Rendõrkapitányság évi beszámolója, az

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az"

Átírás

1 GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG * 9024 Győr, Zrínyi út 54. ((96) ( BM: (21) ( Fax: (96) / idegenforgalmi Szám: /2006. ált. Rendõrkapitányság Tárgy: A Gyõri évi beszámolója, az szezonra való felkészülés helyzete A Gyõri Rendõrkapitányság évi tevékenységének értékelésekor a munkánkat objektíve befolyásoló környezet, a szubjektíve ható emberi tényezõk és a feltételrendszerünk kereteit meghatározó személyi és technikai kereteinket nagymértékben befolyásolta az országos, valamint területi szinten bevezetett megszorító gazdasági intézkedéssorozat. A Gyõri Rendõrkapitányság évi tevékenységét meghatározó társadalmi, gazdasági környezet az értékelt idõszakban jelentõsen nem változott. Az illetékességi területünkhöz Gyõr, Pannonhalma és Tét város, valamint vonzáskörzetük tartozik évre fõbb célkitûzéseinket munkatervünkben fogalmaztuk meg, melyek a schengeni egyezményhez történõ csatlakozásból fakadó feladatok, a humánerõforrás politika megújítása, a szervezett bûnözés, a korrupció elleni harc, a bûnmegelõzés, a közterületi rendõri jelenlét fokozása, a családon belüli erõszak kiemelt kezelés, az állampolgárokkal való együttmûködés további erõsítése. A nyomozás elrendelések száma 2001-ben 6.152, 2002-ben 5.271, 2003-ban 5.197, ben 5.975, míg 2005-ben 5967 volt. A bûnügyi felderítési eredményesség év mélypontja után (18,29 %) közel a duplájára nõtt és a 2001-ben elindult pozitív irányú növekedéshez viszonyítva is 10 %-kal emelkedett. Míg évben a felderítési eredményesség 29,31 %, 2002-ben 36,95 %, 2003-ban 35,84 %, 2004-ben 34,86 %, addig 2005-ben 39,82 % volt. (1. számú melléklet) Látványosan javult a bûnügyekben a reagáló képesség az év közbeni közbiztonsági - létszámgondok ellenére. Az önkormányzattól kapott pénzeszközökkel, zömmel a közterületi szolgálatvezénylések számát növeltük meg, amely javította a reagáló képességet, az állampolgárok biztonságérzetét és között 15 millió Ft pénzösszeggel hozzávetõlegesen rendõri munkaórát, közterületi szolgálatot, akciókat, razziákat, az önkormányzat által szervezett, támogatott rendezvények biztosítását finanszíroztuk. Míg évben az önkormányzat 14 millió forinttal támogatta munkánkat, valamint az Idegenforgalmi Bizottság a közrend és közbiztonság javítása érdekében

2 2 pályázati úton további 8 millió forintot biztosított. Az idei évben15,5 millió forintot kaptunk a közterületi jelenlét fedezetére, a rendezvények biztosítására, technikai fejlesztésekre, a térfigyelõ rendszer mûködtetésére, mely összeghez az Idegenforgalmi Bizottság ,- Ft-tal járult hozzá. Az elõzõ évekhez hasonlóan megterhelte úthálózatunkat a kialakult, állandósult forgalom. Földrajzi fekvésünk végett térségünkben jelentõs az átmenõ tranzitforgalom. A gyorsforgalmi és a fõ közlekedési utak - ezen belül is különös tekintettel az európai folyosó útjai - közlekedésbiztonsági helyzetének javítása érdekében a társosztályokkal magas színvonalú és hatékony rendõri ellenõrzési rendszer kialakítására törekedtünk. A közterületen szolgálatot teljesítõ állomány megjelenésére, magatartására a kulturáltság volt a jellemzõ, az intézkedéseik szakszerûek és határozottak voltak. A rendõrség tekintélyét kifejezõ, jogszerûen, kellõ udvariassággal intézkedõ rendõr az intézkedés alá vont személyben, illetve az eljárást szemlélõ állampolgárban a biztonság érzetét kelti évben tovább folytattuk a Minõségbiztosítási Iroda dolgozóinak irányításával az új feladatsorunkat, mely már a CAF rendszer keretein belül történt meg. Személyi állományunkból 10 fõ segítette ezen tevékenységünket. A rendõri tevékenységet szabályozó jogi és erkölcsi elvárásoknak való megfelelés, a közbiztonság fenntartása és javítása érdekében kifejtett évi munkánkat az alábbiak szerint értékelem: I. A VEZETÉS IRÁNYÍTÁS A Gyõri Rendõrkapitányság vezetésében júniusában Schubert Tamás r. õrnagy betegsége, illetve nyugállományba vonulását követõen változásra került sor. Helyére Sólyáné Farkas Friderika r. alezredes került megbízásra, míg hivatalvezetõnek Kovács Judit r. alezredes lett megbízva. A fogda- és kísérõõri alosztályvezetõ, illetve a Gyõri Rendõrõrs parancsnoka helyet cserélt, dr. Széll Emõke r. fhdgy. balesethelyszínelõ és vizsgálati alosztályvezetõnek került megbízásra. A parancsnokok, alparancsnokok szakmai felkészültsége megfelelõ színvonalú, szakmai és vezetõi felkészítésük a központilag szervezett vezetõképzõre történõ vezénylésükkel folyamatosan történik. Gondot fordítottunk a vezetõi utánpótlás kiválasztására, képzésüket folyamatosan tervezzük. A kiválasztó munkát nehezíti, hogy több területen óriási mértékû a fluktuáció, így a kiválasztó munka is nehézséget okoz a nem megfelelõ szakmai gyakorlat és tapasztalatok hiányában. Az önkormányzatokkal meglévõ kapcsolatunkra a közbiztonságról való gondoskodás jellemzõ. A kapcsolat minõségét az elfogadott rendõrkapitánysági beszámolók minõsítik a legjobban. Nemcsak városi jellegébõl adódóan, hanem a közbiztonság állapotából következõen szoros a kapcsolatunk a gyõri önkormányzattal, különösen a polgármesterrel, a hatósági tevékenységet irányító jegyzõvel, aljegyzõvel, irodavezetõkkel, más oldalról pedig a közbiztonsági tanácsnokkal.

3 3 Az ügyészi, bírói szervekkel való kapcsolattartásunkban a törvényesség megtartása, megtartatása volt a jellemzõ. Tájékoztatási és kommunikációs tevékenységünk kiemelt segítõje a sajtó, amelynek helyi képviselõivel, illetõleg az országos médiák közül a legnagyobb napilapokkal jó a munkakapcsolatunk, bár ez kizárólagosan a korrekt és kölcsönös tájékoztatáson nyugszik. Tevékenységünkben a korábbi években is kiemelt szerepet szántunk - és a feladatainkat e köré csoportosítottuk a bûnmegelõzésnek, ezen belül is a kortársi csoportok képzésére a kábítószer bûnözés elleni fellépés elemének. A rendvédelmi szervekkel meglévõ együttmûködésünk, tovább bõvült, erõsödött, amelyben jelentõs szerepet játszott az érintett szervet reprezentáló személyek közötti jó személyes kapcsolat. A lakossági önszervezõdésekkel fennálló kapcsolatrendszerünk feltétlenül alapja annak, hogy konkurencia-mentesen végez hatékony munkát, mégpedig olyat, amelynek eredményeit a lakosság érzékelheti. A polgárõrség különféle egyesületeivel számos feladatot oldottunk meg, fõképp razziáink, rendezvénybiztosításaink alkalmával. A Gyõri Rendõrkapitányság irányába megnyilvánuló prioritások révén évben még tovább javult az együttmûködés a megyei szervekkel. II. BÛNÜGYI HELYZET A Gyõri Rendõrkapitányság bûnügyi szerveinek munkája továbbra is meghatározó a megye bûnügyi tevékenységében. A megyében ismertté vált bûncselekmények arányát tekintve kapitányságunk területén történt a bûncselekmények 51,2%-a. Az ismeretlen tettes ellen indított ügyek aránya 2005-ben 80,5 % volt. A tervszerûbb, szervezettebb hatékonyabb közterületi tevékenységnek köszönhetõen a 2004 évben megindult kismértékû növekedést sikerült megállítani és némi csökkenést elérni a bûncselekmények számában. Az értékeléshez elérhetõ adatok azt jelzik, hogy elértük azt a határt, ahol a bûncselekmények száma éves szinten, változatlan környezeti paraméterek (társadalmi-gazdasági) fennállása esetén 5-10% körüli eltéréssel állandósul. További lehetõségek vannak a bûnügyi szolgálati ág reagáló képességének, a nyomozások idõszerûségének és szakszerûségének (nem utolsó sorban a helyszíni szemlék színvonalának) javításában, amellyel elsõsorban a felderítési eredményesség és az állampolgári megelégedettség szintje emelhetõ. A közterületen tevékenykedõ szolgálati ágak tevékenységének az adott idõszak bûnügyioperatív és közbiztonsági-közlekedési helyzetének megfelelõ koordinált irányításával a bûncselekmények további emelkedése elkerülhetõ, jobb esetben csökkenést érhetünk el. A bûnügyi operatív helyzetet befolyásoló tényezõk közül a demográfiai adatok (lakosság létszáma, összetétele, életkori összetétel) lényegesen nem változtak.

4 4 A május 1-jei EU csatlakozás után viszont érezhetõ volt a határellenõrzések megszûnésének hatása, amely hatás 2005-ben erõsödött. Ez részint a lakásbetörések, gépkocsi feltörések, gépkocsi lopások (sõt az AUDI gyár sérelmére elkövetett nagyobb tételû alkatrészlopások) külföldi vagy átutazó (Ausztriába vagy Szlovákiába távozó, sokszor harmadik országbeli) elkövetõi körében mutatkozott meg. Felderítõ tevékenységünkre pozitív hatással van a közterületi szolgálat létszámának emelése, valamint hatékonyabb, bûnügyileg érzékenyebb szolgálatellátásuk. III. BÛNÜLDÖZÕ MUNKA A bûnügyi operatív helyzetet a bûnügyi ügyforgalmi statisztika adatai tükrözik. Az adatokból megállapítható, hogy a nyomozás elrendelések száma az elõzõ évhez képest (5975/5967) érdemben nem változott. A bûncselekmények kategória szerinti lebontását és felderítési mutatóit az 1. sz. melléklet tartalmazza: A kimutatásból megállapítható, hogy a személy elleni bûncselekmények száma csökkent. E kategóriában a családon belüli erõszakot kiemelten kezeljük és a 13/2003. ORFK Intézkedés szerint meghatározottak szerint értékeljük. A visszaélés kábítószerrel bûncselekmények száma a statisztika szerint 53-ról 93-ra emelkedett, de emelkedett a felderítési eredményesség, ami 93,5%. Az emelkedés elsõsorban a fokozottabb felderítõ tevékenységnek tudható be, de szerepe van a határok átjárhatóságának is. A visszaélés okirattal bûncselekmények száma némi emelkedést mutat. Az emelkedésnek több oka van, egyik az, hogy az okmányt új típusú személyi okmánnyal pótolják, a másik pedig az, hogy szórakozóhelyi és a gépkocsi feltöréssekkel elkövetett lopások járulékos bûncselekményei az okirattal visszaélések. A gazdasági bûncselekmények kategóriájában a pénzhamisítás és a készpénz helyettesítõ eszközzel történõ visszaélés dominál. A pénzhamisítás felderítése a helyi rendõri szervek számára gyakorlatilag felderíthetetlen. Ezekben az ügyekben hosszú idõvel az észlelés után a bank tesz bejelentést, megnevezve (esetleg vélelmezve) a befizetés helyét és megjelölve az idejét. Nyom- és tanúkutatás ilyenkor reménytelen, eredményre csak az országot átfogó koordináció vezethetne. Továbbra is döntõ a vagyon elleni bûncselekmények száma, ami az elõzõ évihez képest rõl 4624-re, a felderítés eredményessége pedig 28,8%-ról 35,3%-ra emelkedett. A kategórián belül felére csökkent a zseblopások száma, de felderítési eredményessége emelkedett. A gépkocsi lopások száma 51-rõl 57-re emelkedett, míg a felderítési mutatója 13,7%-ról 10,2%-ra csökkent.

5 5 E kategóriában a felderítési mutató nem elfogadható. Elõbbre kell lépni ezen bûncselekmények visszaszorításában is, ami elsõsorban a közterületi szolgálat hatékonyságának fokozásával lehetséges. Az ismert elkövetõk, elkövetési helyek folyamatos ellenõrzésével, akciókkal, csapdajármûvekkel és minden operatív lehetõség bevetésével jelentõs mértékben emelni kell az eredményességet. A betöréses lopások száma jelentõsen (708-ról 419-re) csökkent, de ugyanilyen mértékben (19,4%-ról 10,4%-ra) csökkent a felderítési mutató is. A betöréses lopások kategóriáján belül kiemelt figyelmet kell fordítani a lakás- és víkendházbetörésekre. A víkendház betörések száma a 122-rõl 56-ra csökkent, ugyanakkor a felderítési eredményesség is jelentõsen csökkent. A betöréses lopásoknál ki kell emelni az épülõ lakásokból történt fõként épületgépészeti anyagokra elkövetett - lopássorozatot. A sorozatot akciókkal és egyéb módszerek alkalmazásával megállítottuk ugyan, de az elkövetõket csak behatárolni tudtuk, azonosításuk eddig még nem történt meg. A bûnüldözõ munka hatékonyságát a bûncselekmények számszerû alakulásán túl az ERÜBS adatok alapján készített úgynevezett B lapos statisztika mutatja év év év év év év év Releváns bcs-ek Ismeretlen indult Felderített Felderítetlen Felder. eredm: 39,8 % 18,29 % 29,40 % 36,96 % 35,84 % 34,88% 39,82% Az ismertté vált elkövetõk száma 1854-rõl 1955-re emelkedett, a kategórián belül a külföldiek száma 68-ról 46-ra, a fiatalkorúak száma 187-rõl 168-ra, a gyermekkorú elkövetõk száma 95- rõl 46-ra, a büntetett elõéletû elkövetõk száma 739-rõl 536-ra, a visszaesõk száma 81-rõl 46- ra módosult. Az értékelt évben a gyakori és kritikus parancsnoki ellenõrzés eredményeként tovább javult a helyszíni szemlék színvonala. Az MRFK szakirányító szerve folyamatosan ellenõrizte az év során a helyszíni szemléket. Ellenõrzéseik során alapvetõ hiányosságot nem találtak. Az ügyekben az elsõdleges intézkedések döntõ többségében szakszerûek, a törvényesség nem szenved csorbát. Kiemelkedõ szerepe van a bûnüldözõ munkában a nyomozó alosztály tevékenységének, akik ez évi mutatói alapján a nyílt feldolgozott büntetõügyek száma 63-ról 121- re emelkedett, a felderített gyanúsítottak száma pedig 70-rõl 95-re, míg a terhükre rótt bûncselekmények száma 154-rõl 189-re nõtt. Titkos információ-gyûjtõ munka eredményeként indítottunk büntetõ eljárást üzletszerû kéjelgés elõsegítése büntette minõsített esete megalapozott gyanúja miatt. Gyõr város közterületén jelenlévõ utcai prostitúció visszaszorítása érdekében meghatározott feladatok szerint év eleje óta rendszeresen közterületi ellenõrzést folytattunk. Az

6 6 ellenõrzések során 15 esetben sikerült prostitúciós tevékenységet folytató nõt tetten érni, és vele szemben eljárást indítani. Titkos információ ellenõrzést 2004-ben 7-et nyitottunk, ezzel szemben évben 18-at, melybõl 17 befejezésre került. Titkos nyomozást 2004-ben 3-at, 2005-ben 10-et folytattunk, melybõl 7-et befejeztünk. Vizsgálati tevékenység A vizsgálati tevékenység ügyforgalmát és statisztikai mutatóit a 2. sz. melléklet tartalmazza. A bíróság elé állítások száma 56-ról 58-ra (3,57 %-kal) emelkedett. Amennyiben az ügy a feltételeknek megfelel egyszerû megítélésû ügy, az elkövetõ beismerése vagy tettenérés estén minden esetben javaslatot tettünk a bíróság elé állításra. Az ügyek 8,06 %-ában (159 ügy) kellett a feljelentést elutasítani vagy a nyomozást megszüntetni bûncselekmény hiányában, és 2,02 %-át (40 ügy) büntethetõséget kizáró és megszüntetõ okból. 67 ügyben (3,39 %) tettünk javaslatot az ügyészség felé az eljárás bizonyítékok hiányában történõ megszüntetésére. A bizonyíték hiányos megszüntetések elsõsorban abból adódnak, hogy az elkövetõ ellen megállapítható a megalapozott gyanú, de a bûnösségét kétséget kizáróan nem tudjuk bizonyítani. Ennek leggyakoribb okai a helyszíni szemlék nyomszegénysége, és a személyi bizonyítékot képezõ tanúvallomások esetenkénti visszavonása vagy eredetileg is csekély bizonyítási értéke. Komoly problémát okoz viszont az, hogy az írásban benyújtott feljelentések esetében a beadott többnyire hiányos - adatok alapján kell a feljelentés elutasításáról, vagy nyomozás elrendelésérõl dönteni, mivel elõzetes adatszerzésre nincs lehetõség. Ilyen körülmények között gyakorta elõfordul, hogy az elutasított feljelentést az elutasító határozat elleni panaszban közölt új adatok alapján már el kell rendelni, vagy ennek a fordítottja is. Az ügyészség 161 ügyben adott utasítást további nyomozati cselekmények elvégzésére. A visszaküldött ügyek között törvénysértés nem volt, eljárási szabályszegés is elenyészõ számban fordult elõ. A nyomozások idõszerûségével a korábbiakban sem volt súlyos probléma, az jelenleg is jónak értékelhetõ. A lefolytatott eljárások 52,2 %-át fejeztük be hosszabbítás nélkül, a 15 napon belüli befejezés 12,17 %. A nemzetközi vonatkozású bûncselekmények ügyében a nyomozás az ügyészség által elõterjesztett jogsegély kérelmek útján történik. Az ilyen ügyek száma elenyészõ, de nyomozásuk általában elhúzódik. A jogsegélykérelem elfogadása esetén az eljárást a kérelem teljesítéséig /minimum 6-8 hónap/ felfüggesztjük. III. KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG A közrendvédelmi osztály és évi részletes összehasonlító statisztikai mutatóit a 3. sz. melléklet tartalmazza.

7 7 Az alábbiakban a fõbb mutatók láthatók: A közbiztonsági akciók száma 455-ról 565-re nõtt. A megkeresések száma az elõzõ idõszakban bekövetkezett csökkenéshez képest növekvõ tendenciát mutat: rõl ra nõtt. Ezek teljesítése és dokumentálása így is jelentõs erõket von el a közterületi szolgálattól. A kitöltött igazoltató lapok száma csökkent: rõl re, mintegy -9,97 %-kal. Az intézkedések során alkalmazott alkoholszondás ellenõrzések száma jelentõsen, mintegy -27,51%-al csökkent ( ról ra), és ezzel arányosan a pozitív eredmények száma is -38,46 %-os csökkenést mutat (351-ról 216-re). A évben is folyamatos gondot okozott az alkoholszondával történõ ellátás akadozása. A bevezetett intézkedéseknek köszönhetõen stagnálást mutat a Gyõri Rendõrkapitányság állománya által végrehajtott átkísérések és a végrehajtó erõk száma: 601 eset/1.201 fõrõl 644 eset/1.288 fõre nõtt. Az elrendelt és végrehajtott elõvezetések száma évben kis mértékben csökkent. Míg évben 616/219, addig évben 606/205 volt ez az arány. Sajnos az eredménytelen elõvezetések is erõket vonnak el, mivel az elõvezetés végrehajtására a rendõröknek meg kell jelenniük. A biztonsági intézkedések száma jelentõsen, mintegy 32,21 %-kal növekedett: míg 2004-ben 357 fõvel, addig 2005-ben 472 fõvel szemben kellett alkalmazni ezt az intézkedési formát. Helyszíni bírságolás során évben 7.412/7.115 fõvel szemben összesen / forint értékben szabtunk ki. E tevékenység is az esetek többségében jogszerûnek minõsíthetõ. Amennyiben a parancsnoki kivizsgálás során megállapítottuk a panasz megalapozottságát, a törvényben meghatározottak szerint továbbítottuk a keletkezett iratokat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóság felé. A továbbiakban nagyobb figyelmet kell fordítani az új típusú helyszíni bírságolási nyomtatványok szabályos kitöltésére. A kezdeményezett szabálysértési eljárások száma évben: 4.165/ Közlekedési szabálysértés miatt 3.046/2.399, közrendvédelmi szabálysértés miatt 847/720, tulajdon elleni szabálysértés miatt 196/139, egyéb szabálysértés miatt 76/70 esetben tettünk szabálysértési feljelentést. Az illegális migrációval kapcsolatos feladatok végrehajtása A 20/2004. BM-FMM-PM együttes utasításából adódó feladatok végrehajtásra kerültek. Az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények komplex mélységi ellenõrzésének kialakítására és mûködtetésére kiadott utasítás az e feladatok hatékonyabb végrehajtása érdekében meghatározta a Határõrség, a Rendõrség a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, valamint az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség központi és területi szervei munkájának hatékonyabb összehangolását, a helyi szervek bevonása mellett. A komplex ellenõrzõ rendszer folyamatos mûködtetésére Integrált Vezetési Központot kellett létrehozni. A Gyõri Rendõrkapitányság közrendvédelmi osztálya a kapitányság illetékességi területének közrendvédelmi, közbiztonsági feladatainak végrehajtása keretében az elmúlt idõszakban már napi kapcsolatot alakított ki a Határõrség, a Vám- és Pénzügyõrség helyi szerveivel és egyéb érintett társszervekkel évben a korábbi gyakorlatnak megfelelõen a Határõrség és a Vám- és Pénzügyõrség állományával, (ill. esetenként helyi Munkaügyi Felügyelettel, valamint BÁH Regionális Igazgatóságával) - heti egyeztetés mellett - folyamatos közös akciószolgálatok kerültek megszervezésre a nappali és éjszakai idõszakban egyaránt illetékességi területünk meghatározott részein.

8 8 Míg 2004-ben 35 alkalommal, addig 2005-ben 98 alkalommal szerveztünk fokozott ellenõrzést. Az ellenõrzések során ( viszonylatában) 4.950/5.091 fõ került igazoltatásra. Az ellenõrzések során 310/373 fõvel szemben szabtunk ki helyszíni bírságot, mindösszesen / forint értékben. Elfogásra 4/17, elõállításra 42/67 esetben került sor. Jelentõsebb csoportokat, tömegeket vonzó rendezvények biztonsága E területen hosszú idõ óta kimagasló, eredményes, jog- és szakszerû tevékenységet folytat a Gyõri Rendõrkapitányság személyi állománya. Az elmúlt években mind a csapatszolgálati tevékenységgel, mind a felügyeleti ellenõrzéssel folyamatos rendõri jelenléttel, visszatérõ programhely ellenõrzéssel biztosított rendezvények gyakorlatilag rendkívüli esemény nélkül kerültek lebonyolításra. A Gyülekezési Jogról szóló évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvények évben 38 bejelentés került iktatásra. Ezek közül 27 rendezvény tartozott a gyülekezési törtvény hatálya alá. Az írásos bejelentések tartalmi, formai része többnyire megfelelt a törvényben meghatározottaknak, amennyiben nem tartalmazta a szükséges adatokat, írásban szólítottuk fel a szervezõt az adatok pótlására. A bejelentést követõen határozatban közöltük a rendezvény megtartásáért felelõs személlyel hozzájárulásunkat, a tiltó vagy korlátozó körülményeket. Jelentõsebb, a törvény hatálya alá tartozó rendezvények évben: az illetékességi területünkön megtartásra került március 15-hez, október 23-hoz kapcsolódó rendezvények. A megtartott 38 rendezvény biztosításában összesen 661 fõ vett részt. A rendezvények jelentõs részénél a biztosítási feladatokat programhely-ellenõrzés (felügyeletei ellenõrzés) formájában általában 6-10 fõ hajtotta végre. A Gytv. hatálya alá tartozó rendezvénnyel összefüggõ rendõri intézkedésre nem került sor. Sportrendezvények évben összesen 62 esetben hajtottuk végre sportrendezvény rendõri biztosítását. A Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minõsítõ Szakértõi Bizottság határozata alapján 4 labdarúgó mérkõzés biztosítását, valamint 2 kézilabda mérkõzést minõsített kiemelt biztonsági kockázatúnak. Ezen rendezvényeken tömeges rendbontásra nem került sor. A sportrendezvények biztosítási feladatainak végrehajtásában összesen 291 fõ rendõr vett részt, mely során 196 esetben került sor rendõri intézkedésre, közlekedésrendészeti, és egyéb közrendvédelmi szabálysértések elkövetése miatt. Utazásbiztosítás évben összesen egy esetben, 2 fõvel vettünk részt utazásbiztosítás rendõri biztosításában, mely során rendõri intézkedésre nem került sor. Egyéb biztosítások

9 9 E területhez a kulturális, búcsúi és egyéb rendezvények (pl. falunap, majális) tartoznak. A vidéki rendezvények biztosítását alapvetõen a körzeti megbízotti alosztály vagy a Pannonhalmi Rendõrõrs körzeti megbízottai hajtják végre 2-4 fõvel évben 97 esetben 257 fõvel biztosítottunk. Rendõri intézkedésre 464 esetben került sor, ezek túlnyomó része közlekedési szabálysértéssel összefüggõ helyszíni bírság vagy szabálysértési feljelentés. Fogvatartottakkal való bánásmód, a védelem és az emberi jogok érvényesülése A mûködést befolyásoló belsõ és külsõ tényezõk, a feltételrendszerek alapvetõen az elõzõ idõszaknak megfelelõen alakultak A Fogdamegfigyelõ Program munkatársai júniusában ellenõrizték a Gyõr-Moson- Sopron MRFK Központi fogdájában a fogvatartott személyek helyzetét, azok jogaikra vonatkozó szabályok alkalmazását. Nevezettek a fogda zárkasorán, azon zárkákba, melyben fogvatartott személyek tartózkodtak bebocsátást kértek, õket szóban a fogvatartás körülményeivel kapcsolatosan meghallgatták. Az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága, az Emberi Jogok Európai Bírósága, a Kínzás és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmód Megelõzésére alakult Bizottság (CPT) erre felhatalmazott tagjai évben nem hajtottak végre ellenõrzést. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség részérõl 14 esetben történt ellenõrzés a központi fogdán. Az ellenõrzések minden esetben dokumentálásra kerültek az erre a célra rendszeresített ellenõrzési naplóba, melyben hiányosságról egy esetben sem tesznek jelentést. Az ellenõrzéseket követõen kettõ esetben küldött az ellenõrzõ ügyész észrevételeket tartalmazó átiratot. A befogadások száma a évi 651 fõrõl 2005-re 535 fõre csökkent. A rendkívüli események száma: a évi 9 esetrõl 4 esetre csökkent. Javult a szolgálat ellátásának, a dokumentálásnak, a fogtartottakkal való bánásmód színvonala, az elhelyezési körülmények, az õrzés-biztonság. A heti rendszerességgel bevezetett zárkaellenõrzésekkel megelõztük a tiltott tárgyak (mobiltelefon) bejuttatását, ilyen esemény az értékelt idõszakban nem volt. A napi szemlék, heti gépjármûszemlék végrehajtásra és dokumentálásra kerülnek. Bûnüldözõ munka A bûnüldözõi munka szakterületen a közrendvédelmi szakterületre háruló alapvetõ feladat az ismeretlen tetteses ügyekben a felderítési eredmények növelése évben bûncselekményre utaló jelentés 1.559/1.925 volt, ismeretlen tetteses ügyben adatközlõ jelentést 1.022/1.062 esetben, saját kezdeményezésû büntetõ feljelentést 236/255 esetben tettünk. A személykörözési munka területén a évekhez képest nagyobb eredményeket értünk el évben 208 fõt, míg évben 225 fõt fogtunk el és állítottunk elõ elfogatóparanccsal kiadott körözés miatt (növekedés: 8,17%). A bûnügyi és közrendvédelmi állomány együttmûködve havi rendszerességgel hajt végre körözési akciókat.

10 10 Az elõállítások száma is mintegy 12,69 %-kal nõtt: 772 fõrõl 870 fõre. Az igazoltatás miatt elõállítottak száma 84/142 fõvel jelentõs növekedést mutat. A bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható elõállított személyek száma 303-ról 430-ra szintén jelentõsen, mintegy 41,91%- al nõtt. Meg kell állapítani, hogy évben a titkos információvásárlás nem történt. Területünk bûnügyi helyzete lehetõvé tenné az információk ilyen formában történõ megszerzését. Az állomány viszont rendelkezik olyan helyismerettel, amely lehetõvé teszi állampolgári kapcsolatok révén történõ információk megszerzését, de ez nem jelenti azt, hogy az információvásárlásban rejlõ lehetõségeket nem kellene kihasználni. Közlekedésrendészeti szolgálati ág tevékenysége Baleseti helyzetünk ábrázolására az elmúlt öt évet vettük alapul, melyen az anyagi káros balesetek számszerû emelkedését, az elmúlt években kizárólag a figyelmetlen, gondatlan vezetések eredményezték. (4. sz. melléklet) E kategóriában az egyre emelkedõ (fõként lízingelt) gépjármûpark száma kihangsúlyozható, hiszen a felek a minimális karcolódással, illetve csekélyebb anyagi rongálódással járó balesetekhez is rendõri intézkedést kértek, ugyanis kártérítési igényük érvényesítését feltehetõen csak ez esetben látták biztosítottnak. Ennek is köszönhetõ, hogy az eladott gépjármûvek számának növekedésével (lízingelt, hitelre vásárolt), illetve a gyõri átépítések miatti elterelésekkel párhuzamosan nõtt a bejelentett anyagi káros balesetek száma. A baleseti helyzetet elemezve megállapítható, hogy az összbalesetek és ezen belül a sérülés nélküli balesetek száma emelkedett, míg a sérüléses balesetek számában minden kategóriában csökkenés figyelhetõ meg. A balesetek fõ okai azonosak. A számszerûségét is figyelembe véve azonban a 2004-ben elsõként szereplõ gyorshajtás a második helyre került, mivel elsõbbségi jog meg nem adásából több baleset következett be. Nõtt a gyalogosok hibája miatt bekövetkezett balesetek száma is. A balesetek elõfordulási helyét tekintve Gyõr belterületén és vonzáskörzetünkben, megközelítõleg, 50-50%-os arányban következtek be. A baleseti okok megoszlását tekintve is a fõ kategóriákban csökkenés mutatkozik. (5. sz. melléklet) A balesetek során megsérült személyek száma 611-rõl 535-re, valamint az elhunyt személyek száma 27-rõl 19-re csökkent. Az ittasan okozott sérüléses balesetek száma 73-ról 55-re csökkent. A balesetek okozói túlnyomó többségében ez évben is a személygépkocsi vezetõk voltak, számuk az elõzõ évihez képest 280-ról 238-ra, az autóbuszvezetõké 9-rõl 3-ra, a tehergépkocsi vezetõké 40-rõl 30-ra csökkent, a motorkerékpár vezetõké 11-rõl 17-re, a kerékpárosoké 31-rõl 32-re, a segédmotor-kerékpárvezetõké 14-rõl 18-ra, az egyéb jármûvezetõké 4-rõl 7-re és a gyalogosoké 19-rõl 22-re emelkedett. Örvendetes, hogy a gyermekek által okozott balesetek száma a bázis évhez viszonyítva jelentõsen csökkent 16-ról 11-re. Az ügyforgalmi adatok alapján, a bûnügyi vizsgálati tevékenység az értékelt idõszakban 11 %-

11 11 kal csökkent, 371-rõl 339-re. A nyomozás eredményességi mutatónk 93,75 %-os, a felderítési eredményességi mutatónk 66%-os. A büntetõeljárások alakulása a Robotzsaru 2000 operációs rendszer adatai alapján jelentõs csökkenést mutat. (5. sz. melléklet) Kiemelendõ, hogy a vadbalesetek száma jelentõsen emelkedett 48-ról 69-re. Ehhez nagy mértékben hozzájárult a Veszprém megyébõl megyénkhez kapcsolt terület nagysága, és ezáltal a vadászterületek növekedése. A bekövetkezett vadbalesetek 80%-a a 82-es számú fõúton történt. A forgalomellenõrzõ alosztály fõbb tevékenységi mutatóit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A rendõri intézkedéseknél alkalmazkodtunk a mindenkori baleseti helyzethez, így annak elszaporodása esetén fokozottan elõtérbe helyeztük a helyszíni bírságolást és a feljelentést, csökkenése esetén, a kisebb tárgyi súlyú baleseteknél, figyelmeztetést alkalmaztunk. A vezetõi engedélyek elvétele számának csökkenéséhez hozzájárult a jogszabályi változás, hisz ittas jármûvezetés szabálysértése miatt már a jogszabály nem engedi meg a vezetõi engedély helyszíni elvételét. A személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket, a törvényeknek és a belsõ utasításoknak megfelelõen alkalmaztuk, törvénysértést nem követtünk el. A közlekedésbiztonság és a közlekedési morál javítása érdekében, 110 akcióban vettünk részt, 683 fõvel. Ezen belül közlekedési akcióban 61/322 (eset/fõ), közbiztonsági akcióban 40/229 (eset/fõ), egyéb ellenõrzõ akcióban 9/32 (eset/fõ). A rendezvénybiztosítások, baleset megelõzési feladatok alakulása Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényen 3/12 (eset/fõ), sportrendezvényen 25/120 (eset/fõ), utazásbiztosításban 2/30 (eset/fõ), egyéb rendezvényen 28/129 (eset/fõ) alkalommal vettünk részt. A rendezvények biztosítását a labdarúgó mérkõzések, egyéb sport és kulturális rendezvények biztosítása töltötte ki. Visszatérõen segítséget nyújtottunk az iskolák felkérésére a ballagások és egyéb más programok zavartalan lebonyolításában. Folyamatosan együttmûködtünk a Közlekedési Felügyelet, Közterület Felügyelet munkatársaival, a Határõrség, a Vám-és Pénzügyõrség, a Tûzoltóság és a Polgárõrség, beosztottaival. A lakossági fórumok alkalmával tájékoztatást adtunk a forgalomtechnikai szabályozásokról, a felvetett problémákat orvosoltuk. Közigazgatási helyszíni bejáráson 58 esetben vettünk részt, továbbá 62 esetben adtunk ki, hozzájárulási nyilatkozatot. Többségükben forgalomszabályozással, parkolóhely, gyalogátkelõhely, autóbuszmegálló áthelyezésével vagy építésével, csatornázással, valamint vasúti átjáró biztosításával voltak kapcsolatosak. A közlekedésbiztonság szilárdítása érdekében, folyamatosan részt vettünk a Gyõr Városi Közlekedésbiztonsági Bizottság, WHO PROJECT munkájában, valamint az általuk szervezett Autómentes nap megszervezésében, biztosításában.

12 12 Szeptemberben az általános iskolák környékén rendõri jelenléttel segítettük az iskolások biztonságos közlekedését, mellyel egyidejûleg a gyermekeket fenyegetõ bûncselekmények megelõzésére is törekedtünk. Az általános iskolák elsõ osztályosainak a sárga mellények kiosztása elõadás kertében megtörtént. Az "Iskolai Biztonsági Program" keretén belül 58 esetben 4938 fõ részére tartottunk elõadást. Egyéb intézménynél tartott elõadások száma: 30/134 (eset/fõ). Gyõrújbaráton ismételten megszerveztük a Közlekedési tábort, melynek lebonyolítása nagy sikert aratott. A táborban, a felmenõrendszerû versenyek elsõ három helyezést elért iskoláitól, 30 fõ tanuló vehetett részt. Május hónapban megrendezésre került a Családok vetélkedõje a biztonságért címû vetélkedõsorozat. A biztosító társaságok közül a Generáli-Providencia Rt-vel rendeztük meg az Alma-citrom közlekedésbiztonsági programsorozatot, valamint az Allianz-Hungária Biztosító Rt-vel a Családok vetélkedõjét, továbbá a láthatósági mellények használatának propagálását. A Praktiker áruház szponzorálásával részt vettünk az elsõ Praktiker futás biztosításában, ahol lehetõségünk volt a kerékpárok világító berendezéssel történõ felszerelésére. Igazgatásrendészeti szolgálati ág tevékenysége Szabálysértési tevékenység Az alosztályra 2005 évben 7821 db feljelentés érkezett. A feljelentett személyek száma a tárgyi idõszakban 7891 fõ, a megbüntetettek száma pedig 6338 fõ volt. A kiszabott pénzbírság összege Ft, melybõl a jogerõsen megállapított bírság összege Ft, amibõl befizetésre került Ft. Az adatokat összehasonlítva év idõszakával megállapítható, hogy a beérkezett és iktatásra került ügyek számát tekintve, mintegy 14 %-os emelkedés mutatható ki. Figyelmeztetést 439 esetben alkalmaztunk, - elsõsorban fiatalkorú elkövetõkkel szemben -, valamint csekélyebb súlyú szabálysértések esetén, amikor a cselekmény maga és az elkövetõ körülményei, anyagi helyzete ezt indokolta. A megszüntetések száma 626 volt, a tavalyi évhez képest jelentõs, mintegy 56 %-os emelkedés következett be, elsõsorban az egyéb ok miatti (elévülés) megszüntetések száma nõtt. Ennek oka elsõsorban a Gyõri Közterület Felügyelettõl beérkezõ ún. helyszíni bírságolásos feljelentések, melyek nagyon késõn, jellemzõen az elévülési idõ lejárta elõtt 1-2 héttel, vagy az is elõfordul, hogy pár nappal érkeznek be az alosztályra. Nyár végén változás következett be az ilyen jellegû feljelentések elbírálásában is, mivel az ORFK Közbiztonsági Fõigazgatóság igazgatásrendészeti fõosztály /1/2005. átirata alapján ezen ügyekben Ismeretlen eljárás alávont személy ellen kell megindítani a szabálysértési eljárást. Ezen ügyekben adatszolgáltató lapot küldünk ki az üzembentartóknak, majd az arra adott válasz alapján folytatjuk tovább az eljárást évben a változás óta összesen ismeretlenként indítottunk 370 Közterület által tett feljelentést, amiben 280 darab nyilatkozatot küldtünk ki. Erre 168 esetben válaszolt a megkeresett személy. Ebbõl külföldi személyre hivatkoztak 15 esetben, hozzátartozóra hivatkozva megtagadták a nyilatkozatot 95 esetben, és 61 esetben megnevezték a szabálysértés elkövetõjét. Ez a jellegû eljárás nem egyszerûsítette, hanem bonyolultabbá és leterhelõbbé tette a szabálysértési elõadók munkáját.

13 13 Az alosztályra 134 megkeresés érkezett más hatóságtól, valamint 48 ügyben kellett a bíróság hatáskörébe tartozó és már elbírált szabálysértések esetén a végrehajtás (felhívás-elõvezetés) befejezõ szakaszait lefolytatnunk. A közrend, közbiztonság elleni szabálysértések száma 235 db, itt 55%-os emelkedés következett be, az ügyek jelentõs részét a személyazonosság igazolásával kapcsolatos szabálysértések (75), valamint a közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértések (79) teszik ki. A közlekedési szabálysértések száma 7544 db volt. Ezen belül még mindig jelentõs túlsúllyal bír a kisebb súlyú ügyek száma, mely 5198 db, a 2346 db kiemelt szabálysértéssel szemben. Az egyes kiemelt szabálysértések számát illetve a bírság átlag megoszlását a jelentés 7. sz. melléklete mutatja évben, 1125 esetben került sor a jármûvezetéstõl eltiltás alkalmazására. Ittas vezetés szabálysértés esetén minden esetben eltiltást alkalmaztunk, melynek idõtartama elsõ elkövetéskor (Nyilatkozat) 3-5 hónapig terjed. A többi kiemelt cselekmény esetében is, ahol ez indokolt élünk az eltiltással, - a visszavonási arány az egész évet tekintve 64,2 %-os volt. A beérkezett kifogások száma 1837 db, melybõl 1032 esetben saját hatáskörben módosítottuk a határozatunkat, 139 esetben éltünk elutasítással elkésettség vagy jogosulatlan elõterjesztés miatt. A többi ügyben (670 db) a kifogást továbbítottuk az elbírálásra jogosult Gyõri Városi Bíróság felé. A jogerõsen megállapított büntetõ pontok továbbítása a Központi Nyilvántartás felé történik továbbra is. A pontleválogatást követõen, a pontok a Katica nevû számítógépes programon keresztül kerül fel a Nyilvántartás rendszerébe.. Ez évben sem oldódott meg a szabálysértési alosztályon a Katica programot kiszolgáló számítógép telepítése évben a végrehajtási ügyek száma 6679 db volt. Az eljárás bonyolult, többrétû, mely eljárásban a szabálysértési elõadók munkáját 1 fõ közalkalmazott segíti, így a végrehajtás is folyamatosan történik. A helyszíni bírság végrehajtása óriási leterhelést jelent az alosztály számára, - hiszen sem létszámot, sem pedig a technikai feltételeket nem biztosították a munka elvégzéséhez, így azt belsõ átcsoportosítással kellett megoldanunk. Jelenleg 1 fõ közalkalmazott végzi az iktatást, illetve az ügyfeldolgozást a szabálysértési elõadók felügyelete és ellenõrzése alatt. A 2005 évben iktatott helyszíni bírságok száma 4021 db, iktatásra vár 690 db. A befizetési hajlandóság az állampolgárok részérõl mintegy 29 %, - az eddig beérkezett szám szerint 1176 esetben történt befizetés. Rendészeti tevékenység A fegyverügyi tevékenység ügyforgalma 2004-ben 3631, 2005-ben pedig 3624 volt. A fenti fegyver megoszlás szerint 1466, illetve 1445 természetes személy és 18, illetve 13 jogi személy birtokában van. Kiadott engedélyek száma 339-rõl 333-ra csökkent. A törölt engedélyek száma 267-rõl 332-re emelkedett. Az engedély visszavonás 17-rõl 10-re változott. Az ellenõrzések száma az elõzõ évihez képest jelentõsen, 471-rõl 918-ra emelkedett, ebbõl 22 esetben lõtér, 3 fegyverjavító mûhely, 36 jogi személy, 16 alkalommal pirotechnikai termék forgalmazásával is foglalkozó vállalkozás lett ellenõrizve. A évi megújítások miatt növekedett jelentõsen az ellenõrzések száma. Az ellenõrzés eredményeként visszavonásra került 10 fõ engedélye, 3 jogi személy figyelmeztetve lett (lõtérnapló miatt), szabálysértési feljelentés nem készült.

14 14 Flóbert fegyver tartására évben hatóságunkhoz 76 kérelmet nyújtottak be, amelybõl egy elutasítás volt büntetett elõélet miatt. Az alosztályon dolgozó 3 hivatásos vezényléses munkaidõben dolgozik, így a hétvégi vadászatok ellenõrzése biztosított. A pirotechnikai tevékenységnél a jogszabályok által meghatározott engedélyezési feladatokat a kiemelt fegyverügyi fõelõadó látja el, míg az ellenõrzési feladatokat (18eset) a rendészeti fõelõadóval, alosztályvezetõvel közösen végzi. Állampolgári bejelentésre egy árusító helyen került sor ellenõrzésre, de az üzlet rendelkezett forgalmazási engedéllyel. Az Országos Magyar Vadászkamara Gyõr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervével, a FVFM Megyei Vadászati és Halászati Fõosztályával, a Vadásztársaságokkal, lövészklubokkal a kapcsolat folyamatos és jónak értékelhetõ. Az ellenõrzések számának további növelése az ügyfélfogadási idõ, az adott létszámunk, valamint más szolgálati feladatok ellátása miatt korlátozott. A személy és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység a tavalyi évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult. A kiadott hatósági engedélyek száma 2004-ben 99, 2005-ben pedig 113 volt, a nyilvántartott tevékenységi engedélyek vonatkozásában 642-rõl 673-ra emelkedett. Hatósági engedély visszavonása 2004-ben 101, ebben az évben 68. Kiadott igazolvány 426-ról 409-re csökkent. Visszavonás 233, az értékelt évben 70. Az elõzõ évben történt nagy számú visszavonás abból adódott, hogy a szakmai kamara etikai bizottsága a kamarai tagok sorából 2 évre kizárta a tagdíjat nem fizetett személyeket. A vagyonõri tevékenység ellenõrzése az alábbiak szerint alakult. Az elõzõ évi 77-rõl 128-ra emelkedett. Ebbõl társas vállalkozás 50, egyéni vállalkozás 31, igazolvánnyal rendelkezõ 47. A fenti ellenõrzések következményeként 17 esetben figyelmeztettünk kisebb súlyú cselekmények miatt, feljelentés nem készült. A számítógépen nyilvántartott adatok ellenõrzése során lakcímváltozás bejelentésének elmulasztása miatt 56 esetben tettünk feljelentést. A visszajelzések alapján nagy többségben figyelmeztetést alkalmaztak, vagy minimális, Ft-os pénzbírságot szabtak ki, mely szerintem az elkövetett cselekmény súlyához aránytalanul enyhe, visszatartó hatása nincs. A szakmai kamarával szinte napi kapcsolatban vagyunk, problémák esetén kölcsönösen kérjük egymás segítségét. A figyelmeztetõ jelzések engedélyezése terén jelentõs változás nem következett be, 2005 évben 6 új engedélyt adtunk ki, valamint 5 esetben hosszabbítottunk meg. Év végén összesen 19 érvényes engedély volt, a 2004 év végi 25-tel szemben. A Pannonhalmi Rendõrõrs tevékenysége A Pannonhalmi Rendõrõrs évben 2072 esetben óra idõtartamban hajtott végre közterületi szolgálatot ben ez 1.990/16552 volt. Míg évben a kmb állomány 151 esetben órában töltötte szolgálatát kmb területen kívül, addig ez 2005-ben 119/826 volt. A szolgálat szervezésénél a fõ szempont továbbra is az volt, hogy az állomány munkaideje nagy részét a közterületen teljesítse.

15 15 Az õrs mûködési területén a bûncselekmények jelentõs részét (323) a múlt évben is a vagyon elleni bûncselekmények (230) tették ki. Megállapítható, hogy jelentõs részüket a lopások (177), ezen belül a betöréses lopások (74) száma tette ki. Pozitívumként értékelhetõ, hogy betörés sorozat nem fordult elõ. Nagy hangsúlyt fektettünk a hétvégi ház betörések megelõzésére, illetve felderítésére, mely stagnáló tendenciát mutatott. A jövõben nagyobb figyelmet kell fordítani az alkalmi lopások visszaszorítására és megelõzésére, mely 41-rõl 69-re emelkedett. A besurranások száma 32-rõl 17-re csökkent és ugyancsak sikeresnek tekinthetõ, hogy a gépjármûbõl történt lopások száma is 42-rõl 17-re módosult. Azonban az egyéb vagyon elleni bûncselekmények száma 29-rõl 53-ra emelkedett. Jelentõsen emelkedett 45-rõl 62-re a közrendvédelmi, illetve személy elleni bûncselekmények száma. A fõre jutó bûncselekmény számokat vizsgálva megállapítható, hogy évben 154, ben 125,9, 2002-ben 117,2, 2003-ban 121,4, 2004-ben 114,8, 2005-ben 122,7 volt. Látható, hogy ez az arány a megnövekedett mûködési terület ellenére, évhez képest jelentõsen csökkent. A Pannonhalmi Rendõrõrs évben esetben kezdeményezett ellenõrzést, mely során esetben alkalmazott alkoholszondát, 39 esetben pozitív eredménnyel. Az õrsön 195 szabálysértési feljelentés készült (162 közlekedési, 28 közrendvédelmi, 4 tulajdon elleni, 1 egyéb). Az enyhébb súlyú szabálysértést elkövetõkkel 342 esetben ,- Ft értékben helyszíni bírságot alkalmaztak, 133 büntetõ pont kiszabásával. 113 esetben hajtottak végre személyes szabadságot korlátozó intézkedést, 12 esetben elfogást, 46 elõállítást, 19 elõvezetést, 36 biztonsági intézkedést. Kényszerítõ eszköz alkalmazására 46 esetben került sor. A parancsnoki munkát nehezítette, hogy az õrsparancsnok második félévében baleset miatt tartósan távol volt. V. EGYÜTTMÛKÖDÉS A belsõ információáramlás a évihez hasonlóan alakult, hisz 2005-ben is a napi reggeli munkamegbeszélések mellett hetente tartottunk parancsnoki értekezletet, melyen az alosztályvezetõkig bezárólag részt vettek a parancsnokok. Az osztályok, alosztályok belsõ információrendszere megfelelõ, a napi parancsnoki eligazítások, állomány eligazítások rendre megtartásra kerültek. Az osztályok közötti napi kapcsolattartás megfelelõ színvonalú. Az MRFK szerveivel az osztályoknak a szakirányítást végzõ szervekkel a kapcsolata jó. A BRDSZ alapszervezet mûködik, mellyel korrekt, jó munkakapcsolatot igyekszünk kialakítani. A társ rendvédelmi szervekkel tovább kamatoztattuk a már korábban kiépített jó kapcsolatainkat. Akciók és egyéb biztosítások, valamint a napi szolgálatok során sokszor nyújtunk segítséget egymásnak. Ezen a téren kiemelkedõ az együttmûködés a Határõrség, valamint a Vám- és Pénzügyõrség, a Tûzoltóság, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveivel.

16 16 Külsõ együttmûködõ szerveinkkel (APEH, ÁNTSZ, Közlekedési Felügyelet, Közterület Felügyelet, Polgárõrség, Vízügyi Igazgatóság) is kölcsönösen segítjük egymást a hatékony munkavégzés érdekében. Ki kell emelni Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzatával való együttmûködésünk helyzetét, hisz az általuk nyújtott költségvetési támogatás lehetõvé tette a közterületi rendõri jelenlét nagymérvû fokozását. A gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján együttmûködést kötöttünk Gyõr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzõjével, a Gyõri Városi Gyámhivatallal és a Gyõri Gyermekjóléti Szolgálattal. Ezen együttmûködések nagymértékben segítették a családon belüli erõszak rendõri oldalról történõ hatékonyabb kezelését is. Gyõri Városi Ügyészség, valamint a Gyõri Városi Bíróság kapitányságunkkal kiépített jó kapcsolata a 2005-ös évben is külön kiemelendõ. VI. MEGELÕZÕ MUNKA Szervezett D.A.D.A program keretében 5 iskola osztályaival folytattunk irányított beszélgetéseket, melyek célja az egészséges, biztonságos, jogkövetõ életmódra nevelés. Ezeken kívül nagy számban tartottunk elõadásokat felkérésre, általános és középiskolákban. Hetedik alkalommal rendeztük meg a NO DROG tábort. Rendezvényeinket pályázatok útján nyert összegekbõl tudtuk finanszírozni. A bûnmegelõzési alosztály képviseli kapitányságunkat a Városi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórumban. Képviseltetjük magunkat a Prevenciós Bizottságban és a Kínálatcsökkentési Bizottságban is. Az év során több alkalommal szerveztünk gyermek és ifjúságvédelmi akciókat a diszkók, játéktermek, valamint a Pláza területén. A tanítási idõben csellengõ tanköteles korú gyermekek igazoltatásáról egy-egy alkalommal fõ - az oktatási intézményeket tájékoztattuk. A visszajelzések az intézmények részérõl pozitívak voltak. Az ellenõrzésekbe bevontuk a gyermek és ifjúságvédelem területén dolgozó szakembereket is. A megelõzõ vagyonvédelmi munka területén rendszeresen elemeztük, értékeltük heti bontásban a bûncselekményeket, azok elkövetési helyeit, módszereit. A közrendvédelem ezek figyelembe vételével szervezte a közterületi szolgálatot, a bûnügyi osztály pedig az elemzéseket a bûnüldözési munkában hasznosította. Szintén bûnmegelõzési célzattal cikkeket jelentettünk meg helyi, községi lapokban, valamint a Kisalföld címû napilapban, egy-egy elszaporodó bûncselekményfajta esetén. Az idegenforgalmi idényre az önkormányzat Idegenforgalmi Bizottságától pályázat útján kaptunk anyagi támogatást, és utánnyomattuk az igényes kivitelben készített, angol és német nyelvû bûn-, baleset megelõzési és közlekedésbiztonsági szóróanyagunkat. Bûnmegelõzési és Áldozatvédelmi Tanácsadót rendeztünk be a belvárosi irodán az idegenforgalmi idényben,

17 17 VIII. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Az intézkedések kulturáltsága, az ügyintézés gyors, szakszerû volta hosszú távon meghatározza az állampolgároknak rendõrséghez való viszonyát, ezért rendkívül fontos, hogy a rendõri intézkedéseket szakmailag felkészült és határozott rendõrök hajtsák végre. Az állampolgárok panaszait, be- és feljelentéseiket igyekszünk gyorsan és szakszerûen lereagálni és a Szolgálunk és védünk jelmondatnak megfelelõen munkánkat végrehajtani. Ennek elõsegítése érdekében jó kapcsolatot alakítottunk ki a sajtóval, a médiákkal és rendszeresen teszünk közzé olyan megtörtént eseteket, melyekbõl okulni lehet. Ugyanakkor gyakorta kérünk segítséget a sajtón keresztül a lakosságtól egy-egy bûncselekmény ismert, vagy ismeretlen elkövetõjének kézrekerítésében, lefoglalt tárgyak azonosításában, tulajdonosaik felkutatásában. A tájékoztatás minden esetben korrekt, a személyiségi jogok és az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartása mellett. IX. ÖSSZEGZÉS Összességében megállapítható, hogy a Gyõri Rendõrkapitányság a évre tervezett feladatait a fennálló gazdasági megszorítások ellenére megfelelõ színvonalon végrehajtotta. Kiemelt figyelmet fordítottunk a panaszfelvételi munkára, odafigyeltünk a minõségre, a gyorsaságra és hatékonyabbá tettük a bûnügyi, valamint a vizsgálati munkát. Továbbra is törekednünk kell a fegyelem megszilárdítására, a fegyelemsértések következetes feltárására és szankcionálására, a parancsnoki ellenõrzõ munka színvonalának javítására. A évben az egyes területeken elért eredményeinek azonban nem adnak okot az optimizmusra, hisz a következõ idõszakban is azon kell dolgoznunk, hogy eredményeink tovább javuljanak évben a munka hatékonysága érdekében még megfontoltabban kell tervezni feladatainkat, kiemelten kezelni a bevezetett teljesítmény értékelési rendszert és tovább folytatni a megkezdett minõségbiztosítási feladatok végrehajtását. Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk a helyszíni szemlék gyors és szakszerû lefolytatására, a gépjármûlopások és a gépkocsi feltörések, hétvégi ház és lakásbetörések megelõzésére, felderítési eredményességének növelésére. Fokozottan kell alkalmazni a felderítõ munkában a rendelkezésre álló csapdákat. Folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk a parancsnoki eligazító, ellenõrzõ, beszámoltató tevékenységet, az állomány intézkedési struktúráját.

18 18 A parancsnoki ellenõrzések számát fõként a közterületen szolgálatot ellátó állomány körében célirányosan kell fokozni. Kiemelten kell kezelni a gyermek- és fiatalkorúak sérelmére elkövetett bûncselekmények, a családon belüli erõszak körébe tartozó cselekményeket és nagy hangsúlyt kell fektetnünk az áldozatvédelemre. Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés helyzete Gyõr-Moson-Sopron megye turisztikai helyzetét az ország üdülési-idegenforgalmi szerkezetében Szigetköz és térsége, valamint a Duna mentén csaknem összefüggõen húzódó üdülõkörzet-láncolat határozza meg. Emellett a megyeszékhely, Gyõr a maga értékeivel, mûemlék-együtteseivel, a tömeges turizmust vonzó kulturális rendezvényeivel, mûvelõdési intézményeivel (pl. múzeumok, kiállítóhelyek, színházak) is jelentõs idegenforgalmi tényezõ. Az utóbbi években a termálvízre telepített élményfürdõ megépítése és a gyógyászati célokat is szolgáló termálstrand fejlesztése új és meghatározó szegmense lett a város turisztikai vonzerejének. A város idegenforgalma a statisztikai adatok szerint évrõl-évre nõ. Gyõr-Moson-Sopron megyét, - mely az országos határforgalom mintegy harmadát bonyolítja le 6 állandó és 15 idõszakos, ideiglenes határátkelõhelyével méltán nevezik a nyugat kapujának. A megye mind a közúti (M 1-es autópálya, az 1-es, a 10-es és a 15-ös számú fõútvonal), mind a vasúti (Budapest-Hegyeshalom vasúti fõvonal) közlekedés szempontjából országos és nemzetközi jelentõségû évben is kidolgozásra kerül az országos, a területi, illetve a helyi szintû rendõri szervek feladatterve, melyben meghatározásra kerülnek a turisztikai idényhez kapcsolódó rendõri feladatok. A tervezetben meghatározott feladatokban a késõbbiekben még változtatások történhetnek, azonban a lényeges elemek tartalmilag már nem változnak. T E R V E Z E T : A Gyõri Rendõrkapitányság illetékességi területén év idegenforgalmi idõszakában június augusztus 31. között az alábbi idegenforgalmilag frekventált helyekrõl, közterületeket érintõ, illetõleg jelentõsebb tömegeket vonzó kulturális-, sport-, egyházi- és egyéb rendezvényekrõl rendelkezünk információval: 1. Határátkelõhely: Vámosszabadi 2. Ideiglenes nemzetközi repülõtér: Pér 3. Vasútállomás: Gyõr-Révai utca, GYESEV, 4. Autóbusz pályaudvar: Gyõr, Hunyadi utca 5. Strandok, szabad strandok - Rába Quelle / Élmény és gyógyfürdõ / Fürdõ tér 1. / - Aranypart I.-II.

19 19 - Rába-szabadstrand /Kovalter/ - bányatavak, halastavak: Abda, Öttevény, Kunsziget, Gyõrújfalu, Dunaszeg, Ravazd, Pér, Nagybajcs, Vámosszabadi, Ikrény - folyóvizek partjai: Duna, Mosoni-Duna, Rába, Rábca, Marcal, Holt-Marcal, Ipar- csatorna 6. Természetvédelmi területek, tájegységek: - Pannonhalmi dombság - Sokoróalja - Szigetköz 7. Történelmi, építészeti nevezetességek: - Gyõr történelmi belvárosa - Pannonhalmi Bazilika 8. Idegenforgalmi kiemelt szálláshelyek (campingek): - Gyõr: Golden Ball Club Corvin Panzió Elvis Park Hotel Pannon-Flax Hotel Senator Hotel Szárnyaskerék Hotel Fortunatus Hotel Duna Panzió Stáció Panzió Kis Rózsa Panzió Petõ Panzió Sámson Panzió Hummel Panzió Motel Kiskút-liget Camping Klastrom Szálló Wesselényi Szálló Rába Hotel Thermál Szálló Gróf Cziráki Panzió Révész Panzió Napsugár Kemping Kuckó Panzió Pongrácz Panzió Schweizerhof Hotel Kálvária Panzó Relax Panzió Ringa panzió Teátrum Panzió - Abda: Fekete Rigó Panzió Fortuna Panzió

20 20 Eldorádó Hotel - Öttevény: Réti Panzió Kastély Szálló - Pannonhalma: Pax Hotel - Gyõrújbarát: Panoráma Hotel számú fõút: Robinson Hotel - Gönyû: Anker Panzió Bevásárlóközpontok: - Arrabona Áruház - Centrum /On-line/ Áruház - Domus Centrum - Fészek Áruház - Gránit Áruház - Interspar Áruház - Kis Duna Áruház - Mûszaki Áruház - Metro Áruház - Belvárosi Üzletsor - Hermann Ottó utcai Vásárcsarnok - Dunakapu-téri piac - Gyõr Plaza - Baumax - Praktiker - Brico Store - Tesco Hypermarket, KIKA Áruház Közlekedés /idegenforgalmilag érintett útvonalak, csomópontok/: - vasút: - közút: - Budapest-Gyõr-Hegyeshalom - Gyõr-Pápa - Gyõr-Veszprém - Gyõr-Sopron - M-1 autópálya, körgyûrû számú fõút számú fõút

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax.

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/146-2009.ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság 2008.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 23-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart,

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere ÓBUDA BÉKÁSMEGYER KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ TARTALOM Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K ÖSSZEFOGÁSSAL A BIZTONSÁGOS VESZPRÉMÉRT A Veszprémi Rendőrkapitányság, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és az együttműködő szervezetek P Á L Y Á Z A T A a közterületen elkövetett jogsértések

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Hévízi Kistérség Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója 2008. december 2 I. Bevezető. A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

CPT/Inf (2014) 14. A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére

CPT/Inf (2014) 14. A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére CPT/Inf (2014) 14 A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére A nemzeti prevenciós mechanizmus felállítása Információkérés A civil társadalomnak a nemzeti prevenciós mechanizmusba való bevonásával

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75 Szám: 268-74/ 26-2007. ált. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó TOKAJ VÁROS bőnügyi- közbiztonsági

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 81 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel.: (88) 592-66 Pf.: 76. fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben