tulajdonos további előzetes egyeztetést kezdeményez a Közútkezelővel is (folyamatban). A tervezett módosítás tárgya, a módosítási célja: beépítésre szánt gazdasági terület kijelölése, gazdasági célú telephelyek kialakításának lehetővé tétele. A szerkezeti terv és a HÉSz módosítási szándék a Tulajdonos részéről merült fel, igényét Önkormányzatunk támogatja (l.: a 2.sz. alatt mellékelt 11/2013.(I.29.) sz. Kth.) A Településszerkezeti terv módosítása: a jelenleg erdőként nyilvántartott 083/19 és 083/24 hrsz-ú terület (egy részének: min.10ha) beépítésre szánt, gazdasági területi átsorolása*; a fennmaradó területrész (~8ha) átsorolását az előzetes véleménykérésünkre beérkező válaszoktól tesszük függővé, mivel a 083/24 hrsz-n lévő 9N erdőtag kiváló termőhelyi adottságú erdőövezetbe sorolt és törvényi korlátozás alá esik; - erre vonatkozóan kérjük konkrét állásfoglalásukat, a tervezési program véglegesítése érdekében; az átsorolás biológiai aktivitásérték veszteségének meghatározása és kompenzációs javaslata, továbbá csere-erdősítési területigény meghatározása. A helyi építési szabályzat valamint a szabályozási terv módosítása: a jelenleg erdőként nyilvántartott 083/19 és 083/24 hrsz-ú terület egy részének (min.~10 max~18ha) beépítésre szánt, gazdasági övezetbe való besorolása és szabályozása* */A terület előzetes konkrét telepítési és tevékenységi programmal nem rendelkezik, a gazdasági terülefelhasználáson belüli ipari (Gip-) vagy kereskedelmi-szolgáltató (Gksz-) övezeti besorolása tervezési feladat, amelyet jelen előkészítő ( 0-körös ) eljárás, a beérkező előzetes vélemények figyelembe vételével kívánunk véglegesíteni./ 1.2. A Pipacs utcai (866/28 hrsz.) tervezési terület és környéke, részletes helyszínrajz 8

9 2.sz. terület: 866/28 hrsz. (Pipacs u. 39.) 1.2.sz. részletes helyszínrajz Az átsorolási igény a Pipacs Kertész Rózsa Hunyadi utca által határolt tömb 866/28 hrsz. telkére vonatkozóan került megfogalmazásra. A teljes tömb jelenleg Lf-2 lakóövezetbe tartozik. Tervezési kérdés, hogy az igényelt kertvárosi övezeti átsorolás e telken kívül kiterjedjen-e a szomszédos telkekre (Pipacs u-ról kiszolgált teleksor, vagy ennek egy része), vagy a teljes tömbre. Adottságok: A módosítandó belterületi tömb természetbeli állapota és településrendezési besorolása szerint is falusias lakóterület, közvetlen környezetében beépítésre szánt falusias lakóövezetbe sorolt belterület helyezkedik el. A telek közművesített, kiépített lakóutca (Pipacs u.) mellett fekszik. Előzmények: a terület Tulajdonosa (magánszemély) kezdeményezi a tervmódosítást, a telek beépíthetősége miatt a falusiasból a kertvárosi (Lke-1) lakóövezetbe való átsorolás céljából. A tervezett módosítás tárgya, a módosítási célja: a lakótelek övezeti átsorolása, a lakótelek szabályszerű beépítésének lehetővé tétele. A Településszerkezeti terv és a HÉSz módosítási szándéka a Tulajdonos részéről merült fel, igényét Önkormányzatunk támogatja (l.: 2.sz. alatt mellékelt Kth.). A Településszerkezeti terv módosítása: a jelenleg is lakóterületként besorolt telek (vagy telkek) lakóövezeti átsorolása; falusiasból kertvárosi övezetbe (érintett összesen min. 1-6, max. 16 telek: a teljes tömb területe ~1,5ha) tervezési kérdés a LKe övezetbe átsorolandó, illetve az Fl övezetben megtartandó telkek száma*; az átsorolás biológiai aktivitásérték számítást nem igényel. A helyi építési szabályzat valamint a szabályozási terv módosítása: a jelenleg Lf-2 övezetű lakóterületként besorolt fenti tömb egy részének (min. 1, max 16 telek) kertvárosi lakóterületi (Lke -) övezetbe való besorolása. */A lakóterületi területfelhasználáson belüli övezeti átsorolás mértéke, az érintett telek száma az előkészítő eljárás során beérkező szakvéleménynek figyelembevételével kerül véglegesítésre, tervezési programként való meghatározásra./ 4-5.sz. terület leírása Önkormányzati igény szerint szükséges a belterületen belül egy körforgalmi kialakítású közúti csomópont átvezetése a tervlapra (Arany L. u.), valamint a hrsz. terület (óvoda) megfelelő Vtövezeti besorolása. A kisebb jelentőségű módosítási igények csak a terv elfogadott Településszerkezeti tervi és belterületi Szabályozási tervi pontosítását igénylik. 9

10 2. SZ. MELLÉKLET: a munkaindító 11/2013.(I.29.) Kt.sz. határozat másolata 10

11 11

12 3.SZ. MELLÉKLET: A VÉLEMÉNYEZÉSBEN ILLETÉKES SZERVEK CÍMLISTÁJA A TERV VÉLEMÉNYEZÉSÉBEN ILLETÉKES SZERVEK CÍMLISTÁJA /KIVONAT: A 9. MELLÉKLET A 314/2012. (XI. 8.) KORM. RENDELETHEZ ALAPJÁN/ I. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ ÁLL.IG. SZERVEK 1. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET 2. állami főépítész területrendezés, településrendezés 3. (KDV) környezetvédelmi, természet-védelmi és környezetvédelem, természet- és tájvédelem, vízügyi felügyelőség vízgazdálkodás 4. (D-I) nemzeti park igazgatóság természet- és tájvédelem 5. Nemzeti Környezetügyi Intézet környezetvédelem 6. Országos Vízügyi Főigazgatóság (KDV VIZIG) vízgazdálkodás 7. (Pest)megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvédelem, polgári védelem 8. megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (Bp. Kh.) 9. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala közegészségügy közlekedés: gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, vízi úttal és vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti-vasúti átjáróval érintett település esetében 10. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala közlekedés: légi közlekedéssel érintett település esetében 11. (Pest)megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége 12. (Pest)megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala közlekedés: minden más esetben örökségvédelem 13. (Pest)megyei kormányhivatal földhivatala földvédelem 14. (Pest)megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága 15. (Pest)megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője erdőrendezés, erdővédelem talajvédelem honvédelem. (Pest)megyei rendőr-főkapitányság Határrendészet (közbiztonság, közlekedés biztonság) 16. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányakapitánysága 17. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala hírközlés bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély 18. illetékes építéshatóság (Dabas) (építéshatósági ügyek, építésfelügyelet, örökségvédelem) II. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1052 BP, VÁROSHÁZ U. 7. Szomszédos települési Önkormányzatok: 1. DABAS VÁROS (JÁRÁSSZÉKHELY) 2. KAKUCS KÖZSÉG 3. HERNÁD KÖZSÉG 4. ÚJLENGYEL KÖZSÉG 5. CSÉVHARASZT KÖZSÉG III. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ EGYÉB PARTNEREK /esetileg meghatározva: a közzététel ill. bejelentkezés alapján/ 12

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST Iktatószám: 109-20/2013 Vértesszőlős Község Polgármesterétől 2837 Vértesszőlős Tanács u. 59. Tel./Fax : 34/379-091 * Tel.: 34/379-674 * e-mail: polg.hivatal@vertesszolos.hu * weblap: www.vertesszolos.hu

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil: 06/70/530-6676

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 282. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.)

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA Érd, János u.15. Telefon/Fax: Telefon:

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA Érd, János u.15. Telefon/Fax: Telefon: REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu TÁRNOK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JAVÍTÁSA 2014.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

Egyeztetési szakterület Vélemény Tervezői észrevétel, válasz

Egyeztetési szakterület Vélemény Tervezői észrevétel, válasz A településfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. (5) szerinti, valamint az integrált településfejlesztési stratégiához kapcsolódó, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...)

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...) Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (I...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Csátalja Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Csátalja Község Önkormányzat

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Bocskai u. - Baross

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/70/2016. Ügyintéző: Virányi István főépítész 12. számú

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Rendezési Terv módosítás

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA a 23. vrk. keleti a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb - területrészére vonatkozóan

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI.

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI. Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.16.) számú rendelete a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. (XI. 29.) rendelet módosításáról Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben