pdfmachine trial version

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pdfmachine trial version"

Átírás

1 TOLCSVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA ( )

2 2 I. Bevezetõ A Gazdasági Program készítését a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV.tv.91..(1). bekezdése írja elõ. T o l c s v a Község jelen elkészített programja a Képviselõ-testület megbízatásának idõtartamára és közötti idõszakra szól. A gazdasági program az Önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitûzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetõségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az Önkormányzat által nyújtandó kötelezõ és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elõsegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitûzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítását, a közszolgáltatás színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, a községüzemeltetési politika célkitûzéseit. II. Történeti áttekintés A település elnevezését többféleképpen magyarázták. Legújabb tudományos névmagyarázat szerint a falu nevének elsõ említése 1255-ben, Tholchwa alakban található. A település a Tolcsva patakról kapta a nevét, amelynek mentén épült. Régészeti leletek azt bizonyítják, hogy az õskortól

3 3 kezdve lakott volt Tolcsva és vidéke. A Várhegy nevû határrész arra utal, hogy ott vár állott, IV.Béla korabeli, melynek nyomai még a múlt század közepén láthatók voltak. A régészek értékes leleteket találtak a településen és környékén, melynek többsége megtalálható a miskolci Herman Ottó Múzeumban, illetve a Nemzeti Múzeumban ban Nagytolcsva mezõvárosi rangot kapott. A Zsigmondkori okmányokban nyomon követhetõk Tolcsva birtokosainak változásai: Tolcsvai János és fiai (1366), Debrõi István (1398), Keéri László(1404),Toronyi Pál (1410), Csicseri család ( ), Tolchvai és Upor család (1446), Bánffy, Eödönffi, Dobó, Gerendi, Czékei, Mezõssyek, Dessewffyek, (1511). Lónyai (1602), Rákóczi család (1630.) Az 1700-as évek második felében került Tolcsva a gróf Szirmay és utána a báró Waldbott Frigyes családok tulajdonába. A görögök megjelenése 1711után figyelhetõ meg. Az as népszámlálás szerint már éltek zsidó családok Tolcsván. A XVIII. század végén községünk bekapcsolódott az országos postahálózatba. A faluban gyógyfürdõ mûködött. Az 1848-as forradalom eseményeirõl a zsidó kereskedõk számoltak be a falu lakosainak, akik a pesti vásáron tartózkodtak szeptemberében Szirmay Ödön akkori polgármester rendelete értelmében eltörlésre került a szõlõdézsma. A települést 1856-ban súlyos tûzvész pusztította, melynek során számos középület és 90 lakóház porig égett. Az iparosság továbbra is egységes céh keretek között mûködött. Az évi kiegyezés megteremtette a modern közigazgatást, gazdálkodást, pénzintézeti mûködéseket, az iskola ügyet, a mûvelõdés irányítását új alapokra helyezte. Tolcsva 1872-ben a Sátoraljaújhely- Legenye-Mihályi vasúti szárny bõvítése révén bekapcsolódott az országos és nemzetközi vasúti közlekedésbe. Az évi közigazgatási törvény a várost lefokozta nagyközségi rangra. A filoxéra járvány (szõlõvész) 1886-ban érte el Tolcsvát, és a hegyaljai települések közül itt volt a legnagyobb a szõlõ pusztulása. Az újratelepítés után 1895-re majdnem visszaállt a vész elõtti állapot. A nagyobb szõlõbirtokosok nemcsak pincészettel, hanem feldolgozó és palackozó üzemekkel is rendelkeztek, önálló kereskedelmi, értékesítési joggal, az üvegeken saját címerrel ellátott címkékkel. Hegyalján a XIX. század második felétõl különbözõ társaságok, egyesületek alakultak, melyekhez a tolcsvai birtokosok is csatlakoztak ban nagy árvíz pusztított a településen, melynek során kb. 160 lakóház került víz alá. Az I. világháborúban nemcsak a hadszíntéren, de a hadi üzemekben is jelen voltak a tolcsvaiak.

4 4 A világháború pusztításai, a Tanácsköztársaság helyi negatív intézkedései, majd a trianoni békeszerzõdés hátrányosan hatott Tolcsva fejlõdésére. A tolcsvaiak elvesztették a korábbi piacaikat, országos vásáraira sem jöttek el az elcsatolt területrõl ben a II. világháború kitörése után lengyel menekültek telepedtek meg Tolcsván. Központi utasításokra fokozódott a helyi zsidóság tevékenységének korlátozása december 17-én vonultak be a román, majd a szovjet csapatok. Komoly megterhelést jelentettek a lakosság számára a szovjetek rendelkezései márciusában megalakult a néphatalmi szervezet a Nemzeti Bizottság., megkezdõdött a földosztás. Augusztus 4-én Ónody Imre községi bíró elnökletével összeült az új képviselõ-testület 1947-ben megtörtént a község villamosítása, 1948-ban államosították az iskolát Megindult a mozi, kultúrház, könyvtár mûködése, takarékpénztár és mezõgazdasági tsz. alakult. A Szövetkezeti Borvásárló Egyesület utódaként 1950-en alakult a Magyar Állami Pincegazdaság Tolcsvai Pincészete tõl Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinátként mûködött,1974-ben beindult a tolcsvai palackozó üzem. A 90-es évek elején átalakult a Borkombinát és a Tsz. Jelenleg több kisebb gazdasági egység, pincészet mûködik, melyek közül a jelentõsebbek: Tokaj Oremus Kft, Tolcsva-Bor kft, Fitomark 94 Kft, Pauleczki Vin Kft. A településen mûködõ további gazdasági egységek: Északerdõ Rt. Hegyaljai Erdészeti Igazgatósága, Tolcsva és Vidéke Kereskedelmi Kft. Zempléni Takarékszövetkezet. Megalakult a Tolcsva-Erdõhorváti Hegyközség. Az tõl a község életében új fejezet indult a rendszerváltást követõen. A volt Községi Tanács megszûnt, létrejött az önkormányzat,mely önálló Polgármesteri Hivatalt mûködtet ben kiépült a vezetékes ivóvízhálózat, 1993-ban a telefonvonal-hálózat, 1997-ben a vezetékes gázhálózat, 2002-ben a szennyvízcsatorna hálózat, ban a kábeltévé hálózat.

5 5 III. Helyzetelemzés 1.) A település földrajzi elhelyezkedése T o l c s v a község Magyarország ÉK-i részén, B-A-Z.megyében, Tokajhegyalja középsõ területén, a Bodrogba folyó Nagy-Tolcsva patak két oldalán fekszik,szerencs és Sátoraljaujhely városok között, km. távolságra. Négy hegyaljai szõlõtermelõ településsel határos: északon és észak-nyugaton Erdõhorváti, keleten Sárazsadány, nyugaton Olaszliszka, délen és délnyugaton Vámosújfalu településekkel. Legalacsonyabb pontja délen, Vámosújfalu határánál van, ott ahol a Radoska dûlõn keresztül folyó Tolcsva patak találkozik a 37-es fõ- közlekedési úttal. Domborzatának alapvetõ jellemvonásai: a felszín gyenge függõleges tagozottsága magasabb hegységek hiánya ( hegymagasságok 500 m alattiak) a tengerszint felett 300 m-nél nem magasabb dombok Tolcsva területe km2., amelybõl a lakott központi területe 164 ha. Megközelítése: közútról Miskolcig az M3-a autópályán, majd a 37-es fõ közlekedési útról. Vasúti elérhetõsége: Olaszliszka-Tolcsva vasútállomásról. 2.) Fõbb demográfiai jellemzõk, mutatószámok Községünk lakosságszámának alakulását tekintve csökkenést lehet megállapítani. Ennek elsõdleges oka az itt élõ fiatalok esetében a jövõkép hiánya. Munkalehetõség sem helyben, sem a környezõ településeken, illetve városokban nincs olyan mértékben, hogy a munkaképes lakosság foglalkoztatottsága biztosított lenne. Az országos helyzethez hasonlóan Tolcsván is kedvezõtlenül alakulnak a demográfiai adatok. a.) Lakosság számának alakulása évek között: Év Fõ

6 6 b.) Születések,halálozások számának alakulása évek között: Év Születések száma (fõ) Halálozások száma (fõ) c.) Népesség kor szerinti megoszlása január 1-én: Kor (év) Fõ felett 411 Összesen 2032 d.) Népesség korcsoport szerinti megoszlása 2007.január 1-én: Korcsoport Fõ Megoszlás %-a Gyermek és fiatalkorú Munkaképes korú Idõskorú Összesen e.) Óvodai és általános iskolai létszám alakulása évek között: Év Óvodai létszám (fõ) Iskolai létszám (fõ)

7 f.) Foglalkoztatottsági és szociális ellátottsági mutatók 2007.január 1-én Megnevezés Mutatószám Regisztrált álláskeresõk száma ( fõ) 234 Munkanélküli járadékban, nyugdíj 5 elõtt segélyben részesülõk száma(fõ) Aktív korúak rendszeres segélyében 143 részesülõk száma (fõ) Ellátás nélkül együttmûködõk száma 86 (fõ) Munkaképes korú lakosság száma (fõ) 1091 Aktív foglalkoztatott (fõ) 510 Inaktív (fõ) 581 Munkanélküliek aránya a munkaképes 21 korúak létszámához képest (%) Munkanélküliek aránya az aktív 46 foglalkoztatottak létszámához képest (%) 3.) Infrastruktúra helyzete A település rendelkezik a közmûvekkel, úthálózata portalanított, felújítása folyamatos. A járda kiépítettsége nem teljes, ennek pótlása folyamatos. Az ivóvízellátást és szennyvízkezelést a Zempléni Vízmû Kft. látja el. A településen szervezett szemétszállítás történik, a Zempléni Hulladékkezelõ Közhasznú Társaság látja el a feladatot, Bodrogkeresztúri szemétlerakóba szállítja a kommunális szilárd hulladékot. A település két pontján szelektív hulladék gyûjtésére alkalmas konténerek vannak elhelyezve. A gázellátást a TIGÁZ Zrt.biztosítja. A villamosenergiát az ÉMÁSZ szolgáltatja. A kábeltelevízió hálózatot a PR.Telecom Zrt. Üzemelteti. Megnevezés Kiépítettség mértéke (%) Lakossági igénybevétel mértéke (%) Úthálózat 100 Járda 95 Ivóvíz Szennyvízcsatorna Gáz Telefon Kábeltelevízió

8 8 4.) Vállalkozási tevékenységet végzõk száma, összetétele: A gazdálkodó szervek, egyéni vállalkozók száma évrõl évre nõ. Ennek egyik oka a nagyobb gazdálkodó szervek megszûnése után alakított kft-k, bt-k megjelenése, másrészt a munkahelyek megszûnésébõl adódó kényszervállalkozások alakítása. Több szõlõ feldolgozással és borpalackozással foglalkozó cég alakult. Az egyéni vállalkozásban a nagyobb arányt a kereskedelem és vendéglátás képviseli. Vállalkozások száma és összetétele 2006.évben. Ágazat Vállalkozások száma Ipar 8 Építõipar 5 Mezõgazdaság 8 Távközlés, közlekedés,szállítás 3 Kereskedelem 33 Vízgazdálkodás 0 Egyéb anyagi 21 Egészségügy, szociális, kulturális 1 Összesen ) Az önkormányzat által ellátott feladatok, és mûködtetett intézmények. A.) Az önkormányzat által ellátott kötelezõ feladatok: ivóvízellátás óvodai nevelés általános iskolai oktatás,nevelés egészségügyi ellátás szociális alapellátás közvilágítás helyi közutak fenntartása köztemetõ fenntartása nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése

9 B.) Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok: településfejlesztés településrendezés az épített és természeti környezet védelme lakásgazdálkodás vízrendezés csapadékvíz elvezetés csatornázás köztisztaság, településtisztaság helyi tûzvédelem helyi közbiztonság gyermek és ifjúságvédelmi feladatok közösségi tér biztosítása közmûvelõdési feladatok sport támogatása C.) Önkormányzati intézmények és feladatstruktúra a.) Oktatás: Az önkormányzat napközi otthonos óvodát, és általános iskolát tart fenn. Az óvoda egy kibõvített épületben, 3 csoporttal, az iskola és napközi otthon 3 épületben 11 tanulócsoporttal mûködik. b.) Egészségügy: 9 A település egy háziorvosi körzetnek minõsül, az önkormányzat orvosi rendelõt, valamint anya-gyermek-,és csecsemõvédelmi tanácsadót tart fenn. Az intézmények felszereltsége megfelelõ, az épületek állaga jó. A személyi ellátottságban átmeneti nehézség van. A háziorvos nyugdíjas lett, új háziorvos még nincs, a feladat helyettesítéssel van megoldva. Ezen felül egy magán háziorvos is praktizál. A védõnõ nyugdíjas lett, az új védõnõ csak 2007.július 1-tõl áll munkába, helyettesítéssel van ellátva a feladat. c.) Szociális ellátás: Az önkormányzat 25 férõhelyes idõsek klubját mûködtet, ennek keretében van megszervezve a házi szociális gondozás és az étkeztetés is.

10 Ezen felül ellátja a szociális törvényben meghatározott, és önkormányzat által ellátandó feladatokat. d.) Kultúra: Az önkormányzat tulajdonában van a régi mozi épülete, mely mûvelõdési házként is szolgál. Állaga közepes, személyi ellátottsága nincs, az ellátandó feladatokat a polgármesteri hivatal szervezi. Külön helyen mûködik a községi könyvtár, több mint kötettel, megbízásos jogviszonyban lévõ könyvtárossal. e.) Sport: 10 Az önkormányzat rendelkezik sportpályával, a labdarúgó szakosztály megyei I. osztályban játszik, a helyi Sport Egyesület irányításával, és fenntartásában, melyhez az önkormányzat jelentõs támogatást nyújt. Autó motor sportot a Tolcsvai Rallye Team SE mûködteti. f.) Helyi tûzvédelem: Az önkormányzat rendelkezik egy tûzoltószertárral, valamint egy tûzoltóklubbal, és a helyi tûzvédelmi feladatokat az Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel látja el, melynek mûködéséhez támogatást nyújt. g.) Helyi közbiztonság: A bûnmegelõzési feladatok ellátásában részt vállal a helyi Polgárõr Egyesület melynek mûködtetéséhez az önkormányzat anyagi eszközökkel is hozzájárul. A községben a rendõrség körzeti megbízotti irodát tart fenn. h.) Nemzeti és etnikai kisebbségek A Cigány Kisebbségi Önkormányzat harmadik ciklusban mûködik 5 fõ kisebbségi képviselõvel, a 2006.október 1-i helyhatósági választások alkalmával megalakult a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat is 5 fõ képviselõvel. Mindkét kisebbségi önkormányzat számára a mûködéshez szükséges feltételeket az önkormányzat biztosítja. 6.) Környezeti állapot A településen nem mûködnek nagy környezet szennyezéssel járó vállalkozások, ezért levegõ és vízszennyezettség szempontjából nincs veszélyeztetve.

11 11 Az önkormányzat a település tisztasága érdekében szervezett szemétszállítást mûködtet, mely kötelezõen igénybe veendõ közszolgáltatás. Második éve mûködik a szelektív hulladékgyûjtés. Téli idõszakban gondoskodik a közutak járhatóvá tételérõl. Az önkormányzat több éve részt vesz a Virágos Magyarországért pályázaton, ennek érdekében a település több pontján virágosítást, parkosítást végez, gondoskodik a zöldterületek rendben tartásáról. 7.) A település hazai és külföldi kapcsolatrendszere Az önkormányzat tagja a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulásnak. Jó kapcsolatot tart fenn a környezõ településekkel, a regionális szervekkel. A helyben mûködõ történelmi egyházakkal jó a kapcsolata, az egyházakat anyagilag is támogatja. Tagja a Települési Önkormányzatok Szövetségének. Az önkormányzat elhatározta külföldi testvér településekkel való kapcsolat felvételt, melynek szervezése folyamatban van 8.) Az elõzõ ciklusban megvalósult fejlesztések. Az önkormányzat fejlesztési lehetõségeit a pályázati kiírások, és ezek kapcsán nyert pénzügyi források határozták meg az elõzõ ciklusban is. Jórészt az utak, intézmények, és önkormányzati ingatlanok felújításában merült ki a fejlesztési lehetõség. Fejlesztés megnevezése Megvalósítás éve Összege (EFt.) Kossuth út járdaépítés Táncsics, Esze T.utcák, Dózsa Gy.út I.szakaszának felújítása Dózsa Gy.út II..szakasz, Petõfi u., Ady E.utcák felújítása Petõfi u.2, Petõfi u Szent I.u.9. bérlakások felújítása Bem J, -Bem köz, Bajcsy Zs.utcák felújítása Iskolabusz saját erõ Összesen:

12 12 IV. Stratégiai fejlesztési célok 1.Fejlesztési célok, elképzelések 1.1. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás elõsegítése A regionális munkaügyi központtal és kirendeltségével történõ együttmûködés és kapcsolattartás. Az álláskeresõ lakosok továbbképzési lehetõségeinek a segítése, és összehangolása. A település és annak környéke munkaerõ-piaci és munkahely kínálati helyzetének felmérése, annak kívánalmaihoz történõ illeszkedés elõsegítése. A kistérség gazdasági szerkezetének, annak átalakulásának felmérése. A településen mûködõ vállalkozások önkormányzattal történõ együttmûködési lehetõségének a megteremtése Településfejlesztés A közösség céljainak megfelelõ célkitûzések meghatározása, a gazdasági. kulturális, környezeti és társadalmi érdekek érvényesítése érdekében. A települést érintõ beruházások, felújítások,fejlesztési elképzelések rögzítése. Az intézmények építési, felújítási átalakítási kívánalmainak feltárása, azok folyamatának meghatározása, ütemezése. Az intézményi struktúra felülvizsgálata, a racionalizálási lehetõségek számbavétele. A fogyatékkal élõk életminõségének javítása érdekében a középületek akadály mentesítésének tervezett megoldása. Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztési lehetõségeinek a feltárása, a polgármesteri hivatal és intézményei informatikai fejlesztésének irányai Helyi adópolitika célkitûzései A településen bevezetett helyi adó mentességek, kedvezmények felülvizsgálata. A településen bevezetett helyi adók mértékének felülvizsgálata.

13 13 A be nem vezetett helyi adók bevezetési lehetõségeinek szakmai, a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességét figyelembe vevõ felmérése. A helyi adóból fennálló követelések, kintlévõségek bemutatása,a behajtás hatékonyabbá tételének kidolgozása A közszolgáltatások biztosítása és azok színvonalának javítása. A meglévõ intézményhálózat kihasználtságának javítása, struktúrájának átalakítása érdekében teendõ intézkedések meghatározása. Az intézményhálózat szakmai követelményeknek történõ megfelelésének felülvizsgálata, annak teljesítési feltételeinek meghatározása. A közszolgáltatások színvonalának felmérése, javítására irányuló elképzelések meghatározása. A közszolgáltatások díjainak változtatására vonatkozó elképzelések meghatározása. Az önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolat erõsítése az igényes lakókörnyezet kialakítása érdekében. A közterületek kezelésével, felújításával, építésével kapcsolatos feladatok és felelõsök meghatározása Vagyongazdálkodás Az önkormányzat vagyoni struktúrájának felmérése mellett, annak átalakítási lehetõségeinek a kidolgozása, a vagyonváltozás alakulását befolyásoló tényezõk, hatások felmérése. Az önkormányzati vagyon gyarapítási lehetõségének feltárása, az ahhoz szükséges források biztosítása. A vagyonértékesítésre kijelölt vagyonelemek meghatározása, abból származó bevételek felhasználási szabályainak rögzítése. A szükségesnek tûnõ hitelfelvételi lehetõségek felmérése, számbavétele Település üzemeltetési politika Az idegenforgalom terén rejlõ lehetõségek kihasználásának a feltételei, annak keretei, fejlesztési lehetõségei. Településrendezési, szabályozási terv hatályosulásának felmérése. A környezetvédelemmel és azzal összefüggõ kérdések irányainak meghatározása. A település érdekében végzendõ kommunikációs és marketing feladatok meghatározása.

14 Befektetés-támogatás politika A turizmusfejlesztés húzóágazatának meghatározása. A befektetések ösztönzése érdekében asz infrastruktúra fejlesztési irányainak kijelölése. A kormányzati szándék és a település igényeinek összehangolása a befektetések minél nagyobb számban történõ megjelenése érdekében Egyéb elképzelések A nemzetközi kapcsolatok kialakítása, azok gazdasági, kulturális, sport lehetõségeinek meghatározása. Az önkormányzat és a településen mûködõ kisebbségi önkormányzatok együttmûködési lehetõségeinek és területeinek feltárása. A lakossággal és a civil szervezetekkel történõ együttmûködés kereteinek a megteremtése. 2.) A megvalósítás mechanizmusa A döntéshozók (képviselõk) és a végrehajtásban részt vevõk elkötelezettsége a kitûzött célok iránt. Szükséges dokumentumok, tervek elkészítése. Marketing munka. Finanszírozás. Idegenforgalom V. Fejlesztési koncepciók Jelentõsen megnövekedett az idegenforgalom szinte egész évben. Ez köszönhetõ a finom tokaji borokat termelõ vállalkozásoknak, egyéni gazdálkodóknak. Visszatérõ kulturális és kulináris rendezvényünk a Borfesztivál, melyet idén a 4. alkalommal kívánunk megrendezni. Ezt a szép hagyományt tovább kívánjuk vinni, ismerjék meg messze földön a híres tolcsvai borainkat. Ennek érdekében fogjuk mûködtetni, az ez évben befejezésre kerülõ bormúzeum és borkultúra házát.

15 15 Értékes épületekkel is rendelkezik a település, kastélyokkal, kúriákkal,templomokkal. Ezek állagának megóvása, jókarban tartása, szépítése a mûködtetõk feladata, és felelõssége. Rákóczi kastély, Dessewffy kastély, Szirmay kastély, Stépán kúria, Kurucz kastély Konstantin kúria, Római katolikus templom, Református templom, Görög katolikus templom Egyre több település próbálkozik sikeresen egy helyi újság megjelenítésével. Kísérleti jelleggel, elõször szórólap formájában, majd esetleg negyedéves megjelenítéssel a lakosság jobb tájékoztatása érdekében érdemes lenne beindítani. A lakosság felé a pontos, érthetõ információ, az önkormányzatunk nyitott mûködése, munkánkról tájékoztatás a demokratikus mûködés elengedhetetlen feltétele. Ezt a célt szolgálja a település honlapja, (www.tolcsva.hu) és egy önkormányzati portál mûködtetése (www.opont.hu/onkportal ) melyeknek bõvítése, frissítése szükséges. Oktatás Településünkön két oktatási-nevelési intézmény van, egy 3 csoportos óvoda és egy 8 évfolyamos iskola. Az elmúlt 2 évet tekintve komoly változás történt a két intézmény életében.a Napközi Otthonos Óvoda korábban 4 csoporttal mûködött,, azonban a fokozatosan csökkenõ gyermeklétszám miatt évben csoportösszevonásra került sor, a 4 csoportból 3 csoport lett. Az Általános Iskolában is a 8 évfolyamon mûködõ 14 tanulócsoport 11 tanulócsoportra csökkent. Az összevonások következtében létszámleépítések történtek év szeptemberétõl az új gazdasági szabályozók miatt az oktatás finanszírozásában jelentõs változás áll be, a támogatás összegénél meghatározó lesz az egy osztályban lévõ tanulók száma. A népességmegtartás érdekében nagyon fontos az iskolában a színvonalas oktatás biztosítása, mert ha a gyermekek megfelelõ képzést kapnak, melynek

16 16 eredményeként nyitva áll elõttük a lehetõség bármely középfokú iskolába történõ továbbtanuláshoz, az életben való érvényesüléshez, akkor a szülõk is szívesebben maradnak a településen. Tervezzük a volt Borkombinát gépszín épületét tornacsarnokká átalakítani, hogy az egészséges ifjúság fejlõdéséhez elengedhetetlen testnevelést korszerû felszereléssel és méltó hellyel biztosítsuk számukra. Az Iskola 1.sz.épületének (Szirmay kastély ) homlokzat és tetõfelújítását - sikeres pályázat útján meg kívánjuk valósítani, mert az idõ múlásával az állaga egyre inkább romlik. A nyílászárók cseréjével fûtési energiát és ennek útján pénzforrást tudnánk megtakarítani. Közmûvelõdés Az Önkormányzat anyagi lehetõségeit tekintve az elõttünk álló idõszakban a közmûvelõdésre fordítható források bõvülése nem várható, ezért a meglévõ anyagi eszközöket és lehetõségeket kell optimálisan kihasználni. Egy új Közösségi Házat kívánunk létrehozni, a tanulmánytervet elkészíttetjük 2007.évben. A megvalósítás feltétele, hogy pályázat legyen kiírva, melyet be kívánunk nyújtani, és sikeres pályázat esetén megépíteni. Rendszeresen megtartott és már hagyományosnak tekinthetõ rendezvény az Idõsek Napja, melyet a Mûvelõdési Házban tartunk minden évben. A terem kicsinek bizonyul, mert idõsödik községünk lakossága, valamint más mûködõ civil szervezetek is itt helyt kaphatnának, az új épületben. Sport Szép környezetben, sportpályával és 12 éve épített sportöltözõvel rendelkezünk. Kiemelt sportág a labdarúgás, az autó-motor sport. Ezekre a lakosságnak igénye van, ezért ezek támogatását minden évben feladatunknak tekintjük. Egészségügy Az önkormányzati törvény értelmében kötelezõen ellátandó feladat az egészségügyi alapellátás biztosítása. Ennek színvonalát kívánjuk emelni. Reméljük az új védõnõ, és a leendõ háziorvos szaktudásával, becsületes és szorgalmas munkájával hozzá fog járulni e célunk eléréséhez. Szociális ellátás A szociális feladatkör ellátása egyre nagyobb feladatot jelent az utóbbi években a rászorulók körének jelentõs növekedése miatt.

17 17 A segélykeretek felhasználása során arra kell a jövõben is törekednünk,hogy a segélyek a valóban rászorulókhoz jussanak el és valós segítséget nyújtsanak. Az egyedül élõ idõsek számára a közeljövõben évre tervezzük a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás keretében jelzõrendszeres házi segítségnyújtás hálózatának kialakítását. Közmûellátottság, infrastruktúra Tolcsva község közmûellátottsága rendezett a kiépített vezetékes telefonhálózat, egészséges ivóvízhálózat, vezetékes gáz, szennyvízcsatorna hálózat, kábeltévé hálózat meglétével. Folyamatos feladat az úthálózat szükség szerinti felújítása, kiépítetlen járdák megépítése, csapadékvíz elvezetõ árkok tisztántartása, felújítása, önkormányzati épületek állagának megóvása. Feladat, fejlesztés megnevezése VI. A program megvalósításának ütemezése A költségek éves ütemezése 1.év 2.év 3.év 4.év Összes ráfordítás EFt Borkultúra Háza,bormúzeum Általános Iskola homlokzat és tetõfelújítás Tornacsarnok átalakítás Kossuth-Táncsics u.csapadékvíz elvezetõ Bónis F.u.szélesítés,felújítás Közösségi Ház Dózsa Gy.u>járda Összesen

18 18 A források éves ütemezése Források megnevezése 1.év. 2.év. 3.év. 4.év. Összes forrás EFt. Saját erõ Pályázati támogatás Összesen Tolcsva, 2007.május 25. Román Mihályné Vojnár László jegyzõ polgármester.

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g e E-mail: ketujfalu@korjegyzoseg.hu Honlap: korjegyzoseg.hu 7975 Kétújfalu József Attila u. 34. Tel./Fax.:

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014 2 1. FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ELHELYEZKEDÉSE A község közigazgatási területe: 7.734 hektár 6.334 m2 Közigazgatási határai: - Északon Szilvásvárad,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE Az Út a munkához program célja Az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésén döntött az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri 5.1. Kiad A gazdasági program egyes pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán valósíthatóak meg. A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja UND község Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági programja 2010-2014. évre 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzatának 2010-2014. évi gazdasági programja I. BEVEZETŐ

Kozármisleny Város Önkormányzatának 2010-2014. évi gazdasági programja I. BEVEZETŐ Kozármisleny Város Önkormányzatának 2010-2014. évi gazdasági programja I. BEVEZETŐ Kozármisleny, mintegy 12 km-re délre fekszik a megyeszékhely, Pécs központjától. A pogányi repülőtértől 15 km-re, a horvát-magyar

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok:

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok: Képviselő-testületének 8/2010 (II.11.) sz. rendelete ának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2010.(I.28.) sz. rendeletének módosításáról Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 25/2000.(IV.25.) Kt. számú r e n d e l e t e a többször módosított 13/1999.(V.26.) Kt. számú, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010.

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010. Pannonhalma Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási tervének módosítása 010. Pannonhalma, 010. június 1. Bagó Ferenc dr. Török Péter polgármester jegyző I. A közfoglalkoztatási terv módosítása Pannonhalma

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja Kistarcsa Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. évre Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok, objektumok, létesítmények, berendezések,

Részletesebben

székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67. tel.: 06-29/410-409, 413-212, 610-380 fax.: 06-29/410-409 e-mail: vigado@vigadokft.

székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67. tel.: 06-29/410-409, 413-212, 610-380 fax.: 06-29/410-409 e-mail: vigado@vigadokft. 1.3. Gazdálkodó szervezetek Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek Adat megnevezése Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

2014-2019. Monostorapáti község Önkormányzata

2014-2019. Monostorapáti község Önkormányzata 2014-2019 Monostorapáti község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben