Újhartyán Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újhartyán Község Önkormányzata"

Átírás

1 Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29) , , Iktatószám: 42-4/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége: 06/ Tárgy: Újhartyán településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás - előzetes tájékoztatás Kelt: Újhartyán, Kapják: a 3.sz. melléklet szerinti Címzettek/ Tisztelt Címzett! Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján, a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 37. (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a (3) bekezdés tartalmi követelményei szerint ezúton tájékoztatom, hogy településünk a területén lévő alább felsorolt területeit rendezni kívánja. Újhartyán Község településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosításának előkészítését a PESTTERV Kft. tervezői bevonásával megkezdtük. - A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Újhartyán Község településszerkezeti terve, Újhartyán Község helyi építési szabályzata (és ennek szabályozási tervi mellékletei); - A fenti településrendezési eszközök tervezett módosítása a Település Fejlesztési Koncepciójának (TFK) módosítását nem igényli, a módosítási célok a TFK célkitűzéseivel összhangban állnak (l.: 2.sz. melléklet vonatkozó nyilatkozata); - A rendezés célja: a hatályos településrendezési eszköz módosítása az ábramellékleteken lehatárolt részterületeken, az alábbi területeken: A 083/19,/24 hrsz. területek gazdasági területbe való átsorolása, jelenlegi erdőterületből; A 866/28 hrsz. illetve az ezt magában foglaló Pipacs utcai tömb lakóövezeti besorolásnak felülvizsgálata, a falusias övezetből a kertvárosi övezetbe való sorolás céljából; Egy intézményterület ( hrsz. óvoda) Vt övezeti besorolása és az Arany J. u-i körforgalom átvezetése a tervlapra; A fenti átsorolásokból adódó csereerdősítési kötelezettség, illetve biológiai aktivitás érték kompenzáció által igénybeveendő területek meghatározása és erdőterületi átsorolása. - A rendezés várható hatásai: a jelenleg külterületi 083/19,/24 hrsz. tervezett beépítésével a gazdasági terület kisebb mértékben kibővülhet, a beépítésre szánt telek kínálat növekszik, az ingatlantulajdonos számára lehetővé válik telkeinek kívánt felhasználása. Emellett a Pipacs utcai tömb övezeti felülvizsgálata a telekszám növelése nélkül teszi lehetővé a telektulajdonos(ok) építési előírásoknak megfelelő telekhasználatát. A tervezett erdősítés eleget tesz a kétoldalról is jelentkező kompenzációs igények kielégítésének. *(A rendezés alá vont területek részletesebb leírása az ábramellékletek magyarázó szövegében!) A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 37. (4)-(5) bekezdésében előírtaknak megfelelően ezúton kérem, hogy az adott területre vonatkozóan ismertesse a rendezési feladat ellátásához szükséges - nyilvántartásuk részét képező - mindazon adatokat, amelyek a rendezés alá vont területtel kapcsolatosak, továbbá a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló követelmények érvényre juttatásának feltételeit a jogszabályhely pontos megjelölésével. Kérjük továbbá, hogy ismertessék a terület fejlődése és építési rendje szempontjából jelentős ágazati terveket és intézkedéseket is azok tervezett időbeli lefolyásának alakulásával együtt. A rendezési terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatás tartalmát illetően lényeges szakági adat és információ témakörei /a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 9.sz. mellékelte alapján/ a tervezési feladatot érintően 1 : 1 A kért adatszolgáltatás a felsorolt témaköröket illetően nyilvánvalóan csak a település és a tervezési feladat megoldása szempontjából relevánsnak tartott információkra terjed ki

2 II. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEKTŐL 1. Településrendezés: - a tervezési terület lehatárolásának megfelelősége - az elkészítendő kötelező (jóváhagyandó és alátámasztó) munkarészek, valamint az esetlegesen elvárt egyéb kiegészítő munkarészek tartalmi és formai, feldolgozási igénye - a tervezési feladatok Étv-nek való általános megfelelősége (pl. a közigazgatási határtól 200 m-en belül tervezett beépítésre szánt területek, stb.) - a településfejlesztési koncepcióval való összhang kérdései - a területrendezési tervi (OTrT, Pest Megyei TrT) megfelelőség szempontjai, különös tekintettel a 083/24 hrsz. kiváló termőhelyi erdő övezetbe sorolt részének igényelt gazdasági területi átsorolására, illetve az átsorolás feltételeire; - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok településrendezési jogszabályi összefüggéseiről, előírásairól. 2. Természet- és tájvédelem - hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel: - meglévő és tervezett országos védettségű területek térképi lehatárolása (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, ex-lege védett területek) és előírásaik - természeti területek, Natura2000 területek, országos ökológiai hálózat területei - természetvédelmi védőterületek és területhasználati korlátozásaik - egyedi tájértékek előfordulása, védelme - helyi védettségű területekre vonatkozó esteleges információk - tájképvédelmi elvárások és a település, illetve a tervezési területek szempontjából fontos általános tájvédelmi követelmények - tájékoztatás a folyamatban lévő védettséggel, valamint esetleges övezeti átsorolással kapcsolatos eljárásokról - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok érintettségről, a rájuk vonatkozó konkrét előírásokról. 3. Környezetügy - Környezetvédelem - a környezetvédelem, természet- és tájvédelem, vízgazdálkodás témakörei; a felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi területek, a vízgyűjtő-gazdálkodási területek szükség szerint egyeztetve az egyéb környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szervekkel: - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket érintő környezetvédelmi tartalmú országosés térségi övezetekről - a felszíni vizek vízminőségét jellemző adatok és vízminőségvédelmi kategória besorolásuk - felszín alatti vízminőség-védelmi, illetve szennyezés-érzékenységi besorolás - befogadókat, vízbázisokat veszélyeztető, intézkedést igénylő esetleges szennyezőforrások - szennyvízkibocsátási határértékek és a betartásukra vonatkozó előírások - vízgyűjtővédelmi intézkedési program települést érintő környezeti előírásai - a településre, illetve a tervezési területekre vonatkozó (betartandó) légszennyezettségi határértékek és zónabesorolás, települési légszennyezési adatok - légszennyezés kibocsátási határértékeket esetlegesen túllépő, intézkedést igénylő szennyezőforrások (a helyhez kötött és a közlekedési eredetű szennyezés mértéke, - amennyiben vannak: mérési adatokkal vagy azok kiértékelésével) - a településre, illetve a tervezési területekre vonatkozó (betartandó) zaj- és rezgésterhelési határértékek - zaj- és rezgésterhelési határértéket esetlegesen túllépő, intézkedést igénylő szennyezőforrások (a helyhez kötött és a közlekedési eredetű szennyezés mértéke - amennyiben vannak: mérési adatokkal vagy azok kiértékelésével) - szennyezett területek és rekultivációs tervvel rendelkező környezetterhelő objektumok - veszélyes hulladék keletkezés és az ebből eredő esetleges szennyezések lokalizációja, intézkedést igénylő feladatai - veszélyes hulladéklerakó és ártalmatlanító telephely lokalizációja és védőterületi előírásai - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket esetlegesen érintő környezeti hatásvizsgálatokról és környezetvédelmi engedélyekről, települési környezetvédelmi hatású különleges előírásokról és kívánalmakról - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket esetlegesen érintő környezeti monitoring hálózati adatokról és vizsgálati eredményekről - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok érintettségről, a rájuk vonatkozó konkrét előírásokról. 2

3 4. Vízgazdálkodás - nagyvízi meder, mértékadó árvízszint és rendszeresen belvízjárta terület szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel - vízbázisok (kijelölt védőterületek övezetei, esetleg tervezett védőterületek) - (kis)vízfolyások osztályba sorolása és vízügyi fenntartási sávja (biztosítandó védőterülete - állóvizek (tavak, víztározók) és víztározási lehetőségek jellemző adatai - belvízveszélyes és mélyfekvésű területek - árvízveszélyes, elöntés veszélyes területek és árvédelmi létesítmények tájékoztatás a vízkár-elhárítási terv települést és a tervezési területeket érintő előírásairól - tájékoztató a település vízrendezési tervéről és tervezési területeket érintő előírásairól - tájékoztató vízgyűjtő-gazdálkodási terv települést érintő előírásairól - tájékoztató a település vízellátási és szennyvíztisztítási helyzetét jellemző adatokról és tervekről - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok érintettségről, a rájuk vonatkozó konkrét előírásokról. 5. Közegészségügy - közegészségügy, település egészségügy, települési környezet védelem - temetők kijelölt - vagy igényelt - védőtávolsága - szennyvíztisztítók kijelölt védőtávolsága - fürdésre igénybe vett/igénybe vehető felszíni vizek és a használatukra vonatkozó korlátozások - (potenciális) település egészségügyi veszélyt jelentő környezetszennyező források (dögkút, illegális lerakók, stb.), települési környezet védelmi intézkedést igénylő területek és tevékenységek - települési légszennyezési (immissziós) adatok, mérőállomási adatok - tájékoztató a kommunális hulladékártalmatlanítás helyzetéről, esetleges problémáiról, meglévő és felhagyott telephelyeiről (állapot, kijelölt védőtávolságok és a szükséges rekultivációs, stb.- intézkedések) - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok érintettségről, a rájuk vonatkozó konkrét előírásokról. 6. Közlekedés - Közúti közlekedés: gyorsforgalmi út, országos (állami) fő- és mellékúthálózat, csomópontok, egyéb közlekedési hálózatok és létesítmények; egyéb közlekedési szakágak - a tervezés alá vont terület terület-felhasználását, közlekedési rendszerének kialakítását befolyásoló tervek, tervezések (közúti-, kötöttpályás-; vízi-, vagy légi) közlekedésfejlesztési elképzelések ábrázolása, áttekintő ismertetése - tájékoztató a jellemző hálózati és forgalmi, forgalomterhelési (keresztmetszeti forgalomszámlálási) adatokról, vizsgálatokról és értékelésekről - tájékoztató a közúti védőterületekről és azok területfelhasználási lehetőségeiről, - különös tekintettel a főút és mellékút mellett fekvő 083/19 és 083/24 hrsz. tervezési területek gazdasági célú felhasználási lehetőségeiről és az ott megengedhető beépítés szabályairól. (Légi közlekedés - repülőterekből és egyéb légiközlekedési létesítményekből, illetve a légiforgalom biztosításából eredő biztonsági és környezetvédelmi előírások) 2 7. Kulturális örökségvédelem - műemlékvédelem, régészet - történeti települési terület meghatározása, országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely és védőövezete: - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket érintő örökségvédelmi tartalmú országos- és térségi övezetekről - műemléki- régészeti értékvédelem alatt álló különféle védettségi kategóriájú objektumok, területek leírása, lehatárolása - ismert régészeti lelőhelyek katasztere (térképi, vagy helyrajzi számos lehatárolása) - nem védett, de információik szerint esetlegesen helyi védettségre javasolható objektumok és területek leírása, lehatárolása - konkrét kulturális örökségvédelmi hatástanulmánnyal kapcsolatos eseti előírások, igények tervezési területekkel kapcsolatban (a területek eddig ismert adottságai szerint nem érintenek sem épített örökségi, sem régészeti szempontból releváns területet, objektumot). 2 () Ismereteink szerint jelen esetben nem szükséges 3

4 8. Mezőgazdasági földvédelem, Talajvédelem - termőföld mennyiségi és minőségi védelme, talajvédelem - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket érintő földvédelmi tartalmú országos- és térségi övezetekről, illetve a település földvédelmi szempontból kiemelt (intenzív hasznosításra alkalmas-, vagy tájhagyományokat őrző-, stb.) területeiről - művelési ágak megoszlása (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, erdő, gyep, nádas, halastó, művelésből kivett területek) és a tervezési területek érintettsége - átlagosnál jobb minőségű földterületek lehatárolása, a termőföldvédelem szempontjainak érvényesítése érdekében (az érintett területek térképi, vagy helyrajzi számos meghatározás), - szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya, stb. mezőgazdasági (erdészeti) hasznosítására igénybe vett területek (nyárfás öntözés, vagy egyéb), amelyek agrár-környezetvédelmi szempontból a kapcsolódó területek hasznosítását (beépíthetőségét) korlátozzák - eseti talajszennyezettségek, agrár-haváriák és az ezek miatt esetlegesen szükséges intézkedések - tájékoztatás az esetleges települési talajszennyező forrásokról (pl.: rekultiválatlan területek, illegális lerakók, stb.), a tervezési területeket érintő aktuális talajvédelmi feladatokról, stb. 9. Mezőgazdasági területek rendezése, védelme - tájékoztatás: - a mezőgazdaság ágazati és területi szerkezetéről - a mezőgazdálkodással foglalkozók (regisztrált gazdák, gazdálkodók) száma, esetleges TÉSzek száma, tevékenysége, főbb mezőgazdálkodási területi statisztikai adatok és értékelések - birtoknagyságok megoszlása, birtokviszonyok jellemzése, birtokrendezési elképzelések - meghatározó mezőgazdálkodási élelmiszeripari tevékenységek, állattartó és egyéb telephelyek, - agrár-térszerkezet fejlesztési irányai; földművelésügyi támogatások, pályázatok célterületei - a (külterületi) mezőgazdasági területeteket érintő mezőgazdálkodási összefüggések tervezés során érvényesítendő szempontrendszerének ismertetése. 10. Erdőgazdálkodás, erdőrendezés és védelem - erdőterületek védelme, kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek lehatárolása, erdőterületek rendeltetése: - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket érintő erdővédelmi tartalmú országos- és térségi övezetekről, illetve a település erdővédelmi szempontból kiemelt (őshonos faállománnyal rendelkező-, vagy tájhagyományokat őrző-, speciális rendeltetésű-, stb.) erdőrészleteiről - tervezett illetve telepítés alatt álló erdőterületek ( ami még az alaptérképen nem látszik : térképi, vagy helyrajzi számos azonosítás) - fontosabb erdőtervi adatok (rendeltetés szerinti besorolás, tulajdonviszonyok, védettség, erdőrezervátum területek) - megtartandó erdő- és vadgazdálkodási létesítmények leírása, elhelyezkedése, - a településrendezés során is figyelembe veendő erdő-és vadgazdálkodási határok rögzítése: gazdálkodási szempontból egységet képező jelentősebb erdőterületek, erdőbirtokosságok, vadásztársaságok területi határai (vadgazdálkodási vagy egyéb szempontból kiemelt jelentőségű, védendő területek) - erdészeti turisztikai létesítmények ( parkerdő - területek, erdei gyalogos-, kerékpáros-, lovas-, stb. - útvonalak, pihenők, építmények, erdei kisvasutak, stb.). - tájékoztatás a meglevő erdőterülettel fedett tervezési területek területfelhasználási lehetőségeiről: a 083/19 és 083/24 hrsz. tervezési területek gazdasági célú beépítési feltételeiről, az erdőművelés alóli kivonás és a csereerdősítési kötelezettség teljesítésének szabályairól, valamint az erdősítésre kijelölendő terület meghatározásának esetleges külön előírásairól (előzetes információink szerint az Újhartyán 9N, 9O, 9P és 8A, 8B jelű erdőrészletek tulajdonosa előzetes hozzájárulást kapott a faállomány letermeléséhez és az erdőművelés alóli kivonáshoz, csereerdősítés kötelezettségével) - továbbá, tájékoztatás a 083/24 hrsz. kiváló termőhelyi erdő övezetbe sorolt (9/N) részének igényelt gazdasági területi átsorolására, a térségi övezetbe való besorolás indokoltságára, illetve a besorolás megváltoztatásának lehetőségére; 11. Bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély - ásványi nyersanyag-gazdálkodási területek, földtani veszélyforrás területek lehatárolása - tájékoztatás a települést és a tervezési területeket érintő ásványvagyon védelmi országos- és térségi övezetekről 4

5 - földrengés, vagy csúszásveszélyes területek, süllyedés veszélyes területek valamint egyéb földtani okok miatt veszélyeztetett területek - a tervezés során figyelembe veendő, megóvandó fontosabb ásványvagyonnal rendelkező, reménybeli és megkutatott területek - bányaterületek (üzemi területek, üzemtervek) - rekultivációs tervvel rendelkező bányaterületek, folyamatban lévő, vagy befejezett bányarekultivációk, tájrendezési tervek - környezeti hatásvizsgálat alapján engedélyezett illetve engedélyezés alatt álló bányaterületek - (alábányászott területek) - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok érintettségről, a rájuk vonatkozó konkrét előírásokról. 12. Katasztrófa védelem - polgári védelem, Tűzvédelem - polgári védelemi területek és besorolások; tűzvédelem, haváriák elleni védelem: - tájékoztatás a települést érintő katasztrófavédelmi országos- és térségi övezetekről - tájékoztató a település katasztrófavédelmi, polgári védelmi besorolásáról és az ebből adódó településrendezési előírásokról, tervi teendőkről - tájékoztatás a település katasztrófavédelmi terveiről, illetve ezek hiányáról (polgári védelmi terv, vízkár-elhárítási terv, stb.) - tájékoztatás a települést érintő tűzvédelmi besorolásokról és előírásokról, kiemelt tűzvédelmi fokozatba sorolt létesítményeiről - tájékoztatás jelentősebb eseti szennyezésekről haváriákról, az aktuális védelmi feladatokról - a polgári védelmi célú területek lokalizációja, előírásai és esetleges védőterületei - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok esteleges érintettségről, konkrét előírásairól. 13. Honvédelem - kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi területek, honvédelmi területek érintettsége: - tájékoztatás a települést érintő honvédelmi országos- és térségi övezetekről - honvédségi területek és kijelölt védőtávolságaik, valamint a védőtávolságokon belüli területekre vonatkozó korlátozó előírások - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok esteleges érintettségről, konkrét előírásairól.) Közműellátás, közmű hálózatok és létesítmények - viziközművek létesítményei, energiaközművek létesítményei: hálózatok, területek és kapacitások: - vízellátás és vízelvezetés hálózatai, területei és a kijelölt védőtávolságok, valamint a védőtávolságokra vonatkozó korlátozó előírások - kapacitásadatok, ellátottsági mutatók, a viziközmű olló mértéke,- fejlesztési tervek - az energiaellátás hálózatai, területei és a kijelölt védőtávolságok, valamint a védőtávolságokra vonatkozó korlátozó előírások - kapacitásadatok, ellátottsági mutatók, fejlesztési tervek - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok közművesítési lehetőségéről és megoldásairól. 15. Hírközlés - vezetékes és vezeték nélküli hálózatok, létesítmények, területek, kapacitások: - a hírközlési ellátás rendszerei (hálózatai, területei) és a kijelölt védőtávolságok, valamint a védőtávolságokra vonatkozó korlátozó előírások - kapacitásadatok, ellátottsági mutatók, fejlesztési tervek - tájékoztatás a tervezési területek és feladatok hírközlési lehetőségéről és megoldásairól. II. A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEKTŐL 16. Pest Megyei Önkormányzat - tájékoztatás: - megyei szintű területrendezési és fejlesztési összefüggések, területrendezési tervi (térségi területfelhasználási és övezeti) megfelelőségről - tervezett új településközi közlekedési, vagy közmű infrastrukturális kapcsolatokról - egyéb területhasználati és környezeti összefüggésekről, települési kistérségi együttműködési szempontokról - tájékoztatás a tervezési területekre és feladatokra vonatkozó konkrét térségi előírásokról. 17. Szomszédos települések - tájékoztatás: 3 () Ismereteink szerint jelen esetben nem érintett, nem szükséges 5

6 - az adott település területén, a közigazgatási határtól 1km-en belül tervezett, vagy meglévő, a környezetre jelentős hatással lévő objektumokról (mint pl.: hulladéklerakó, szennyvíztisztító, állattartó telep, adótorony, autópálya, stb.) - a közigazgatási határtól 500 m-en belül tervezett, vagy meglévő iparterület, vagy egyéb jelentős beépítésre szánt területekről - a közigazgatási határtól 200 m-en belül tervezett beépítésre szánt területekről - tervezett új településközi közlekedési, vagy közmű infrastrukturális kapcsolatokról - egyéb területhasználati és környezeti összefüggések, települési együttműködési igények és javaslatokról. A terv előkészítő eljárás alapján megállapítandó, azt követően véglegesítendő egyes tervezési részletkérdések amelyekre a jelen tájékoztatási szakaszban beérkező válaszok, információk függvényében látjuk célszerűnek választ adni: - a 083/24 hrsz. kiváló termőhelyi erdő övezetbe sorolt (9/N) részének igényelt gazdasági területi átsorolására, illetve az átsorolás feltételeire; - a 083/19, /24 hrsz. területek gazdasági területi átsorolásának konkrét övezeti meghatározása (Gip- vagy Gksz- övezet? tekintettel a területi és környezeti adottságokra); - a Pipacs utcai lakótömbben igényelt lakóövezeti átsorolás által érintett telkek lehatárolása (az egy telekre vonatkozó átsorolási kérelem kiterjesztése a tömbre, vagy annak egy részére?); - a csereerdősítési és biológiai aktivitás-érték kompenzációs céllal meghatározandó erdőtelepítési terület(ek) meghatározása és térképi lehatárolása (a szakterületek szempontjából legkedvezőbbnek tartott javaslatok). Kérjük, hogy amennyiben az kompetenciájukba tartozik, az 1.sz. mellékeltben adott részletes ismertetésben foglaltak (részletes helyszínrajzok és leírás) figyelembevételével fogalmazzák meg álláspontjukat (előzetes véleményüket és annak indoklását) a fenti konkrét részkérdésekben is. A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 37. (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően kérem, hogy levelében feltétlenül jelezze, részt kíván-e venni a véleményezési eljárás további szakaszában. Kérem, hogy egyúttal közöljék a kért dokumentáció formátumára vonatkozó 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 37. (6) bekezdés szerinti nyilatkozatukat is. A fentieket tartalmazó írásos tájékoztatást szíveskedjék 21 napon belül címemre eljuttatni. Ha határidőre nem érkezik válasz Önöktől, akkor azt úgy tekintjük - 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 37. (7) bekezdése alapján-, hogy nem kívánnak részt venni a terv elkészítésének és későbbi közigazgatási egyeztetésének folyamatában, illetőleg ágazatuk vonatkozásában nincs szükség különleges figyelmet igénylő tervezésre. A tervezés programját megküldött véleményük figyelembevételével véglegesítjük. Üdvözlettel:. Schulcz József /Polgármester/ Mellékletek: 1.: a tervezéssel érintett területek térképi lehatárolása (áttekintő és részletes helyszínrajzok) 2.: a munkaindító 11/2013.(I.29.) Kt. sz. határozat másolata 3.: egyeztetési címlista /a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 9.sz. Mellékelte szerint/ 6

7 1. SZ. MELLÉKLET: a tervezéssel érintett területek térképi lehatárolása (áttekintő és részletes helyszínrajzok) 1.0. A HATÁLYOS TSZT KIVONAT A MÓDOSULÓ TERÜLETEK JELZÉSÉVEL - áttekintő helyszínrajz 1 2 A tervezési területek elhelyezkedése Újhartyán igazgatási területén: 1.sz. terület: 083/19, /24 hrsz.: 1.1.sz. részletes helyszínrajz (körrel jelölve) 2.sz. terület: 866/24 hrsz. (Pipacs u.) 1.3.sz. részletes helyszínrajz (körrel jelölve) - a fent nem jelölt területek: 3-4.sz. terület: meglevő belterületen pontszerűen helyezkednek el: az alábbi ábrán A -val jelzett területen; továbbá a csereerdősítésre kijelölendő terület(ek), amelyek a tervezés során kerül(nek) lehatárolásra) A területek elhelyezkedése az igazgatási területen: 1 2 7

8 : RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZOK: 1.1. A 083/19,-/24 hrsz. tervezési terület és környéke, részletes helyszínrajz A terület részletes leírását lásd alább. 1.sz. terület: 083/19, /24 hrsz. és környéke (1.1.sz. részletes helyszínrajz) Adottságok: A módosítandó területek természetbeli állapotuk és településrendezési besorolásuk szerint is erdőterületek, közvetlen környezetükben a beépítésre nem szánt erdő- és mezőgazdasági területeken kívül gazdasági ipari övezetbe sorolt területek, telephelyek helyezkednek el. A két részterület a 405.sz. főút két oldalán fekszik, a 083/19 hrsz. terület másik hosszanti (déli) oldalával is közúttal (4602 j.) határos. A közlekedési védőterületek a 3.2.sz helyszínrajz (SZT kivonat) szerint érintik a területet. A területrendezési korlátozó övezetek közül a 083/24 hrsz. egy része érintett ( kiváló termőhelyi adottságú erdőterület ). Előzmények: a terület Tulajdonosa (magánszemély) kezdeményezi a tervmódosítást és előzetes egyeztetéseket folytatott az erdészeti igazgatósággal az erdőművelés alóli kivonás lehetőségéről. Tájékoztatása szerint a hatóság ehhez hozzájárulna, amennyiben az előírt csere-erdősítési kötelezettséget teljesíti. Erre a Tulajdonosnak lehetősége van. Ezek ismeretében kereste fel Hivatalunkat, ahol az átsorolási szándékot feltételesen támogatásunkról biztosítottuk, amennyiben ennek valamennyi egyéb terület- és településrendezési feltétele is adott. A Tulajdonos további előzetes egyeztetést kezdeményez a Közútkezelővel is (folyamatban). A tervezett módosítás tárgya, a módosítási célja: beépítésre szánt gazdasági terület kijelölése, gazdasági célú telephelyek kialakításának lehetővé tétele. A szerkezeti terv és a HÉSz módosítási szándék a Tulajdonos részéről merült fel, igényét Önkormányzatunk támogatja (l.: a 2.sz. alatt mellékelt 11/2013.(I.29.) sz. Kth.) A Településszerkezeti terv módosítása: a jelenleg erdőként nyilvántartott 083/19 és 083/24 hrsz-ú terület (egy részének: min.10ha) beépítésre szánt, gazdasági területi átsorolása*; a fennmaradó területrész (~8ha) átsorolását az előzetes véleménykérésünkre beérkező válaszoktól tesszük függővé, mivel a 083/24 hrsz-n lévő 9N erdőtag kiváló termőhelyi adottságú erdőövezetbe sorolt és törvényi korlátozás alá esik; - erre vonatkozóan kérjük konkrét állásfoglalásukat, a tervezési program véglegesítése érdekében; az átsorolás biológiai aktivitásérték veszteségének meghatározása és kompenzációs javaslata, továbbá csere-erdősítési területigény meghatározása. A helyi építési szabályzat valamint a szabályozási terv módosítása: a jelenleg erdőként nyilvántartott 083/19 és 083/24 hrsz-ú terület egy részének (min.~10 max~18ha) beépítésre szánt, gazdasági övezetbe való besorolása és szabályozása* */A terület előzetes konkrét telepítési és tevékenységi programmal nem rendelkezik, a gazdasági terülefelhasználáson belüli ipari (Gip-) vagy kereskedelmi-szolgáltató (Gksz-) övezeti besorolása tervezési feladat, amelyet jelen előkészítő ( 0-körös ) eljárás, a beérkező előzetes vélemények figyelembe vételével kívánunk véglegesíteni./ 1.2. A Pipacs utcai (866/28 hrsz.) tervezési terület és környéke, részletes helyszínrajz 8

9 2.sz. terület: 866/28 hrsz. (Pipacs u. 39.) 1.2.sz. részletes helyszínrajz Az átsorolási igény a Pipacs Kertész Rózsa Hunyadi utca által határolt tömb 866/28 hrsz. telkére vonatkozóan került megfogalmazásra. A teljes tömb jelenleg Lf-2 lakóövezetbe tartozik. Tervezési kérdés, hogy az igényelt kertvárosi övezeti átsorolás e telken kívül kiterjedjen-e a szomszédos telkekre (Pipacs u-ról kiszolgált teleksor, vagy ennek egy része), vagy a teljes tömbre. Adottságok: A módosítandó belterületi tömb természetbeli állapota és településrendezési besorolása szerint is falusias lakóterület, közvetlen környezetében beépítésre szánt falusias lakóövezetbe sorolt belterület helyezkedik el. A telek közművesített, kiépített lakóutca (Pipacs u.) mellett fekszik. Előzmények: a terület Tulajdonosa (magánszemély) kezdeményezi a tervmódosítást, a telek beépíthetősége miatt a falusiasból a kertvárosi (Lke-1) lakóövezetbe való átsorolás céljából. A tervezett módosítás tárgya, a módosítási célja: a lakótelek övezeti átsorolása, a lakótelek szabályszerű beépítésének lehetővé tétele. A Településszerkezeti terv és a HÉSz módosítási szándéka a Tulajdonos részéről merült fel, igényét Önkormányzatunk támogatja (l.: 2.sz. alatt mellékelt Kth.). A Településszerkezeti terv módosítása: a jelenleg is lakóterületként besorolt telek (vagy telkek) lakóövezeti átsorolása; falusiasból kertvárosi övezetbe (érintett összesen min. 1-6, max. 16 telek: a teljes tömb területe ~1,5ha) tervezési kérdés a LKe övezetbe átsorolandó, illetve az Fl övezetben megtartandó telkek száma*; az átsorolás biológiai aktivitásérték számítást nem igényel. A helyi építési szabályzat valamint a szabályozási terv módosítása: a jelenleg Lf-2 övezetű lakóterületként besorolt fenti tömb egy részének (min. 1, max 16 telek) kertvárosi lakóterületi (Lke -) övezetbe való besorolása. */A lakóterületi területfelhasználáson belüli övezeti átsorolás mértéke, az érintett telek száma az előkészítő eljárás során beérkező szakvéleménynek figyelembevételével kerül véglegesítésre, tervezési programként való meghatározásra./ 4-5.sz. terület leírása Önkormányzati igény szerint szükséges a belterületen belül egy körforgalmi kialakítású közúti csomópont átvezetése a tervlapra (Arany L. u.), valamint a hrsz. terület (óvoda) megfelelő Vtövezeti besorolása. A kisebb jelentőségű módosítási igények csak a terv elfogadott Településszerkezeti tervi és belterületi Szabályozási tervi pontosítását igénylik. 9

10 2. SZ. MELLÉKLET: a munkaindító 11/2013.(I.29.) Kt.sz. határozat másolata 10

11 11

12 3.SZ. MELLÉKLET: A VÉLEMÉNYEZÉSBEN ILLETÉKES SZERVEK CÍMLISTÁJA A TERV VÉLEMÉNYEZÉSÉBEN ILLETÉKES SZERVEK CÍMLISTÁJA /KIVONAT: A 9. MELLÉKLET A 314/2012. (XI. 8.) KORM. RENDELETHEZ ALAPJÁN/ I. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ ÁLL.IG. SZERVEK 1. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET 2. állami főépítész területrendezés, településrendezés 3. (KDV) környezetvédelmi, természet-védelmi és környezetvédelem, természet- és tájvédelem, vízügyi felügyelőség vízgazdálkodás 4. (D-I) nemzeti park igazgatóság természet- és tájvédelem 5. Nemzeti Környezetügyi Intézet környezetvédelem 6. Országos Vízügyi Főigazgatóság (KDV VIZIG) vízgazdálkodás 7. (Pest)megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvédelem, polgári védelem 8. megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (Bp. Kh.) 9. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala közegészségügy közlekedés: gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, vízi úttal és vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti-vasúti átjáróval érintett település esetében 10. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala közlekedés: légi közlekedéssel érintett település esetében 11. (Pest)megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége 12. (Pest)megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala közlekedés: minden más esetben örökségvédelem 13. (Pest)megyei kormányhivatal földhivatala földvédelem 14. (Pest)megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága 15. (Pest)megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője erdőrendezés, erdővédelem talajvédelem honvédelem. (Pest)megyei rendőr-főkapitányság Határrendészet (közbiztonság, közlekedés biztonság) 16. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányakapitánysága 17. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala hírközlés bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély 18. illetékes építéshatóság (Dabas) (építéshatósági ügyek, építésfelügyelet, örökségvédelem) II. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1052 BP, VÁROSHÁZ U. 7. Szomszédos települési Önkormányzatok: 1. DABAS VÁROS (JÁRÁSSZÉKHELY) 2. KAKUCS KÖZSÉG 3. HERNÁD KÖZSÉG 4. ÚJLENGYEL KÖZSÉG 5. CSÉVHARASZT KÖZSÉG III. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ EGYÉB PARTNEREK /esetileg meghatározva: a közzététel ill. bejelentkezés alapján/ 12

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Bocskai u. - Baross

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT Kihagyva a kihagyandókat! a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 154/2015.(XII.17.) ÖH Településszerkezeti terv módosítása Határozat Lajosmizse

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 23126 33 / 2013 Javaslat a Salgótarján, Arany János és Március 15. utca és környékét érintő településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának

Részletesebben

M E N D E K Ö Z S É G

M E N D E K Ö Z S É G M E N D E K Ö Z S É G TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN ÉS A 0126/17 HRSZ. TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Nagytarcsa településszerkezeti tervének és a leendő Szilas Kereskedelmi Park területének szabályozási terve

Részletesebben

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. ; Tel: 96/418 373 Fa: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu www.talent plan.hu Dunakiliti Településrendezési

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKARÉSZEK KIÉRTÉKELÉSE

AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKARÉSZEK KIÉRTÉKELÉSE 1073 2_UJHARTYAN_TRT2015 dok.sz.: 1/2 2015. ÚJHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (HÉSZ) SZABÁLYOZÁSI TERVI (SZT) MELLÉKLETÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA AZ IPARI PARK TERÜLETÉN AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKARÉSZEK KIÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 BÁBOLNA Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 2 BábolnaTelepülésrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás Aláírólap

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkrmányzata Schulcz József plgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-3/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 27031 18 / 2014 Javaslat a Salgótarján, Hősök útja végén lévő sporttelep és környéke területét érintő településrendezési eszköz módosítás véleményezési

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

DUNASZIGET. Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01

DUNASZIGET. Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01 DUNASZIGET Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01 2 Dunasziget településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONEPCIÓ ÉS ITS KÉSZÍTÉSE 1 NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRE

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben