Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla."

Átírás

1 Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít Kossttfc-téi Tdfo: 87 ssá'fit á 2 ísfé, vsáp -pici *pokon 4 fílié Előfizti á hlybn /"ídéfcfc ngydfcv 5 K K u n Bél év IÖ K, félfév 5 K, Nytté* ptit swo «> fíüéf Dijpfbgok bjnoki, függtln Mgfoszág kövtlői, J u s t h Gyuf, góf Káolyi Mihály, Polónyi Géz, Szmcsányi Gyögy, Bikádi Antl, Lftt Hugó oszággyűli képvislők, Ngy Gyögy, Buz B n volt oszággyűli képvislők, Gbi Sándo szociáldmokt pát küldött, kik váosunkb ékztk, hogy m déllőtt 0 óko Kossuth-tén, kd vzőtln idő stén Fkt Ss ngytmébn ttndó n ó p g y üln, hidssék z igz Igét, szbdság vngyéliumát Polgáok, Munkások, Tstvéink, lgytk ott sok zn, zászlók ltt, mutssátok mg, hogy él bnntk z ősi kölcs, utáljátok bünt l kjátok ázni láncot, mly vés snygtj Ápád népét tstilg, llkilg Éljn z áltlános, gynlő válsztójog! Éljn népplmnt! Éljn 2 I Tstvéi üdvözlttl hódmzővásáhlyi függtlnségi 48-s pát Istn vzékt, vndéginkt, kik ljöttk hozzánk, hogy nmzti szbdság kivívásáét ütköztb szálljnk, A vásáhlyi polgáság égi óhjtás mnt zzl tljsd b Most színől-szín láthtj zokt, kik szónokltikbn, íásikbn százszo százszo szólottk má hozzá, kikkl ézbn, gondolkozásbn, h zszttbn ddig is gyk voltk Mint küzdlmbn bjtá skt, nmzti sznvdbn osztályos tstvékt, hcink bn vzékt vátuk fogd tuk J u s t h Gyulát, góf K á o l y i Mihályt, P o l ó n y i Gézát, N g y ^Gyögyöt többi képvislőkt, újságíó kt, kik ljöttk hozzánk s hozt ünnppé ttték nkünk mi npot H ki tudnánk táni, mit ézünk, h bláthtnánk llkínkb, h volnánk szvk, mlykkl fstni tudnánk öömünkt, kko láthtnánk zt ngy öömöt, bizodlmt lgdttást, mly ltölti gz vlónkt mgékzökko Nhéz, szomoú időkt él nmzt Kz gúzsb kötv, láb lnyűgözv, szbdság jogink összkszbolv R ménységink fkté fstv, bcsült pici ongygyá tépv ; kölcs, tisztsség politiki htlom bűnös ulmánk lá ndlv Anygikbn koldus sá tév; omlásnk, hlálnk övényénél Psylnd" f l ö l t ő k t v s z i k ü l ö n l g s s é g i t á 5256 k o o n ö l t ö n y ö k, Külön méték f i u l á n y k szinti u h á k osztály k p h t ó k u élt után vágyottunk I A hitünk mggyőződé sünk z, hogy ők, kik m mgjlnnk közöttünk, hogy szomoú közállpotokól, jö vő küzdlmiől élő szóvl tá jékoztssnk bnnünkt, mnt htik mg biztos hláltól zt nmztt Mindn hizodlmunkt honnk,, tu dásukb, jükb, hzszttükb h lyzzük I Mni mint vndég kt, mint Apostolokt, mint mgváltukt üd vözöljük őkt í Azt nm tudták mgkdá lyozni, hogy Tíszáék, miót ulom kültk, mindn np gy millió koon dósságot n csináljnk, hogy lgutóbbi dlgáció ülén külön 420 millió ujbb hdi hitlt n sóz znk nmzt nykáb, d bátoíó, bízttó, hc hívó szvkkl léik zt, hogy nmzt mgontóínk lspébn, mgy közéltnk zktől lndő mgtisztításábn, mindn bcsülts mgy m bbn gy függtln szvzót, nmzti fügtlnségét h coló ktonát, mgy polgát nynk, kik támogtják őkt küzdlmikbn, kövtlik zt Zászlót, mlyt ők lobogtt nk Hull, hull tvszí, t méknyítő májusi ső Szom js föld Mindn sőcspp gy szm mgot jlnt H u l l jon, szálljon jkuk ó l z I g, tméknyíts mg llkkt, hsson l szív gyökéig, százszoozz mg, nmsíts mg z Önök áltl od hinttt mgot Nhzn vátuk, s z t t t l f o g d j u k vzé i n k t, z oszágos pát küldöttit, n m NEUMANN NI c s k i F é f i, fiu u d v i k m i l á n y k u h Szgd Káász-utc Kéjn L p u n k m i szánt 2 o l d l s z á l l í t ó t l p 5 ájgyzékt

2 VÁSÁRHELYI REQGEL UJSÁ6 2 m i n t vndégkt, h «nm- m i n t z ujj, ngy, tsslk p o s t o l i t, m i n t Mgváltóinkt Üdvözöl jük őkt! H Hsszz mb z utcán Vásáhly váos nmsn éző p o l g á s á g s z o m b t o n st m g d t m é l t ó v á l s z t z o k sznynys, fizttt t á m d á s o k, m l y k b n nmzt ngynvű vzéit: Káolyit, Justhot, Polónyií zsíttték htkn ksztül m u n kpáti oldlól Most m á láthtják, tpsztlht j á k, h o g y z v á s á s vló, hodá-siilt mgszégynítő ipkod á s, mlyől m i n d n m b tudj, h o g y soonként csngő éccl v n fiztv, n m l k l m s, h o g y zt d é k, l v i h z n d i t h ttlnül hü, K o s s u t h L j o s s z m é i t hláláig kövtő polgáságát mgté vssz s b b t á s s á g b h j t s, mlyikől bíóság mgmondott m g vélményét, ltöölhttln ü l sütött á vzéük, hogy m i l y n u t o n módon szdték öszsz k o m p á n i á j u k t V á s á h l y v á o s tiszt, b c s ü l t s llkű p o l g á s á g olyn pompávl, o l y n fénnyl, o l y n ő s z i n t jongó llksdsl fogdt ngy Bcsényi Miklós f l i közé ékző függtlnségi vzékt, mlyhz f o g h t ó t l k é p z l n i s l h t H ú s z z m b h u l l á m z o t t K á l l y - Andássy-utcákon végig A z állo m á s t ó l Fkt S s i g f o l y t o n d ö gött z éljn, ü n n p i k z s z m postolit A fogdttásól különbn lábbi kt jlnti tudósítónk: A z utc képén m á 6 óko m g l á t s z o t t, h o g y p o l g á s á g ün np kzül Ngy tömgkbn v o n u l t k k i z á l l o m á s lőtti té ség A Kossuth Ljos pátkö t ö b b o l v s ó k ö z á s z l ó k l t t ts tültilg m n t k k i A p o n o n K o v á c s Józsffl élén hlyzkdtt l polgáság, A vont ngyd 8 ó után é kztt b E l s ő n k J u s t h G y u l szállt k i, u t á n K á o l y i Mihá ly, P o o n y i Géz, S z m c s á n y i Gyögy, 6 u z B n, G b i Sándo, B i k á d i Antl, L h n Hugó, K u n Bél, vásá h l y i k ü l d ö t s é g t g j i jöttk Szűnni nm kó, dögő éljnz fogdt mindnnyiőkt A ponon fhé u h á s I s á n y o k s o f l k ö z ü l kivál tk cjyénként K ó t i R o z i k, K ó t i Mgitk, V g Idusk, V é k o n y L i d i k s szép szvk kísé tébn viágcsokot nyújtottk át u s t h Gyulánk, K á o l y i M i hálynk P o o n y i Gézánk A z á l l o m á s lőtti t é s é g n K o v á c s Józsf, f ü g g t l n s é g i pát lnök üdvözölt vzékt A z üdvözl J u s t h, K á o l y i, P o L o n y i Géz llks szvk b n válszoltk, flhiván polgá ságot, hogy vsánpi népgyűlé sn mgjlnjnk Ezután m g i n d u l t m n t b v á o s b, L v i n m ó d j á nőtt, n ö v kdtt htlms, bláthttln m b á d t, f o l y t o n dögött z él jn, zúgott j l s z ő : l szolgs á g g l, é l j n függtln Mgy oszág, éljn z áltlános, gynlő, titkos válsztójog! A m n t Fkt Ss kpujá bn állpodott mg, h o l htlms tömg méggysz ngyszű ünnplttbn zsíttt vzékt, zután szétoszlottk fl btgápolást fünfolpm fl diplomák átdás A hlybli -Vöös-kszt Egylt szép siki között gyik lsőndű dmény z ápolónők kíképz Különö sn vidékn bí z ngy hodővl, hol hcszű btgápolás ddig úgyszólván ismtln foglom volt A Vöös-kszt Egylt má sodik tfolymát fjzt má b, s z úttl kilnc ápolónő lttt kóházunkbn síksn vizsgát, ugy gykolti mint z lmélti tudnivlókból Az ápolónők kíképzét d G n s í c h Antl kóhá zunk kitűnő főovos tljsí ttt, A ' képsítt mind 9 ápolónő kitűnő dménnyl szzt mg, s zök Vöös-kszt Egylt központi igzgtóság mgküldött z oklvlkt hivtlos ápolónői jlvénykt Ezk átdás ünnpélys módon m' d é l u t á n 4 ó k o fog mgtöténni váos ház közgyűli tmébn, hol z ápolónők má kóházi hi vtlos öltöztökbn jlnnk mg, s ltszik z ápolónők fo gdlmát Az ünnpélyt K o vács János gylti lnök nyitj mg, s mélttó b szédt d S á n d o Jnő gy lti titká ttj mg A fog dlom ltv után z okl vlkt jlvénykt B c k Ptmé lnöknő fogj kiosztni Az ünnpélyt J u h á s z Mihály kí tn pol gámst bszéd záj b A lélkmlő ünnpély mly m délután 4 óko váosház közgyűli tmébn folyik J Vöös-kszt Egylt váosunk gz közön ségét mghívj szívsn látj A bmnt tmztsn tljsn díjtln lsz MmwM Fips Szdán st Pstmgy több hlyén gyng földng volt, mly ugyn mgisztott z mbkt, d szncsé n gyobb kát nm okozott A földlökkt Pstmgyénk tápíószlgödöllői tövonl iányábn lhttt ézni A földng több községbn ngy émültt okozott s lkosság ijdtn mnkült házkból Mindnütt ngy moj kisét ngt Dány községbn nyolc ó tíznkét pcko több p cig ttó földng volt ős földltti moj kísétébn A házk ttőzt csgtt-opogott bútodbok mgmozdultk A község mindn lkój zll t földngt Albtí-Isán könyékén szintén ézték földngt, d z ijdtségn kívül más bj nm tötént T á p í ó s ü l y ö n gy ké mény dőlt l, itt is ősn mojlott föld Ngykátán is ézték földngt A psti gytm földngí obszvtóiumábn is mg ézték ngt szízmogfikus kzülékk A föltv z, hogy mgint z Alföld lsó tlj zökknt, köülblül tápíószlgödöllői tö vonl iányábn s ősn btjdt dombvidék izltáttli étsít! Tisztlttl étsítm n ő hölgy közön ségt, hogy zöldségpizon gööggy ház épültébn lvő Elyőnonidát kézi munk áuvl ggyott Molná Gyögynátűl mgvttm zt lgszbb ujdonsággokkl flszltm s tovább folyttomugyncsk kézlhlmzt, vlmint gőphimzt, lgmodnbb kivitlbn lgol csóbb ákbn lválllok, továbbá finom fhénműt is ktáon ttok, vlmint nnk vását szint lgújbb divtszint kzitm Szivspátfogást káv tljstisztlttl 625 Győi J u l i s k Csőkási éltkép Pálink nígtt mólúg Csókáson, 46 számú tnyán gzdálkodik N g y István A n p o k b n n g y s z n c s é t l n s é g tö tént n á l u n k, m l y é l é n k n á v i l á gít h l y t l n, m o n d h t n i b ű nös nvli ndsz, mlybn némly fitlmbk flsdülnk A g z d á n k v n gy lmist fi, k i csókősi iskoláb já M i n t kitudódott, g y m k éppn nm ékskdik tnulói ényk k l, sőt szüli h i b á j á b ó l máis olyn átkos sznvdély h t l m á b n v n, m l y g y á, l l k é, szv Í9í4 május 7, zté nézv gyfomán dgnáíó, o m b o l ó h t á s ú I s z á k o s L g i n k á b b pálinkát szti K o l á t l n mohóság mitt most o l y n sz n c s é t l n s é g ét, m l y ánézv gyszsmind tnulság is Olyn t nulság, mint minőbn n n k to kos csimotőnk volt z, k i lk vát k t nylni, d tévdből b b f z é k b nyúlt, m l y b n é d s nyj ákokt ttott A c s ő k á s i g y k n k i s ilynfél st k d t, c s k h o g y s o k k l s ú l y o sbb kövtkzménykkl, Tgnp stflé k p z s i m o h ó s á g g l nyúlt f l i t é k á b, p á l i n k á s üvg után s félhomálybn l tévszttt f o g á s t A m ő l u g o s üvg k d t kzi közé Abból hú zott g y n g y d g o t Psz z o n n l o s z u l ltt, itó ztos blső fájdlmi t á m d t k A mgijdt szülők bhozták fiút v á o s b, h o l Á n i s z f d d ovos zsíttt lső sgélybn Szülök iskolások, kiknk l l kiismt pálink mitt nhéz, o l vssátok z stt, s t n u l j t o k blől! TÁVIRATOK Kosstb Fnc állpot K o s s u t h Fnc z é j s z k á t m g l h t ő s n y u g o d t n töltött, R g g l fél h é t i g kisbb mgszkítássl folytonosn ludt A hányingj\ láz hidgll tgnp éjszk ót mgszűnt, z szmélti állpot is t i s z t á b b A n g y b t g g g l fél hét u t á n t p i ó k ő t k p o t t tjs k á v é t Ez v o l t z g z táplálék Ezután ismét lszunnydt Déllőtt tiz óko mgjlnt btgnél M ü l Kálmán pofsszo, k i mgvizsgált állpotát kilégítő nk tlált H kiály Btgség Schönbunnből jlntik : Ő flsé g á l l p o t á ó l m z t k ö z l i k, h o g y z é j s z k á t l i g z v t köhögi ing A h u u t n m változott közéz gzn kilégítő Tisz Kobttn Budpstől j l n t i k : T i s z Kobtin hdügyminiszt liözött o l y n llntétk k l t k z t k, m l y t nhéz lsz lsimítni, Rndlt kíztnoncokól Ghillány b á ó földmivlügyj xcllnciás? ndltt bocsájtott k i mlynk étlmébn ktzk h i á b s z b d i t f á k f l n á l u k mű k ö d ő k f z t n o n c o k t, m t zk z á l t l n m n y n k k t z i kép z t t s é g t C s u p á n k t m u n k á s o k l» hétnk ily módon K o l o z s v á k é l m Kolozsvái v á o s z z l k é l m m l f o d u l * hozzánk, hogy tövényhtósági bizottság névsoát küldjük l é szé A kélmt váos tnácsc szivs k o l l g i l i t á s b ó l kifolyólg tljsíttt Mé séts ipt, látlói Szép féfi (in klpot Mos nykkndőt, tm lgolcsóbbn 3 Vsnyáuházbn db,, féfi klp ko 250 fíu klp 50 spk» 70 féfi ing (fhé dmszt élővl) 240 féfi ing (színs tuist) 2 láb vló 0 slym lj 7 fillétől»» B íí; ko, 38 ; pá Női hisny (kötött) 30! Féfi hisny 220 i Bö ksztyű (mindn szin 360 i db Nys slym nyő (fkt) 7 I Slym szokny (mindn szin) 70 j Sét bot - j Lgjobb minőségű glléok kézlők fillétől Tisztlttl: Wisz Im Vsnyáuház Zöldség: pícz

3 VÁSÁRHELYI REGGELI ÚJSÁG 94 május 7 Gyomlálás T á s d l m i éltünk, h j! osz i d ő k j á n k! K ö z é l t ü n k mzjét, mint g z d vtét kdvzőtln i d ő j á á s s l : flvt g y o m, d u d v E l ő s d i k sg t á m d t mg vtinkt, flbujánzott gz, lcsnvzdtt buz sokáig ttó h i d g, s s z á z s á g m i t t! D vég mégis mgjött váv vát s ő T l á n z u t á n j o b b i d ő is f o g k ö v t k z n i s m á m á lvsztt ménységünkt uj ménykkl táp l á l h t j u k, l h t m é g t m ü n k z idén is, D v j o n sznnys k ö z é l t ü n k m d d i g f o g kni z jótékony z á p o, m l y b c s ü l t n k s tisz t s s é g n k élttő őt őd, d g y s z s midnko l m o s s zt n d szt, m l y b i ő i ítélttl m g b é lygztt, b ű n b n f o g n t s m l y m g koumpálíságávl, őszkos kodásávl s htlom koncához mindn áon vló göcsös gsz k o d á s á v l flülől k i i n d u l v mg ftőzt i m m á p i f é i á k t is, s t á s d l o m b n n m p o l i t i k i l lnflkt, h n m k h g y i g mnő llnségkt tmt! A tisztsségs közéltbn mi k o tünti u g y j ö n n k lő, m i n t v t b n gz N m k l l m s l á t v á n y s nnál kvbbé multságos szó kozás z ctolás, gyomlálás, épn zét n m célom z olvsót s z m é l y s élü d u v t á m d á s o k kl unttni s igy nm végzhtm gyöks itás munkáját s n m kövtm Hődmző cikkzőit té, m l y h z g y bizonyos m á s izl zz h o g y Ízltlnség k l l ; h l y t t i n k á b b k ö z é l t v téből mzi viágokt szdk, olynokt, mlykjgysk szmé bn, szépségüknél fogv étékkl bínk, mint p l, pipcs, búzvi ág, szkláb stb, d mlyk gzd szmébn s búzá néz v, v é g d m é n y é b n m é g i s csk gzok! E flsoolt g y o m o k h o z h s o n l ó közélti tüntt s z d g t k össz s kötök blől bokétát, h o g y szívs olvsóink gyönyöködjnk bnn! I Uszított v é b k " A H ő d m z ő " g y i k múltkoi s z á m p b c n vlmi ismtln gá kol lgám (: kém n vgy tolko dásnk, h g á mivoltunkbn kol lgánk mm mgmt nvzni:) zt it h o g y m j d i g y s m j d ugy fogj K u n B é l lgényit gzdász t n í t ó k n k uszítni, k i k v é b k m ó d j á " stb, s t b Hát k é m tisztlt g y g á p o l g á " u ; vgy tudomásul, h o g y K u n B é l á n k nincsnk o l y n lgényi, kik uszíthtok volnánk, h m ó tolll kzébn n g y nyilvános s á g lé mzkdék, z újságíói tisztsségnk l g l á b b zt z l p f o g l m á t s j á t í t s l, h o g y ki i l y n s z m é l y s élü d u v i n z u l t u s t tflímző k i o h n á s o k t sz k í o z " mg, n jtőzzék álnév lá, k ü l ö n b n m i n d n j ő i z l ü ú j s á g olvsó á fogj m o n d n i cikké m lsújtó Ítéltét, h o g y t i, z ilyn cikk vlóbn cshol Jln l k l o m m l t h á t midőn z ön v é d n c i t is s z p l t t n i f o g o m, ö n n k g y b n tljs j ő k t tl d o k lckét b b ó l tntágyból m l y m i n t vszm z, m u n gőság gyik másik ihtnákomos t g j á n k t l á n m g s is g y k i s s é, t i h o g y n m fltétlnül szbály z, h v l k i m u n g ó l p b i, gy bn nélkülözni lgyn kénytln tásságbli nylvztt Lássuk hát II Allh növssz ngy szkálldí! A g z d s á g i g y s ü l t z idi k ö z g y ű l n tötént, h o g y tiká j l n t é v l k p c s o l t b n gy t n i óól o l y n d i c s h y m n u s í o l v s o t t fl, m i l y n t gy i l y n n g y, k o m o l y célú g y s ü l t b n v l ó b n i t k á n l ht h l l n i Hőt h i s z n jól v n A d i c s é t o s z t o g t á s n m kül költség b, m á s o k n k n m át, z illtőnk mg hsznál, különösn h mint j l n stbn tötént, z dicsét m g s m i n i s z t f ü l é b is ljut, s z dicsétt k é z z l f o g h t ó l k b n küldi vissz M i zonbn, k i k itt,, von hus us" t i s z t á b n v g y u n k dicsét indító o k i v l, s n m fljtttük ), h o g y z illtő c s k öviddl zlőtt bukott m g váosi képvislő vd l s z t á s o n s láttuk, h o g y z o k k o tskdtk l g n g y o b b b u z g l o m m l gy kicsit blsikl, mint h o g y n tlán ttszik m l é k z n i ; k t t ő között mgét j ü k z összfüggt s m i k i k lggondosbb szmlélődünk ml ltt s m b i j u k f l f d z n i p l é i koát mglőző gzdsági lő hldást f ő l é n y s m o sollyl s bizonyos kézmozdulttl vnnénk tudomásul z gz kis játékot h töténtsn z o n g y ű l n k o l l é g is m g n m j l n i k s ott f l b u z d u l v k l l ms p é l d á n n k i n m s z i l j o d i k s nyilván tévs ö n i s m t b ő l vidék flnőttéink is p á s z t o á v á vtj m g á t, s g y tnítótól v á h t ó m ű vltbb m o d o nélkülözévl u g kpálózik munkpáti újság ol dlán! V á j j o n g z d s á g i gysült l f o g u l t l n u l ítélkző vztő mbi b l á t j á k, h o g y m mődfltti dicséttl ő ltt z z A l l h, k i t n í t ó n k n g y n ö v l t sz kállát? í m i g y b u j á n z i k közélt m zjén mszlg (Dtu Stmonium) III Csizmdi mdjon kptfánál! Vájjon mit szóln hozzá Any l á n o s v á o s i s z á m v v ő u, jls h - Pk-szntoíum i BUDAPEST, V I Aén-ut Váosligt mdvét: 84b] 3* gdü művzünk, h z ög tmp l o m é d m s h n g o z ó j, miután p o m p á z á s t n n k n d j s m ó d j s z i n t lvégzt, t o o n y lép csőn lbllgv átszomszédoln v á o s h á z á, s ott k o l l é g u t vállon vgtv W g n zné ől t t n n k i s z k l ő d á s t? E l v é g h n g o t is lhtn h n g s z n k n v z n i, l g l á b b is h n g j lég n g y v n hozzá, h o g y n n k lgyn nvzhtő, s igy bből szmpontból indulv k i, mondht nánk, h o g y m i n d kttn hngszt kzlnk, b á gyikök c s k j á ts z i k " m i g m á s i k d o g oz i k " vl A v g y m i t szálln Gnsisch d k ó h á z u n k jls f ő v o s h z g y i k l g v s z d l m s b b o v o s i mű tét, c s á s z á m t s z n é l B ö ö c p o l gátás kn ssistálni, vgy épn szktnácsokt d n i? Pdig hiszn m i gzdák tudjuk, h o g y B ö ö c is b i z t o s k z ű op tő! Es h o g y h j l n c i k k m m l kö zlbbi v o n t k o z á s b n álló kédt kockázttnék mg : s mgkédz n é m h l y b l i t n í t ó s á g tisztlt méltó tstültét, h o g y v á j j o n m i t szólnánk hozzá, h mindn hó lsjén ttni szokott gyűlükön mgjlnv s z o k á s o s m i n t tní tást, m i t n í t á s i m ó d u n k fjlsz tét, t ö k é l t s b b i t é t c é l o z z, én g z d á l k o d ó knám vé g z n i u g y b á, fltszm, hogy udvis fomábn, d mindn gys ö n é z t s tnitó étm d n á hogy spciális tnítói s z k m á b vágó kéd mgvittá sát b i z z m c s k m g u k t n u l t t n í t ó k, k i k zt p á l y á t v é g z v bbn nvlkdtk s igy tmz tsn j o b b n is é t n k h o z z á S zk u t á n n g d t s s é k mg nkm, h o g y kédt mgfodít sm : Miét, m i l y n c i m n k t nítóság gyik másik tgj, vgy h o g y nyhítsk kédn tní t ó k t illtőlg, miét k v l m i gá polgá" tnítók g y n é mlyikéből m i n d n áon g z d s á g i s z k t u d ó s t c s i n á l n i, m i k o ők tlj sn m g l h t n é n k l é g d v z z l, h k i á l l í t n á k ó l l u k bizonyít ványt, h o g y z illtők v l ó b n k i váló lmi i s k o l i n é p t n í t ó k! D, h z illtők k ü l ö n ö s p s s z i ó b ó l, stlg tisztlt m é l t ó ügy szttből g z d á l k o d á s posto liként óhjtnk is szplni, v g y, h, z tljsn g y mgy, m á s o k áltl ilyn minő ségbn toltnk lőtéb; milyn cimn kövtlhtnk m g u k n k m s t s é g b ütv o u k t, müvit t p s z t l t o k b n m g ő s z ü l t gzd tásdlom zéől áltlá nosn több lőlgztt bizlmt, m i n t m i n ő v l szvztt h ngöntő zzl bizonyos hjdú vl szmbn vislttik, kiől p d i g közmondásosán tudv vgyon hogy dikt hqngöntbn nm s z k é t ő! E c i k k m ljén lihozott két példánál z g y m á s s l páhuzm b állított m s t s é g k között b á m i l y n ó i á s i ü t á t o n g is kö z ö t t ü k : v l m i l y n távoli v o n t k o zásbn m s t k é l t n mégis c s k l h t ö s s z f ü g g t ' létsítni, mig fonomimik s buznmsit p á h u z m b á l l í t á s á k é p tln vgyok S m é g i s z mlíttt m s t s é g k kultiválói g y i k m á s i k dolgáb n m v t k o z i k bl, n m c s k z ét m t s z é n y n blát ják, J i o g nm étnk hozzá, h n m z é t is, m t s j á t m s t s é güknk m s t s é g ü k b ő l élv idjükt lköti, mstségükkl m g v n n k l é g d v, sőt gyönyöűsé gükt is t l á l j á k b n n! Ezt z ö n m g u n k áltl v á l s z tóit gy fél m s t s é g i t ö k é l y viv, lhi v l ó b n kivívni jó znul iíéiő t á s d l o m méltó l ismét! A m i k o b n tisztlt g z d á l k o dó t n i t ó u k, z t z lvt lsz lghlysbb lfogdnuik, s nm s z b d s z m lől t é v s z t n i z t z igzságot, h o g y mindnfél mst ség h bbn kiválók tlán n m is t u d u n k l n n i, d m é g j s szmbtűnő dménykt óhjtunk léni, u g y z m s t s é g, l g y n z b á m i n é v n n v z n d ő f o g l l kozási ág, m i n d n i k gy m b i gy gz mbt kövtl A z úgynvztt z m s t h u m b u g, ms Ezét t t l m z n y igzságot z z őségi közmondás : Csizmdi m d j o n kptfá nál! IV Kopáncs koonás Svábj Azt mondott Csngi Mátyás ( : z l ő t t Gün Mátyás :) állmi néptnitó u, k o p á n c s i gyűln tötént, h v s b b s z ó v á l t á s k ö z b n, h o g y én kopáncsi kiskiálynk t tom m g m N m tudom honnn vtt t n i t ó u zt h i d l m t, i l l t v miét k n k m o l y n t u l j d o n s á g o t imputálni, m i n t h v l mlys dynsztikus h j l m m l ndlkzniím! C s k n m o n n n t l á n, h o g y stlg t l á l t b á t i között olynokt, kikkl nm kivonok uzób állni z illtőknk b i z o n y o s i n k o k t, ct n m n g y n y i l v á n o s s á g lőtt ptktálndó bá t n u k k l igzolhtó vislkdé sük m i t t! A t ö b b i v l Hál'Istn' l é g j ő v i s z o n y b n é l ü n k, s flttök ulkodni gyáltlán n m óhjtok sőt b s z o l ú t é d m t l n ü gyik könk sm k o k sm tisztltbli, sm gyszű l n ö k l n n i, s h o g y z v l ó b n i g y vn, i g z o l n i tudnám zokkl kopáncsi polgátásimml, kik gozskopáncsi gzdkö mglpí tásánk lklmávl nálm játk s fljánlották z lnökségt Uológii osztály Vs=hólyg C R I K V E N Ngy gyógyhtású gövély ngolkónál, z idgndsz btgséginél, vészgénységnél, sápkónál, női btgségnél, lhájsoüásnál idült humtismiisnál Mint klimtikus gyógyhly pátln mláiánál, influnzánál mindn huutos btgségnél Htodé füdők np-, homok szbd tngi füdő wosít btgségbn sznvdők számá Q < zii n tngi füdő klimtfkns gyógyhly, z Adi ptján (Fium mllit) Egydüli blföldi tngi füdő Ms homok-plázs A ptot köülblül 300 métnyi finom homok boítj oly skély bogy gymkk mindn flügylt nélkül Is füödhtnk R Füdő

4 VÁSÁRHELYI REQQELI UJSÁO 4 M i n d m l l t t, bdp állítom gy cspp pocik síns bnnm z u l k o d n i v á g y á s b ó l, én z ö n á l t l k g y s n l i s m t k i s kiály, h o g y z ön h s z n á gysz c s k u g y n t i j k kiskiálysághoz fűzhtő jo g o m m l, végévénysn dományo zom önnk díjmntsn ko páncsi koonás" S v á b cimt Vislj g z s é g g l! V Az o l c s ó k o p á n c s i b b é Azt mondj kopáncsi koonás Sváb, k i lpbn Blog Sándo á l t l íott c i k k k b u k o l t n n km ont s mly édmilg nin csn v á l s z o m, m t h i s z z, k i újságíássl is p ó b á l k o z i k ; i g z h o g y d d i g még csk m k o d á s nál f t ; l l n b n z ú j s á g o l v s á s tén m é g n n y i s m vitt, h o g y k á gy mondtfüzből kövtkz tssn n n k Í ó j á ; k i, t u d t lnság mitt ngm u g y állit k ö z v é l m é n y l é, m i n t k i c s k gy btűt is v t n é k p p í, n é l k ü l, hogy zt lgtljsbb métékbn b i z o n y í t n i t u d n á m, ' z z l hí lpi polémiáb én n m bocsát kozom Hogy zonbn csokoból szgfüfélék (Cyophyllc) cso potjáb ttozó k o n k o l y (Agostmm G i t h g ő ) s h i á n y o z z é k z á l l í t á s j l l m z é ü l z i g z mondásnk, minth én B l o g Sándo ltávozás után olcsó k o páncsi b b é o k vákoztm voln s zét m d t m t o v á b b is köbn kénytln v g y o k cikk i g mlékztéb idézni kövt kzőkt : Én n n k k ö n k t g j v gyok 2 A k ö b n zon lklomml bál volt 3 M t b á l v o l t, b o is v o l t, 4 M t b o v o l t, m t é n b o t sztm h j ó, m g n m v t m, d h o g y i h s s o n z m b, h h o z idő k l l D h flsoolt- évk gyn géknk bizonyulnánk z o n flt v mgdönté, h o g y n m olcsó bbéok viő vákozás volt m d á s okct b á m i l y k é n y l m t l n is n k m, m é g i s kénytln vgyok fldéknybbk kdvéét flmlítni h o g y B l o g S á n d o távozt után kocsim, mlyn köb mntm, sét kocsizás céljá volt l f o g l l v! * Hát kém szépn, z én udv is lőzéknységmből bállott szükségszű állpotot u g y d n i b z o l v s ó k ö z ö n s é g n k : m i n t h é n népszűség hápwísiét lttm v o l n ott z k é m ugybá loggl nvzhtő konkolynk Ví Az éllms S v á b Gzdtásimml vló bszélg t k ö z b n t ö b b s z ö s i k ó l s z ő, nnnyi összttó, m i l y n üzlt mb s m n n y i é l l m s S v á b! Közlbbi példá i s tudok hivt kozni, h o g y m z i s m t ü n k h l y s lpokon fkszik, Koonás Svábunk ugynis lég ü g y s n u g y t u d j b á l l í t n i z á l t l létsíttt b é l ő szövtkztnél kifjttt munkáját, h o g y b b n lgtljsbb önztlnség vztt! A s z ö v t k z t i t g o k l l n b n évi 2 s z á z l é k k l d ó z n k tnító u önztlnségéét! K d v s m g y o m! Hát n m m s é b illő é l l m s s é g v l l z, h v l k i z önztln közélti tvé knységét ilyn szépn tudj km tozttni? K i s b i t o k o s szövtségi tgok, tlán t n u l h t n á n k? H n m z é t én j ö v d l m m t má mégis csk inkább sját, m i n t m á s o k á l t l müvit föld után váom! Nézzétk tyámfii, szép tiszt búzábn szmnk ttsztős kék viágjávl igy nő S z k l á b (D p h i n i u m C o n s o i d ) VII \9\A május 7 sipit, h o g y, d á g zöld l i b, dá g k c s ; D á g bojú hus, knyé, k á s, F n c i p z s g ő s njm szkács N m jut mindn n p > z s i o s p o g á c s! D á g s á g m i t t z m b n m élht Fizt ml kll tmztsn tisztvislőnk! így H ó d m z ő f u t f u t! E l l n b n p s z t? N o z vssn pplt z éghz h töténtsn m i j s m t m s g z évi f á d s á g o s küzdlm gyümölcstln m d! Azt bizonyos fából vskikőt h o g y t i g á tstültbn mgcsontosodott mkntilist" v i szi v z t ő szpt m á n y n y i i s m i k, h o g y flslgs is vl b ő v b b n f o g l l k o z n o m! E közélti jlnségt z o n b n mzi viágok között m á k f é i é k (Ppvc) c s l á d j á b ttozó pipcs (Ppv Rhos) jlképzi kifjztljsn! Znyéin Kopáncs O l y k o s z m á t ö v i s is f l d u g j fjét I d v l! E b b c s o k é t á b épn bl i l l i k M u n k p á t o k k i s z ó l á s dtét ugylátszik v g y n m ismik, vgy má lfljttték H i s z ' olyn égn volt v á l s z t á s! Pdig k k o tötént, h o g y g y m u n k p á t i féfiú, k i szintén z n z szintén futot t k l o v i, p ő t i o d i f ő h d i t n á c s o n zt z i n f o m á t i ó t d t l, h o g y b í z z á k c s k á m - K o p á n c s z n y é m! Nyilván z illtő m g f l d k z t t ól h o g y k k o m é g Gün Mátyás tnitő is m á Kopáncsi szvzó polgá volt állítólg 48-s! Tötént p d i g, h p g y z f u f n gos k o p á n c s i n é p v l h o g y n s z é t vtt, h o g y ő k t m á b í g é t é k m u n g ő n k! Psz, h o g y m á s sm klltt Znyém K o p á n c s " jl szóvl gyüttsn v o n u l t b szvz n i ; többit ttszik t u d n i Hát kém gy páthivöknk, igz, h o g y kissé mlléfogott kiszállását most z ö n ö k z é ő l m l g t n i ugyn hálátlnság tpinttlnságon kívül m é g m i z, h n m szmá tövis ( O n o p o d o n A c n t h i u m ) IX F o g l m i Rzvény, így c í m z i H ó d m z ő " s b l köt K i s b i t o k o s s z ö v t s é g m ű k ö dbn Flhozz, h o g y m g b u k o t t husszövtkzt, m g m á s i k s mg h m d i k A z t tmzt sn v s z u l l h l l g t j, h o g y szlámi gyá létsíténk kéd igz ugyn, hogy Kisbitokos S z ö v t s é g k b l é b n éllődött m g, llnbn z lposványitős szint mó gzn máshov tlődött át! N m kvbbé szényn lméltózttik f l j t n i zt is, h o g y Kisbitokos Szövtség lkotás K ö z g z d s á g i B n k m é g m i n d i g él viágzik sőt o s z t l é k o t is f i zt A v g y t l á n Közgzdsági B n k o t G z d s á g i Egysült kz dményzt munkpáti k l i k k v g y k i lpított? s Hód mző" klmiozt? N m, zk c s k m i n t h l k n á k v n n i től gylő ősbb kifjztől ttózkodom! Méltóztssék mgngdni nkm, hogy miko Kisbitokos Szö v t s é g z g á szvzkdnk m l g k é z z l f o g h t ó b b bizonyíté kát tttkbn jutttj kifjz o l y n kiváló g á o k n k s olyn állítólg, g á s z m é k t p n g t ő l p n k m i n t z Önöké éppn n m stílszű lln nmhogy mindn fél b d s á g o t összhdni, v ztőség lln duv, szmélys tá m d á s o k t intézni d n y u g o d t l l k i i s m t t l s m é l t ó s á g tljs ö n ézttl zt v á h t n ő k, hogy m kizáólg gzd édkkt védő működünkbn sgítő jobbotí nyújtnk f l é n k! Tmzts, h o g y munkpátot módfltt b á n t j k o p á n c s i nép ilyn p é l d á s n gyönttű lvhüséghz vló gszkodás zét nm volt épn utolsó ötlt g y i t t lkó zlőtt llnzéki ézlmű néptnítót n y g l n i m g g z d s á g i üügy ltt s z á n l m s n osszul álló p o l i t i k i ügyük ovoslásá ká zonbn, hogy nm számoltk z z l z s h t ő s é g g l, h o g y h gy néptnító könyékbli l k o s s á g á nk összségévl llnkzb jut n n k s o h s m z illtő vidék* l k o s s á g d j m g z á á t! Tssék csk tiszt llkiismt tükéb n é z n i! vm * K i z gá Óh n h i d d kdvs flbátom, h o g y z, k i p l g y dühbn fo gmzott cikk lá o l y n l á iást biggyszt, h o g y E g y g á polgá," zzl m é g n m g á z illtő D n m g á i á n y z t ú á m z l p sm, m l y i k m i n d i g, z o n Nos i t t c s o k o! H t l á n m é g m i n d i g n m tljs, m j d i n k á b b m á s lklomk A z idő má éjfél j á s h o l n p gyomiál á s o n kivül g y é b b d o l o g is v á A d d i g m g h d illtozzék m i n dn mungő s z t l á n! Kovács Jnő Svoy-szállod Modm szállod ujjonn bndzv, légfűt, hidg mlg tíz REÜOES SZIDOK t u l j d o n o s szmélys Egsdgjus m Bmbák mindn szobábn, vzt kvst hsználtk ldók Mgyoszágon lgngyobb válsztékbn dbig állndón ndlkz áll, fuvozás i váosi tú-hsznált, nyitott csu>; kott utók, vlmint utóbusz thutomobilok mindn cél, mindnfél gyátmányú lgutolsó typusokból állndó: kiállítás 000 koonától fljbb mindn ábn Kvst hsznált gumtnik flszlk B u d p s t, VI, L i s z t - F n c z - t é Tlfon FEKETE SfUgPOR II bűlíős Mséi mgfutott vizsgált A híybm közkó*íiázbn tgnp stéyos koponyséülfcfcl félvéfc& Jlntkzti J á g t Ljos npszámos Ké dt intéztk hozzá, hogy mí tötént vl, d csk nnyit motscbtt: A flségm bltávl kt nd* tnítni A k ó t ó z vztőség jln tt ttt z stföl ndő ségnk, ísol mgvdították vizsgáltot, hogy világosság düljön hcís mnycs k dolgá j á g Ljos állpot sú lyos, közvtln vszélytől zonbn nm kfi ttni S z n t i Józsf s z o b fstő lkáséit B o c s k y - u t c I sz«lá hlyzt át520 Vn szncsém váosunk t közönségét étsítni, miszint lí} i»n Ui MMlmM üzltmb kitűnő fhé sill book kphtok, lit sill 88 fillé, ó izling ko Í2fiüé, Diéh sö 25 ügnél üvg 26 íiüé Vlódi tököly, bck szilv pálink 2 kö, 20-fiM; Rumok, liköök lgolcsóbbn Üzltmbn min dnko lgjobb itlok izlts étlk lsznk kiszo^álv &í6fozásul:bilüádszíllfc f ;ndlkzm Elvm jö itlok, olcsó ískís szioli kiszolgálás Kém t közönség ngybcsű pátfogását, tisztlttl E d f i Pist Kiályszék Áiok-utcl házm, mly b főfoglmú kocsmüzlt vn, olsóét ldó 307 Házi ffokfflét ingyn lkás kphtó zsoldos-u í 6 szám ltt 5 8 d éjjl ltt nppl 3 K-íóí, kétágys szobák 5 K-tőI Hosszbb ttózkodásnál ngdmény-, U j on n* b w z t c t t P E N S I O - n d s z, n p i llátás 4 koonét, Hvi Npi háomszoi étkz szobák 8 0 kooáét házábn BU P A P EST, VIII, Józsf-kSut 6 lift 3, Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z I ^ Z Z Z Z Z Z Z :

5 94 május 7 VÁSÁRHELYI REQGEU ÚJSÁG gy évn lóli mlcot 2387-t, gy évn flüli héltt 672-t, gy évn lóli héltt t, dniszfnhdz vsánp május 7-én d u óko z ó n A st állomány végösszg z össz íás szint 6723, mult évbn volt h l y á k st fél 9 óko ndshlyák M ű s o E l v n : újság hét lgújbb sményi IRox Lind vkációid vigjáték ílvonásbn őngyság n láss mg bohózt flvonásbn fi bttvösszmü táncosnő tásdlmi dám 3 flvonásbn Titi büntt kzgttó A kül- bltültn tlál tk 94-bn 602 juhot, bá ányt, kost, 93-bn 2749 volt A szmá állomány nm szpoodott; 94-bn is csk 24-t ítk össz, nnyi volt 93-bn is A kcsk állomány szpoo dott ; 94 bn összítk 88-t, 93-bn volt 58 Az összíás dményét váosi tnács fltjszti földmívlügyí miniszthz jlntk A ngyédklöd tkintttl ké tik közönség, hogy délutáni lődásokt is látogss Mt z stli lődáson nm is lht mjd mindnkit lhlyzni A hszonálltok összíás Mglpő dmény A tvszí hszonálltok öszugy kül, mint ^bltültn bfjzték s nnk -dményéől ndőség- most i ttt jlntt v á o s i tnács íziását nk A jlntből öömml áll píthtjuk mg, hogy vásá hlyi gzdák jószágállomány gy év ltt mglpő méték ibn szpoodott A jlntt szint Vásáhly -kül bltültén tláltk 8762 thnt, 2078 két évn I luli üszőt 3é03 két évn filülí üszőt, Í540 ököt, 086 két évn lóli tinót, 22 ngdélyfztt bikát, 80 mgántulj; donbn lvő bikát, 836 bíkbojut A szvsmh állo mány végösszg z összíás szint 8987 műit évbn volt 6445 Engdélyztt ménlovt tlál tk 66-ot, mgántuljdonbn lvő ménlovk szám 94, há om évn lóli méncsíkó vn 445, háom évn flüli knc 839, háom évn lóli knc csikó 3247, háom évn flüli hélt 4232, háom évn lóli hélt 463 A ló állomány végöszszg z összíás sz int 8866, mult év bn volt 7666 Köszöntnyilvánítás! Mindzon okonok jó ismősök, jó b átok jó szomszé d o k k i k fljthttln jó féjmnk illtv kdvs jó éds pánk nk idősb Gzos Sándonk f 94 m á j u s h ő 3 - á n tötént v é g t i s z t s s é g t é tlén mgjlntk s mgjlnükkl mé l y n sbzt szivünk fájdlmán nyhítni szívsk voltk, fogd j á k z u t o n is ugy gynként, mint össz sn s z í v b ő l j ö v ő há lás köszöntünkt H m v á s á h l y 94 M á j u s 6, A gyászoló cslád hogy R z h u s i v s zonnli lőállításá féíbi MAGGI 5 f-ét lgjobb lgolcsóbb! A kock csupán lit foó vizz' lőntv l tányé ki váló hsznált kz husivst d: lvsknk htéttl vló kzí té hmis lvsk Izénk mgjobbitásá főzlékknk flszt, máiásoknk sültknk stb Egydül vlódi MAGGI névvl ksztsük védjggyl- Hidt! A kül btültn tláltk A tjszövtkztb Május -től kzdv ngdélyztt knt 94-t, m lgfinombb kövö tj 20 f A sovány tj gántuljdonbn lvő knt 47-t, 6 f Kövjt 60 f Hodós tuó 60 f fiss tuó 52 f gy é v n l ó l i knt 359-t, Ngyobb vétlnél ángtmény gy é v n f l ü l i k o c á t 8977-t, *5 AZ IGAKATOSAG, HÍREK Válsztójog iskoli bizo nyítvány A válsztójog mgszzé séhz lgtöbb mbnk szükség vn IV illtv VI lmi iskoli bi zonyítvány Sokknk zonbn, bá z illtő osztályokt ténylg lvégzték, hiányzik, vgy lvsztt bizonyítványuk, mi némlyk lőtt ngy kdálynk tűnik fl, mt zt hiszik, hogy uj bizonyít vány mgszz költségb kül Tévdk lkül végtt flmlít jük, hogy z uj válsztói tövény ndlkzi szint 00-tól 2000 koonáig tjdhtő pénz bünttsl sújthtó z t nitó, vgy htósági közg, ki válsztójogi ügybn bizonyít vány kiállítását, Illtv má solt hitlsítét mgtgdj A Kskdlmi Otthon mu l t s á g A Kskdlmi Otthon június 5-én ngyszbású ünnpsé gt ndz Délután népünnpély lsz z Ezsébt ktbn, st p dig ngyszbású hngvsny színköbn, zt kövtkzőlg pdig táncmultságot ttnk Vig dóbn, Az élvzts multság ngybn kzülődik Kskdl mi Otthon tvékny lnökség Mghívás A Vöös-Kszt Egylt áltl kiképztt ápolónők zé z oklvlk hivtlos jlvényk m délután 4 óko váosház közgyűli tmébn fog nk ünnpélys módon átdtni A Vöös-Kszt Egylt válsztmány mgbízásából z ünnpélys át dás vn szncsém váosunk gz közönségét tisztlttl mg hívom B c z k P t m é gy lti lnöknő A pünkösdi gymknp Mint mgítuk, hlybli Alföldi Cscsmővédő gysült május 30án gymknpot ndz Mint é tsülünk, gymknppl kpcso ltosn, 30-án st kbét ndz gymknp intéző bizottság nyái színköbn A kbé műso át most állítják össz, máis lát htni blől, hogy ndkívül éd ks nívós lsz, Az iptstülti tgok fi gylméb Tisztlttl hozzuk tudo másá z iptstült tgjink, hogy mi np, illtv május 7-é hidttt ipi vontkozású lődást, mlyt szgdi km gyik titká kt mgttni, zt bizonyos közbjött kdályok mitt l klltt hlsztni jővö vsánp il!tv május 24-iké, miko kéjük z iptstülti tgok mi nél ngyobb számbn vló mg jlnét nnál is inkább mivl z iposság vontkozólg ndkí vül fontos ügyk ismtéöl lsz sző Tisztlttl Tóth Józsf ipt lnök A Tongylt disztonőj Mint mgítuk hlybli Ton Vivő Egylt ngyszbású disztonát ndz, mlyn- ztvsz Szgdi Tongylt oszágos bjnokságot nyt hölgy-tonászcspt is Mint étsülünk, disztonát nm, mint közölv volt, június 4-én, hnm június -én ttják mg, Esküvő, ifj Höss Ngy János fitl ipos folyó hő 20-án délu tán 4 óko f ő tmplombn ttj sküvőjét N Szbó Jusztikávl Hgdűs János polgátásunk nvlt lányávl, Vsállványokt közkönyv táb A közkönyvtá vztőség bdványt intéztt tnácshoz, mlybn zt kélmt tjszti lő, hogy közkönyvtábn köny vspolcok gynánt vsállvőnyokt lklmzznk, illtv ilynk 5 cséljék k i most hsználtbn lvő, d má ozog állpotbn lvő fállványokt A tnács lgkö zlbb dönt kélm fltt Ngy L Sándo, Tóth Fncz T á s i hlybli gőzmlom tisztvislőj hő 7-én vsánp ttj ljgyzét S z g f ű Julis kávl, S z g f ű Mihály nj hlybli ipos kdvs lányávl Villnyvilágítás Kutson Csik y János d tási zzl ké lmml fodultk váosi tnács hoz, hogy Kutson villmos köz világítást vzssék b Annál inkább pátolás méltó z kélm, mt pusztközpont ohmos fj lőd gynsn zt pncsolj s mt ott vztvén l z oosházi villmos-vzték, z égők bállítás smmi kdályb nm ütközik Bukolják k i A hlybli iz lit hitközség zon kélmt intézt váosi tnácshoz, hogy Tuhutum utcát, mly z iz, t mtőhöz vzt, bukolják k i A k é lm döntő év gynánt flhozz, hogy má z összs tmtőkhöz vztő utk utcák l vnnk lát v bukolttl, nm lht hát tn dnciózus színzt nélkül kövzt lnül hgyni Tuhutum utcát M g h í v á s! Mindn építőmunkás fltétln jlnjn mg m déllőtt 8 óá z gysült h lyiségébn tgétkzlt, on nn fogunk flvonulni fő téi népgyűl Szktásk, mind ott lgytk Az Intéző bizottság Nyolc szmélys Fiát gyát mányú utomobü fogj lbonyolí tni nmsoká Vásáhly utcáin foglmt, A ngyvn lóős, gyönyö ű szép, lgáns utomobil Cs, H ó d i Pál utó válllkozóé A kocsi nyáá Koitnicán vn szződv, csk négy hónp múlv ékzik Vásáhly A lktostnonc szncsét lnség Buvá-utc 23-ik szám ltt vn Kton Bólint lktosmühly Itt volt lklmzv Kizsán István tnonc Kizsán tgnp fúógépn dolgozott, miközbn blkzét lkpt fuó tljsn összoncsolt A szncsétlnül ját tnonc séü li gy-két hét ltt gyógyulnk X Ingyn klámképn kp gy 50 fil lés bámilyn tágyt május 520-ig, h vásáol 2 koonáig Andássy-utc, Bgi házbn áthlyztt Bzábn At- lndó klám óák, féfi hisny 30 fil létől, női (kötött) 38 fillétől, spkák fiu 50 féfi 70 fillétől, sét botok 50 fillétől, gymk vászon cipők 98 fillé től sok fél más áuk lszállított á bn Egy pób vásálássl mindnki mggyőződht Bcss pátfogásét sd Bőál Im bzá tuljdonos 460 Műkdvlő lődás tánc multság Többszö miitttük má hogy június 4-én színkö bn Tóth Sándonk, Vdviá gok szzőjénk A cslád bcsü lt" cimü háom flvonásos vígjá ték kül szin A má kibocsájtott szinlpól, mlyt mindnkink muszáj végig kcgni, kitűnik műkdvlő lődás szoktln á ny ngyszbású lőkzít Elődás után hjnlig ttó tánc multság lsz Vigdóbn B u d ' Pist hís znkánk közmű köd mlltt A bűvös szmű táncosnő Ez lsz slágszám z Uáni, színház vsánpi ngy műsoánk Egy fstőművz töténtét t gédiáját lvníti m g lőttünk? film, mly ngyszű jlntiv gd l Eznkívül válogtót pogmm ktébn látni fogjuk o hét lgújbb sményit két gy flvonásos vígjátékot bohóztot

6 VÁSÁRHELYI REGQELI UJSÁQ 6- Csk z boldog HlMlfbfÓ, kink gzségs székl vn, különbn pdig nyomoultk thttlnk vgyunk A tmzts Fnc Józsf ksűvíz biztosn hly hozz mgzvt mztőképsségt Ennk z ásvány víznk z z lőny, hogy íz kllms má gy pohá, thát ánylg cskély mnnyi ség mgivás után mgvn kllő htás A némt ovosok doynj, Köt d, blini közgzségügyi titkos tná csos, igzolj, hogy Fnc Józsf víz z ő működ kö ébn is mindig nyh sz tábn, dogéiábn füszkskddn khtó Csőszfogdás Rózs János t u d t j b c i éti b é l ő k k l, h o g y csőszfogdás folyó h ó 7-én délután ó k o lsz Zínyi-utc 0 s z á m l t t, m l y z édkl t k z u t o n h i v t n k m g Csősz nk vlók is jlntkzznk A gymk számá vló k d v s ú j d o n s á g o t oszt szét i n g y n s n b é c s i Nstlé c é g K d v s p p i - b b á k zk művzi k i v i t l bn, m l y k k l l m s s z ó k o z á s t \ nyújtnk g y m k k n k Ezn ú j d o n s á g o n kivül m i n d n k i n k p ó b d o b o z o k t is k ü l d n k Nstlé fél g y m k l i s z t b ő l s zt i s tlj sn d í j t l n u l A z i n g y n b b á t Nstlé-lisztt kivont zonnl lküldi H n i Nstlé c é g,, B i bstss 6 4 P S j á t k á, h n m tsz k í séltt Mggi-fél húslvskocká v l Ez sgít j ó l í z l t s n főzni m l l t t m é g időt, pénzt m u n kát mgtkítni A Mggi-fél koc k l h t ő v é fszi, h o g y n é l k ü l, h o g y d á g h u s t f ő z n é n k, h u s i v s t állít s u n k l ő, m l y b t é t s lvsk, b o u illon kzíté, főlg zonbn pótlékként h m i s lvsk k z í t é sé, főzlékk főzé, mátások g o u t - k stb, l ő á l l í t á s á i g n l k l m s N m s z ü k s é g s t h á t p, o husivs mitt hust kifőznünk S ő t z u t ó b b i t s ü t v s így t o v á b b mint külön fogást hozhtjuk A M g gi-fél k o c k f o g y s z t ó i n k tljs bizlmát bíj Kéjn zonbn m i n d i g htáozottn Mggi-fél hús lvskockát ügyljn h o g y mindn kockán jt lgyn M A G G I név k s z t c s i l l g " v é d j g y Ezk szvtolnk lgjobb minő ségől M i n d n más kock nm Mggi-fél kock F l h í v á s b i t o k o s k i s = s z ö v t s é g t t g j i h o z Most jégbiztositási idény bálltá vl flhívjuk tisztlt tgtásinkt, ogy jégbiztosításikt vlünk sz ződ viszonybn álló Első Mgy Alt Biztosító Tásságnál Kossuth téi iodájábn dják fl, mivl z z in tézt nmcsk, hogy ugynolyn dij mlltt biztosit, mint bámlyik más tásság, hnm szződünk étl mébn zn flül z összs ügynöki jutlékokt is átngdi szövtségünk nk 58 fl Mmvdsáfslgi Kisbito kos szövtség Vztőség Önkénts i m Juhász Ljos öökösöknk mkói útfé ln 07 tny szám ltt, szikáncsi állomás mlltt több fél ingóságuk folyó hó 23-án déllőtt 8 óiu^o önkénts á vn ldtnk 602 Spot, Pici-ák Vásáhlyn Áp Kukoic St Szlonn Zsí iíuz Fllő* szksztő : G v á t z F n c Kidó nyomdtuljdonos: Kun Bél A Gozs-Kopőncsi Gzdál k o d ó k K ö június zz pün kösd második npján Kovács Im 445 s z á m l t t i t n y á j á n, v í z m n t s sáto ltt, jő znk k ö z m ű k ö dévl, könyvtá j v á táncmu ltságot n d z K z d t st 7 ó k o B l é p ő - d í j f é f i k n k 80, n ő k n k 6 0 fillé J ó é t l k ő l itlokól ndzőség g o n d o s k o d i k A Mátyőshlmi olvsókö május h ő 24-én, zz vsánp, sját kö hlyiségébn könyvtá jvá, jő znk közműköd mlltt, kugíivsnnyl gybkötött táncmultságot ndz Blépő-dij s z m é l y n k é t 8 0 fillé K i s é ő n m fizt A k u g l i v s n y n 4 d i j l s z k i osztv A táncmultság kzdt st 7 ó k o A t é g l ő s s z é l i o l v s ó k ö f évi május 24-én K h p c z Józsf t n y á j á n l v ő gyííi h l y i s é g é b n z újonnn építndő köhlyiség lpj jvá jó znk közműköd mlltt, m j á l i s s l k u g l i v s n y nyl gybkötött táncmultságot n dz v í z m n t s s á t o l t t B l é p ő d í j f é f i k n k 80, n ő k n k 6 0 fillé A A m j á l i s kuglivsny kz dt d u 2 ó k o, t á n c m u l t s á g é p d i g st 7-ko Jő é t l k ő l itlokól ndzőség gondos kodik Bé Lipót ngyszá m ú n d z ő s é g j ú n i u s -én, zz p ü n k ö s d m á s n p j á n B é Lipót f é n y s n kivilágított t m é b n j ő z nk közműköd mlltt ngy Pünkösdi bálát ndznk Kiséő n m fizt B l é p ő - d í j lőváltv 6 0 fül, st p é n z t á n á l 8 0 fillé K z d t st 7 ó k o Jgyk l ő v á l t h t ó k : B é Lipótnál, Ngy Jóskánál, Kis Töök S á n d o n á l z összs ndzőségnél S i n k S á n d o kéő tánc kdvlő ifjúság m á j u s h ő 24-én, Ptőfi k á v é h á z s z é p n kivilágított tánctmébn Szvs Ppi b n dáj közműködévl nu bálát n d z B l é p ő - d i j 6 0 fillé Kzdt st 7 ó k o A n y á k n m ' tnkjó é t l k ő l i t l o k ó l vndég lős gondoskodik R ó z s b á l á t ndz m o l náok mlommunkősok gy s ü l t é n k i f j ú s á g 94 j ú n i u s 2 - é n z Ezsébt-kti vigdóbn A m u l t s á g, m l y m i n d n é v b n kitű n ő n s z o k o t t sikülni, flhívjuk közönség figylmét A multság lőkzítén fádhttln nd zőség buzgólkodik Eldó főid Bczki Istvánnk Sznísi-utféln lvő 50 hold földj ándáb kidó, stlg öök áon két zltbn is ldó, ét kzni lht Vböczi-utc 4 vgy hlyszínn 68 Mily MM Gozsán, Lukács Tstvék szomszéd ságábn jó lucnáj vn nyái hszná lt kidó, étkzhtni hlyszínn, 280»4 május tk 94 f i Vdsdhgi Atléti ki CIflb (I7HC) footbllvz- tőség gondoskodott ól, hogy váosunk spot iánt édklődő közönségénk m is élvzts délutánt szzzn I-ső cspt Csbi Atlétiki Club II csptávl bátságos mékőz ktébn áll szmközt Ez mékőz gyik lsz lgéívztsbbknk A mé kőz fi lfolyását mékőzők higgdt komoly játék tudásán kívül még z is biz tosítj, hogy V A C z lklom Szgdől hozott édktln bíót Mint étsü lünk V A C ognizált lső csptát állítj kí csbik lln, z zon köülmény hogy cspt gz hétn át szoglmsn tníozott, ményt nyújt, hogy mékőzből győztsn fog ki külni Kzdt d u 4 ó ko A Mind sznti Tstdző Kő m v sánp vtj fl footbll pályá ját bátságos mékőz k tébn, mlyt Vásá hlyi Atlíkí Club ÍI csp távl fog mgvívni A V A C mgősíttt II cspt m délbn kocsin ándul Mind sznt s má npok ót ő sn kzül küzdlm Hisz szük, hogy csptunk mint győző fog z stli vonttl hzténi Pál%vtá& BSkézáS A V A C t létiki osztály szoglmsn látogtj bikózó óákt, mlykt T i Vikto ügys vzt ltt hti 3 stén áttt nk z Ipgylt ngytmé bn, hnm vsánp dél lőtti óákbn főgimnázium toncsnokábn tstdz más nmink ís llksn hódolnk itt Bng Sámul főgim náziumi tontná szkkép zttség biztosíték néz v, hogy ífjínk nm töltik hszontlnul szókozás jutott szbd idjükt Mint hlljuk, V A C vztőség nyá folymán gy ngyobb szbású ünnpély ktébn k munkálkodásánk d ményéől ngy közönség lőtt bszámolni! Házldás* VI k Np-utc számú ház ngy fo glmú hlyn, 290 négyszögöl tlkkl, tljsn thmntsn ldó, étkzht ni tuljdonos V8Váy Elmusán gyógyszszl 680 Eldó föld Gozsán Lukács László szomszédságábn Jkó János öökösink 84 hold földjük szbdkézből ldó, stlg földnk fl z tnyávl is ldó, étkzhtni Hódi Pétnél I k Vböcziutc 8 sz 67 flttintiittimumíl A hmvásáhlyi ki jbióság, mint tkvi htóság közhíé tszi, hogy Kovács Tst vék hmvásáhlyi lkos, vlmint cstlkozottnk kimondott Posztos János, Kdos Böhm czég véghjttónk Böjtő Pét Pál hmvásáhlyi lkos véghjtást szn vdő lln 44 ko s já zk kőzött j ln kévényét 0 ko 72 fill-bn mgál lpított költség kilégít mitti ügyébn szgdi ki tövényszékhz ttozó s hmvásáhlyi ki jbióság tültén lévő hmvásáhlyi kült 353 sz btétbn A I 3 so G hsz flvtt Solt dűlőbn fkvő 223,067,945 ől tültű szántóból ét ől véghjtást sznvdő nvén álló 2 z 48 ko kikiáltási ábn, ugynzn btétbn A II 2 so hsz flvtt Solti dűlőbn fkvő hold 446 ől, 307 ől tültű szántó étből véghjtást sznvdő nvén álló 2 z 28 ko kikiáltási ábn, továb bá kült 236 sz btétbn A I 3 sosz b Solt dűlőbn fkvő 59,24592 ől tültű szántó étből véghjtást sznvdő n vén álló 2 z 74 ko kikiáltási ábn z áv lndlttvén, nnk ki jbióság áv hlyiségébn lndő mg ttásá htáidőül 94 évi JUülUS ItŐ 2 npjánk d - 9 óáját tüzl KI zzl, íiogy fnt jlztt ingtlnok kikiáltási á 23 zénél lcsonybb áon lol l nm dtnk Ávzni szándékozok z ingtlnok bcsáánk 0 százlékát kzpénzbn vgy z áfolymml számított z 88 évi novmb -én Igzságügyministi ndlti 8 -ábn jlölt óvdék képs é tékppíbn kiküldött kzéhz ltnni, vgy z 88 évi LX tcz 70 -s étl mébn bántpénznk bíóságnál lő lgs lhlyzéől kiállított szbályszű, lísmvényét átszolgálttni Hmvásáhly 94 évi ápil hó 20 Zádo sk jbíó Gyuli tk vztő imbdlv Sándo A puszt szóln lévő 22 hold bitokát 05 holds zltkbn lpcllázt ilyn képpn z ldását mgkzdttovábbá fkiétn lévő 62 hold földj vn ldó Ugynott gy 8-s mgy- áll vsút gépgyáábn kztilt mgánjáó cséplőgép építkzhz lklms káczíái vnnk ldók Szgvái bito ká Thlmi bélté jószágot válll lglő, özv Töök Istvánnénk fkiétn 42 hold földj vn ldó, ugyn ott kitűnő lucnáj vn nyái hsznált kidó í s építkzhz lklms káczfái vnnk ldók végh szám Alulíott bíósági véghjtó z 88 évi LX t-c 02 étlmébn znnl közhié tszi, hogy hmvásáhlyi ki jáásbíóságnk 92 évi V 759 számú végz kövtkztébn D Bényí Ámin ügyvéd áltl képvislt Wisz Mó jvá 397 K f sjá jéig 92 évi dcmb hó 29 n fogntosított kilégíti vég hjtás utján l- flülfogllt ós 675 ko fül- bcsült kövtkző ingósá gok, u m : Kocsmi bútook itlok 3 más tágyk nyilvános ávn ldt nk Mly ávnk hmvásáhlyi ki jáásbíóság 92-ik évi V számú végz folytán 897 ko fül tökkö vtl, nnk 92 évi június hő 25 npjától jáó 5 százlék kmti, gyh md százlék váltódij ddig összsn 26 ko 5 fill-bn bíóilg má mgáll pított költségk jéig, Hmvásáhlyn, Mátélyon 2667 szám lndő mgt tásá i9i4 évi májs hó 20-lk npjánk ÖélUtánl 3 Óáj htáidőül kitüztik hhoz vnni szándékozók znnl oly mgjgyzsl hivtnk mg, hogy z éinttt ingóságok z 88 évi LX t-c i étlmébn kzpénz fizt mlltt, lgtöbbt Ígéőnk, szükség stén bcsáon lul is fognk l dtni Amnnyibn z lávzndő ingósá gokt mások is l- flülfogllttták zok kilégíti jogot nytk voln, zn áv z 88 évi LX t-c 20 étlmébn zk jvá is lndlttik Klt Hmvásáhlyn, 94 évi május hó 5 npján B Szbó Józsf 63 ki bí véghjtó

7 94 május (7 VÁSÁRHELYI R E G G E L I 7, ÚJSÁG i í-í&dékök,; élohdök tlj j^i^lsftónyök, ndágok, söíípkijg; női kosztümök, ljk ; 'stb) C, mdék mintákt f á í M s nőt szövtkből II' I IMII IIIIHIWIIIIIIIIIIIIWI mylkt ingyn bémntv K A R L K A S P E R posztógyá ISHSSSÖK 426 REGÉNY A p o t i c i i n é m, vgy A n á p o l y i v é f ü d ő Rgélj z olsz zsnokság koszkából Tito most má tudt, hogy há nyt ütött z d Blátt, hogy klpcéb kült s hogy zt gydül zn áuló ktonánk kö szönhti Rá is ohnt voln, hogy őt mgfojts, d má nm volt idj A fkték sjkáj má z ő sjkájukhoz ütődött Add mg mgd kiáltó gy hng Tito fkték mszté tkin ttét s hllgtott Szállj őt bb csónkb, pncsoló z lőbbi hng Tito most má átlátt, hogy fog v vn Mnnyi bánt, hogy fgyv nélkül vn, igy küzdlm nélkül klltt mgát mgdni Kicsodák önök, miét nm ngdik mg, hogy pt szálhssk? kédé Tito szktő hngon N szpoíts szót, hnm szálljon át bb csónkb, p ncsoló z álcos H szép sz küldj -? 408 évl nm tszi mg mit mondok, kko mjd kényszítni fogom Tito átlátt, hogy vonkodás áltl még csk súlyosbbá tnné hlyztét, d zét büszkség még sm ngdt, hogy mgát önkényt mgdj A kőházbői kiszbdult ugyn, d most még ngyobb vszdlm b kült Mint mondni s z o k á s : csbből vdb stt Vájjon kik lhtnk z álcos féfik? Honnn jöttk id s mit knk? Mily összkötttbn áll vlők kton Ezk kédk fogllkozttták Titót D bámit gondolkozott is, z tény volt, hogy most tlán mnthtlnül vszv vn A kton most fléj közldtt Titót kimodhttln düh szállt mg, ktoná ohnt s sjká ból tngb kt őt lökni, hogy lgllább igy bosszút álljon jt Az álcosok lgott köül fog ták, néhány pillnt ltt l volt tpv mgkötözv A kton sjkávl tovább mnt Az álcosok is útnk indul tk, lőbb zonbn Tito szmit kötötték b A pthoz év kimlték fog lyukt sjkából s tovább szállí tották Tito hsztln töt z szét hogy vájjon hov vihtik őt s mily sos váht á H tudt voln, hogy od vi szik hol gysz má mgfodult bb pkb, mlybn zokt csodás jlnségkt látt s mly má kzdtbn gynúsnk tünt fl lőtt Ngyvnkttdik fjzt Rogtönifélt Áz áltlunk má lit pk f í é két fkt lk lépdlt És t gynsn Ischiából j ö s z? kédé z gyik Onnn, Fncsco, flié kédtt A cpitno küldött nmd? Egy fontos pncsot hozok Ancillo számó Thát tudod mán hogy hol vn ő? Psz, hogy tudom Mi lsz m é j s z k? Egy kis ögtönitélt, flié másik sötét lk, kibn ugynzon gyén Ismünk, ki Titot z ál cosok kzéb szolgálttt Azét jöttél hát éttm? Most má mindnt t u d o k (Folyt, köv) Kukoic föld vn kidó bcibn fli ből is, pénzét is, étkzni lht Szél Ngy Pétnél Fcskééi 0 szám ltt m Utoléhttln olcsó ábn má 0 koonától kzdv Sikövkp mindn nmű tmtői, épitőmunkák, mlékmunkák, füzlt lpok mindn szinbn ős fjokbn gydül K I S S B E R T A L A N tmti intéztébon kömgmunkáló gyáábn bámultos olcsó ábn kphtók Sját édk, mindn lgkisbb munkánál is jánltot kikéni BBDBBBnnHBnmsBBi Kdvző lklom fstékk olcsó b vásálásá A gyosn szádó ttós szinti olj fstékk, zonnl szádó tükö fénys szo&pdló fstékk, mzbvló lgszbb lgjobb fstékk, hlyszűk mitt ttmsn lszállított ákon dtnk l, például kítt fstni vló oljbn töt fsték kilój 60 fillé Sznák Káolg Szgdi-utc 0 szám Tlfonszám Füszüzlt hoszbb idő ót fnállő jó foglmú ház zl gyütt ldó zonnl át vhtő Ciá & kisdóluvtlbn, 327

8 8 VÁSÁRHELY; R E G O E L I ÚJSÁG jó sévkötöt, h s k ö t ő t, szuszpnzoiumot, dinn övt mülábkt, tstgynsitő fűzőkt, jáó gépkt, gyns ttókt k vnni, z foduljon zn Jlsoolt dolgok kzí tőjéhz Bzdán F n c i sévkötzhz, Hmvásáhly, I, Szgdi utc 8 Csinos fűzők csipő hsszoitók mll ttók mét után kzülnk Kztyük tisztítását jvítását lválllom A hölgyk zé külön üői kiszolgálás 39 Étsít- Tisztlttl hozom tudomásá ngyédmű közönségnk, Hogy lgjutányosbb ák llki-ismts mun k mlltt lválllok mindn fél Plkátiozást gyászjlnt lvlk öpivk lhodását Szóvl mindn olyn dolgokt mlyk zzl kpcsoltosk Tisztlttl Lád János Andási utc (Munkás Otthon) KÍS Albt Józsfnk mágocs oldli dűlőbn 86 hold földj hszonbéb kidó jó vizzl z összs tkmánnyl, st lg öök áon ldó Étkzni lht Fnc Józsf sugáút 30 szám ltt 620 PtÓCS Öökösöknk Szbdságté 6 sz házuk szbdkézből ldó Ugynott gymgy állmi 6 lóős mgánjáó gözgépgnitu ldó, étkzhtni lht Szbdságté 6 szám Ptócs Bélánál vgy Andássy-utc Englthll János czukásznál, 70 szén kévéb kötött kphtó Hoovitz Mónál Lázá-utc 4 szám ltt Mét mázsáj 8 koon 524 Bng Jánosnk Szikáncsbn náds hlom mlltt 50 hold földj tny épü ltkkl tézi kúttl- ldó, étkzhtni hlyszínn 45 Azon szbóipos kink külső ngy mun kás vn szükség szívskdjék címét bküldni kidóhivtlb 626 Bng Máténk tjánvégi tóbn lvő tnyájánál jó lucnáj vn kidó nyái hsznált, jó ózs kumpli is kphtó mázs szám 562 Rostás Mátyás tuljdonát képző 00 négyszögöl ölévl számított mintgy 27 hold Sóstópt dülöbli szántó földnk is lklms kszálló földj szbdkézből l dó Flvilágosittás nyhtő D Nyikos Dzső hódmzőváhlyi ügyvéd iodájábn 549 Kidó nyomásszéln mkói RácUt közt lvő 30 hold föld Étkzni lht Hlté 4 szám ltt Udvi lkás vn kidó VI, Buvá-utc 29 szám ltt kült 587 Ht hold föld mlynk fl buz 2 kiló métnyí váostól ldó, zonnl át is vhtő, étkzni lht Dmjnich-u 2 szám ltt Szilágyi Ljosnál 559 A Cslcstél olvsó gyltnk gy hsz nált billiád sztl vn ldó, étkzni lht hlyszínn 545 Engdélyztt nyugti fjbikáj vn Gál Pétnk tjáni tóbn 550 Tkítónő jálkozik, kisbb házttást is válll Czim kidóhivtlbn 589 Bn Józsfnk sásosbogázó dűlőbn kispuszti földj ldó, étkzni lht mkói lső utász háznál 330 SlOkOl Lj08nk nyiki dűlőbn 450 t ny 8i<ám ltt lucnáj n kidó nyái hsznált 595 Htdlk-k Toldi-utc 2 számú ház sz bd kézből ldó, étkzni lht ugyn ott 492 SŐStÓJjton Mzáos Pálnk 2 tnyáj gyik 9 fél másik 5 fél hold földdl 3 év hszonbéb kidó Mgtud htó V, k Sznt István-utc 9 szám ltt 590 RáP08l dűlőbn 8 hold föld Ngy Gyögy Józsf mlltt ldó, étkzni lht Lá zá-utc 24 szám 433 A klspusztán sásosbogázó dűlőbn 7 fél hold föld ldó, étkzni lht VIII k Mkói-u 72 szám ltt 59 Efly JŐ munkás sgéd állndó munkát s j ó fiztt kpht II k Gyögy-utc 4 szám Fjflk Pál csizmdi mstnél Egy hsznált vó gép is ldó 598 Ügys 5 évn flüli vó lányt?oníétlvszk jó fizt mlltt zonnl KokJózsf ötszővttáugy Tlki-utc 597 Kocsis Hvi bés kocsist állndó lkl mzás ksünk Kuzslic Pét Fi építőmst Hódi Pál-utc l 60 í&ü Zápos igás kocsi vn ldó II k ' Gályszk-utc 5 szám ltt 599 Gyékény nád vn ldó l l k Töök Bálint-utc 30 szám ltt 606 FŐldldáS- A mkói htábn ákosi-ut mlltt, Tótkomlóshoz 6 kilomét, iskol szomszédságábn 20 ktsztális szántó lglő fold tny épültkkl kdvző fizt mlltt olcsóét ldó, étkzni lht Ngy István tuljdonossl Mkó, vgy hlybn Kud Antlnál Stin m lom 607 Hlász-u 2 sz ltt 22 ldó hktó bo vn 62 Hlálst mitt sügősn ldók gzdsá gi szkőzök jószágok jutányos áon Ngy Pálnál Mátélyon Étkzni lht hétfő csütötöki npokon 65 Eldó föld A 8 82 őház között 30 hold főid ldó étkzni VII k Kállyu 6 Vg Iménél 64 A bjdl gödök közöti lglő még lht thnkt üsszökt iti Póny Jó zsfnél Kistőpt-utc 22 szám ltt- 609 Blől ávn május 8 npján délután 2 óko Fli képk ki jáás bíóság ávi tmőbn ldtnk 60 Biól Ávn május 9 npján délután 2 óko féfi uhnmük ppi plást, Bttyányi u 8 számú háznál ldtnk 6 Eldó föld- A csomokányi dülübn 6- fél hold föld uj tnyépülttl jó vizű kúttl szöllős gyümölcsös kttl l dó, étkzni ötödik kült Káolyi-utc 8 szám Rostás Mátonnl, 360 B KováCS Jánosnk csomokányi útfé ln 28 hold földj kdvző fizti fltétlk mlltt ldó 50 Eldó főid Rostás öökösöknk puszt széln, Rostás Máton szomszédságábn 50 hold földjük szbdkézből ldó, ét kzni lht bámiko második k Dminich-utc 23 szám Tákány Sándo kocsigyátóvl 822 A nyomásszéln lucn főidt nyái hsznált olcsón kidok Bővbbt Vsutc szám 565 Gjjs Győgynénk külső Szöháton 2 hold földj tny épülttl szbdkézből ldó, z V k Sznt István-utc 43 számú ház szintén ldó, étkzni lht fnti szám ltt 593 Szntsl utcz 6 számú házmbn kidó gy ngy üzlt ldó gy fűsz üzlt bndz Kulsi uton lvő volt mlom tlkn ldó, ngy állomássl szmbn lvő házmbn gyszű lkás kidó Ujvilág-utcz házmbn gy üzlt hly kidó udvhlyi Sándo603 Kluzál-utc 65- szám ltt gy udvi lkás kidó 374 _ Azon vtmény földsk kiknk Cz Molná István főidbn vtmény földjük vn, folyó hó 7-én vsánp délután 2 óá jlnjnk mg II k Aok-utc 3 szám ltt B Kis Sándonál csöszfogdás Csősznk vlók is jlntkzznk 605 Alklmi ház vétl Dmjnich-utc 3 számú jól jövdlmző ház ldó, zonnl át is vhtő, vétl ánk fl z 5 százlék mll! jt mdht, vgy váoshoz 5 kilómét n blőli 5, 20, 25 hold jó főidét is lcsélndő tljsül mivl sikült hosszs kísé ltz után gy olyn vgyi szt fltlálnom mly szöllöb nnyi ká okt okozó szöllö molyt, gyümölcs fákon élsdő fégkt 23 pz ltt siksn lpusztítj K i vn póbálv sz szöllö gombásodását is mg gátolj A szöllöftit izmmi osz htássl nincs Ezn szt Pp szöllömoly gyümölcs fég itó sz névn hozom foglomb- A Pp Sziupnk á kilónkint koon 60 fillé, mly 0 lit vizzl; higitv kz pmtző Hsználti utsítás díjtlnul mlléklv mindn dghoz Elpusztítj szöllömolyt, hnyót h nyóbábot, véttüt, kátékony hngyá kt mindn kátékony ovokt Eláusító hlyk: Göb-utc 60 számú ház ldó, üzlth lyiségnk lklms, ugynott több üzltbndzi ingóság jutányosán ldók Koszt kvátély kphtó Bővbb ét kzlt IV k Fáczán-utc 5 szám ltt 553 Egy lit sill bo 52 fillé, gy lit f hé bo 60 fillé Fncz Józsf sugá-ut 26 szám ltt (Szntsi-utc) 442 Ngyobb mnylségu bugony ldó And ássy-utc 7 szám 566 Egy láncos kut flszlsl gy vs kmnc vn ldó Did Istvánnál VI k Lndvy-utc 3 szám ltt (Ániszfld vskskdő mlltt 555 A 89-s Őház mlltt 2 fél hold lu cn ngyon jutányos áon kidó, ét kzni lht ifjú Csob Bálintnál II k, Szöllö-utc 27 szám ltt 554 Antl László, Im Káoly, B logh Ed, Gál István, Ániszfld Sándo Idősb Lázá Fncné kukoic főidt oszt ki fliből Mátély lposon, vtni vló ku koicát is d, étkzni lht Glmb-u 9 szám ltt 576 Tisztlttl Vöös ílgylgvögy Józsfnk áősi dűlőbn 20 hold földj hszonbéb kidó ; ét kzni lht hmdik k Lévi-utc 5 szám ltt 58 Enő vndéglős Lucn vn nyái hsznált kidó özv Mké Ptménél Földáki étn 578 Elismt iogjobb motook! I pmumbimihiimilllllillílflinthllllllllllhillkillg dó sz MÉZES iánti Wm% Vs Sándo csomokányi tmplom ml ltt lvő kszálójá jószágot válll lg lő, étkzni lht vsánp délután Bocski-u 37 szám ltt 596 Az 93-ik évi sz pénz ügyminiszti utsítás 32 - lpján flhívom mindzon dózó kt, kik z dófőkőnyvbn lőit z 909 XI t cz 26-ik - é tlmébn sdéks dóttozásukt f évi május hó 5-ig nm fiztték b, hogy zt jáulékivl gyütt jln hidtmény közhíé tétlétől számított 8 npon blől, vgyis f évi május hő 24-ig bzáólg n nál is inkább fizssék b, mt l lnkző stbn llnük zőlogolási ljáás zonnl mgfog indít ttni Hmvásáhly 94 május hő 6, Fjéváy Btln tnácsnok Ngy Vfg Jánosnk vshlmi dűlőbn hmdos kukoic földj vn kidó, ét kzni lht I k Böthi-utc 5 szám ltt, vgv kint hlyszínn csicstéi iskol mlltt j 600 ilojífösfifií l l l ] Í t Í L Újváoson Vöösmty-utc 5 ldó vgy uv tlk sok jó vs udv átézivizvztékkl bákkl Fizt vvő ttsz számú épült, pdolt szint ház kö szo98 Házldás- Sípos Istvánnk Mátélyon lvő ház szbdkézből ldó 46 Fáczán-utc 8 sz- ház sügősn ldóppucsussgéd jő fíu tnocnk flvé ttik III k Agyg-utc 6 Báányi Sándonál 543 Két SZObáS Utci lkás kidó Kluzál-utc 0 szám ltt 546 Huszonháom hold földj tnyépültkkl Lukács Bálintnk blső szőháti iskol mlltt szbdkézből ldó, étkzni l ht hlyszínn 505 tny szám ltt Ugyncsk ldó V k Any-utc 3 szá mú ház is 592 Mclk Józsfnk kutsí útféln hold földj tnyávl öök áon ldó, ugynott gy hmdfél öls dszk gőé ldó, lucn nyái hsznált kidó, étkzni lht Sznt István-utc 34 szám ltt, hol házi búto, uhnmű gzdsági szközök vnnk ldók 534 Szlglloti-utc számú ház mly 30 év ót sztlos műhly d bá milyn üzlt nk is lklms változás mitt ldó 525 lucnát oszt nyái hsznált kishomoki kslysb, 89-s őház mlltt Töök János, Étkzhtni ugynott 03 tny szám ltt 69 Egy Ut fuvos kocsi vn ldó Csillgutc 70 szám ltt 562 Fizts ós tnuló lányok flvéttnk Andássy-u 39 szám ltt z mltn 62 Ingyn ikás kidó Csomokányi-utc 58 szám 'tt 557 Csőszfogdás Ügys mb ki több thnt is képs fjni gondozni flvéttik Góf Bcsé nyi Miklos-u, 2 66 # Lucnáj vn kidó Kutsi-utféln Szbó Mihálynk; étkzni lht ngy dik k Fks-utc 6 szám ltt 577 Dmjnich Lázá u sok házbn Fű sz övid áuk, bndzsl gyütt összsn ldók, át is vhtő, ugynott gy mázs is ldó 539 Oosház Világhíű dti KÖRTING" DIESELMOTORGSC álló- fkvő-szkztbn Szivógőz- bnzinmotook Cséplőgnltuák bnzin- nysoljlokomobilll B n z i n s mgánjáok MEGLEPŐ ÚJDONSÁG! NYERSOLAJMÓTOROK ksztfjvztékkl Gllét Ionácz Tás t; T m 0 Budpst, V, Koháy-utc 4 szám Sját édkébn kéjn díjtln áján ltot 582 község tuljdonát képző Gyopáosí május hó 7-én mgnyitttik Gyógyfüdő Kiváló gyógyhtású; csúzos bántlmknál, gövély konál, gövélys miigy dgntoknál, bönykháty csont fkélyknél ízülti vstgodásoknál, ngolkonál, női bjoknál Ujonn létsíttt stnd füdő A füdő Oosházától kocsin féló Vsútállomás hlybn z Oosházszntscsongádfélgy ház budpsti vonlán Füdő ovos hlybn Községi olcsó kitűnő szállod vndéglő, ngy kitjdű pk znévl, villnyvilágítás tnníszpály fi Elöljáóság

9 VÁSÁRHELYI REGGELI IUSÁQ 94 május 7 Egysülti hík IZÍ FisÉ Mbi gozsi 232 hold földbitok ldó, vgy hszonbéb kidó A bitok jókbn lvő gzdsági épültkkl bővizű tézi kúttl vn flszlv Fl tétlk mgtudhtók tuljdonosnál I Zinyi-utc 3 szám ltt 402 A Kisbitokos Szövtség fo glmi zvénytásság lpitői gyüjtőiv ttókt flkéik, hogy fo lyó hó 24-ikén z ivkt bsz dtt lőlgkkl gyütt szövtség b hozzák b Azok kisgzd tásink, kik még jgyzni óhjt nk, hsználják fl lklmt sját édkőkbó'l kifolyólg, jgyzzék zvénykt, mt csk bbn hónpbn lht jgyzni Tisztlttl: z E n ö k s é g Tvszi ngá női kosztümök, féfi gymk u hák, tül, csipk szövt függönyük,! szőnygk, hímzk stb tljsn: mgkpják uj ttásukt, h \ Moldvynál A molnáok mlommun kások flkétnk, hogy folyó hő 7-én délután fél 3 óá tggyűl fontos ügy mgbszél végtt gylti hlyiségünkbn jlnjnk mg Tisztlttl z Elnökség fsttik, vgy tisztítttják Ptőfi-utc 23 szám tánciskol mlltt I l i l l i l í i í i i A méhzgysült tgji fl kétnk, hogy f hő 7-én, vsá np délután fél 2 óko Tisz szállodábn étkzlt jlnjnk mg Fontos ügy kül mgbszé l lá, kívántos, hogy mindnki ott lgyn, j u h á s z Enő hol lismt lgjobb lgházisbb szppn kzül, tud tom t főztőimml n é közönséggl, hogy lgngyobb szoglomml válllok főzkt Lgjobb minőségű s z p p n Az épitőmunkás csopot tg ji vsánp déllőtt 8 óko gyű lt ttnák fontos ügybn Á gyű ln munk nélküli hát lékbn lvő tgok is jlnjnk mg A v z t ő s é g ős z áltlm hsznált kipó bált lgjobb A mlltt pnumtikus jmnnú ptfcy fávl lgtökéltsbbk l i S R O f Ö K 'mlmáií''t)ffl>étg9i^:-' " ^ "? * 0»--»gélis'üní--;- L " T iiiiz mttftzkt fgf ^\ TsígfnsííS jáó- ŐS táni^lé^ fittft- ős támsztó lzsffc \ S z g d i UlMábht gnczi, hogy divttmm bn kzülő ngol ős fánczi kosz tümök, blúzok, lják, slym kbátok, pongyolák stb lgngyobb gonddl ízlsl, olcsó ák mlltt lsznk kiállítv Amidőn zt szívs tudomásá dni szncsém vn kém miiéllőbbi szívs látogtását Tljs tisztlttl tétgopolfnbz ;: ICH DEH féfi szbók, özv Szginé házábn Egy tnuló fiztsl flvéttik 52 Étsítm A ngyédmű ign tisztlt édklt közönségnk b tudomásá hozom, hogy Iphtúságllg ngdélyztt fióküzltm bn, Villmos motook, dynmok tljs tk csl is uj kólktook kzitit, indí tó, llnállások jvításit 30 évi gyko lottl vlimint mindn ndszű k jvításit hitlsít, kipontositásit, Bzvtoság mlltt lfogdom zokt illtéks hivtláltl hitlsitttm Tisztlttl T P i v i n c z k y Józsf villmoság géplktos Szbdság-té 6 szám (Ptocs ház) (Cskis lsőndű munkát végzk) ö * 8 - t hölgy közönségt, hogy 3 évi Bud psti tpsztlt után, hol lső ndű műhlybn közönségnk dolgoztm hz jöttm Kálly-utc 7 szám ltt, (Tompy ház) lválllok ugy ngol mint fnci uhák kzítét Kém hölgy közönség szivs pátfogását Tisztlttl Vg Misk56 Üzlt áv özv Vg Ljosné fél üzltnél Dmjánich-utc szám ltt (Hódi mzáos mlltt) különfél üzlti állványok puldok mázs, mélgk fűsz övidáu cik kk, f hó 8-án ggl 8 óko önkén ts ávn ldtnk, 594 ; gyógyszz blzsm Rdcz Bstcs ÉCH ^Is^^bffi^* lgmodnbb lvi szint lgjutányosbb gyái f_ "'' ák mlltt -,\ K f? Y I F ^ i ' l *f W' szbd, sév-'\ I l U U U I I C 9 v kötők tstgynsitő Cl, / y i gépk gyá -;» BUDAPEST, ÍV Koonhcg-utc 7 iíi Lgújbb háomznél több ábsvl llátott képs ájgyzék NSYEN ; Alpítv 878 Tlfon 3,-76 Vn szncsénk uh ndlő n é közönség b tudomásá hozni, hogy tvszi nyái szfivt mintáink ngy válsztékján mgékztk Fő tökvé sünk, hogy jlnko igényink mindn tkinttbn mgfllőn, pontosn ju tányos áon dolgozzunk Kívánt mintá vl házhoz mgyünk A n, é közönség b pátfogását kév mdunk Tisztlttl fjjl i fdénnöttk zé, vlmint í s u g á - Étsít Dőmsödy Bálint á : u f ó n Solti mlom szomszédságábn sokpotámon épittni szándékozom, lk üzlt épültt, tvk kzn állnk, iodámbn még is tkinthtők H vlki zn potán épült ház flktálv, stgv áítózttást óhjtn, z épít mg kzd lőtt jlntkzht Góf Bcsényi Miklós-utc 2 szám ltti lkásomon Kács építő válllkozó379 ndztt női szbó mst g mint ttóság tkinttébn pátln gvátmáng! Nm tévsztndő össz másfjt fontokkl, mlyk mind hognyozott dót ból kzülnktüsk huzlok, sim huzlok, kttőshgyü szgk stb ign j u tányos ábn Ájgyzék minták bémntv díjtlnul Továbbá gyátnk: Kltácsok, kpuk jtúk lggyszdg ^ Költségvtk übbtől lgdi-i? tvozík!í> szsbb kivit díjtlnul lig lőny ák * S i! 2 2 Ktztébn ngy válsztékbn kph tók mindnfél tvszi kiültt b lk diszit lklms növényk viág gumók plánták szob növényk stb Sz^sdljHá-ut^ 5 számú vill^ 479 át szitáu nmzposztó gyák mgyoszági tlp Budpst, X, Gyömől Ut 80! 83 jánlj kz állpotbn, thát utólgosn tüzhognyozássl llá tott többszö csvt gépsodonyfontit VII, Bálint-utc 33 Göb-u mlltt 346 i l Hntt Schcmtz l l i k n i i i Ezsébt sz- sí biyztsin Üzltm több évi fnnállás s z, hogy m ki házk olcsón kphtó Vn szncsém t hölgy közönség bcss tudomásá dni, hogy női divttmmt é Eldó Tlki-utc 40 Oldlkosá-utc sz ltti házk kdvző fizti fltétlkkl ldók, étkzhtni lht Oldlkosá-utc szám ltt 53 özv Gán \im!«m Eldó házk Újváoson Kölsi Széchényi- utc skon lvő két ház lőnyös fltétlk mlltt külön külön ldó, étkzni lht Népbnk Vzéigzgtójávl hivtlos óák ltt 723 Hódi öökösöknk kutsi útféln Jákő János fél 29 hold földjük öök áon l dó, étkzni lht Dmjnih-utc 9 szám ltt 39 s z ó d A szvztt nőmunkások folyó hő 7-én délután 3 óá ign fontos mgbszél végtt föltétln jlnjnk mg munkás-otthon bn (Andássi-utc, Bczház,] AfluToWtG 3 sjtj vn ldó Sznti Iménk M k Ádám utc 54 szám ltt Dbj 20 fillé 570 Kitttnö hogongozás oícsőák 4 0 évs A 48-s Munkáskö tgjit z úton hívjuk mg vsánp f hő 24-é kö flosztás tágyábn Az E l n ö k s é g Mü 9 álléin'í'^«;'8lsm Utoléhttln htású tüdő- mllbtgségknél»yutl ktost, mgszüntti fájdlmt ofcozókáftögt Tookgyuldást, kdtségt gégbjoktmgszüntt, vlmint lázt, különösn j&htású gyomogöcs kolik lln Gyógyhtású nyé ltsti bánttmknál, tisztítj vsékt, étvágyglsztő, lősgíti z mztt, Kitűnőn bvált fogfájásnál, odvos fogk, szájmlznél, vl mint z összs ssáj- fogbtgségi, büböjsssbá,jgízüntfi száj vgy gyomotól dös Mzt Jó htás pánükgihztánál Mggyógyjf> mindn-'tht;sbhlyt, oíbáncot, láztól dő höiygot, klt szmölcsöt, égéil sb kt, mgfgyott ttégzkt,*'vt Eölbntlstzktívt kiütt Ettlbántlmk lltt kitűnő htású tásu Mindn háznál különösftinflunz különösn inf kol vgy más jáványoknál kéznél lgyn íjunk i Tliiy A Öngyl-gyógytáánk Pgd, RoJiitsch mlltt 2 hü gj 8 dupl *gy ngf spitlüg 660 koon b i Rohmch'SiiuwfciiSD, Thiy Fogyóbb ndlknél jlntékny ángdmény A gyógyszz gydül vlódi CntífoU-knöcs Mgkdályoz s mgszűntt vémégzt, fájdlms opációkt lg gykbbn flslgssé tsz Hsználtos gykágys nőknél fájó mlők, tjmgindfíás, kd, mlőkményd lln Obánc, fltöt í, V, «> «' «s k i u i u i üvg, szn, UWI, BCSCl, IUÖJ ktovlt, kbunkuli^s, képződményk, vlmint áls lln, othdás, köömgyül, hólyg, égi sbk, hosszú btgségk lőfoduló fölfkvknél, véklknél, túlfolyásnál, vlmint kipáliás stén cscsmőknél stb stb kitűnő htású 2 tigify i KSm pinz lsxtbtbld gy utinét mllit iphió Budpstn kphtó: TSők Józsf gyógytáábn, vlmint z oszág lgtöbb gyóí sztáábif Ngybn: Thlmy Sltz, Kochmíst Utódi, Kdnovfts T» doguiákbn Budpstn kphtó Ahol nincs lkt ndljünk közvtlnül: Thiy A Őogyl gyógysztáából, Pgd, Rohitsch mlltt

