ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény rendelkezései alapján Isklánk tanulóiért néven KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY-t hzzanak létre az alábbiak szerint: I. Általáns rendelkezések 1. Az alapítók: a,) Kerepesiné Antal Iblya 5143 Jánshida, Kssuth krt. 62. b,) Petrócziné Mézes Terézia 5144 Jászbldgháza, Vasút út 24/b. c,) Lőrik Lászlóné 5143 Jánshida, Arany J. u. 3. d,) Máténé Vaskó Tedóra 5143 Jánshida, Balassi u. 7. e,) Mészársné Vas Márta 5143 Jánshida, Dózsa Gy. u. 24. f,) Nagyné Barta Vilma 5143 Jánshida, Fő út 39/a. g,) Földi Ferencné 5143 Jánshida, Madách u. 13/a. h,) Viller Józsefné 5143 Jánshida, Kssuth krt. 87. i,) Tamási Kárlyné 5143 Jánshida, Dózsa Gy. u. 19. j,) Turóczi Ferencné 5143 Jánshida, Dózsa Gy. u. 2. k,) Berczeliné Nagy Erika 5143 Jánshida, Rákóczi u Az alapítvány neve: Isklánk tanulóiért Közhasznú Alapítvány 3. Az alapítvány székhelye: 5143 Jánshida, Iskla u Az alapítvány célja: Isklánk tanulóinak támgatása, ezen belül knkrét cél: A tehetséges tanulók támgatása, tehetséggndzása, A környezeti nevelés támgatása (erdei iskla) A szabadidős tevékenység szélesítése (színház, mzi, nyári napközi, tábr, úszás, isklai kirándulásk, szakkörök, hagymánys isklai rendezvények), Petőfi díj létrehzása a 8. évflyam végén admányzható a kiemelkedő tanulmányi eredményt és magatartást tanúsító diák részére nylc éves munkájának elismerésére, Testvérkapcslatk kiépítésére, áplására, Isklai sprtélet fejlesztése. 5. Az alapítvány tevékenysége:

2 Az Alapítvány az évi CLVI. Törvény 26. c. pntjában meghatárztt közhasznú tevékenységet flytat az alábbiak szerint: - nevelés és ktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kulturális tevékenység - gyermek és ifjúságvédelem - sprt 6. Az alapítvány közhasznú működésével kapcslats szabályk a) Vállalkzási tevékenységet csak közhasznú céljainak érdekében, azkat nem veszélyeztetve végez. b) Gazdálkdása srán elért eredményét nem sztja fel, hanem jelen kiratban meghatárztt tevékenységére frdítja. c) Közvetlen plitikai tevékenységet nem flytat, szervezete pártktól független, és azknak anyagi támgatást nem nyújt. d) Az alapítvány közhasznú szlgáltatásaiból a tagkn kívül bárki részesülhet. II. Csatlakzás Az alapítvány nyittt, ahhz magyar és külföldi természetes és jgi személyek egyaránt csatlakzhatnak, ha a 4. pntban megfgalmaztt célk eléréséhez vagynrendeléssel hzzá járulnak és a jelen alapító kirat rendelkezéseit elfgadják. A csatlakzási szándékt írásban kell bejelenteni, melynek elfgadásáról a kuratórium dönt. III. Alapítvány vagyna 1. Az alapítvány vagyna: Az alapítvány alapításkri vagynát képezi ,-Ft, azaz Egyszázhétezer frint, amely az alapítók, illetve támgatók felajánlásából jött össze. Ezen összegből ,-Ft-t, azaz Húszezer frintt törzstőkeként lekötnek. Az alapítók ezt az összeget az Alapítvány bírósági bejegyzésétől számíttt legkésőbb 30 napn belül az Alapítvány bankszámlájára helyezik el. Az alapítvány működésének beindítására az alapítók által juttattt összeg: a,) Kerepesiné Antal Iblya b,) Petrócziné Mézes Terézia c,) Lőrik Lászlóné d,) Máténé Vaskó Tedóra e,) Mészársné Vas Márta f,) Nagyné Barta Vilma g,) Földi Ferencné h,) Viller Józsefné i,) Tamási Kárlyné j,) Turóczi Ferencné k,) Berczeliné Nagy Erika 3.000,-Ft azaz hármezer frint 1.000,-Ft azaz egyezer frint 3.000,-Ft azaz hármezer frint 1.000,-Ft azaz egyezer frint 3.000,-Ft azaz hármezer frint 2.000,-Ft azaz kettőezer frint 3.000,-Ft azaz hármezer frint 1.000,-Ft azaz egyezer frint 3.000,-Ft azaz hármezer frint 5.000,-Ft azaz ötezer frint 5.000,-Ft azaz ötezer frint

3 Az Alapítvány nyittt, ahhz bármely hazai, vagy külföldi természetes, vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni admánykkal, mint vagynrendeléssel csatlakzhat. Az Alapítvány céljaival összefüggésben feltételhez kötött pénzbeli és természetbeni admánnyal történő csatlakzás elfgadásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A csatlakzók a csatlakzás tényével nem válhatnak alapítókká. 2. Az alapítványi vagyn működtetése Az alapítvány vagynával való rendelkezés a kezelő szervet kuratórium-t illeti meg, amely azt kamatzó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstárvagy letéti jegyet vásárlhat, azzal az alapítvány céljait szlgáló jövedelmező vállalkzáskban részt vehet. Vállalkzási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azkat nem veszélyeztetve végez. 3. Az Alapítvány vagyn felhasználása Az Alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány induló vagynt meghaladó vagyna (tehát az induló vagyn hzadéka: kamat, sztalék, stb.), valamint a későbbi csatlakzók vagyni hzzájárulásai és azk hzadéka használható fel. Az Alapítvány céljainak az elérése érdekében: Az Alapítvány céljaira rendelt vagynból pályázat útján: ösztöndíjat, támgatást nyújthat, Alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak daítéléséről, Anyagi támgatást nyújthat, minden lyan megldás, tevékenység részére, amely az Alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznsítható eredményt ígér. 4. Éves beszámló A közhasznú jgállású alapítvány az éves beszámlót a mérlegfrduló napját követő 150 napn belül, azaz az adtt évet (tárgyévet) követő év május 31-ig köteles elkészíteni és elfgadni. Ezzel egyidejűleg a közhasznúsági jelentést köteles elkészíteni, ennek elfgadásáról dönteni, a közzétételéről gndlkdni. A közhasznúsági jelentés készítője: a kuratórium elnöke A közhasznúsági jelentés elfgadása: A közhasznúsági jelentés kizárólags elfgadása a legfőbb szerv kizárólags hatáskörébe tartzik. A közhasznúsági jelentés közzététele: a Jánshida Híradó (helyi lap) srn következő számában a kuratórium elnöke teszi közzé A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a,) a számviteli beszámlót, b,) a költségvetési támgatás felhasználását, c,) a vagyn felhasználásával kapcslats kimutatást,

4 d,) a cél szerinti juttatásk kimutatását, e,) a közpnti költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkrmányzattól, a települési önkrmányzatk társulásától és mindezek szerveitől kaptt támgatásk mértékét. f,) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújttt juttatásk értékét, illetve összegét, g,) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámlót. 5. Az alapítvány felügyelő szerve: Amennyiben az alapítvány éves bevétele az 5 millió frintt meghaladja, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehzása kötelező akkr is, ha egyébként ez a kötelezettség nem áll fenn. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állítja meg. 1. Az Alapítvány szervezete: a Kuratórium IV. Vezető szerv, tisztségviselők A Kuratórium az Alapítvány legfőbb döntést hzó és képviseleti szerve. A Kuratórium hét tagból áll. Az alapítás időpntjában az alapítók általi felkérés alapján a Kuratórium tagjai: A Kuratórium elnöke: Túrócziné Eszes Mária 5143 Jánshida, Kssuth krt. 76. A Kuratórium titkára: Sztruhaláné Varga Márta 5143 Jánshida, Hld u. 2/c A Kuratórium tagjai: Kbela Józsefné 5143 Jánshida, Bem út 14. Zsldi Andrea 5143 Jánshida, Szabadság tér 1. Földi Ferenc 5100 Jászberény,Damjanichu. 17. Sziráki Ferencné 5143 Jánshida, Magtár u. 12. Kajs Gábr 5143 Jánshida, Bldgházi u. 28. A Kuratórium működése: A kuratórium ülései nyilvánsak, az üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalmmal tartja, melyet az elnök vagy a titkár hív össze. Az ülést összehívó elnök vagy titkár a meghívókkal együtt a napirendet is megküldi írásban, az ülést megelezően legalább 5 nappal. A kuratórium ülése akkr határzatképes, ha azn a tagk legalább kétharmada jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden tag aláír és melynek elkészítése a titkár feladata, A kuratórium megalktja az alapítvány működési alapszabályzatát. A kuratóriumnak jga van javaslatt tenni az alapító kirat módsítására, kiegészítésére, illetve mindarról, amiről az alapító dönt. A kuratórium évente egy alkalmmal tevékenységéről és az alapítványi vagyn felhasználásáról az alapítóknak tájékztatást ad.

5 Tevékenységének és gazdálkdásának legfntsabb adatait a Jánshidai Híradó önkrmányzati lapjában nyilvánsságra hzza. A kuratórium feladata: Megfelelő módn döntsön az alapítványi vagyn céljainak megfelelő felhasználásáról, A vagynnal kapcslats gazdálkdási kérdésekben. A kuratórium elnöke, titkára és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszlgáltatás nélkül társadalmi munkában tesznek eleget, esetlegesen felmerülő költségeik megtérítésére aznban igényt tarthatnak. Összeférhetetlenségi szabályk: A. A kuratórium (vezető szerv) határzat hzatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hzzátartzója, élettársa a határzat alapján a) Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jgügyletben egyébként érdekelt. (Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szlgáltatás, illetve az alapítvány által tagjának, a tagsági jgviszny alapján nyújttt, jelen kirattal megfelelő cél szerinti juttatás). B. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) A Kuratórium elnöke, vagy tagja b) Az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkavisznyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jgvisznyban áll. c) Az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül (kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szlgáltatáskat, és a tagknak tagsági jgviszny alapján nyújttt, jelen kiratnak megfelelő cél szerinti juttatást), illetve d) Az a-c pntban meghatárztt személyek hzzátartzója. C. Nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője lyan személy, aki lyan megszűnt közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartzását nem egyenlítette ki. D. Az alapítvány vezető tisztségviselője, illetve az erre jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékztatni arról, hgy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. V. Képviselet Az alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli, akadályztatás esetén a titkár. A bankszámla felett az elnök, a titkár, és a gazdaságvezető rendelkezik, de mindenkr két aláírás szükséges, bárki bárkivel. A gazdasági vezető: Fekete Mátyásné

6 Döntések nyilvántartása, kihirdetése nyilvánsság A Kuratórium a döntéseiről minden esetben határzatt hz. A határzatkat tartalmazó nyilvántartás vezetése a titkár feladata. A határzatk minden évben 1-es srszámmal kezdődnek. A határzatnak tartalmaznia kell a - döntés lényegét - döntés idejét (év, hó, nap) - hatályát A határzatkat regiszteres füzetben kell nyilvántartani, amelyben meg kell nevezni a - határzat tárgyát - számát - a döntésben résztvevők számát - a támgatók és ellenkezők arányát A Kuratórium döntéseinek kihirdetéséről az elnök gndskdik. Az érintettekkel a döntést követő 8 napn belül írásban közli azt. Az alapítvány működése srán a hiánysságra nagy hangsúlyt fektet. Az iratkba bárki betekinthet. A működéssel kapcslats minden irat megtekinthető a Petőfi Sándr Általáns Iskla titkárságán (Jánshida, Iskla u. 2.) a Kuratórium elnökénél hivatals időben. VI. Megszűnés Az alapítvány határzatlan időre jött lére. Az alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Megszűnése esetén az alapítványi vagynt a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után a kuratórium döntése szerinti célra, amennyiben ilyen nincs vagy döntés nem születik, úgy hasnló alapítvány támgatására kell frdítani. VII. Vegyes rendelkezések 7.1. Az alapítvány jgi személy. Az alapítóknak tudmásuk van arról, hgy az alapítvány érvényes létrejöttéhez és a jgi személyiség elnyeréséhez annak székhelye szerinti megyei bíróság nyilvántartásba vétele szükséges Az alapítvány nyilvántartásba vétele után az alapítványt az alapítók nem vnhatják vissza. Az alapítók az alapító kirat név, cél és vagyn sérelme nélkül indklt esetben módsíthatják Az Alapító Okiratban nem szabályztt kérdésekről az Alapítvány Alapszabályzata rendelkezik. A jelen kiratban nem szabályztt kérdésekben a Ptk. Valamint az alapítványra vnatkzó egyéb jgszabályk rendelkezéseit kell alkalmazni. Jánshida, nvember 9.

7 Kerepesiné Antal Iblya Petrócziné Mézes Terézia Lőrik Lászlóné Máténé Vaskó Tedóra Mészársné Vas Márta Nagyné Barta Vilma Földi Ferencné Viller Józsefné Tamási Kárlyné Turóczi Ferencné Berczeliné Nagy Erika alapító Előttünk mint tanúk előtt: 1., 2., Kncsikné Orczi Andrea Szabó Péter 5144 Jászbldgháza, Zrínyi M. u Jánshida, Madách u. 2/a

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben 1 A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben Napjaink rohamosan fejlődő világában kiemelten nagy szerep jut a kulturális célokért munkálkodó szervezeteknek.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben.

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben. A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány többször módosított Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben B e v e z e t ő A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület környezet- és természetvédelemmel

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben