A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet"

Átírás

1 A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet november

2 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA PRIORITÁS: A MŰKÖDŐ TŐKE VONZÁSA Stratégiai Program: A MŰKÖDŐ TŐKE VONZÁSA PRIORITÁS: MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS Stratégiai Program: A VERSENYKÉPES AGRÁRÁGAZATOK FEJLESZTÉSE Stratégiai Program: ÉLELMISZER FELDOLGOZÁS ÉS KERESKEDELEM Stratégiai Program: KÜLTERÜLETEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE PRIORITÁS: A MINŐSÉGI TURIZMUS FEJLESZTÉSE Stratégiai Program: TURISZTIKAI VONZERŐK ÉS RÁÉPÜLŐ TERMÉKEK FEJLESZTÉSE Stratégiai program: A TURIZMUS FOGADÁSI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE Stratégiai Program: TURIZMUS MARKETING TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE PRIORITÁS: FOGLALKOZTATÁS JAVÍTÁSA Stratégiai Program: A FOGLALKOZTATÁS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA PRIORITÁS: A GAZDASÁGFEJLESZTÉS KISTÉRSÉGI INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE Stratégiai Program: A GAZDASÁGFEJLESZTÉS KISTÉRSÉGI KOORDINÁCIÓJÁNAK ERŐSÍTÉSE PRIORITÁS: A GAZDASÁGFEJLESZTÉS INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA Stratégiai Program: A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE Stratégiai Program: A KÖZÜZEMI CSATORNA- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE

3 Bevezetés A Nagykátai kistérség gazdaságfejlesztési koncepciójának és programjának kidolgozása része annak az átfogó tervezési-programozási folyamatnak, amelynek végső célja, hogy Magyarország, mint Európai Uniós tagállam kidolgozza a (második) Nemzeti Fejlesztési Tervet, melyben az ország meghatározza az Európai Unió következő hétéves tervezési időszakában ( közötti időszakban) rendelkezésre álló fejlesztési források felhasználásának célkitűzéseit, programjait, költségvetési kereteit, illetve a végrehajtás konkrét feladatait. Az alulról építkezés jegyében a kistérségi fejlesztési elképzelések, illetve kezdeményezések a megyei és fokozottan a regionális törekvésekbe beépülve tudnak a nemzeti célok szintjén is megjelenni. Az Európai Unió fejlesztéspolitikai rendszerének keretein belül nem támogatható célkitűzéseket Magyarország egy átfogó nemzeti fejlesztési tervbe, az úgynevezett Európa Tervbe építetten kívánja felkarolni. A gazdaságfejlesztési koncepció és program eszköz arra, hogy a Nagykátai kistérség, illetve a kistérséget alkotó települések saját fejlesztési céljait, törekvéseit, kezdeményezéseit megfogalmazzák, ezeket elhelyezze a hazai fejlesztéspolitikai térben. A koncepció és program egyszerre kívánja megszólítani a kistérség lakosságát, önkormányzati, intézményi, civil és gazdasági szférabeli szereplőit, segítve a közös társadalmi, gazdasági, életminőségi, környezeti, stb. érdekek felismerését, és a felszínre került célok végrehajtási kereteinek, feltételeinek megfogalmazását. Ugyanakkor a koncepció és program feladata, hogy szakmai bázisát képezze a térségnek a megyei, regionális és nemzeti tervezési folyamatokban való eredményes érdekérvényesítésének is. A hazai fejlesztéspolitika alapvető sajátossága, hogy a közösségi fejlesztések, elsősorban uniós és központi költségvetési forrásokból finanszírozhatók, amely tény tervezési módszertani szempontból determinálja a koncepció és program tartalmát, kidolgozottságát és a javasolható intézkedések körét. Jelen dokumentum a Nagykátai kistérség gazdaságfejlesztési programját tartalmazza prioritásokra, ezeken belül stratégia programokra bontva. A stratégia programokon belül azokon a területeken, ahol konkrét beavatkozás lehetőségei körvonalozottak operatív programok megfogalmazására került sor. 3

4 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA 1.1. Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A Nagykátai kistérségben a vállalkozások támogatásának célja egy tőkeerős, kiegyensúlyozott, további fejlődési potenciállal rendelkező helyi kis- és középvállalkozói kör kialakulásának támogatása, amely a kistérség gazdaságában és munkaerőpiacán a jövőben meghatározó szerepet tudnak betölteni. A kistérség fejlődése szempontjából ennek kettős hatása lenne: új munkahelyek teremtése révén enyhítené a meglévő munkanélküliség szintjét; ugyanakkor megfelelő színvonalú helyi munkahely kínálat megteremtése esetén az aktív munkaerő városokba történő ingázása is mérsékelhető lenne. A fenti célkitűzés elérése érdekében a gazdaságfejlesztés elérhető eszközrendszerét a fejlődni, növekedni képes kistérségi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésére, versenyképességük, piaci részesedésük, innováció felvevő képességük bővítésére célszerű összpontosítani. Összhangban az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikájával, továbbá az Egységes Belső Piac által kínált lehetőségek figyelembevételével a kistérségi gazdaságfejlesztés számára a vállalkozásokra vonatkozóan az alábbi közvetlen célok fogalmazhatók meg: a vállalkozások növekedésének és versenyképességük erősödésének elősegítése a globalizálódó és tudás alapú gazdaság keretein belül, a kistérség vállalkozásai külgazdasági nyitottságának növelése mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban, a K+F eredmények adaptációja iránti kereslet növelése, ösztönzése, az innováció felvevő képesség erősítése, a vállalkozások különös tekintettel a mikro- és kisvállalkozások infrastrukturális és pénzügyi környezetének javítása, a vállalkozások különösen a mikro- és kisvállalkozások humánerőforrás fejlesztésének támogatása és üzleti információkkal való ellátásának javítása, a Közösség vállalkozás támogatási szervezeteihez, szolgáltatásaihoz és programjaihoz való könnyebb hozzáférés biztosítása. A vállalkozói szektor helyzete a kistérségben az alábbiakban összegezhető: a vállalkozássűrűség messze elmarad a vidéki és Pest megyei átlagtól, melynek oka egyrészt a vállalkozási hajlam alacsony szintje, másrészt Budapest és a környező városok munkaerő elszívó hatása; 4

5 a vállalkozói szféra fejlettsége elmarad az országos átlagtól, mind a technológiai háttér, mind a termelékenység, mind a tercier és kvaterner szektor súlya, mind a külgazdaság orientáltsága tekintetében; csírájában létezik egy fejlődőképes vállalati kör, amely megerősödése, illetve növekedése célzott támogatási programokkal fokozható; a vállalkozások tőkeellátottsága általában alacsony színvonalú, a vállalkozók tőkéhez jutási lehetőségei korlátozottak, folyamata nehézkes és a fejlesztést gyakran ellehetetlenítő költségekkel, garancia feltételekkel jár együtt; a vállalkozások néhány kivételtől eltekintve, elsősorban a helyi, esetleg regionális, hazai piacokon tevékenykednek, versenyképességük általában elmarad a nemzetközi piaci követelményektől; a vállalkozások közötti együttműködés részben a szervezeti keretek, tradíciók hiányának, részben a vállalkozók tájékozatlanságának következtésben szűk körű; a gyenge infrastrukturális háttér (infrastruktúrával kiépített telephelyek hiánya, alacsony csatornázottság szint, rossz közúti megközelíthetőség, stb.) akadálya a vállalkozások hatékony növekedésének; munkaerő szempontjából Budapest és a környező városok munkahely kínálata miatt a kistérségi munkaerő kínálati piacán a maradvány elv érvényesül; hiányoznak a kistérségből azok a gazdasági szervezet(ek), amely egy gazdasági klaszter magját alkothatnák, a vállalkozások közötti együttműködés kezdetleges szinten van. A kis- és középvállalkozások (KKV-k) a hazai decentralizált források, valamint az EU Strukturális Alapok által társfinanszírozott pályázati források egyik fő kedvezményezettjei. A KKV-k fejlesztésére irányuló országos programok egyre inkább a versenyképességük javítására, növekedésre képes, fejlesztési és beruházási célokra mobilizálható tőkével rendelkező vállalkozásokat célozzák meg, mely tendencia az EU as tervezési időszakában várhatóan tovább fog erősödni. A vállalkozástámogatási rendszerek működése ellenére a fejlesztéspolitika megkülönböztetett figyelme és beavatkozása indokolt. További felkészítési, szaktanácsadási, szakértői segítséget célszerű biztosítani, főleg a mikro- és kisvállalkozásoknak illetve azoknak, amelyek beszállítói munkamegosztásra, specializációra, szakosodásra, innovációs együttműködésre vagy közös projektekre készülnek, ilyen önálló projektjük van. A Program leírása A stratégiai program azoknak a vállalkozás-támogatási eszközöknek az összessége, amelyekkel a helyi kistérségi székhelyű, vagy telephelyű vállalkozások részére információ, szakmai és pénzügyi támogatás nyújtható a vállalkozások növekedése és versenyképességük erősödése érdekében. A támogatási eszközök a következők: 5

6 A gazdaságfejlesztés kistérségi szintű koordinációjának támogatása. Jelenleg a vállalkozások számára szakmai tanácsadási szolgáltatást piaci és non-profit szervezetek (kamarák, vállalkozói érdekképviseleti szervek, vállalkozói központ) nyújtanak. E szervezetek vállalkozástámogatási tevékenységének hatékonysága pillanatnyilag igen kicsi, mivel non-profit szolgáltatásaik köre korlátozott, a piaci alapon nyújtott szolgáltatásaik jelentős részére viszont nincs fizetőképes kereslet. A vállalkozás-támogatás intézményi struktúrájában a gazdaságfejlesztés kistérségi szintű támogatásában mutatkozik hiány (a gazdaságfejlesztési koordináció más programokat is érint, ezért horizontális jellege miatt külön fejezetben kerül tárgyalásra). Információnyújtás a vállalkozók részére. A vállalkozások információ ellátottsága, pl. a jogszabályokról, intézményi és pénzügyi keretekről, a piaci környezetről, üzleti tervezésről, illetve pályázati és egyéb forrásokkal kapcsolatosan messze nem kielégítő. Továbbá a vállalkozások körében még mindig nagy hiányosságok mutatkoznak az EU-val kapcsolatos ismeretekben. Ahhoz, hogy e területeken a kistérségben áttörés legyen elérhető a közösségi szféra, elsősorban az önkormányzatok aktív közreműködése szükséges. Pénzügyi támogatások. A kistérség, illetve a kistérséget alkotó önkormányzatok pénzügyi teherbíró képessége nem teszi lehetővé a vállalkozások számára közvetlen pénzügyi támogatások nyújtását. A kistérség szerepvállalása a vállalkozások forrásfelvételének segítésére korlátozódik (legyen szó támogatási vagy pénzpiaci forrásokról). A vállalkozások forrás-abszorpciójának támogatása önmagában is hatalmas feladat. Egyes vállalkozás finanszírozási pénzügyi konstrukciók (kedvezményes hitelek, kamattámogatási konstrukciók, a hitelgarancia, a kockázati tőke és egyéb pénzügyi formák) létrehozása a kistérség számára hosszú távú célként kell megjelennie, még akkor is ha jelenleg ezek létrehozására forrás nem áll rendelkezésre. Egyes gazdasági tevékenységek támogatása. Ez a támogatási eszköz a kistérség fejlődése szempontjából meghatározó gazdasági ágazatok támogatását jelenti, az adott ágazatra kidolgozott stratégia mentén, a kistérségben legnagyobb hangsúllyal a turizmus, mezőgazdaság, informatika, környezeti iparok fejlesztése jöhet szóba. Innováció. A tudásalapú gazdaságban a vállalkozások támogatásának egyik meghatározó eleme a vállalkozások innováció felvevő kapacitásának erősítése. E tevékenység átfogja az innováció-transzfer folyamatának minden lényeges elemét a kutató és fejlesztő tevékenyégtől az üzemi méretekben történő termelés megvalósításnak támogatásáig. Várható hatások, eredmények a kistérség vállalkozásainak versenyképessége növekszik; növekszik a magasabb hozzáadott értékű, illetve exportképes termékek előállításának részaránya; növekszik a helyben foglalkoztatottak részaránya; a kistérség vállalkozásai nagyobb arányban lesznek képesek a támogatási források hasznosítására. 6

7 Költségbecslés és a finanszírozás forrásai A szükséges források összessége a programok rész-költségvetéseiből tevődik össze Operatív program: A vállalkozások felkészítése az EU szabályozási és piaci, versenyképességi követelményeire Az operatív program célja Az operatív program célja a vállalkozások részére nyújtandó szakmai segítségnyújtás az EU csatlakozás és tagság következtében megváltozó gazdasági körülményekhez, jogi és szabályozási keretekhez való adaptációban. A vállalkozói ismeretek bővítése a versenyképesség megőrzésének, illetve fokozásának alapvető feltétele. Amikor felkészülésről beszélünk, nem lehet elvonatkoztatni attól sem, hogy az EU követelmények sikeres átvételének feltétele a nyelvi és informatikai ismeretek elmélyítése is. Indoklás Az EU egységes belső piaca új gazdasági perspektívát jelent a vállalkozási szféra számára, mely nem mentes a kihívásoktól. A versenyképesség megőrzése és fokozása érdekében szükséges, hogy a vállalkozások legjobb tudásuk szerint hasznosítsák tapasztalataikat, az új versenykörnyezet megismerésére, üzleti, fejlesztési, beruházási céljaikat a változó feltételrendszerrel összhangban határozzák meg. Magyarország európai csatlakozása után több mint egy évvel az tapasztalható, hogy a vállalkozások döntő többsége nem képes a 380 milliós európai egységes piac lehetőségeit kiaknázni. A vállalkozások döntő többsége számára a szükséges információk, tudás saját erőforrásokra alapozva továbbra sem érhetők el, ezért a vállalkozások információval való ellátását jelentős részben közösségi feladatnak kell tekinteni. Jól körvonalazódik pl. az építőiparban, mezőgazdaságban, kiskereskedelemben, hogy az európai belső piac alappilléreit képező versenypolitika és fogyasztóvédelmi szabályozás átvétele következtében az érdemi elmozdulás megkezdődött a minőségi termékek és szolgáltatások versenypozícióinak erősödése terén. Leírás Az EU szabályozási és piaci feltételeire, versenyképességi követelményeire a vállalkozások felkészítése az alábbi területeken indokolt: egyes gazdasági ágazatok, szegmensek ágazat kereteit adó EU politikák (verseny-, fogyasztóvédelmi-, vállalkozásfejlesztési, környezetvédelmi, strukturális és kohéziós stb. politikák) és azok Magyarországra, a gazdaságra és a vállalkozásokra gyakorolt hatásai; a szabályozási területeknél világosan kell láttatni, hogy mely területek, kérdések esnek Közösségi szabályozás alá, és melyek esnek továbbra is nemzeti kompetenciába, illetve ez utóbbiak egyes tagországbeli szabályozásában hol vannak eltérések; 7

8 az egyes gazdasági szakágazatok vizsgálata az EU-ban, illetőleg a meghatározó jelentőségű tagállamokban (gazdasági súly, teljesítmény, vállalati struktúra, tulajdonosi szerkezet, foglalkoztatás, fejlődési trendek stb.); hazai vállalkozásokra gyakorolt várható hatások és konvergencia feltételeinek elemzése; a vállalkozások általános jogi és szabályozási keretei (vállalati jog, számvitel, szociális szabályozás, külföldi munkavállalás stb.), illetve ágazat-specifikus jogi és szabályozási keretek (kereskedelmi szabályok, minőségszabályozás, műszaki, környezetvédelmi, munkabiztonsági és munkaegészségügyi normák stb.) megismerése; a vállalkozások forrás-abszorbciós képességének erősítése (forrásfigyelés, projekttervezés, pályázási technikák, projekt menedzsment, projekt monitoring); a nyelvi készség és az informatikai kultúra erősítése. A hatékony ismeretátadás érdekében az operatív program eszközeinek alkalmazkodniuk kell a vállalkozók speciális képzési igényeihez. Javasolt eszközök: a képzési és információs igények folyamatos elemzése; oktatók képzése ("training of trainers" programok); vállalkozói képzési programok (képzési kurzusok, célszerűen ágazati bontásban, workshopok, konferenciák); információ-szolgáltató, terjesztő tevékenységek (interaktív elektronikus szolgáltatások, "help desk" szolgáltatás, kiadványok készítése, médiában való megjelenés). Várható hatások/eredmények a vállalkozók EU-val kapcsolatos ismeretinek növekedése; a vállalkozók által megtett, a versenyképességüket javító intézkedések; a vállalkozások forrásszerző képességének erősödése. Területi hatókör A program a kistérség egész területét érinti, figyelembe véve a kedvezményezettek, illetve tevékenységük térbeli elhelyezkedését. Megjegyzendő, hogy a programnak nem kell szigorúan a kistérségi határokhoz illeszkednie, hanem a fentiekben vázolt tevékenységek a kistérség nagyobb környezetében is folytathatók. Kedvezményezettek köre A program közvetlen kedvezményezettjei azok a mikro-, kis- és közepes vállalkozások, amelyek saját erőből nem képesek átfogóan megismerni az EU csatlakozás és a piaci változások következtében beálló új követelményeket. A programvégrehajtás főbb szereplői Irányítás: kistérségi fejlesztési tanács, Megvalósítás: a kistérségi tanács munkaszervezete és a gazdaságfejlesztő ügynökség (lásd 6. Prioritás) közösen, a Tápiómenti Ipartestület, Pest Megyei 8

9 Kereskedelmi és Iparkamara, Pest Megyei Agrárkamara, Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorciuma, benne a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, ÉVOSZ, VOSZ, KISOSZ, szakképzési intézmények, képzéssel foglalkozó vállalkozások bevonásával. A megvalósítás időbeli rendje A programnak folyamatosan van létjogosultsága ( ), de a tapasztalatok szerint sok vállalkozó általában fél-egy évig tart szoros kapcsolatot a programmal. A versenyképesség megőrzésére törekvő vállalkozások a tájékozódási csatornák, a megfelelő intézményes kapcsolatok kiépítése után kikerülnek a programból, a szükséges ismereteket más csatornákon keresztül megszerzik. A program költségvetése és lehetséges forrásai A program becsült költségigénye: években 50 millió Ft, melynek forrásai: Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Gazdasági Versenyképességi Operatív Program (GVOP); közvetlen EU-s vállalkozásfejlesztési források; hazai vállalkozásfejlesztési intézmények, decentralizált regionális előirányzatok, érdekelt gazdasági szervezetek sajátereje. Kapcsolat más térségi fejlesztési prioritásokkal A kis- és közepes vállalkozásokat felkészítő program nagyban hozzájárul a vállalkozások versenyképességének és ezáltal a kistérség gazdaságának erősödéséhez, és szoros összefüggésben áll a mezőgazdaság, a turizmus és a foglalkoztatás fejlesztésével is. Közvetett módon erősíti a kistérség népesség megtartó képességet, a kistérség lakosságának társadalmi esélyegyenlőségét Operatív program: Az információs gazdaság megalapozása a kistérségben A operatív program célja A program általános célja a Nagykátai kistérség gazdasági felzárkóztatásának elősegítése és versenyképességének növelése a korszerű info-kommunikációs technológia kínálta lehetőségek által. A "felzárkóztatás" szempontjából a kistérség számára az ország más fejlett térségeinek és a fejlett világ informatikai folyamatainak is vonatkoztatási alapként kell szolgálnia. Az információs társadalom kiépítése olyan alapvető szükségszerűség, amely szerint a fejlesztéssel foglalkozók feladata a fejlesztési folyamatok elősegítése, gyorsítása, a komparatív előnyök generálása, továbbá a területi és társadalmi esélyegyenlőség érvényesülésének, a méltányosság biztosítása. Indoklás 9

10 Az info-kommunikációs technológiák világméretű térhódítása, a digitalizált információk mennyiségének ugrásszerű növekedése, továbbá az információk hozzáférési, kezelési, feldolgozási, tárolási és továbbítási költségeinek csökkenése mélyreható társadalmi és gazdasági folyamatokat indukál. Az információs társadalom az életminőség folyamatos javulását a tudásalapú gazdaság növekvő versenyképességére, jövedelmezőségére és az új típusú kooperációs lehetőségekre alapozottan biztosítja és elősegíti a területileg kiegyensúlyozott, ökológiai és gazdasági szempontból fenntartható fejlődést. Az info-kommunikációs eszközellátottság és internet-hozzáférés tekintetében a kistérség az egész országot általánosan jellemző, a fejlett világtól való jelentős lemaradást mutatja. A becslések szerint a háztartások körülbelül egyötödében van számítógép és mintegy 10 % rendelkezik internet-hozzáféréssel. A kis- és közepes vállalkozásoknak közel fele van számítástechnikai eszközökkel felszerelve és egyharmaduk fér hozzá a világhálóhoz. Míg Magyarországon 100 lakosra 10-nél kevesebb személyi számítógép jut, addig az Egyesült Államokban 60, és az Európai Unió tagállamaiban 100 lakosra vetítve átlagosan 30 a személyi számítógépek száma. Különösen elgondolkodtató, hogy Magyarország az EU-hoz a év folyamán egyidőben csatlakozott tíz állam közül a nyolcadik (!) helyen áll a személyi számítógépek lakosságarányos számával. Az Európai Unió csatlakozás előtti (EU 15) tagállamaiban az internet-hozzáférés aránya háztartások esetében megközelítette a 40%-ot és a vállalati szférában meghaladta a 90%-ot. Az információs társadalom vívmányainak hazai átvétele során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a versenyképesség javítására, valamint a szociális és területi esélyegyenlőség biztosítására azokon a területeken, ahol a pusztán piaci működés önmagában nem képes a szükséges strukturális változások végbemenetelét garantálni. Az adaptációs folyamatok dinamikájának és hatékonyságának biztosítása a közösségi szféra közreműködését igényli e területeken. Pillanatnyilag az informatika piaci szegmenseiben tevékenykedő vállalkozások (internet szolgáltatás, web tervezés, szoftverfejlesztés, digitális tartalmak előállítása stb.) nem fejlődnek a megfelelő ütemben. A gazdaságfejlesztés számára alapvető feladatként definiálható a számítógépes és internet-használati műveltség erősítése és kiterjesztése a kistérség teljes népességére. Leírás Elő kell segíteni a tudás-alapú gazdaság térhódítását, ennek érdekében támogatni kell egy olyan vállalati szegmens kialakulását, amely képes és hajlandó befektetni az információtechnológia által kínált piaci lehetőségek kiaknázásába. Ennek megfelelően a gazdaság szereplőit főképp a mikro, kis- és közepes vállalkozásokat támogatni kell abban, hogy elsajátítsák és mindennapi tevékenységükben hatékonyan alkalmazzák az információs és kommunikációs technológiákat. Továbbá, támogatni kell a tartalomiparban (content industry), a szoftveriparban fejleszteni kívánó vállalkozásokat és elő kell segíteni az információs társadalom által kínált új típusú munkahelyteremtés (pl. távmunka) létrehozásának illetve bővítésének feltételeit, lehetőségeit. Az információs gazdaság kistérségi megalapozása folyamán nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy az információs társadalom vívmányainak átvétele, a "digitális kultúra" széleskörű elterjesztése is alapvető közösségi feladat, mely szoros kölcsönhatásban áll az információs gazdaság térnyerésével. Az információs társadalom kiépítésének legalapvetőbb feladatai a következők: 10

11 az információs társadalomnak az életkörülményekre, munkavégzésre és a hatékonyságra gyakorolt hatásainak széleskörű megismertetése a kistérség lakossága körében (intenzív felkészítő akciók, képzési programok, help-desk szolgáltatások); az e-közigazgatás feltételeinek megteremtése, kiépítése, a kistérségi közszolgáltatások informatikai, internetes megoldásainak kialakítása, az informatikai infrastruktúra (elsősorban az informatikai végpontok) célirányos fejlesztése; az internet-hozzáférés biztosítása a lehető legszélesebb körben, beleértve az erősen falusias térségek felzárkóztatását is (közösségi végpontok: iskolák, teleházak/telekuckók, közösségi házak, polgármesteri hivatalok fejlesztése); kísérleti (pilot) akciók (digitális tartalmak előállítása, elektronikus marketing, online szolgáltatások és közszolgáltatások, info-pontok létesítése). A fentiekből következően az információs gazdaság kiépítése egyrészt közvetlenül jelent közösségi feladatot, másrészről az információs társadalom (e-közigazgatás, oktatás, képzés, tájékoztatás, adatfeldolgozás, stb.) más szegmenseinek fejlesztése a gazdasági szereplők számára új piaci lehetőségeket nyit meg. Területi hatókör A program a kistérség egész területét érinti, figyelembe véve a fejlesztések térbeli eloszlását. Kedvezményezettek köre A program közvetlen kedvezményezettjei az információs gazdaság kiépülésében résztvevő vállalkozások, önkormányzatok, gazdaságfejlesztési és civil szervezetek. A programvégrehajtás főbb szereplői Irányítás: a kistérségi fejlesztési tanács,. Megvalósítás: hálózati rendszerek tervezésével és kiépítésével foglalkozó, szoftverfejlesztő, webtervező, tartalomszolgáltató és informatikai képzéssel foglalkozó vállalkozások, valamint önkormányzati és kistérségi szervezetek. Szakmai felügyelet: Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, ProRégió Kht, Pest Megyei Közigazgatási Hivatal, Pest Megyei Területi Államháztartási Hivatal. A megvalósítás időbeli rendje A programnak megindítása sürgető, annak érdekében, hogy a kedvezményezettek csatlakozni tudjanak az EU informatikai rendszereihez és az azokban rejlő potenciálok kiaknázásánál ne az informatika szűk (infrastrukturális és egyéb) keresztmetszetei okozzanak jelentős versenyhátrányt. A program költségvetése és lehetséges forrásai 11

12 A program becsült minimális költségigénye: 300 millió Ft, melynek főbb forrásai: Belügyminisztérium önkormányzati fejlesztési forrásai; Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Gazdasági Versenyképességi Operatív Program (GVOP); Informatikai és Hírközlési Minisztérium; vállalkozásfejlesztési források; decentralizált regionális előirányzatok; decentralizált megyei előirányzatok; érdekelt gazdasági, közigazgatási és civil szervezetek sajátereje. Kapcsolat más térségi fejlesztési prioritásokkal Az információs társadalom fejlesztése oldja a kistérség megközelíthetőségéből eredő versenyhátrányt, segíti a helyi gazdaság erősödését és új típusú munkalehetőségek kialakulását, és tudásalapú gazdaság irányába való elmozdulást Operatív program: Az innováció menedzsment és transzfer feltételeinek megteremtése Az operatív program célja Általános cél a gazdaság hosszú távú fenntarthatóságának megőrzése és versenyképességének fokozása, a gazdasági szervezetek orientálása a tudásigényes, innovatív tevékenységek, technológiák, termelési és irányítási folyamatok alkalmazása irányába. A K+F piac megteremtése az innováció keresleti és kínálati oldalának erősítése révén. Közvetlen cél a kistérség gazdasági szervezeteinek intézményesített kapcsolódása az innovációs piachoz a hazai és nemzetközi K+F kínálat közvetítése a kistérség vállalkozásai felé, a vállalkozások általi hasznosítás, a termékké fejlesztés folyamatának szakmai és pénzügyi támogatása, egyedi projektötletek menedzsmentje révén. Indoklás A kistérség gazdasági szerkezete korszerűtlen, az innovatív ágazatok jelenléte gyenge. A K+F eredmények hasznosítása rendkívül fejletlen. Az innováció iránti kereslet kicsi, mivel a vállalkozások általában kevéssé nyitottak az innovációs eredmények befogadására. Az innováció-transzfer intézményei hiányoznak, illetve nem igen korlátosan érhetők el a régió gazdasági szervezetei számára. A kistérség csaknem kizárólag a K+F piac keresleti oldalán van jelen, azaz a vállalkozások innovációs igényét kell elsősorban kielégíteni, illetve egy szélesebb vállalati körben kell az igényt és készséget megteremteni az innovációs eredmények befogadására. A feladat tehát elsősorban nem a belső innovációs potenciál fejlesztése és a K+F eredményeinek bekapcsolása az innováció transzfer folyamatába -ennek feltételei a kistérségben nem adottak kutató-fejlesztő bázis(ok) hiányában-, hanem az innovációs eredmények "behozatala" és elterjesztése a kistérségen belül a potenciális hasznosító szervezetek között. Erre rendelkezésre állnak a kapcsolati elemek elsősorban a budapesti és gödöllői felsőoktatási 12

13 intézményekkel és kutató műhelyekkel. E kapcsolatokat kell tudatos szervező, ötletgeneráló és koordinációs munkával apró pénzre váltani a helyi vállalkozások fejlődésének elősegítése érdekében. Az innováció-transzfer folyamat a magas piaci kockázat és lassú megtérülés miatt tőkeszegény környezetben nem képes piaci alapon működni, a folyamat bár lehetnek piacosítható elemei nem nélkülözheti a közszféra szakmai és pénzügyi részvételét. A részvétel a gazdaságfejlesztéssel foglalkozó non-profit szféra részéről lehet: információszolgáltatás, hozzáférés biztosítása információs csatornákhoz, adatbázisokhoz, az üzleti alapon nem elérhető szolgáltatásokhoz, szaktanácsadáshoz, képzéshez stb. Az innováció-menedzsment és innováció-transzfer intézményi keretei kiépítésében és egyes elemeinek működtetésében a közösségi források részvétele sem nélkülözhető. Egy jól szervezett, hatékony innováció-transzfer rendszer kockázati tőke bevonásra is alkalmassá tehető. Az innováció-transzfer főbb, a kistérség által támogatandó elemei az alábbiak lehetnek: stratégia fejlesztés, marketing stratégiák, üzleti tanulmányok, piaci előrejelzések; a kistérség vállalkozásainak innovációs igényének, kapacitásainak és szakismeretének feltárása; hazai innovációs szervezetekkel való együttműködés; az innovációs folyamatban résztvevő gazdaságfejlesztési szervezetekkel való együttműködés erősítése; az innovációs folyamatban résztvevők közötti partnerség kialakítása (partnerkeresés, K+F börzék, stb.) innovációs projektötletek, projektek kidolgozása, innovatív projektek menedzselése, inkubációs szolgáltatások, hazai és EU innovációs programokban való részvétel támogatása, pályázati és piaci források feltárása és bevonása, konferenciák, szimpóziumok, szakkiállítások, üzleti találkozók szervezése, az információátadás, szolgáltatás rendszerének kidolgozása és működtetése. Megjegyzendő, hogy az innováció-transzfer folyamat nagy tudásigényű elemei (pl. iparjogvédelem, nemzetközi kapcsolatok építése, a K+F eredmények nyomon követése, nyilvántartása) túlmutatnak a kistérségi kereteken. E területeken a kistérség szerepe a kooperációs kapcsolatok kezdeményezése, generálása lehet a nagy (regionális, országos és akár nemzetközi) K+F műhelyekkel. Várható hatások/eredmények Az innováció erősítésének hatásai a kistérség gazdaságában az egyes vállalkozások szintjén jelentkeznek mind a jövedelemtermelésben, mind pedig a gazdaságszerkezet és a munkaerőpiac kedvező irányba történő átstrukturálásában. Közvetlenül mérhető eredmények: innovatív tevékenységet folytató vállalkozások száma, 13

14 innovatív tevékenységű vállalatok árbevétele, hozzáadott érték termelése, a munkaerőpiac szerkezetének változása. Területi hatókör Az operatív program a kistérség egész területét érinti, figyelembe véve a kedvezményezettek, illetve tevékenységük térbeli elhelyezkedését. Kedvezményezettek köre A program végső kedvezményezettjei azok a vállalkozások, amelyek az innovációs eredmények befogadására és az innovációt hordozó termékek előállítására és azok piacának megteremtésére alkalmasak. A programvégrehajtás főbb szereplői Irányítás: kistérségi fejlesztési tanács, Megvalósítás: a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a térségen kívüli felsőoktatási és térségi és térségen kívüli szakképzési intézmények, vállalkozásfejlesztési intézmények, innováció-transzfer szervezetek, finanszírozó szervezetek. A megvalósítás időbeli rendje Egy jól működő innováció-transzfer rendszer kiépülése inkább a középtávú, mint rövid távú feladat. Bár a témával kapcsolatban folytak és jelenleg is folynak felmérések, ezek egyelőre az innováció transzfer és menedzsment folyamat szereplőinek beazonosítása és közöttük lévő kooperációs lehetőségek feltárására irányulnak, további megalapozó vizsgálatok nélkül korai az operatív program megvalósulásának időbeliségéről beszélni. A program költségvetése és lehetséges forrásai Ebben a fázisban az innováció transzfer rendszer kiépítésének költségei nem becsülhetők. Potenciálisan bevonható források: Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Gazdasági Versenyképességi Operatív Program (GVOP); EU K+F keretprogramok; K+F, innovációs és vállalkozásfejlesztési források; decentralizált regionális előirányzatok; érdekelt gazdasági szervezetek sajátereje. Kapcsolat más térségi fejlesztési prioritásokkal Az innováció transzfer rendszer kiépülése a kistérség gazdasága egészére pozitív módon hat és a kooperációs kényszer miatt segíti a kistérségben és a kistérség határain túlnyúló együttműködési hálók erősödését. 14

15 2. PRIORITÁS: A MŰKÖDŐ TŐKE VONZÁSA 2.1. Stratégiai Program: A MŰKÖDŐ TŐKE VONZÁSA A stratégiai program célja Általános cél a kistérség gazdaságának stabilizálása egy tőkeerős (nagy)vállalati kör kialakításával, amely képes a munkavállalók részére a helyben foglalkoztatás alternatíváját nyújtani, és mérsékelni ezáltal az ingázás mértékét, és diverzifikálni a foglalkoztatási lehetőségeket (részmunkaidő, nők nagyobb arányú foglalkoztatása, stb.), és amely hatékonyan képes együttműködni a helyi kis- és közepes vállalkozásokkal és ezáltal elősegíti a helyi vállalkozások fejlődését, versenyképességük erősödését. Közvetlen cél: a külső hazai és külföldi- működő tőke beruházások számára kedvező piaci és infrastrukturális és telephelyi feltételek megteremtése. Indoklás A kistérség gazdaságát a tőkehiány jellemzi, amely megnehezíti a helyi KKV szektor foglalkoztatási kapacitásának erősödését. Ugyanakkor szűk a kistérségben jelen levő nagyvállalati kör, és gyakorlatilag nem található olyan vállalkozás, amely egyes gazdasági ágakban képes lenne beszállítói kapcsolatok révén a kisebb vállalkozásokat integrálni és ezáltal növekedésüket segíteni. A működő tőke csekély érdeklődése több a befektetői szándékot erőteljesen befolyásoló tényezőre vezethető vissza. Az okok keresendők egyrészt a kistérség földrajzi-közlekedési pozíciójában, a kedvezőtlen közúti-elérhetőségi kapcsolatokban. Másrészt keresendők a korábbról örökölt gazdasági-piaci struktúrájában és szerény befektetési és telephely kínálatában, továbbá a koncentrált munkaerő-kínálat hiányában, a belső piac alacsony felvevőképességében, valamint egyes konkurens Budapest közeli térségek kedvezőbb gazdaságföldrajzi adottságaiban. Leírása A működő tőke bevonása három fő tevékenységet igényel: a telephelykínálat bővítése, amelyet célszerűen a települések rendezési tervei által már kijelölt gazdasági/ipari/kereskedelmi övezetek fejlesztésével lehet hatékonyan végrehajtani; 15

16 a befektetői kínálat promóciója, befektetési marketing (ezt a területet a későbbiekben a térségmarketinggel foglalkozó fejezetek tárgyalják); a befektetők információkkal való ellátása, a befektetés lebonyolításának szakmai támogatása, amely feladatot célszerűen a fentiekben javasolt gazdaságfejlesztési koordinációs egység láthatja el. Várható hatások/eredmények növekszik a kistérségben letelepült külföldi vállalkozások száma, a befektetett tőke mennyisége, növekszik a helyben foglalkoztatottak aránya, növekszik a tudásigényes gazdasági tevékenységek jelenléte a kistérségben, beszállítói kapcsolatokon keresztült integrált helyi vállalkozások száma, a generált forgalom nagysága Operatív program: A kistérség telephely kínálatának fejlesztése Az operatív program célja A program általános célja az ipari termelés és feldolgozás (ideértve az agráriparokat is) szerepének és súlyának erősítése a kistérség gazdaságában, a termelési szerkezet tudatos fejlesztése a tudásigényes és környezetkímélő termelési ágazatok irányába, a tőkeszegény környezet oldása befektetői tőke vonzása révén és végül a térségi, (megyei, kistérségek közötti) gazdasági szereplők közötti együttműködés fejlesztése. A konkrét profil kialakítása tekintetében az élelmiszergazdaság, a korszerű feldolgozóipar, a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, újrahasznosítással foglalkozó termelő eszközök gyártása, fejlesztése lehetnek főbb tevékenységi körök. Így a konkrét célok lehetnek: Indoklás a helyszín kijelölése, a műszaki alapinfrastruktúra (víz-, csatorna-, gáz-, villamoshálózatok, bekötő és belső úthálózat) fejlesztése; szakmai befektetők betelepítése; pénzügyi befektetők vonzása; az termelők közötti együttműködés erősítése, a térségbeli (Észak-Alföld mellett Észak-Magyarország is) ipari integrátori funkciókkal rendelkező ipari parkokkal való együttműködés erősítése; a centrum innovációban és a logisztikai funkciókban vállalt szerepének növelése. Az ipari parkok befektetései, munkahelyteremtése mellett szükséges és célszerű a budapesti, gödöllői és gyöngyösi tudományos, innovációs intézményekkel közösen egy olyan zászlóshajó projekt kialakítása, amely: - kihívást, megfelelő perspektívát, együttműködési terepet, közös fejlesztési célokat szolgál, - kihasználja a kapcsolatokat, a földrajzi elhelyezkedés előnyeit, a meglévő helyi erőforrásokat, 16

17 - további lendületet adhat a helyi foglalkoztatási, képzési igényeknek. A technológiai transzfer központ a helyi és regionális gazdaság integrált eszköze, amelyen keresztül a makroszintű gazdaságpolitika főbb elemei: az ipari szerkezet- és technológiaváltás, működő tőke bevonás, innovációs fejlesztések, be- és kiszállítói kapcsolatok erősítése, munkahelyteremtés, stb. megvalósíthatók. A program leírása A program az alábbi öt elemre épül: tudományos-technológiai-befektetői-vállalatszervezési tevékenység a funkciók kialakítása, a tervezés érdekében, a beruházás megtervezése, megvalósítása: a centrum és/vagy az ipari park(ok) műszaki alapinfrastruktúrájának (víz-, csatorna-, gáz-, villamoshálózatok, bekötő és belső úthálózat fejlesztése) kiépítése, promóciós / marketing tevékenység: a működő technológiai transzfer központ, az ipari park befektetőkkel való betelepítésének elősegítésére, a szolgáltatások kialakítása, erősítése: szükséges, hogy a centrum és az ipari parkok üzemeltető szervezetei az alapszolgáltatások (vagyonvédelem, raktározás, postai szolgáltatás, étkeztetés, stb.) mellett a műszaki, jogi, pénzügyi, számviteli, banki szolgáltatások, valamint a szállítmányozás, a vámügyintézés, és a munkaerő-közvetítés terén elérhetővé váljanak, vállalatközi együttműködés erősítése: szükséges a centrumban és az ipari parkon belüli kooperációs kapcsolatok erősítése, illetve a vállalkozások közötti együttműködés fejlesztése, amelynek az ipari parkban letelepült vállalkozások erős hálózati elemei lehetnek, a szelektív fejlesztés: a vállalatközi együttműködés sajátos dimenziója az ipari park specializációja nagyobb térségi funkciók mentén. Ilyen területek lehetnek pl. az agrár innovációs, környezetvédelmi kísérleti, és K+F fejlesztések, spin-off vállalkozások fejlesztése, ezeket szolgáló eszközök termelése és a logisztika. Várható hatások / eredmények növekszik a letelepült vállalkozások száma, növekszik a vállalkozások összárbevétele, növekszik az alkalmazott munkaerő létszáma, növekszik az exportárbevétel aránya. Területi hatókör Az operatív program a kistérségen és megyén túli területeket is érinti. Kedvezményezettek köre A program közvetlenül a betelepülőket, közvetve a foglalkoztatottakat és mindhárom város önkormányzatát is kedvezményezi. A programvégrehajtás főbb szereplői 17

18 Irányítás: kistérségi fejlesztési tanács, Megvalósítás: technológiai transzfer központ kht, ipari parki szervezetek, illetékes önkormányzatok, egyéb megyei gazdaságfejlesztési szervezetek, ITDH. A megvalósítás időbeli rendje A program elindítását célszerű rövidtávon megkezdeni. A program költségvetése és lehetséges forrásai A program becsült költségigénye: millió Ft, melynek forrásai: Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Gazdasági Versenyképességi Operatív Program (GVOP); K+F központi támogatási előirányzatai, decentralizált regionális előirányzatok, decentralizált megyei előirányzatok, érdekelt gazdasági szervezetek sajátereje. Kapcsolat más térségi fejlesztési prioritásokkal A program segíti egyúttal a kis- és közepes vállalkozások, mint ki- és beszállítók, fejlődését, hozzájárul korszerű technológiák térhódításához, illetve az EU-s normák hatékony átvételéhez, valamint a foglalkoztatási problémák oldásához. 18

19 3. PRIORITÁS: MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS A Tápió-menti kistérségben viszonylag kedvezőek az agro-ökológiai adottságok. A kistérségben előforduló talajok minősége változatos, átlagos aranykorona értékük 15, egyes területeken (Nagykáta, Tápiógyörgye, Tápiószentmárton, Sülysáp, Tápióság, Úri) ennél magasabb aranykorona értékek jellemző, ugyanakkor kifejezetten gyenge minőségű, jellemzően homokos termőterületek is előfordulnak. A térségre általában jellemező a talajvízszint csökkenése és az állandósult vízhiány, melyet a Tápió vízhozama nem képes ellensúlyozni. Annak ellenére, hogy a mezőgazdaság gazdasági súlya és a foglalkoztatásban betöltött szerepe csökken, a kistérség mezőgazdasági adottságai, termelési hagyományai, illetve földrajzi pozíciója és hosszú távú gazdasági érdekei, valamint foglalkoztatási szempontok egyaránt indokolják, hogy összhangban az EU által az agrártermeléssel szembeni követelményeivel a kistérségben kialakuljon, illetve erősödjön az élelmiszeriparral záruló integrált agrárágazat. Az EU szabályozás lényeges elemei a belső agrárpiac védelme mellett a mezőgazdaság egyes szegmenseiben a termelés mennyiségi korlátozása, az érzékeny termékekkel szemben pontosan meghatározott minőségi követelmények megfogalmazása és a környezetvédelmi, valamint az élelmiszerbiztonsági, fogyasztóvédelmi, növény-, és állategészségügyi, stb. követelmények érvényesítése a szántóföldi termeléstől a fogyasztó asztaláig terjedő teljes termékpályán. Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) a termőterületi korlátozások és kvótaszabályozás alatt álló agrártermékek által kijelölt termelési korlátok között a maximális versenyképesség elérésére törekszik, melyet normatív, illetve fejlesztési típusú támogatások révén kíván elősegíteni. Az agrárszektor finanszírozási eszköze az Európai Mezőgazdasági Orientációs- és Garanciaalap (EMOGA), melynek Garancia Fejezete különböző jogcímeken alanyi jogon járó normatív támogatásokat nyújt, és Orientációs Fejezete egy versenyképesebb agrárstruktúra kialakításához szükséges beruházásokhoz biztosít támogatási forrásokat. Tulajdonképpeni strukturális alapnak csak az EMOGA struktúrapolitikai elemét, az Orientációs Fejezetet tekintjük. Forrásai felhasználása tekintetében a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programja (AVOP) irányadó. Az AVOP hasonlóan a Nemzeti Sapard Terv felépítéséhez három prioritást határoz meg a hazai agrárszektor és a vidéki területek fejlesztésére, melyek: a versenyképes alapanyag-termelés a mezőgazdaságban; az élelmiszer-feldolgozás modernizálása; vidéki területek fejlesztése. A Magyarország számára meghatározott termelési kvóták nagyvonalakban megfelelnek a jelenlegi termelési volumennek, de a piacra jutás további korlátját jelentheti a termékek minősége. A kistérség agrártermelőinek alapvető érdeke, hogy egy olyan termelési struktúra 19

20 alakuljon ki, mely elsősorban ne a termelés mennyiségének, hanem a minőségének a javítását ösztönözze. A termelők döntéseinek megalapozásához szükséges, hogy a termeléssel, a globális piacokkal és az uniós szabályozással kapcsolatos lehető legtöbb információ rendelkezésre álljon, és uralkodóvá váljon az a szemlélet, amely nemcsak a szűk értelemben vett agrár-, hanem a fenntartható vidékfejlesztés szempontjait veszi figyelembe. A gazdaságfejlesztési program agrár- és vidékfejlesztési komponensének hatóköre korlátozott abban az értelemben, hogy az agrárgazdaság részére nyújtott támogatási források közvetlenül az agrártermelőket érintik, így kívül esnek a gazdaság- és területfejlesztés döntéshozatali mechanizmusain. Ennek megfelelően a gazdaságfejlesztés szerepe az agrár- és vidékfejlesztési célok megvalósításában néhány kistérségi szinten meghatározó, katalitikus hatású, jellemzően közösségi fejlesztés kezdeményezése, illetve megvalósítása lehet Stratégiai Program: A VERSENYKÉPES AGRÁRÁGAZATOK FEJLESZTÉSE A stratégiai program célja A program alapvető feladata a Nagykátai kistérség ökológiai és ökonómiai adottságaira épülő, komparatív előnyeit optimálisan kihasználó mezőgazdasági termelési struktúra kialakításának előmozdítása. Ennek megvalósítása érdekében a természeti és gazdaságföldrajzi viszonyokhoz jobban igazodó növénytermesztési szerkezet és az ezt elősegítő üzemi struktúra kialakulását kell támogatni, illetve az állati termék-előállítás során a potenciális erőforrásokra alapozható környezetbarát technológiai eljárásokat szükséges elterjeszteni. A fentiekkel összhangban általános célként fogalmazható meg a kistérség mezőgazdasági potenciáljára alapozott gazdasági versenyképesség növelése az üzletszerűen (árutermelő, jövedelemérdekelt) folytatott mezőgazdasági ágazatok, tevékenységek körében mind a konvencionális termelés, mind az ökológia gazdálkodás területén. Közvetlen célok: magasabb ár-, árbevétel- és jövedelem elérése, a termelés- és piaci biztonság fokozása, a környezet védelme, a gazdasági önfenntartás és fejlődés biztosítása, a termőföld-, a munkaerő-, az eszközállomány kihasználásának javítása. Indoklás A tradicionális növénytermelési szerkezet fenntartása (gabonafélék, ezen belül a kukorica túlzott aránya) indokolatlan. Az állatállomány csökkenése miatt a piacon túlkínálat, árveszteség és jelentős jövedelem kiesés következett be. Kiemelt figyelmet kell fordítani a versenyképesség növelésére, amelynek fontos eszközei lehetnek az ökológiai gazdálkodás szélesebb körű elterjesztése, a konvencionális termelés területén a termelési skála bővítése, továbbá a nem-élelmiszercélú mezőgazdasági termelés részarányának növelése. Kiemelt figyelmet kell fordítani a versenyképesség növelésére, amelynek fontos eszközei lehetnek az organikus szemléletű termelés elterjesztése, a feldolgozottsági fok és a hozzáadott érték növelése, a jövedelem tömegének fokozása. 20

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben