Regionális gazdaságtan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regionális gazdaságtan"

Átírás

1 Regionális gazdaságtan 3. A régiók jellemzésére használatos indikátorok, elemzési eszközök és mutatók 1 A regionális fejlettség területi indikátorai /1 1.Demográfiai indikátorok: lakónépesség száma (fı), megoszlása %, változása, népsőrőség fı/km 2, összetétel (kor, nemek) várható élettartam. 2. Gazdasági jelzıszámok: GDP (GDP régiónkénti értéke, egy fıre jutó értéke, (e Ft vagy az átlag %ában), növekedése) gazdasági szerkezet: iparban, szolgáltatószektorban, mg-ban elıállított GDP, az ágazatok a foglalkoztatottak száma, aránya termelékenység: 1 foglalkoztatottra jutó GDP, ágazatonként is értékesített termékek volumene, értéke (ágazatonként is) üzleti szervezetek (1000 lakosra jutó mőködı vállalkozások száma, egyéni és társas vállalkozások, vállalkozási forma és méret szerinti megoszlás ) tıke (jegyzett tıke nagysága, ebbıl külföldi tıke aránya, magán és állami tulajdon aránya %) beruházások (1 fıre jutó érték, ágazatok szerinti megoszlás régiónként) Ágazatok jellemzıi: Mezıgazdaság Földhasználat megoszlása mővelési áganként, átlagos birtokméret Eszközellátottság ( 1000 ha-ra jutó vonóerıkapacitás) termésátlag,állatállomány, Mg-i szervezetek száma (egyéni/családi vállalkozás, nagyüzem ) Turizmus mutatói szálláshelyek, vendégéjszakák, vendégek száma, forgalom, átlagos tartózkodási idı... Egyéb gazdasági jelzıszámok: helyi adók (kommunális, iparőzési, stb), támogatások, önkormányzati bevételek, nonprofit szervezetek száma, stb 2

2 A regionális fejlettség területi indikátorai/2 3. Infrastruktúra utak 100 km 2 -re jutó sőrősége, országos közúthálózat sőrősége, épült autópálya/fıút/kerékpárút/határátkelı, áruszállításra használt gépjármőpark (db,1000 lakosra jutó) 1000 lakosra jutó újonnan épített lakás, 1 épített lakásra jutó alapterület -háztartási gázfogyasztók aránya, fogyasztás per lakás, villamosenergia közüzemi vízvezetékhálózatba, szennyvízcsatornahálózatba bekapcsolt lakások, %, közmőolló (1km vízvezetékhálózatra jutó szennyvízcsatorna) távbeszélıfıvonalak,mobiltelefonok,internet hozzáférés 1000 lakosra 4. Társadalmi jelzıszámok Foglalkoztatottság (ágazatok, iskolai végzettség, korcsoport szerint, versenyszféra és közszféra szerinti megoszlás) Munkanélküliség (munkanélküliségi ráta, munkanélküliek és az aktívak aránya, regisztrált munkanélküliek száma, tartós munkanélküliség aránya ) Jövedelem (egy lakosra jutó, egy alkalmazottra jutó, SZJA-alap, adózás utáni nettó jövedelem, szociális segély, jövedelempótló támogatás, ) Képzettség, iskolázottság, oktatási viszonyok Egészségügy Biztonság és bőnügyi helyzet alakulása Szociális ellátás (idısek otthona, gondozói hálózat, ) Társadalmi részvétel (civil szervezetek száma) 3 A regionális fejlettség területi indikátorai/3 5. Környezet, földrajzi adottságok Fekvés - magasság, domborzat, klíma, vízrajz, növényzet, távolság határoktól, fıvárostól, nagyvárosoktól. A környezet állapota Vízminıség, levegıszennyezettség, talajminıség Védett területek, nemzeti parkok Biodiverzitás, különleges állat- és növényvilág Specifikus adottságok Különleges természeti adottság Különleges történelmi értékek, mőemlékek A területi egyenlıtlenségek mérése: általános statisztikai mutatók: Átlag, szórás, legkisebb és legnagyobb érték Szórás: σ = (Σ i=1 n (x i x átlag ) 2 / n) Relatív szórás: V = 100 σ / x atlag Átlagos eltérés: δ= (Σ i=1 n x i x átlag ) / n Speciális regionális mutatók: Duálmutató Robin-Hood index, Hoover index, Krugman index Lokációs hányados Lorenz-görbe, Gini mutató, H-H koncentrációs index 4

3 Duál mutató: sok régió közti egyenlıtlenség mérése D = x m / x a, ahol x a x m az x i értékek átlaga feletti értékekbıl képzett átlag, és az x i értékek átlagánál nem nagyobb értékekbıl képzett átlag. Teljes egyenlıség esetén a mutató értéke 1 Egyenlıtlenség esetén 1-nél nagyobb értéket kapunk A számítás menete: meghatározzuk a teljes vizsgálati területre jellemzı átlagos értéket meghatározzuk az egyes régiókra jellemzı átlagos értékeket szétválogatjuk az átlagnál erısebb illetve gyengébb régiókat meghatározzuk az átlagnál jobb régiók együttes átlagát meghatározzuk az átlagnál gyengébb régiók együttes átlagát kiszámítjuk a két utóbbi érték hányadosát, ez a duálmutató Éltetı-Frigyes-index: az átlag fölötti jövedelmek átlagát az átlag alatti jövedelmek átlagával vetjük össze. 5 Példa duálmutatóra A vállalkozás-sőrőség (azaz A régió: 1000 lakos, 105 vállalkozás C régió: 1500 lakos 300 vállalkozás Duálmutató számítása: B régió: 2000 lakos, 300 vállalkozás D régió: 1500 lakos 150 vállalkozás Átlag felettiek: B és C, Átlag alattiak: A és D Átlag felettiek átlaga = (0,15 + 0,2)/2=0,175 Átlag alattiak átlaga =(0,105+0,1)/2 =0,1025 Duálmutató: = 0,175/0,1025 =1,707 az 1 lakosra vetített vállalkozás-szám) területi egyenlıtlenségeit vizsgáljuk Vállalkozás-sőrőség régiónként: A: 105/1000 = 0,105 B: 300/2000 = 0,150 C: 300/1500=0,2 D: 150/1500 = 0,1 Átlagos vállalkozás-sőrőség az egész területre: Összes vállalkozás = =855 Összes lakosság = =6000 Vállalkozás-sőrőség =855/6000=0,1425 Értelmezés: a nagy vállalkozás-sőrőségő régiók átlagos vállalkozás-száma 1,707-szerese az alacsony vállalkozás-sőrőségő régiókénak. 6

4 Robin-Hood-index: sok régió közti egyenlıtlenség mérése Az összjövedelem hány százalékát kell elvenni a gazdagoktól és odaadni a szegényeknek, hogy kiegyenlítıdjenek a jövedelmi különbségek a vizsgált területegységek között, RH = ( Σ i=1..n x i f i ) / 2 x i = az i. területegység részesedése (%) az összjövedelem-volumenbıl f i = az i. területegység részesedése (%) az össznépességbıl. Értéke: 0 és 100 közt változhat 0, ha a jövedelem és a népesség megoszlása azonos (teljes egyenlıség) 0-nál nagyobb: a jövedelemmegoszlás eltér a népességmegoszlástól 100: a lehetséges maximális érték, teljes jövedelemegyenlıtlenség esete A számítás menete: Kiszámítjuk, hogy az egyes régiók jövedelem-értéke hány %-a a teljes térség összjövedelmének Kiszámítjuk, hogy az egyes régiók népessége hány %-a a teljes térség össznépességének Kiszámítjuk az egyes régiók jövedelem %- és népesség %-értéke különbségét, és ennek abszolút értékét A kapott abszolút értékeket összeadjuk, és az összeget elosztjuk 2-vel, a kapott érték a Robin Hood index 7 Robin-Hood index számítása A régió: Népesség: 20 e fı Jövedelem: 50 mrd Ft B régió: Népesség: 60 e fı, Jövedelem: 25 mrd Ft C régió: Népesség: 20 e fı, Jövedelem: 25 mrd Ft Népesség megoszlása: Össznépesség =100 e fı A régió: 20% B régió: 60% C régió: 20% Jövedelem megoszlása: Összjövedelem: 100 mrd Ft A régió: 50% B régió: 25% C régió: 25% Robin-Hood index: = [(50-20)+(60-25)+(25-20)]/2 = ( )/2 =70/2 = 35 (%) Értelmezés: A gazdag régió(k)tól (A ill. C) a jövedelem 35%-át kell elvenni és szétosztani a szegények (B) között, hogy teljes jövedelemegyenlıség legyen. 8

5 Hoover-index: sok régió közti egyenlıtlenségek mérése két tetszılegesen kiválasztott területi jellemzı tulajdonság megoszlásának eltéréseit méri H = ( Σ i=1..n x i f i ) / 2 x i = az i. területegység részesedése (%) az egyik változó értékeibıl f i = az i. területegység részesedése (%) a másik változó értékeibıl (Σ i=1..n x i = 100 és Σ i=1..n f i = 100 ) Számításmenete, és értelmezése a Robin-Hood indexével azonos! A Hoover-index egy területi jellemzı idıbeli változásának mérésére is használható. Ekkor: H = ( Σ i=1..n x 1i x 2i ) / 2 ahol: x 1i : az i-edik területegység %-os részesedése a vizsgált változó összértékébıl az elsı idıpontban. x 2i : az i-edik területegység %-os részesedése a vizsgált változó összértékébıl a második idıpontban Ennek értelmezése: ha 0-nál nagyobb az érték, akkor idıben ekkora átrendezıdés történt a régiók között. 9 Példa Hoover- indexre Népességszám megoszlása A régió: 1000 lakos, 105 vállalkozás C régió: 1500 lakos 300 vállalkozás Hoover index számítása: Páronkénti eltérések: B régió: 2000 lakos, 300 vállalkozás D régió: 1500 lakos 150 vállalkozás A: 16,1-12,3 = 3,8 % B: 33,3-35,1 = - 1,8 C: 35,1-25=10,1% D: 25-17,5=7,5% Abszolút értékek összege: 3,8+1,8+10,1+7,5 = 23,2% Hoover index: = 23,2/2 = 12,6 % régiónként: Összes népesség: =6000 A: 1000/6000= 0,166 =16,6% B: 2000/6000 = 0,333=33,3% C: 1500/6000=0,25 =25% D: 1500/6000 = 0,25=25% Vállalkozás-szám megoszlása: Összes vállalkozás = =855 A: 105/855 =0,123=12,3% B: 300/855 = 0,351=35,1% C: 300/855=0,351 =35,1% D: 150/855 = 0,175=17,5% Értelmezés: a vállalkozások megoszlása 12,6%-ban tér el a népesség megoszlásától, ekkora az egyenlıtlenség mértéke (kicsi). 10

6 Hoover index számítása idıbeli változások mérésére Jövedelem 10 évvel ezelıtti megoszlása: A régió: Jövedelem 10 éve: 20 m Ft Jövedelem ma: 100 m Ft B régió: Jövedelem 10 éve: 60 m Ft, Jövedelem ma: 50 m Ft C régió: Jövedelem 10 éve: 20 mft, Jövedelem ma : 50 mft Összjövedelem =100 mft A régió: 20% B régió: 60% C régió: 20% Jövedelem mai megoszlása: Összjövedelem: 200 m Ft A régió: 50% B régió: 25% C régió: 25% Hoover index: = [(50-20)+(60-25)+(25-20)]/2 = ( )/2 =70/2 = 35 (%) Értelmezés: Az eltelt idı alatt a jövedelemmegoszlásban 35%-os átrendezıdés ment végbe! (Milyen irányban?) 11 Krugman-index : két régió ágazati szerkezetének összehasonlítására H és F: a két vizsgált régió, i: a vizsgált gazdasági szektorok jele (pl. 1:ipar, 2: mezıgazdaság, ) s i H és si F az adott szektor részesedése a H ill. F régió teljes értékébıl (pl: s 1 H a H régió ipari foglalkoztatottjainak aránya a H összes foglalkoztatottak számából) K HF = Σ i=1..n s i H s i F. Értéke 0 és 2 x 100 közt változhat Lokációs hányados: két régió valamely ágazati jellemzıjének összehasonlítására L ih = ( E ih / E if ) / (E H / E F )= ( E ih / E H ) / (E if / E F ) E ih ill. E if a vizsgált jellemzı (pl. foglalkoztatottak száma) a vizsgált i szektorban, az adott régióban E H ill. E F a vizsgált jellemzı összesített értéke (pl összes foglalkoztatott) az adott régióban Értéke: ha 1-nél nagyobb, akkor a H régióban nagyobb az i szektor részesedése a foglalkoztatásban, mint az F régióban (Specializációra utal) Az F régió lehet az ország egésze is! 12

7 Krugman-index, és lokációs hányados számítása K H,F = = ipar eltérés + mg eltérés + szolg eltérés == (35-25)+(10-5)+(70-55) = = 30% Értelme: a foglalkoztatottak 30 %-a nem azonos ágazati megoszlásban dolgozik a két régióban. H régió Foglalkoztatási szerkezet: Ipar: 35% Mezıgazd: 10% Szolgáltatások: 55% K H,ország = = ipar eltérés + mg eltérés + szolg eltérés = = (35-30)+(15-10)+(55-55) = 5+5+0= 10% K F,ország = =30% Lokációs hányados H, F, mezıg = = 10/5 = 2 (>1, H erısebben mezıgazd. régió, mint F) F régió: Foglalkoztatási szerkezet: Ipar: 25% Mezıgazd: 5% Szolgáltatások: 70% Országos értékek: ipar: 30%, mezıgazd: 15%, szolgáltatás: 55% Lokációs hányados H,Ország, mezıg = = 10/15 = 0,66 (<1, nem mezıgazd. régió) Lokációs hányados F, Ország, szolgált = =70/55 = 1,27 (>1, erıs a szolgáltatószektor a régióban) 13 Lorenz-görbe: A koncentráció ábrázolására és elemzésére szolgál. a kumulált relatív gyakoriságok (gi) függvényében ábrázolja a kumulált relatív értékösszegeket (yi). Ha a fenti megoszlások azonosak: a koncentráció hiánya, a görbe az átlóra esik Szélsıséges esetben, teljes koncentráció esetén a görbe egybeesik a koordinátatengelyekkel. Példa: függıleges tengelyen a lakosság fogyasztási kiadásai megoszlását, vizszintes tengelyen a népesség megoszlása a lakosság 40 %- a költi el a fogyasztási kiadások 20 %-át, a lakosság 60 %-a költi a kiadások 35 %-át. Teljes egyenlıség Teljes egyenlıtlenség 14

8 Gini együttható: A Lorenz-görbe és a négyzet átlója által bezárt terület aránya a négyzet átlója alatti területhez. A koncentráció relatív nagyságát jellemzi. A mutató minimuma 0, maximuma pedig 1. G=0: ha a Lorenz-görbe egybeesik az átlóval, tehát a vizsgált mennyiségi ismérv területi eloszlása egyenletes. G=1: ha a Lorenz-görbe egybeesik a koordinátatengelyekkel, tehát a vizsgált ismérv egyetlen egy területegységen, egyetlen kézben összpontosul. 15 Hirschman Herfindhal koncentrációsindex: HHK = Σ i=1 n [(y i /y) 2 ] = Σ i=1 n [(y i /Σy i ) 2 ] y i : a vizsgált változó részesedése az i régióban és y: a vizsgált változó teljes értéke az összes régióban ( y = Σy i ) Azaz: y i /Σy i : a vizsgált változó értékének mekkora része esik az i régióba Minimuma 1/n, (ha a vizsgált társadalmi-gazdasági jelenség egyenletesen oszlik el a vizsgált sokaságban) Maximuma 1.( ha a teljes volumen egy kézben, egy területen összpontosul) Mivel a mutató minimuma függ az elemszámtól, jelentısen eltérı elemszámú vizsgálatok esetében a kapott eredményeket nem lehet összehasonlítani. 16

9 A régió: 1000 lakos, 105 vállalkozás C régió: 1500 lakos 300 vállalkozás Példa Koncentrációs együtthatóra B régió: 2000 lakos, 300 vállalkozás D régió: 1500 lakos 150 vállalkozás Mi lenne, ha minden vállalkozás átköltözne a C régióba? Koncentráció régiónként: az A, B és D régióban 0, a C régióban: (855/855) 2 =1 Koncentrációs index: 1 A vállalkozások régiók közti koncentráltságát vizsgáljuk Összes vállalkozás az egész területre = =855 Vállalkozás-koncentráció régiónként: A: (105/855) 2 = 0,015 B: (300/855) 2 = 0,123 C: (300/855) 2 =0,123 D: (150/855) 2 = 0,0307 Koncentrációs index: = 0,015+0,123+0,123+0,0307= = 0,2917 Mi lenne, ha minden régióban azonosan oszlanának meg a vállalkozások? A, B és C régióban 214, D régióban 213 db Régiónkénti koncentráció: A, B, C: (214/855) 2 =0,06262; D: (213/855) 2 =0,06205 Koncentrációs index: = 0,2499 = ¼ 17 Komplex mutatószámok - Human Development Index (HDI) Az Emberi Fejlettség mutatója ben dolgozták ki, az ENSZ 1993 óta használja Mit mér? : 0-1 közti index, az alábbiakból szegénység, írástudatlanság, képzettség és a várható élettartammal jellemzett egészségi állapot Élettartam index = Képzettségi index = Felnıtt írástudási index (ALI) = Bruttó beiskolázási index(gei) = GDP index = HDI = (élettartam index + képzettségi index + GDP index) / 3 LE: várható élettartam ALR: Felnıtt írástudási ráta CGER: Komplex bruttó beiskolázási ráta GDPpc: Egy fıre jutó GDP vásárlóerı paritáson USD-ben 18

10 Elérhetıség, periferialitás A települések fekvésének, térkapcsolatainak értékelésére használatos mutatószámok Egyszerő mutatók: a közlekedési infrastruktúra állapotát tükrözik: autóutak hossza km-ben a településen (v. régióban) vasútállomások száma legközelebbi csomópontba való eljutás idıigénye Az összetett mutatók több (általában két) tényezı együttes hatását vizsgálják, ezek: egy adott helyszínen (csomópontban) elérhetı lehetıségek értéke a telephelyrıl a fenti helyszín (csomópont) eléréséhez szükséges költség (amelyet mérhetünk idıben, távolságban, pénzköltségben is) Bacsi - Reg gazd 19 Periferialitás Két alapvetı tényezı okozza: a jelentıs távolságok okozta költségnövekedés ( nyersanyagok, és fogyasztói javak szállításában) a sőrőn lakott területek agglomerációs elınyeinek hiánya, vagyis kevés lehetıség (pl. kevés kereslet, kevés munkaerı, kevés szolgáltatás ) ld: összetett mutatók Bacsi - Reg gazd 20

11 Periferialitási indikátorok két csoport Az gravitációs modell módszertana szerint : a gazdasági vagy piaci potenciál mérése. Az egyes gazdasági centrumokhoz való közelség, és ezen gazdasági centrumok gazdasági mérete v. tömege alapján. A vizsgált helyszín gazdasági potenciálja az egyes centrumokra vonatkoztatott potenciáljainak összege. Az utazási idı vagy költség, illetve a napi elérhetıség mutatói (domináns: modern GIS szoftverek megjelenésével ) Mekkora a teljes utazási költsége az egyes helyszínekrıl az (adott térségben, például Európában fekvı összes fı gazdasági centrumba való eljutásnak A térkép egyes pontjaiból (helyszíneirıl) egy napi utazással (azaz naponta maximum 3-4 órányi utazással oda- és ugyanennyi idı alatt visszautazva) összesen hány ember válik elérhetıvé? Mennyi lenne a teljes költsége, ha egy adott helyszínrıl adott nagyságú (n fıs) piacot akarunk elérni Keeble-féle gazdasági potenciál: EP i = Σ j W j /c ij i: a vizsgált telephely, j = 1,2,..n az elérhetı gazdasági centrumok, W j a j. centrum gazdasági potenciálja (piacmérete, GDP értéke, stb.) c ij az i telephely és a j centrum közti távolság. Bacsi - Reg gazd 21 Standardizált periferialitási index: A Gazdasági Potenciál alapján kiszámítható a standardizált periferialitási index (Copus A K, 1999 ): p i = 100 (EP max EP i ) / (EP max - EP min ) ahol: EP i : az i-edik területegység gazdasági potenciálja EP max illetve EP min a térségben lévı legnagyobb illetve legkisebb gazdasági potenciál-értékek. Az index közötti skálán méri, hogy az adott (i-edik) helyszín/ területegység gazdasági potenciálja mennyivel marad el a térség legnagyobb gazdasági potenciáljától, a térségben lévı maximális gazdasági potenciálkülönbséghez viszonyítva. Minél kisebb a p i index (azaz minél közelebb van 0 hoz) annál közelebb van a térség potenciálja a maximális potenciálhoz, azaz annál kevésbé jellemzi periferialitás az adott helyszínt. Bacsi - Reg gazd 22

12 Európa periferialitási indexei (Copus, Loughry, 2002) Bacsi - Reg gazd 23

Regionális Gazdaságtan modul Bevezetés. OKTATÓ: BACSI ZSUZSANNA (h5519bac@ella.hu) EGYETEMI DOCENS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK

Regionális Gazdaságtan modul Bevezetés. OKTATÓ: BACSI ZSUZSANNA (h5519bac@ella.hu) EGYETEMI DOCENS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK Regionális Gazdaságtan modul Bevezetés OKTATÓ: BACSI ZSUZSANNA (h5519bac@ella.hu) EGYETEMI DOCENS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK KÖVETELMÉNYEK, TEMATIKA 1 Ajánlott irodalom: Tanszéki honlapról

Részletesebben

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Pécs, 2001 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés. Nagy Zoltán. Debreceni Egyetem

Doktori (PhD) értekezés. Nagy Zoltán. Debreceni Egyetem MISKOLC VÁROS POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A MAGYAR VÁROSHÁLÓZATBAN A 19. SZÁZAD VÉGÉTİL NAPJAINKIG Doktori (PhD) értekezés Nagy Zoltán Debreceni Egyetem Debrecen, 2007 MISKOLC VÁROS POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása 3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása A tervezés elsı fázisaként ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet azokkal az elméleti és gyakorlati módszerekkel, amelyekkel az önkormányzatok

Részletesebben

Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia

Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia 1. kötet 2008. 04. 09. Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Urbanrenewal & Development of Józsefváros Plc. H-1083 Budapest,

Részletesebben

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Domokos Tamás, Kulcsár László Copyright Echo Nonprofit Network, 1999 A

Részletesebben

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Konzulens: Urbánné Malomsoki Mónika,

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek A magyar gazdaság térszerkezeti változásai Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve

Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve Készítette: Dölles Lászlóné Szekszárd 2010 SZEKSZÁRD VÁROS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Könnyő a gyógyítás a baj elején,

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

A BÉREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓELTITKOLÁS MAGYARORSZÁGON

A BÉREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓELTITKOLÁS MAGYARORSZÁGON ELEK PÉTER, SCHARLE ÁGOTA, SZABÓ BÁLINT ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS Szerzık: Elek Péter Pénzügyminisztérium Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemzı Intézet Szabó Bálint Szabó Péter András Pénzügyminisztérium

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája. B i z o t t s á g i e lıterjesztések h e z k é s z ü l t m u n k a v á l t o z a t

Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája. B i z o t t s á g i e lıterjesztések h e z k é s z ü l t m u n k a v á l t o z a t 1. sz. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája B i z o t t s á g i e lıterjesztések h e z k é s z ü l t m u n k a v á l t o z a t 2012. augusztus Készült Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV. MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest KÉZIKÖNYV MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI

1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI 1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI Bevezetı Az Edelényi Kistérség Fejlesztési Tanácsa 2008. novemberében

Részletesebben