A Bliss Alapítvány SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bliss Alapítvány SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció-módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. Tel/Fax: Számlaszám: OTP XII Adószám: *************************************************************************** A Bliss Alapítvány SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szabályzat érvényes március 1-től

2 Általános rész.1. A szervezet elnevezése: Bliss Alapítvány.2. A szervezet adatatai.2.1. székhelye: 1112 Budapest, Neszmélyi út alapításának ideje: május alapítók megnevezése: Dr. Schubert András, Schubert Andrásné dr jogállása: jogi személy.2.5. típusa: kiemelten közhasznú alapítvány.2.6. Alapító okirat bejegyzése: Főv. Bíróság Pk Bírósági nyilvántartás sorszáma: A Bliss Alapítvány külföldi kapcsolatai során az alábbi angol nyelvű elnevezést használja: - Hungarian Bliss Foundation.4. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere: A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az alapítvány működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket, amelyek az alábbi jogszabályokon alapulnak évi LXXIX. törvény a közoktatásról - A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkori hatályos törvény évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről évi LXIII. évi törvény a személyes adatok védelméről - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról - 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről - 37/2001. (X. 12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezésről E törvények mellett specifikusan: - Egészségügyi rehabilitációs tevékenység (1997 CLIV. tv (1) bek., 141. (1) bek. c) pontja). - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése: a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítése (1999. január 1-től: XXVI. törvény 2. (5) bekezdés), a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetése (1999. január 1-től: XXVI. törvény 2. (5) bekezdés). - Tudományos tevékenység, kutatás (1990. LXV tv. 8., CLIV. tv (2) bek. f) pontja).

3 Az egészségügyi feladatok ellátásában közreműködő egyházak, alapítványok, társadalmi szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek támogatása (1972. II. tv. 3. (4) bek.). - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1990. LXV tv. 8., LXXIX tv. 30 (6), 30/A, 70., 85., 87. ). - Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (1997. XXXI tv. 1., 14., LXV. tv. 8., 70. ). - Emberi és állampolgári jogok védelme (1957. IV tv. 2., V. tv. 1., CLIV. tv (2) bek. c) pontja). - Fogyatékosok nappali intézményének működtetése napközbeni gondozásra, foglalkoztatásra és nevelésre (1993. évi III. tv. 77. (1) bekezdése). - Az egyenlő bánásmód biztosítása (2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról) - Az évi LXXIX. számú tv. (Kt.) módosításáról rendelkező évi LXXXVII. tv. (a súlyosan, halmozottan sérült gyermekek közoktatásba történő bevonásáról fejlesztő iskolai oktatás formájában) - A fogyatékos emberek jogainak érvényesítése (2007. évi XCII. tv. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény)..5. A szabályzatot a kuratórium fogadja el és annak egyhangú jóváhagyása után válik érvényessé. 1.5.A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános dokumentum, nyilvánosságra hozásának felelőse a kuratórium elnöke, ill. az elnök megbízottja. 1.6.Az SZMSZ hatálya A Bliss Alapítvány SZMSZ hatálya a vonatkozó pontok tekintetében kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló dolgozókra, az általa fenntartott, származtatott intézménnyel kapcsolaban álló dolgozókra, családokra, növendékekre, valamint a területén tartózkodó személyekre. Térbeli hatálya vonatkozik az alapítvány, valamint származtatott intézménye területére, valamint az általa szervezett külső rendezvényekre. A szabályzatot az érintettek kezdeményezésére, jogszabályok változása esetében, de legkésőbb három évenként felül kell vizsgálni. 1.7.A Bliss Alapítvány nyilvános dokumentumai Alapító Okirat Évenkénti Kiemelten közhasznúsági szakmai és pénzügyi jelentés SZMSZ Az alapítvány éves munkaterve 2. A tevékenységgel összefüggő rész A Bliss Alapítvány kiemelten közhasznú, nem-kormányzati (NGO), non-profit szervezetként végzi a következő tevékenységeket.

4 Az alapítvány céljai elérése érdekében elsősorban az alábbi tevékenységeket folytatja: a halmozottan sérült, mozgás- és beszédképtelen gyermekek és fiatalok érdekében létrehozott Segítő Kommunikáció-módszertani Központ működtetése, beleértve a rászorulók komplex rehabilitációját, gyógyító- fejlesztő foglalkoztatását, szűrését, vizsgálatát, gondozását, korai fejlesztését, s később, az iskoláskorúak részére fejlesztő felkészítés, ill. fejlesztő iskolai oktatás keretei között, speciális módszerekkel történő gyógypedagógiai nevelését, oktatását; oktatási, képzési, továbbképzési programok, tanfolyamok, szemináriumok szervezése, szakemberképzés, hospitálók fogadása; mindez felsőoktatási intézmények hallgatói részére is; a tárgykörbe eső oktatási és képzési segédanyagok elkészítése, gyártása, terjesztése; halmozottan sérült, beszédképtelen fiatalok speciális, általuk is végezhető munkákra történő betanítása, számukra munkalehetőségek felkutatása és felkészítő képzések szervezése; halmozottan sérült, beszédképtelen emberek és családjaik számára információs bázis kialakítása; kutatástámogatás és kutatásszervezés, kutatási eredmények publikációjának és elterjesztésének segítése, bel- és külföldi tapasztalatcserék, szakmai konzultációk, konferenciák szervezése és támogatása; egyéb tevékenységek, amelyek a halmozottan sérült, beszédképtelen emberek és családjaik mentálhigienes támogatását, érdekvédelmét és érdekérvényesítését szolgálják. 2.2.A Bliss Alapítvány tevékenységének keretei A Bliss Alapítvány tevékenységének határait az alapítvány kuratóriuma, valamint az Alapító Okiratban nevesített, vonatkozó törvények keretei szabják meg A kuratórium munkáját a törvényben meghatározottak szerint, kuratóriumi üléseken, a kuratórium elnöke és/vagy az ügyvezető igazgató által benyújtott beszámolók megvitatásával és a szükséges döntések meghozatalával gyakorolja A kuratórium feletti felügyeletet a Felügyelő Bizottság gyakorolja a törvényben meghatározottak szerint Mind a kuratóriumi, mind a felügyelő bizottsági tagság önkéntes, azért ellenszolgáltatás nem jár. Az aktuális tevékenységgel egyértelműen és/vagy bizonyíthatóan összefüggésben felmerülő esetleges költségek számla ellenében megtéríthetők A Bliss Alapítvány önálló gazdálkodást folytat, a cél szerinti tevékenységhez szükséges anyagiakat pályázatok, a törvény által megszabott normatívák, cégek, ill. magánszemélyek adományai, valamint a saját oktatási, szolgáltatási, publikációs stb. tevékenységéből származó források biztosítják. 3. Szervezeti rész 3.1.A Bliss Alapítvány szervezeti felépítése

5 Az alapítvány központi szerve a kuratórium A kuratórium 5 tagú; lemondás, betegség, nyugdíj vagy egyéb akadályoztatás esetén a lemondott/kieső tag helyett bármelyik kuratóriumi tag javaslatot tehet az új tag személyére, akinek befogadásához a kuratórium egyhangú egyetértése szükséges A kuratórium összetétele lehetőleg arányosan tartalmazza a szülői és szakmai képviseletet, amellyett, hogy törekedni szükséges egy sem szakmailag, sem személyesen nem érdekelt, társadalmi képviselő jelenlétére is A kuratóriumot az alapító által kinevezett elnök vezeti az Alapító Okiratban meghatározottaknak megfelelően. Az elnök bármilyen háttérrel rendelkezhet, nem szükségképpen szakmai körökből kerül ki Az elnök évente minimum egy alkalommal személyes találkozást lehetővé tévő kuratóriumi ülést hív össze, a közti időszakban pedig él a folyamatos elektronikus kapcsolattartás lehetőségével Az elnök szükség esetén, vagy egy-egy kuratóriumi tag indokolt kezdeményezésére rendkívüli ülést hív össze A kuratórium elnöke az aktuális problémák ismeretében, az ügyvezető igazgató és/vagy más érdekelt felek által javasoltak figyelembevételével tesz javaslatot a napirend összeállítására Ötletekkel és kritikákkal segíti a PR és szponzorszerzési tevékenységet A kuratóriumi elnökkel közvetlen kapcsolatban álló, fizetett pozícióban dolgozik az ügyvezető igazgató Az ügyvezető igazgatót a kuratórium egyetértésével a kuratóriumi elnöke nevezi ki nyilvánosan meghirdetett pályázat elnyerését követően négyéves időtartamra, amelynek leteltével egyszer pályázás nélkül, további négy évre pedig pályázat útján (amennyiben a nyilvános pályázaton az aktuális igazgató nyer) meghosszabbítható. (Ez alól egyetlen kivétel a pozíció kialakítását követően elsőként kinevezett ügyvezető igazgató, aki azonos a kuratórium eddigi elnökével, 25 éves tapasztalattal az alapítvány vezetését illetően.) Az ügyvezető igazgatói pozíció elnyerésének feltétele: szakirányú felsőfokú végzettség (pedagógia, gyógypedagógia, pszichológia, szociális szféra, orvostudomány, pedagógiai vagy egészségügyi menedzsment), minimum 5 éves vezetői és/vagy menedzsment tapasztalat, minimum 5 éves tapasztalat az AAK terén (oktatás, képzés, kutatás), magas szintű angol nyelvtudás és jó kommunikációs készség. Előnyt jelent a nemzetközi AAK-kapcsolatrendszer, a PR és szponzorszerzés terén felmutatható sikeres tapasztalat Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja Az ügyvezető igazgató feladatait és munkaköri leírását részleteiben a vele kötött munkaszerződés tartalmazza. Főbb feladatai a koordináció, kooperáció, kommunikáció elősegítése a munka során, amely feladatoknak közvetítés, beszámolás, beszámoltatás, ellenőrzés és képviselet útján tesz eleget. Feladatai közé tartozik többek között: az Alapítvány édekeinek szem előtt tartása és képviselete a napi munka során; kapcsolattartás és közvetítés a kuratórium elnöke és a a kuratórium elnöke által kinevezett SKMK igazgatója között;

6 a kuratóriumi elnök szükség szerinti, de rendszeres tájékoztatása a folyamatban lévő nagyobb projektekről, változásokról, kritikus helyzetekről, gazdaságilag vagy szakmailag jelentősebb tervekről, lépésekről; napi szintű kapcsolattartás az SKMK igazgatójával, anélkül, hogy az aktuális problémák megoldásához nyújtott segítség a napi operatív munka aktív, meghatározó befolyásolását jelentené; rendszeres kapcsolattartás az Alapítvány és az SKMK gazdasági ügyeit irányító vezetővel; az Alapító Okiratban megjelenítve az alapító önálló képviseleti és aláírási jogot ad az ügyvezető igazgatónak. Ennek értelmében az ügyvezető igazgató harmadik féllel szemben önállóan képviselheti az Alapítványt, s önállóan írhatja alá a napi munka során felmerülő igényeknek megfelelően a különböző igazolásokat, beadványokat, kérvényeket, beszámolókat, statisztikákat, 10 millió Ft összérték alatti pályázati dokumentumokat (benyújtás, beszámoló), banki engedélyezés alapján a pénzforgalommal kapcsolatos dokumentumokat, a napi ügyekben az egyéb hatóságokkal folytatott levelezést (pl. ügyvéd, közjegyző, Önkormányzat, Főváros, OEP, KSH, egyetem, minisztérium stb.) Az ügyvezető igazgató, alapképzettségének megfelelően, egyeztetve a kuratórium elnökével és az SKMK igazgatójával, az SKMK profiljába és programjába szervesen illeszkedő szakmai feladatokat is vállalhat (pl. oktatás-képzés, orvosi ellátás, pszichológiai tanácsadás, logopédiai terápia, konduktív csoportok vezetése, szakterületi kutatás, képzések szervezése stb.). 3.2.A Bliss Alapítvány által 1993-ban létrehozott és azóta is működtetett és fenntartott Segítő Kommunikáció-módszertani Központ amelynek keretei között a Bliss Alapítvány az Alapító Okiratban lefektetett tevékenységeit elsősorban gyakorolja igazgatóját a kuratórium egyetértésével a kuratóriumi elnöke nevezi ki nyilvánosan meghirdetett pályázat elnyerését követően négyéves időtartamra, amelynek leteltével egyszer pályázás nélkül, további négy évre pedig pályázat útján (amennyiben a nyilvános pályázaton az aktuális igazgató nyer) meghosszabbítható A pozíció elnyerésének feltétele: szakirányú felsőfokú végzettség (pedagógia, gyógypedagógia, pszichológia, szociális szféra, orvostudomány), minimum 5 éves vezetői és/vagy menedzsment tapasztalat, minimum 5 éves tapasztalat AAKoktatásban, magas szintű angol nyelvtudás, magas szintű számítógépkezelési jártasság, képesség team-munkára és jó kommunikációs készség szülőkkel, növendékekkel, oktatókkal. Előnyt jelent a területen végzett kutatás, képzési tapasztalat, jó felnőttoktatási készség, nemzetközi AAK-kapcsolatrendszer és informatikai érdeklődés Az SKMK igazgatója felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja, anélkül, hogy az SKMK napi operatív irányítását közvetlenül befolyásolná Az SKMK igazgatójának feladatait és munkaköri leírását részleteiben a vele kötött munkaszerződés tartalmazza. Főbb feladatai az SKMK teamjének vezetése, a pedagógiai munka irányítása, a módszerfejlesztés, az AAK oktatásának, terjesztésének elősegítése, kapcsolattartás az érintett családokkal, a központban folyó kutatás és képzés elősegítése.

7 A Bliss Alapítvány struktúrájának ábrája : munkáltatói jog : felügyeleti jog : együttműködési, tájékoztatási kötelezettség Bliss Alapítvány szervezeti ábrája Kuratórium Felügy. Biz. Kuratóriumi elnök képviselő 1. SKMK SKMK általános igazgatója Alapítvány ügyvezető igazg. képviselő 2. Munkaköri feladatok, önálló szakmai feladatkör Szakmai feladatok és adminisztratív feladatok SKMK szakdolg. SKMK admin. ig.h. Gazd. vezető 4. Működési rész 4.1.A képviselet: A Bliss Alapítvány képviseletét bíróságok, hatóságok, szervezetek stb., valamint harmadik személlyel szembenönállóan az elnök, ill. ugyancsak önállóan az ügyvezető igazgató látja el Akadályoztatás esetén a kuratórium elnöke vagy az ügyvezető igazgató által önállóan adott megbízás alapján a képviseletet elláthatja más személy vagy szervezet. 4.2.Az aláírási jog: A Bliss Alapítványt harmadik személlyel szemben önállóan a kuratórium elnöke, ill. önállóan az ügyvezető igazgató képviseli Az aláírási jogokat biztosító iratot a Bliss Alapítvány dokumentációjában kell őrizni a másolati példányokkal együtt. 4.3.Anyagi természetű döntések A Bliss Alapítványhoz befolyt, szabad felhasználású adományoknak az Alapító Okiratban megfogalmazott célok érdekében történő felhasználásáról 2 millió Ft

8 - 8-8 feletti értékben a Kuratórium dönt, alatta közösen az ügyvezető igazgató és a gazdasági vezető millió Ft összeget meghaladó bármilyen kötelezettségvállaláshoz kivéve, ha az pályázati költségvetésben meghatározott, célhoz kötött összeg kuratóriumi döntés szükséges Az alapítvány pénzügyi helyzetéről az ügyvezető igazgató, a gazdasági vezetőtől kapott információkat is felhasználva, minden kuratóriumi ülésen részletesen beszámol. Két kuratóriumi ülés között is jogosult azonban bármely kuratóriumi tag a pénzügyekről tájékoztatást kérni Az alapítvány pénzügyi helyzetéről évente a mindenkori törvényben meghatározott formában készül nyilvános összefoglaló. 4.4.A bélyegzők A Bliss Alapítvány kerek bélyegzője a Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció Módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. feliratot, valamint középen az alapítvány emblémáját tartalmazza A Bliss Alapítvány címbélyegzője a Bliss Alapítvány 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. feliratot tartalmazza A bélyegzők használata A bélyegzők megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról a Bliss Alapítvány adminisztratív ügyekkel megbízott munkatársa köteles gondoskodni A kerek bélyegző a Bliss Alapítvány vezetői irodájában, zárt helyen tárolandó, arról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a bélyegző lenyomatát, a használatba vétel napját, a használó átvételének igazolását, a használatból való kivonás, elvesztés, megsemmisülés időpontját, s a használatban bekövetkező egyéb változásokat. A kerek bélyegzőt pénzfelvételre csak a két, bank által hitelesített aláíró használhatja. Levelek lepecsételésére a levél aláírója használhatja A címbélyegző az adminisztratív dolgozó irodájában, zárt helyen tárolandó. 5. A vezetőkre vonatkozó szabályok Mivel mind az FB tagság, mind a kuratóriumi tagság, beleértve az elnöki pozíciót is, önkéntes társadalmi feladatvállalást jelent, így a személyes megjelenés csak a kötelező üléseken elvárt A kuratórium elnöke és az ügyvezető igazgató közötti feladatmegosztás részletezése a 3. és 4. pontban található A kuratórium elnöke és az ügyvezető igazgató személyes egyeztetés alapján állapodik meg egymás helyettesítésének rendjéről (hivatalos távollét, külföldi tartózkodás, betegség, bármilyen egyéb akadályoztatás stb. esetén). Amennyiben egyikük sem elérhető, a kuratórium bármely tagja jogosult sürgősséget követelő esetekben eljárni A kuratórium elnöke mint az ügyvezető igazgató munkáltatója az évenként kötelezően benyújtott munkabeszámolóban tájékozódik az ügyvezető munkájáról. Szükség esetén időszakos beszámolót kérhet Az ügyvezető igazgató mint az SKMK igazgatójának munkáltatója az évenként kötelezően benyújtott munkabeszámolóban tájékozódik az SKMK igazgatójának munkájáról. Szükség esetén időszakos beszámolót kérhet.

9 Az együttműködés, kapcsolattartás rendje Az ügyvezető igazgató rendszeres elektronikus kapcsolattartásban áll a kuratórium tagjaival és az elnökkel, őket az éves kötelező beszámoló mellett évente minimum két másik alkalommal írásban tájékoztatja az Alapítvány életében jelentős történésekről Az ügyvezető igazgató napi személyes és/vagy elektronikus írásos kapcsolatban áll az SKMK igazgatójával és igazgatóhelyettesével, folyamatosan tájékoztatva egymást az Alapítvány és az SKMK minden lényeges programjáról, eseményéről, tervéről, problémájáról. Együttműködésük kiterjed a Bliss Alapítvány FMIPjében, ill az SKMK MIP-jében foglaltak közös megvalósítására is, továbbá az Intézkedési terv és az éves munkaterv kidolgozása során történő egyeztetésre, illetve a szükségessé váló esetleges évközi változtatások kezdeményezésére Az Alapítvánnyal jogviszonyban nem álló harmadik személyekkel a kapcsolattartás önállóan történik mind az elnök, mind az ügyvezető részéről, a 3. és 4. pontban rögzítetteknek megfelelően. Ilyen harmadik személy lehet pl. felügyeleti szerv képviselője, pályáztató monitora, oktatási célból megjelent személy. E külső kapcsolatok során mindig az Alapítvány érdekeit és a szakmai szempontokat kell szem előtt tartani. 6. Egyéb rendelkezések A módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot a Bliss Alapítvány kuratóriuma jóváhagyta, ennek megfelelően az május 1-én életbe lép. Budapest, április 30. Mélykuti Ilona a Bliss Al. kurat. elnöke Dr. Potoczky Jánosné a Bliss Al. kurat. tagja

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 2014.

ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 2014. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége ALAPSZABÁLY módosítás, egységes szerkezetben 2014. 1. A szövetség elnevezése I. Fejezet A Szövetség elnevezése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar DOWN ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Amerikai út 14. E-mail: down@downalapitvany.hu Tel./fax: 363-63-53 Adószám: 18005282-1-42 Bankszámlaszám: UniCredit Bank

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat érvényes: 2011. szeptember 1-től Következő kötelező felülvizsgálat:

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01.

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. A Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. 2 1. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján jött létre: 137/1996.

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hajdúnánás. 2011. Tartalom Bevezetés... 3 1. Általános rendelkezések... 3 1.1.Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2.Az SZMSZ

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben (A kiemelt, áthúzott részek a törlést jelentik, az aláhúzott és dőlt betűkkel szedett részek a módosítással érintett szövegrészek) PREAMBULUM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. Bevezető: A jelen okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az okirat céljaiba meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE módosított ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben 2014 I. FEJEZET A TÁRSADALMI SZERVEZET ELNEVEZÉSE, CÉLJA ÉS FELADATA A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek

Részletesebben