házasságkötése folytán ma már dr. Molnár Katalin (leánykori neve Szőcs Katalin), jelenlegi lakcím: xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "házasságkötése folytán ma már dr. Molnár Katalin (leánykori neve Szőcs Katalin), jelenlegi lakcím: xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx."

Átírás

1 1 A Fővárosi Törvényszéken 12.Pk /2000 számmal nyilvántartott, április 30-án kelt alapító okirat 8. sz. módosításával egységes szerkezetbe foglalt szöveg, ahol utóbbit az Alapítvány kuratóriumi tagságának változását, az Alapítvány céljának kiegészítését, az Alapítvány rövid nevének alkalmazását - az érintett szövegrész elé helyezett "****" jelöli. A NAGY CSOPORT MAGYARORSZÁGÉRT Alapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben a én kelt 1. sz., án kelt 2. sz., án kelt 3. sz., én kelt 4. sz., én kelt 5. sz., án kelt 6.sz., én kelt 7. sz., án kelt 8. sz. módosítással.) Alulírott házasságkötése folytán ma már dr. Molnár Katalin (leánykori neve Szőcs Katalin), jelenlegi lakcím: xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. alapító, természetes személy névvel, rövid névvel, székhellyel A NAGY CSOPORT MAGYARORSZÁGÉRT Alapítvány ****NCsMA (NCSMA) 1054 Budapest Szabadság tér 7. a közhasznú szervezetekről szóló, évi CLVI. törvény alapján, közhasznú közhasznúsági fokozatba tartozóan, alapítványt hozok létre az alábbiak szerint: 1.) Az alapítvány célja: (egyszázezer) Ft alaptőkével Az alapítvány célja a Maharishi Mahesh Yogi által közismertté tett Transzcendentális Meditáció ****(TM) és TM-Szidhi program csoportos gyakorlásának megszervezése, működtetése, támogatása, képzése és ezáltal

2 2 egyénileg a személyes stressz csökkentése; a memória és tanulási készség javítása, a teljes mentális képesség kihasználása; a felfogó-, és koncentráció képesség javítása; az energia, belső nyugalom, boldogság, **** önmegvalósítás, önbecsülés emelése; az álmatlanság, szorongás, depresszió, öregedési folyamat csökkentése, lassítása; a betegségek (szív-, ér-, emésztőrendszeri-, légző-, mozgásszervi-, pszichés megbetegedések stb.) megelőzése, a kialakult állapot javítása; ****célcsoportok: tanulók, diákok, fiatalok (14-30 éves korig), felnőttek, idős korúak; társadalmilag ****a tudatalapú oktatás (Kreatív Csend program) bevezetése és fenntartásának megszervezése oktatási intézményekben (állami és privát): általános-, közép-, felsőoktatás, felnőttképzés; továbbá e terület eredményeinek tudományos kutatása harmonikus családi élet és munkakapcsolatok kialakulása; a népességfogyás csökkenése; az elérhető legmagasabb és leghatékonyabb teljesítmény elérése munkavégzés közben a munkahelyen, munkaidőben, és munkaidőn kívül a társadalmi szervezetekben, egyesületekben; szellemi fejlődést támogató gazdasági növekedés; alkohol-, kábítószer-, drogfogyasztás, kriminalitás, balesetek minimalizálódása; a nemzetvédelmi képességének erősödése, a béke megőrzése a honvédelmi kiadások növelése nélkül, a környező országokkal megerősödő baráti kapcsolatok révén; az élő és szervetlen természeti környezet megóvása; a természeti törvényekkel összhangban lévő társadalmi ismeret, vélekedés és értékrend kialakulása. ****a természeti törvényekkel összhangban lévő épületek és otthonok kialakítása; Az alapítvány nyílt, ahhoz az alapító okirat, a vonatkozó jogszabályok előírásainak elfogadásával, betartásával bárki csatlakozhat. A kuratórium döntéseit, beszámolóit, így a későbbiekben részletezett felhasználási tervét, közhasznúsági jelentését, szolgáltatásai igénybevételének módját, mértékét, feltételeit, pályázatait, a működésére vonatkozó egyéb adatokat az Internet útján, honlapján közzéteszi. Ezáltal gondoskodik azok nyilvánosságáról. Az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, amelyet a kuratórium elnöke csak személyiség jogi vagy adatvédelmi szempontokból korlátozhat. 2.) Közhasznúság és közhasznúsági fokozat A fenti célok megvalósítása az évi CLVI. törvény 26. c.) pontjában szabályozott egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (1. pont),

3 3 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4. pont); kulturális tevékenység (5. pont); természetvédelem, állatvédelem (8. pont); környezetvédelem (9. pont); közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások (20. pont) közhasznú tevékenység. Az alapítvány közhasznúsági fokozata közhasznú. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 3.) A kuratórium és működése. Jegyzőkönyv és Határozatok Könyve Az alapítvány legfőbb ügyintéző, döntést hozó és képviseleti szerve a 3 tagú kuratórium. Elnöke: Mester Ákos ****(xxxx xxxxxxxxxxxxx.) ****Tagjai: Méry Márta (xxxx xxxxxxxxxx.) Szabó Károlyné (xxxx xxxxxxxxxxxxx.) Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke. Az alapítvány bankszámlája felett az elnök önálló aláírása szükséges (a Ptk. jelenleg hatályos 29. -a alapján). A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, az első és harmadik negyedévben, a folyó év március 31. és november 30. napjáig tartja. Az ülés napirendjét írásban közölni kell, időpontját megelőzően legalább 15 nappal. A kuratórium összehívására elnöke jogosult.

4 4 Soron kívül össze kell hívni a kuratórium ülését, ha tagjai több mint 50%-a, írásban az elnöktől kéri. Ha az elnök ezt 30 napon belül elmulasztja, az indítványozók helyette jogosultak összehívására. A Kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülésről jegyzőkönyv készül. A jelenlévők az ülés megkezdésekor jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőt választanak, akik együttesen az ülés befejezését követően a jegyzőkönyvet aláírják. A jegyzőkönyv tartalmazza készítésének helyét, idejét, a részt vevők személyek megjelölését, továbbá az ülésen elhangzott előterjesztéseket, hozzászólásokat, határozatokat, a szavazás eredményét, feltüntetve a támogatók és ellenzők számarányát, személyét. A döntésekről a kuratórium elnök Határozatok könyve megnevezéssel nyilvántartást vezet, ahol a jegyzőkönyv alapján feltünteti a határozat évenként újra kezdett sorszámát, meghozatalának évét, a sorszámot követő töréssel, keltét, a határozat szövegét, az érintettek körét, a döntés meghozatalánál az azt támogatók és ellenzők nevét. (Utóbbi adat részletezése helyett a nyilvántartás utalhat az ülésről felvett jegyzőkönyvre, ha az említett adatokat tartalmazza és a Határozatok Könyve mellékleteként a hitelesített jegyzőkönyvet eltávolíthatatlanul lefűzik). A döntést a meghozatalától számított 15 napon belül az érintettel írásban közölni kell, amely történhet postai úton ajánlott küldeménnyel, vagy személyesen átvételi elismervény ellenében. Utóbbit teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és két tanúval az aláírás hitelességét igazolni. A jegyzőkönyveket és Határozatok Könyvé -t a kuratórium mindenkori elnöke 10 évig köteles megőrizni. Selejtezés előtt fel kell ajánlania az illetékes Levéltár részére, és ha ott az átvételt megtagadják, megsemmisítéséről intézkedhet. Az érdekelt az őt érintő iratokba betekinthet, de kiadmányt, másolatot csak határozatról kaphat. A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A kuratórium üléseit az elnök, vagy annak általa felkért tagja vezeti. Határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozatait, kivéve az éves beszámolóval, közhasznúsági jelentéssel kapcsolatosokat, amelyek 2/3-os többséget kívánnak, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, amely az éves beszámolóval, közhasznúsági jelentéssel összefüggésben értelemszerűen nem érvényesül. Az alapítványnak a fentieket meghaladóan gondoskodnia kell olyan nyilvántartás vezetésről, amelyből a vezetőszerv, tisztségviselő, kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntését támogatók és ellenzők számaránya, (ha lehetséges, személye) megállapítható. Az alapító felhatalmazza a kuratóriumot, hogy a hivatkozott nyilvántartásokra vonatkozó, eddigieknél részletesebb, de a leírtakat tartalmazó, azokkal nem ellentmondó belső szabályzatát kidolgozza.

5 5 4.) Felhasználási terv és közhasznúsági jelentés A kuratórium elnöke a meglévő vagyon és várható adományok, bevételek figyelembe vételével a lehetséges szolgáltatásokról, azok igénybevétele módjáról, az alapítvány működéséről évi felhasználási tervet készít, melyet a folyó év november 30. napjáig a kuratórium elé terjeszt. Ugyanígy az előző éves bevételek és kiadások mérlegét, elszámolást, az alapítvány működésére vonatkozó beszámolót, a közhasznúsági jelentést a kuratórium első, legkésőbb a folyó év ****május 31. napjáig megtartandó ülése elé terjeszti. A fentiek körében kidolgozza azokat a várható, nyilvános vagy előre meghatározott körében közzétett felhívásokat, pályázatokat, amelyek a pályázók összevetésére alkalmas feltételeket és pályázattal elnyerhető cél szerinti juttatást, a pályázat értékelésének lényeges feltételeit (beleértve a benyújtási és értékelési határidőket, valamint a pályázat elbírálására hivatottak körét) megjelöli; azoknak a pénzbeli és nem pénzbeli, az alapítótól, államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy működési költségek fedezésére kapott juttatások, támogatások, adományok körét, melyek a pályázatoknál figyelembe vehetőek. a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételeket; azoknak a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező gazdasági, vállalkozási tevékenységeknek körét, amelyekkel bevétel elérhető, felkutatja a bevétellel járó cél szerinti tevékenységek, valamint a közhasznú tevékenységhez nyújtott támogatások körét; A költségek között tervezi és elszámolja a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségeket (ráfordítások, kiadások); az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségeket (ráfordítások, kiadások); a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségeket (ráfordítások, kiadások); a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségeket (ráfordítások, kiadások); amelyeket bevételarányosan kell megosztani. A fentieknek megfelelően, az általa elkészített közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót; a költségvetési támogatás felhasználását; a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; a cél szerinti juttatások kimutatását;

6 6 a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzekből, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; a közhasznú szervezet vezető tisztviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve ősszegét; a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. Erre vonatkozó határozatát az általányos szabályoknak megfelelően, de attól eltérően, nem jelenlévők egyszerű többségével, hanem legalább 2/3-os többséggel hozza. Ennél kisebb szavazatarány mellet az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés nem tekinthető elfogadottnak. A kuratórium a tervet, éves beszámolót, mérleget határozattal, vagy elfogadja, vagy megfelelő határidő tűzésével, hogy betartása mellet a jogszabályba foglalt kötelezettségek teljesíthetőek legyenek, átdolgozásra visszaadja, és újratárgyalja. Mindkét esetben intézkedéseket foganatosíthat a hiányosságok orvoslására, intézkedések megtételére. A kuratórium szükség esetén a terv, beszámoló és mérleg elkészítésével más, vagy külső személyt is megbízhat, aki a kuratórium felhatalmazása alapján jogosult és köteles az ehhez szükséges iratokat átvenni. 5.) Felügyelő bizottság Három tagú. Ügyrendjét maga határozza meg. Tagjai: Vass Mária elnök, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Jerger Valéria, xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Gajdos Péter, xxxx xxxxxxxxxxxxxx. 6.) Vezető tisztségviselők Az alapítvány vezető tisztségviselője a kuratórium és felügyelő bizottság elnöke valamint tagjai. A tisztségviselő megbízása megszűnik a tisztségviselő halálával, lemondással, az alapító által visszahívással. Ha a kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölését visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki. 7.) Tisztségviselői összeférhetetlenség A már elmondottakat meghaladóan közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet, így az alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűntét megelőző két évben legalább egy

7 7 évig - vezető tisztséget, amely adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 8.) A vagyon felhasználásának módja; irányadó jogszabályok Az alapítvány célszerinti juttatásait, szolgáltatásait a korábbiakban közzétett pályázati lehetőségekre előterjesztett kérelmek alapján, azok elbírálását követően nyújtja. A kérelemben meg kell jelölni a támogatás célját, felhasználásának időpontját, módját, a várható költségeket, a már máshonnan igényelt, illetőleg kapott támogatás összegét; a még fedezetlen kiadások mértékét. Az alapítvány céljaira mindenkori teljes vagyona felhasználható. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI törvény rendelkezései irányadók. Az alapító okirat ezen 8. sz. módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövegében a módosítással érintett szövegrész elé "****" jel került, a legutóbbi szövegszerkezethez képest változtatott részt aláhúzás jelöl. Törlésre került Szolcsánszky László (xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.) kilépő kuratóriumi tag adata. Igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. törvény 38. -ának (2) bekezdése alapján. Egyebekben, az itt kifejtett módosításokkal, az eredeti alapító okiratot továbbra is változatlanul fenntartom, érvényesnek tekintem. Kelt, Budapesten április 30-án Előttünk, mint tanúk előtt: Dr. Molnár Katalin alapító tanú (név, lakcím) tanú (név, lakcím)

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 99/2008.(III. 31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésről A Közgyűlés: 1. A Nyírség Helyi Közösség alapító

Részletesebben