a l a p í t ó o k i r a t a (egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a l a p í t ó o k i r a t a (egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány. Csongrád Megyei Közoktatási Alapítvány a l a p í t ó o k i r a t a (egységes szerkezetben) Csongrád Megye Önkormányzata, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: alapítók) a közoktatás körzeti, térségi, országos feladatainak támogatásához közalapítványt hoznak létre. 1. A közalapítvány neve: Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2. Az alapítvány székhelye: 6741 Szeged, Rákóczi tér Az alapítvány típusa: közalapítvány Az alapítvány jogállása: közhasznú szervezet Az alapítvány közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (az évi CLVI. törvény. 26. c) 4. pontja alapján) 4. A közalapítvány alapítói: Csongrád Megyei Közgyűlés 6741 Szeged Rákóczi tér 1. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 6745 Szeged, Széchenyi tér 11. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér A közalapítvány időtartama: határozatlan időre szól 6. A közalapítvány célja: A Csongrád megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervben (továbbiakban: megyei közoktatási fejlesztési terv) jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok támogatása, különös figyelemmel az óvodai, általános iskolai, alapfokú művészetoktatási, gimnáziumi, szakközép- és szakmunkásképző iskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, kollégiumi, pedagógiai szakszolgálati feladatok, a pedagógiai szakmai szolgáltatások színvonalának emelésére, a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók, a hátrányos helyzetű valamint a tehetséges tanulók anyagi segítésére, a közoktatási feladatokra létrehozott kistérségi társulások támogatására. A középiskolai és szakiskolai felvételekkel összefüggő megyei koordináció, tájékoztató tevékenység támogatása. A megyei területfejlesztési koncepcióval is összhangban lévő szakképzési struktúra kialakításának elősegítése, a szakképzési feltételeket hatékonyan összpontosító területi-, térségi szakképzési együttműködés támogatása. A pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének kialakítása, működtetése.

2 7. A közalapítvány vagyona: A közalapítvány induló vagyona 1,6 millió Ft készpénz, melyből a Csongrád Megyei Önkormányzat 1 millió Ft-ot, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 500 eft-ot, míg Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 eft-ot biztosít. A közalapítvány nyíltott, ahhoz természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli társaságok is csatlakozhatnak támogatással, illetve dologi hozzájárulással, amennyiben a közalapítvány céljaival egyetértenek. A támogatás elfogadásáról a kuratórium dönt. 8. Az induló vagyon rendelkezésre bocsátása: A közalapítvány induló vagyonát az alapítók az OTP Csongrád Megyei Igazgatóságánál kezelt bankszámlára utalják. A közalapítvány vagyonrészévé válnak a későbbiekben a közalapítványhoz csatlakozó belföldi és külföldi természetes és jogi személyek pénzbeli és dologi adományai. 9. A közalapítvány vagyonának kezelése és felhasználása: A közalapítvány vagyonának kezeléséről és felhasználásáról az alapító okiratban meghatározott módon a kuratórium gondoskodik. A közalapítvány vagyonát a 6. pontban megfogalmazott feltételeknek megfelelő, alábbi célok teljesítésére lehet fordítani: A közalapítvány az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet készít, amely az elszámolás alapja. A közalapítvány működési költséget központi támogatásból nem fedezhet. Működési célra az alapítvány éves kamatbevétele, egyéb saját bevétele, valamint a költségvetési törvényben meghatározott százalékú a kitűzött feladatok lebonyolításával összefüggő összeg használható fel. A kuratórium gondoskodik arról, hogy a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történjék az alapítvány vagyonának kezelése. Ennek ellenőrzése a felügyelő bizottság feladata. Nevelési-oktatási intézmények eszközvásárlásának támogatása Nevelési-oktatási intézmények tartalmi fejlesztési programjainak beindítása. A tartós gyógykezelés alatt állók oktatását segítő tartalmi fejlesztési programok indítása. Az etnikai kisebbséghez tartozókat az iskolai életmódra felkészítő programok támogatása. Települési önkormányzatok közoktatási feladatainak társulásban történő ellátását szolgáló programok készítése, indítása. Nevelési-oktatási intézmények felzárkóztató és tehetséggondozó programjainak megvalósítása. Eljárások megvalósítása a közoktatás minőségbiztosítása érdekében. A pedagógiai szakszolgálatok ellátatlan feladataira készülő programok készítésének támogatása, a programok indításához, az adott szakszolgálatot segítő, speciális eszközök beszerzése. Hiányszakokon pedagógusok átképzése. Azon pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztése, olyan programok indítása, melyek igénybevétele nem ró aránytalanul nagy anyagi terhet az igénybe vevőre. A közoktatás helyi és területi irányításában dolgozók továbbképzése. A tankötelezettség végrehajtását segítő feladatok ellátása, ha az előre nem látható okok miatt veszélybe kerülne. Olyan modell és gyakorlat kialakítása, mely lehetővé teszi a társadalom, a gazdaság, a munkaerőpiac és szakképző iskolák képzési kapacitása, profilja közötti összhang kialakítását.

3 A közalapítvány alapítói vagyona Ft kivételével - törzsvagyon, amely alapítványi célokra nem használható fel. Az alapítványi célokra szabadon felhasználható a törzsvagyon hozama (kamat), csatlakozók támogatása, továbbá a pályázatokon elnyert összegek és ezek hozamai. A Ft-ot a működés beindítására kell fordítani. A közalapítvány felhasználható vagyonát céljainak elérése érdekében az alábbiak szerint használja fel: - Évenként pályázatot ír ki a legaktuálisabb és megoldásra váró körzeti, térségi feladatokra, illetve a célokban megjelölt programokra. A pályázatok nyilvánosak. - Az alapítványhoz a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben felsorolt közoktatási és szakmai intézmények, valamint ezen intézmények fenntartói pályázhatnak. - A pályázatok elbírálásához szakértőket kérhet fel. - A közalapítványi vagyon szabad pénzeszközei betétbe helyezhetők, államilag garantált értékpapírokba fektethetők. - Külföldi csatlakozás esetén a közalapítvány külön devizaszámlát nyílt. - A közalapítvány vagyonával vállalkozói tevékenység nem folytatható. - A közalapítvány gazdálkodásának értékelése során külön kell választani az alapítványi célú tevékenység költségeit az alapítványi működés költségektől. Az alapítvány központi támogatásnak a mindenkori költségvetési törvényben megjelölt mértéke erejéig a felhasználás szakmai elvéről megállapodást köt az Oktatási Minisztériummal. A megállapodás jogszerűségét, meglétét a felügyelő bizottság ellenőrzi. 10. A közalapítvány szervezete és működése Az alapítók kizárólagos jogkörébe tartozik: A kuratórium tagjainak, elnökének és alelnökének megbízása. A közalapítvány alapító okiratának módosítása. A szervezeti és működési szabályzat tudomásul vétele. A kuratórium egészének visszahívása. A kuratórium természetes személyekből álló 7 fős testület. A kuratóriumi elnököt, alelnökét és tagjait az alapítók választják határozatlan időre. A kuratórium a közalapítvány működtetésére ügyvezető szervezetet hoz létre. Az ügyvezető szervezet részletes feladatait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. A kuratórium I. elnöke: Burzon Mária, a Németh László Általános Iskola és Gimnázium (Hódmezővásárhely) igazgatóhelyettese (lakcíme: 6800 Hódmezővásárhely, Kistópart u. 3. IX/50.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város delegáltja II. alelnöke: Andrésiné dr. Ambrus Ildikó, a Bedő Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium (Ásotthalom) igazgatója (lakcíme: 6783Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76/B. III. tagjai: Farkasné Pocsai Blanka (6726 Szeged, Vércse u. 4.) a Fő fasori Ált. Iskola igazgató-helyettese, Szeged Megyei Jogú Város delegáltja A. Vargacz M. Krisztina, a Karolina Általános Iskola (Szeged) igazgatója (lakcíme: 6725 Szeged, Szentháromság u. 75.) B. Mike Csaba, a Radnóti Miklós Gimnázium (Szeged) igazgatója (lakcíme: Szeged Rókusi krt. 17/A. 5/13.

4 C. Oláh Sándor, Általános Iskola igazgató, Apátfalva (lakcíme: 6900 Makó, József Attila u. 12/A.), Csongrád Megyei Önkormányzat delegáltja D. Dr. Gácser József nyugalmazott főiskola tanár (lakcíme: 6726 Szeged, Székely sor 15/B.) A kuratóriumi tagság megszűnik: a tag halálával, a tag lemondásával, a közalapítvány megszűnésével a kuratórium egészének visszahívásával A kuratóriumi tagok költségtérítésre jogosultak, a ténylegesen felmerült költségek mértékben. A kuratórium működése: I. a kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik, II. a kuratóriumot akkor is össze kell hívni, ha a felügyelő bizottság kezdeményezi, III. a kuratórium ülései nyilvánosak. Az üléseken tanácskozási joggal vehetnek részt a felügyelő bizottság tagjai, valamint a kuratórium által meghívottak, IV. az ülések napirendjeit 8 nappal előbb, írásban kell közölni a kuratórium tagjaival, V. a kuratórium ülését az elnök akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze, össze kell hívni a kuratóriumot, ha bármely 3 tag írásban indítványozza. VI. a döntéshez szükséges előterjesztéseket az ülés megkezdése előtt legalább 6 nappal kézhez kell kapniuk a tagoknak, VII. a kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 4 tag jelen van, nem tekinthető határozatképesnek, ha az alapítói képviselők többségben vannak. Ha a kuratórium nem határozatképes, akkor az ülést 8 napon belül ismételten össze kell hívni, amit szükség esetén addig kel ismételni, míg legalább 4 fő megjelenik, VIII. a kuratórium döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza, minősített többség (4 szavazat) szükséges a szervezeti és működési szabályzat, az éves gazdálkodási terv, a közhasznúsági jelentés és költségvetés elfogadásához, valamint az éves gazdálkodási beszámoló és mérleg jóváhagyásához, IX. a határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b/), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. X. a kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban kell közölni a kuratórium ülését követő 15 napon belül. A kuratórium döntéseinek nyilvánosságra hozatala az alapítványi iroda falán elhelyezett hirdetőtáblán kifüggesztéssel történik, melynek időtartama 15 nap. XI. a kuratórium döntéseiről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza a hozott döntések tartalmát, azok időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát és nevét. XII. a kuratórium működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. Az iratokba való betekintést az alapítványi irodán előzetes egyeztetés után az alapítvány titkárától lehet kérni. XIII. az irat-betekintési jog gyakorlása nem sértheti az adatvédelemre és titokvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, valamint a személyiségi jogokat. XIV. az alapítvány működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával kapcsolatos információkról, az éves beszámolóról, a közhasznúsági jelentésről, az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai nyilvánosságra hozataláról a kuratórium - a Délmagyarország és Délvilág c. napilapokban - gondoskodik.

5 A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: a szervezeti és működési szabályzat és egyéb belső szabályzatok elfogadása és módosítása, az éves munkaterv, gazdálkodási terv, költségvetés, közhasznúsági jelentés, valamint a gazdálkodási beszámoló és mérleg elfogadása, csatlakozások elfogadása, pályázatok kiírása, valamint azok elbírálása, A kuratórium a közalapítvány működéséről, a pályázati eredményekről és a gazdálkodásáról, a kapott támogatás felhasználásáról évente, a következő év február 1-ig köteles beszámolni az alapítóknak. Az éves gazdálkodás legfontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni. A kuratórium ülésére a felügyelő bizottság elnökét meg kell hívni. A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. Összeférhetetlenség: Nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki és a közhasznú szervezet megszűnését követően két év még nem telt el. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A kuratórium tisztségviselője nem lehet az, aki az alapítóval munkaviszonyban áll. 11. A közalapítvány képviselete A közalapítvány önálló. Egyszemélyi képviseletére, a közalapítvány nevében aláírásra a kuratórium elnöke jogosult, akadályoztatása esetén az alelnök gyakorolja a képviseleti jogot. A bankszámla feletti rendelkezéshez első helyen Burzon Mária vagy Andrésiné dr. Ambrus Ildikó, második aláíróként dr. Gácser József vagy Mike Csaba aláírása szükséges. 12. A közalapítvány kuratóriumának ellenőrzése: A közalapítvány kuratóriumát a felügyelő bizottság ellenőrzi, mely kiterjed a közhasznú szervezet működésére és gazdálkodására. A felügyelő bizottság elnökből és 2 tagból áll. A felügyelő bizottság elnökét és tagjai az alapítók választják 4 éves időtartamra. Elnöke: Fábián György, a Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola (Csongrád) igazgatója (lakcíme: 6640 Csongrád, Dália u. 13.) Tagjai: Dr. Gallé László tanszékvezető egyetemi tanár (6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 17.) Dr. Tóth István közgazdász (lakcíme: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 16.) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a kuratórium elnöke vagy tagja, az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, fenti személyek hozzátartozója, az alapítóval munkaviszonyban áll, nem lehetnek egymás hozzátartozói.

6 A felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a kuratórium ülésén. A felügyelő bizottság véleményezi az alapítvány mérlegét, beszámolóját, költségvetési tervét. Pénzügyigazdasági kérdésekben a kuratórium tisztségviselőitől adatokat, információkat kérhet. Ellenőrzést folytathat az alapítvány könyvelésében. Betekinthet az alapítvány irataiba azokat megvizsgálhatja. Jogellenes állapot fenntartása esetén az ügyészséghez fordulhat. A felügyelő bizottság évente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik. A bizottságot az elnök hívja össze. A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vesz a kuratórium elnöke. A felügyelő bizottság határozatképes ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Üléseiről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A felügyelő bizottság működésének részletes szabályait maga állapítja meg. A felügyelő bizottság az ellenőrzések tapasztalatairól a következő év március 31. napjáig köteles tájékoztatni az alapítókat. Az esetleges szabálytalanságokra köteles felhívni a kuratórium elnökének és az alapítóknak a figyelmét. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai költségtérítésre jogosultak, a tényleges felmerült költségük mértében. 13. A közalapítvány megszűnése A közalapítvány megszűnése esetén az alapítványi vagyon az alapítókat illeti, azt kötelesek közoktatási célra felhasználni. 14. A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 15. A közalapítvány alapító okiratát a Csongrád Megyei Önkormányzat Tájékoztatójában közzé kell tenni. 16. Záró rendelkezések Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Csongrád Megye Önkormányzata, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen alapító okiratot elfogadta és törvényes képviselőjét az alapító okirat aláírására felhatalmazza. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. alapítványokról szóló rendelkezései és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít és nem támogat. S z e g e d, április 17. dr. Rapcsák András dr. Szalay István Lehmann István Hódmezővásárhely Megyei Jogú Szeged Megyei Jogú Csongrád Megyei Város polgármestere Város polgármestere Közgyűlés elnöke

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény [az alapításkor

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11.

NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11. NAGYÍTÓ Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11. 2 Alapító Okirat Alulírott Dr. Ravaszné Zsolnai Anikó, 6725 Szeged,

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY Alulírottak Tamási Gyula Lajos /an.n.koós Rozália, 3102. Salgótarján, Erkel u. 2/b szám alatti lakos/ Dr. Ferkó Attila György /an.n. Pribisán Zsuzsanna, 3100. Salgótarján, Pécskő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA.

A Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elsősorban a Magyar Köztisztviselők,

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány létrehozásáról Alulírott jogi személyiségű alapítók: A Vadászok és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben