PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április"

Átírás

1 PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA április

2 KÉSZÜLT PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: PESTTERV Kft és a Terra Studio Kft Felelős tervezők: Schuchmann Péter ügyvezető igazgató, Pestterv Kft Laky Ildikó ügyvezető igazgató, Terra Studio Kft Tervezők, szakértők: Dr. Földi Zsuzsa (Terra Studio Kft) Fürstand Attila, PhD (Terra Studio Kft) Károlyi János (Pestterv Kft) Laky Ildikó (Terra Studio Kft) Lombár István (Pestterv Kft) Schuchmann Péter (Pestterv Kft) Sifter Lívia (Terra Studio Kft) Varga Eszter (Pestterv Kft) Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: , Fax: Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 1094 Budapest, Angyal u. 7/A. Tel.: 1/ Fax: 1/

3 TARTALOM TARTALOM BEVEZETÉS PÉCEL VÁROSI LÉPTÉKŰ HELYZETÉRTÉKELÉSE A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN A város helye a településhálózatban Pécel térségi szerepkörei, feladatai és városhierarchiában elfoglalt helye, a vonzáskörzet bemutatása A város dinamikája Funkciógazdagság Foglalkoztatási szerepkör szerinti várostípus A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ HELYZETÉRTÉKELÉS Gazdaság Ágazati szerkezet Vállalkozások helyzete Turizmus Információs társadalom Külső elérhetőség Társadalom Demográfia Képzettség-műveltség Munkanélküliség-foglalkoztatás Egészségi állapot Jövedelmi helyzet Környezet Természeti környezet Épített környezet, városszerkezet kialakulása Műemlékek - helyi építészeti értékek Lakásállomány Települési zöldfelületek Települési infrastruktúra ellátottság - közlekedési infrastruktúra Közszolgáltatások Oktatás-nevelés, kultúra Egészségügy Szociális ellátás Tömegközlekedés Hulladékgazdálkodás Víz és csatorna hálózat és szolgáltatás (csapadékvíz elvezetés is!) Gáz- elektromos áramellátás VÁROSI SZINTŰ SWOT ANALÍZIS PÉCEL VÁROS VÁROSRÉSZ SZINTŰ ÉRTÉKELÉSE

4 3.1 VÁROSRÉSZEK LEHATÁROLÁSA ÁTFOGÓ-ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Központok és alközpontok lehatárolása Városrészek rövid összehasonlító elemzése, szegregátumok lehatárolása A VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE Városrész 1. (Városközpont) Városrész - Ipari Park térsége az M0 mentén Városrész 3. (Vasúton túli terület) Városrész Városrész - Új kertvárosi lakóterületek a Csatári-dűlő térségében A VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁNAK TÉRSÉGI (RÉGIÓS ÉS AGGLOMERÁCIÓS) KERETEI STRATÉGIA PÉCEL JÖVŐKÉPE (15-20 ÉV MÚLVA) A JÖVŐBENI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK MEGHATÁROZÁSA A éves átfogó cél A 7-8 évre szóló tematikus célok Városrészi célok A STRATÉGIA KOHERENCIÁJA, KONZISZTENCIÁJA Illeszkedés a városfejlesztési koncepcióval és a rendezési tervvel Célrendszer koherenciája Környezeti hatások AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE A város akcióterületei Akcióterület 1. - Városközpont rehabilitáció és fejlesztés Akcióterület 2. - Gazdasági területek fejlesztése Akcióterület 3. - Alközpontfejlesztés a vasúttól É-ra fekvő területen Akcióterület 4. - Kertvárosi lakóterületek bővítése és fejlesztése Akcióterület 5. - Termálfürdő és környezetének fejlesztése Akcióterület 6. - Turisztikai tengely kialakítása A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Ingatlangazdálkodási terv Az IVS-hez kapcsolódó nem fejlesztési jellegű tevékenységek ismertetése Partnerség Szervezeti elvárások Településközi koordináció feladatai A stratégia végrehajtásának monitoringja MELLÉKLETEK TÁBLA: A 2001-ES NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAIBÓL ELŐÁLLÍTANDÓ MUTATÓK TÁBLA: ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖZOKTATÁS INTEGRÁLTSÁGÁNAK FELMÉRÉSE TÁBLA: PÉCEL INFRASTRUKTÚRÁJA (BELTERÜLET)

5 1 BEVEZETÉS Pécel város Önkormányzata januárjában döntött a város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) elkészítésének szükségességéről. Az integrált stratégia kidolgozásának és elfogadásának célja a 2002-ben jóváhagyott településfejlesztési koncepció célkitűzései figyelembevételével a város és azon belül a városrészek középtávú ig szóló - fejlesztési irányainak meghatározása a helyi társadalom és gazdaság képviselőinek bevonásával. A város Képviselőtestülete február 27-i ülésén döntött arról, hogy az IVS-t a Városrehabilitáció ban - Kézikönyv a városok számára című ÖTM által megjelentetett, - a tartalmi követelményeket meghatározó - kézikönyv figyelembevételével dolgoztatja ki. Az IVS és a városközpont Akcióterületi Tervének elkészítésére a PESTTERV Kft - a TERRA STUDIO Kft-vel együttműködve - kapott megbízást. A tervezés célja, hogy a város eredményesen vehessen részt a Közép-Magyarországi Régió Operatív Programja megvalósítása keretében A települések rehabilitálására kiírt KMOP /B Pest megyei településközpontok fejlesztése - integrált településfejlesztés Pest megyében címmel meghirdetett pályázaton. Fenti előzmények és a Képviselőtestület által megfogalmazott követelmények figyelembevételével olyan Interált Városfejlesztési Stratégia került kidolgozásra (és jelen dokumentumban bemutatásra), amely o szerkezetében és tartalmában megfelel az ÖTM kézikönyvben foglalt követelményeknek, o összhangban van a korábban elfogadott településfejlesztési koncepció célkitűzéseivel. Az Intergrált Városfejlesztési Stratégia, majd az Akcióterületi Terv több fázisban került kidolgozásra és egyeztetésre. A tervezési és egyeztetési munkát az Önkormányzat részéről ad-hoc Bizottság irányította és koordinálta. Ez tette lehetővé, hogy Pécel városfejlesztésének közép távú célkitűzései és az ezeket szolgáló beavatkozások teljes körűen kidolgozásra kerülhettek. A Képviselőtestület az IVS és az AT előzetes elfogadásakor döntött arról is, hogy az akcióterületi terv mely elemei képezzék a KMOP pályázat részét. A testület megállapította, hogy a pályázatba is beemelt fejlesztések megvalósíthatók a város érvényes településszerkezeti- és szabályozási tervének keretei között. Az akcióterületi tervben hosszabb távra tervezett további beavatkozások tervezési előkészítése érdekében a Képviselőtestület támogatta a településrendezési eszközök részleges módosítását. 5

6 2 PÉCEL VÁROSI LÉPTÉKŰ HELYZETÉRTÉKELÉSE 2.1 A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN A város helye a településhálózatban Pécel a Budapesti Agglomeráció része, azon belül is a főváros közvetlen szomszédságában, a belső elővárosi gyűrű keleti oldalán elhelyezkedő jelentős történelmi múlttal, tradíciókkal rendelkező, az utóbbi évtizedekben pedig erőteljesen agglomerálódó és urbanizálódó település. Térségi elhelyezkedése és településhálózati kötöttsége miatt a város az országos tervekben is mint az agglomeráció településrendszerének része kerül értelmezésre és értékelésre. A településtudományi vizsgálatokban, térségi tervekben is minden esetben, mint a Budapest körüli városi jogállású településekből álló kertvárosi gyűrű része jelenik meg Pécel, olyan településként, amely a főváros körüli szuburbanizáció egyik kiemelt célterülete, amely dinamikusan növekvő számú lakónépessége számára egyrészt a városi színvonalú szolgáltatások bővítésére, másrészt nyugodt, kellemes kertvárosi környezet biztosítására törekszik. Az agglomerációs összefüggések miatt a város fejlesztése csak ebbe a sajátos fővároskörnyéki térstruktúrába és kapcsolatrendszerbe helyezve, az ebből adódó sajátosságok figyelembevételével lehetséges. Pécel országos településhálózatban elfoglalt helyét, illetve szerepét, jelentőségét az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) értelmezése alapján határozzuk meg. Az OTK adja azt a tágabb keretet, mely kiindulási alapul szolgál, és amelynek szempontjait figyelembe kell venni Pécel Integrált Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozásakor is. A város az agglomerációs övezet keleti térségében helyezkedik el közvetlen szomszédságban Budapesttel, a Gödöllői kistérség második legnépesebb városa. A Gödöllői kistérség az ország legfejlettebb kistérségei közé tartozik. Pécel szervesen kapcsolódik a fővároshoz mind gazdasági-foglalkoztatási, közlekedési, intézményi-ellátási és szolgáltatási szempontból. A kapcsolatrendszer kölcsönös, a főváros térségének aktuális helyzete, fejlődése közvetlenül kihat Pécel gazdaságára, társadalmára is. A versenyképes metropolisz térség megteremtését középtávon elősegítő OTK célrendszer számos elemét - részcéljait - figyelembe kell venni Pécel esetében is. (Kiemelésre kerültek a Pécel tekintetében releváns részcélok) Budapest gazdaságszervező nemzetközi jelentőségű pénzügyi-szolgáltató, K+F központ szerepének és az európai gazdaságba való szerves bekapcsolódásának megerősítése. A transznacionális vállalatok, különösen a pénzügyi és üzleti szolgáltató vállalatok közép- és kelet-közép európai, illetve a Balkán és Kelet-Európa térségére is ható irányításiszervezési, K+F központjai megtelepedésének ösztönzése. A nemzetközi versenyképesség fokozása érdekében az európai gazdaságba való szerves, elmélyült 6

7 bekapcsolódás kiemelt fontosságú. Ehhez szükséges a közlekedési kapcsolatok mellett a szerves gazdasági kapcsolatok kiépülése is. A központi szerephez szükséges infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztések ösztönzése. A metropolisz infrastruktúra fejlesztése a személyforgalom, az információ és kommunikáció technológiai, magas szintű üzleti infrastruktúra fejlesztések terén kell, hogy leginkább megnyilvánuljon. A logisztika, a közlekedési és a műszaki infrastruktúra fejlesztése során Budapest tehermentesítése, valamint az ország más térségi lehetőségeinek kihasználása, egyes terhes funkciók leosztása fontos, kerülve az anyag és energiaáramlás további, túlzott helyi koncentrációját. Tudás-ipar és a magasan kvalifikált munkaerő-megtartó képességének növelése nemzetközi viszonylatban. A részcél a helyi, nemzetközi jelentőség felsőoktatási kínálatra épített organikus tudásbázis növelésével, az ország többi tudásközpontjával is szorosan kooperáló K+F és kooperációs kutatási aktivitás bővítésével együtt érhető el. High-tech iparágak és a kiemelkedően magas hozzáadott értéket előállító tevékenységek ösztönzése. Magas szintű üzleti, IKT és személyi szolgáltatások fejlesztése, melyek révén Budapest nemzetközi versenyképessége nagyban javulhat. Nemzetközi turisztikai és kulturális központ szerep erősítése. Egy világvároshoz méltóan sokszínű, ugyanakkor sajátos helyi erőforrásokra épített kínálat megteremtésével, a nemzetközileg is kiemelkedő fürdővárosi szerep és élénk kulturális élet újraéledésének ösztönzésével, a térség nagyvárosaival (Bécs-Prága-Pozsony- Krakkó) kialakított kulturális együttműködés erősítésével; Az élhető város megteremtése, mely a minőségi életet lehetővé tevő egészséges lakókörnyezet kialakításán, a pihenés és felüdülés tereinek bővítésén és minőségi fejlesztésén alapul. Mindez az elkerülhetetlen nagyvárosi környezeti feszültségek és környezetszennyezés csökkentését igényli. Szükséges a funkcióvesztett területek revitalizálása, a városon belüli ipari (barnamezők), és lakófunkciójú válságterek (slumosodó városrészek, lakótelepek) folyamatos rehabilitációja, funkciókkal való megtöltése, illetve a városon belüli és a várost körülvevő zöldterületek védelme és lehetőség szerinti növelése; Az agglomerációs települések fizikai összenövésének megakadályozása, a zöldmezős beruházások és a belterületbe vonások korlátozásával, a főváros körüli zöld területek védelmével, ill. növelésével cél egy kiegyensúlyozott zöldfelületi rendszer, ökológiai és rekreációs zöld gyűrű kialakítása. (Budai-hegység, Pilis, 7

8 Visegrádi-hegység, Gödöllői-dombság, Ócsai TVK, Duna-mente, Tétényi-fennsík, stb.). E gyűrűben biztosítani kell egyrészt a köztes mező- és erdőgazdálkodási zöldterületek ökológiai célú hasznosulását, másrészt a főváros számára minőségi rekreációs lehetőségek - a fenntarthatóság szempontjaival összhangban álló - széles körét (pl. kerékpáros-, vízi-, horgász-, lovassport és turizmus, természetjárás, vízi turizmus, stb.), lehetővé téve a jelenleg kevés helyszínen nagy terhelést jelentő kiránduló- és üdülőforgalom szétterítését, ezzel összhangban az erdők közjóléti szolgáltatásainak bővítését. Harmonikusan működő agglomerációs rendszer megteremtése, fejlesztések menedzselése az agglomeráció szereplőinek hatékony együttműködésével. A főváros és elővárosi gyűrűjének fejlesztése egységes tervezést igényel, mely a kerületi, fővárosi, települési, megyei önkormányzatok, a régió, a közszolgáltatók és a társadalmi szervezetek partnerségén alapul. A hatékony végrehajtást is csak együttműködő menedzsmenti szervek biztosíthatják. Ezért törekedni kell az összes érintett település agglomerációs externáliákat kezelni képes intézményi kooperációjának biztosítására. A kiegyensúlyozott térszerkezet kialakítása, az alközpontok fejlesztése, az élhető lakókörnyezet megteremtése érdekében szükséges, hogy a különböző szereplők összehangolt, túlzott területhasználatot kerülő fejlesztései eredményeként az agglomerációban élők mind nagyobb aránya számára váljanak településükön ill. a szomszédos településeken elérhetővé a munkahelyek, szolgáltatások, csökkentve a közlekedési rendszer és a környezet terhelését. Közlekedési kapcsolatok modernizációja, a környezeti szennyezéseket csökkentő beruházások támogatása, haránt irányú közlekedési kapcsolatok fejlesztése, forgalomcsillapító, az elővárosi gyűrűvel összehangolt integrált várostervezés megteremtése, a környezetbarát közösségi közlekedés előtérbe helyezése az egyéni közlekedéssel szemben. Javítani kell a fővároson belüli tömegközlekedést fenntartható megoldásokkal, valamint fejleszteni a dunai hajózást, mint potenciális városon belüli és agglomerációs tömegközlekedési eszközt. A fővárosi agglomerációnak az országra, annak fejlesztési pólusaira ható kisugárzásának erősítése. Ehhez a közlekedési és infokommunikációs kapcsolatok megerősítése, a harmonikus gazdasági, döntéshozatali, politikai munkamegosztás kialakítása elengedhetetlen. Az Országos Településhálózat Fejlesztési Koncepció az ország településeit hat kategóriába sorolja funkciógazdagság, térségi szerepkörök figyelembe vételével. Pécel ebben a 8

9 településhálózati rendszerben funkcionális központi szerepet betöltő településként került rögzítésre. Pécel térségi jelentősége a M0 körgyűrű keleti szakaszának megépülésével az elkövetkező években várhatóan még erőteljesebben felértékelődik. A város közvetlen határában kiépülő két új autópálya csomópont - a korábbi relatív közlekedési árnyékhelyzetből kiemeli és - az országos és a nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolja a várost. Jelentősen javul és többirányúvá válik ezzel Pécel elérhetősége, ami erőteljesen növeli fejlesztési potenciálját, felértékeli a fejlesztésre kijelölhető területeit. Ez a változás felhelyezi Pécel fejlesztési területeit a nemzetközi befektetői célterületek térképére is. 9

10 2.1.2 Pécel térségi szerepkörei, feladatai és városhierarchiában elfoglalt helye, a vonzáskörzet bemutatása Pécel a Gödöllői kistérséghez tartozik. A város a Kistérség Fejlesztési Stratégiájában, ugyanakkor Gödöllőhöz képest alárendelt, csupán kiegészítő szerepkörhöz jut, annak ellenére, hogy a kistérség második legnépesebb települése (1. táblázat). A Gödöllői kistérség központja, legnagyobb települése Gödöllő, amely az agglomerációs városhálózat egyik legfontosabb központja. Pécel a kistérségen belül jelenleg árnyékhelyzetben van, mivel a főváros és Gödöllő közötti térben csak kevesebb funkció ellátását tudja biztosítani. Ezek többsége is saját lakosságát kiszolgáló alapfokú ellátás. A kistérségen belül a legtöbb középfokú és felsőfokú funkció hagyományosan Gödöllőn összpontosul, Pécel városi rangja és kistérségen belüli jelentősebb népességszáma ellenére is lényegesen kevesebb térségi kihatású intézményt szolgáltatást mondhat magáénak. Középfokú ellátást csak részben biztosít, felsőfokú funkciókkal pedig egyáltalán nem rendelkezik. Pécel középfokú funkciók tekintetében Budapest, Gödöllő és Kistarcsa irányába vonzódik. Felsőfokú ellátás terén e három település szintén Pécel legfőbb ellátó központja. Annak ellenére, hogy a város helyzete nem súlyponti a keleti agglomerációs övezeten és a kistérségen belül sem, Pécel több területen rendelkezik térségi szerepkörökkel, jellemzően gazdasági, kulturális, oktatási, egyházi területen. A város ipari parkjába települt gazdasági társaságok munkaerővonzása túlnyúlik Pécel határain. Pécel mikrotérségi foglalkoztató központi szerepet tölt be, amely az M0 csomópont térségében tervezett gazdasági területek tényleges igénybevételével tovább növekszik majd. Térségi kisugárzása megmutatkozik a kereskedelem és bizonyos szolgáltatások terén is. A városban található Ráday-kastély és műemléki környezete Pécel kulturális központi szerepkörét erősíti. Középiskolai oktatás vonatkozásában szintén több környező településre is kiterjedő központi szerepet tölt be. Gimnáziuma, illetve mezőgazdasági szakiskolája tanulási lehetőséget nyújt a nem helyben élő diákok számára is. A Pécelen működő zeneiskola is térségi vonzerőt képvisel az alapfokú művészetoktatás területén. A zeneiskola amellett, hogy oktatási lehetőséget nyújt több közeli település tanulói számára is, rendszeresen ad helyet hangversenyeknek, amelyek térségi érdeklődésre is számot tartanak. Sajátos térségi szerepkört biztosít a város számára hagyományos vallási központi szerepköre, egyházi élete. A városban több keresztény gyülekezet működik, Pécel színtere rendszeres keresztény találkozóknak, egyházi rendezvényeknek, és aktív szerepet vállal vallási témájú iskolai táborok lebonyolításában is. Pécel vonzáskörzetébe fenti térségi szerepkörök kapcsán Isaszeg, Nagytarcsa, Maglód, és a főváros XVII. kerülete sorolható. 10

11 Összefoglalva, Pécel a városhierarchiában a kisvárosok kategóriájába tartozik azon belül is a funkciószegény kisvárosok közé. Pécel Budapest agglomerációs gyűrűjének 26 város között lakosságszámát tekintve a kilencedik legnagyobb, 1999-hez viszonyított népességnövekedésének aránya (133%), ami az agglomerációs városokéhoz képest (130%) átlagosnak mondható. Pécel esetében térségi szerepkörről valójában középfokú funkciói kapcsán lehet beszélni. A város e tekintetben a középfokú oktatás és szociális ellátás terén lát el jelentősebb térségi és esetenként annak határán túlnyúló feladatokat (lásd alfejezet). Agglomerációs sajátosság, hogy hagyományos értelemben vett vonzáskörzettel nem rendelkezik. A városban működő munkahelyek elsősorban a városon belülről, néhány esetben Budapest XVII. kerületéből vagy a közvetlen környező településekről vonzanak munkaerőt. 11

12 Lakónépes ség 1990 Lakónépes ség 2001 Lakónépes ség 2006 Népességs zám változás %-ban Népességs zámváltozá s Részesedé s a kistérség népességé ből ban %-ban Lakásállom ány 2001 Lakásállom ány az év végén 2006 Lakásállom ány változás %-ban Működő egyéni vállalkozás ok száma 1999 Működő egyéni vállalkozás ok száma 2004 Változás a működő egyéni vállalkozás ok számában %-ban Működő társas vállalkozás ok száma1999 CSÖMÖR ,7 116,1 7, , ,6 270 DÁNY ,1 102,6 3, , ,1 46 GÖDÖLLÖ ,3 104,5 29, , , ISASZEG ,9 107,0 9, , ,3 126 KEREPES(KEREPESTARCSA) ,3 117,1 8, , ,9 237 KISTARCSA(KEREPESTARCSA) ,6 111,2 9, , ,9 324 MOGYOROD ,8 120,4 5, , ,7 117 NAGYTARCSA ,1 119,3 3, , ,5 64 PÉCEL ,3 112,9 12, , ,7 327 SZADA ,9 130,4 3, , ,0 81 VÁCSZENTLÁSZLO ,6 103,8 1, , ,3 36 VALKO ,8 103,8 2, , ,6 16 ZSÁMBOK ,0 102,0 2, , ,2 37 Gödöllői kistérség összesen ,3 111, , , táblázat Gödöllői kistérség és településeinek néhány alapadata, Pécel relatív helyzete. Forrás: KSH Népszámlálás, 2001.; Pest megye Statisztikai Évkönyv 12

13 2.1.3 A város dinamikája Pécel város hosszú távú népességfejlődése a statisztikai adatok tükrében jelentősebb kiugró népességnövekedési szakaszokból és stagnáló időszakokból tevődik össze (1. ábra). Évszázados mércével mérve a településen soha nem következett be jelentősebb népességvesztés. A vizsgált 136 évben a népesség mintegy hétszeresére növekedett. Három jelentősebb növekedési periódus figyelhető meg: a kapitalista modernizációhoz kötődő közötti húsz év, a szocialista agglomerációs fejlődéshez kötődő közötti harminc év, és a poszt-szocialista időszak szuburbanizációs fejlődéséhez köthető, manapság is tartó növekedési periódus (1990- ) fő év 1. ábra Pécel hosszú távú népességdinamikája Forrás: KSH Népszámlálás, 2001; Pest megye Statisztikai Évkönyv, Pécel népességdinamikája 1990 után az agglomerációs kontextusban értelmezhető a leginkább. A Gödöllői kistérség többi településével összehasonlítva a népességszám tól 2006-ig a kistérségi átlagnak megfelelően növekedett (133%). A növekedés üteme azonban elmarad a kistérség többi, Budapesttel határos településeitől (Csömör (153%), Kerepes (143%), Mogyoród (173%), Szada (187%)). Mindezzel együtt Pécel a főnyi lakónépességével Gödöllő mögött ( fő) továbbra is a kistérség második legnépesebb települése és 13%-al részesedik a kistérség teljes népességéből. 13

14 2. ábra Budapest és agglomerációs települések népességnövekedése 1990 és 2006 között Forrás: KSH Pest megye Statisztikai Évkönyv 1990,

15 A népességnövekedés ütemét további periodikus bontásban vizsgálva Pécelen a 1990 és 2001 közötti 10 évben a növekedés aránya 118% volt, míg 2001 és 2006 közötti öt évben 113%. A növekedés dinamikája 2001-től kezdve arányait tekintve jóval erőteljesebbé vált és szinte olyan mértékű növekedést eredményezett, mint a korábbi 10 évben összességében. Pécelen a lakásállomány 1990 és 2006 közötti bővülése 113%-os értékkel meghaladja a kistérségi átlagértéket (110%). A lakások száma Pécelen 1990-ben 4159 db, míg 2006-ban 4691 db volt. A növekedés időbeni üteme 1990 óta - a lakónépességhez hasonlóan - nem volt egyenletes. A Gödöllői kistérségben bekövetkezett lakásszám növekedés 1990 és 2001 között 101% míg 2001 és 2006 között 109% volt, azaz a népességszám változásával összefüggésben a valódi dinamikus fellendülés az utóbbi 5-6 évre koncentrálódott. Pécelen hasonló volt a helyzet: 1990 és 2001 között a lakásállomány növekedési dinamikája 101% volt, míg 2006-ig - a kistérségi növekedési ütemet némileg meghaladó - 111%-os növekedés volt tapasztalható. Agglomerációs kitekintés (2.ábra) Az agglomeráció keleti területének településeit a szuburbanizáció kilencvenes években és az ezredfordulót követően lezajló második hulláma érinti. A nyugati oldal relatív telítődése után meginduló népességnövekedés legerősebben Veresegyházát és környékét érinti (a Gödöllői kistérségből leginkább Mogyoródot, Csömört és Kerepest), de igen jelentős a dél-pesti agglomeráció (pl. Szigetszentmiklós) növekedése is. Pécel értékei középmezőnyben foglalnak helyet: az agglomeráció többi városával összevetve az átlagnál valamivel jobb eredményt kapunk. Figyelembe kell azonban venni, hogy a Pécellel szomszédos budapesti XVII. kerület az egyetlen fővárosi kerület, ahol kismértékű népességnövekedést lehet megfigyelni. A gazdasági dinamika vizsgálatára a működő vállalkozások számának változása szolgál. Pécelen a működő vállalkozások száma a 2. táblázat adatainak megfelelően alakult 1999 és 2004 között Működő egyéni vállakozások száma Működő társas vállakozások száma Működő vállakozások száma összesen táblázat Működő vállalkozások Pécelen Forrás KSH T-STAR adatbázis Pécelen az egyéni vállalkozások száma, ha minimális mértékben is, de csökkent (97%) a 1999 után, ugyanakkor a társas vállalkozások száma jelentős növekedést mutatott. A vizsgált időszakra vonatkozóan ez utóbbi növekedés 145%-os volt. Összességében a működő vállalkozások számát tekintve Pécelen növekedés a jellemző. Ez a között 114% -os értéket tett ki. 15

16 Ilyen mértékű növekedést csupán a belső gazdaság tartalékai és ereje nem tenne lehetővé. A növekedés mértéke azt mutatja, hogy a kitelepült népesség többsége feltételezhetően a vállalkozásait is hozza magával új lakóhelyére. Kistérségi összehasonlításban Pécelen a vállalkozások számának növekedése valamelyest elmarad a kistérségi átlagtól, különösen a hasonló helyzetű, fővároshoz közeli településekkel (Isaszeg, Mogyoród) összevetve. A kistérségen belül a működő egyéni vállalkozások száma 101%-kal, míg a társas vállalkozásoké mintegy 180%-kal nőtt, Pécel vonatkozó értékei elmaradnak ettől. Az M0 autópálya átadása minden bizonnyal a vállalkozási aktivitást is növeli majd. Munkanélküliség vonatkozásában Pécel helyzete mind a területi 1, mind pedig a relatív 2 mutatók tekintetében kedvezőnek mondható megyei (itt kevésbé van lehetőség kistérségi összehasonlításra) és országos viszonylatban is. Az egyes évek január 3 hónapjainak értékeit figyelembe véve Pécel az elmúlt években a megyei és országos munkanélküliségi értékek alatt maradt (3. táblázat és 3. ábra). Tendenciáját tekintve a munkanélküliség kismértékben növekedett az elmúlt 5 év során. Pécel Pest megye Területi mutató 2,98 2,21 2,06 2,06 2,21 1,82 1,98 2,02 2,04 Relatív mutató 0,43 0,35 0,36 0,36 0,37 0,28 0,3 0,31 0,29 Területi mutató 3,75 3,06 2,55 2,44 2,51 2,72 2,78 2,86 3,05 Relatív mutató 0,54 0,48 0,45 0,43 0,42 0,41 0,42 0,43 0,43 Magyarország Területi mutató 6,95 6,38 5,68 5,73 5,95 6,56 6,62 6,59 7,04 3.táblázat A munkanélküliség területi és relatív mutatója Pécelen, Pest megyében és Magyarországon január hónapjában Forrás: településsoros munkanélküliségi adatok % Pécel Pest megye Magyarország év 1 Területi mutató: a regisztrált munkanélküliek a munkavállalói korú népesség %-ában 2 Relatív mutató: a területi mutató országos átlaghoz viszonyított aránya 3 Január az idénymunkák hiánya miatt a legkedvezőtlenebb időszak az évben 16

17 3. ábra Munkanélküliség területi mutatói Pécel, Pest megye és Magyarország viszonylatában január Forrás: településsoros munkanélküliségi adatok A munkanélküliség területi mutatója a makrogazdaság alakulásának megfelelően javult a vizsgált időszak elején, majd egy átmeneti növekedés után újra javuló tendenciát mutatott. Ezzel szemben az országos érték a 2002 óta folyamatosan emelkedik. A növekedés jellemző Pest megyére is, de kisebb mértékű, mint az országos. A tendencia a 3. táblázat relatív mutatóiból is kiolvasható, ami Pécel vonatkozásában folyamosan javuló tendenciát mutat. Fontos megjegyezni, hogy Pécel a kedvező munkanélküliségi adatai nem a helyi munkahelyteremtés eredményének tekinthető a rendkívül nagy arányú ingázás miatt (lásd alfejezet) Funkciógazdagság A funkciógazdagság értelmezése a Budapest agglomerációjához tartozó, annak közvetlen közelségében lévő, robbanásszerű népességnövekedést tapasztaló városok esetében mindenképpen eltérő módon értékelendő, mint az ország ritkább település- és népsűrűséggel jellemezhető, esetlegesen központhiányos területein. A Pécelhez hasonló, fős lakónépességet megközelítő városoktól település-földrajzi kontextustól függően egészen eltérő elvárások fogalmazódnak meg a funkcionális ellátottságot illetően pl. az Alföld vagy a Budapesti agglomeráció esetében. Pécel város lakosságának alapfokú ellátását minden intézmény típus, szolgáltató, illetve igazgatási funkció tekintetében kielégíti (egészségügyi alapellátás, óvoda, általános iskola, szociális és gyermekvédelmi alapellátás, kiskereskedelem stb.). A városban három önkormányzati óvoda és egy bölcsőde található. A óvodai ellátásban egy egyházi óvoda is részt vesz. Az alapfokú oktatás és képzés feladatát Pécel város Egyesített Gyermekintézményei végzik. A két ellátási formát illetően jelentős kapacitásbeli hiányosságok mutathatók ki. A városban három általános iskola működik: Szemere Pál Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola. A közelmúltban átadott új Szemere Pál iskola kiemelkedik modern arculatával, korszerű műszaki megoldásaival, illetve kapacitásával egyaránt. Az általános iskolai oktatás infrastrukturális háttere megfelelő és kapacitása kielégítő. Az alapfokú oktatás kiegészítéseként a városban Zeneiskola is működik a Kossuth téren. A város egészségügyi alapellátását 5 felnőtt háziorvos, 2 házi gyermekorvos, egy gyermek fogorvos és kettő felnőtt fogorvos biztosítja. A privatizált praxisokról van szó, amelyek két helyen működnek: az egyik a Petőfi út 8. alatt található épület, ahol jelenleg még két fogorvos működik, a másik a Pesti úton található Rendelőintézet. Szociális területen a kötelező alapellátások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali 17

18 ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb nappali ellátás, támogató szolgálat, közösségi ellátás. A felsorolt nyolc ellátási formából az első három ellátottnak tekinthető a város részéről, a további öt ellátási forma részben teljesül, azonban nem az önkormányzat végzi azokat. Az önkormányzat étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés feladatkörének ellátására működteti a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot (Kossuth utca 18.). Az alapfokú kereskedelmi szolgáltatások tekintetében ellátott a város. Pécelen 158 kiskereskedelmi egység található, ebből 48 élelmiszer és élelmiszer jellegű üzlet. A városban 41 vendéglátóhely működik (KSH, 2006 adatai szerint). A városon belül az alapszintű funkciók jelentős része a mai napig a központban koncentrálódik (1. városrész), ugyanakkor már kialakulóban van a város északi területén egy funkcionális alközpont, amely alapszintű ellátási formákat tömörít (óvoda, iskola, kiskereskedelmi egységek). A város többi részében az alapfokú funkciók vagy hiányoznak, vagy szórványosan, egy-egy önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz kapcsolódóan találhatók meg. Alapfokú funkciónak tekinthető a Művelődési Ház és a Városi Könyvtár, amelyek egy épületben található a Maglódi úton a 4. városrészhez kapcsolódóan. A város középfokú intézmény és szolgáltató funkciókban szegény, azaz a város alig rendelkezik olyan feladatellátó hellyel, amely saját lakosságán kívül a környékbeli lakosok ellátását is végzi. Ez alól két terület képez kivételt: az egyik a középfokú oktatás a másik a szociális ellátás intézményi háttere. A két terület közül az első helyi és Pest megyei önkormányzati a második alapítványi működtetésben van jelen a városban. A középfokú oktatási intézmények közül a Ráday Gimnázium (Isaszegi út 3.) helyi önkormányzati tulajdonú és működtetésű. Az iskola vonzáskörzete a városra és környező településeire (Budapest külső kerületei is) terjed ki. A Fáy András Mezőgazdasági Közgazdasági Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium intézményét a Pest megyei önkormányzat működteti, az épületingatlan viszont a helyi önkormányzat tulajdonában van. Az intézmény specializációja a lovászképzés. Emiatt az iskola vonzáskörzete meglehetően kiterjedt esetenként a megye határain túlra is átnyúlik. A város középfokú ellátási területe ezen túl a városban működő (de nem önkormányzati fenntartású) szociális intézményeiben fejeződik ki. Pécelen három tartós bentlakást biztosító otthon működik ebből egy speciálisan demens betegeknek fenntartott intézmény. Vonzáskörzetük elsősorban Budapestre és Pest megyére terjed ki. A városban működik a BM KOK (Katasztrófavédelmi Oktatási Központ a város 2. városrészében) objektuma, amely tanfolyamok és rendezvények megtartására alkalmas tantermekkel, számítógépes és olvasóteremmel, oktatási kabinettel, kollégiumi szobákkal, étkezővel, színházteremmel rendelkezik. Az objektum országos jelentőségű. Középfokú funkcióként értelmezhető a város nyugati peremén található munkahelyi övezet (Ipari Park) ahol nem helyi lakosok is megjelennek, mint munkaerő. A Péceli Ipari Parkra (HJ 18

19 Investment Kft.) jellemző, hogy az eddigiekben munkaerő szükségletét képes kielégíteni a helyi és kisebb részben környékbeli munkaerő kínálatból. Az övezet területi növekedésével és várható tartalmi bővülésével a város ezen funkcionális övezetének belső és külső vonzereje erősödik. További középfokú funkciók kialakítására lehetőséget jelentenek a város adottságai (kastélyok, védett természeti területek, termálkút), gondolva elsősorban a rekreációs és kultúr, ill. üzleti turizmus területére Foglalkoztatási szerepkör szerinti várostípus Foglalkoztatási szerepkör tekintetében Pécelre vonatkozóan nem rajzolódik határozott gazdasági ágazatonkénti specializáció. Ennek oka az ingázók kiemelten magas arányában keresendő. A 2001-es népszámlálási adatok szerint a helyben lakó foglalkoztatottak száma 4911 volt, azaz az akkori népesség ( fő) 39%-a. Ebből 2001-ben 1832 dolgozott helyben, míg 3079 fő (a helyben lakó foglalkoztatottak 69%-a) munkavégzés céljából eljárt a városból. Az ingázók kiemelkedően magas aránya miatt a foglalkoztatottak nemezgazdasági ágak szerinti megoszlása kevésbé a város, mint lakóinak ágazati foglalkoztatottsági struktúráját tükrözi, ami leginkább a főváros foglalkoztatási struktúrájának leképeződése. A 2001-es népszámlálás idején a városban élő foglalkoztatottak 2%-a dolgozott mező és erdőgazdálkodás ágazatban, 30%-a az ipar, építőipar területén és 68%-a pedig a szolgáltatási jellegű ágazatokban. Ezek az arányok teljesen megegyeznek a kistérségi arányokkal, megyei szinten azonban a szolgáltató szektor részesedése 4 százalékponttal alacsonyabb. Ipari, építőipari 33% Egyéb 8% Vezető, értelmiségi 19% Mezőgazdasági 1% Szolgáltatási 16% Egyéb szellemi 23% 4. ábra Az összes foglalkoztatott megoszlása tevékenység típusonként Pécelen Forrás: KSH, Népszámlálás, A foglalkoztatottak tevékenység típus szerinti megoszlásából látható, hogy már a népszámlálás évében is igen magas arányban képviseltette magát a vezető értelmiségi és egyéb szellemi munkát végző csoport. Pécel esetében ez az arány összességében 42% volt (4. ábra). 19

20 A helyben foglalkoztatottakon belül (1832 fő) - összes foglalkoztatott 31%-a ben 2,7% a mezőgazdaságban, 28% ipar építőiparban és további 69,3% a szolgáltatásokban dolgozott. Ez a megoszlás közel azonos a teljes foglalkoztatott számra vonatkoztatott arányokkal a szolgáltatói ágazat némiképpen erőteljesebb megjelenésével. Összességben elmondható, hogy foglalkoztatási szerepköre szerint Pécel városára az ingázók nagy aránya mellett a szolgáltatások kiemelkedően nagy aránya jellemző. A város célja ezzel összefüggésben a helyben foglalkoztatottak számának és arányának növelése és az ipari területek betelepítésével a szolgáltató ágazat minőségi fejlesztése mellett a termelő ágazatokban dolgozók belső arányának növelése. 2.2 A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ HELYZETÉRTÉKELÉS Gazdaság Pécel gazdasági fejlődésében mindig is meghatározó jelentőségű volt a főváros közelsége. Ez leginkább abban nyilvánult meg, hogy lakossága 1990-t megelőzően is leginkább Budapest termelő és szolgáltató szektorában dolgozott és naponta ingázott a településről. E tekintetben a vasútvonal megléte kiváló adottságnak számított már akkoriban is. A helyi gazdaság gerincét egyebek mellett a termelőszövetkezetek (Rákos menti MGTSZ), gépüzem, és fémfeldolgozó jelentette Ágazati szerkezet A Pécelen működő vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása 1999 és 2005 viszonylatában kerül összehasonlításra (5. ábra). Pécelen 1999-ben a működő vállalkozások száma 924 volt, míg 2005-ben 1059 (KSH, T-STAR). Ez a növekedés nem jelentős (114%) és - amint azt később bemutatásra kerül - komoly anomáliákat fed az egyéni és társas vállalkozások számbeli változását illetően. A nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlást vizsgálva látható, hogy jelentősebb változások következtek be a vizsgált időszakban. A vizsgált időszakban ( ) a vállalkozások tevékenységi struktúrájában két területen jelentkezett jelentősebb változás. Az egyik a kereskedem, javítás gazdasági ág 35%-ról 26%-ra való csökkenése és - a minden valószínűség szerint - elsősorban ennek rovására jelentkező növekedés az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás területén (itt 22-ről 32%-ra nőtt a részesedés). 20

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Tervező: Origó Tervező Iroda Kft. 2013.

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA MUNKAANYAG 2015. június 10. HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Euro-Régió Ház Kht. Debrecen, 2008. június TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 1. Debrecen szerepe a településhálózatban... 7 1.1.

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva: 2008. március 17.) A tanulmány

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Győr, 2008 1 Megrendelő: Vállalkozó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a HHP Contact Tanácsadó Kft. vezetésével - a Győri Építész

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Kazincbarcika Város Önkormányzata Kazincbarcika Város Önkormányzata INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. JÚNIUS 10. 1. Vezetői összefoglaló... 6 2. Kazincbarcika szerepe a településhálózatban... 7 2.1. Geográfiai jellemzők... 7 2.2.

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program Fenntartható

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2008. június PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft.

Részletesebben

Nagy Imre okl. építészmérnök (Relief Art Bt. Szeged) szakértő (Tér-Idő Műterem Bt.) Tóthné Pocsok Katalin okl. táj- és kertépítész mérnök,

Nagy Imre okl. építészmérnök (Relief Art Bt. Szeged) szakértő (Tér-Idő Műterem Bt.) Tóthné Pocsok Katalin okl. táj- és kertépítész mérnök, Grants Europe Consulting Kft. H-1124 Budapest, Németvölgyi út 84. Tel: +36-1-319-1790 Fax: +36-1-319-1381 E-mail: Website: www.grantseurope.eu Tér-Idő Műterem Bt. H-6721 Szeged, Arany János u. 7. Iroda:

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013

Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013 Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013 Budapest 2008. május 7. Készítette: Carpathia Zrt TeTT Consulting Kft. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pilisvörösvár Város Önkormányzata PILISVÖRÖSVÁR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PILISVÖRÖSVÁR, 2008. MÁJUS HÓ

Pilisvörösvár Város Önkormányzata PILISVÖRÖSVÁR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PILISVÖRÖSVÁR, 2008. MÁJUS HÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzata PILISVÖRÖSVÁR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PILISVÖRÖSVÁR, 2008. MÁJUS HÓ Készült Pilisvörösvár Város Önkormányzatának megbízásából a Stratégiai Munkacsoport

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐKÖVESD Megbízó: Mezőkövesd Város Önkormányzata TMB Hungary Kft. TATÁR + TATÁR 28. ALÁÍRÓLAP INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐKÖVESD Tállai András polgármester

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Gekko Consulting Kft. Budapest, Istenhegyi u. 59-61. 2009. december TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 7 I.1. Integrált városfejlesztési stratégia

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 18 Célok... 19

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben