Arisztotelesz ( ) Minden ember vagy Platón vagy Arisztotelész hívének született (F. Schlegel)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Arisztotelesz (384-322) Minden ember vagy Platón vagy Arisztotelész hívének született (F. Schlegel)"

Átírás

1 Arisztotelesz ( ) Minden ember vagy Platón vagy Arisztotelész hívének született (F. Schlegel)

2 Arisztotelesz ( ) Minden ember vagy Platón vagy Arisztotelész hívének született (F. Schlegel)

3 Élete Sztageira, Nikomakhosz a makedón király orvosa 18 évesen belép az Akadémiára, (8 vagy) 20 éven át (Platón haláláig) ott is marad Fülöp meghívására N. Sándor tanítója. N.S trónlalépése után: Athén, Lykeion, peripatetikus iskola term.tudományos, orvosi, történelmi tevékenység

4 Nagy Sándor tanítója

5 Merello: Nagy Sándor Arisztotelészre figyel

6 Világnézete alapelemei

7 Viágképe

8 Írásai akroamatikus és exoterikus iratok Logikai (Organon), term.tud-os, metafizikai, etikai (Nikomakhoszi Et., Eudémoszi Et., Magna Moralia, Politika, Az ethéni állam), poétikai (Retorika, Poiétika) mővek

9 Tudományelmélete teoretikus (matematika, fizika, teológia) praktikus (etika, politika) poétikus (retorika, poétika)

10 Természettudományok

11 Természettudományok

12 Természettudományok

13 Logika formális logika: a helyes következtetés (szillogizmus) szabályai kategóriák: az összekapcsolás nélkül kimondott szavak szubsztancia vagy minıség, mennyiség, viszony, hely, idı, helyzet, birtoklás, cselekvés, elszenvedés A mondatokká kapcsolt szavakból >> ítéletek (igaz / hamis) ítéletek összekapcsolása >> következtetés (szillogizmus)

14 Logika 2. alappélda: Minden ember halandó (Pmaj) Szókratész ember (Pmin) (M term. medius) középfogalom: ember (kiesik) Szókratész halandó (konklúzió) következtetések összekapcsolása >> bizonyíték dedukció: az általánostól az egyes felé indukció (epagogé) az egyestıl az általános felé haladás A tkppi korábbi általánost késıbb ismerik meg, mint a késıbbi különöst., a legkorábbi és legáltalánosabb nem biztonyítható (ELV). Az elv a bizonyítás közvetlen tétele, azaz semmilyen elızménye nincs A kizárt harmadik elve: Lehetetlen, hogy valamihez ugyanaz ugyanabban a tekintetben hozzá is tartozhasson meg nem is.

15 Kommunikáció-tan

16 Metafizika anyag és forma (hülé, eidosz morphé) >> A tárgyi világban csak együtt fordulnak elı. az anyag a tiszta potencialitás (dünamisz) a forma a tiszta aktivitás (energeia) A dolgok lényege jelenségeik sorrendjében van. A lényeg kibontakozása az entelekheia. (telosz, cél) A fejlıdés 4 oka (causa formalis, c. finalis, c. efficiens, c. materialis) Az anyag ellenszegülésébıl >> véletlen : accidentia

17 Isten Az isteni gondviselés teljesen egybeesik a természetes okok mőködésével (az entelekheia révén) Az elsı mozgató (primum mobile immotum). Minden mozgásnak van oka, ha nem akarunk végtelen regresszust, fel kell tételeznük egy olyat, melyet már semmi nem mozgat. Testetlen, oszthatatlan, tértelen, nem nélküli, szenvedélytelen, változatlan, tökéletes, örökkévaló. A világot nem teremti, hn mozgatja, de nem mechanikus erıként, hn teljes okként. Isten úgy mozgatja a világot, mint a szeretett tárgy mozgatja a szerelmest (Metaphysika, IX.7) Végcél, hajtóerı, forma, alapelv, summa, telosz, entelekheia. Tiszta energeia. Tiszta aktivitás, th soha sem cselekszik, tökéletes, th nem akar semmit.

18 Az emberrıl férfi és nı éles megkülönböztetése (Platónnal szemben!) Az ideális férfi (Etika IV,3) Az ideális nı (Politika I, 13)

19 Lélektana vegetatív, állati, ész a szellem receptív és alkotó

20 Etikája areté (lat: virtus): kiválóság, rátermettség (alkalmasság, képesség) inkább, mint a platóni erény Dianoetikus és erkölcsi erények

21 Jellemtana A boldogság feltétele az areté, a javak és a barátság. A kiválóság csak tapasztalat útján szerezhetı meg. tiszta ítélet, önuralom, vágyak arányának megtartása, felhasznált eszközök mővészi volta

22 Az arany középút (meden aga) Hiányos Etikai erény Túlzott halvérőség szelídség dühösség gyávaság bátorság vakmerıség szégyenlısség szemérem szemérmetlenség érzéketlenség mértékletesség mértéktelenség veszteség jogszerőség nyereség fösvénység nagyvonalúság tékozlás győlölet szeretet hízelgés gúnyos szerénység igazság fennhéjázás kishitőség nemes becsvágy felfuvalkodottság szőkkeblőség áldozatkészség pazarlás elpuhultság állhatatosság szenvedésben való eltompultság együgyőség belátás álnokság

23 Etika, jellemtan földi javak (a szők-ségtıl való mentesülés megadja a gondtól és mohóságtól való mentességet) barátság nagyobb szüksége van rá a boldog embernek mint a boldogtalannak, mert a boldogság megsokszorozódik, ha megosztjuk barátainkkal. fontosabb, mint az igazságosság, mert ha az emberek barátai egymásnak, az igazságosság fölösleges; de ha igazságosak, a barátság akkor is nyereség A barát: két test, egy lélek Akinek sok barátja van, annak nincs barátja.

24 Államtan család, magántulajdon Egy Kevés sok jó királyság arisztokrácia politeia Rossz türannisz oligarchia demokrácia

10. Középkori teológiai szótár

10. Középkori teológiai szótár 10. Középkori teológiai szótár A középkori teológiát többek között az jellemzi, amint az a korábbi fejezetek során kiderülhetett, hogy problémáit sajátos fogalmi, illetve nyelvi eszközökkel tárgyalja.

Részletesebben

Magyarország új alkotmányossága

Magyarország új alkotmányossága PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Magyarország új alkotmányossága Drinóczi Tímea (szerk.) Pécs 2011 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyarország új alkotmányossága Drinóczi

Részletesebben

Arisztotelész: Nikamakhoszi etika X. 7-9. Fordította: Szabó Miklós

Arisztotelész: Nikamakhoszi etika X. 7-9. Fordította: Szabó Miklós Arisztotelész: Nikamakhoszi etika X. 7-9. Fordította: Szabó Miklós 7. Ha a boldogság az erénynek megfelelő tevékenység, akkor természetesen csak a legtökéletesebb erényről lehet szó, s ez alig lehet már,

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

A teljes tudománytan alapja

A teljes tudománytan alapja JOhANN GOttlieB FiChte A teljes tudománytan alapja ELSŐ RÉSZ a TElJEs TudományTan alaptételei 1. Az első, teljességgel feltétlen alaptétel Fel kell kutatnunk minden emberi tudás abszolút első, teljességgel

Részletesebben

Primer filozófiai szövegek a MI A FILOZÓFIA? témához

Primer filozófiai szövegek a MI A FILOZÓFIA? témához Primer filozófiai szövegek a MI A FILOZÓFIA? témához PLATÓN: A HETEDIK LEVÉLBİL Nos hát, fel kell tárni a filozófia mibenlétét és feladatának természetét, azután rá kell mutatni a vele való foglalkozás

Részletesebben

Leszek Ko³akowski Mit kérdeznek tõlünk a nagy filozófusok?

Leszek Ko³akowski Mit kérdeznek tõlünk a nagy filozófusok? Leszek Ko³akowski Mit kérdeznek tõlünk a nagy filozófusok? További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Giorgio Agamben: A profán dicsérete Alain Badiou: A század Jan Bor Errit Petersma (szerk.): Képes filozófiatörténet

Részletesebben

Aquinói Szent Tamás. A világ örökkévalósága

Aquinói Szent Tamás. A világ örökkévalósága Aquinói Szent Tamás A világ örökkévalósága A katolikus hittel összhangban feltételezvén, hogy a világ időbeli fennállásának volt kezdete, egyesek fölvetették azt a problémát, hogy vajon létezhetett volna-e

Részletesebben

Az Ananké létrehozta rend lényege az, hogy a nehéz elem, a föld a mindenség középpontjába

Az Ananké létrehozta rend lényege az, hogy a nehéz elem, a föld a mindenség középpontjába Iskolakultúra 2002/1 Maróth Miklós A hellenisztikus kor kozmológiái A hellenisztikus korban a görögök már túljutottak filozófiájukban a kezdeti tapogatózás korszakán. Kialakult a geocentrikus világkép,

Részletesebben

De iure non scripto, avagy a korai jogfogalom duplexivitása

De iure non scripto, avagy a korai jogfogalom duplexivitása Juhász Zita, Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Zsidó Művelődéstörténet Tanszék De iure non scripto, avagy a korai jogfogalom duplexivitása a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol (József Attila) Aki

Részletesebben

Patsch Ferenc SJ. 1. Előzetes megfontolások: a kérdés időszerűsége, címzettje és határai

Patsch Ferenc SJ. 1. Előzetes megfontolások: a kérdés időszerűsége, címzettje és határai Patsch Ferenc SJ Példás életű nem keresztények? Teológiai megfontolások Karl Rahner alapján hitről, erkölcsről, valamint arról, mit jelent kereszténynek lenni vallásközi módon 1. Előzetes megfontolások:

Részletesebben

Pavlovits Tamás. Leçon de thèse

Pavlovits Tamás. Leçon de thèse Pavlovits Tamás Leçon de thèse Elnök Úr, Professzor Urak! 1 A mai napon az Ész ereje Pascal szerint című doktori disszertációm védésre kerül sor. Értekezésem, mint címe is mutatja, a racionalitás kérdésével

Részletesebben

René Descartes Elmélkedések az elsô filozófiáról, amelyekben bizonyítást nyer Isten létezése s a léleknek testtôl való különbsége

René Descartes Elmélkedések az elsô filozófiáról, amelyekben bizonyítást nyer Isten létezése s a léleknek testtôl való különbsége René Descartes Elmélkedések az elsô filozófiáról, amelyekben bizonyítást nyer Isten létezése s a léleknek testtôl való különbsége ford. Boros Gábor Szinopszis és az első két elmélkedés (12)Az itt következô

Részletesebben

Az önmegismerı én és a formális személy fogalma Ágostonnál és Boethiusnál

Az önmegismerı én és a formális személy fogalma Ágostonnál és Boethiusnál DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1 Tavasz) Az önmegismerı én és a formális személy fogalma Ágostonnál és Boethiusnál SIKLÓSI ISTVÁN (Kivonat)

Részletesebben

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Ez a dolgozat egy esettanulmány a hitre nevelés személyes tapasztalatairól. A tudományos megközelítést mellızöm, hiszen általánosítási csak nagyon korlátozottan

Részletesebben

Karinthy Frigyes: Minden másképp van

Karinthy Frigyes: Minden másképp van Karinthy Frigyes: Minden másképp van Karinthy Frigyes Minden másképp van Karinthy Frigyes füveskönyve (Részlet) A kötet anyagát válogatta, összeállította Praznovszky Mihály (Részlet) Lazi Kiadó Kft. Praznovszky

Részletesebben

AZ ÖNVALÓ ÉS AZ ISMERETELMÉLETI KORLÁTOK*

AZ ÖNVALÓ ÉS AZ ISMERETELMÉLETI KORLÁTOK* Carl Gustav Jung AZ ÖNVALÓ ÉS AZ ISMERETELMÉLETI KORLÁTOK* Amint már többször is volt alkalmam jelezni, a lapisról szóló kijelentések pszichológiai szempontból az önvaló archetípusát írják le. Ugyanakkor

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János Napjainkban a jövıért és a természetért való aggodalom az etikus viselkedéssel kapcsolatban is új szempontokat állított elıtérbe. A bioetikus V. Potter

Részletesebben

A S T R O L O G I A N O S T R A

A S T R O L O G I A N O S T R A Ragyogó, Boldog Új Évet kívánok! Kedves Barátom, Elmúlt 2009., a Mars éve, lezárult egy naptári idı, és a nagy fogadalmakat is ilyenkor mondjuk ki: Új év, új élet! Ha fogadalmakat is tehetünk akkor milyet?...

Részletesebben

KÖZJÓ ÉS MORALITÁS. Szempontok a közjó fogalmának értelmezéséhez s a közjóról folytatott párbeszédhez

KÖZJÓ ÉS MORALITÁS. Szempontok a közjó fogalmának értelmezéséhez s a közjóról folytatott párbeszédhez INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.4. (Winter 2013/4 Tél ) KÖZJÓ ÉS MORALITÁS Szempontok a közjó fogalmának értelmezéséhez s a közjóról folytatott párbeszédhez TÖRÖK CSABA (Kivonat) Napjaink

Részletesebben

HOL VAN ISTEN?* www.bujiferenc.hu. Buji Ferenc

HOL VAN ISTEN?* www.bujiferenc.hu. Buji Ferenc Buji Ferenc HOL VAN ISTEN?*»Istent még senki nem látta. Ha majd saját szememmel látom, akkor elhiszem, hogy van.«ateista részről Isten létével szemben sokszor elhangzott már ez az ellenvetés. Vegyük most

Részletesebben

Mi a tudásmenedzsment?

Mi a tudásmenedzsment? Fellner Ákos: Mi a tudásmenedzsment? Bevezetés. A tolvajnyelvről általában Esterházy Pétert érte számos ízben a vád, hogy fogalmai érthetetlenek, nem lehet pontosan tudni, mit is akar velük kifejezni.

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Szent Benedek Regulája (továbbiakban: RB), 27. fejezet 4. v. 2 Anselm Grün: Bocsáss meg magadnak. [kiadó, város, évszám] 3 Vö.

Szent Benedek Regulája (továbbiakban: RB), 27. fejezet 4. v. 2 Anselm Grün: Bocsáss meg magadnak. [kiadó, város, évszám] 3 Vö. A REGULA ÖSVÉNYÉN Hogy erősödjék benne a szeretet 1 Bűn büntetés kiengesztelődés Szent Benedek Regulájában (23-28. fejezetek) Megbocsátásból élünk, mert nincs szeretet megbocsátás nélkül. Egyetlen közösség

Részletesebben

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA A GENDER FORRADALMA ~ A NEVELÉS ÁLLAMOSÍTÁSA KAIROSZ KIADÓ, 2008 Dr. Roska Péter, 2008 Kairosz Kiadó, 2008 Borítóterv: Zsengellér Zsolt

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Fedezd fel az Iszlámot!

Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Iszlám Egyház Iszlám Egyház Fordító Iroda Budapest, 2005 / 1426 Tartalomjegyzék Mi az Iszlám? 7 Az Iszlám és az élet célja 13 Isten szolgálata az Iszlámban

Részletesebben

újság VIII. évfolyam, 1. szám

újság VIII. évfolyam, 1. szám újság VIII. évfolyam, 1. szám hírek, felhívások Tartalom Hírek, felhívások 2 A jóga szádhana 3 szükségessége Swami Satyananda Saraswati A jóga szerepe 4 az életminõség javításában Swami Niranjanananda

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

Ki mint imádkozik, úgy is él

Ki mint imádkozik, úgy is él Teológia 2004. 1-2. szám PAPP MIKLÓS Ki mint imádkozik, úgy is él Az imádság, mint az erkölcsi tettben hatékony spirituális háttér A keleti és a nyugati teológia az évszázadok folyamán a maga sajátos módján

Részletesebben