10 VASAtfT n Elvsztt gy kis ny kkötő z Ujyilág-utc mntn A bcsültus mgtláló illő ju tlmt ko h z Ujvilág-utcá szám lá, jutttj 537 x Házi p&k&lt téli szlonn oldl vétlnél 36 filléét kphtó Vg Dzső mzáos hntsnél Sznt Antl-u Szobfstő mázoló műhlymt RákOCZiUtc 0 szám lá hlyztm át, hol lválllok mindn fél szob fstő mázoló mun kákt ign d&zs kivitlin méséklt ák mlltt Ugynott gy tnonc flvé tlik Tisztlttl Csikós Miklós szobfstő mázoló 527 Csk É N f i U Tisztlttl étsítm Hmvásáhly váos n é közönségét, hogy f év május hó Ifán IT k Sznt Antl-utc szám ltt, ám küi tmplom mlltt mo dnül bndztt bnscsnckomt mg nyílom, hol kizáólg lsőndű mh, bojo háány hsoki áusítok Mgndlk házhoz szállítttnk A n é közönség páttogását kév, tisztlttl Rsofszfci M i k s mzáos mst Etö odü kós hns kós flvá gott is kphtó Tlfon itsléis A Mgy Tlpítő P cllázó B n k R - T góf Ká olyi Zsuzsnnától mgvásáolt, mintgy 5 2 k i s h o l d káposztáskti bitokát 550 négyszögöls fl osztásbn nyilvános, önkénts áv utján ldás lá bocsájtj, mly önkénts áv folyó év Éji vs ittó vályúk mindn métbn mindnnmű építkzt nygok iifél M i i válsztékbn mlyn lszáütott áon - kphtók Ngy kop dc ktá U j f ö s v i d á u ö «S Rktáon vnnk mindnfél fűsz fsték mszlő áuk mz, szén, x lgőssbb szppn főző szód, «lgfinombb miki ptólum npont fiss pökölü kávé úgy szintén mindnfél övidáu ikk szlgok, csipkék, féfi női nyők nállm lgolcsóbbn b szzhtők é közönség b, pátfogását 3 A n kév kiváló tisztlttl Mmm Pontos szolid kiszolgálás vásái bódé ldó 50 Ilj Siló 30 koon Tudtom n é közönséggl, hogy tvszi nyái lgdivtosbb mgy némt uhák vló szövt mgékztt, kivont ház hoz mgyk, lgújbb divt víz mnts gumi köpnygk csk ná lm kphtók, gy köpny á csk 30 koon 53fi Miiö Miks, Véks-ház Mélgk sulyok jvítását, töött gépzk fosztását olcsón szköz ük Koncz Gyul Bél gép mélg lktosok Zsoldos u t c ü z l t 53 Vn szocsém n é közönség s3 b tudomásá hozni hogy 3 Szí István-utc 5 sz ltt * A lkhtí iskol mlltt volt >o Kohn Moitz fél házbn Z M 9-éii ( H ) ggl 7 óától kzdődőlg hlyszínn fog mgtttni, osz idő stén pdig Kcskméti Im Mkóí-u 2 sz hlyi ségébn A z ávi fizti flté tlkől kzséggl d flvilá gosítást D E n d y Antl ügyvédi iodáj, hol z é dklődök bítok flosztási téképét ís mgkpják F hó 5-től kzdődölg Mucsí Pál bítokfíugyíő káposztáskfí bitokon ttózkodik s mindnnp ggl 7 óától dél lőtt fi óáig z édklődőknk ndlkzé áll 43 Csk máidén ionásu métű, KfctjtOEÜ Mt Tisztlttl étsítm n é közönségt, hogy v k Sznt István-utc szám ltt sját házmbn szó üzltt nyi tottm, hol mi konk mgfllőn ign jutányos á mlltt pontosn éz gyosn kzítk lggyszűbb lg divtosbb ÖltÖnykt, stb Ngy válás;; téku mintáimml kívánt házhoz m gyk Kitűnő szbás lső ndű munk Szivs pátfogásukt kév Tisztlttl ftcsl Sándo- féfi szbp 490 tstl szövt slym uhák, vlmint féfi öltönyök soonkivül gzbn fstt nk fkté lgolcsóbb ák mlltt JL&i Józsf klmfstőnél, Szgdi-utc 2 (Im Káoly u füszüzlt mlltt) A munkák Jó hinsvü szgdi iptlpmn kzülnék l Í9H május 7* Ú J S Á G Fsték áukbn milőtt szükségltét bszzné, sját édk mgkívánj, hogy flkss Duísh Zoltán égi jőhinvü fsték üzltét Jánosién, hol óiási válsztékbn kpht mindnszinü lgjobb minőségű mzbvló fstékt Tükö fénys gyosn szádó pdlolckokt lsőndű oljos fstékkt fissn őölv Ttósságét gyos szádásét fllős ségt válllok I 0 ó, ÍÉjti Htiéfl? Hmvásáhly th váos közönség zé folyó 94 évbn szüksé gs 90 vggn -ső ndű bükk hsáb tűzif szolgálttásá b szállításá, hivtlos hlyiségm bn (: mlt 3, sz jtó:) folyó évi május hó 29-én déllőtt 0 ó ko zátjánlti vsny tágylást ttok Kötls jánlttvő jánlt bizto sításá válllti á5 jo-át kz pénzbn, vgy ovdékképs étékp píbn, z áljtt mglőzőlg Hód mzővásáhly váos házipénztáá nál ltétb hlyzni z ől szóló ltéi lismvényt jánltához cs tolni A zlts áljti fltétlk hi vtlombn hivtlos óák ltt mgtkinhíők, vgy íásbn bszzhtők Elkv bdott, vgy táviti uton bjlnttt, vgy utójánltok figylmb nm véttnk, Hódmző-Vásáhly 94, má jus 9 Bczk Pál s k gzdsági tnácsnok Hidtmény össz biz sz 94 Alóliott összíó bizottság z 898-ik évi 3300 L M E szám ltt kidott bl- igzságügy miniszti ndlt 4, - étlmé bn közzétszi, hogy HódmzőVásáhly váos tültén lkó min dn féfi, thát váos tültéhz ttozó pusztán tnyán lkó is, ki mgy honos, folyó évbn lglább 26-ik éltévét btölti, mgy nylvt éti, zon íni olvsni tud évnként lglább 20 koon gyns állmi dót kötls fiztni, mnnyibn pdig időlgs dómntsségt élvz, husz koon gyns állmi dónk mgfllő étékű vgyonnl bí, vgy z dózás vló tkintt nél kül lglább 26-ik éltévét btöltött köztisztvislő, llkz, mgy tudományos kdémi tgj, tudo, oklvls tná, ügyvéd, ménök, építz, hjóskpitány, gzdász gyógyszz, vgyz, dz, bá nyász, tnító, sbz, álltovos, továbbá z, ki flsőbb művzti vgy más flsőbb szkiskolát lvé gzt, végül ki középiskoli záóvizsgát lttt, f évi m&jus hó 6-tól 26-ig z s7üdtk lpljstomáb vló flvétl végtt z összíó bizottság lőtt jgyzői hivtlbn nponjént d 82-ig, d ti 25 óáig szmélysn vgy mg htlmzottb áltl is mgj lnhtik i Zsoldos Pétnk fksháti dűlőbn fkvő Dosits föld fél 70 fél hold, tnyávl, gyümölcsös szö'lös kttl llátott szántó földj, mly íucon tml is kiválón lklms, hosszbb idő hszonbéb kidó, ét kzhtni tuljdonosnál I Zsoldos-utc 9 szám, D Lénáit JánOS ügyvédnél Kálly-utc szám ltt 497 Bihmgyébn Vád Póos htáábn, kitűnő minőségű 84 Mid szántó föld kd Azok, kik étlmi cnzus lpján vző fizti fltétlk mlltt ldó, é kzni lht Vásáhly-Kutsi hngm kívánnk z sküdtk lptojstlomnál 254 omáfo flvéttni, lhtőlg z é tlmi cnzust igzoló okmá nyikt is hozzák mgukklaz sküdtk névjgyzékébn nm vhtő fl z 897-ik évi XXXIII t> c 5 - étlmébn; - szö Aki nységvágyból dő bűnttt vgy vétség mitt jog ősn szbdságvszt büntt* volt ítélv; 2- szo Aki hivtlvszt, vg^ politiki jogi gykoltánk fl függszté vn ítélv (878 évi 5 t 56,) z ítéltbn mgállpított időttm ltt; 3- szo Aki szbdságmnts bün tt véghjtás ltt, áll, vgy fltétls szbdságon vn; 4- sz Aki lln bűnttt vgy fogházzl bünttndő vétség mitt vizsgált, közvtln idéz vgy fő tágylás (bűnvádi pndttás 268 ) vn lndlv, vgy ki vád ki vn hlyzv; 5-szö Aki csőd ltt áll gond nokság lá vn hlyzv, vgy ki nk kiskoúság mg vn hoszbbitv; 6-sz Aki tsti vgy szllmi fogytkozás mitt z sküdt köt lsségit tljsiíni nm képs; Továbbá nm vhtő fl z sküd,tk jgyzékéb z 897 XXXIII t-c 6 -«étlmé bn : -szö A miniszt, főispán; 2-szo, A ténylgs szolgáltbn lvő biő, vgy ügyz: 3^-szo A fgyvs őnk t tós, ténylgs szolgáltbn őflő tg ji (889 VI t-c 2 ) szbd ságolt hvidíjs z idglnsn szbdságolt lgénység; 4- sz, A ndői htóság tgj vgy közg (bűnvádi pndt tás 85 ) 5- szö A pénzügyőség tgj 6- szo A npszámos vgy szol g Klt HódmzőVásáhlyén, 94 évi ápilis hó -ső np ián Soős Gyul, D Soós István, összíó biz jgyző, v főjgyző biz lnök A lgjobb lgmgbízhtóbb mgánjáó Motocséplőkzltk mgánjáó Kötőgépk mgánjáó FfuéSZ-flsltőgé& k Bnzin-, szlvéáz nysolj-motook Mlombndzk, M o t o o s K é K, mlyékt thszállítás csépl is lht hsználni K E L L N E R S C H A N Z E R Budpst, Kálmán-utc 3Csk komoly édklődkt kéünk Andássy-utc 7 szám, Oovc fél házbn sját kzitménytt bédlő, háló ul szobák szlon bndzk" Ngyválszték fstttfintookbn-réz vs bútook Gymkkocsi ágyk Szlon IttkSZllS dolgok ngy válsztékbn Fltét ln bizlom olcsó ák, szolid kiszolgálás Szivs látogtást ké Tisztlttl: SZOLGA GYULA müsztlos Tlfon 04 Cqys fik tnoncnkflvéttnk?

11 VÁSÁRHELYI R E 8 0 E L I ÚJSÁG 94 Vill ldás bn H Pálo lucn kszálój vn kidó nyái hsz nált, étkzni lht I k Róny-utc (i vgy kint hlyszínn 289 uti sz vill Eldó 90 n é g y s z ö g ö l tültű kttl gyütt s z b d k é z b ő l ldó, st lg b é b kidó Flvilágosítást d ház á s á I á s i Blss Búvá-utc 33 számú ház szbdkézből ldó flvilágosítást d D Gnsich Rudolf ügyvéd Zinyi-utc 6, 7 ügyvéd Ngy Mózos öökösöknk VIII k Fáncsi-utc 25 számú fiztlk viz vzték kl flszlv, kttl, kövs udvl fo lyó hé 7-én déllőtt 9 óko önkénts ávn ldtik 455 «Ridó Mindnkit lkás Gánit A s b s t szobás 547 fdő jlnko lgjobb fdőpláj tűz, fgy vízhtln, kzn munkdíjjl gyütt négyztmétnként K 240 fillé- mglpi Kisjnői czmntcsép Szőgi Kátányozott csép kd206 gz vggonokbn is ugy hlybn mint vidék lgolcsóbb ákon vző fltétlkkl Kéjn jánltot Bo so pálink nzlt mnnyitás! nál ákdvzmény mglpő szép jándék- G O I l d m z Hidulikus H k u l s zsákmz I P t l n d Román czmnt KŐpo, gánit csiszolókő zímndujfluí m o s i h o m o k kvics Az mk tvszi újdonság ktá, ki, GONDA MÓR divtáu üzltéb mén vásáolni, most ékztk szbbnél szbb, tvszi ngol costüm klmék, cppon bocát szövtk vlmint himzt cpp, himzt btiszt, áttöt mdi slym pouplin, lujzin, slym btiszt, fnci dlén, mosó ctonok, fstők, fél dlénk, zfik, cén pmut vász nk, ágygnituák, lüsztk, mindn szin minőségbn, flhívom b figylmükt vlódi ngol gypjú, féfi uh ndág flöltő szövtim, mlykt pti ábn vszk dok l Mnysszonyi vásálások Szívs t t á s t ké é p i f i 00 k g 380 gz vggonokbn 300 koon 905^ I Róni-utc szám ltt 2 utci lkás zonnl kidó Tlfon 42 É l s d i Fácán-utc 2 7 szám ltti ház ldó Tud i d b Rácz Antlnál Oldlkosá y fkskdő Lázá-utc 68 Sznt Antl-utc 9 szám Józsf MÚtíSSkSí F n c z Józsf sugául 2 6 ( S z n t s i - u t ) lffisz QEdton fi bongfkskd tlpén Tlfon 224 Tlfon 224 ll b n t i Vn szncsém ngyédmű közönséggl tudt ni, hogy több évi tpsztltok gyűjt után szülővá osombn fnti üzlt vztét átvttm bbn bot* söt pálink nműkt lgjobb minőségbn z lnt -zltztt szbott ábn fogok áusítni: lit s i l l b o 5 2 fillé» fhé bo B gbon pálink kukoícz E tt 09 tököly Hl 2 EJ* foás! l jvító műhly Elsőndű kékpáokt vógépkt állndón ktáon ttok Vlódi Pch, Styi Esk vlmint hínvs Pmi kékpáokt z ltfizt is ign lőnyős ábn áusítom fllősség mlltt Ngy ktá mindnfél lktzkből kékpáok vógépkhz F E L H Í V O M! t kékpá tuljdonos uk figylmét jvítási Bélt Jgyim mlyéit mindnkoi jvításokt gz évn át csk 0 koonáét zközlöm sját jvító műhlymbn Kém nézz mg ktáomt mindnől mg fog szmélysn győződni Régi kékpát bcsélk K ö Tisztlttl ö s i oépktáos A d o j Andás?v-utc 45 á n 286 n L40 vlódi kiskzánon főtt tököly 2 szsztsn tözött spő pálink ' -'*:'?$Sj&ofk ismt -izé: TÍMEIOL Itli L: i Szbdlmzott Miskolci-fél Tnol pl Á jlnko lgjobb, lgolcsóbb lgttósbb ttőfdő nyg, tűzálló, vihálló, fgyálló visáifttlmi Egydüli áusitv Vásáhly vidéké M I S K O L C I Széchnyi-té 8 fl =3 ÁRMINNAL Mint költségvt díjtln tvszi Tlfon szzoni szövt újdonságok divtos, ngy válsztékbn mgékztk ESzhók Szövtkzténk divttméb Midőn zt kdvs üzltflinkkl ngyédmű közönséggl tudtjuk, vn szncsénk köztudomás hozni zt z övndts tényt is, hogy fokoztos fjlőd lv lpján üzltünkt m női szbászt! \ Héjjá 89 69» István ü v> 834 Ngyvádi Sögyá KS f i Rzvénytásság szivs tudomásá dj ngy édmű közönségnk hogy i n i szlonnl bővítttük ki, hol szkszű vztsl, lggyszűbbtől lgdivtosbbig jutányosán kzítünk kosztümökt, ljkt, blúzokt, nöl flöltőkt A női szlon z mltn Bját Simon plot Dák Fncz utci kpuján I p K i v á l ó tisztlttl S&2 g h szilvóium 2, blföldi um 32 o- t um 2 M üvg kőbányi ső fillé Sí Nm kíméltm, sm tökét sm munkát, hogy fnti üzlt mi ko mindn kívánlmínk mgfllő lgyn éppn zét fnti ítlnmükn kívül állndón ktáon ttok ngy mnnyiségű külföldi likfíökt, t u m o k t, c o g n c s t, m l y k t lgánsn díszí ttt zát üvgkbn szigoún szbott ák mlltt áusítok Kém ngyédmű közönségt, hogy ítlnmükszükséglt bálltávl nálm pób bvásálást szközöl ni kgyskdjék Tljs tisztlttl y O tt SS Ríj p c j z I6AZBATÓSA6 l gyátmányánk kizáólgos ldási jogávl B A L A S S A JÓZSEF fhskdőt Lázá-utc 68 Tlfon 42 bizt mg hol gyltk, köök lklmk mindnko fissn fjttt tisztán kzlt Szlon söt kphtnk ngyüvgnként 20 filléét, 207

12 VÁSÁRHELYI REGGELI UÜSA Áltlánosn mgbízhtónk ismt lgolcsóbb bvásálási foás! Kmény k i i j H BÍOltttóSiÉ! m n y jánlják dus válsztékú k ék páof jótállás, 5 I ktáukt Tlfon 35 lgjobb minőségű v ö g á p k b s z é l ő g é p k b n, kdvző zltfizt lgolcsóbb ák mlltt A fnti gépkhz vló gépeek, flszli c i k k k lgjobb ficikis g g u m m i k b n állndó ngy kzlt Mglpő szépk z idi modll, lsőndű külföldi ős utí luxus kékpáok, mlyk tchnik lgújbb i lgtökéltsbb újításivl ÜtllMO^n kpflfplí! Any, züst Lgngyobb ktá hlybn, z dti JgiulÉf, -MM" <HH»" F?8fí, J?BCi', PiDim ÉS Jiiíf h n g m z k b n ^^ n y ^ óák! Lgdivtosbb ékszk! Ejküczok ölánczok, kkötők, függsk kik kstssjgök tjtékplbák zsb, fli ébsztő isg óák SfflíBftm szsmlmz vló szmüvgk, lgn gyobb válsztékbn kpnátok- S i n g A n o l d J/őás, ékszz 25 év ót fnállő Andássy-ufc 6 szám üzltébn Kdvző zlt tüzli fltétlkül ltti A n y t, süstot v s z k bcsélr! ''Ékszkt lsén g y o s n jvttok! iwhá*á&i 2 é v i J ó t d l l d s t v á I l o k! f! Kmény Ljos gépktáos mlltt fb*j&k ondztt,utogén TítóöíSiMfJtóom SH építtt köosss*'' figyélst, hort h&hsfók jtáé* fst sfcmámö vágó tfígot vtifti BJh&E, tny, noválás ti'ftzi tton, Tv kfflsséövtt ijm^m^kimtbépa vájistók JL ^igyédmlt közösség bcs* pát fotf&sát kém tisztltiéi Rákos Vn szncsém ngyédmű közönség b tudomásá hozni, hogy égi jő hínvű Pászto SBfháywitc 6 SÍ&M H O M O K O T nyági kotyogóit, twjyg mntstjópitkbz, puolásoz, flst lá vló l mám homotot ts bánováigolcsóbb bn sápstok bányámbn Kíuzs utc 37 szám váosi tlpmn ckélységétidosj, cskhogy ngyámb j mílőfofcdfogyjon Po I! á k Nándo KálTy-utc *í Ügyvédi 90 iodáb 35 évs ins flvéttik Cim kidó hivtlbn 87 t O K á n*«vsbton kít oszlopok kizáólgos ké szít* és áusítás Iod Hódi Pál-utc l szám 73 Emlts CSlk ktmz ldó koí, mg mondj kiódhivtl I m fél klp üzlttt ismét mgnyitottm zt ugy mint múltbn volt lgfőbb minőségű áuvl szltmfl A gzd közönség zé lgjobb minőségű sját gyátmányú nyúlsző klpokt ttok ktáon úgyszintén mindn nmű puh kömény divt klpokt Azonkívül ojálttok mindnnmű női féfi ÍÍÍCZ ItnÜJn klp timötóát lgálvstosm) fomá tó át töíását A nölfc>tm>k fgtóib bécsi IBŐSlk tóán lszk lfclt Tisztlttl Pászto Im utód ifj Oskovics Fnci klpos mst K p d o cég s tmtkzi válllt Jóki-utc 3 szá Ngy sikő ktáát, mi még ddig nmfótzítpontosé» tlmismts kiszolgálás mlltt olcsó Akbn ngyédmű közönség zé bocsájtj Ksztk, ugy mint Pint kövt 20 kooná&ol kzdv fljbb MgtkinQitő vétlkőysz nélkül Rőfös divtáu üzltciit F E L H Í V Kékpáok ldás zok fvitás jótállás mlltt szközölttik tmtkzmt Á S mélg tuljdonosokhoz Tudtom ngy édmű közönség gl, hogy mélgk Jvítását mg kzdtm vidék ől id ékzőknél sokkl olcsóbb ák mlltt fllősséggl kzítm, kém műhlymt flksni, olcsó áimól vló mggyőződ végtt Elválllok tkék tűzhlyk, ácsok gzdsági gépk Jvításét lgolcsóbb ák mlltt, A n é közénség szívs pátfogását kév vgyok Tisztlttl K l k S á n d o épült gép mélg lktos Tlki Kinizsi-utc sok Tnonc fiztsl flvéttik TELEFON SS kékpá mgngyobbítottm is fi építz építőmstk Hódmzővásá hly Tvzünk építünk mindnnmű épí ti munkákt, Bton vsbton épít ményk tvz épít Elfogdunk szkétői mgbízásokt, építk llnő zét, építi számlák flülvizsgáltát s mindn szkmáb vágó munkát Sját bányánkbn tmlt kltő minő ségű bontokot kicsinybn ngybn áu sítják, bfcfc* szállítv ' is flszlt ngy JsMwítá műhly I Hmimfi ümi B l m 9 j I fi Jó sö Aki igzán jő söt k inni z kéjn Kőbányi Polgái Rzvény söt Ezt söt z oszágb, d még külföldön sm tudják olyn minőséébn lőállítni, mint Kőj bányi Polgái söfőzd Kphíő kodokbn plckokbn Fliszig Andássy-utc 25 Lánc utc sok, ligyszintéh mindn jobb vndéglő bn kskdbn Vigyázzon plck dugón Kőbányi Polgái Sö védjgy tüzzoniáncolóvl hggsztövi ESLGFON 8 8 A lgjobb minégű kphtók; Oosk László műszznél, Andássy-utc 5 szám, uságház Lgjobbn flszlt Jzwiié műhly Kékpáok, vógépk g mofonok, z zokhoz szükségs lktzkből ngyktá A világhíű fptsch" kékpáok gydüli képvislt Milőtt kékpát vgy vógépt vsz, ktáom okvtln mgtkints Hds zltfizt is V i l l m o s világítás bndzi válllt! Nyomtott Vásáhlyi Rggli Újság főfogégépén Költségvt díjtln!

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG

VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG Hódmzővásáhly, ÍJI4 jnuá 30. péntk. 4 fflléf. X. évfolym 26. szám. VÁSÁRHELYI " REGGELI UJSG F ü g Síksítőség í kidóhivtl Kos«oth-té. Tlfon i 87, f E g y s szám 2 fillé, vsánp pici npokon 4 fülé.l G y

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám A szrtt tanúi Az algy i gyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! A Húsvét a Fltámadás - és nm a nyuszi - ünnp Ádám és Éva az s-b nnl vszíttt l az örök éltt. Az

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: 1100 L LP GÓSZ N L L I P W t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: nok: DN 5-től 200 mm-i Kimák PN10 0 C 0 C 10 b DN 125-i 7 álláú ki k Wf típu Io 5211 hjtómű illtőpm há n.hu v l. n.hu v l.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk!

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk! Odú llnőrzés CSORMÍVES Ha mgfogadtad a téli számban javasolt odúkihlyzést, vagy már volt odú kihlyzv a krtbn, márciustól már érdms figylgtnd trmésztsn csak gy kissé távolabbról hogy van- a környékén mozgolódás,

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

REGGELI UJSAG VÁSÁRHELYI. 52 56 korona. 1 lizis loííssptís. S z e g e d Kárász-utca

REGGELI UJSAG VÁSÁRHELYI. 52 56 korona. 1 lizis loííssptís. S z e g e d Kárász-utca Hódmezővásáhely, Í94. május. péntek. X. évfolym JB. szám. A 4 fffléf. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Síwkesstfiség és kidóhivtl Kossotii-té. Telefon t 87. Egyes ssám á 2 fillé, vsánp és pici npokon 4

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV:

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV: ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór ÚJ FELADATSOR! NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

KOD: B377137. 0, egyébként

KOD: B377137. 0, egyébként KOD: 777. Egy csomagológép kilogrammos zacskókat tölt. A zacskóba töltött cukor mnnyiség normális loszlású valószínûségi változó kg várható értékkl és.8 kg szórással. A zacskó súlyra nézv lsõ osztályú,

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L SZ 17 SÓS O L Z Ó ÉSTOL t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: -től -i ISO P kimák kö - C 0 C b -i m mlkdő oó ki kk tiánú ámlá tömít nh nomávt Öntöttv há n.hu v l n.hu v l Z ÉSTOLÓ

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. jnuár 27. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

a vármegyei iskolánkívüli népmüvelés

a vármegyei iskolánkívüli népmüvelés BJ X. é v f o l y m 27. s z á m r Komárom, július 2. 2U f i l l é r. fwoj ELŐFIZETÉSI ÁR 10 P. E g é s z évr 5 P. Félévr SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: Ngydévr 2*50 P. E g y s s z á m á r 2 0 fül. Mgjlnik

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlfon: 45-6 Intrnt: www.ksh.hu Atgyűjtésk Ltölthtő kérőívk, útmuttók Az tszolgálttás 9/6. (XI..) Korm. rnlt lpján kötlző. Nyilvántrtási szám: /7 Atszolgálttók: vlmnnyi trtós

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben