A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II."

Átírás

1 A Baranya Megyei Bíróság Pk /1995/2.számú végzésében nyilvántartásba vette a Gyermekfalut Szervező Alapítványt" nyilvántartási száma: 878A megváltozott helyzetnek és a célok továbbgondolása és bővítése érdekében végrehajtották az alábbi módosításokat, amelyeket egységes szerkezetbe foglaltak az alábbiak szerint. Az alapítók az alapítványt annak érdekében hozták létre, hogy meg lehessen vetni az alapját olyan létesítendő gyermekotthonok személyi és tárgyi feltételeinek kialakításához, ahol a szülői háztartáson kívül felnövekvő fiatalok egy csoportja végleges családi jellegű otthonra talál, miközben keresztény erkölcsi nevelést kap a nevelőszülőktől és segítőiktől. Az alapítók feltett szándéka, hogy amint az első gyermekotthon kialakításának fizikai feltételei megteremtődnek és elhárulnak azok az akadályok, amelyek az építés-beruházás jelenlegi gátjai, a Gyermekfalut Szervező Alapítvány tovább folytatja tevékenységét e módosított alapító okirat szerint Máriakéméndi Gyertyaláng Gyermekfalu Alapítvány néven. Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVL. tv. 5. -ában foglaltak alapján kiemelkedően közhasznú szervezetként tevékenykedik a tv C/10. pontja alapján gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, valamint a tv C/2. pontja alapján szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása terén. Az alapítvány fenti tevékenységével olyan közfeladat ellátását biztosítja, mely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. alapján állami szerv illetve a helyi önkormányzat feladata. A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II. Az alapítók neve, az alapítvány megnevezése, célja, jellege 1.) Az alapítók neve, lakcíme, (székhelye) - Máriakéméndi Katolikus Egyházközség ( 7663 Máriakéménd, Rákóczi u. 60.) képviselője László András plébános... - Tömő Mária 9700 Szombathely, Bolyai u ) Az alapítvány megnevezése, székhelye: Máriakéméndi Gyertyaláng Gyermekfalu Alapítvány Székhelye: Máriakéménd, Rákóczi u. 22.

2 3.) Az alapítvány jogállása: Kiemelten közhasznú szervezet 4.) Az alapítvány célja:, 2 4/1. Az alapítvány célja olyan családias környezetű lakásotthonok létrehozása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. szellemében, mely biztosítja arra rászoruló, árva, szociálisan veszélyeztetett, átmenetileg szülő nélküli gyermekek ellátását. Az ellátás családban, életközösségben történő lakhatási lehetőséget, étkezést, a teljes fizikális ellátást, a gyermek szükségleteinek megfelelő ruházat biztosítását, a gyermek életkorának megfelelő oktatás biztosítását, szükség esetén a felzárkóztatást és a tehetségfejlesztést jelenti. A gondozott gyermek számára szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését, a kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz, stb. szükséges feltételeket, az életkorhoz igazított pszichés gondozást és nevelést a személyiség legteljesebb módon történő kibontakoztatása érdekében történő nevelést. Az alapítvány fokozott figyelmet fordít a gyermekek vallásos szellemben történő nevelésére is. A fenti célok megvalósítása érdekében gondoskodik az otthonokban dolgozó nevelők személyének kiválasztásáról, felkészítéséről, meghatározza az együttműködés kritériumait. 4/2. Baranya megyében élő hátrányos szociális helyzetű családok, gyermekek, illetve ilyen gyermekek nevelőinek dologi és eszmei téren történő támogatása, továbbképzése, kiképzése, üdültetése, számukra kulturális és sportrendezvények feltételeinek megteremtése, megszervezése. 4/3. Hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésében mutatkozó hiányosságok fejlesztéséhez szükséges szakirányú programok ajánlása és bevezetése, szakemberek foglalkoztatása (gyógypedagógus, pszichopedagógus, logopédus, stb. ) 4/4. Ifjúsági munkák bővítése, főleg szellemi és lelki téren az élet-értelem keresés a teljes emberré válás területén. Mindez továbbképzések révén kül- és belföldön, mindezen munkát támogató tanácsadó-szolgálatok felállítása, működtetése, szemináriumok és elmélyülési napok megszervezése valamint e célt segítő programok szorgalmazása. 4/5. A környéken élő, segítségre szoruló idős emberek patronálása és később, szükség esetén egy idősek bentlakások napközi otthonának létrehozása. 4/6. Válságos élethelyzetbe került fiatalok, esetleg családjuk szaktanácsos, szakterápiás segítése, szükség esetén lakhatás biztosításával. 5.) Az alapítvány jellege Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli és természetbeni adománnyal, ingó és ingatlan vagyon felajánlásával csatlakozhat.

3 3 Az alapítványhoz való fenti módon való csatlakozás egyúttal annak a szándéknak a kifejezése is, hogy a csatlakozó az alapítvány céljával egyetért és az alapító okiratban foglaltakat elfogadja. A csatlakozás elfogadottnak tekinthető, ha a támogatást az alapítvány kezelő szerve nem utasítja vissza. Az alapítvány kiemelten közhasznú tevékenységet folytat, és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön a kiemelten közhasznú szolgáltatásból. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat. Pártoktól független, azoktól támogatást nem fogadhat el és azoknak támogatást nem nyújthat. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a fent megfogalmazott célok megvalósítására fordítja. 6.)Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása III. Az alapítvány vagyona ésgazdálkodása 6/1. Az alapítók az alapítvány működésének folytatásához biztosítják a Gyermekfalut Szervező Alapítvány vagyonát, amit az Alapítvány nevére a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél nyitott elkülönített számlán helyeztek el, valamint az alapítvány tulajdonát képező hrsz. számú, Máriakéménd, Rákóczi utca 22 - lakóingatlant. Az alapítvány tulajdonát képezik továbbá a Gyermekfalut Szervező Alapítvány által gyűjtött, adományból származó ruházati cikkek és egyéb berendezési és felszerelési tárgyak. 6/2. Az alapítvány vagyonával a kezelő szervezet (kuratórium) rendelkezik, azt kizárólag az alapítványi célok megvalósítására fordíthatja olyan módon, hogy az alapító vagyonból a Ft feletti vagyonrész, a vagyon kamatai illetőleg az alapítást követően érkezett támogatás használható fel. 6/3. A kezelő szervezet a gazdálkodása során köteles úgy eljárni, hogy az alapítvány alapvagyona nem csökkenhet Ft alá. 6/4. Az alapítvány az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 6/5. Az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján - Dunántúli Napló - a kuratórium nyílvánosságra hozza.

4 4 6/6. Az alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapító okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 6/7. Bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti, mely nem lehet színlelt pályázat. 6/8. Váltót illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 6/9. Vállalkozásának fejlesztéséhez kiemelten közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 6/10. Az alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében az alapítvány veszélyeztetése nélkül, de az alapítvány céljainak elérését biztosító vállalkozási tevékenységet folytathat. 6/11. Vállalkozási tevékenység esetén a mérleg szerinti vagyon legfeljebb 25 %-a használható fel vállalkozási célokra. 6/12. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 6/14. Az alapítványi vagyon elhelyezésére és kezelésére bankszámlát kell nyitni és fenntartani. Az alapítvány számlavezetője és számlaszáma Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet A bankszámla feletti rendelkezés, valamint az utalványozás és készpénz-felvétel a kuratórium elnökét és Rott Ottóné Máriakéménd, Petőfi u.2.sz. alatti lakost illeti meg együttesen. 6/15. Az alapítók az alapítványtól semminemű juttatásban nem részesülhetnek. 6/16. A kuratórium elnöke évente legalább egy alkalommal a kuratóriumhoz előterjesztendő éves beszámolóval egyidejűleg köteles számot adni az alapítványi vagyon helyzetéről. 6/17. Az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának fő adatait a gazdasági évet követő év március hó 31. napjáig a Dunántúli Napló útján nyilvánosságra kell hozni. IV. Az alapítvány kezelő szerve, hatásköre 7. Az alapítvány szervezete Az alapítványi vagyont az alapítók által létrehozott öt tagú kuratórium kezeli.

5 5 7/1. Az alapítvány élén az ügyintéző és a képviseleti szerv (kuratórium) áll, amely az alapítvány képviselője. A kuratórium 3-11 tagból állhat, amelynek a munkáját az elnök irányítja. A kuratórium jelenleg 5 tagú. 7/2. A kuratórium tagjaiul az alapítók a következő személyeket jelölik: Kuratóriumi elnök: Gálos Ilona Bóly, Szabadság u 53. Kuratóriumi tagok: Dr. Barcsay Ákos Németország Mainz, Sertoriusring 285. Dr. Barcsay András Németország Mainz, Asternweg 3 Barcsay-Kedves Beáta Németország Mainz, Asternweg 3 Rott Ottóné Máriakéménd, Petőfi u. 2. sz. alatti lakosok, akik a kuratóriumi tagságra vonatkozó jelölésüket az alapító okirathoz mellékelt nyilatkozattal elfogadták és nyilatkoztak arról, hogy a kuratóriumi tagsággal összeférhetetlen megbízatásuk nincs. 7/3. A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. 7/4. A kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, de a közhasznú működéséhez szükséges feladatok ellátása során felmerülő költségeiket a alapítvány elszámolás alapján megtéríti. A kuratórium külföldi tagjai az ülésen való megjelenésért utazási vagy más költségtérítésre nem tarthatnak igényt. 7/5. A kuratórium határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont.) vagy élettársa a kuratórium határozata alapján: kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a kiemelten közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve társadalmi szervezet által tagjainak tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás 7/6. A kuratórium tagja nem lehet olyan személy, aki a tagság létesítését megelőző két éven belül olyan más közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti juttatás köztartozását nem egyenlítette ki.

6 7/7. A kuratóriumi tagság megszűnik: 6 a tag halálával a tag lemondásával a tag felmentésével. 7/8. A megürült kuratóriumi tagsági helyre a törvényi előírásoknak és jelen alapító okiratnak megfelelő személyt az alapítók közösen jelölnek ki, de ahhoz, hogy a jelölt személy a kezelő szervezet tagja legyen, a kuratórium megmaradt tagjainak hozzájárulása szükséges. 8.) A kuratórium hatásköre A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapítvány működtetése és vagyonkezelése körében: az alapítványhoz való csatlakozási kérelmek elbírálása, illetve az adományok elfogadása, az alapítványi célok vagy részcélok megvalósításához szükséges intézkedések megtétele, döntés az alapítvány vagyonának cél szerinti felhasználásáról, hasznosításáról, az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) meghatározása, döntés azokban az ügyekben, melyeket az SZMSZ a hatáskörébe utal az alapítvány vállalkozási tevékenységének irányítása, az alapítvány éves mérlegének jóváhagyása, az elnök éves beszámolójának elfogadása, melyet a gazdasági évet követő év február 15. napjáig kell a kuratórium elé terjesztenie, a két ülés között hozott elnöki intézkedések jóváhagyása, az éves beszámolót, annak elfogadásától számított 15 napon belül az alapító elé terjeszteni, a közhasznúsági jelentés elfogadása, mely tartalmazza: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás mértékét, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. Az alapítvány képviseletében a kuratórium elnöke jár el. Az elnök, vagy az elnök által írásban felhatalmazott kuratóriumi tag teljes jogkörrel, önállóan képviseli az alapítványt. A képviselő a kuratórium utólagos jóváhagyása mellett anyagi kötelezettséget vállalhat.

7 7 9.) A kuratórium működése V. A kezelő szerv működése és időtartama A kuratórium üléseit szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal tartja. Legalább három kuratóriumi tag kérésére az ülést össze kell hívni. Amennyiben az elnök ezt elmulasztja, a kuratórium tagja is összehívhatja az ülést. A kuratórium összehívásáról az elnök gondoskodik. Az ülés idejét és helyét, valamint a napirendet is tartalmazó meghívót az ülést megelőző legalább 21. nappal meg kell küldeni a kuratóriumi tagoknak. A kuratórium ülései nyíltak, azokat az elnök vezeti. A meghívóban megküldött napirendeket - a jelenlevő valamennyi tag egyetértésével - módosítani lehet, vagy új napirendet is fel lehet venni. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a kuratórium által előzetesen felkért egy kuratóriumi tag hitelesít. A kuratórium határozatképes, ha azon tagjainak legalább 3/5-e jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést el kell halasztani és azt 5 napon belül meg kell ismételni. A megismételt ülésen a kuratórium akkor határozatképes, ha az 5 tag esetén több mint fele jelen van az ülésen. A kuratórium minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A kuratórium a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A kuratórium határozatait nyílt módon hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium a hozott határozatokról nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a vezető szerv döntéseit, határozatait, azok tartalma mellett rögzíti a meghozatal időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők arányát. A kuratórium határozatairól készült nyilvántartás vezetése Gálos Ilona kuratóriumi elnök kötelezettsége, mely nyilvántartás megtekinthető az alapítvány székhelyén Máriakéménd, Rákóczi u.22.sz. alatt. A kuratórium nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt az éves beszámoló jóváhagyásáról. A kuratórium határozatainak végrehajtásáról az elnök gondoskodik, az érintettekkel a döntés meghozatalát követő 8 napon belül ajánlott postai küldeményben értesíti az érintetteket.

8 8 VI. Az Alapítvány felügyelő szerve 10.) A Felügyelő Szerv 10/1. Az Alapítvány működésének, különösen gazdálkodásának ellenőrzésére az alapító felügyelő bizottságot hoz létre. A bizottság 3 tagú, munkáját az elnök vezeti. 10/2. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki: a kuratórium tagja az alapítvánnyal bármilyen jellegű jogviszonyban áll az alapítvány cél szerinti juttatásában részesül a fentiekben felsorolt személyek hozzátartozója. 10/3. Az alapító az Alapítvány felügyelő bizottságának tagjait az alábbi személyekben jelöli meg: A bizottság elnöke: Brutyó Istvánné Bóly, Szécheny tér 4. A bizottság tagjai: Szabó Gabriella Bóly, Dózsa Gy. u. 8. Tihanyiné Cinege Erzsébet Máriakéménd, Szabadság tér 12. akik a felügyelő bizottsági tisztségre vonatkozó megbízásukat írásbeli nyilatkozattal elfogadják. 10/4. A bizottság megbízatása határozatlan időre szól. A bizottsági tagság megszűnik: lemondással, tartós akadályoztatás esetén, alapító által történő felmentéssel, elhalálozással. 10/5. A bizottsági tagok tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, de a tevékenységük során felmerülő költségeiket az Alapítvány megtéríti. 11.) A bizottság hatásköre és működése: 11/1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a kiemelten közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során: a kuratórium tagjaitól jelentést kérhet, az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Felügyelő Bizottság a kuratórium összehívását kezdeményezi, ha:

9 9 az alapítvány működése során jogszabálysértést vagy olyan eseményt tapasztal, melynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása illetve enyhítése a kuratórium döntését szükségessé teszi, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 11/2. A Felügyelő Bizottság indítványára az elnök köteles a kuratóriumot 30 napon belül összehívni. Amennyiben ez nem történik meg, a kuratórium összehívására a felügyelő Bizottság jogosult. Amennyiben az arra jogosult szerv a törvényes működés érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles értesíteni a törvényes felügyeletet ellátó szervet. 11/3. A Felügyelő bizottság üléseit rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal tartja. 11/4. A Felügyelő Bizottság a kiemelten közhasznú alapítvány működésének ellenőrzését az általa megállapított ügyrend szerint végzi, melynek összeállításánál figyelembe veszi az alapító okirat Felügyelő Szerv működésére vonatkozó rendelkezéseit. VII. Az iratokba való betekintés, az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételére és a beszámolói közlésének nyilvánosságára vonatkozó szabályok 12.) Az iratokba való betekintés szabályai 12/1. Az Alapítvány működése során keletkezett iratok őrzési helye az Alapítvány székhelye. 12/2. A keletkezett iratokba - amennyiben az személyiségi jogokat nem sért - bárki betekinthet, ha az iratokba való betekintés célját közli. Az irat betekintés gyakorlása kapcsán annak végrehajtásáról a kuratórium elnöke Gálos Ilona rendelkezik, és ezen kötelezettség gyakorlásából eredő felelősség is őt terheli. 12/3. Korlátozás nélküli irat betekintési joga van: a Felügyelő Szervnek az Alapító képviselőjének.

10 13.1 Az Alapítvánv szolgáltatásainak igénybevétele, beszámolói közlésének nyilvánossága: 13/1. Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokat bármely természetes és jogi személy igénybe veheti. 13/2. Az Alapítvány által kiírt pályázatokon bármely természetes és jogi személy részt vehet, amennyiben a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelel. 13/3. Az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését - miután a Kuratórium elfogadta - Máriakéménd Község Önkormányzatának hirdetőtábláján kell kifüggeszteni 30 napig. 10 VILI. Egyéb rendelkezések 14.) Az alapítvány működésének időtartama Az alapítvány a megalakulásától számított határozatlan időre jön létre. Az alapítvány megszűnik a Ptk. vonatkozó szakaszában meghatárózott okok esetében. Az alapítvány nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Az alapítvány megszűnik, ha a cél megvalósítása az alapítástól eltelt időben megváltozott körülmények miatt már nem lehetséges, vagy az alapítványi cél megvalósítására rendelt vagyon és hozadékai az alapítványi cél érdekében hiánytalanul felhasználásra kerültek. Megszűnése esetén az alapítványi vagyont a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után - a kuratórium döntése szerinti célra, amennyiben ilyen nincs vagy döntés nem születik, - úgy hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. IX. Záró rendelkezések Az alapítók tudomásul veszik, hogy a jelen Alapító Okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges, ezért az Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg a Baranya Megye Bírósághoz nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet nyújtanak be.

11 11 Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az alapítvány Működési és Szervezeti Szabályzata, a Ptk. illetőleg az alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos rendelkezések az irányadók. Máriakéménd, 2002.május 27. László András alapító Tömő Mária alapító Záradék: Az alapítvány alapító okiratának egységes szerkezetű okiratában eszközölt módosításokat a Máriakéménden 2002.július 01.napján fogadták el az alapítók. Máriakéménd, 2002.július 01. Az egységes szerkezetű alapító okiratot szerkesztette és ellenjegyezte:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y ALAPÍTÓ OKIRAT Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y létrehozása és működése érdekében hoz létre. 1./ Az alapítvány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítványt hozott létre az alábbi

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T "Községi Szociális Otthont Létesítő" Alapítvány Adószáma:19221506-1-16 Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. / 1/ bekezdése alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyv 747/A-74/F -aiban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997.évi CLVI.törvény

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődés és sport jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, e tevékenységek

Részletesebben

Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata

Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Almásfüzitő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Alapító) a község lakosságának egészségügyi,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA Krisztinavárosi Római Katolikus Plébánia 1016 Budapest, Mészáros u. 1. ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE Krisztinavárosi Szent

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen okiratot az 1./ pontban megjelölt abból a célból készítette, hogy az 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G.

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Alapító okirat amely alapján az 1./ pontban megjelölt alapítók a Ptk. 74/G

Részletesebben

DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. 2008. május

DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. 2008. május DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben 2008. május 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Mely a Polgári Törvénykönyv alapján a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

A LOGOS-HUNGARY Alapítvány. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal)

A LOGOS-HUNGARY Alapítvány. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal) A LOGOS-HUNGARY Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal) Az alapító okiratban nevezett alapító tagok a Polgári

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T Püspökladány Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 88. -ában megfogalmazott jogosultságával élve közérdekű alapítványt hozott létre a város sportfeladatai ellátásának

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

ÁSOTTHALOM-ért KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ÁSOTTHALOM-ért KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÁSOTTHALOM-ért KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben) Módosítva: 2007. február 16-án 34/2007.(II.16.) KT határozat alapján 2007. szeptember 21-én 142/2007.(IX.21) KT határozat alapján 2009.

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben