SIKLÓSI TÁVHŐ KHT ÜZLETSZABÁLYZAT. Siklós, Június 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIKLÓSI TÁVHŐ KHT ÜZLETSZABÁLYZAT. Siklós, 1999. Június 22."

Átírás

1 SIKLÓSI TÁVHŐ KHT ÜZLETSZABÁLYZAT Siklós, Június 22.

2 Tartalomjegyzék 1. Előszó, az üzletszabályzat tárgya és hatálya 2. Fogalom meghatározások 3. A SIKLÓSI TÁVHŐ KHT adatai 4. Ügyfélszolgálat 5. Reklamáció, panaszügyek kezelése 6. Igénybejelentés, - hálózatra kapcsolás 7. Csatlakozási díj 8. Szolgáltató minőségi jellemzői, fűtésdíj elszámolás 9. Közüzemi szerződések 10. A távhőszolgáltatás szüneteltetése, korlátozás

3 1. 1. ELŐSZÓ Az 1/1999.(I.1.) korm. Számú rendelet, mely a távhőszolgáltatásról szóló Évi XVIII. Törvény végrehajtásáról rendelkezik, előírja, hogy a SIKLÓSI Távhő szolgáltató is készítsen üzletszabályzatot és hagyassa jóvá a működési engedélyt kiadó SIKLÓSI ÖNKORMÁNYZATTAL. A törvény az üzletszabályzattal szembeni formai és tartalmi követelmények egy részét önkormányzati, illetve a fenti kormány rendelet, valamint a Magyar Energia Hivatal hatáskövébe utalja. Ezek figyelembevételével készült az üzletszabályzat, melynek elsődleges feladata: a fogyasztók alapvető tájékoztatása, szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése, jó, korrekt, megbízható kapcsolatrendszer kialakítása a szolgáltató és a fogyasztó közt Az üzletszabályzat tárgya és hatálya 1.2.a. A törvény szerint az üzletszabályzat a működési engedélyt kiadó SIKLÓS Város Önkormányzata által jóváhagyott szabályzat, amely SIKLÓS Város Szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével szabályozza a SIKLÓSI TÁVHŐ KHT működését és meghatározza a TÁVHŐ KHT kötelezettségeit és jogait. 1.2.b. Jelen üzletszabályzat hatálya a SIKLÓSI TÁVHŐ KHT működési engedélyében meghatározott működési területére, illetve a TÁVHŐ KHT-től hőt vételező, valamint szerződéses jogviszonyban álló fogyasztókra terjed ki. 1.2.c. Az üzletszabályzat a Siklós Város Önkormányzat jegyzőjének jóváhagyásával lép hatályba, a jóváhagyásban meghatározott feltételekkel. 1.2.d. A TÁVHŐ KHT az üzletszabályzatot évente felülvizsgálja, indokolt esetben azt módosítja. Az üzletszabályzat módosítását az engedélyező hatóság hagyja jóvá. 1.2.e. Az üzletszabályzat érvényessége: visszavonásig, illetve míg azt jogszabály hatályon kívül nem helyezi. 2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a./ távhő: az a hőenergia, amelyet a hőtermelő létesítményből hőhordozó közeg alkalmazásával, távhővezetéken a fogyasztási helyre eljuttatnak. b./ távhőtermelő: az a gazdálkodó szervezet, amely távhő termelésre engedélyt kapott. c./ távhőszolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amely meghatározott településen a távhőszolgáltatására engedélyt kapott. d./ távhőszolgáltatás: az a közüzemi szolgáltatás, amely a fogyasztónak a hőtermelő létesítményből vagy geotermikus energiát kitermelő létesítményből távhővezetéken keresztül történő hőellátásával valósul meg. e./ engedélyező: az a közigazgatási szerv, amely az e törvény szerinti engedélyeket kiadja.

4 f./ engedélyes: a távhőtermelő és a távhőszolgáltató. g./ hőtermelő létesítmény: az erőmű hőtermelő létesítménye, a fűtőmű, a kazántelep (kazán), a hulladékégető mű, a hulladékhőt és megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés. h./ távvezeték-hálózat: az a csővezetők - rendszer - a hozzá tartozó műtárgyakkal, hálózati szerelvényekkel, kapcsolódó automatikákkal, műszerekkel, elektromos berendezésekkel együtt-, amely a hőhordozó közegnek a hőtermelő létesítménytől, illetőleg a geotermikus energiát kitermelő létesítménytől a csatlakozó pontig történő szállításra szolgál. i./ hőközpont: a hőhordozó közeg kiadására, elosztására, fogadására, átalakítására, illetőleg a távhő átadására szolgáló technológiai berendezés. A hőközpont lehet termelői hőközpont, szolgáltatói hőközpont és fogyasztói hőközpont. i.a/ termelői hőközpont: a távhő termelőjénél távhőellátás céljából a hőhordozó közeg kiadására, továbbítására, elosztására, átalakítására, mérésére szolgáló technológiai berendezés. i.b/ szolgáltatói hőközpont: több épület, vagy építmény hőellátása céljából az ellátandó épületeken kívül, esetleg azok egyikében elhelyezett, a hőhordozó közeg fogadására, átalakítására, elosztására, szolgáló technológiai berendezés. i.c/ fogyasztói hőközpont: egy épület vagy építmény hőellátása céljából abban elhelyezett, a hőhordozó közeg fogadására, átalakítására, mérésére szolgáló technológiai berendezés. j./ hőfogadó állomás: egy épület vagy építmény távhőellátása céljából abban elhelyezett, a hőhordozó közeg fogadására, mérésére, átalakítás nélküli továbbítására szolgáló technológiai berendezés. k./ csatlakozási pont: a szolgáltatói és fogyasztói berendezés határán (találkozási pontján) beépített elzáró szerelvénynek a fogyasztó felé eső oldala, elzáró szerelvény hiányában a fogyasztási helyet magában foglaló ingatlan (épület, építmény, telek) tulajdoni határa. l./ fogyasztói vezetékhálózat: az a csővezeték - rendszer, amely a hőnek hőhordozó közeg által a csatlakozási ponttól a felhasználó berendezésekhez való továbbítását szolgálja. m./ felhasználó berendezés: a fogyasztó által használt hőleadó készülékek és hőhasznosító berendezések. n./ szolgáltatói berendezés: a hőtermelő létesítmény, a geotermikus energiát kitermelő létesítmény, a távhővezetékhálózat, a szolgáltatói hőközpont, az elszámolás alapjául szolgáló, a távhőszolgáltató tulajdonában lévő mérőeszköz, a hőközpont primer oldali főelzárói és mennyiségszabályzói. o./ fogyasztói berendezés: a fogyasztói hőközpont, hőfogadó állomás, a fogyasztói vezetékhálózat, a felhasznált berendezés és a fogyasztó által felszerelt fűtési és használati melegvíz-mérők, költségmegosztók.

5 p./ fogyasztó: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet vagy ezek közössége, aki (amely) a távhőszolgáltatóval távhőszolgáltatásra vonatkozóan szerződéses jogviszonyba kerül. A fogyasztó lehet lakossági fogyasztó és egyéb fogyasztó. p.a/ lakossági fogyasztó: a lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa vagy az ilyen épületben lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség (épületrész) tulajdonosa, bérlője, használója vagy azok közössége. p.b/ egyéb fogyasztó: a p.a, pontban nem említett épület vagy az ilyen épületben (építményben) lévő helyiség (épületrész) tulajdonosa, bérlője, használója vagy azok közössége. r./ fogyasztási hely: az az épület, illetve épületrész, amelynek távhővel történő ellátására a szerződéses jogviszony létrejött. s./ üzletszabályzat: a működési engedélyt kiadó közigazgatási szerv által jóváhagyott szabályzat, amely a helyi szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével szabályozza a távhőszolgáltató működését, és meghatározza a távhőszolgáltató kötelességeit és jogait. t./ szabályozatlan vételezés: mérés nélküli szolgáltatás esetén a szerződéses jogviszony nélküli távhőfogyasztás és a távhő más fogyasztótól való elvonása (hőelvonás). 3. A SIKLÓSI TÁVHŐ KHT ADATAI Társaság cégneve: SIKLÓSI TÁVHŐ Közhasznú Társaság Rövidített neve: SIKLÓSI TÁVHŐ KHT Alapítója: Siklós Város Önkormányzata Jogelődje: VÉKOM KFT Siklós Cégbejegyzés helye: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság, Pécs Cégbejegyzés ideje: Cégbejegyzés száma: /7 Működő időtartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakult Működés megkezdésének időpontja: Alapító okirat kelte: Üzleti év kezdete és vége: A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos a./ Társaság tevékenységi köre: A Társaság az alábbi közhasznú, továbbá a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatott tevékenység kifejtésére jött létre azzal, hogy képesítéshez kötött tevékenységet azzal rendelkező munkavállalója útján fejti ki, illetve hatósági engedélyhez kötött tevékenységet az engedély szerzését követően gyakorolja. Közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatott üzletszerű gazdasági tevékenység TEAOR szerint: 4532 Építési és épületgépészeti szerelőipar.

6 b./ Társaság telephelyei: Hajdú Imre úti kazánház Siklós, Hajdú Imre u. 15. Tel.: , fax: Köztársaság téri kazánház Siklós, Köztársaság tér Tel.: A Társaság diszpécser szolgálatát, ügyfélszolgálatát, a hibabejelentéseket a Hajdú Imre úti kazánház irodahelységében látja el. c./ Társaság szervezeti tagozódása A Társaság legfőbb határozathozó szerve az Alapító. Az Alapító a Társaság ügyeinek intézésére ügyvezető igazgatót jelölt ki. Az ügyvezető igazgató képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik, tagjait az Alapító jelöli ki, megbízatásuk 3 évi időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. A könyvvizsgálót az Alapító jelöli ki határozott időtartamra. Szervezeti felépítés: 4./ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT A fogyasztók a távhőszolgáltatással kapcsolatos kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszügyeikkel, számlareklamációval a Hajdú Imre úti kazánház irodahelységében lévő ügyfélszolgálathoz fordulhatnak. A fogyasztók személyesen, írásban vagy telefonon kérhetnek felvilágosítást, illetve kezdeményezhetik ügyeik intézését. A fogyasztók írásos bejelentéseire, vagy észrevételeire a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül választ kell adni.

7 Ügyfélszolgálati funkciók: a szolgáltatás minőségével kapcsolatos tájékoztatás. a fogyasztók tájékoztatása a távhőellátás díjtételeirő, az elszámolási módokról és a számlázás rendjéről. tájékoztatás a csatlakozás, bővítés, a kikapcsolás feltételeiről. tájékoztatás a távhőellátás igénybevételével kapcsolatos szerződés kötésekről. a fogyasztó tulajdonában lévő berendezések meghibásodásával, üzemeltetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos tájékoztatás. a fogyasztói változások bejelentésével kapcsolatos feladatok. a Távhő KHT által kiállított lakossági és egyéb fogyasztók számláinak ismertetése, a számlázás alapjainak felülvizsgálata, szükség esetén korrigálása, ill. korrigáltatása. a fogyasztó tájékoztatása a mérés szerinti elszámolásának lehetőségéről és feltételeiről. a hőmennyiségmérők mérőállásainak felvétele, módosítása, megállapodások módosítása, téves elszámolás korrigálása. a fűtés szüneteltetésével kapcsolatos teljes körű felvilágosítás, és ügyintézés. tájékoztatás és ügyintézés a közüzemi szerződés megkötésével, felmondásával kapcsolatban (lakás, közös helység és terület, közületi helységek, garázs, stb.). Helyszíni felülvizsgálat, esetenkénti elbírálás, levelezés, esedékesség esetén a számlázás módosítása, az üggyel kapcsolatos teljes körű ügyintézés. előfűtés, utófűtés igénybevételéről szóló felvilágosítás, reklamálások kivizsgálása, esetleges számlamódosítás. üzemi és egyéb fogyasztók esetében a tulajdonos vagy bérlőváltozások okozta mérési elszámolási problémák kivizsgálása, mért hőmennyiség esetén a hőfogyasztás megosztása az egyes fogyasztók között. (Egyeztető tárgyalások, jegyzőkönyvek, közös megbeszélések, stb.). hőközponti hőmennyiségmérés alapján történő elszámolásra vonatkozó teljes körű ismertetés, m-szaki és számviteli javaslatok, számítások, az erre vonatkozó megállapodások előkészítése. hőmennyiségmérés alapján történő elszámolás esetén (költségmegosztókra is vonatkozik) a számla tartalmáról szóló részletes ismertetés. mindennemű szolgáltatási problémával kapcsolatos ügyintézés (fűtés, zajpanasz, hőközpontok karbantartásával kapcsolatos ügyek, kulcsok, festés, rovarirtás, stb.). Közös felülvizsgálat más szervezeti egységgel (pl. tűzoltóság, biztonságtechnika, érintésvédelem, stb.) levelezés, további ügyintézést igénylő ügyeknél ennek megtétele. tájékoztatás a fogyasztóvédelmi érdekképviselet és a távhő törvényben megjelölt hatóság fogköréről, feladatáról, a fogyasztó - a sérelme orvoslására biztosított - lehetőségekről. a távhőszolgáltatást érintő kérdések és a Távhő KHT tevékenységi körébe tartozó konkrét kérdések megválaszolása a fogyasztóknak, vállalkozóknak, önkormányzatoknak, társcégeknek, országgyűlési képviselőknek, önkormányzati testületi tagoknak, szakértőknek, stb. a Távhő KHT tevékenységi körébe tartozó valamennyi kérdésről ismertetők, tájékoztató anyagok, rendelettervezetek, szerződéstervezetek, utasítások, kimutatások véleményezése, készítése, illetve előkészítése. 5./ REKLAMÁCIÓ, PANASZÜGYEK KEZELÉSE A fogyasztó a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszával, észrevételével a távhőszolgáltató Hajdú Imre úti diszpécser központjához, az ügyfélszolgálathoz, a Távhő KHT ügyvezető igazgatójához, a Távhő KHT tulajdonosához (Önkormányzathoz) vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhat.(személyesen, telefonon, írásban)

8 A beérkezett panaszokat a szolgáltató nyilvántartásba veszi. A panasz kivizsgálását első fokon a Távhő KHT köteles elvégezni. Ha a fogyasztó a panasz bejelentését nem az illetékes szervezetnél tette, úgy a bejelentést a fogadó szervezet továbbítja az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervezet felé. A távhőszolgáltató köteles a panaszok, észrevételek kivizsgálását és az orvoslásukhoz szükséges intézkedéseket a lehető legrövidebb időn belül elvégezni. A fogyasztók írásos bejelentéseire legkésőbb 30 napon belül választ kell adni. Amennyiben a fogyasztó a panasz bejelentésére kapott válasszal nem ért egyet, vagy a panaszait nem orvosolták, úgy ismételt panaszbejelentéssel élhez a felsőbb szintű szervezeti egységeknél, továbbá sérelmeinek elintézését kérheti az önkormányzatnál, a fogyasztóvédelmi érdekképviseleti szervezettől. Számlareklamáció A távhőszolgáltató a fogyasztó által benyújtott kifogást köteles megvizsgálni, és indokoltság esetén a számla korrekcióját elvégezni, és jogtalan számlázás esetén pedig díjjóváírásról gondoskodni. Mérőreklamáció Az elszámolási alapul szolgáló mérők OMH hiteles állapotban tartásáról annak tulajdonosa köteles gondoskodni. A mérő meghibásodására utaló bejelentéseket, eseményeket nyilvántartásba kell venni, a lehető legrövidebb időn belül felül kell vizsgálni és a meghibásodás jellegétől függően az intézkedéseket meg kell tenni. A hőmennyiségmérő részelem, vagy teljes mérőeszköz cseréjére azonnal intézkedni kell (javítás, új műszer megrendelése, hitelesítés, stb.). A leszerelt, vagy cserélt mérőeszközök adatait jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a fogyasztó és a szolgáltató képviselőjének aláírással kell ellátni. Elszámolás mérő meghibásodás esetén Abban az esetben, ha az elszámolási mérő, vagy annak valamely része hibásan működik, a leolvasás adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak. Amennyiben a meghibásodás időtartama és mértéke megállapítható, a mért (rögzített) adatokat a szolgáltató helyesbíti, ha az nem lehetséges, a felek a szolgáltatott illetőleg vételezett hő mennyiségét az előző időszakban még helyesen mérő és a csere folytán felszerelt új mérő adatai alapján - a beállott változások figyelembevételével - közösen határozzák meg. A meghibásodás, hitelesítés idejére a megelőző fogyasztás, illetve ennek hiányában a közösen megállapított hőmennyiség a díjelszámolás alapja. A minőség - szolgáltatás elégtelenségi kifogások A távhőszolgáltató az általános közüzemi szerződés alapján a lakossági fogyasztó részére folyamatos, biztonságos és meghatározott mértékű távhőszolgáltatásra köteles. Az egyéb fogyasztó és a távhőszolgáltató a polgári jogszabályai szerint egyedi közüzemi szerződést köt a távhő folyamatos és meghatározott mértékű szolgáltatására. Ha a távhőszolgáltató által szolgáltatott távhő mennyiségi és minőségi paraméterei eltérnek a közüzemi szerződésben meghatározott értékektől, a fogyasztó minőségi reklamációval fordulhat a szolgáltatóhoz és jogos reklamáció esetén a szerződésben meghatározott díjvisszatérítés illeti meg. A távhőszolgáltató a - szóban és írásban tett - bejelentéseket regisztrálja, a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és indokolt esetben a szükséges intézkedéseket megteszi.

9 Az általa okozott - távhő ellátási minőségi hiba miatt bekövetkezett - káreseményeknél a Távhő KHT a PTK előírásainak megfelelő kártérítésre kötelezett. Ha fűtés szolgáltatás egymást követő kettő vagy több napon át a távhőszolgáltatásnak felróható okból szünetel az átalánydíjat fizető fogyasztó a panasz benyújtásától a fűtési átalánydíjból a szüneteltetés időtartamával arányos díjvisszatérítés illeti meg. Szüneteltetésnek tekintendő az is, ha valamely fűtött helyiség hőmérséklete az előírtnál vagy a szerződésben foglaltnál legalább 5 C-kal alacsonyabb. Az átalánydíjat fizető fogyasztót a csökkent értékű szolgáltatás időtartamára C-onként a fűtési átalánydíjból 20 % mértékű dijvisszatérités illeti meg. Az egyéb reklamációknál a szolgáltató köteles a lehetőségeit figyelembe véve a legrövidebb időn belül intézkedni a fogyasztó érdekeit figyelembe véve, és az intézkedésről tájékoztatni a fogyasztót. Ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: elsőfok: ügyfélszolgálat, másodfok: ügyvezető igazgató harmadfok: engedélyező hatóság, más jogszabályban megjelölt hatóság, negyedfok: bíróság. 6./ IGÉNYBEEJELENTÉS - HÁLÓZATRA KAPCSOLÁS a./ Előzetes tájékoztatás Az új fogyasztási hely létrehozásában vagy a többletteljesítmény lekötésében érdekelt építtető vagy megbízottja (tervező, kivitelező, vagyis az érdekelt) a távhőszolgáltatás, illetőleg a többletteljesítmény iránti igény kielégítésének műszaki - gazdasági feltételeiről még a konkrét igénybejelentés előtt előzetes tájékoztatást kérhet. A távhőszolgáltató együttműködik az érdekelttel a legkedvezőbb vételezési mód meghatározásában, majd a bejelentéstől számított 30 napon belül az előzetes tájékoztatást írásban a rendelkezésére bocsátja. A távhő szolgáltatói előzetes tájékoztatás tartalmazza az érdekelt kérelmében előadott és ahhoz mellékelt iratokban, tervekben foglalt adatok és igények figyelembe vételével a szükséges műszaki - gazdasági követelményeket, fizetendő hálózatfejlesztési hozzájárulás összegét, az egyes engedélyek, hozzájárulások szükségességét és eljárás módját, valamint a tervező kérésére a fogyasztói hőközpont kiviteli tervének elkészítéséhez szükséges adatokat. b./ Igénybejelentés a fogyasztó részéről A távhő hálózatára csatlakozni szándékozó új, vagy a korábbinál nagyobb hőteljesítményt igénylő meglévő fogyasztási hely tulajdonosa konkrét igényét és az igénylő adatait az alábbi tartalommal kell a távhő szolgáltatónak bejelentse: b.a./ lakossági fogyasztó esetén: az igénylő (tulajdonos), vagy a közös képviselő adatai (név, állandó lakcím, levelezési cím, személyi igazolvány szám, anyja neve) a fogyasztási hely adatai (cím, megnevezés) fűtési csúcshőigény (KW) fűtött légtérfogat (lm3) a távhőszolgáltatás jellege, díjszabás az üzembe helyezés igényelt időpontja

10 egyéb adatok, igények b.b./ Egyéb fogyasztó esetén az igénylő (tulajdonos) adatai (név, cím, levelezési cím) cégbírósági, vagy nyilvántartási azonosító adatok pénzintézet megnevezése adószám a fogyasztási hely adatai (cím, megnevezés) fűtési csúcshőigény (KW) fűtött légtérfogat (lm3) a távhőszolgáltatás jellege, díjszabás az üzembe helyezés igényelt időpontja a díjfizető neve, címe fizetési mód várható fogyasztás havonként (GJ) egyéb adatok, igények A bejelentést a lakossági igénylőnek aláírásával, egyéb igénylőnek céges aláírásával kell ellátni. c./ Tájékoztatás a távhőszolgáltató részéről A konkrét igénybejelentés kézhezvételével a távhőszolgáltatót tájékoztatási kötelezettség terheli. A tájékoztatás, a csatlakozási ajánlat műszaki - gazdasági feltételei az esetlegesen korábban megküldött előzetes tájékoztatásban foglalt feltételekkel annak érvényességi idején belül meg kell egyezzenek. A hőteljesitmény - lekötési szerződés és a mellékelt ajánlat a felek jogi kötelezettségvállalását fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a szükséges létesítmények elkészülte után a fogyasztási helyre vonatkozóan a távhőszolgáltatási közüzemi szerződést egymás között létrehozzák. A csatlakozási ajánlatot a távhőszolgáltató a konkrét igénybejelentésre előzetes tájékoztatás megléte esetén 15 napon belül annak hiányában 30 napon belül köteles írásban megküldeni. c.a./ A csatlakozási ajánlat tartalma a fogyasztói konkrét igénybejelentés előzőekben felsorolt adatai a csatlakozási pont megjelölése az egyes engedélyek, hozzájárulások szükségessége és eljárási módjaik a csatlakozás, illetve a szolgáltatás műszakilag indokolt és jogszabályban előirt pénzügyi feltételei, így: hálózatfejlesztési hozzájárulás összeg a szükséges létesítmények finanszírozási feltételei a szolgáltatás díjára vonatkozó jogszabály megjelölése esetlegesen megegyezésen alapuló egyedi feltételek időpont, ameddig a távhőszolgáltató az ajánlatban foglaltakhoz kötve van.

11 c.b./ Az igénylő nyilatkozata az ajánlat elfogadásáról Az igénylő a csatlakozási ajánlat érvényességi idején belül írásban közölheti a távhőszolgáltatóval módosítási igényeit, illetve az ajánlat elfogadása esetén aláírásával ellátva visszaküldheti a hőteljesitmény lekötési szerződést. Módosított igénybejelentés esetén a műszaki - gazdasági feltételek megváltozása miatt az érvényességi határidők módosulhatnak. A hőteljesitmény - lekötési szerződés megkötése esetén a felek megfelelő időben intézkednek az általuk finanszírozott létesítmények megvalósítása érdekében. A szerződés felmondása esetén a felmondó fél viseli a meghiúsulás miatt a másik fél addig felmerült költségeit. c.c/ Leválás a távhőrendszerről A fűtési szolgáltatás megszüntetésre, azaz a végleges kikapcsolásra a közüzemi szerződés felmondása esetén kerülhet sor. Az általános közüzemi szerződést az épület, illetőleg épületrész tulajdonosa vagy a fogyasztók közössége 30 napos felmondási idővel a Közüzemi Szabályzatban meghatározott módon és időpontra akkor mondhatja fel, ha: az épületben, épületrészben - az épület, épületrész valamennyi tulajdonosának hozzájárulásával - a távhőszolgáltatással azonos komfort értékű más hőellátást valósit meg. a szerződés felmondása nem okoz kárt más számára, és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói, bérlői jogait. viseli azokat a költségeket, amelyek a fogyasztói berendezéseknek a felmondás következtében szükséges műszaki átalakításával merülnek fel. a szerződés felmondását a meglévő rendszer m-szaki megoldása lehetővé teszi, a felmondás nem ütközik egyéb jogszabályba, műszaki előírásba, továbbá közös tulajdon esetén a tulajdontársak döntésébe. Az egyedi közüzemi szerződést az egyéb fogyasztó a szerződésben meghatározott felmondási idővel az abban meghatározott időpontra mondhatja fel. A közüzemi szerződést a távhőszolgáltató csak abban az esetben mondhatja fel, ha a fogyasztó a távhődíjat nem fizeti, vagy nem időben fizeti (szerződésszegés), valamint akkor, ha tudomást szerez arról, hogy a vele szerződéses viszonyban álló fogyasztó a távhő vételezését a fogyasztási helyen megszüntette. Ebben az esetben a közüzemi szerződés felmondása miatt az épületben, épületrészben esetleg bekövetkező kár a fogyasztót terheli. 7. CSATLAKOZÁSI DIJ A távhőhálózatra csatlakozni szándékozó új, vagy a korábbinál nagyobb hőteljesitményt igénylő meglévő fogyasztási hely tulajdonosának igénybejelentésére a távhőszolgáltató köteles az igény kielégítésének műszaki - gazdasági feltételeiről és lehetőségeiről tájékoztatást adni és a legkedvezőbb és leggazdaságosabb vételezési mód meghatározásában az igénylővel együttműködni. A TÁVHŐ KHT a Siklósi Önkormányzat 40/98. (04.16.).sz. határozatában meghatározott csatlakozási díj fizetését kérheti. 8. SZOLGÁLTATÓ MINŐSÉGI JELLEMZŐI A távhőszolgáltatás folyamatos, de nem szünetmentes szolgáltatás.

12 A távhőrendszerben végzett tervszerű munkák és üzemzavarok esetén a szolgáltató a szükséges legkisebb fogyasztói körben és időtartamig a szolgáltatást szüneteltetheti. A távhőszolgáltató köteles a fogyasztó távhőigényét a közüzemi szerződésnek megfelelően kielégíteni, a szerződésben megjelölt hőhordozó közeg, illetve egyéb paramétereket az ott rögzített tűréshatárok között tartani. Ettől való eltérés a Tsz.t. 44 -ban meghatározott szerződésszegésnek minősül és jogkövetkezményeként kötbérfizetést von maga után. A fűtési idény október 15-től április 15-ig tart. A fűtési idényen kívüli elő, vagy utófűtés napjaira a Távhő KHT a Siklósi Önkormányzat rendeletében meghatározott pótdíjat számláz. Átalánydijas távhőszolgáltatás esetén a fogyasztó felé a fűtési számla kiértesítése a naptári év tárgyhónapjában kerül sor. Ennek megfelelően a fűtési átalánydíj havonta - az önkormányzati rendeletnek megfelelően - az éves fűtési díj 1/12-ed része, melyet a tárgyhóban kell fizetnie a fogyasztónak. A Tsz.t. 43. (1.) bekezdése előírja, hogy a törvény hatálybalépésétől számított öt éven belül, továbbá ez időtartam alatt is a meglévő rendszer átalakításakor meg kell valósítani a távhőfogyasztás hőközpontonkénti és épületrészenkénti mérését, szabályozását és mérés szerinti elszámolását. Mérés szerinti elszámolás esetén a szolgáltatott távhő elszámolásának az alapja az épületekben, épületrész hőfogadójában elhelyezett - Távhő tulajdonát képező - hőmennyiségmérővel mért hőmennyiség. A távhőszolgáltató a tárgyhót követő hónapban juttatja el a fogyasztóhoz az előző hónap hődíjból és alapdíjból összetevődő fűtésdíj számlát, melyet a fogyasztónak a számlaérkezési hónapban kell fizetni. Amennyiben a mért távhő díjának épületrészenkénti, lakásonkénti megosztása költségmegosztókkal történik, a különböző fekvésű épületrészek, lakások költségkiegyenlítése érdekében korrekciós tényezőt lehet alkalmazni. Ha nincs a fogyasztónál költségmegosztó felszerelve, akkor a Távhő KHT a mért hőmennyiséget légköbméter arányában kell, hogy elossza a fogyasztók felé. Fogyasztói lakóközösségek kérelmére a Távhő KHT lehetővé teszi a mérés szerinti elszámolás alapján az átalánydijas fizetési szisztéma szerinti fizetést. A fűtési szezonon kívüli időszakra a fogyasztónak az alapdíjat kell fizetni. A mérés szerinti elszámolásnál a fűtési szezont követően július hónapban a távhő szolgáltatónak egyeztetett végszámlát kell közölni a fogyasztóval. 9./ KÖZÜZEMI SZERZŐDÉSEK A távhőszolgáltatót törvény szerinti kötelezettség terheli, melynek megfelelően a polgári jog szabályai szerint a lakossági fogyasztóval általános, az egyéb fogyasztóval pedig úgynevezett egyedi közüzemi szerződést köt a távhőszolgáltatás megkezdését megelőzően, vagy bizonyos esetekben annak folyamán. Az általános közüzemi szerződés átalánydijas távhőszolgáltatás esetében a szolgáltatás igénybevételével automatikusan létrejöttnek tekintendő. Az általános közüzemi szerződés újonnan létesülő lakóépület esetében már a távhőszolgáltatás megkezdését megelőzően megkötésre kerül, és kizárólag hőmennyiségmérésen alapuló díjfizetésre vonatkozhat.

13 10./ A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, KORLÁTOZÁS a./ Előre nem tervezhető szüneteltetés Hibabejelentés A távhőszolgáltatás folyamatosságának megszakítását, az észlelt rendellenességeket, hibákat munkaidőben és munkaidőn túl elsősorban a Siklósi Távhő KHT központi ügyfélszolgálatánál, illetve a kazánházak ügyeletesénél lehet bejelenteni telefonon vagy személyesen. Hibaelhárítás rendje A távhőszolgáltató olyan hibák esetén, amelyek egyidejűleg több fogyasztónál a szolgáltatás megszakadását okozzák, a tudomásra jutás után azonnal megkezdi a hiba elhárítását. Több, egyidejű hiba esetén a fogyasztók ellátására gyakorolt hatásuk alapján az élet - és vagyonbiztonság figyelembevételével fontossági sorrendben történik a hibák háritása. b./ Előre látható szüneteltetés A távhőszolgáltató az előre tervezhető javítási, felújítási karbantartási munkálatok elvégzéséhez, jogosult a távhőszolgáltatást a szükséges legkisebb fogyasztói körben és időtartamban szüneteltetni. Az előre tervezhető javítási felújítási, karbantartási munkálatok miatti szolgáltatás szüneteltetés időpontjáról és várható időtartamáról a távhőszolgáltató az érintett fogyasztókat előre értesíti. Csoportos értesítés Az előre tervezhető szolgáltatás szüneteltetés esetén a fogyasztókat a helyi sajtóban, szórólapokon, faliújságokon, hirdetményeken, illetve egyéb tömegkommunikációs eszközökön közzétett közlemény útján a szüneteltetés előtt legalább 8 munkanappal értesíti a távhőszolgáltató. Egyedi értesítés Az egyedi közüzemi szerződéssel vételező fogyasztó esetén az értesítés időpontjában és módjában a fogyasztó és a szolgáltató állapodnak meg. Amennyiben a felhasználás jellege ezt indokolja, az általános közüzemi szerződéssel vételező fogyasztó is kérheti az erre vonatkozó kiegészítő megállapodás megkötését. c./ Elvárhatóság Vitás esetekben, a szolgáltató elvárható magatartásának kérdésében a Magyar Energia Hivatal állásfoglalását kell kérni. d./ Hatósági korlátozás A távhőszolgáltatás korlátozásánál a kormányrendelet és a Siklósi Önkormányzat rendelete értelmében kell eljárni. A korlátozásra vagy szüneteltetés feltételeire és végrehajtására külön jogszabályban foglaltak az irányadók.

14 e./ A szükségállapotra vonatkozó rendelkezések betartása Az engedélyes köteles betartani valamennyi olyan jogszabályi előírást, amely szükségállapotra vonatkozik, különösen, de nem kizárólagosan a honvédelemről szóló évi CX. törvény előírásait. Az Üzletszabályzat az Önkormányzat távhőszolgáltatást szabályozó rendeletének rendelkezéseivel együtt alkalmazható. Dr. Priol János Jegyző

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

1. Felek a felhasználási helyként a Felhasználó.. szám alatti épületét (.. nevű felhasználási hely) jelölik meg.

1. Felek a felhasználási helyként a Felhasználó.. szám alatti épületét (.. nevű felhasználási hely) jelölik meg. ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Komáromi Távhőszolgáltató Kft. (székhely: 2900 Komárom, Csokonai u. 2. adószám: 11183855-2-11), mint távhőszolgáltató (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ),

Részletesebben

1998. évi XVIII. sz. törvény a távhőszolgáltatásról

1998. évi XVIII. sz. törvény a távhőszolgáltatásról 1998. évi XVIII. sz. törvény a távhőszolgáltatásról 1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 [A vastag betűs szedés az 1998. évi XVIII. törvény ( Tszt. ), a normál betűs szedés a végrehajtásáról

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról. Általános rendelkezések

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról. Általános rendelkezések Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Hőközpont azonosító : Iktatási szám :./2013. ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Távhő mérés szerinti szolgáltatására mely létrejött egyrészről a Salgó Vagyon Salgótarjáni Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról A távhő gazdaságos, folyamatos és biztonságos termelésére, szolgáltatására és fogyasztására, valamint e területeken

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi adatok

Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti adat- és információ közzététel: a./ A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve: Halasi Városgazda Beruházó,

Részletesebben

H Ő S Z O L G Á L T A T Á S I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R Z Ő D É S

H Ő S Z O L G Á L T A T Á S I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R Z Ő D É S H Ő S Z O L G Á L T A T Á S I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R Z Ő D É S - Hőközponti hőfogyasztás mérés alapján - (...sz hőközpont) amely létrejött egyrészről a Salgó Vagyon Kft. 3104 Salgótarján, Park út 12.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 40/2006. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2001.(II.09.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2001.(II.09.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2001.(II.09.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben) (Módosította: 42/2005. (XII.16.) sz. rendelet) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

Ü ZL E T S ZA B Á L Y ZA T

Ü ZL E T S ZA B Á L Y ZA T K I S V Á R D A I K Ö Z MŰSZOLGÁLTATÓ KFT. 4600 Kisvárda P i a c u. 5. Ü ZL E T S ZA B Á L Y ZA T K i s v á r d a, 2 0 1 2. j ú n i u s K é s z í t e t t e : B r a v i c s E n d r e ü g y v e z e tő i

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2012. március MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

II. FEJEZET. Fogalom meghatározás

II. FEJEZET. Fogalom meghatározás Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Szombathely Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ENERGOCOOP KFT. T Á V H Ő S Z O L G Á L T A T Ó I Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

ENERGOCOOP KFT. T Á V H Ő S Z O L G Á L T A T Ó I Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ENERGOCOOP KFT. T Á V H Ő S Z O L G Á L T A T Ó I Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Készült: 2014. május Ráskó Ferenc ügyvezető 1 ENERGOCOOP Kft. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK. rendelete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL (TERVEZET)

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK. rendelete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL (TERVEZET) SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2005.(.) rendelete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL (TERVEZET) Az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. sz. törvényben, valamint a

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya ÜZLETSZABÁLYZAT A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u 1.) a fogyasztók korrekt tájékoztatása érdekében, a távhőszolgáltatásról rendelkező 2005. évi XVIII.

Részletesebben

FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÜSz/4 Szerződés száma: FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Szegedi Távfűtő Kft. székhelye: 6724 Szeged, Vág u. 4. levelezési címe: 6724 Szeged, Vág u. 4. számlavezető pénzintézete:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 9/2 ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS fűtési távhő és használati melegvíz-mérés alapján történő szolgáltatására háztartási célú _felhasználó részére Szerződés száma: 1. Szolgáltató adatai: 2. Felhasználó adatai:

Részletesebben

TÁVHŐ Üzletág. Panaszkezelés 2015.

TÁVHŐ Üzletág. Panaszkezelés 2015. TÁVHŐ Üzletág 2015. Panaszügyek kezelése Panaszügyek kezelése A felhasználó a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszával, észrevételeivel a szolgáltató kijelölt ügyfélszolgálati irodáihoz, telefonos ügyfélszolgálatához,

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL A Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény /továbbiakban Tszt./ 60.

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA A hatálybalépés időpontja: 2013. február 15. TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2006.(II.16. ) Makó ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének október 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének október 29-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról 1. egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról 1. egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról 1 egységes szerkezetben Oroszlány Város Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi adatok

Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti adat- és információ közzététel: a./ A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve: Halasi Városgazda Beruházó,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Módosította: 22/2006. (X.01.), 38/2006. (XII.30.), 13/2008. (VI.01.), 21/2008. (X.31.) Az árak megállapításáról

Részletesebben

E G Y E D I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐDÉS

E G Y E D I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐDÉS Szerződés száma: /.. E G Y E D I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐDÉS Amely létrejött a Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. cím: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A mint Távhőszolgáltató, valamint a Mór, mint Fogyasztó

Részletesebben

I. Mérés. Hőhordozó közeg: Maximum 90 C előremenő, - a külső hőmérséklet függvényében szabályozott - hőmérsékletű melegített víz.

I. Mérés. Hőhordozó közeg: Maximum 90 C előremenő, - a külső hőmérséklet függvényében szabályozott - hőmérsékletű melegített víz. SZOLGÁLTATÓI HŐKÖZPONTRÓL ELLÁTOTT LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSE mely létrejött egyrészről a PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft (8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26.), mint (statisztikai

Részletesebben

1. melléklet. Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1.

1. melléklet. Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1. 1. melléklet Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. július 1. 2 E l ő s z ó Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya Az üzletszabályzat módosítása

Részletesebben

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1.

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1. Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. július 1. 2 E l ő s z ó Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya Az üzletszabályzat módosítása Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Vác Város Önkormányzat 41/2005.(XII. 19.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről A távhőszolgáltatásról szóló 2005.

Részletesebben

E példány sorszáma: Kiss Éva Kaffka Károly Kaszás István dr. Szikora Viktória dr. Tóthné Kokovai Tünde. Fodorné Kovács Erzsébet Tordai György

E példány sorszáma: Kiss Éva Kaffka Károly Kaszás István dr. Szikora Viktória dr. Tóthné Kokovai Tünde. Fodorné Kovács Erzsébet Tordai György E példány sorszáma: ÜZLETSZABÁLYZAT Kiss Éva Kaffka Károly Kaszás István dr. Szikora Viktória dr. Tóthné Kokovai Tünde Fodorné Kovács Erzsébet Tordai György Makkai Szilárdné Tatár Csaba Kidolgozta Követeléskezelési

Részletesebben

-2- 3. Fogyasztási helyek létesítése vagy bővítése, a csatlakozás vagy bővítés feltételei

-2- 3. Fogyasztási helyek létesítése vagy bővítése, a csatlakozás vagy bővítés feltételei Tartalomjegyzék Előszó Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya 1. A Kft. bemutatása -2-1.1 A társaság legfontosabb adatai 1.1.1. A társaság tevékenysége 1.1.2. A cég telephelye, ellátási területek

Részletesebben

Egyedi Közszolgáltatási szerződés (Nem háztartási fogyasztóknál történő elszámolás esetén)

Egyedi Közszolgáltatási szerződés (Nem háztartási fogyasztóknál történő elszámolás esetén) Egyedi Közszolgáltatási szerződés (Nem háztartási fogyasztóknál történő elszámolás esetén) 1. Amely létrejött egyrészről: - Baja Energetika Korlátolt Felelősségű Társaság - cím (székhelye): 6500 Baja,

Részletesebben

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Részvénytársaság Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Részvénytársaság Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Részvénytársaság Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvár, 2004-02-27 SZÉPHŐ Rt. Távhőszolgáltatási Üzletszabályzata Tartalomjegyzék Előszó...

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Általános Közüzemi Szerződés

Távhőszolgáltatási Általános Közüzemi Szerződés Száma:. Távhőszolgáltatási Általános Közüzemi Szerződés Szerződést kötő felek: Távhőszolgáltató neve:... címe: Statisztikai azonosítója:... Cégjegyzékszáma:... Adószáma:... Számlavezető pénzintézetének

Részletesebben

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÜSz/5 Szerződés száma: FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Szegedi Távfűtő Kft. székhelye: 6724 Szeged, Vág u. 4. levelezési címe: 6724 Szeged, Vág u. 4. számlavezető pénzintézete:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. 1.sz. kiadás KECSKEMÉT

ÜZLETSZABÁLYZAT. 1.sz. kiadás KECSKEMÉT Székhely: 6000 Kecskemét, Hegedűs köz 28.sz. Postacím: 6001 Kecskemét, Pf: 418 Tel: +36 76 502-930, Fax: +36 76 502-939 E-mail: dotenergo1@dotenergo.hu Telephely: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. sz.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az üzletszabályzat tárgya, illetékességi területe,hatálya... 4. 3. általános szabályok... 8

TARTALOMJEGYZÉK. Az üzletszabályzat tárgya, illetékességi területe,hatálya... 4. 3. általános szabályok... 8 TARTALOMJEGYZÉK Az üzletszabályzat tárgya, illetékességi területe,hatálya 4 1 A hőszolgáltató ismertetése 4 2 Fogalom meghatározások a távhőszolgáltatásban 6 3 általános szabályok 8 4 Fogyasztási helyek

Részletesebben

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzletág ÜZLETSZABÁLYZATA

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzletág ÜZLETSZABÁLYZATA Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzletág ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Bánfi Margit Címzetes Főjegyző Makó Város Önkormányzata Készítette: Nagy Nándor Ügyvezető . TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (X. 26.) rendelete. a távhőszolgáltatásról

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (X. 26.) rendelete. a távhőszolgáltatásról Egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2015. december 1. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (X. 26.) rendelete a távhőszolgáltatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Korózs András ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: dr. Mihalecz Péter Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Korózs András ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: dr. Mihalecz Péter Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Korózs András ügyvezető igazgató Jóváhagyta: dr. Mihalecz Péter Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2009. november

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FENNTARTÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZEMEGYSÉG ÜZLETSZABÁLYZAT

VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FENNTARTÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZEMEGYSÉG ÜZLETSZABÁLYZAT VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FENNTARTÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZEMEGYSÉG ÜZLETSZABÁLYZAT Mosonmagyaróvár, 2009. november 1. Jóváhagyta:... Mosonmagyaróvár Város jegyzője TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 ELŐSZÓ...

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2005 (XII. 16.) sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről Módosította: 48/2006 (XII.15.) önkormányzati

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (II. 28.) RENDELETE 1 A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (II. 28.) RENDELETE 1 A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (II. 28.) RENDELETE 1 A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény (továbbiakban Tszt.) 60. (3) bekezdésében

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

19/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

19/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 19/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet jogtar.gyor.eu/ 2016-06-24 19/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet A távhőszolgáltatásról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

NAGYATÁD. Cothec Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

NAGYATÁD. Cothec Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság NAGYATÁD Cothec Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 1 Tartalomjegyzék Bevezetés Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya 1. A Cothec Kft. mint szolgáltató bemutatása 2. Fogalom

Részletesebben

42/2005.(10.07.) Kgy. sz. rendelet 1. A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeiről

42/2005.(10.07.) Kgy. sz. rendelet 1. A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeiről 42/2005.(10.07.) Kgy. sz. rendelet 1 A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeiről A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a

Részletesebben

A Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ ZRT. 2009. FEBRUÁR 17. 2 Tartalomjegyzék Előszó 5 Az üzletszabályzat tárgya 5 Az üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2014. október MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FENNTARTÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZEMEGYSÉG ÜZLETSZABÁLYZAT

VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FENNTARTÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZEMEGYSÉG ÜZLETSZABÁLYZAT VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FENNTARTÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZEMEGYSÉG ÜZLETSZABÁLYZAT Mosonmagyaróvár, 2014. november 20. Jóváhagyta:... Mosonmagyaróvár Város jegyzője Tartalom 1. Az tárgya, hatálya, hatálybalépése,

Részletesebben

GYŐRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA 2007. A Győri Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 4 Előszó 4 1. Az üzletszabályzat tárgya, hatálya, hatálybalépése, módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010 június 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatásról, annak díjképzéséről és a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

1. számú melléklet. Általános közüzemi szerződés

1. számú melléklet. Általános közüzemi szerződés MELLÉKLET 1. számú melléklet Általános közüzemi szerződés Száma:.. Távhőszolgáltatási Általános Közüzemi Szerződés Szerződést kötő felek: Távhőszolgáltató neve: címe: Statisztikai azonosítója: Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános közszolgálati hőszolgáltatási szerződés

Általános közszolgálati hőszolgáltatási szerződés 15. sz. melléklet Általános közszolgálati hőszolgáltatási szerződés Amely létrejött egyrészről: A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Távhőszolgáltató Divízió Postacíme: 9400 Sopron, Verő József u. 1. Székhelye:

Részletesebben

A mérőállások leolvasási dátuma: év hó nap. Fogyasztásmérő(k) gyári száma

A mérőállások leolvasási dátuma: év hó nap. Fogyasztásmérő(k) gyári száma Villamos energia közüzemi szerzôdés felmondása A fogyasztási hely címe: ir.szám város/község* út/utca/tér* házszám* em./fsz.,* ajtó rendeltetése (lakás, üdülô, kert, garázs, üzlet, mûhely stb.) A mérőállások

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

Díjalkalmazási feltételek 2012.X.1-től. I. fejezet. Általános rendelkezések

Díjalkalmazási feltételek 2012.X.1-től. I. fejezet. Általános rendelkezések Díjalkalmazási feltételek 2012.X.1-től Kivonat a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendeletből Budapest Főváros Közgyűlése a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. V á c i T á v h ő K f t.

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. V á c i T á v h ő K f t. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T V á c i T á v h ő K f t. Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA... 3 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE... 3 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1. A HŐSZOLGÁLTATÓ ISMERTETÉSE...

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2005. évi XVIII. törvény 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 2011.4.15. és 2011.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

BAJA ENERGETIKA Kft. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

BAJA ENERGETIKA Kft. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA BAJA ENERGETIKA Kft. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Baja Város Jegyzője jelen üzletszabályzatot II-2154-3/2015. számú határozatával jóváhagyta Hatálybalépés időpontja: 2015. június 19. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

Részletesebben

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGBEN Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGBEN Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGBEN Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T C s e r k e s zőlő Fürdő és Gyógyászati Központ (Cserkes zőlő, Fürdő utca 25.) Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA:... 3 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

T/13142. számú. törvényjavaslat. a távhőszolgáltatásról

T/13142. számú. törvényjavaslat. a távhőszolgáltatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/13142. számú törvényjavaslat a távhőszolgáltatásról Előadó: Dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter Budapest, 2004. november 2... évi törvény a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

(1) A szolgáltató jogosult a évi XVIII. törvény 41. alapján a szolgáltatást korlátozni.

(1) A szolgáltató jogosult a évi XVIII. törvény 41. alapján a szolgáltatást korlátozni. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 63/2005.(XI.21.) Kgy. rendelete a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 3. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések 1. A Tszt. 52. (1) bekezdésében meghatározott Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. a Korányi úti lakótelep hőenergia igényének fűtési célú melegvízzel történő ellátásáról

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. a Korányi úti lakótelep hőenergia igényének fűtési célú melegvízzel történő ellátásáról SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS a Korányi úti lakótelep hőenergia igényének fűtési célú melegvízzel történő ellátásáról amely létrejött egyrészről SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERZSÉBET KÓRHÁZA Képviseletében

Részletesebben

BAJA E ERGETIKA KFT. 6500 Baja, Kodály u. 29/A

BAJA E ERGETIKA KFT. 6500 Baja, Kodály u. 29/A 1 11. sz. melléklet BAJA E ERGETIKA KFT. 6500 Baja, Kodály u. 29/A PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2007. szeptember 1. Jóváhagyta: Milyacski Máté ügyvezető 2 Jelen szabályzat a BAJA E ERGETIKA Kft.(továbbiakban:

Részletesebben

cothec kft. Cothec Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

cothec kft. Cothec Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Cothec Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék Bevezetés Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya 1. A Cothec Kft. mint szolgáltató

Részletesebben

3. Fogyasztási helyek létesítése vagy bővítése (a csatlakozás vagy bővítés feltételei)

3. Fogyasztási helyek létesítése vagy bővítése (a csatlakozás vagy bővítés feltételei) ÜZLETSZABÁLYZAT 1. TARTALOMJEGYZÉK Előszó 1. A hőszolgáltató ismertetése 1.1 A társaság legfontosabb adatai 1.1.1 A társaság tevékenysége 1.1.2 A társaság telephelyei, ellátási területek 1.1.3 A társaság

Részletesebben

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2005. december 15-i ülésére Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Távfűtési Üzemének ÜZLETSZABÁLYZATA Kaposvár, 2007.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Távfűtési Üzemének ÜZLETSZABÁLYZATA Kaposvár, 2007. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Távfűtési Üzemének ÜZLETSZABÁLYZATA Kaposvár, 2007. Érvényes: 2007. március 10. 2 Előszó TARTALOMJEGYZÉK 1.) Üzletszabályzat tárgya és hatálya 2.)

Részletesebben

F Ű T Ő M Ű ÜZLETSZABÁLYZATA. Bonyhád, 2012. január 31. P.H. Bölcsföldi Árpád ügyvezető igazgató

F Ű T Ő M Ű ÜZLETSZABÁLYZATA. Bonyhád, 2012. január 31. P.H. Bölcsföldi Árpád ügyvezető igazgató F Ű T Ő M Ű S z o l g á l t a t ó é s K e r e s k e d e l m i K f t. ( 7 1 5 0 B o n y h á d, F á y l a k ó t e l e p 1 4. ) ÜZLETSZABÁLYZATA Bonyhád, 2012. január 31. P.H... Bölcsföldi Árpád ügyvezető

Részletesebben

Üzemeltetési és karbantartási szerződés

Üzemeltetési és karbantartási szerződés 16. sz. (5. sz.) melléklet Üzemeltetési és karbantartási szerződés Ügyintéző: Szerz. sz.: Jele: /20... T./20... Melyet a... (3700 Kazincbarcika,...) mint Megrendelő és a TIMPANON Kft (Kazincbarcika, Eszperantó

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

Üzletszabályzat (tervezet)

Üzletszabályzat (tervezet) TÁVHŐ Üzletág Üzletszabályzat (tervezet) Készült: 2015. június 25. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA... 5 II. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 II.1. TERÜLETI- ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 43/2005 (XII. 16.) sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről. Módosította: 48/2006 (XII.15.) sz. rendelet Az árak megállapításáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben az 53/2006.(XII.12.), 2/2008.(I.29.), 40/2008.(IX.30.), 30/2009.(VI.30.), 45/2009.(X.27.),

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007. (II.14.) KT. RENDELETE A GEOTERMÁLIS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT PÉTKOMM PÉTKOMM Pétfürdõi Kommunális és Szolgáltató Kft. 8105 Pétfürdõ, Berhidai u.6. Levélcím: 8105 Pétfürdõ, Berhidai u.2. Tel: 0688-476-172 e-mail: petkomm@invitel.hu TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD. Hatálybalépés időpontja: augusztus 01.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD. Hatálybalépés időpontja: augusztus 01. ÜZLETSZABÁLYZAT Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2016. augusztus 01. Szekszárd, 2016. augusztus 01 1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1.

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2005. évi XVIII. törvény 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 2009.1.1. és 2009.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete 1

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete 1 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete 1 a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Hatályos: 2009. X. 1. napjától 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható

Részletesebben

- A 2008. MÁJUS 30-I MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN -

- A 2008. MÁJUS 30-I MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - CSEPELI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT ÜZLETSZABÁLYZATA - A 2008. MÁJUS 30-I MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1.1. RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

3/2005. (I.26.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

3/2005. (I.26.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS LEGMAGASABB HATÓSÁGI DÍJÁRÓL ÉS A DÍJALKALMAZÁS FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ az 53/2006. (XII.20.), 21/2009. (IX.25.), 8/2010. (III.30.) és a 41/2011.

Részletesebben