A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II."

Átírás

1 A Baranya Megyei Bíróság Pk /1995/2.számú végzésében nyilvántartásba vette a Gyermekfalut Szervező Alapítványt" nyilvántartási száma: 878A megváltozott helyzetnek és a célok továbbgondolása és bővítése érdekében végrehajtották az alábbi módosításokat, amelyeket egységes szerkezetbe foglaltak az alábbiak szerint. Az alapítók az alapítványt annak érdekében hozták létre, hogy meg lehessen vetni az alapját olyan létesítendő gyermekotthonok személyi és tárgyi feltételeinek kialakításához, ahol a szülői háztartáson kívül felnövekvő fiatalok egy csoportja végleges családi jellegű otthonra talál, miközben keresztény erkölcsi nevelést kap a nevelőszülőktől és segítőiktől. Az alapítók feltett szándéka, hogy amint az első gyermekotthon kialakításának fizikai feltételei megteremtődnek és elhárulnak azok az akadályok, amelyek az építés-beruházás jelenlegi gátjai, a Gyermekfalut Szervező Alapítvány tovább folytatja tevékenységét e módosított alapító okirat szerint Máriakéméndi Gyertyaláng Gyermekfalu Alapítvány néven. Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVL. tv. 5. -ában foglaltak alapján kiemelkedően közhasznú szervezetként tevékenykedik a tv C/10. pontja alapján gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, valamint a tv C/2. pontja alapján szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása terén. Az alapítvány fenti tevékenységével olyan közfeladat ellátását biztosítja, mely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. alapján állami szerv illetve a helyi önkormányzat feladata. A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II. Az alapítók neve, az alapítvány megnevezése, célja, jellege 1.) Az alapítók neve, lakcíme, (székhelye) - Máriakéméndi Katolikus Egyházközség ( 7663 Máriakéménd, Rákóczi u. 60.) képviselője László András plébános... - Tömő Mária 9700 Szombathely, Bolyai u ) Az alapítvány megnevezése, székhelye: Máriakéméndi Gyertyaláng Gyermekfalu Alapítvány Székhelye: Máriakéménd, Rákóczi u. 22.

2 3.) Az alapítvány jogállása: Kiemelten közhasznú szervezet 4.) Az alapítvány célja:, 2 4/1. Az alapítvány célja olyan családias környezetű lakásotthonok létrehozása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. szellemében, mely biztosítja arra rászoruló, árva, szociálisan veszélyeztetett, átmenetileg szülő nélküli gyermekek ellátását. Az ellátás családban, életközösségben történő lakhatási lehetőséget, étkezést, a teljes fizikális ellátást, a gyermek szükségleteinek megfelelő ruházat biztosítását, a gyermek életkorának megfelelő oktatás biztosítását, szükség esetén a felzárkóztatást és a tehetségfejlesztést jelenti. A gondozott gyermek számára szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését, a kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz, stb. szükséges feltételeket, az életkorhoz igazított pszichés gondozást és nevelést a személyiség legteljesebb módon történő kibontakoztatása érdekében történő nevelést. Az alapítvány fokozott figyelmet fordít a gyermekek vallásos szellemben történő nevelésére is. A fenti célok megvalósítása érdekében gondoskodik az otthonokban dolgozó nevelők személyének kiválasztásáról, felkészítéséről, meghatározza az együttműködés kritériumait. 4/2. Baranya megyében élő hátrányos szociális helyzetű családok, gyermekek, illetve ilyen gyermekek nevelőinek dologi és eszmei téren történő támogatása, továbbképzése, kiképzése, üdültetése, számukra kulturális és sportrendezvények feltételeinek megteremtése, megszervezése. 4/3. Hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésében mutatkozó hiányosságok fejlesztéséhez szükséges szakirányú programok ajánlása és bevezetése, szakemberek foglalkoztatása (gyógypedagógus, pszichopedagógus, logopédus, stb. ) 4/4. Ifjúsági munkák bővítése, főleg szellemi és lelki téren az élet-értelem keresés a teljes emberré válás területén. Mindez továbbképzések révén kül- és belföldön, mindezen munkát támogató tanácsadó-szolgálatok felállítása, működtetése, szemináriumok és elmélyülési napok megszervezése valamint e célt segítő programok szorgalmazása. 4/5. A környéken élő, segítségre szoruló idős emberek patronálása és később, szükség esetén egy idősek bentlakások napközi otthonának létrehozása. 4/6. Válságos élethelyzetbe került fiatalok, esetleg családjuk szaktanácsos, szakterápiás segítése, szükség esetén lakhatás biztosításával. 5.) Az alapítvány jellege Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli és természetbeni adománnyal, ingó és ingatlan vagyon felajánlásával csatlakozhat.

3 3 Az alapítványhoz való fenti módon való csatlakozás egyúttal annak a szándéknak a kifejezése is, hogy a csatlakozó az alapítvány céljával egyetért és az alapító okiratban foglaltakat elfogadja. A csatlakozás elfogadottnak tekinthető, ha a támogatást az alapítvány kezelő szerve nem utasítja vissza. Az alapítvány kiemelten közhasznú tevékenységet folytat, és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön a kiemelten közhasznú szolgáltatásból. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat. Pártoktól független, azoktól támogatást nem fogadhat el és azoknak támogatást nem nyújthat. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a fent megfogalmazott célok megvalósítására fordítja. 6.)Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása III. Az alapítvány vagyona ésgazdálkodása 6/1. Az alapítók az alapítvány működésének folytatásához biztosítják a Gyermekfalut Szervező Alapítvány vagyonát, amit az Alapítvány nevére a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél nyitott elkülönített számlán helyeztek el, valamint az alapítvány tulajdonát képező hrsz. számú, Máriakéménd, Rákóczi utca 22 - lakóingatlant. Az alapítvány tulajdonát képezik továbbá a Gyermekfalut Szervező Alapítvány által gyűjtött, adományból származó ruházati cikkek és egyéb berendezési és felszerelési tárgyak. 6/2. Az alapítvány vagyonával a kezelő szervezet (kuratórium) rendelkezik, azt kizárólag az alapítványi célok megvalósítására fordíthatja olyan módon, hogy az alapító vagyonból a Ft feletti vagyonrész, a vagyon kamatai illetőleg az alapítást követően érkezett támogatás használható fel. 6/3. A kezelő szervezet a gazdálkodása során köteles úgy eljárni, hogy az alapítvány alapvagyona nem csökkenhet Ft alá. 6/4. Az alapítvány az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 6/5. Az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján - Dunántúli Napló - a kuratórium nyílvánosságra hozza.

4 4 6/6. Az alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapító okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 6/7. Bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti, mely nem lehet színlelt pályázat. 6/8. Váltót illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 6/9. Vállalkozásának fejlesztéséhez kiemelten közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 6/10. Az alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében az alapítvány veszélyeztetése nélkül, de az alapítvány céljainak elérését biztosító vállalkozási tevékenységet folytathat. 6/11. Vállalkozási tevékenység esetén a mérleg szerinti vagyon legfeljebb 25 %-a használható fel vállalkozási célokra. 6/12. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 6/14. Az alapítványi vagyon elhelyezésére és kezelésére bankszámlát kell nyitni és fenntartani. Az alapítvány számlavezetője és számlaszáma Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet A bankszámla feletti rendelkezés, valamint az utalványozás és készpénz-felvétel a kuratórium elnökét és Rott Ottóné Máriakéménd, Petőfi u.2.sz. alatti lakost illeti meg együttesen. 6/15. Az alapítók az alapítványtól semminemű juttatásban nem részesülhetnek. 6/16. A kuratórium elnöke évente legalább egy alkalommal a kuratóriumhoz előterjesztendő éves beszámolóval egyidejűleg köteles számot adni az alapítványi vagyon helyzetéről. 6/17. Az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának fő adatait a gazdasági évet követő év március hó 31. napjáig a Dunántúli Napló útján nyilvánosságra kell hozni. IV. Az alapítvány kezelő szerve, hatásköre 7. Az alapítvány szervezete Az alapítványi vagyont az alapítók által létrehozott öt tagú kuratórium kezeli.

5 5 7/1. Az alapítvány élén az ügyintéző és a képviseleti szerv (kuratórium) áll, amely az alapítvány képviselője. A kuratórium 3-11 tagból állhat, amelynek a munkáját az elnök irányítja. A kuratórium jelenleg 5 tagú. 7/2. A kuratórium tagjaiul az alapítók a következő személyeket jelölik: Kuratóriumi elnök: Gálos Ilona Bóly, Szabadság u 53. Kuratóriumi tagok: Dr. Barcsay Ákos Németország Mainz, Sertoriusring 285. Dr. Barcsay András Németország Mainz, Asternweg 3 Barcsay-Kedves Beáta Németország Mainz, Asternweg 3 Rott Ottóné Máriakéménd, Petőfi u. 2. sz. alatti lakosok, akik a kuratóriumi tagságra vonatkozó jelölésüket az alapító okirathoz mellékelt nyilatkozattal elfogadták és nyilatkoztak arról, hogy a kuratóriumi tagsággal összeférhetetlen megbízatásuk nincs. 7/3. A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. 7/4. A kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, de a közhasznú működéséhez szükséges feladatok ellátása során felmerülő költségeiket a alapítvány elszámolás alapján megtéríti. A kuratórium külföldi tagjai az ülésen való megjelenésért utazási vagy más költségtérítésre nem tarthatnak igényt. 7/5. A kuratórium határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont.) vagy élettársa a kuratórium határozata alapján: kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a kiemelten közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve társadalmi szervezet által tagjainak tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás 7/6. A kuratórium tagja nem lehet olyan személy, aki a tagság létesítését megelőző két éven belül olyan más közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti juttatás köztartozását nem egyenlítette ki.

6 7/7. A kuratóriumi tagság megszűnik: 6 a tag halálával a tag lemondásával a tag felmentésével. 7/8. A megürült kuratóriumi tagsági helyre a törvényi előírásoknak és jelen alapító okiratnak megfelelő személyt az alapítók közösen jelölnek ki, de ahhoz, hogy a jelölt személy a kezelő szervezet tagja legyen, a kuratórium megmaradt tagjainak hozzájárulása szükséges. 8.) A kuratórium hatásköre A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapítvány működtetése és vagyonkezelése körében: az alapítványhoz való csatlakozási kérelmek elbírálása, illetve az adományok elfogadása, az alapítványi célok vagy részcélok megvalósításához szükséges intézkedések megtétele, döntés az alapítvány vagyonának cél szerinti felhasználásáról, hasznosításáról, az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) meghatározása, döntés azokban az ügyekben, melyeket az SZMSZ a hatáskörébe utal az alapítvány vállalkozási tevékenységének irányítása, az alapítvány éves mérlegének jóváhagyása, az elnök éves beszámolójának elfogadása, melyet a gazdasági évet követő év február 15. napjáig kell a kuratórium elé terjesztenie, a két ülés között hozott elnöki intézkedések jóváhagyása, az éves beszámolót, annak elfogadásától számított 15 napon belül az alapító elé terjeszteni, a közhasznúsági jelentés elfogadása, mely tartalmazza: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás mértékét, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. Az alapítvány képviseletében a kuratórium elnöke jár el. Az elnök, vagy az elnök által írásban felhatalmazott kuratóriumi tag teljes jogkörrel, önállóan képviseli az alapítványt. A képviselő a kuratórium utólagos jóváhagyása mellett anyagi kötelezettséget vállalhat.

7 7 9.) A kuratórium működése V. A kezelő szerv működése és időtartama A kuratórium üléseit szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal tartja. Legalább három kuratóriumi tag kérésére az ülést össze kell hívni. Amennyiben az elnök ezt elmulasztja, a kuratórium tagja is összehívhatja az ülést. A kuratórium összehívásáról az elnök gondoskodik. Az ülés idejét és helyét, valamint a napirendet is tartalmazó meghívót az ülést megelőző legalább 21. nappal meg kell küldeni a kuratóriumi tagoknak. A kuratórium ülései nyíltak, azokat az elnök vezeti. A meghívóban megküldött napirendeket - a jelenlevő valamennyi tag egyetértésével - módosítani lehet, vagy új napirendet is fel lehet venni. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a kuratórium által előzetesen felkért egy kuratóriumi tag hitelesít. A kuratórium határozatképes, ha azon tagjainak legalább 3/5-e jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést el kell halasztani és azt 5 napon belül meg kell ismételni. A megismételt ülésen a kuratórium akkor határozatképes, ha az 5 tag esetén több mint fele jelen van az ülésen. A kuratórium minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A kuratórium a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A kuratórium határozatait nyílt módon hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium a hozott határozatokról nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a vezető szerv döntéseit, határozatait, azok tartalma mellett rögzíti a meghozatal időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők arányát. A kuratórium határozatairól készült nyilvántartás vezetése Gálos Ilona kuratóriumi elnök kötelezettsége, mely nyilvántartás megtekinthető az alapítvány székhelyén Máriakéménd, Rákóczi u.22.sz. alatt. A kuratórium nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt az éves beszámoló jóváhagyásáról. A kuratórium határozatainak végrehajtásáról az elnök gondoskodik, az érintettekkel a döntés meghozatalát követő 8 napon belül ajánlott postai küldeményben értesíti az érintetteket.

8 8 VI. Az Alapítvány felügyelő szerve 10.) A Felügyelő Szerv 10/1. Az Alapítvány működésének, különösen gazdálkodásának ellenőrzésére az alapító felügyelő bizottságot hoz létre. A bizottság 3 tagú, munkáját az elnök vezeti. 10/2. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki: a kuratórium tagja az alapítvánnyal bármilyen jellegű jogviszonyban áll az alapítvány cél szerinti juttatásában részesül a fentiekben felsorolt személyek hozzátartozója. 10/3. Az alapító az Alapítvány felügyelő bizottságának tagjait az alábbi személyekben jelöli meg: A bizottság elnöke: Brutyó Istvánné Bóly, Szécheny tér 4. A bizottság tagjai: Szabó Gabriella Bóly, Dózsa Gy. u. 8. Tihanyiné Cinege Erzsébet Máriakéménd, Szabadság tér 12. akik a felügyelő bizottsági tisztségre vonatkozó megbízásukat írásbeli nyilatkozattal elfogadják. 10/4. A bizottság megbízatása határozatlan időre szól. A bizottsági tagság megszűnik: lemondással, tartós akadályoztatás esetén, alapító által történő felmentéssel, elhalálozással. 10/5. A bizottsági tagok tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, de a tevékenységük során felmerülő költségeiket az Alapítvány megtéríti. 11.) A bizottság hatásköre és működése: 11/1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a kiemelten közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során: a kuratórium tagjaitól jelentést kérhet, az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Felügyelő Bizottság a kuratórium összehívását kezdeményezi, ha:

9 9 az alapítvány működése során jogszabálysértést vagy olyan eseményt tapasztal, melynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása illetve enyhítése a kuratórium döntését szükségessé teszi, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 11/2. A Felügyelő Bizottság indítványára az elnök köteles a kuratóriumot 30 napon belül összehívni. Amennyiben ez nem történik meg, a kuratórium összehívására a felügyelő Bizottság jogosult. Amennyiben az arra jogosult szerv a törvényes működés érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles értesíteni a törvényes felügyeletet ellátó szervet. 11/3. A Felügyelő bizottság üléseit rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal tartja. 11/4. A Felügyelő Bizottság a kiemelten közhasznú alapítvány működésének ellenőrzését az általa megállapított ügyrend szerint végzi, melynek összeállításánál figyelembe veszi az alapító okirat Felügyelő Szerv működésére vonatkozó rendelkezéseit. VII. Az iratokba való betekintés, az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételére és a beszámolói közlésének nyilvánosságára vonatkozó szabályok 12.) Az iratokba való betekintés szabályai 12/1. Az Alapítvány működése során keletkezett iratok őrzési helye az Alapítvány székhelye. 12/2. A keletkezett iratokba - amennyiben az személyiségi jogokat nem sért - bárki betekinthet, ha az iratokba való betekintés célját közli. Az irat betekintés gyakorlása kapcsán annak végrehajtásáról a kuratórium elnöke Gálos Ilona rendelkezik, és ezen kötelezettség gyakorlásából eredő felelősség is őt terheli. 12/3. Korlátozás nélküli irat betekintési joga van: a Felügyelő Szervnek az Alapító képviselőjének.

10 13.1 Az Alapítvánv szolgáltatásainak igénybevétele, beszámolói közlésének nyilvánossága: 13/1. Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokat bármely természetes és jogi személy igénybe veheti. 13/2. Az Alapítvány által kiírt pályázatokon bármely természetes és jogi személy részt vehet, amennyiben a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelel. 13/3. Az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését - miután a Kuratórium elfogadta - Máriakéménd Község Önkormányzatának hirdetőtábláján kell kifüggeszteni 30 napig. 10 VILI. Egyéb rendelkezések 14.) Az alapítvány működésének időtartama Az alapítvány a megalakulásától számított határozatlan időre jön létre. Az alapítvány megszűnik a Ptk. vonatkozó szakaszában meghatárózott okok esetében. Az alapítvány nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Az alapítvány megszűnik, ha a cél megvalósítása az alapítástól eltelt időben megváltozott körülmények miatt már nem lehetséges, vagy az alapítványi cél megvalósítására rendelt vagyon és hozadékai az alapítványi cél érdekében hiánytalanul felhasználásra kerültek. Megszűnése esetén az alapítványi vagyont a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után - a kuratórium döntése szerinti célra, amennyiben ilyen nincs vagy döntés nem születik, - úgy hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. IX. Záró rendelkezések Az alapítók tudomásul veszik, hogy a jelen Alapító Okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges, ezért az Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg a Baranya Megye Bírósághoz nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet nyújtanak be.

11 11 Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az alapítvány Működési és Szervezeti Szabályzata, a Ptk. illetőleg az alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos rendelkezések az irányadók. Máriakéménd, 2002.május 27. László András alapító Tömő Mária alapító Záradék: Az alapítvány alapító okiratának egységes szerkezetű okiratában eszközölt módosításokat a Máriakéménden 2002.július 01.napján fogadták el az alapítók. Máriakéménd, 2002.július 01. Az egységes szerkezetű alapító okiratot szerkesztette és ellenjegyezte:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA.

A Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elsősorban a Magyar Köztisztviselők,

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY Alulírottak Tamási Gyula Lajos /an.n.koós Rozália, 3102. Salgótarján, Erkel u. 2/b szám alatti lakos/ Dr. Ferkó Attila György /an.n. Pribisán Zsuzsanna, 3100. Salgótarján, Pécskő

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény [az alapításkor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben